Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 6. juni 2019 kl. 17:00

Lok. 1.8 Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Torben Andersen
 • Kenneth Mølholm
 • Lars Thomsen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Solvej Brink
 • Rene Holbøll
 • Tove Kølbæk
 • Flemming Lauritsen
 • Peder Sørensen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Jakob Slot
 • Niels Hybholt
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Kriterier for Foreningernes Udviklingspuljen

Sagsnr: 19-015561

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f. eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f. eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

 • Formål
 • Begrundelse
 • Handlingsplan – herunder tidsplan
 • Budget
 • Finansiering – herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med
 • Hvordan skal der følges op
 • Kontaktperson

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Der er 29.962,80 kr tilbage til uddeling i 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, om de ønsker at ændre kriterier og opstille temaer for puljen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket har besluttet, at følgende kriterier er gældende fremadrettet:

Puljen kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningsloven kap. 5 samt af selvorganiserede.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger

 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter

 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.

 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger

 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

 

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Niels Hybholt ()
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med FrivilligVest

Sagsnr: 19-015561

Sagsfremstilling

Frivilligvest har i forbindelse med deres samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, fået til opgave at optage en dialog med de frivilligområder, som Frivilligvest skal servicere i perioden, fremtil samarbejdsaftalen løber (frem til udgangen af 2020).

Dialogmødet er fastsat til den 9. september hvor Susanne Rystok, leder af FrivilligVest deltager på Foreningssamvirkets møde.

Forud for mødet bedes Foreningssamvirke drøfte, hvilke emner de ønsker at bringe op på dialogmødet med FrivilligVest.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, hvilke emner de ønsker at drøfte til dialogmødet med FrivilligVest.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at drøfte følgende emner med FrivilligVest:

 • Hvad kan FrivilligVest tilbyde idrætsforeningerne i kommunen?
 • Hvilke tilbud har FrivilligVest udbudt, som også har henvendt sig til idrætsforeningerne og hvor mange deltog?
 • Hvor mange idræts- og fritidsforeninger har FrivilligVest kontakt med i kommunen?

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Claus Dal Jensen ()
 • Niels Hybholt ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2020-2023

Sagsnr: 19-015561

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2019 hvilke emner, der medtages i det endelige sparekatalog 2020-2023.

På fritidsområdet har Kultur- og Fritidsudvalget indstillet til, at der kan ske besparelser på følgende områder:

 • Nedlæggelse af boldbaner
 • Aktivitetstilskud og Kursusrefusion
 • Fritidsslusen
 • Tilskud til fodboldklubber
 • Frivillighedspuljen
 • Fastfrysning af timeprisen og besparelser på fremskrivningen
 • Overskud på mindre budgetter
 • Talent Akademi Ringkøbing-Skjern (TARS)
 • Foreningernes brug af friskoler

Aktivitetsudvidelse:

 • Fjernelse af 25-årsreglen

Desuden har Kultur- og Fritidsudvalget indstillet Mejeriet i Tarm som anlægsprojekt på 765.000 kr. til budgetkonferencen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven §35 stk. 2

Økonomi

Igen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket drøftede Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag og sender et høringssvar til Kultur- og Fritidsudvalget.

Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Claus Dal Jensen ()
 • Niels Jørgen Madsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Gensidig Orientering

Sagsnr: 19-015561

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Arbejdsgruppen for 25-års reglen har sendt en mail til Ulla Svendsen, Lennart Qvist og Erik Viborg som opfølgning på det videre arbejde på hvordan foreningerne kan være med til at løfte sundheden i kommunen. Det er også et administrativt ønske, at der sættes større fokus på sundhed ind i foreningerne. Konkret bliver der nu arbejdet på at indtænke foreningerne i sundhedspolitikkens handlingspunkter samt et fællesmøde i efteråret.

Fraværende
 • Niels Hybholt ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Claus Dal Jensen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Fraværende
 • Claus Dal Jensen ()
 • Niels Jørgen Madsen ()
 • Niels Hybholt ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing