Rotter, andre skadedyr og -vækster

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom, skal du give kommunens skadedyrsbekæmper et praj via løsningen nedenfor.

Her på siden kan du også få råd og vejledning til bekæmpelse af andre skadedyr.

Som noget helt nyt har Ringkøbing-Skjern sammen med en række nabokommuner fået lavet nogle film om rottebekæmpelse. Dem kan du se på linket herunder.

Rotter

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af alvorlige sygdomme. Du må ikke selv lægge rottegift ud. Du skal i stedet melde fundet af rotter til kommunen. Det er kommunens ansvar at foretage effektiv rottebekæmpelse.

Anmeld rotter online
En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra firmaet Kiltin A/S, som står for den kommunale rottebekæmpelse. 

Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder op eller lagt gift ud på udvalgte steder. Der bliver ikke udleveret rottegift til dig, så du selv kan lægge det ud.

Rottebekæmperen kører ud tirsdage og fredage.

Anmeldelse via telefon
Du kan ringe til firmaet Kiltin A/S på telefon 20 65 70 00 mandag til torsdag mellem klokken 8.00 og 16.00 og fredag mellem klokken 8.00 og 13.00.

Faste eftersyn på landet 
Alle ejendomme på landet får forår og efterår besøg af kommunens rottebekæmper. Ekstra besøg fra rottebekæmperen sker, når du anmelder, at du har rotter.

Ingen faste eftersyn i byer, landsbyer og sommerhusområder
I byer og landsbyerne sker bekæmpelsen kun, hvis du anmelder, at du har rotter. Det samme gælder i sommerhusområder.

Forebyggende bekæmpelse
Hvis du vil sikre dig mod rotter ved at bekæmpe dem forebyggende, kan du tegne en sikringsordning hos et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Rottehandlingsplan
Ringkøbing-Skjern Kommunes Rottehandlingsplan beskriver blandt andet de overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, samt hvilke tiltag , der vil blive gennemført for at opnå målsætningen.

Kloakrotter 
Der findes rotter i kloakkerne mange steder, men de bliver først et problem for dig, når de kommer op af kloakken. Så længe din kloak er i orden, bliver rotterne nede i kloakken, men er kloakken utæt eller defekt, finder rotterne vej op af kloakken, og det er her, du ser dem.

Rotterne bruger kloakrørene som transportvej og som spisekammer. De bygger ikke deres reder i kloakken, da der er risiko for, at de bliver skyllet ud ved store regnskyl. Rotterne bygger deres reder i jorden lige uden for kloakken, hvor der er huller i rørene til, at de kan komme ind og ud. Det er derfor vigtigt, at kloaksystemet er tæt. 

Du har selv ansvaret for, at kloakken er tæt inde på din egen grund. Kloakrørene kan blive tærede og hullede med tiden, og der kan trænge kraftige rødder fra et stort træ ind i kloakken og skabe utætheder. Ser du rotter i din have, for eksempel fra huller i græsplænen, er det muligt, at de stammer fra kloakken. Er du i tvivl om, hvorvidt din kloak er tæt, kan du få en autoriseret kloakmester til at undersøge den for dig. Vi har ansvaret for at bekæmpe rotterne, men det er dit ansvar at holde kloakken tæt. Det er borgernes pligt at anmelde rotter og tegn på rotter. Hvis du ønsker at anmelde rotter, kan du finde kontaktoplysninger på denne side under anmeldelse af rotter.

 

Mus

Mus er ubehagelige at have i din ejendom, da de kan gnave i for eksempel elektriske installationer og forurene madvarer. Mus kan komme ind i boliger via ganske små smuthuller. Det er derfor vigtigt at sørge for, at boligen er helt tæt.

Hvis musene er sluppet ind, bør du i første omgang forsøge at fange dem ved hjælp af musefælder. Rosiner er gode at putte i fælderne, da de er velegnede til at lokke de mest almindelige danske musearter til. Du bør ikke bruge musegift, da det kan resultere i, at døde mus kommer til at ligge steder, hvor du ikke kan få fat i dem, og det medfører en meget ubehagelig lugt.

Det er ikke kommunens ansvar at bekæmpe mus.

Du kan få flere oplysninger om mus og rådgivning til bekæmpelse hos Skadedyrslaboratoriet i Danmarks JordbrugsForskning.

 

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Kæmpebjørnekloen er let at kende på sin enorme størrelse. Planten bliver mellem 2-4 meter høj og har meterlange blade, der lugter svagt af kemikalier. Da planten ikke har nogen naturlige fjender i Danmark, har den de senere år bredt sig ukontrollabelt.

Det er kommunerne, der kontrollerer om indsatsplanen overholdes. Er indsatsplanen offentliggjort, og har du ikke fjernet planten fra din grund, vil kommunen kontakte dig og kræve, at du fjerner planten.

Du får en frist på mindst fjorten dage til at udslette kæmpebjørnekloen. Hvis du ikke har fjernet planten, inden fristen er udløbet, har kommunen ret til at fjerne planten, og du kan blive idømt en bøde.

På Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du observerer en skadelig dyre- eller planteart - også kaldet de invasive arter.

Du bekæmper kæmpebjørnekloen effektivt ved at slå den ihjel og sikre dig, at den ikke spreder sig. Kommunens indsatsplan indeholder en vejledning om, hvordan du bedst og lettest slår planten ihjel og standser spredning.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen, da berøring med plantesaften giver ubehagelige eksemlignende sår. Indsatsplanen med vejledning kan du få fat i ved at kontakte kommunen.

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk