Dagsordener og referater fra Foreningssamvirket

Her på siden kan du se Foreningssamvirkets nyeste dagsordener foruden referater fra møderne i år samt fra det foregående år.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte Land, By og Kultur, tlf. 99 74 15 15 eller mail land.by.kultur[mail]rksk.dk.

Du kan abonnere på Foreningssamvirkets dagsordener og referater og automatisk få dem sendt til din mail.

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du kontakte land.by.kultur[mail]rksk.dk. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Søg efter indhold i dagsorden/referat i søgeboksen herunder

For at søgemaskinen kan finde det, du søger efter, skal stavemåden være præcis, ligesom søgeordet/
-ordene skal findes i teksten.

Referat: 7. juni 2021 kl. 18:00

Virtuelt møde
Foreningssamvirket

Deltagere

 • Mette Lange Andersen
 • Lillian Thunbo Mikkelsen
 • Claus Dal Jensen
 • Peder Sørensen
 • Rene Holbøll
 • Jakob Slot
 • Niels Jørgen Madsen
 • Solvej Brink
 • Lars Thomsen
 • Kaj Christiansen
 • Torben Andersen
 • Niels Hybholt

Fraværende

 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Kriterier for Udviklingspuljen for foreninger

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

Hvert år, forud for ansøgningsfristen, drøfter Foreningssamvirket kriterierne for Udviklingspuljen.

Udviklingspuljen er i alt på 50.000 kr., som afsættes hvert år på kommunens budget. 

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kapitel 5 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f.eks. anvendes til hjælp til:

 • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.
 • Særlige temaer, som Foreningssamvirket kan udmelde for ét år ad gangen.
 • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f.eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.
 • Aktivitetsudvikling af eksisterende aktiviteter.
 • Foreningsudvikling og nye organisationsformer.
 • Sammenslutning af grupper, der potentielt kan udvikle sig til at blive foreninger. 

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra Udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Puljen skal ansøges gennem Foreningsportalen. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

50.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter, om de ønsker at ændre kriterier og opstille temaer for puljen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Foreningssamvirket fastholder nuværende kriterier for puljen, og for at holde puljen så bred som mulig og for at få et stort ansøgerfelt, så prioriteres der ikke særlige temaer i år. 

Foreningssamvirket ønsker, at der kommer fokus og PR på puljen, så foreningerne virkelig bliver opfordret til at søge. Således at der kommer så mange gode ansøgere som muligt.

De nuværende ansøgningsfrister blev diskuteret. Idet ansøgningsfristen ligger umiddelbart efter sæsonstart, og puljen ikke giver tilskud til allerede opstartede aktiviteter, kan det afholde nogle foreninger fra at søge.

Ansøgningsfristerne ændres fra 2022 til 1. maj og 1. november.

I år fastholdes ansøgningsfristerne: 1. september og 1. november.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Kultur- og Fritidsudvalgets budget

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

Foreningssamvirket havde følgende spørgsmål vedr. budgettet på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 13. april 2021:

Hvordan kan det være, at Fritid skal dække udgifter fra Kulturskolen? Vi troede, at budgettet/regnskabet var delt således, at Kultur og Fritid havde hver deres budget/regnskab.

Efter at spørgsmålet blev drøftet på mødet, er Administrationen, af Kultur- og Fritidsudvalget, blevet bedt om at give Foreningssamvirket en tilbagemelding herpå. 

Indstilling

Administrationen giver Foreningssamvirket en tilbagemelding fra politikerne vedr. drøftelsen på mødet den 13. april 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen redegjorde for budgettets betingelser og sammensætning.

Alle midler afsat til lokaletilskuddet bliver pt. ikke brugt. Der var forventet et større forbrug efter afskaffelse af 25 års reglen. Grundet Corona vides endnu ikke, om vi har set hele effekten af reglens afskaffelse.

Foreningssamvirket diskuterede muligheden for at nedsætte lokaletilskudsprocenten for at fasholde pengene på fritidsområdet eller øge budgettet til udviklingspuljen. Idet der er en oplevelse af, at nogle foreninger ikke søger udviklingspuljen, fordi der er for lidt at hente i puljen. En anden begrundelse for at øge puljen er, at der er behov for udvikling af nye tilbud for at fastholde medlemmerne i de eksisterende foreninger samt behov for støtte til de nyopstået selvorganiseret idrætter.

Administrationen oplyser, at undersøgelser viser, at en øget lokaletilskudsprocent ikke giver mere aktivitet i foreningerne, da pengene kanaliseres andre steder hen.

Foreningssamvirket påpeger, at økonomien er en udfordring for flere af de foreninger, der ejer deres egne klubhuse/spejderhuse, da det kræver stor kapital at vedligeholde bygningerne. 

Det er et opmærksomhedspunkt, som Foreningssamvirket tager med til efterårets vælgermøde med politikkerne. Mødet er arrangeret af DGI.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Corona

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

Dette er et fast punkt, hvor coronasituationen i foreningerne drøftes.

Herunder blandt andet:

 • hvilke udfordringer er der pt. i foreningerne?
 • hvordan støttes og hjælpes foreningerne bedst muligt?
 • er der noget, vi skal være opmærksomme på i forhold til opstarten efter sommerferien?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket drøfter coronasituationen i forhold til foreningerne. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Status fra foreningerne:

Kajak i Skjern har venteliste.

E-sport i Skjern er ved at starte op igen efter Corona, idet de ingen medlemmer har haft i foråret. Derfor har de pt fokus på PR for at få medlemmerne tilbage.

Fodbold i Rindum er i gang, men har færre medlemmer. Holdene har haft det hårdt med at åbne, lukke ned og åbne igen.

Grundet testcenter i Videbæk Idræts- og Fritidscenter kan der ikke spilles håndbold i hallen. Klubben har forsøgt at opstarte udendørs håndbold, men fik ikke den store tilslutning.

Der forsøges at starte atletik, for børn, op i Spjald.

Fitness har haft svære kår med nye regler og restriktioner. 

Skydning har haft en del medlemmer i foråret, hvor de startede op udendørs. Sommer er lavsæson, så det er svært at vide, hvor mange der kommer igen til efteråret. I flere skytteforeninger har de opstartet bueskydning og softball, som nye aktiviteter for at lave bredere tilbud.

Svømning i Rinkøbing har mange planer for efterårets aktiviteter, men de stramme coronarestriktioner gør det svært. Klubben håber, at restriktionerne løsnes op.

Ringkøbing-Skjern Egnen har ikke haft gymnastik i foråret.

Spejderne har på landsplan haft tilgang på 10-20%. Det kan også mærkes hos spejderne i kommunen. 

Foreningssamvirket ønsker en undersøgelse af, hvordan foreningerne har håndteret pandaminen. Så der kan laves en form for drejebog for, hvordan foreningerne fremover skal håndtere lignende situationer.

Genstartes i september

Administrationen orienterede om Kulturministeriets genstartssatsning til efteråret: "100 dage med kultur og idræt".

Foreningssamvirket drøftede, hvad der tidligere er blevet gjort i de forskellige lokalsamfund, og hvad der skal til, hvis der skal laves et satsningsområde i kommunen i forhold til genstart af foreningslivet:

 • Hver by/lokalsamfund laver hver deres fokus på de aktiviteter der er i området
 • Fælles PR centralt fra. Hver klub byder ind med, hvad de tilbyder, hvornår og hvordan
 • Centralt kommunikere ud, at der er opstart og mulighed for at komme og prøve diverse aktiviteter
 • Husstandsomdelt materiale med alle foreningernes aktiviteter
 • Åben Hal, en hel dag, hvor alle foreninger byder ind.
 • Husk foreningerne i de små sogne
 • Også fokus på seniorerne – gratis kom og prøv gange (dette er også relevant for børn og unge)
 • Videoer for alle foreningerne i lokalområdet

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Repræsentantskabsmøde

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

På grund af corona er repræsentantskabsmødet blevet udskudt. Der er grundet den usikre situation omkring forsamlingsrestriktionerne endnu ikke fastsat en dato for repræsentantskabsmødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Foreningssamvirket fastsætter en dato og et sted for afholdelse af  repræsentantskabsmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at holde repræsentantskabsmødet i forbindelse med vælgermødet, som DGI vil afholde og gerne sidst i september/start oktober.

Det blev foreslået, at lave repræsentantskabsmøde med spisning kl. 18 og vælgermøde kl. 20. Dette planlægges endeligt på Foreningssamvirkets møde først i september.

Niels Hybholt tager forslaget med videre til DGI.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Gensidig orientering

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

Gensidig orientering fra medlemmerne. 

Indstilling

Til orientering. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen informerede om, hvor langt processen med den nye tilskudsmodel til hallerne er. 

I RIF afholder de efter sommerferien et vælgermøde med de 4 største partier med spørgsmål omkring fritidslivet i kommunen. Alle er velkomne til at deltage.

DGI Ringkøbing-Skjern Egnen har repræsentantskabsmøde mandag den 14 juni 2021.

Til august begynder søndagsaktiviteter igen.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Eventuelt og næste møde

Sagsnr: 21-013832

Sagsfremstilling

Eventuelt og fastsættelse af næste møde.

Indstilling

Til drøftelse og fastsættelse af næste møde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Hvis det er muligt, så ønsker Foreningssamvirket, at næste møde afholdes fysisk. 

Næste møde afholdes mandag den 6. september kl. 17 på Dækket på Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing.

Fraværende
 • Piet Egmuth
 • Kenneth Mølholm
 • Benny Steffensen
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing