Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 9. februar 2021 kl. 17:00

Virtuelt møde
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Peder Sørensen
 • Kenneth Mølholm
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Claus Dal Jensen
 • Torben Andersen
 • Lars Thomsen
 • Mette Lange Andersen
 • Kaj Christiansen
 • Niels Hybholt
 • Rene Holbøll
 • Solvej Brink
 • Jakob Slot
 • Niels Jørgen Madsen
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Move On følgegruppen

Sagsnr: 21-002510

Sagsfremstilling

Følgegruppen fortæller hvad de har drøftet siden sidste møde i Foreningssamvirket, herunder holdningen til en fælles målsætning om antal borgere der henvises til projektet. ­

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Corona kan gøre det svært at få nye medlemmer med i foreningerne.

Der tegner sig et billede af, at borgerne især ønsker aktiviteter i form af træning i vand, gåture og gåfodbold.

Henrik holder kontakten med sundhedscenteret, så terapeuterne kan holde fokus på projektet.

Henrik har fået lavet postkost med kontaktoplysninger og informationer om projektet, som borgerne kan tage med hjem.

Spørgsmålet fra Foreningssamvirket omkring fælles målsætning i forhold til antal borger der henvises til projektet. Det blev besluttet at tage det op igen om et halvt år. Til den tid ved vi noget mere om hvordan det går med projektet, og vi har et bedre grundlag at fastsætte antallet ud fra.

Der er udgivet en Brobygningsrapport, som kommer med anbefalinger til projekter som vores.

Orienteringen er taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Input fra repræsentantskabsmødet

Sagsnr: 21-002510

Sagsfremstilling

Der følges op på punkterne:

 • ERFA-gruppen vedr. Conventus
 • Rekruttering af ledere

 • Mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger

På sidste møde blev det aftalt, at Foreningssamvirket skulle kontakte deres bagland, og forhøre sig om udgifterne til IT svarer til behovet. 

Indstilling

Administrationen indstiller til en drøftelse af punkterne ud fra tilbagemeldingerne fra baglandet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

I forhold til ERFA-gruppen vedr. Conventus og rekruttering af ledere har FrivilligVest nogle kurser i støbeskeen.

Vedr. punktet om mulighed for støtte/tilskud til IT-løsninger:
Det er forskelligt hvilket behov foreningerne har, og hvilke løsninger de har og derfor er deres udgifter forskellige og svære at sammenligne.

Det blev besluttet, at administrationen i et kommende nyhedsbrev kommer med en opfordring til alle foreningerne om, at de får kigget på hvor meget de betaler for IT-løsninger, og om de har behov for det de betaler for. 

 

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Corona

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Dette er et midlertidigt fast punkt, hvor der er mulighed for at have en dialog om Covid-19 betydning for foreningslivet.

Der ønskes en tilbagemelding vedr. webinaret den 28. januar, og bemærkninger til evt. kommende webinar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter punktet. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Coronasituationen blev drøftet.

Webinar afholdt af administrationen:
Der var over 45 tilmeldte til det sidste webinar. Det viser, at der er en interesse for den type af information og erfaringsudveksling. Foreningssamvirket ønsker derfor, at webinarerne fortsætter.

Der fremkom et ønske om afholdelse af et webinar om, hvordan foreningerne laver online træning/sociale aktiviteter for at holde på medlemmerne i denne tid. Kenneth forhører sig hos FrivilligVest, om det er noget de kan være behjælpelig med.

Kopier link til punktet  -   Print

4 Udviklingspuljen

Sagsnr: 21-002510

Beslutning

Det blev besluttet at bruge 17.500 kr. af puljen i denne omgang. Alle ansøgere får efterfølgende svar på deres ansøgning. 

Lars Thomsen og Niels Jørgen Madsen ønskede at være inhabile i dette punkt, da den forening de repræsenterer også har indsendt en ansøgning til puljen.

Kopier link til punktet  -   Print

5 Talentprisen

Sagsnr:

Beslutning

Der er ingen indstillinger indkommet i år, hvorfor prisen ikke uddeles.

Foreningssamvirket ønsker at KFU overvejer, at overføre de ubrugte midler fra Talentprisen 2020 til Udviklingspuljen.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Årets Repræsentantskabsmøde

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker en dialog omkring afholdelsen af årets repræsentantskabsmøde i Foreningssamvirket i forhold til coronasituationen, idet de nuværende restriktioner gældende frem til den 28. februar 2021, og dermed kun tillader forsamlinger på max fem personer. 

På valg er:

Lillian

Peder

Niels H.

Niels M.

Solvej

Kenneth

Rene

Claus

Piet

Indstilling

Administrationen indstiller til drøfteles samt afklaring af, hvordan og hvornår årets repræsentantskabsmøde skal holdes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at udskyde repræsentantskabsmødet til forsamlingsforbuddet gør det muligt at afholde et fysisk møde. Hvis muligt dog gerne inden sommerferien.

Lillian laver et udkast til den information, der skal sendes ud til foreningerne om, at repræsentantskabsmødet udskydes. Udkastet sendes til Linda, så hun kan videreformidle til alle foreningerne.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Repræsentanter til debatmødet på frivillighedsområdet den 10. februar 2021

Sagsnr: 21-002510

Sagsfremstilling

Baggrunden for debatmødet er, at Økonomiudvalget har bedt Administrationen om at udarbejde et oplæg til, hvordan frivillighedsområdet fremadrettet kan organiseres i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med debatmødet er at indhente forslag til organiseringen af frivillighedsområdet i den kommende byrådsperiode, der tilsigter, at koordineringen og samarbejdet på tværs af den sociale, den folkeoplysende og den kulturelle frivillighed styrkes, så frivilligheden bidrager endnu mere til det gode liv for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formål med mødet og dagsordenen hertil er udsendt i en tidligere mail.

Peder, Solvej og Lillian har givet tilsagn om, at de deltager i debatmødet. 

Indstilling

Administrationen indstiller til, at Foreningssamvirket udvælger tre kandidater til debatmødet. Administrationen opfordrer Foreningssamvirket til en drøftelse af samvirkets holdning til organiseringen af frivillighedsområdet i kommunen, og et evt. fælles råd samt en drøftelse af deltagernes mandat på debatmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirkets holdninger til frivilligområdet blev drøftet.

Peder, Lillian og Solvej deltager i debatmødet den 10. februar, og de formidler efterfølgende det centrale fra mødet til resten af Foreningssamvirket.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Foreningssamvirkets arbejde det kommende år

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der arbejdes ud fra følgende hovedpunkter:

Udvikling/innovation af aktiviteter:  Anderledes medlemskaber – tværfællesskaber.

Målgruppen: Familieaktiviteter med sociale arrangementer/fællesspisning.

Samarbejde: Invitere andre foreninger på besøg. Naboskaber med erfarings- og vidensudveksling.

PR og kendskab til foreningerne:  Dette punkt nåede vi ikke omkring sidst.

De 3 første punkter skal foldes mere ud, mens det sidste punkt skal drøftes i en fælles dialog.

Fokus kunne være på hvad og hvordan vi gerne ser foreningerne i fremtiden. Drøftelserne kunne tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er det vi skal have ud af det?
 • Hvad er barriererne?
 • Hvad fremmer?

Indstilling

Administrationen indstiller til, at Foreningssamvirket får en uddybende dialog om hovedpunkterne. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet at flytte punkterne til repræsentantskabsmødet.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket deltagelse i workshoppen med hallerne den 25. februar blev drøftet. 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at Linda udsender en Doodle (online kalenderværktøj til koordinering af møder) med dato for næste møde.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing