Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 10. september 2020 kl. 17:30

Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing, Lok. 1.6 Dækket
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Torben Andersen
 • Peder Sørensen
 • Lars Thomsen
 • Jakob Slot
 • Mette Lange Andersen
 • Rene Holbøll
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Kaj Christiansen
 • Solvej Brink
 • Benny Steffensen

Fraværende

 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Konstituering af Foreningssamvirket

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Da dette er første møde i Foreningssamvirket siden repræsentantskabsmødet den 17. august 2020, skal Foreningssamvirket have konstitueret sig med en formand og en næstformand.

Den forgangne periode har Claus Dal Jensen været formand, Lillian Mikkelsen været næstformand.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægterne for Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket konstituerer sig med formand og næstformand. 

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket har valgt:

Lillian Mikkelsen til formand

Peder Sørensen til næstformand

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af forretningsorden

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket skal gennemgå og godkende forretningsordenen for 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen instiller, at Foreningssamvirket godkender forretningsordenen for 2020.

Bilag Beslutning

Punktet udsættes til næste møde, hvor Administrationen fremlægger et udkast til en revideret forretningsorden.

 

 

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningssamvirkets arbejde det kommende år

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket bedes drøfte hvilke arbejdsområder og fokuspunkter de ønsker at arbejde med det kommende år. I det forgangne år har Foreningssamvirket ønsket at arbejde med følgende emner:

 • Fortsættelse af arbejdet på at afskaffe 25 års reglen.

 • Fortsat drøftelse med Sundhedscenter Vest i forhold til foreningerne – få sundheden ind i foreningen

 • Foreningernes nettopriser i lokaleleje.

 • FrivilligVests rolle i forhold til folkeoplysningsområdet.

 • Nytænkning af foreningsområdet og dets aktiviteter – hvordan gør vi foreningslivet mere lækkert for borgerne. Fremgangen er individuel træning fx fitness, som er fleksibelt og hvor man ikke er en del af et hold og som foretrækkes af de unge.

 • Bedre udnyttelse af bygningsmasserne og faciliteterne i kommunen, herunder nytænkning af rammerne og vedligehold.

 • Puljerne – skal de nytænkes og bliver de brugt optimalt?

Tidligere har Foreningssamvirket desuden også haft dialogmøder med samarbejdspartnere. Som et eksempel herpå har bl.a. FrivilligVest et ønske om et dialogmøde med Foreningssamvirket i forhold til samarbejdsflader.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, hvad de ønsker at arbejde med og sætte fokus på det kommende år.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at arbejde videre med følgende punkter:

 • Nytænkning af foreningsområdet
 • Bedre udnyttelse af bygningsmasserne og faciliteterne i kommunen
 • nytænkning af puljerne

På næste møde laves en workshop om punktet; nytækning (fx via post-it øvelsen) 

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Fastsættelse af mødedatoer det kommende år

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

For at sikre at flest mulige medlemmer i Foreningssamvirket kan deltage i møderne, ønskes det, at der fastsættes mødedatoer frem til repræsentantskabsmødet i 2021. Ifølge Forretningsorden bør møderne søges fastlagt som ”rullende” over ugedagene.

Vedhæftet er Foreningssamvirkets årskalender, som de kommende mødedatoer bør tage udgangspunkt i.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastlægger mødedatoer til og med Repræsentantskabsmødet i 2021.

Bilag Beslutning

Kommende møder:

27. oktober 2020

3. december 2020

9. februar 2020

23. marts 2020

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Foreningernes udviklingspulje

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Udviklingspuljen uddeles to gange årligt og kan søges af godkendte foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5 og selvorganiserede grupper.

Udviklingspuljen kan blandt andet anvendes til at søge midler til indkøb af materialer og udstyr til følgende aktiviteter:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper fx integration, livsstilssygdomme, handicaps, børn og unge med særlige behov.

Puljen giver ikke midler til lønninger og leje af materialer og udstyr. 

For selvorganiserede grupper

Selvorganiserede grupper kan medtage udgifter til lokaleleje i deres ansøgning.
Selvorganiserede grupper, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Ansøgninger
Administrationen har modtaget ansøgninger fra følgende projekter:

 • KFUM spejder i Sdr. Vium: Indkøb af snittekasse - 7.500 kr.
 • Aktiv Fritid i West: Etablering af Disc Golf bane - 18.612.50 kr.
 • Hoven Idrætsforening: Nye badminton spilledragter - 6.000 kr.
 • SG E-sport: Indkøb af 10 EvoTag Laser - 8.990 kr.
 • Spjald Billard Klub: Streaming af billard kampe - 40.000 kr
 • Stauning-Dejbjerg U og I: Opstart af aktiviteter for 60+ - 20.000 kr.
 • Hvide Sande Idrætsforening: Motionshold - 37.848 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

 

Økonomi

Der er 50.000 kr. til rådighed i 2020. Foreningssamvirket uddelte i første ansøgningsrunde 29.700 kr., hvilket betyder der er 20.300 kr. til uddeling blandt de indkomne ansøgninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket behandler de indkomne ansøgninger.

Bilag Beslutning

Foreningssamvirket behandlede ansøgningerne, og det blev besluttet at give tilsagn til:

KFUM spejder i Sdr Virum: 7.500 kr. til snittekasse med redskaber til udesløjd i forbindelse med projekt "familie-udeliv".

SG E-sport: 8.990 kr. til 10 EvoTag Laser.

Stauning-Dejbjerg Ungdoms og Idrætsforening: 3.810 kr. til opstart af aktiviteter for 60+ til PR og til udendørs og indendørs spil. 

 

Torben Andersen deltog ikke under dette punkt. 

 

 

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Evaluering af Foreningssamvirkets Repræsentantskabsmødet

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket afviklede deres Repræsentantskabsmøde d. 17. august 2020.

Foreningssamvirket skulle have afviklet deres repræsentantskabsmøde dën 26. marts 2020, men mødet blev udsat på grund af Covid-19.

På grund af udsættelse blev dagsorden ændret, derfor blev programmet i stedet:

 • Foreningssamvirkets generalforsamling

 • Uddeling af Talentprisen 2020

 • Covid-19 – hvordan kommer vi sikkert igennem?

 • Input til Foreningssamvirkets mærkesager

På mødet kom de deltagende foreninger med følgende input og forslag til Foreningssamvirkets arbejde:

 • Arrangement om krisehåndtering
 • ERFA-gruppe om Conventus
 • Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger
 • Fælles administrationsløsning på IT-løsninger
 • Rekruttering af ledere

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægterne for Foreningssamvirket i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket evaluerer afviklingen af Repræsentantskabsmødet og det videre arbejde på baggrund af mødets indhold.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket ønsker at arbejde videre med:

 • ERFA-gruppe omkring Conventus.
 • Arrangementet om krisehåndtering.
 • Rekruttering af ledere.
 • Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger.

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Samarbejde mellem SundhedscenterVest og foreningslivet

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket har de sidste år arbejdet på at etablere et samarbejde mellem Sundhedscenter Vest, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i kommunen.

Administrationen har fået en praktikant Henrik From, hvis primære arbejdsopgave er at etablere et samarbejde og en brobygningsindsats mellem SundhedscenterVest, foreningslivet og idrætsfaciliteterne i kommunen.

Henrik From vil deltage på mødet og præsentere hans indledende tanker til projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektets formål er at få flere borgere ud i foreningslivet gennem en målrettet brobygningsindsats fra rehabiliteringsforløb primært fra SundhedscenterVest.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Foreningssamvirket har nedsat en følgegruppe bestående af; Mette Andersen, Benny Steffensen og Jakob Slot.

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Gensidig Orientering

Sagsnr: 20-017783

Sagsfremstilling

 • Danmark i bevægelse
 • Fundraising arrangement d. 14. september
 • Budgetforlig
 • Covid-19 og dets udfordringer i foreningslivet
 • Foreningernes brug af kommunale lokaler
 • Informationsmøde om Winkas Air den 19. oktober 2020
 • Workshop for haller og Foreningssamvirket den 22. september 2020 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering taget til efterretning. 

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Niels Hybholt
 • Niels Jørgen Madsen
 • Kenneth Mølholm
 • Claus Dal Jensen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing