Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 5. februar 2020 kl. 17:00

Konferencerummet, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Jakob Slot
 • Kenneth Mølholm
 • Lars Thomsen
 • Peder Sørensen
 • Rene Holbøll
 • Torben Andersen
 • Niels Hybholt
 • Lillian Thunbo Mikkelsen

Fraværende

 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Solvej Brink
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Samarbejde mellem Sundhedscenter Vest og foreningslivet

Sagsnr: 20-001742

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har det sidste år arbejdet med at etablere et samarbejde mellem Sundhedscenter Vest, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i kommunen.

Foreningssamvirket besluttede på deres møde d. 19. november 2019 at belyse mulighederne for fællesindsatser gennem dialog med udgangspunkt i:
 • Hvilke ønsker og behov kan Sundhedscenter Vest se, at foreningslivet kan være med til at løfte?
 • Hvordan kan foreningslivet være synlige i deres tilbud i alle kommunens byer og lokalsamfund og ikke kun i centerbyerne?
 • Hvordan sikrer Sundhedscenter Vest sammen med foreningslivet fagligheden i tilbuddene til målgrupperne?

På mødet vil Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest og Karen Søndergaard, fysioterapeut ved Sundhedscenter Vest deltage med fokus på et mere formaliseret samarbejde mellem Sundhedscenter Vest og foreningslivet.

Ulla Svendsen og Karen Søndergaard vil på mødet komme med et kort oplæg omkring deres arbejde og bud på hvilke muligheder og indsatser de kan se, der er med foreningslivet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Foreningssamvirket ønsker at arbejde videre med:

 • at skabe større synliggørelse af foreningernes tilbud og aktiviteter.
 • at undersøge muligheder for brobygningsindsatser mellem SundhedscenterVest og foreningslivet.
 • at undersøge hvordan der kan indsamles data på området.
 • et bedre samarbejde SundhedscenterVest i forhold til efterspurgte aktiviteter fra borgerne.

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Solvej Brink
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Frivillige foreninger som turismeaktører

Sagsnr: 20-001742

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner har sat sig for at undersøge, hvorvidt det giver mening, at foreninger og turismeaktører samarbejder. Kommunerne iværksatte derfor i 2017 et PhD-projekt med Bo Villumsen, der skulle undersøge hvordan disse samarbejder opstår, organiseres, skaber værdi og hvordan de forskelligheder, herunder resurser og kompetencer, fra foreningerne og turistvirksomhederne kommer i spil i disse samarbejder.

PhD-projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune. Projektet startede i april 2017 og løber frem til sommeren 2020. Projektet er økonomisk støttet af Landdistriktspuljen.

Bo Villumsen deltager på mødet, hvor han vil fremlægge de foreløbige resultater fra projekter for Foreningssamvirket.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Solvej Brink
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

3 Indstilling af modtagere af Gjæwe Vestjyder 2020

Sagsnr: 20-002700

Kopier link til punktet  -   Print

4: Foreningernes udviklingspulje

Sagsnr: 20-001742

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Hvad kan der søges til?
Puljen kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5 og selvorganiserede grupper.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger

 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Bemærk at puljen ikke giver midler til lønninger og leje af materialer og udstyr.

Foreningssamvirket kan desuden prioritere særlige temaer, som i så fald vil blive meldt ud inden sommerferie og være gældende ét år af gangen.

For selvorganiserede grupper

Selvorganiserede grupper kan medtage udgifter til lokaleleje i deres ansøgning.
Selvorganiserede grupper, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Ansøgninger:
Administrationen har modtaget ansøgninger fra følgende projekter:

 • Stadil-Vedersø Idrætsforening - indkøb af spinningssko 7200 kr.
 • Spjald Idrætsforening - opstart af minibold 4000 kr.
 • Petanquegruppen i Spjald - indkøb af materialer og udgifter til leje af lokaler 18.000 kr.
 • Spjald Ungdomsforening - etablering af 5 nye petanquebaner
 • Aktiv Fritid i West - udvikling af familieidræt 5.200 kr.
 • FDF Skjern - etablering af vandaktiviteter 14.000 kr.
 • Klittens Skytteforening - etablering af bueskydning 25.000 kr.
 • Tarm-Skjern Svømmeklub - etablering af SUP Yoga 50.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Der er 50.000 kr. til rådighed i 2020.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket behandlede ansøgningerne:

 • Stadil-Vedersø Idrætsforening, ansøgningen blev ikke imødekommet
 • Spjald Idrætsforening, bevilges 2000 kr. til annoncering af aktiviteten minibold.
 • Petanquegruppen i Spjald, bevilges 5000 kr. til indkøb af materialer.
 • Spjald Ungdomsforening, bevilges 5000 kr. til etablering af nye petanquebaner
 • Aktiv Fritid i West, bevilges 2700 kr. til indkøb af krolfudstyr til familieidræt 
 • FDF Skjern, bevilges 5000 kr. til indkøb af materialer til vandaktiviteter
 • Klittens Skytteforening, bevilges 5000 kr. til etablering af bueskydning
 • Tarm-Skjern Svømmeklub, bevilges 5000 kr. til indkøb af måtter til etablering af SUP Yoga.

 

Fraværende
 • Niels Jørgen Madsen
 • Flemming Lauritsen
 • Tove Kølbæk
 • Solvej Brink
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde 2020

Sagsnr: 20-001742

Sagsfremstilling

    Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmøde finder sted den 26. marts i WOW Park.

Foreningssamvirket har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Solvej Brink, Peder Sørensen og Lene Holm Poulsen. Arbejdsgruppen vil på mødet fremlægge programmet for aftenen.

Til Repræsentantskabsmødet er der valg til 6 ordinære pladser af 2 år, og suppleringsvalg til 2 pladser af 1 års varighed.

Følgende er på valg til ordinære pladser i Foreningssamvirket:

 • Claus Jensen, Fjelstervang FDF
 • Torben Andersen, Skjern Å Kajakklub
 • Jakob Slot, Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening
 • Lars Thomsen, Spjald Fritid
 • Flemming Lauritsen, Videbæk Amatørmusikforening
 • Tove Kølbæk, Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening

Forud for mødet bedes de repræsentanter, som er på valg, overveje hvorvidt, de ønsker at genopstille eller ej.

Foreningssamvirket og Kultur- og Fritidsudvalget afholder desuden også det årlige dialog møde samme dag kl. 17-19 (inden Repræsentantskabsmødet). Foreningssamvirket bør derfor finde emner, som de ønsker at diskutere med udvalget på dialogmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter punkter til dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget og tager orienteringen for planlægning af Repræsentantskabsmødet til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at følgende debatteres med Kultur- og Fritidsudvalget:

 1. Foreningernes Udviklingspuljen
 2. Talentprisen
 3. Foreningsudvikling

Medlemmerne af Foreningssamvirket ønsker følgende genvalg/ikke genvalg:

 • Claus Jensen, Fjelstervang FDF - ønsker genvalg
 • Torben Andersen, Skjern Å Kajakklub - ønsker genvalg
 • Jakob Slot, Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening - ønsker genvalg
 • Lars Thomsen, Spjald Fritid - ønsker genvalg
 • Flemming Lauritsen, Videbæk Amatørmusikforening - ønsker ikke genvalg
 • Tove Kølbæk, Troldhede Gymnastik- og Idrætsforening - ønsker ikke genvalg
 •  

  Foreningssamvirket tager orienteringen til efterretning.

  Fraværende
  • Niels Jørgen Madsen
  • Flemming Lauritsen
  • Tove Kølbæk
  • Solvej Brink
  • Claus Dal Jensen

  Kopier link til punktet  -   Print

  6 Talentprisen 2020

  Sagsnr: 20-001742

  Kopier link til punktet  -   Print

  7: Gensidig orientering

  Sagsnr: 20-001742

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende
  • Niels Jørgen Madsen
  • Flemming Lauritsen
  • Tove Kølbæk
  • Solvej Brink
  • Claus Dal Jensen

  Kopier link til punktet  -   Print

  8: Eventuelt

  Sagsnr:

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

  Ingen bemærkninger.

  Fraværende
  • Niels Jørgen Madsen
  • Flemming Lauritsen
  • Tove Kølbæk
  • Solvej Brink
  • Claus Dal Jensen
  Kontaktoplysninger
  Land, By og Kultur
  Land, By og Kultur
  Smed Sørensens Vej 1
  6950 Ringkøbing