Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 3. december 2020 kl. 17:00

Troldhedehallen, Idrætsallé 1, 6920 Videbæk
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Rene Holbøll
 • Torben Andersen
 • Claus Dal Jensen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Niels Jørgen Madsen
 • Lars Thomsen
 • Kenneth Mølholm
 • Solvej Brink
 • Peder Sørensen
 • Mette Lange Andersen
 • Niels Hybholt

Fraværende

 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkomst

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Mødet blev afholdt som et virtuelt møde fra kl. 16.30 til kl. 17.30.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet at bemærke.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Status fra følgegruppen på Move On

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Følgegruppen informerer om hovedtrækkende fra deres første møde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket tager følgegruppens informationer til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgegruppen havde møde den 4. november. Henrik Form deltog på mødet og informerede om opstarten af projektet. 

Følgegruppen besluttede på deres møde at følge projektet tæt her i starten. Senere ændres  mødefrekvensen til ca. hver anden måned efter januar.

Foreningssamvirket ønsker, at følgegruppen sikrer, at der i samarbejde med sundhedscenteret udarbejdes en fælles målsætning om antallet af borgere der henvises til projektet. Endvidere at følgegruppen er opmærksom på, at der i projektet opstilles evalueringskriterier der giver et godt og bredt grundlag at evaluere projektet ud fra. 

Ligeledes indstiller Foreningssamvirket til, at få den gode historie om projektet frem, da det kan være med til at få flere borgere med i projektet.

Ovenstående tages med på næste møde i følgegruppen. De afholder møde den 7. december.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Foreningssamvirkets arbejde det kommende år

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Hovedpunkterne fra sidst:  

Udvikling/innovation af aktiviteter:  Anderledes medlemskaber – tværfællesskaber.

Målgruppen: Familieaktiviteter med sociale arrangementer/fællesspisning.

Samarbejde: Invitere andre foreninger på besøg. Naboskaber med erfarings- og vidensudveksling.

 

Punktet omkring PR og kendskab til foreningerne udskydes til næste møde.

 

De 3 punkter skal foldes mere ud i en fælles diskussion. Diskussionerne kunne begynde med følgende spørgsmål:

Hvad er det vi skal have ud af det?

Hvad er barriererne?

Hvad fremmer?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket udfolder og diskuterer de tre første hovedpunkter fremkommet ved sidste møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dialogen fortsættes fra sidste møde ud fra følgende tre hovedpunkter:

 

Udvikling/innovation af aktiviteter: Anderledes medlemskaber – tværfællesskaber

Vi skal passe på foreningskulturen – eller skal vi til at tænke den anderledes?

Nogle kommuner tilbyder klippekort til en hovedforening. Kortet giver adgang til alle foreningens aktiviteter.

Aktivitetsbehovet forandrer sig meget i dag. Foreningerne kommer i fremtiden til at skulle tilpasse sig tidens trend. Hvordan gør de det?

Særligt de administrative poster i foreningerne er svære at få besat. Hvordan kan vi fremover hjælpe hinanden med det?

Flere foreninger har haft gavn af at gå sammen i en større forening. På den måde kan de lette arbejdet for bestyrelsen. Hvordan udbredes dette til andre klubber?

Overvejelser om at tilbyde administrative lettelser til klubberne.

Alt hvad der ikke er holdsport har fremdrift, f.eks. løb og cykling. Kan man, for at fastholde medlemmerne, nytænke de traditionelle sportsgrene, så de bliver mere som de individuelle sportsgrene?

For borgerne er det ikke mere et mål at være medlem af en forening, det er et mål at dyrke idrætten. Det gør, at fællesskabet opleves anderledes i dag. Borgerne vil gerne have fællesskabet i en forening, men på et løst medlemskab, når det passer ind i deres øvrige hverdag. Hvordan tilpasser foreningerne sig til det?

Der skal evt. laves en undersøgelse af, hvor svært det er for foreningerne at finde bestyrelsesmedlemmer. Undersøgelsen skal laves for at afdække, hvor stort problemet egentlig er.

Opmærksomhed på at foreningerne ikke bliver private virksomheder,  – at foreningerne ikke bliver et serviceorgan.

Nuværende tilskudsmodeller og fritidsportalen sætter ikke begrænsninger i forhold til anderledes medlemskaber.

 

Målgruppen: Familieaktiviteter med sociale arrangementer/fællesspisning

Fællesspisning kører godt, især, i de mindre byer.

Kan vi gøre noget mere for at få sårbare familier med i fællesskabet? Det kan der søges penge til, da det er et satsningsområde. (DGI laver inspirationsaftener vedr. dette område).

Skal der laves et idekatalog til foreningerne? Et katalog de kan ”plukke” i?

 

Samarbejde: Invitere andre foreninger på besøg. Naboskaber med erfarings- og videns udveksling

Se punkt 1.

Der arbejdes videre med punktet på næste møde.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Prisen Gjæve Vestjyder - Årets forening

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Der er behov for et program, hvor kandidaterne til prisen kan opstilles og udvælges ud fra. 

Der er behov for at fastsætte en dato for et online møde, hvor prismodtagerne kan udvælges.

Indstilling

Administrationen arbejder videre med at finde et program til opstilling af kandidater.

Administrationen indstiller, at der fastsættes en dato for et online møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen modtager opgørelsen over kandidaterne den 23. februar 2021.

Administrationen finder et program, hvori Foreningssamvirket kan udvælge vinderne.

Administrationen udsender en doodle til fastsættelse af et online udvælgelsesmøde i marts.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Input fra repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Der ønskes en tilbagemelding fra Piet i forhold til hans dialog med FrivilligVest omkring punkterne:

 • ERFA-gruppe omkring Conventus
 • Rekruttering af ledere

Der ønskes en dialog vedrørende:

Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger. Der tages udgangspunkt i det vedhæftede Excel-ark. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at punktet vedrørende støtte/tilskud til IT diskuteres.

Bilag Beslutning

Piet har henvendt sig til FrivilligVest angående punktet ERFA-gruppe om Conventus og rekruttering af ledere, men har endnu ikke fået en tilbagemelding. 

Angående punktet vedrørende mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger. Det ses ud fra Excel-arket, at udgifterne varierer meget i de forskellige klubber, men at det hos alle er en ikke uvæsentlig post. 

Foreningssamvirket går til deres baglandet og får dem til at tjekke, om de udgifter de har på it, står mål med deres behov.

Punktet følges op på næste møde.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Corona

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Hvordan går det i foreningerne i forhold til coronasituationen? 

Indstilling

Til drøftelse af situationen i foreningerne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningernes kreative løsninger i forhold til corona blev kort diskuteret.  

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr: 20-024181

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra medlemmerne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen orienterede om:

 • Onlinemødet med hallerne
 • Det forestående webinar den 15. december
 • Det nyligt udsendte spørgeskema angående coronaudfordringer. Spørgeskemaet er udsendt til alle folkeoplysende foreninger
 • Corona-tavlen på fritidsportalen, som der opfordres til at bruge

 

 

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Eventuelt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Punkter til eventuelt?

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde er den 9. februar 2021.

Fraværende
 • Kaj Christiansen
 • Jakob Slot
 • Benny Steffensen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing