Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 19. februar 2018 kl. 17:30

Mødelokale 2, st., Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Lars Thomsen
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Claus Jensen
 • Kirsten Onsberg
 • Lillian Thunbo Mikkelsen

Fraværende

 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink

Kopier link til punktet  -   Print

1: Dialog med Frivilligvest

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Frivilligvest har i forbindelse med deres samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, fået til opgave at optage en dialog med de frivilligområder, som Frivilligvest skal servicere i perioden, hvor samarbejdsaftalen løber.

Under punktet deltager Frivilligvest.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager dialogen med Frivilligvest.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket drøftede muligheder for et nærmere samarbejde imellem det folkeoplysende foreningsområde og Frivilligvest.

Foreningssamvirket opfordres til at kontakte Claus Brodtkorb på claus@frivilligvest.dk hvis der er flere emner som ønskes drøftet.

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink

Kopier link til punktet  -   Print

2: Stramninger af folkeoplysningsloven

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 13.december 2016 en række stramninger af folkeoplysningsloven, gældende fra den 1. januar 2017.

Formålet med ændringerne er at sikre, at kommunen ikke yder tilskud og/eller anviser lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Endvidere, at det sikres, at kommunen ikke yder tilskud til foreningsaktiviteter, der har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger.

Lovændringerne forpligter kommunen til at føre tilsyn med foreninger, som får tilskud og/eller anvender kommunale lokaler. Dette krav gælder også i forhold til foreninger, der er godkendt på andet grundlag end folkeoplysningsloven.

På denne baggrund er der udarbejdet retningslinjer for det udvidede tilsyn med foreningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter udkastet til retningslinjer for udvidet tilsyn med foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket finder at stramningerne af Folkeoplysningsloven er stik imod intentionerne omkring frihed og tillid til foreningerne, som regeringen ellers tidligere har udtalt. Foreningssamvirket opfordrer til, at Kultur- og Fritidsudvalget forsøger at påvirke landspolitikkerne omkring disse stramninger.

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink

Kopier link til punktet  -   Print

3: Udviklingspuljen

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 50.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af

selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der

modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 50.000 kr. til rådighed til uddeling i 2018.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkommende ansøgninger.

Bilag Beslutning

Fjelstervang IF Madlavning: Meddeles afslag på ansøgningen, foreningen henvises til skolekøkkenet i Fjelstervang.

Fjelstervang IF Yoga: 10.000 kr. til erhvervelse af materialer. Der gives ikke til uddannelse og lokaleleje.

Puissit: Gives 10.000 kr. i tilskud til erhvervelse af båd og udstyr.

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink

Kopier link til punktet  -   Print

4: Repræsentantskabsmøde i Foreningssamvirket

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet i Foreningssamvirket skal finde sted inden udgangen af første kvartal.

Samvirket bedes komme med temaer til aftenens program, samt afholdelsessted.

Der valg til 6 ordinære pladser af 2 år, og suppleringsvalg til 2 pladser af 1 års varighed.

Følgende er på valg:

 • Claus Jensen
 • Knud Langelund
 • Jakob Slot
 • Lars Thomsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter tema og dato for repræsentantskabsmødet 2018.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Frivilligvest inviteres til at fortælle omkring deres virke og de muligheder foreningerne har for at benytte dem.
 • DGI inviteres til at fortælle omkring EU's persondataforordnings betydning for foreningerne.

Placeringssted kan være i Skjern, inden udgangen af marts.

Lars Thomsen og Claus Jensen er villige til genvalg
Knud Langelund ønsker ikke genvalg

De resterende medlemmer kontaktes inden indkaldelse udsendes.

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink

Kopier link til punktet  -   Print

5.  LUKKET PUNKT: Talentprisen 2018

Sagsnr: 18-005264

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

 • Orientering omkring Åbent landsbykontor
 • Orientering omkring foreningsaftner med introduktion til Støtteguiden

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Foreningsaftner bør tænkes ind i forbindelse med eventuelle lokalearrangementer.
 • Foreningen Sdr. Bork Forsamlingshus har henvendt sig i forhold til deres godkendelse som folkeoplysende forening.
 • Fagleder Per Høgh deltager fremadrettet på møderne i Foreningssamvirket.
 • Der orienteres omkring arbejde med at ansøge om Visionskommune ved DGI/DIF.
 • Den kommende tid igangsættes et arbejde med at gennemføre en gentænkning af fritidsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • Der opnormeres på medarbejdersiden indenfor fritidsområdet. 

 

Fraværende
 • Jakob Slot
 • Knud Langelund
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk