Dagsorden: 11. december 2018 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Søren Elbæk
 • Gitte Kjeldsen
 • Helge Albertsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Niels Rasmussen
 • Erik Viborg
 • John G. Christensen
 • Pia Vestergaard
 • Lennart Qvist
 • Jørgen Byskov
 • Jesper Lærke
 • Linda Nielsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Henrik Andersen
 • Hanne Simonsen
 • Kristian Andersen
 • Irene Lund Pederen
 • Kristian Bøgsted
 • Benjamin Morthorst
 • Iver Enevoldsen
 • Bjarne Svendsen
 • Hans Pedersen
 • Jens S. Højland
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jakob Agerbo
 • Trine Ørskov
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Borgmesteren har ved udsendelsen af dagsordenen ikke modtaget spørgsmål.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Sagsnr: 18-015212

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne udgør en mindre udgift svarende til 6,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, herunder dog et forventet merforbrug vedrørende serviceudgifter på godt 22 mio. kr.
 • Finansielle poster udgør mindre indtægter på 43,7 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 153,5 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på 45 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Jordforsyningsområdet forventes at udgøre et lille merforbrug på 44.000 kr.
 • Likviditeten ekskl. deponerede midler er pr. 31-10-2018 opgjort til 325,8 mio. kr.

I søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt på kommunal niveau.

 

Driftsudgifter

Driftsudgifterne rummer en gennemgang af både centrale og decentrale områder.

 

Ovenstående oversigt viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på i alt 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ex. overførsler fra 2017.

Mindre forbruget fordeler sig således:

 • Serviceudgifterne forventes at udgøre et merforbrug på 22,7 mio. kr., der primært skyldes budgetudfordringer hos hhv. Børn- og Familieudvalget og forbrug af overførte midler hos Teknik- og Miljøudvalget.
 • Overførselsudgifterne forventes på nuværende tidspunkt at udgøre et mindre forbrug svarende til 28,6 mio. kr., der hovedsageligt skyldes Beskæftigelsesudvalgets område.
 • Udgifter til medfinansiering af sygehuse forventes at svare til budgettet.
 • På ældreboligområdet forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.
 • For affaldsområdet forventes en mindreudgift svarende til 1,1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 21. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. inkl. de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et mindre forbrug på 2 mio. kr.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et mindre forbrug på 1,6 mio. kr., som primært skyldes mindre forbrug til "Pleje og omsorg af ældre" svarende til 6,4 mio. kr., herunder kan nævnes tomgangshusleje, kørsel og konvertering af boliger m.v. I modsat retning trækker blandt andet et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 4,4 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede udgifter til andre kommuner.

Hos Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket både rummer merforbrug og mindre forbrug på flere områder, herunder kan nævnes salg af pladser, der udgør et merforbrug på 2,1 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug er bl.a., at tidligere indarbejdede forventninger til revisitationer og ukendte til- og afgange ikke kan nå at få virkning i 2018.

Forbruget hos Service og Digitalisering forventes at udgøre et mindre forbrug på 2,1 mio. kr.

For de decentrale områder forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes flere forskellige årsager. Her kan blandt andet nævnes hjemmeplejen, der forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget dækker over både merforbrug og mindre forbrug inden for hjemmeplejen. Aktivitetscenter Syd forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes flytning til nye lokaler for AktivitetsCenter Skjern. Dertil kommer Madservice Centerparken, der ligeledes forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet udskiftning af køkkeninventar.

Hos centrene i Handicap og Psykiatri skyldes merforbruget på 2,9 mio. kr. primært Center Bakkehuset og Å-Center Syd. Hos Center Bakkehuset forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der arbejdes fortsat med projektet "Effektiv drift og arbejdstilrettelæggelse". Hos Å-Center Syd forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes et fald i indtjeningen. De øvrige tre centre forventer tilsammen et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 19. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

På beskæftigelsesudvalgets område forventes et mindre forbrug på 27,8 mio. kr., hvilket overordnet set skyldes den lave ledighed, der er i Ringkøbing-Skjern Kommune. Mindre udgiften ligger inden for områderne: integration, revalidering, kontanthjælp, A-dagpenge samt førtidspension.

Af ovenstående kan nævnes A-dagpenge, hvor der forventes et mindre forbrug på 16 mio. kr. Det lave antal a-dagpengemodtagere har været stabilt gennem hele året, hvilket afspejler den lave ledighed i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgiften til beskæftigelsesindsatsten for de forsikrede ledige er tilsvarende lav.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 20. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

På Teknik- og Miljøudvalget forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Udvalget fik overført 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, og det er således dele af disse midler, der forventes disponeret i indeværende år.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug svarende til 4,8 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet øgede udgifter til vejvedligeholdelse og vintertjeneste.

På det brugerfinansierede affaldsområde forventes et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 20. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set forventes et merforbrug svarende til 13,9 mio. kr. inkl. de decentrale områder. Hos Dagtilbud og Undervisning forventes et merforbrug på knap 4,3 mio. kr. og hos Børn og Familie forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr.

På de centrale områder forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 3,6 mio. kr. på Dagtilbud og Undervisning og et merforbrug på 9,8 mio. kr. på Børn og Familie.

Hos Dagtilbud og Undervisning skyldes merudgiften primært øgede udgifter på 3,8 mio. kr. til specialundervisning/støtte, som følge af merindskrivning i forhold til budgettildelingen, hvilket skyldes et fortsat stigende antal specialelever. Dertil kommer merudgifter til private pasningsordninger på 3,8 mio. kr., hvilket skyldes flere børn i de private pasningstilbud end oprindeligt forventet. Stigningen modsvares delvis af mindre udgifter til dagtilbud/SFO på 1,2 mio. kr. som følge af færre børn. Dertil kommer øvrige områder, der samlet set udgør mindre udgifter på 2,8 mio. kr.

Hos Børn og Familie skyldes merforbruget primært øgede udgifter til anbringelser og sikrede institutioner, der tilsammen udgør i alt 15,2 mio. kr. Der er i de forventede udgifter til anbringelser medtaget udgifter på i alt 2,7 mio. kr. vedrørende to anbringelser, som p.t. behandles af Ankestyrelsen med henblik på afklaring af, hvilken kommune der er betalingskommune. Dertil kommer de øvrige områder, der samlet set udgør mindre udgifter på 5,4 mio. kr.

For de decentrale enheder forventes samlet set et mindre forbrug svarende til 0,5 mio. kr. fordelt med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. hos Børn og Familie og et merforbrug på 0,7 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning.

Hvis resultatet samlet set ender med et merforbrug på 0,5 mio. kr., betyder det, at den samlede overførsel for aftaleenheder under Børne- og Familieudvalget falder fra 26,1 mio. kr. til 25,6 mio. kr.

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af anbringelser fra primo 2017 og frem til i dag. Figuren viser, at der samlet set er 143 anbringelser pr. 01-11-18, hvilket er 6 anbringelser mere end oprindeligt budgetlagt. I den forventede merudgift til anbringelser er der indregnet et lille fald i antallet af anbringelser i løbet af året, hvorfor det gennemsnitlige antal for året forventes at komme til at ligge på 150. Den gennemsnitlige udgift pr. foranstaltning forventes at være 33.500 kr. højere end budgetlagt.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 13. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set forventer Kultur- og Fritidsudvalget at komme ud med et merforbrug på 1,2 mio. kr. for både de centrale og decentrale områder. Merforbruget finansieres af forbrug af overførte midler fra 2017 til 2018, der udgør i alt 7,7 mio. kr.

De 1,2 mio. kr. anvendes bl.a. til etablering af nyt selvbetjeningssystem på Bibliotekerne, Projektet et Liv i Balance samt lokaletilskudsområdet, hvor der er disponeret forskellige tiltag frem til 2021, jf. tidligere beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalget. Det forventes på nuværende tidspunkt, at budgettet samlet kan overholdes.

Erhvervs- og Vækstudvalget. Det forventes på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet vil balancere i forhold til det oprindelige budget. Der kan dog ske forskydninger mellem årene, såfremt statslig medfinansiering af projekter ikke bliver afregnet inden regnskabets afslutning.

Finansielle poster

Der er samlet mindre indtægter fra finansielle poster med 43,7 mio. kr., fordelt således:

 

Midtvejsreguleringen på 24,2 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning samt midtvejsreguleringen vedrørende beskæftigelsestilskuddet på 2,8 mio. kr. vedrører overførselsindkomsterne inklusiv forsikrede ledige. Den samlede midtvejsregulering for de områder der hører under Beskæftigelsesudvalget udgør således 27 mio. kr. og skal sammenholdes med det forventede mindre forbrug på udvalgets område på 27,8 mio. kr. Der er således likviditetsmæssig balance mellem overskuddet på Beskæftigelsesudvalgets område og det beløb der skal betales tilbage til Staten. Det betyder samtidig, at overskuddet på Beskæftigelsesudvalgets område ikke kan anvendes til at dække merudgifter på andre udvalgsområder.

Efterreguleringen vedrørende medfinansiering af sygehusene hænger sammen med et lavere udgiftsniveau for kommunerne i 2017, set i forhold til det niveau KL og regeringen aftalte i økonomiaftalen for 2017. Samlet set får kommunerne dækket medfinansieringen krone for krone af Staten. Der er indlagt incitamenter i ordningen der indebærer, at nogle kommuner har finansieringsoverskud, mens andre har underskud. Ringkøbing-Skjern kommune har for 2017 haft et finansieringsmæssigt overskud på knap 15 mio. kr. inklusiv efterreguleringen på 5,2 mio. kr.

På samme vis får kommunerne dækket udgifterne til medfinansieringen af A-dagpenge og beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige, via beskæftigelsestilskuddet, krone for krone af Staten. Indbyggede incitamenter i ordningen betyder, at nogle kommuner har finansieringsmæssigt overskud, mens andre har underskud. Ringkøbing-Skjern kommune har for 2017 haft et finansieringsmæssigt overskud på godt 15 mio. kr. inklusiv efterreguleringen på 9 mio. kr.

Frivillig likvidation i forbindelse med Vesterhav Syd A/S giver en merindtægt på 0,5 mio. kr. Dertil kommer mindre indtægter på 3 mio. kr. som følge af, at kommunerne fra og med 2018 ikke længere kan opkræve dækningsafgift, men alene almindelig ejendomsskat vedrørende statsskovene.

Anlæg

Opfølgningen på anlægsområdet viser følgende resultat:

Korrigeret budget, der udgør i alt 216,5 mio. kr. er ex. anlægsudgifter til fibernet, der udgør knap 70 mio. kr. Budgettet til fibernet blev afsat for flere år siden, og modsvares af en tilsvarende lånedispensation. Det er forudsat der ikke afholdes udgifter i 2018.

På det skattefinansierede område udgør anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 65,9 mio. kr. eksklusiv de knap 70 mio. kr. vedrørende fibernet. Ovenstående oversigt viser, at der forventes et merforbrug på 45 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på det skattefinansierede område. Merforbruget skyldes bl.a. anlægstilskuddet til KRAFT, hvor merforbruget vil være finansieret af udlodning fra RSF A/S og overførsel fra 2017.

Set i forhold til det oprindelige budget er der således udsigt til et betydeligt merforbrug. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har stor fokus på, at den aftalte anlægsramme overholdes, hvilket vil sige "oprindeligt budget" for kommunerne under ét. På landsplan er der udsigt til en betydelig overskridelse.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes et lille merforbrug på 44.000. kr., som primært skyldes en forventning om færre indtægter fra salg sammenlignet med byggemodningsudgifter. Der forventes således salgsindtægter på 6,371 mio. kr. og byggemodningsudgifter på 6,415 mio. kr.

Likviditet

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit af de forudgående 365 dages kassebeholdning) udgør pr. 31. oktober 2018 knap ca. 326 mio. kr. - den nederste blå graf. Kommunerne skal kvartalsvis indberette den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler til Økonomi- og Indenrigsministeriet - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditeten toppede den 1. februar 2016, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ex. deponerede midler blev opgjort til 368 mio. kr. I tiden herefter har udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning været aftagende. Siden årsskiftet 2016-2017 har udviklingen i likviditeten ligget nogenlunde konstant på omkring 310 mio. kr., men har i løbet af 2018 været stigende. Årsagerne til stigningen i 2018 er primært af midlertidig karakter, idet de betydelige tilbagebetalinger til Staten vedrørende midtvejs/efterreguleringer først sker i sidste kvartal 2018, og derfor ikke har gennemslagskraft på likviditetsudviklingen endnu. Endvidere skal statsafgiften vedrørende udlodninger fra RSF A/S og HMG (naturgas) først afregnes til Staten sidst i 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Forlægning af Sønderupvej

Sagsnr: 18-037856

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Sønderupvej Nr. Vium, er det påkrævet, at der foretages en forlægning af Sønderupvej, med det formål at fremtidssikre virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Status på nuværende tidspunkt er :

 • Der har været afholdt 2 borgermøder omkring projektet, med de berørte lodsejere i området
 • Der er udarbejdet et trafiknotat med en belysning af, hvorledes områdets ejendomme og matrikler forventes vejbetjent i fremtiden. Forudsætningen for dette trafiknotat er tre separate adgangsveje til erhvervsområdet, hvilket medfører, at tilkobling af Hedevangsvej til Sønderupvej lukkes.
 • Kommunens borgere har haft mulighed for at indsende ideer og forslag til vejprojektet.
 • Projektansøgning (VVM-anmeldelse) er under udarbejdelse

I forbindelse med høring af kommunens borgere, er der indkommet 8 bemærkninger, og de vigtigste emner i disse henvendelser drejer sig om:

 • oplysning omkring udfordringer ved en lukning af Hedevangsvej ud mod Sønderupvej
 • ønske om sikring af, at der også i fremtiden sikres god mulighed for transport til Nr. Vium Sports- og Kulturcenter samt Mejericentret, både for cyklende og buspassagerer.

De indkomne bemærkninger har indgået i tilretningen af skitseprojektet. Derudover har Arla/Mejericentret accepteret at flytte den midterste adgangsvej til erhvervsområdet. Disse forhold medføre derfor, at der nu foreligger et vejprojekt, hvor Hedevangsvejs tilslutning til Sønderupvej opretholdes. Samtidig er medtaget en stiforbindelse langs den østlige tilslutningsvej til erhvervsområdet med tilkobling til cykelstien langs den eksisterende Sønderupvej. Herudover er der foretaget mindre projekttilretninger med henblik på at sikre tilgængelighed til markarealer.

Vejprojektet

Arbejdet med forlægningen af Sønderupvej er nu så fremskredet, at der foreligger et samlet skitseprojekt for vejforlægningen.

Vejprojektet omfatter etablering af 3,1 km vej, 3,7 km sti og 3 tilkoblingsanlæg samt ombygning af krydset ved Ejstrupvej. Dertil opbrydes delstrækninger af den eksisterende Sønderupvej.

Vejen planlægges udført som en vejklasse 1, med en samlet belagt kørebaneareal på 7 meter, og med etablering af en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti i vejens sydlige side og langs den østlige vejadgang til erhvervsområdet. Vejen planlægges afvandet med grøfter og trug, og alle tilslutninger til vejen etableres med svingbaner.

Vejen er projekteret til en hastighedsniveau på 80 km/t.

Ekspropriation

Administrationen foreslår, at der erhverves arealer til projektet via ekspropriation efter vejlovens kapitel 10. På den måde sikres det, at arbejdet kan påbegyndes i henhold til det samlede projekts overordnede tidsplan. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling, og de berørte lodsejere gives mulighed for prøvelse af de tilbudte erstatninger mv. i taksationssystemet.

Det forventes, at der skal erhverves arealer fra ca. 7 lodsejere på strækningen. Der planlægges afholdt åstedsforretninger i foråret 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Arealerne til vejforlægningen kan eksproprieres i henhold til vejlovens kapitel 10, §§ 94-123.

Økonomi

Det samlede prisoverslag for forlægning af Sønderupvej, har fra projektets begyndelse været vurderet til ca. 20 mio. kr. Ringkøbing-Skjern Kommune har forudsat en vis medfinansiering fra Mejericentret. På denne baggrund er der på kommunens anlægsbudget afsat 10 mio. kr. til vejforlægningen.

I forbindelse med udarbejdelse af skitseprojektet for vejforlægningen, er det administrationens vurdering at udgifterne til projektet på nuværende tidspunkt, kommer til at ligger over det hidtidig beregnede prisoverslag.

Årsagen til, at udgiften til projektet forventes dyrere end tidligere vurderet, skal findes i projekttilpasninger. Projekttilpasningerne er medtaget på baggrund af høringssvar fra borgerne i området og omhandler blandt andet medtagelse af et stiforløb langs den østlige adgangsvej gennem erhvervsområdet. Herved forbindes stien langs den nye Sønderupvej med stien langs den eksisterende Sønderupvej, hvilket giver et sammenhængende stinet, til gavn for cyklister til både Nr. Vium Sports- og Kulturcenter og erhvervsområdet.

Herudover er der foretaget en projektændring omkring Hedevangsvejs tilslutning til den nye Sønderupvej. Hedevangsvej var tidligere planlagt lukket ud til den nye Sønderupvej, på baggrund i trafiksikkerhedsmæssige vurderinger, men med baggrund i ændringer omkring tilslutningsvejene til erhvervsområdet, er det nu muligt at vejen trafiksikkert kan tilsluttes den nye Sønderupvej, i et forsat kryds med kanaliseringsanlæg. 

På baggrund af ovenstående, kan det derfor forventes, at der enten skal ske en reduktion i projektets udstrækning, eller der skal søges om en forhøjelse af anlægsbudgettet i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019.

Udgiften til vejprojektet følges løbende og i forbindelse med detailprojekteringen af projektet, vil der blive foretaget en ny vurdering af økonomien for det samlede projekt.

Hvorvidt den øgede udgift i forbindelse med projektændringerne skal afholdes af Ringkøbing-Skjern Kommune, eller om Mejericenteret skal være medfinansierende, er på nuværende tidspunkt ikke afklaret.

Effektvurdering

Et af temaerne i Plan- og Udviklingsstrategien er ”vækst og udvikling”. Det er visionen blandt andet at forbedre vilkårene for at drive virksomhed og blive endnu bedre til produktion, fødevarer, grøn energi og turisme.

Behovet for forlægning af Sønderupvej udspringer af et udviklingsønske fra eksisterende virksomheder, og derfor vurderes forlægning at understøtte kommunens vision.

Dertil vurderes forlægning, at understøtte det igangsatte arbejde for at forbedre mobiliteten i kommunen og særligt for erhvervslivet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at

 • skitseprojektet for vejforlægningen godkendes
 • notatet med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse
 • at der tages beslutning om, at de nødvendige arealerhvervelser til vejforlægningen gennemføres ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 10 ( §§ 94-123 )
 • der udpeges et medlem fra Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretninger mv.


Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at John G. Christensen udpeges til at deltage i åstedsforretninger mv.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af planforslag for et område til bolig- og rekreaktivt formål ved Birkvej 41, Skjern

Sagsnr: 18-036180

Sagsfremstilling

Formål:
Formålet med sagsfremstillingen er at godkende planforslaget for et område til bolig- og rekreativt formål ved Birkvej, Skjern til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Historik og baggrund:

 • Administrationen modtog i 2017 en forespørgsel om at genoptage rensning på det private renseanlæg på Birkvej 41B i Skjern.
 • Byrådet besluttede den 12. december 2017, at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod videreførelse af den hidtidige anvendelse af Birkvej 41B, Skjern.
 • Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018 at igangsætte planlægningen og afgrænse den nye planlægning til at omfatte hele det eksisterende lokalplanområde 54A.
 • Der blev afholdt en foroffentlig høring fra 27. august til den 10. september 2018. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 3. september, hvor forskellige senarier for den fremtidige planlægning blev præsenteret. Skjern Udviklingsforum var medfacilitator på mødet.
 • Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober, at administrationen skulle udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Birkvej 41A og 41B, Skjern ud fra den vedlagte principskitse, som udlægger området til bolig- og rekreativt formål. Samtidig behandlede økonomiudvalget de indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen. På mødet blev det besluttet, at Birkvej skal være adgangsvej til området.

Lokalplan nr. 431 for bolig- og rekreativt formål ved Birkvej 41A og 41B, Skjern udarbejdes som nævnt på baggrund af et § 14-forbud hvilket betyder at, lokalplanforslaget skal være godkendt og sendt i offentlig høring senest et år efter Byrådets beslutning om at nedlægge § 14-forbud.
Hvis planforslaget ikke bliver godkendt vil § 14-forbudet udløbe.   

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af boliger og rekreative formål ved det tidligere renseanlæg ved Birkvej sydvest for Skjern.

Lokalplanen udlægger tre delområder til boliger, der kan etableres som tæt-lav, åben-lav eller etagebebyggelse. I to af delområderne kan der enten etableres åben-lav eller tæt-lav bebyggelse i en højde på op til 8,5 meter. I det tredje område til boliger, gives der mulighed for, at der enten kan opføres tæt-lav bebyggelse i en højde på op til 8,5 meter, eller punkthuse i en højde på op til 14 meter.

Lokalplanen udlægger endvidere et delområde til rekreative formål med forskellige rekreative aktiviteter og anlæg, herunder et besøgscenter i mindre skala til undervisnings- og udstillingsfaciliteter mv. i op til 14 meters højde.

Der sikres vejadgang til lokalplanområdet fra Birkvej.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Miljøscreeningen vurderer, at de mulig negative konsekvenser af planernes realisering knytter sig til den større trafikmængde på Birkvej samt påvirkning af det eksisterende landskab/bymiljø.

Partshøring
Administrationen har sendt sagen i partshøring ved ejerne af Birkvej 41A og 41B. Efter Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. november har administrationen modtaget et høringssvar fra Anneberg. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

I forbindelse med områdets realisering vil det blive nødvendigt at udbygge Birkvej.
Udbygning af Birkvej indgår ikke i kommunens budget.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at planlægning i henhold til principskitsen og principperne vil skabe et attraktivt område med kombinerede bolig- og rekreative formål, der udnytter den unikke placering ved Skjern Enge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknisk- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 431 for et område til boliger og rekreative formål ved Birkvej, Skjern godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.


Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo
Kristian Bøgsted

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Renovering af kælderlokaler - Sundhedshuset i Tarm, Sundhedscenter Vest

Sagsnr: 18-038345

Sagsfremstilling

På Sundhedscenter Vest er antallet af medarbejdere øget gennem de senere år. Især er antallet af trænende terapeuter steget voldsomt på grund af opgaveflytning fra regioner til kommuner.

Der er i dag ca. 40 trænende terapeuter, som har til huse i henholdsvis Sundhedshus Tarm eller Ringkøbing. Begge steder er pladsen trang, og det kræver fleksibilitet at finde arbejdspladser.

Sundhedsfremme og forebyggelseskonsulenterne arbejder ligeledes fleksibelt i Tarm eller Ringkøbing, da de forskellige tilbud forsøges afholdt rundt i kommunen, ligesom afklarende sundhedssamtaler afholdes i Ringkøbing eller Tarm afhængig af borgerens bopæl.

På trods af stor fleksibilitet, kan det knibe at finde en ledig arbejdsplads og et ledigt samtalerum.

I kælderen i Sundhedshuset i Tarm findes fem tidligere laboratorielokaler, som ikke er renoverede og som stadig fremstår med diverse laboratorieudstyr. De 2 lokaler er lejet ud til Dansk Røde Kors, og tre lokaler anvendes ikke i dag. Disse lokaler ligger i forlængelse af to forholdsvis nyrenoverede kontorer, som anvendes af Sundhedscenter Vest.T
To af disse ledige lokaler vil være velegnede til såvel kontorarbejdspladser som samtalerum, hvis de bliver renoverede.

Sundhedscenter Vest ansøger om mulighed for at igangsætte renovering af lokalerne indenfor egen budgetramme i 2018.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejendomsselskab har lavet et overslag over prisen for ombygning. Det vurderes, at ville koste 140.000 kr. excl. moms, heraf 15.000 kr. excl. moms til uforudsete udgifter. Sundhedscenter Vest ønsker at afholde udgiften indenfor egen budgetramme.

Viden og Strategi (økonomi) har ikke yderligere bemærkninger

Effektvurdering

Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne og bedre muligheder for at booke samtalerum til afklarende samtaler.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at renoveringen igangsættes, og at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 140.000 kr. finansieret af Sundhedscenter Vests egne driftsmidler.


Social- og Sundhedsudvalget 21-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ny model for afregning med friplejeboliger

Sagsnr: 18-004941

Sagsfremstilling

Baggrund

Lov om friplejeboliger trådte i kraft den 1. februar 2007. Med loven blev der etableret en national afregningsmodel mellem friplejeboliger og kommuner, som består af tre afregningsmoduler. Modellen har dog vist sig at være svær at omsætte til praksis i kommunerne, og derfor blev der i 2015 indført en ny afregningsmodel, som skulle sikre mere lige vilkår for offentlige og private leverandører på området. Afregningsmodellen blev fastlagt på den måde, at friplejehjem, som var etableret før 2015 kunne vente med at gå over til ny afregningsmodel til 10 år efter etableringen. Da både Friplejehjemmet Klokkebjerg og Stauning Friplejehjem er certificeret som friplejehjem fra den 1. januar 2009, skal den nye afregningsmodel således træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Afregningsmodellen er bygget op på den måde, at friplejeboligleverandøren fastsætter vejledende takster for ydelser efter Serviceloven, hvorefter leverandøren og kommunen med udgangspunkt heri kan aftale den pris, som kommunen skal betale for den leverede hjælp og støtte til borgeren.
Hvis der ikke indgås en aftale mellem kommune og leverandør, skal afregningsprisen fastsættes af kommunen, hvor friplejeboligenheden ligger.

Kommunens beregning af afregningspris skal ske med baggrund i kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende kommunale tilbud. Kommunen skal sikre sig, at kommunale og private leverandører ligestilles, og at samtlige omkostninger medtages.
Den præcise beregningsform er fastlagt i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Proces i Ringkøbing-Skjern Kommune for aftale om afregningspris pr. 1. januar 2019

På baggrund af ovenstående lovændring har der i løbet af efteråret 2018 kørt en forhandlingsproces mellem Friplejehjemmet Klokkebjerg, Stauning Friplejehjem og Ringkøbing-Skjern Kommune.
Der har indledningsvist været afholdt et styregruppemøde med deltagelse af ledere og bestyrelsesmedlemmer fra de to friplejehjem, formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt repræsentanter fra Økonomi og Sundhed og Omsorg. På dette møde fremlagde friplejehjemmene deres vejledende takst.
Derefter har der været afholdt to arbejdsgruppemøder, hvor der ligeledes har været deltagelse af ledere og repræsentanter for friplejehjemmene, mens kommunen har været repræsenteret af ledere og medarbejdere fra Økonomi og Sundhed og Omsorg. På arbejdsgruppemøderne har kommunen fremlagt al baggrundsmateriale for den kommunale takstberegning, der har været mulighed for at stille spørgsmål til takstberegningen, og der har været drøftelse af elementer, der efterfølgende er tilføjet eller rettet til i takstberegningen.
Til slut har der været afholdt endnu et styregruppemøde mellem friplejehjemmen og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Den videre proces vil være, at sagen efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget videresendes til Økonomiudvalget den 4. december 2018 og Byrådet den 11. december 2018 til politisk godkendelse af taksten til anvendelse for afregning pr. 1. januar 2019.
Hvis ikke der foreligger en endelig politisk beslutning om afregningstakst pr. 1. januar 2019, har friplejehjemmene krav på, at blive afregnet til den vejledende takst, de selv har fremsat, indtil den politiske beslutning foreligger.

Den fremsendte kommunale takst er beregnet ud fra et gennemsnit af de langsigtede omkostninger ved drift af tre tilsvarende tilbud. Kommunen har tolket "tilsvarende tilbud" ud fra både type og antal pladser.

Friplejehjemmene har netop fremsendt svar fra Sundheds- og ældreministeriet, som skriver, at beregningen skal være en gennemsnitspris for alle plejeboliger i kommunen. Der vil derfor blive lavet en yderligere beregning baseret på alle tilsvarende kommunale tilbud.

Der vil fortsat ske en tæt dialog med friplejehjemmene for at skabe fuldstændig gennemsigtighed i beregningerne. Såfremt opfølgningen giver anledning til ændringer, vil der fremsendes en ny sagsfremstilling, hvor der indstilles, at de reviderede takster godkendes, og at friplejehjemmene bliver efterreguleret med virkning fra den 1. januar 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter Serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører 30-09-15 nr. 1170

Lovbekendtgørelse om friplejeboliger 2017-10-26 nr. 1162

Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører 2017-12-21 nr. 10329

Økonomi

På baggrund af tre sammenlignelige ældrecentre i forhold til levering af tilsvarende ydelser og med samme målgruppe er der beregnet, hvad en gennemsnitlig årlig pris for en almindelig plejeboligplads samt en skærmet plejeboligplads er på de sammenlignelige kommunale ældrecentere excl. sygeplejeydelser. Den årlige pris til 2019 incl. moms er 393.105 kr. for en almindelig plads, og for en skærmet plejeboligplads er prisen 478.515 kr. Prisen svarer til 100% belægning.

Den årlige pris er beregnet ud fra oplyst grundlag på nuværende tidspunkt.

På første styregruppemøde den 5. november 2018 fremlagde friplejehjemmene deres bud på døgnpriser inkl. moms.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter sagen.

Social- og Sundhedsudvalget 21-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at afregningstaksten  beregnes ud fra et gennemsnit af de langsigtede omkostninger ved drift af tre tilsvarende tilbud med virkning fra den 1. januar 2019.

Den årlige pris i 2019 incl. moms er 393.105 kroner for en almindelig plads og for en skærmet plads er prisen 478.515 kr.

Kommunen har tolket "tilsvarende tilbud" ud fra både type og antal pladser.

Friplejehjemmene har efterfølgende fremsendt et svar fra Sundheds- og ældreministeriet, som skriver, at beregningen skal være en gennemsnitspris for alle plejeboliger i kommunen.

Der vil derfor blive udfærdiget en yderligere beregning baseret på alle tilsvarende kommunale tilbud. Den nye beregning kan medføre en ændring i afregningstaksten, hvorefter der vil blive foretaget en efterregulering til friplejehjemmene. Dette vil medføre en ny sag i Social- og Sundhedsudvalget.


Fraværende: Kristian Bøgsted.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til nødkaldsanlæg på Åstedparken og Holmbohjemmet

Sagsnr: 18-037302

Sagsfremstilling

Lederen af Ældrecenter Åstedparken i Borris og lederen af Holbohjemmet i Kloster anmoder om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af ældrecentrets nødkaldsanlæg. De nuværende nødkald er meget nedslidte, og der produceres ikke længere reservedele.

Nødkaldeanlægget på Ældrecenter Åstedparken er gået helt i stykker og koordinatoren på nødkaldsområdet er sat på opgaven, med at få nødkaldsanlægget udskiftet hurtigst muligt.

Udgiften fordeler sig således:

Åstedparken:

Kommunal andel:          72.500 kr. incl. moms
Plejeboligens andel:     121.000 kr. incl. moms
I alt                            193.500 kr. incl. moms

Holmbohjemmet:

Kommunal andel:           73.750 kr. incl. moms
Plejeboligens andel:      123.000 kr. incl. moms
I alt                             196.750 kr. incl. moms

Da moms kan løftes af den kommunale andel, vil den skønnede kommunale anlægsudgift beløbe sig til 117.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er i forbindelse med behandling af budget 2018-2021 afsat et rådighedsbeløb på 117.000 kr. i 2018.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Effektvurdering

Nødkaldsanlægget på henholdsvis Åstedparken og Holmbohjemmet vil blive opgraderet, så borgerne sikres hjælp ved nødkald.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 117.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 21-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Revision af værdighedspolitikken

Sagsnr: 16-014139

Sagsfremstilling

Baggrund

Med finansloven i 2016 blev der afsat midler til at understøtte og implementere værdighedspolitikker i alle kommunerne, hvori den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Der blev således også vedtaget en Værdighedspolitik for Ringkøbing-Skjern Kommune i 2016. I forbindelse med udarbejdelse af politikken nedsatte Social- og Sundhedsudvalget en arbejdsgruppe med deltagelse fra Handicaprådet, Ældrerådet, politikere og repræsentanter fra administrationen.

Til at understøtte implementeringen af politikken, fordeles der årligt midler fra den såkaldte Værdighedspulje til alle kommuner ud fra en fordelingsnøgle. I 2019 er der således tildelt Ringkøbing-Skjern Kommune 11.796.000 kr. fra værdighedspuljen. Fordelingen af disse midler på hovedindsatser blev vedtaget i Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 24. oktober 2018.

Det er blevet bekendtgjort fra Sundheds- og Ældreministeriet, at Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode, 2018, skal vedtage en Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, som skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje. Kommunalbestyrelsen skal inddrage Ældrerådet samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelse af politikken. 

Værdighedspolitik 2018

Allerede d. 22 maj i indeværende år vedtog Byrådet en Værdighedspolitik, som svarede til den eksisterende politik fra 2016. Dette skete primært for at sikre at den fastsatte frist for vedtagelse af en Værdighedspolitik i 2018 blev overholdt. Hensigten var at igangsætte en efterfølgende proces med nedsættelse af en arbejdsgruppe i foråret 2019, når alle kommunens politikker er blevet revideret, sådan at den reviderede Værdighedspolitik kunne afspejle de nye politikker.

Det er imidlertid blevet oplyst fra Sundheds- og Ældreministeriet, at det er et krav, at der i indeværende kalenderår vedtages en revideret Værdighedspolitik, som indeholder et nyt 6. kerneområde om pårørende, hvilket betyder, at politikken som minimum skal indeholde følgende kerneområder:

1. Livskvalitet

2. Selvbestemmelse

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

4. Mad og ernæring

5. En værdig død

6. Pårørende

Da den nuværende Værdighedspolitik fra maj 2018 ikke indeholder indsatsen vedrørende pårørende (som et selvstændigt kerneområde), er det derfor nødvendigt at revidere og vedtage politikken igen inden årets udgang.

På grund af den korte tidshorisont er der derfor gennemført en mindre administrativ revision af politikken, således at forordet er blevet ændret til at omfatte den nye politiske vision, Naturens Rige. Liv og udvikling i nærheden. Desuden er henvisningerne (f.eks. faktabokse) til de nuværende politikker blevet fjernet, da disse sandsynligvis ikke vil være relevante fremover. Endelig er det 6. kerneområde vedrørende pårørende blevet tilføjet. Dette afsnit bygger på den udarbejdede pårørendepolitik for Sundhed og Omsorg fra 2016.

Den øvrige tekst er identisk med Værdighedspolitikken fra 2016 på nær nogle få sproglige rettelser. Den nuværende Værdighedspolitik fra maj 2018 er vedlagt til sammenligning.

Som et led i politikprocessen bliver den reviderede politik drøftet med Ældrerådet forud for behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget. Det kan besluttes at iværksætte den ovenfor omtalte proces med nedsættelse af en arbejdsgruppe med en bredere kreds af deltagere til at revidere politikken igen i 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

§ 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017.

Økonomi

Viden & Strategi (økonomi) har ingen yderlige bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 • At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler den reviderede Værdighedspolitik 2018 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

 • At det drøftes, om der skal gennemføres en proces med nedsættelse af en arbejdsgruppe efter vedtagelsen af de øvrige kommunale politikker i foråret/sommeren 2019.

Social- og Sundhedsudvalget 21-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Udvalget anmoder administrationen om at udfærdige et oplæg til en proces for udfærdigelse af værdighedspolitikken efter den 1. april 2019.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Samling af overbygningen for tosprogede elever

Sagsnr: 18-037261

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 27. september 2016, punkt 6 blev punktet om undervisning af tosprogede behandlet. Børne- og Familieudvalget besluttede, at de to nuværende modtageskoler bibeholdes (Alkjærskolen og Kirkeskolen) og administrationen blev bemyndiget til at arbejde videre med oprettelse af en overbygningsenhed for tosprogede elever på Ringkøbing Skole.

Formålet med etableringen af en overbygningsenhed mere var blandt andet:

 • at afkorte elevernes befordringstid fra den nordlige del af kommunen til Skjern og dermed tilgodese, at eleverne kunne få mere tid og tilknytning til lokale fritidstilbud.

 • at elevtallet dengang var på ca. 30 fra det nævnte geografiske område. Forventningen var ikke, at alle eleverne, der fik tilbuddet om overflytning, valgte det, da forældre og elever efter folkeskoleloven har det frie skolevalg.

Situationen har ændret sig, hvorfor formålet med etableringen/opretholdelse af overbygningsenheden på Ringkøbing Skole ikke længere er den samme som i 2016.

Udmeldingen fra Social og Integration er, at antallet af kvoteflygtninge i 2018 er 8 og i 2019 er den 25. Det vides ikke, hvor mange af disse, der kan være nye elever til modtageklassens overbygning. Tallene tyder ikke på en væsentlig stigning i den nærmeste fremtid.

Pt. er elevtallet på 8 i overbygningsenheden på Ringkøbing Skole. Det nuværende lave elevtal vanskeliggør sikringen af en sammenhængende og kvalificeret undervisning, da det er svært at få sparring omkring undervisningens indhold og tilrettelæggelse ud fra den konkrete og sårbare situation med 8 elever og en lærer.

Administrationen anbefaler derfor, at overbygningen for tosprogede elever samles på Kirkeskolen, og at nuværende og kommende elever til MOD3 henvises til modtageklassen på Kirkeskolen i Skjern.

Generelt er tilgangen til kommunens modtageklasser faldende.

Kirkeskolen har plads til flere elever på deres overbygning for modtageklasse. Pt. er der 6 elever.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

BEK nr. 1053 af 29/06/2016: Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i 2019 er afsat 793.000 kr. på Ringkøbing Skoles driftsbudget til 1 MOD3 klasse. 5/12-del af budgettet (330.000 kr.) for perioden 1. august - 31. december 2019 omplaceres til Kirkeskolen, såfremt sammenlægningen gør det nødvendigt at oprette 2 MOD3 klasser på Kirkeskolen fra 1. august 2019. Hvis sammenlægningen ikke kræver flere ressourcer til Kirkeskolen tilgår de 330.000 kr. Dagtilbud og Undervisnings samlede budgetramme.  

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om, at overbygningen for tosprogede elever samles på Kirkeskolen pr. 1. august 2019, og at nuværende og kommende elever til MOD3 henvises til modtageklassen på Kirkeskolen i Skjern.

Børne- og Familieudvalget 20-11-2018
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Godkendelse af programoplæg for ny daginstitution i Tim

Sagsnr: 17-032587

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2018 var optaget et samlet rådighedsbeløb vedrørende helhedsplanen for skole og dagtilbud i Tim på 43,887 mio. kr. Byrådet godkendte på sit møde den 13. november 2018 at rådighedsbeløbet deles op med et nettobeløb på 14 mio. kr. til daginstitutionsbyggeriet og den restende del til skoleprojektet.

Administrationen fremsender forslag om

 • godkendelse af programoplæg for en ny daginstitution i Tim
 • afgivelse af anlægsbevilling til ekstern totalrådgiver mv.
 • udbudsformen for totalrådgivning og byggeri

Byrådet har som nævnt afsat et rådighedsbeløb på 43,887 mio. kr. til etablering af en daginstitution i Tim og til renovering af og tilbygning til Tim Skole. Ifølge de første idéoplæg skulle den nye daginstitution etableres i tæt tilknytning til Tim Skole.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt at bygge en ny daginstitution i umiddelbar nærhed af skolen uden at inddrage en del af de arealer, som i dag benyttes til boldbaner, eller blokere for skolens adgang til rekreative arealer. Børne- og Familieudvalget besluttede derfor på sit møde den 24. oktober 2017 at dele projektet op i to dele - en del vedrørende daginstitutionsbyggeriet og en del vedrørende renovering af skolen.

På sit møde den 20. marts 2018 godkendte Børne- og Familieudvalget, at den nye daginstitution placeres ved Tim Hallen. Der er udarbejdet et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag, som er udsendt i offentlig høring frem til og med den 10.12 2018. 

Ejendomscentret har udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne til etablering af en ny daginstitution på 14 mio. kr.

Som bilag til punktet er vedlagt et programoplæg for den nye daginstitution. Programoplægget er udarbejdet i et samarbejde mellem deltagere fra Fresiahaven og Ejendomscentret. Programoplægget danner efter politisk godkendelse grundlaget for indgåelse af aftale med ekstern rådgiver vedrørende udarbejdelse af projektmateriale og gennemførsel af byggeriet.

Ifølge programoplægget skal der etableres en daginstitution med en vuggestuegruppe med plads til 12 vuggestuebørn og 4 gæstedagplejebørn og en børnehavegruppe med plads til 60 børn. 

Det fremgår blandt andet af programoplægget, at arkitekturen skal kombinere, bearbejde og implementere det formmæssige og oplevelsesmæssige, samt repræsentere og gengive de signaler og virkemidler, som traditionelt forbindes med den lyse, nordiske arkitektur.

Der stilles ikke krav til etablering af nye p-pladser udløst af byggeriet, idet der er indgået aftale med Tim Hallen om dobbeltudnyttelse af hallens eksisterende pladser mod øst.

En ændring af de trafikale forhold omkring, skolen, plejehjemmet og hallen er ikke en del af anlægsprojektet. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra hallen og de to institutioner har fået til opgave at udarbejde et forslag til en samlet løsning.

Programoplægget indeholder en tidsplan for hele projektet. Ifølge denne forventes selve byggeperioden at strække sig fra september 2019 til juni 2020. Forinden vil Børne- og Familieudvalget skulle godkende projektet forud for afholdelse af licitation.

Efter godkendelsen af programoplægget skal rådgiverydelsen sendes i udbud. Det foreslås, at rådgiveropgaven udbydes som totalrådgivning i begrænset licitation, og at der prækvalificeres 3 totalrådgiverteams til at byde på opgaven. Inden afholdelse af licitationen på byggeriet skal der foruden udgifter til rådgivning afholdes udgifter til byggetilladelse, forsikring mv. Administrationen beder derfor om, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Selve byggeopgaven foreslås udbudt i hovedentreprise i offentlig licitation.

Efter afholdt licitation vil de samlede omkostninger på arbejdet blive opgjort, og fremsendt til Børne- og Familieudvalget/Byrådet med indstilling om meddelelse af samlet anlægsbevilling for arbejdet.

Der deltager repræsentanter fra Fresiahaven og Ejendomscentret ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalg og Byråd med en indstilling om

 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til rådgivning, byggetilladelse, forsikring mv. finansieret af rådighedsbeløbet til daginstitutionsprojektet,
 2. at programoplægget godkendes i sin helhed,
 3. at rådgiverydelsen udbydes som totalrådgivning efter prækvalification
 4. at byggeopgaven udbydes som hovedentreprise i offentlig licitation


Børne- og Familieudvalget 20-11-2018
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Beskæftigelsesplan 2019

Sagsnr: 18-016585

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Da Beskæftigelsesudvalget er i gang med at udarbejde nye politikker, som først forventes godkendt 1. april 2019, tager Beskæftigelsesplan 2019 alene udgangspunkt i ministermålene for 2019, og i de lovgivningsmæssige rammer der er for indsatsen. Beskæftigelsesplan 2019 angiver de lokale mål i Ringkøbing-Skjern Kommune på baggrund af ministermålene og giver derudover et kort overblik over indsatserne på beskæftigelsesområdet.

Resterende proces for Beskæftigelsesplan 2019:

 • Den 19. november 2018 sendes udkast til Beskæftigelsesplan 2019 til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget
 • Den 11. december 2018 sendes Beskæftigelsesplan 2019 til godkendelse på møde i Byrådet.
 • Umiddelbart efter vedtagelsen sendes Beskæftigelsesplan 2019 til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter Beskæftigelsesplan 2019 og oversender den til godkendelse i Byrådet.


Beskæftigelsesudvalget 19-11-2018
Udvalget anbefaler til Byrådet at Beskæftigelsesplanen godkendes.

Fraværende: Pia Vestergaard.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: Tillægsaftale 2019 for Kulturaftalen Midt- og Vestjylland 2015-2018

Sagsnr: 18-021834

Sagsfremstilling

De syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Ringkøbing-Skjern Kommune om at godkende forslag til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftalen for 2015-2018.

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

Efter planen skulle der være indgået en ny kulturaftale for perioden 2019-2022 mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland. Processen med indgåelse af en ny fire-årig kulturaftale er blevet udsat, som følge af kulturministerens ønske om at gentænke de eksisterende kulturaftaler, med henblik på at indfase en ny kulturaftalemodel.

På den baggrund, og efter ministerens ønske, forlænges den eksisterende kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland med et år, og udløber dermed ved udgangen af 2019.

Tillægsaftalen viderefører den foregående kulturaftale for 2015-2018, og rammer og vilkår i den foregående aftale videreføres uændret.

Den politiske styregruppe har pr. mailkorrespondance og med formandens afsluttende opsummering den 15. oktober 2018 godkendt de otte projekter, som skal videreføres og gennemføres i tillægsaftalen samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

Vision og indsatsområder

Tillægsaftalens mål er at videreføre visionerne fra Kulturaftalen 2015-2018, hvis vision har været ”at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på”. Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive ”skræddersyet” til den enkelte.

Formålet Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 var og er at gen- og nytænke, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet med Kulturaftalen 2015-2018 samt Tillægsaftalen 2019 er at undersøge og udvikle på den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Projektet Kulturlaboratoriet – udgør en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

Indsatsområderne er

 • Kulturlaboratoriet

 • Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen

 • Talentudvikling og breddeinitiativ

 • Skabende kunst og kultur.

   

  Projekterne

 • Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af al alle kommuner.
 • Projekt Stol er et borger/kunst/designprojekt, der arbejder med at skabe nye metoder for samarbejde. Gennem projekter vil borgere, institutioner, håndværkere, designere og skoler i fælleskab arbejde med kreativiteten og sammen skabe noget nyt og spændende.
 • Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforlis og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
 • Litteraturen genopdages ved lokale festivaldage vil arbejde med at udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve litteraturen på. Man vil arbejde med litteraturkonceptet og dermed finde nye stier til publikum.
 • Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
 • Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
 • Kulturspirerne handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.
 • Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag og vilkår samt specificering af bevillingens fordeling er nærmere beskrevet i bilag 1 i kulturaftalen. Dette bilag omhandler udelukkende statens bevilling og kan først udarbejdes når finansloven vedtages. Derfor vedlægges den ikke denne sagsfremstilling.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommunes bevillinger i kulturaftalen udgør 2 kr. pr. indbygger pr. år, som er afsat på budgettet samt en projektbevilling på 100.000 kr. til Frivillighedsakademiet som Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet d. 9. oktober 2018.

Derudover er to typer statslige bevillinger i tillægsaftalen:

 • Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud)
 • Projektbevillinger

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består at de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

Beløbet er det samme som i den tidligere kulturaftale og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

Statens bevillinger er beskrevet i kulturaftalens kap. 4.

Grundet det føromtalte eftersyn af koncept for Kulturaftalerne, er der stadig få tekniske uafklarede elementer i aftaleteksten. Der tages derfor forbehold for ændringer i tillægsaftalens formuleringer i forhold til evaluering og regnskabsoplysninger, men dette vil ikke have indflydelse på de kommunale bevillinger eller på aftalens indhold.

Administrationen gør dog opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående forventes at ske tekniske tilretninger i den samlede beskrivelse af evaluering og regnskabsoplysninger i aftaleteksten, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet,

 • at godkende forslaget til Tillægsaftale 2019 til Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af ministeren.


Kultur- og Fritidsudvalget 13-11-2018
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 22-11-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

14: Ændring i Økonomiudvalgets sammensætning

Sagsnr: 18-039778

Sagsfremstilling

SF har meddelt borgmesteren, at Pia Vestergaard ønsker at udtræde af Økonomiudvalget. SF beholder som følge af konstitueringen - samt Lov om kommunernes styrelse - deres plads i Økonomiudvalget, og partiet ønsker derfor at indsætte Niels Rasmussen som nyt medlem.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Intet at bemærke.

Effektvurdering

Intet at bemærke.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at

 • Pia Vestergaard (SF) udtræder som medlem af Økonomiudvalget
 • Niels Rasmussen (SF) indtræder som medlem af Økonomiudvalget
 • ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2019.

Økonomiudvalget 04-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det ligeledes indstilles, at Niels Rasmussen fra 1. januar 2019 overtager Pia Vestergaards plads i Bevillingsnævnet.

Fraværende:
Søren Elbæk
Jakob Agerbo

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

15: Opfølgning på politikker

Sagsnr: 18-039703

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for at byrådet vil skabe vækst i kommunen og sikre borgerne det gode liv med udgangspunkt i naturen. I de to overordnede politikker Vækst- og udviklingspolitikken og Politik for det gode liv udtrykkes byrådets overordnede målsætninger for kommunens udvikling. De overordnede politikker udmøntes gennem de øvrige politikker, som indeholder målsætninger og mål, som vedrører de enkelte fagområder. Det er gennem politikkerne, at byrådets vision Naturens Rige omsættes og implementeres i forhold til borgere, virksomheder, foreninger m.m.

Administrationen har i lighed med forrige år gennemført opfølgning på politiske mål og indsatser. Det er den sidste opfølgning på de gældende politikker, idet de bliver afløst at nye politikker i det kommende år. Opfølgningen er sket på udvalgsmøderne i november og på byrådets møde i december. Formålet med opfølgningen i byrådet er at skabe et bredt kendskab til udviklingen i de mål, der politisk er sat for perioden.

Byrådets to overordnede politikker Vækst- og udviklingspolitikken og Politik for det gode liv indeholder kun overordnede målsætninger og ikke konkrete mål, der kan følges op på. Den egentlige opfølgning på de overordnede politikker sker via opfølgningen på mål og indsatser i de øvrige politikker.

Udvalgenes opfølgning på målsætninger og mål i de øvrige politikker er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Det indstilles, at opfølgningen på de politiske mål tages til efterretning.

Økonomiudvalget den  23. oktober 2018

Opfølgningen blev taget til efterretning.

Erhvervs- og Vækstudvalget den 22. oktober 2018.

Opfølgningerne blev drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget den 21. november 2018

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender til Byrådet.

Børne og Familieudvalget den 20. november 2018

Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. december 2018.

Indstilling fra Kultur- og Fritidsudvalget foreligger mundtligt ved byrådsmødets start.

Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018

Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 19. november 2018.

Udvalget tager punktet til efterretning og oversender sagen til orientering til Byrådet.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

16 Ejendomssag

Sagsnr: 18-035222

Kopier link til punktet  -   Print

17 Ejendomssag

Sagsnr: 18-037020

Kopier link til punktet  -   Print

18 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing