Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

I listen herunder kan du se dagsordener og referater fra møderne i Foreningssamvirket.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater, og du kan automatisk få dem sendt til din mail.

Referat: 15. november 2018 kl. 17:00

Troldhede Hallen, Idrætsalle 1, Troldhede
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Kirsten Onsberg
 • Tove Kølbæk
 • Tanja Nielsen
 • Solvej Brink
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Hybholt
 • Torben Andersen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Lars Thomsen
 • Kenneth Mølholm
 • Jakob Slot
 • Claus Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gensidig orientering

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

 • Status på Åben skole
 • Status på ny tilskudsstruktur
 • Indkøb af ny tilskudsportal

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Foreningssamvirket er desuden blevet forespurgt om de ønsker at være en del af projektet Naturen gør ALLE børn glade som FrivilligVest og DGI har fået midler til fra Friluftsrådet. Fra Foreningssamvirket deltager Solvej Brink.

Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Tanja Nielsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Planlægning af Foreningssamvirkets repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har fastsat dato for repræsentantskabsmødet til d. 27. marts 2019.

For at komme i gang med planlægningen bedes Foreningssamvirket komme med temaer til aftenens program, indhold og afholdelsessted. Administrationen opfordrer desuden til, at der udpeges et par tovholdere, som sammen med administrationen kan stå for den videre planlægning.

På valg til de 7 ordinære pladser af 2 år i Foreningssamvirket er:

 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Kirsten Onsberg
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Solvej Brink
 • Kenneth Mølholm
 • Tanja Nielsen

Herudover er der valg til 2 pladser som suppleanter af 1 års varighed.

 


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter tema og indhold for repræsentantskabsmødet d. 27. marts 2019 og udpeger tovholdere for den videre planlægning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket har udpeget Jakob Slot og Kenneth Mølholm som tovholdere på den videre planlægning i samarbejde med administrationen.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Niels Hybholt ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: TILLÆGSDAGSORDEN - Høring omhandlende mulige ændringer vedrørende udbetaling af tilskud

Sagsnr: 18-005264

Sagsfremstilling

Viden og Strategi, Økonomi, har sendt en forespørgsel omhandlende muligheden for at ændre på udbetalingsrullet på lokaletilskud og medlemstilskud.

Foreningssamvirket bedes forhold sig til de foreslåede ændringer og kommenter her på.

I dag udbetales lokaletilskud i 2 rater, 2/3-dele primo marts og 1/3 medio oktober.

Lokaletilskuddet udbetales i dag på baggrund af seneste realiserede regnskab, dette betyder at tilskud 2018 er udbetalt på baggrund af foreningernes indsendte regnskaber for 2016 samt, reguleringerne 2017.

Foreningerne skal i dag indsende deres regnskabsskemaer 1. april.

Økonomi forslår følgende ændringerne vedrørende udbetalingsrullet.

I dag indsendes hovedparten af regnskaberne til tiden, dog bruges der megen administrativ tid på at indhente de resterende regnskaber.

Ligeledes benyttes der megen tid på at gennemgå det kommunal regnskabet inden sidste udbetaling for at se om eventuelle skyldige beløb er betalt inden sidste 1/3-del tilskud udbetales.

Der må der oftest rykkes for betaling af de skyldige beløb, inden det sidste tilskud kan udbetales. En stor andel af skyldige beløb er tit videresendt, fra opkrævning, til SKAT hvorfor vi fra kommunal side ikke kan gøre noget ved eventuelle rykke gebyr mm.

Forslaget går ud på følgende:

 • Regnskaberne skal stadig indsende senest den 1. april
 • Tilskuddet 2019 udbetales på baggrund af seneste afleverede regnskab (2018). Eventuelle skyldige beløb kan derfor fratrækkes i tilskuddet 2019, eller hvis foreningen skal have mere i tilskud (2018) kan det udbetales sammen med ordinært lokaletilskud 2019.
 • Dette muliggøre at foreningen modtager en samlet udbetaling, og de skal ikke forholde sig til nogle regninger i deres e-boks.

Fordele for foreningerne:

 • Foreningerne modtager ikke nogle regninger for, for megen udbetalt tilskud da det modregnes.
 • Tilskuddet vil være beregnet på baggrund af nyere og mere aktuelle aktivitetstimer end nuværende ordning.
 • Foreningerne vil kunne nøjes med at indsende et skema om året, da medlemstilskud og lokaletilskudsregnskab kan sammenlægges.
 • Foreningerne vil kunne få det fulde tilskud udbetalt fra starten af året.

Fordele for administrationen:

 • Flere regnskaber vil modtages rettidigt hos administrationen da lokaletilskuddet ikke kommer til udbetaling før.
 • Der skal ikke rykkes for regnskaber, hos foreningerne.

Ulemper for foreningerne:

 • Lokaletilskuddet kommer først til udbetaling i april eller når regnskabsskemaet er indsendt.
 • Ved udbetaling i april vil tilskuddet blive skubbet en måned.
 • Foreningerne vil først kunne få deres lokaletilskud når de har indsendt regnskabsskemaet.
 • Foreninger som modtager over 500.000 kr. i tilskud vil fortsat få udbetalt i 2/3- og 1/3-del.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter henvendelsen fra Viden og Strategi, Økonomi.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket er positivt stemt for forslaget, da det kan lette administrationen for foreningerne.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Niels Hybholt ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Niels Hybholt ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing