Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 6. februar 2019 kl. 17:00

Lok 1.8, Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Kenneth Mølholm
 • Niels Hybholt
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Torben Andersen
 • Jakob Slot
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Kirsten Onsberg
 • Lars Thomsen
 • Solvej Brink
 • Claus Jensen
 • Tanja Nielsen
 • Niels Jørgen Madsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 19-003115

Sagsfremstilling

Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde finder sted den 27. marts i Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Foreningssamvirket har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jakob Slot, Kenneth Mølholm, Lene Holm Poulsen og Jonas Caben Iversen. Arbejdsgruppen vil på mødet fremlægge programmet for aftenen.

Til Repræsentantskabsmødet er der valg til 7 ordinære pladser af 2 år, og suppleringsvalg til 2 pladser af 1 års varighed.

Følgende er på valg til ordinære pladser i Foreningssamvirket:

 • Lilian Thunbo Mikkelsen, DGI Ringkøbing-Skjern Egnen
 • Kirsten Onsberg, Hvide Sande Atletik Klub
 • Niels Hybholt, Videbæk Skytteforening
 • Niels Jørgen Madsen, Spjald Fritid
 • Solvej Brink, DDS Ringkøbing
 • Kenneth Mølholm, Skjern Gymnastikforening
 • Tanja Nielsen, Hvide Sande Karate

Forud for mødet bedes de repræsentanter, som er på valg, overveje hvorvidt, de ønsker at genopstille eller ej.

Foreningssamvirket og Kultur- og Fritidsudvalget afholder desuden også det årlige dialogmøde samme dag kl. 17-19 (inden Repræsentantskabsmødet). Foreningssamvirket bør derfor finde emner, som de ønsker at diskutere med udvalget på dialogmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til, at Foreningssamvirket fastsætter punkter til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget og tager orienteringen for planlægning af Repræsentantsskabsmødet til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at følgende debateres med Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Anlægspuljen
 • Ny tilskudsstruktur

Medlemmerne af Foreningssamvirket ønsker følgende genvalg/ikke genvalg:

 • Lilian Thunbo Mikkelsen, DGI Ringkøbing-Skjern Egnen - ønsker genvalg
 • Solvej Brink, DDS Spejderne Ringkøbing - ønsker genvalg
 • Kirsten Onsberg, Hvide Sande Atletik klub - ønsker ikke genvalg 
 • Niels Hybholt, Videbæk Skytteforening - ønsker genvalg
 • Niels Jørgen Madsen, Spjald Fritid - ønsker genvalg
 • Kenneth Mølholm, Skjern Gymnastikforening - ønsker genvalg
 • Tanja Nielsen, Hvide Sande Karate - ved ikke

 Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Solvej Brink ()
 • Tove Kølbæk ()
 • Niels Jørgen Madsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2 Talentprisen 2019

Sagsnr: 19-003115

Kopier link til punktet  -   Print

3 Indstilling af modtagere af Gjæwe Vestjyder 2019

Sagsnr: 19-003115

Kopier link til punktet  -   Print

4: Udviklingspuljen

Sagsnr: 19-003115

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 50.000 kr. til rådighed til uddeling i 2019

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkommende ansøgninger.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket behandlede ansøgningerne: 

Hoven Idrætsforening

Ansøgning er imødekommet, og Foreningssamvirket bevilger 10.037,20 kr. fra Udviklingspuljen.

Velling Ungdoms- og Idrætsforening

Ansøgning er imødekommet, og Foreningssamvirket bevilger 10.000 kr. fra Udviklingspuljen.

Ølstrup Gymnastik og Ungdomsforening

Ansøgningen blev afvist, da den ikke lever op til kriterierne.

Fraværende
 • Flemming Lauritsen ()
 • Tanja Nielsen ()
 • Tove Kølbæk ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Solvej Brink ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: RYAN modellen

Sagsnr: 19-003115

Sagsfremstilling

Tirsdag den 22. januar inviterede DGI Vestjylland til et møde med projektmedarbejdere fra South Lanarkshire Leisure Council, Hamilton Skotland.

De var inviteret til Vestjylland for at fortælle om deres sundhedsmodel, som lokalt i DGI Vestjylland betegnes RYAN modellen.

På mødet deltog politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget, fra Social- og Sundhedsudvalget og fra de to administrationer tilknyttet begge udvalg. Ligeledes deltog repræsentanter fra DGI Vestjylland.

RYAN modellen arbejdede meget bredt med sundhed/idræt, som en aktiv del af diverse former for behandling. Ligeledes var indlagt et spor, som havde stort fokus på, hvorledes ungledere fra skoler og videregående uddannelser kunne være aktive parter i afvikling af idrætsaktiviteter i foreninger og i idræts- og fritidscentre.

Frivillighedssporet, som indeholdte "playagents" omhandlede deres arbejde med at aktivere og motivere både skolebørn, studerende og undervisere til at være "playagents". Disse agents havde det ene formål at igangsætte og afholde idræts- og motionsaktiviteterne i skoledagens pauser. Dette med henblik på at få flere børn og unge involveret i bevægelse.

Sundhedsporet benyttede motion, viden om kost og mental sundhed som virkemidler til at bekæmpe en længere række af folkesygdomme/udfordringer som for eksempel fedme, ensomhed, inaktivitet og meget andet.

Dette blev gjort igennem en række af initiativer, for eksempel en playmaker, som havde den ene opgave at hjælpe patienter, der var afsluttet i det offentlige genoptræningsforløb videre ud i rækken af motionstilbud. I disse specialtilrettelagte tilbud kunne laves en videre genoptræning eller en vedligeholdelsestræning, alt efter patientens behov. Ligeledes blev der arbejdet med motion på recept, hvor ens læge eller anden sundhedsperson kunne indstille en til et motionsforløb. Dette forløb var over 15 uger, inkl. undervisning og motionsforløb. Når man var blevet indstillet, ville man modtage en personlig henvendelse for at afklare hvilke motionstilbud, der kunne være interessante.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Solvej Brink ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Tove Kølbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr: 19-003115

Sagsfremstilling

 • Ny tilskudsstruktur: Der afholdes åben stormøde d. 12. marts om de foreløbige tanker om ny tilskudsstruktur for alle foreninger og interesserede.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Tove Kølbæk ()
 • Tanja Nielsen ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Solvej Brink ()
 • Niels Jørgen Madsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Tanja Nielsen ()
 • Flemming Lauritsen ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Tove Kølbæk ()
 • Solvej Brink ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing