Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 5. februar 2018 kl. 17:00

Lok. 04 Kølen, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Claus Jensen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Hybholt
 • Tove Kølbæk
 • Solvej Brink
 • Lars Thomsen
 • Jakob Slot
 • Flemming Lauritsen
 • Knud Langelund
 • Kirsten Onsberg

Kopier link til punktet  -   Print

1: Dialog med Frivilligvest

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Frivilligvest har i forbindelse med deres samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, fået til opgave at optage en dialog med de frivilligområder, som Frivilligvest skal servicere i perioden, hvor samarbejdsaftalen løber.

Under punktet deltager Frivilligvest.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager dialogen med Frivilligvest.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde

Kopier link til punktet  -   Print

2: Repræsentantskabsmøde i Foreningssamvirket

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet i Foreningssamvirket skal finde sted inden udgangen af første kvartal.

Samvirket bedes komme med temaer til aftenens program, samt afholdelsessted.

Der valg til 6 ordinære pladser af 2 år, og suppleringsvalg til 2 pladser af 1 års varighed.

Følgende er på valg:

 • Claus Jensen
 • Knud Langelund
 • Jakob Slot
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter tema og dato for repræsentantskabsmødet 2018.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde

Kopier link til punktet  -   Print

3: Stramninger af folkeoplysningsloven

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 13.december 2016 en række stramninger af folkeoplysningsloven, gældende fra den 1. januar 2017.

Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere, at det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

Lovændringerne forpligter kommunen til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

På denne baggrund er der udarbejdet retningslinjer for det udvidede tilsyn med foreningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter udkastet til retningslinjer for udvidet tilsyn med foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udviklingspuljen

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 50.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af

selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der

modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 50.000 kr. til rådighed til uddeling i 2018.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkommende ansøgninger.

Bilag Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde

Kopier link til punktet  -   Print

5.  LUKKET PUNKT: Talentprisen 2018

Sagsnr: 18-005264

Kopier link til punktet  -   Print

6.  LUKKET PUNKT: Indstilling af modtagere af Gjæwe vestjyder 2018

Sagsnr: 18-005264

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

 • Orientering omkring Åbent landsbykontor
 • Orientering omkring foreningsaftner med introduktion til Støtteguiden

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes til næstkommende møde

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk