Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 12. juni 2018 kl. 17:00

Mødelokale 2, st., Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Kenneth Mølholm
 • Niels Jørgen Madsen
 • Tanja Nielsen
 • Lars Thomsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Hybholt
 • Solvej Brink
 • Flemming Lauritsen
 • Jakob Slot
 • Claus Jensen
 • Kirsten Onsberg
 • Tove Kølbæk
 • Torben Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Konstituering

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Da dette er første møde i Foreningssamvirket, skal Foreningssamvirket have konstituret sig med en formand og en næstformand.

Den forgangne periode har Claus Dal Jensen været formand, Lillian Mikkelsen været næstformand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægterne for Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket konstiturerer sig med formand og næstformand. 

Bilag Beslutning

Formand Claus Jensen

Næstformand Lillian Mikkelsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Præsentation af budgetønsker indenfor Fritidsområdet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 22. maj 2018 deres ønsker til budgetforhandlingerne for 2019 og overslagsårene.

De har sendt følgende punkter videre til budget 2019.

    Anlæg:

 • Mejeriet i Tarm
 • Mere Puls på Pulsparken
 • Ringkøbing Svømmehal

    Nye driftstiltag

 • Generator som regionalt spillested
 • Kulturpuljen
 • Teatret OM's Festival UrNAt
 • Udvikling af film og tv-serier
 • Waterz

Kultur- og Fritidsudvalget valgte ikke at sende budgetforslag om DGI Landsstævne 2025, videre til budgetforhandlingerne.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at andelen af effektiviseringsrammen på 173.000 kr. i 2019 skal finansieres fra overskuddet på lokaletilskudskontoen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter budget 2019

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket blev orienteret omkring Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til budgetkonferencen.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kriterier for Foreningernes Udviklingspulje

Sagsnr: 18-020834

Sagsfremstilling

 

Foreningssamvirket uddeler Udviklingspuljen for foreninger. Foreningssamvirket har derfor mulighed for at revurdere kriterierne for puljen og opstille temaer for puljen til efteråret. De nuværende kriterier er:

Udviklingspuljen for foreninger.

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 50.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

 

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

 

Hvornår søges der?

Ringkøbing-Skjern Kommune sender besked til alle foreninger om ansøgningsfrister samt indrykker annonce i dagspressen.

Evt. tema udmeldes i den forbindelse.

Der kan indsendes ansøgning 2 gange om året således:

1. februar

1. september

 

Ansøgning indsendes via blanketmodullet i Conventus.

 

Ansøgningerne behandles af Foreningssamvirket i løbet af henholdsvis februar og september måned.

I forbindelse med tilsagnet vil der blive fastsat frister for indsendelse af regnskab og evt. stillet krav om en evalueringsrapport.

 

Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

Tilskuddet kan søges udbetalt når projektet er afsluttet.

 

For at få tilskuddet udbetalt skal der indsendes et regnskab over det projekt, der er søgt tilskud til.

Regnskabet skal kunne godkendes af administrationen.

 

Tilskuddet udbetales til ansøgers CVR-konto.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 30.000 kr i puljen for 2018

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, om de ønsker at ændre kriterier og opstille temaer for puljen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det er ikke et ønske at udmelde kriterier for den kommende uddeling.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udvikling i antal medlemmer i foreningerne

Sagsnr: 15-030622

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelserne omkring udvikling i medlemstal i foreningerne, er det nævnt fra flere sider, at der er fald i foreningsaktive børn og unge, samt en stigning i foreningsaktive voksne.

Administrationen har udarbejdet en oversigt som viser udviklingen indenfor indberettede medlemstal.

Denne viser:

Udvikling 2010-2018
u.25 o.25 Total
Egvad -1199 -850 -2049
Holmsland -556 -148 -704
Skjern -919 157 -762
Videbæk -1428 -56 -1484
Ringkøbing -583 863 280
-4685 -34 -4719

Der er samlet blevet 4.719 færre foreningsmedlemskaber siden 2010. Fordelt med -4685 børn og unge, samt -34 voksne.

Holdes ovenstående tal sammen med befolkningsudviklingen er antallet af foreningsmedlemsskaber pr. borger ligeledes nedadgående.

For børn og unge er antallet af foreningsmedlemskaber ændret fra 1,26 (2010) til 1,12 (2018)

For voksne er antallet af foreningsmedlemskaber ændret fra 0,43 (2010) til 0,42 (2018)


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at sætte fokus på tallene indenfor voksen området, da der kan være et mørketal som ikke tæller i statistikkerne.

Der skal være fokus på om tallet stiger såfremt 25 årsreglen afskaffes.

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Køreplan for revidering af tilskudsstrukturen for de folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 18-020596

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der fra efteråret 2018 til foråret 2019 skal gennemføres en 360 graders evaluering og efterfølgende revidering af tilskudsstrukturen for foreningerne, som er godkendt efter folkeoplysningsloven.

Administrationen har udarbejdet en køreplan for processen omhandlende revideringen af tilskudsstrukturen. Foreningssamvirket er en vigtig aktør i denne process og skal inddrages bedst mulig.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering og opfordrer Foreningssamvirket til forholde sig til deres rolle i køreplanen for ny tilskudsstruktur.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket blev orienteret omkring køreplanen og processen omkring det.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Status på arbejdsgruppen for 25 års reglen

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på 25 års reglen. Arbejdsgruppen fremlægger status på deres arbejde for resten af Foreningssamvirket.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Jakob Slot præsenterede det arbejde, som arbejdsgruppen har lavet indtil videre.

Arbejdsgruppen blev foreslået udvidet. Torben Andersen træder ind i Arbejdsgruppen.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 • Visionskommune
 • Kørselsgodtgørelse
 • Orientering omkring Ildsjælepuljen
 • Frivilligvest
 • Henvendelse om plads i Foreningssamvirket - der kan tilbydes en plads som suppleant.

Punkt til kommende møder

 • Åben Skole - Hvad gør foreningerne, og hvordan? Flemming undersøger ved skolerne om de har samarbejde med skolerne.
 • Udpegning af repræsentant og suppleant til frivilligvests Ildsjælepulje. Næste møde 17/9-2018.
 • Ønsker foreningssamvirket at invitere suppleanten med på møderne.

Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

T:    99 74 15 15
E:    land.by.kultur[mail]rksk.dk