Dagsorden: 20. februar 2018 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • John G. Christensen
 • Jørgen Rabjerg
 • Pia Vestergaard
 • Helge Albertsen
 • Henrik Andersen
 • Søren Elbæk
 • Jens S. Højland
 • Iver Enevoldsen
 • Lennart Qvist
 • Jørgen Byskov
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen
 • Erik Viborg
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Gitte Kjeldsen
 • Jakob Agerbo
 • Linda Nielsen
 • Kristian Andersen
 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Trine Ørskov
 • Irene Lund Pederen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anlægsbudget 2018 - Kommunale Ejendomme

Sagsnr: 17-037157

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til prioritering af anlægsmidler til vedligeholdelse og energioptimering af kommunale ejendomme i 2018. Af nedenstående tabel fremgår budgettet til vedligeholdelsespuljen til kommunale ejendomme for både drift og anlæg i 2018.

Der er på puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger afsat 8,026 mio. kr.

Tabel 1

Anlæg RKSK Ejendomme 2018
Vedligeholdelsepulje - anlæg 8.026
Besparelse Vedligeholdspuljen
Budget i alt 8.026
Kirkegade 3, Tarm - Udbedring af fugtproblemer i kælder 300
Alkjærskolen - Renovering af murværk 1.000
Fredensgades Børnehave - Udskiftning af tagrender 150
Videbæk Skole - Opfølgning fugtprobelmer i tag 150
Spjald Skole - Udskiftning af tag (fagfløj) 250
Holmbohjemmet - Udbedring af fugtproblemer i kælder 500
Fabriksvej 14, Videbæk - Renovering af kloak/slamfang/fedtudskiller 130
Enghaven - Udskiftning af vinduer 250
Ringkøbing Skole - Udskiftning af ovenlysvinduer 150
Hee Skole - Udskiftning af Vinduer 150
Amagerskolen Skjern - Udskiftning af varmerør 1.000
Mindre Rådgivningsopgaver 300
Omfugning af murværk - div. bygninger 800
Uforudsete udgifter - jr. TMU 1.096
Overført Underskud år 2017 - Campus & Højmark Skole 1.800
I alt forventede udgifter 8.026

 

I forbindelse med godkendelse af budget 2018 er der under Økonomiudvalgets område afsat et årligt budget på 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til vedligeholdelsesprojekter, som ønskes godkendt af Økonomiudvalget med henblik på frigivelse af rådighedsbeløbet på de 2,5 mio. kr.

Tabel 2

Budget til vedligeholdelse af administrationsbygninger 2.500
Forslag til vedligeholdelse af administrationsbygninger i 2018:
Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Renovering af murværk 1.100
Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Udskiftning af døre og vinduer samt maling    100
Finderupsvej 9, Skjern - Renovering af murværk    350
Finderupsvej 9, Skjern - Udskiftning af ældre trævinduer ved gård    250
Dyrvigsvej 9, Videbæk - Udskiftning af karlitlofter    500
Dyrvigsvej 9, Videbæk - Udskiftning af gulvbelægning    200
I alt vedligehold af administrationsbygninger 2.500

I forbindelse med vedtagelse af den nye energistrategi i 2014 blev der afsat 10 millioner kroner pr. år til energiprojekter. Der er i 2018 afsat 10,323 mio. kr. til energioptimering af de kommunale bygninger.

Nedenstående energirenoveringer forventes igangsat i 2018. Der er ikke budgetteret med et beløb til de konkrete projekter endnu, da alle bygningerne først skal screenes inden et endeligt beløb kan fastsættes.

Tabel 3

Energirenovering 2018
Forslag til energirenovering af kommunale bygninger i 2018:
Skoler:
Stauning Skole
Opsund Ungdomsskole
Fjerlstervang Skole
Tarm Skole, afd. Vardevej 9
Tim Skole
Plejehjem:
Hvide Sande, Fjordglimt
Egvad Plejehjem
Rådhuse:
Finderupsvej 9, 6900 Skjern
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk

Fremtidige anlægsprojekter:

På vedlagte bilag fremgår de anlægsprojekter, som er planlagt frem til 2021.

Vi forsøger efter bedst mulig evne at prioritere opgaverne, hvor behovet er størst og mest akut.

Men vi har de sidste mange år skubbet projekter foran os – specielt de lidt større. Det sammen med, at vi i de næste par år skal finde en besparelse, gør, at det bliver sværere og sværere at prioritere opgaverne og vores vedligeholdsefterslæb stiger markant år for år.  Dette er også medvirkende til, at det overførte underskud fra år til år er stigende.

Antallet af projekter, hvor der er stor risiko for alvorlige følgeskader, er stigende, hvis der ikke iværksættes en renovering snarest.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om,

 1. at der bevilges og frigives anlægsmidler til de foreslåede projekter vist i tabel 1
 2. at de af administrationens foreslåede projekter til vedligeholdelse af administrationsbygninger anbefales godkendt af Økonomiudvalget, og at der bevilges og frigives anlægsmidler til de nævnte projekter i tabel 2
 3. at der bevilges og frigives 10.323 mio. kr. til energioptimering af kommunale bygninger.


Teknik- og Miljøudvalget 23-01-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Område til centerformål ved Langsand, Hvide Sande – Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 398

Sagsnr: 17-040172

Sagsfremstilling

Planforslagene blev vedtaget af byrådet fra den 27. oktober og har været fremlagt i offentlig høring til og med 8. december 2017.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt to bemærkninger fordelt som følgende:

 • Én bemærkning fra Miljøstyrelsen

   

 • Én bemærkning fra Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse MI

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bemærkningerne omhandler følgende emner:

 • Bilag IV-arter i og ved lokalplanområdet.

   

 • Forslag til jordvold, fjordbad og åben-lav bebyggelse.

Miljøstyrelsen bemærker, at der ikke er tilstrækkeligt redegjort for, at planernes realisering ikke vil påvirke Bilag IV-arter i væsentlig grad. Efterfølgende er der foretaget besigtigelse i området, som bekræfter, at planernes realisering ikke vil påvirke Bilag IV-arter, idet området ikke egner sig som levested for Bilag IV-arter. Dette indarbejdes i lokalplanens redegørelse.

Som opfølgning på bemærkninger om forslag til en jordvold tilføjes lokalplanen en bestemmelse om etablering af en jordvold i stedet for et hegn. For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af "Langsand langs vand" vurderes at medføre en udvikling og opgradering af et nedslidt og bymidtenært område. Projektet vil bidrage til en mere offentlig og rekreativ udnyttelse af området og give liv til de omkringliggende havnemiljøer. Ligeledes understøtter etablering af ferieboliger ved Langsand kommunens prioritering af turisme, dels ved flere overnatningsfaciliteter i Hvide Sande, dels ved at skabe et attraktivt miljø for turisterne med nærhed til vandet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 398 for et område til centerformål vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne


Teknik- og Miljøudvalget 09-01-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 23-01-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 16-036511

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 28. november 2017 punkt 3 fremlagde administrationen en foreløbig vurdering af det forventede årsresultat for 2018.

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2018 blev på daværende tidspunkt opgjort til:

Dagtilbud og Undervisning

merforbrug

2.500.000 kr.

Børn og Familie

merforbrug

5.000.000 kr.

Børne- og Familieudvalget i alt

merforbrug

7.500.000 kr.

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet,

 • at Dagtilbud og Undervisning til mødet i januar måned udarbejder forslag til finansiering af en budgetbuffer i 2018 i størrelsesordenen 5 mio. kr.

   

 • at det undersøges om økonomien på områderne omkring specialundervisning og pasning af børn kan ændres til en mere budgetsikker styringsform.

   

 • at Børn og Familie til mødet i januar måned udarbejder forslag til udgiftsreducerende tiltag til finansiering af det forventede merforbrug i 2018 samt til finansiering af budgetbuffer. Her blev det endvidere godkendt, at den afsatte udviklingspulje på 2,18 mio. kr. må indgå i de samlede overvejelser om den fremtidige økonomi på området.

En revurdering ultimo december måned 2017 af de to fagområder viser,

 • at Dagtilbud og Undervisning fortsat udviser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr., som primært forventes at komme på specialundervisningsområdet.
 • at tendensen på Børn og Familie's område er den, at de samlede udgifter er stigende. Som ved den foreløbige opfølgning for 2018 i november måned 2017 er det fortsat udgifterne til anbringelser og sikrede institutioner, der udviser stort merforbrug på henholdsvis ca. 5,5 mio. kr. og ca. 6,5 mio. kr. Derimod viser den forventede udgift til forebyggende foranstaltninger fortsat et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Merforbruget er inklusiv de ændringer, der er sket i forbindelse med lukning af Tippen i Varde, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune havde 7 børn/unge anbragt. Omplaceringerne har givet en årlig besparelse på ca. 2,7 mio. kr.

Dagtilbud og Undervisning

merforbrug

2.500.000 kr.

Børn og Familie

merforbrug

9.500.000 kr.

Børne- og Familieudvalget i alt

merforbrug

12.000.000 kr.

Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning fremlægger to forslag til etablering af en budgetbuffer.

Forslag 1
Alle decentrale budgetter reduceres med 0,76%. Dermed etableres der en budgetbuffer på 5 mio. kr. Sammen med det afsatte budget i 2018 på 1 mio. kr. til årsafregninger på dagtilbudsområdet vil der således være 6 mio. kr. til finansiering af forventelige årsafregninger på områderne specialskoler og pasning af børn.

Forslag 2
Der indføres rammestyring for de områder, der hidtil har været underlagt regler om årsafregning (specialskoler, skolefritidsordninger og dagtilbud). Derved skabes der en højere grad af budgetsikkerhed, som samtidig mindsker behovet for en budgetbuffer. Derfor forslås det, at alle decentrale budgetter kun bliver reduceret med 0,34%. Dermed etableres der en budgetbuffer på 2,5 mio. kr. Sammen med det afsatte budget i 2018 på 1 mio. kr. til årsafregninger på dagtilbudsområdet vil der således være 3,5 mio. kr. til finansiering uforudsete udgifter i 2018.

Forklaring til forslag 2:

Rammestyring betyder, at aftaleenheden tildeles et fast budget for et budgetår ad gangen ud fra et antal børn/elever, som administrationen vurdere vil være den gennemsnitlige indskrivning i det pågældende budget. Det vil sige, at budgettet ikke efterreguleres i forbindelse med, at indskrivningen bliver højere eller lavere end forudsat.

Årsafregning betyder, at specialskoler, skolefritidsordninger og dagtilbud sikres en tildeling pr. barn/elev i forhold til den nøjagtige indskrivning i løbet af året. Årsafregningen opgøres i december måned, når den faktiske indskrivning for året foreligger, og forskellen i forhold til budgettildelingen for året efterreguleres. I 2017 var spændet i årsafregningen på specialskolerne fra -1,5 til 7,8 elev. På dagtilbuddene var spændet i antallet af børnehavebørn fra -5 til 7 børn.  

Reduktionerne i forslag 1 og 2 har følgende økonomiske konsekvenser på hovedområderne:

Hele 1.000 kr.

Budget 2018

0,34%

Reduktion

0,76%

Folkeskoler

320.125

1.088

 

2.446

Specialskoler incl. STU-huset

58.065

197

 

444

Skolefritidsordninger

50.381

171

 

385

Ungdomsskolen

14.330

49

 

109

Dagtilbud incl. specialbørnehave

134.561

458

 

1.028

Konsulenter DU

11.991

41

 

92

 

 

 

 

Ungdommens Uddannelsesvejl. (fast reduktion)

7.972

500

 

500

Samlet reduktion

 

2.504

 

5.003

Reduktionen på 0,34% og 0,76% betyder for en skole af gennemsnitsstørrelse en reduktion på henholdsvis 40.000 kr./84.000 kr. For et dagtilbud af gennemsnitstørrelse giver det en reduktion på henholdsvis 13.000 kr./30.000 kr.

Børn og Familie
Børn og Familie fremlægger følgende forslag til finansiering af det forventede merforbrug i 2018:

Forslag 1
Oprettelse af en ny stilling som kontraktforhandler i Socialrådgivningen.

Formålet med stillingen er at harmonisere udgiftsniveauet på området, samt sikre økonomisk opfølgning på kontrakter på anbragte børn og unge, herunder forhandling og genforhandling af kontrakter.

Forventet årlig besparelse: 2,9 mio. kr. – lønomkostning på 0,450 mio. kr. En forventet nettobesparelse på 2,450 mio. kr. pr. år

Forslag 2
Oprettelse af en ny stilling som samordner i Socialrådgivningen.

Formålet med stillingen er at facilitere ca. 40 familierådslagninger om året med henblik på at undgå yderligere anbringelser, samt nedbringe antallet af eksisterende anbringelser og aflastninger. Rådslagningerne skal som minimum spare Ringkøbing-Skjern Kommune for 5 anbringelser i plejefamilier om året. I stedet for anbringelse i plejefamilie arbejdes der på at få den unge i netværksfamilie eller anden løsning. Rådslagningen vil også kunne bruges, hvor målet er at få barnet eller den unge hjemgivet fra anbringelse.

Forventet årlig besparelse: 2,0 mio. kr. – lønomkostningen på 0,450 mio. kr. En nettobesparelse på 1,550 mio. kr. pr. år.

Forslag 3
Ud af den afsatte udviklingspulje på 2,18 mio. kr. er der disponeret 0,38 mio. kr. i 2018. Der resterer derfor 1,8 mio. kr. i puljen. Det foreslås, at den resterende del af puljen tilbageholdes, og bruges til finansiering af det forventede merforbrug i 2018.

En repræsentant fra administrationen deltager ved dette punkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Forudsætningen i det forventede merforbrug på 5,5 mio. kr. til anbringelser er taget med udgangspunkt i de foranstaltninger, der er kendt på nuværende tidspunkt, og med udgangspunkt i, at taksten for den enkelte foranstaltning stiger med 2 % i forhold til 2017. Taksten i 2018 for den enkelte døgninstitution/opholdssted kendes ikke på nuværende tidspunkt. Når de faktiske takster kommer med i beregningen, kan det godt få indflydelse på den samlede budgetopfølgning, dog ikke i større grad.

Forudsætningen i det forventede merforbrug på 6,5 mio. kr. til sikrede institutioner er, at der er anbragt 4 unge hele året. Pr. 1. januar 2018 er der 4 anbragt på sikrede institutioner til en samlet udgift på 8 mio. kr. pr. år. Det er dog ikke sandsynligt, at de skal være anbragt på en sikret institution hele året. Udgiften på 8 mio. kr. fastholdes alligevel, som en forudsætning i budgetopfølgningen. Dels fordi udgiften i den første tid efter udskrivelsen fra den sikrede institution erfaringsmæssigt ikke er væsentligt mindre, og dels fordi der igennem det sidste år løbende er kommet nye indskrivninger på de sikrede institutioner.

Udviklingen i antallet af anbringelser siden 1. januar 2017 har været følgende:

Forskellen mellem antallet af anbragte og budgetgrundlaget i oversigten er 12 anbringelser. Gennemsnitsprisen pr. anbringelse er ca. 0,6 mio. kr. Altså en merudgift på (12 * 0,6) 7,2 mio. kr. pr. år, hvis det ikke lykkedes at få nedbragt antallet.

Faldet i budgetgrundlaget fra 139 til 137 er sket som følge af den trinvise nedsættelse af Børn og Familie's budgetramme med 1 mio. kr. pr. år frem mod budgetåret 2020. Nedsættelsen er besluttet af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og overslagsårene.

Økonomi har følgende bemærkninger til fagafdelingernes fremlagte finansieringsforslag:

Dagtilbud og Undervisning

Hvis der i forslag 2 indføres rammestyring for de områder, der hidtil har være underlagt regler om årsafregning (specialskoler, skolefritidsordninger og dagtilbud) betyder det, at de nuværende tildelingsnøgletal midlertidig sættes ud af kraft. Eksempelvis tildelingen på 5 t./uge pr. børnehavebarn.

Samtidig får indførelse af rammestyring på dagtilbuds- og skolefritidsområdet den konsekvens, at der bliver forskel på tildelingsformen på kommunale/selvejende tilbud og private tilbud. De private tilbud vil fortsat få tildelt pr. faktisk indskrevet barn.  

Begge forslag vil kun være gældende i 2018. For at etablere en budgetbuffer fremadrettet, skal der til budgetlægningen for 2019 og overslagsårene fremsættes nye forslag til finansiering.

Børn og Familie

De forventede årlige besparelser i forslag 1 og 2 på henholdsvis 2,45 mio. kr. og 1,55 mio. kr. må forventes at blive lavere i det første år, da der vil gå noget tid med opstart og ansættelse.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om,

 • at et af de to fremlagte forslag fra Dagtilbud og Undervisning godkendes.
 • at de 3 fremlagte forslag fra Børn og Familie godkendes.


Børne- og Familieudvalget 23-01-2018
Børne- og Familieudvalget anbefaler de 3 fremlagte forslag fra Børn og Familie godkendt. Børne- og Familieudvalget anbefaler endvidere, at man i første omgang følger udviklingen på Dagtilbud og Undervisnings område de næste par måneder. Børne- og Familieudvalget følger op på denne del på udvalgsmødet i marts måned 2018.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefalinger godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af sti langs Sønderupvej fra Skråvejen til Skjernvej og videre til Kirkevænget

Sagsnr: 17-040708

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et projekt med en cykelsti langs Sønderupvej jf. vedlagte bilag.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 11.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i foråret 2018 og samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører 9 ejendomme med 7 forskellige lodsejere. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted april 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 11, særligt §§99-101.

Økonomi

Rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet.

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der er afsat og bevilget i alt 3,339 mio. kr. til projektet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Byrådet træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en sti imellem afslutningen af den nuværende cykelsti på Sønderupvej via Skjernvej til Kirkevænget. 
 2. Der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen, der forventes afholdt i april.   
 3. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, med anmodning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 23-01-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af sti imellem Ringkøbing og No

Sagsnr: 18-001146

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et cykelstiprojekt mellem No og Ringkøbing.

Byrådet anmodes derfor om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i hht. vejlovens kapitel 11.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet kan påbegyndes i foråret 2018 og samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører 10 ejendomme med 7 forskellige lodsejere + kommunen. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted april 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 11, særligt §§99-101.

Økonomi

Rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet.

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der oprindelig er afsat i alt 3,147 mio. kr. til projektet. Budgettet er i 2017 reduceret med 500.000 kr. til cykelstiprojektet i Tim jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2017  i Tim. Det blev på mødet den 22. august 2017 ligeledes besluttet, at restfinansieringen af No-projektet vil ske i forbindelse med prioritering af anlægsmidlerne for 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. Byrådet træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en sti imellem Ringkøbing og No.

   

 2. at der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen, der forventes afholdt i april.

   

 3. at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om, at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 23-01-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Økonomiudvalget 06-02-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forhandlinger omkring lærernes arbejdstidsregler.

Sagsnr: 18-007120

Sagsfremstilling

Denne sag er sat på Byrådets dagsorden efter ønske fra SF.

SF udtaler:

”Forhandlingen omkring lærernes arbejdstidsregler er gået i stå. I den forbindelse ønsker SF at sende en fælles skrivelse til KL, hvori vi opfordrer KL til at genoptage forhandlingerne. Vi ønsker ikke en situation, som den vi så tilbage i 2013, hvor forhandlingerne endte i en langstrakt konflikt.

Lærerne bør have en arbejdstidsaftale, hvor de sikres de samme vilkår og regler som de øvrige kommunalt ansatte, og ikke en aftale der er bestemt ud fra en lov. SF tror, det har afgørende betydning for folkeskolen, at der nu kommer ro på – både i forhold til børnene og deres forældre, de ansatte på området, men også i forhold til den fremtidige rekruttering. Vi ønsker ikke en konflikt, og KL skal derfor hurtigst muligt indkalde DLF til forhandlinger, så de sammen kan finde en løsning.”

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Effektvurdering

Intet at bemærke.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet drøfter forslaget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9 Ejendomssag

Sagsnr: 17-040292

Kopier link til punktet  -   Print

10 Ejendomssag

Sagsnr: 17-040270

Kopier link til punktet  -   Print

11 Ejendomssag

Sagsnr: 17-040264

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ejendomssag

Sagsnr: 17-040249

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ejendomssag

Sagsnr: 17-040285

Kopier link til punktet  -   Print

14 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing