Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 10. september 2018 kl. 17:00

Smed Sørensens Vej 1, 0.2 Stævnen
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Niels Hybholt
 • Kirsten Onsberg
 • Flemming Lauritsen
 • Solvej Brink
 • Kenneth Mølholm
 • Niels Jørgen Madsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Tanja Nielsen
 • Jakob Slot
 • Claus Jensen
 • Torben Andersen
 • Lars Thomsen
 • Tove Kølbæk

Kopier link til punktet  -   Print

1: Udviklingspuljen

Sagsnr: 18-020834

Sagsfremstilling

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 50.000 kr.

 

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

 

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

 

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 30.000 kr tilbage i Udviklingspuljen

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkommende ansøgninger.

Bilag Beslutning

Ansøgningen fra Grønbjerg Aktiv Forening For Alle lever ikke op til kriterierne og afvises derfor. Foreningssamvirket opfordrer foreningen til at søge Anlægspuljen - mindre energiprojekter i egne klubhuse.

Ansøgningen fra Troldhede GIF bevilges 8.000 kr til forskellige spil.

Stadil-Vedersø Idrætsforening bevilges i alt 5.300 kr til annoncering og veste til "Walk and Talk", leje af cykler og sal til Spinning, samt indkøb af lejeredskaber og annoncering til Familiedage.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Status på arbejdsgruppen for 25 års reglen

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har nedsat en arbejdsgruppe med fokus på 25 års reglen. Arbejdsgruppen fremlægger status på deres arbejde for resten af Foreningssamvirket.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog oplægget til efterretning.

Stor ros til arbejdsgruppen som har gjort et flot stykke arbejde. Administrationen finpudser oplægget med diverse fakta så oplægget er klar til dialogmøde med Kultur og Fritidsudvalget d. 2. oktober.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Udpegning af repræsentant og suppleant til Ildsjælepulje

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision ”Naturens Rige” og diverse politikker såsom ”Politik for det gode liv” sætter fokus på ildsjæles og frivilliges store betydning for kommunens borgere.

Byrådet har derfor som en del af sit 4-årige vækstinitiativ, hvis mål det er at øge antallet af arbejdspladser i kommunen samt tiltrække nye borgere til området, udpeget frivillig- og ildsjæleområdet som ét af de 9 væksttemaer i kommunen.

Til at understøtte vækstinitiativerne på ildsjæle- og frivilligområdet har Byrådet årligt afsat en gearingspulje – kaldet ildsjælepuljen. Ildsjælepuljen støtter op om kommunens vision "Naturens Rige" og de kommunale politikker. Ildsjælepuljen er på 2 mio. kr. årligt og uddeles tre gange om året.

Initiativerne kan komme fra frivillige foreninger, borgere, virksomheder, kommune og andre med gode projekter på frivillig- og ildsjæleområdet.

 

Fordelingskriterier:

Ved fordeling af midler fra Ildsjælepuljen er der opstillet en række kriterier, som vægtes højt:

 • Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement
 • Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder
 • Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige
 • Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold
 • Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen
 • Indsatsen skaber synlighed om kommunen
 • Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen
 • Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle

Endvidere gør det sig gældende, at indsatsen med udgangspunkt i gearingstanken skal baseres på en forpligtende fællesfinansiering i form af økonomi og/eller ressourcer f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter.

Byrådets hensigt med at oprette en ildsjælepulje bygger på ideen om og tilliden til, at ildsjæle og frivillige er tættest på virkeligheden og derfor netop bedst ved, hvorledes midlerne kan geares og opnå størst effekt. 

Ildsjælepuljen består af et beslutningsudvalg med repræsentanter på tværs af det frivillige område, Ringkøbing-Skjern Kommune og Byrådet, herunder Foreningssamvirket. Puljen administreres pr. 01.01. 2018 af FrivilligVest - frivilligcenter Ringkøbing-Skjern.

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ildsjælepuljen har årligt 2 millioner kr til uddeling.

Effektvurdering

Foreningssamvirket har gennem Ildsjælepuljen mulighed for at øge fokus på frivillige indenfor Folkeoplysningsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udpeger en repræsentant og suppleant til Ildsjælepuljens beslutningsudvalg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Claus Jensen blev valgt som repræsentant og Kenneth Mølholm som suppleant

Kopier link til punktet  -   Print

4: Fastsættelse af mødedatoer

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

For at sikre at flest mulige medlemmer i Foreningssamvirket kan deltage i møderne, ønskes det at der fastsættes mødedatoer frem til repræsentantskabsmødet i 2019. Ifølge Forretningsorden bør møderne søges fastlagt som ”rullende” over ugedagene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til at Foreningssamvirket fastlægger mødedatoer til og med Repræsentantskabsmødet i 2019.

Bilag Beslutning

Næste møde i Foreningssamvirket er den 1. oktober kl 17.00, hvor administrationen kommer med oplæg med relevante udfordringer og emner til den nye tilskudsstruktur. Administrationen vil på mødet også udarbejde oplæg til fremtidig mødestruktur med mødedatoer.

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

-Budgetforliget 2019

-Fritidslivspolitik 2019-2022

-Kørselgodtgørelse

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning

Kørselsgodtgørelse udbetales fra 01.01.18 ved at indsende udleveret skema til Lene Holm Poulsen. 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing