Ringkøbing-Skjern Kommunes covid-19 billede - dekorativt billede

Bemærk:
Som et led i håndtering af COVID-19 er der ikke adgang for tilhørere i byrådssalen til byrådsmøderne.
Det er muligt at se byrådsmødet live her 
eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook side 

Referat: 15. januar 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Hans Østergaard
 • Lennart Qvist
 • Irene Lund Pederen
 • Benjamin Morthorst
 • Søren Elbæk
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Trine Ørskov
 • Iver Enevoldsen
 • Jørgen Byskov
 • Henrik Andersen
 • Hans Pedersen
 • Jens S. Højland
 • Bjarne Svendsen
 • Erik Viborg
 • John G. Christensen
 • Hanne Simonsen
 • Pia Vestergaard
 • Gitte Kjeldsen
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Linda Nielsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Helge Albertsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved udsendelse af dagsorden ikke indkommet spørgsmål.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Endelig vedtagelse af planforslag for et område til boligformål ved Toften i Tarm.

Sagsnr: 18-038395

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 432 og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget af Byrådet den 11. september, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. september til og med 12. november.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 1 bemærkning fra Tarm Udviklingsforum.

Bemærkningerne omhandler følgende emner:

 • Materialer og farver på bebyggelsen.
 • Eksisterende træer i området.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af planerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Der blev taget stilling til kommunens andel af grundkapital i forbindelse med budget for år 2018.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at byggeriet vil have en positiv effekt på Tarm blandt andet ved at bidrage til mere liv i bymidten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 15 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 432 for et område til boligformål vedtages endeligt.

 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 18-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Prioritering af udlæg og omplacering af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Sagsnr: 19-000115

Sagsfremstilling

Med ændring af Planloven benyttede Ringkøbing-Skjern Kommune sig af muligheden for udlæg og omplacering af ubebyggede sommerhusgrunde. 

Det resulterede i, at der i efteråret 2017 blev ansøgt om mulighed for udlæg af 515 nye sommerhusgrunde, hvoraf 500 ønskes tildelt Søndervig Feriepark (se bilag 1) og 15 sommerhusgrunde ønskes tildelt Vedersø Klit (se bilag 2). 

Erhvervsstyrelsen har den 21. december 2018 fremsendt tilsagnsbrev om, at det er besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kommune får tildelt 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv under forudsætning af, at der tilbageføres 187 eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde. Se mere herom i bilag 3.

Eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde som skal tilbageføres:

 • Bork Havn - 62 sommerhusgrunde
 • Skaven - 15 sommerhusgrunde
 • Stauning Strand - 10 sommerhusgrunde
 • Vedersø Klit - et areal svarende til 100 sommerhusgrunde 

Erhvervsstyrelsen har med tilsagnsbrevet af 21. december 2018 bedt Ringkøbing-Skjern Kommune om at prioritere, hvorledes de 483 sommerhusgrunde ønskes realiseret med det kommende landsplandirektiv. Fristen for tilbagemelding er den 8. februar 2019.

Administrationen indstiller derfor, at det besluttes om de 483 sommerhusgrunde skal forbeholdes Søndervig Feriepark eller om de skal fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage stilling til, om de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv skal:

1. Tildeles Søndervig Feriepark

Eller

2. Fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde tildeles Søndervig Feriepark.Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler, at de tildelte 483 sommerhusgrunde i det kommende landsplandirektiv fordeles med 15 sommerhusgrunde til Vedersø Klit og 468 sommerhusgrunde til Søndervig Feriepark.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Bjarne Svendsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Område til to forsøgsmøller ved Velling Mærsk - endelig vedtagelse af lokalplan 438

Sagsnr: 18-033808

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en endelig vedtagelse af lokalplan 438, som giver mulighed for opstilling af to forsøgsmøller med en totalhøjde på 200 meter ved Velling Mærsk.

Forslag til lokalplanen blev vedtaget af byrådet den 12. juni 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 18. juni 2018 til den 27. august 2018.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen indkommet i alt 25 bemærkninger fra:

 • Ribe Stift
 • Grundejerforeningen Stauning Vesterstrand, Danmarks Naturfredningsforening, Motorflyvningens Fællessekretariat, RST Flyveklub og Dansk Motorflyver Union
 • 14 borgere
 • 5 brugere af lufthavnen

De indkomne bemærkninger/indsigelser samt notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bagerst i notatet er vist et kort med husstande, der har indsendt bemærkninger.

De indkomne bemærkninger behandler forskellige emner. De væsentligste er:

 • Veto fra Ribe Stift
 • Forhold vedrørende den fremtidige brug af Stauning Lufthavn
 • Forhold vedrørende påvirkning af landskabet
 • Placering ved Lem Kær foretrækkes
 • Vestas' redegørelse for behov for forsøgsmøller
 • Metoden for udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering
 • Værditab for ejendomme i nærområdet
 • Opstilling af forsøgsmøller udenfor område, som er peget på af Naturstyrelsen
 • Overholdelse af de politiske kriterier for opstilling af vindmøller 

Kommunen har anmodet ansøger om at redegøre for, hvordan de har forholdt sig til de politiske kriterier for opstilling af møller. Ansøgers redegørelse er vedlagt som bilag.

Sagens forløb

I 2014 var planforslag for et område til fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk i offentlig høring. Da opstillingen af møllerne ville have konsekvenser for Stauning Lufthavn, blev sagen udsat, indtil der var fundet en løsning på forholdene.

Den 13. juni 2017 besluttede byrådet at igangsætte planlægningen for et reduceret projekt med to forsøgsmøller. Der henvises til referat af byrådets møde den 13. juni 2017, hvori sagens historik er detaljeret beskrevet.

På baggrund af byrådets beslutning, udarbejdede Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til lokalplan 438 med tilhørende miljøvurdering for et projekt med to forsøgsmøller.

Et udkast til den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af lokalplan 438 er vedlagt som bilag.

Statens rolle

Da projektet omhandler møller over 150 meter, er det staten ved Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen, der varetager hhv. kommuneplantillæg og VVM redegørelse. Staten udarbejdede disse for fire forsøgsmøller i 2014.

Ved modtagelse af en revideret ansøgning, for et projekt med to møller, meddelte staten, at der ikke var behov for at udarbejde nyt kommuneplantillæg og VVM redegørelse.

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen forventer at udstede kommuneplantillægget inden lokalplanen vedtages endeligt. Udstedelsen giver mulighed for opstilling af to forsøgsmøller.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen forventer at meddele VVM tilladelse til projektet, og dermed træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres inden for de af bygherre angivne rammer for projektet, og de vilkår som vil fremgå af den endelige VVM tilladelse. 

Umiddelbart efter vedtagelse af lokalplan 438 forventer Miljøstyrelsen at udstede en VVM tilladelse, der muliggør opstilling af to forsøgsmøller.

Miljøstyrelsens sammenfattende redegørelse er i høring, og kan ses som bilag. Administrationen har ingen bemærkninger til den.

Særlige forhold

Ribe Stift

I offentlighedsfasen modtog Ringkøbing-Skjern Kommune en indsigelse fra Ribe Stift, hvori stiftet meddelte et veto. Administrationen har været i dialog med Stiftet, og efter det nedlagte veto afholdtes den 10. september 2018 et møde, hvor møllernes påvirkning af kirken blev drøftet.

På mødet lykkedes det ikke at opnå enighed mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Ribe Stift. Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor anmodet Erhvervsstyrelsen om at ophæve det nedlagte veto.

Ringkøbing-Skjern Kommune har drøftet sagen med Erhvervsstyrelsen og Ribe Stift. Erhvervsstyrelsen forventer at besigtige området den 22. oktober, og derefter træffe en afgørelse.

Sagen blev efterfølgende forelagt Erhvervsministeren, der besluttede at besigtige området. Besigtigelsen fandt sted den 17. december 2018. På baggrund heraf modtog Ringkøbing-Skjern Kommune en afgørelse fra Erhvervsministeren om at vetoet mod lokalplanen ophæves.

Den formelle afgørelse om ophævelse af vetoet er vedlagt som bilag.

Lem Kær

Vedtagelse af lokalplanen for forsøgsmøllerne ved Velling Mærsk vil betyde at indflyvningszonen for Stauning Lufthavn ændres. Indenfor indflyvningszonen er der højderestriktioner. Det vil sige, at der er en maxhøjde for blandt andet vindmøller beliggende indenfor zonen.

Økonomiudvalget har på sit møde den 2. oktober 2018 igangsat planlægningen for forsøgsmøller ved Lem Kær. Ansøgningen omhandler udskiftning af 11 eksisterende forsøgsmøller til 11 forsøgsmøller med en totalhøjde op til 230 meter. Administrationen gør opmærksom på, at en vedtagelse af projektet ved Velling Mærsk kan påvirke den totalhøjde, de sydligste forsøgsmøller ved Lem Kær kan have.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Bekendtgørelse om Planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller
Lov om fremme af vedvarende energi

Økonomi

Den tidligere eksisterende "Grønne ordning" som gav kommunen mulighed for at søge midler til tiltag for at fremme lokal accept af opstillingen af vindmøller er ikke længere eksisterende.

For økonomiske forhold omhandlende Stauning Lufthavn henvises til dagsordenspunkt af 13. juni 2017, som er vedlagt som bilag.

Effektvurdering

Projektet vurderes at støtte op om kommuneplanens målsætning om:

”At skabe mulighed for udvikling og test af vindmøller med en totalhøjde på op til 250 meter og dertil hørende teknologi samt test af dele af vindmøller og af teknologi til lagring af el/vedvarende energi”.

Projektet vurderes derudover at bidrage til omlægningen til vedvarende energiforsyning i kommunen.

De ansøgte forsøgsmøllers beregnede produktion er 66.000.000 kWh årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

 1. Lokalplan 438 for et område til to forsøgsmøller vedtages endeligt.
 2. Notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelser.
 3. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af lokalplanen.
 4. Administrationen meddeler Miljøstyrelsen, at de kan udstede VVM tilladelse.


Teknik- og Miljøudvalget 23-10-2018

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt under forudsætning af, at det nedlagte veto ophæves.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte flertallets anbefaling.Økonomiudvalget 06-11-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Byrådet 13-11-2018
Udsat.

Fraværende: Jens Erik Damgaard.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Niels Rasmussen stemte imod.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022

Sagsnr: 18-012058

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er:

 • en endelig vedtagelse af Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022
 • igangsætning af foroffentlighedsfase for kommuneplanrevision

Plan - og Udviklingsstrategien er vedlagt som bilag.

Baggrund

Planstrategien er en lovbunden opgave, og strategien skal være offentliggjort inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Planstrategien er byrådets strategi for udvikling af kommunen. Strategien vedtages og sendes dernæst i offentlig høring i 8 uger.

Processen

Plan- og Udviklingsstrategien er opbygget i tre dele. Del 1 indeholder de overordnede politiske signaler med fokusområderne Det gode liv samt Vækst og udvikling. Denne godkendte byrådet den 12. juni 2018. Den indgår i den samlede strategi i et nyt format.

På baggrund af to temamøder, og et tæt samarbejde med byrådets seks ambassadører, er del 2 og 3 udarbejdet.

Del 2 udfolder den nærværende planlægning, og det beskrives hvordan fysisk planlægning kan gøres mere nærværende for borgere og virksomheder.

Del 3 udfolder de tre temaer: Byroller - samspil mellem byer og land, Infrastruktur og Erhverv. Temaerne blev udpeget på temamøde den 26. april 2018, og godkendt af Økonomiudvalget den 21. august 2018. Ambassadørerne arbejdede med at udfolde temaet frem mod byrådets temamøde den 6. september 2018.

Signalerne fra temamødet blev den 2. oktober 2018 godkendt i Økonomiudvalget. På baggrund heraf arbejdede administrationen videre med strategien. På det sidste ambassadørmøde den 30. oktober 2018 gav ambassadørerne bemærkninger til udkast samt strategiens layout.

Udover del 1, 2 og 3 indeholder Plan – og Udviklingsstrategien jf. Planloven også:

 • En lokal agenda 21 strategi
 • Planlægning siden seneste revision af kommuneplanen
 • Udviklingsområde øst for Ringkøbing

Der er udarbejdet en miljøvurdering af Plan - og Udviklingsstrategien som sendes i offentlig høring sammen med strategien. Denne er vedhæftet som bilag.

Det videre arbejde

Efter vedtagelse af strategien sendes denne i offentlig høring i 8 uger. Parallelt med offentlighedsfasen foretages en foroffentlighedsfase ift. revision af kommuneplanen.

I maj forventes indkomne bemærkninger behandlet i Økonomiudvalget og i byrådet.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Effektvurdering

Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022 sætter den overordnede retning for kommunens udvikling. Den danner grundlag for udarbejdelsen af politikker samt revision af kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller byrådet at:

 • Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022 vedtages endeligt
 • Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022 og tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger
 • foroffentlighedsfase for kommuneplanrevisionen igangsættes


Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Bjarne Svendsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist

Sagsnr: 18-014170

Sagsfremstilling

Energnist har kapacitetmangel i forhold til at kunne forbrænde mængderne af kommunalt affald og erhvervsaffald fra deres opland på egne anlæg i Esbjerg og Kolding. Det affald der ikke er kapacitet til på Energnists egne anlæg bliver i stedet transporteret og forbrændt på Danmarks øvrige forbrændingsanlæg med ledig kapacitet.

Energnist har derfor, med udgangspunkt i selskabets vedtagne strategi, udarbejdet "Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist 2023-2030", der er vedtaget på Energnists bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018. I arbejdet med planen er der udarbejdet en række rapporter og notater, hvor mængdegrundlag, forbrændingskapacitet, varmeafsætning og løsningsmuligheder beskrives og vurderes.

Teknik og Miljøudvalget er på udvalgsmødet den 24. april 2018 blevet orienteret om forslaget til plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist, og Energnist har efterfølgende kørt en proces med temadag for politikere og embedsfolk fra ejerkommunerne og teknisk høring af planen.

Det er fastlagt i Energnists strategi af september 2016, at planen for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed i Energnist skal godkendes af ejerkommunerne.

Planen består af tre prioriterede løsningsmuligheder:

 1. Forbrændningskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro og ved etablering af ny affaldsforbrændingslinie i Esbjerg.
 2. Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinie i Esbjerg.
 3. Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).

Energnist har fået udarbejdet en scenarie-analyse til vurderingen af de forskellige løsningsmuligheder. Heraf fremgår, at etablering af ny affaldsforbrændingslinie i Esbjerg er den økonomisk mest attraktive løsning for Energnist, mens nyt forbrændningsanlæg ved Herning/Ikast og samarbejdet med Måbjergværket er henholdsvis den anden og tredje mest attraktive løsning.

 

Måbjergværket og etablering af ny affaldsforbrændningslinie i Esbjerg

Forbrændingskapaciteten sikres gennem:

 • Et samarbejde med Måbjergværket om leveringsret og -pligt. Det vil sige at der indgås en langtidskontrakt vedrørende behandlingsprisen i stedet for som nu at udbyde affaldet på det frie marked.
 • Etablering af ny forbrændringslinie i Esbjerg

Samarbejdet med Måbjergværket (Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S, forkortet: MEC-BHP) baseres på et delejerskab, hvor Energnist og affaldsselskabet nomi4s hver køber en mindre ejerandel af MEC-BHP.

Et sådant samarbejde med MEC-BHP forudsætter dog, at Energnists ejerkommuner godkender, at:

 • Vedtægternes punkt 3.5 ændres, så delejerskab af et affaldsforbrændingsselskab gøres muligt.

  Vedtægtsændringen kræver godkendelse fra samtlige ejerkommuner og 2/3 flertal af de de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.

 • Der indgås et længere varende strategisk samarbejde med MEC-BHP ved køb af kapitalandele i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

  Godkendelsen skal ske med mindst 85 % af ejerandelen samtidig med at der er 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.

I forhold til hvordan samarbejdet med MEC-BHP vil forholde sig til en eventuel liberalisering af affaldsenergiområdet, har Energnist oplyst, at ejeraftale og leveranceaftalerne vil blive opbygget så væsentlige ændringer i ejernes muligheder for at opfylde aftaler medfører, at grundlaget for ejerskab og samarbejde optages til fornyet drøftelse.

Status for samarbejdet med MEC-BHP er, at Energnists drøftelser med MEC-BHP nu er så fremskredne, at rammerne omkring samarbejdet kan udmøntes i forslag til en ejeraftale og forslag til leveranceaftaler. Energnist bestyrelse har derfor anmodet ejerkommunerne om at godkende den påkrævede vedtægtsænding af punkt 3.5 og godkende det længere varende strategiske samarbejde med MEC-BHP.

Det videre arbejde med ejeraftale og leveranceaftaler vil foregå i Energnist regi, hvor de behandles og besluttes af Energnists bestyrelse.

Med hensyn til etablering af ny forbrændingslinie i Esbjerg se nedenstående gennemgang af den 2. prioriterede løsningsmulighed.

 

Ny forbrændingslinie i Esbjerg

Forbrændingskapaciteten sikres ved at etablere en ny ovnlinie (E2) i Esbjerg.

En analyse af afffaldsmængderne i Energnists opland viser en svag stigning i affaldsmængderne til forbrænding i perioden frem mod år 2030. Sammenholdt med, at den ældste ovnlinie i Kolding forventes nedlukket i perioden, vurderer Energnist, at der ved etablering af en ny ovnlinie i Esbjerg kan skabes en god balance mellem affaldsmængder og kapacitet i Energnists opland.

En forudsætning for etablering af ny kapacitet er imidlertid, at Energistyrelsen godkender et affaldsgrundlag i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 50 b stk. 1.

Energnist har i foråret 2017 ansøgt Energistyrelsen om godkendelse af affaldsgrundlaget og fik den 13. september 2018 afslag fra Energistyrelsen. Afgørelsen kan ikke påklages til anden myndighed.

Det er derfor for nuværende ikke muligt at realisere en etablering af ny kapacitet, og dermed ikke muligt at gennemføre denne løsningsmulighed.

Energnists bestyrelse har besluttet, at der er behov for at få klarlagt forudsætningerne og rammerne for Energistyrelsens afslag på ansøgningen om affaldsgrundlaget. Baggrunden er, at Energistyrelsen ved afslaget på ansøgningen har tolket Miljøbeskyttelseslovens § 50 b anderledes end tidligere. Energnist arbejder derfor videre med godkendelsen af affaldsgrundlaget for at sikre, at Energistyrelsens afgørelse er korrekt og afgivet på det korrekte grundlag.

Energnist har også valgt at arbejde videre med mulighederne for etablering af eget anlæg (uanset om det er i Esbjerg eller Herning/Ikast området), da det er den klart mest fordelagtige løsning for Energnist at etablere et eget anlæg i henhold til scenarie-analysen.

 

Afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast

Energnist har foretaget indledende drøftelser med Energimidt om muligheden for fremadrettet at levere varme til Herning/Ikast området.

Energimidt har vurderet, at man tidligst i år 2022 vil være i stand til at indgå i nærmere analyse af alternativ varmeleverance med mulig anlægsetablering i år 2027. Energnist har derfor på nuværende tidspunkt ikke indledt indgående tekniske eller økonomiske undersøgelser af et anlæg i Herning/Ikast.

På baggrund af Energistyrelsens afslag på godkendelse af affaldsgrundlaget (se ovenfor), er det heller ikke muligt for nuværende at etablere et nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast.

Som beskrevet ovenfor har Energnist dog valgt at arbejde videre med mulighederne for etablering af eget anlæg (uanset om det er i Esbjerg eller Herning/Ikast området).

Lovgrundlag og juridisk vurdering

§ 60 i lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der ikke foreligger konsekvensberegninger for interessentkommunerne i forhold til de 3 scenarier. Energnist har i 2017 og 2018 hævet forbrændingspriserne for kommunerne til konsolidering i forhold til en eventuel fremtidig investering i nyt anlæg.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende:

 • Energnist's "Plan for sikring af fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist", som den fremgår af Energnist bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018 punkt 62/18 med beslutning.
 • Ændring af punkt 3.5 i Energnist vedtægterne af 5. april 2016, så delejerskab af et affaldsforbrændingsselskab gøres muligt. Det vil sige godkende at punkt 3.5 ændres til:

 • At Energnist kan indgå et længerevarende strategisk samarbejde med Maabjerg Energy Center - BioHeat & Power A/S via køb af kapitalandele, i henhold til selskabets vedtægter punkt 10.7.


Teknik- og Miljøudvalget 18-12-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til takster pr. 1. januar 2019 på Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 18-037845

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 23. oktober drøftet taksterne for 2019 på det brugerfinansierede område og den 6. november drøftet taksterne på det skattefinansierede område. Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning udarbejdet vedlagte forslag til takstblad pr. 1. januar 2019 inden for Teknik- og Miljøudvalgets område.

Det skattefinansierede område:

Taksterne på havneområdet er gældende i perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 og er fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent, bortset fra autocampere, gæstesejlere, bomløft, administrationgebyret og opsigelsesgebyret for perioden 1.1 til 31.3. Der er også lagt op til en højere stigning på Vinterliggeplads samt leje af bådstativ, hvilket skyldes en investering i nye stativer i Ringkøbing.

Byggesagsgebyret og opkrævningsgebyret for private foreninger fastholdes på samme niveau som i 2018.

Gebyret for ejendomsoplysningsskema fjernes fra Teknik- og Miljøudvalgets takstblad da denne ikke længere opkræves hos kommunen, men i stedet opkræves af Erhvervsstyrelsen.

Det brugerfinansierede område:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 23. oktober principperne for udarbejdelse af takster på dagrenovationsområdet. Udvalget drøftede også erhvervstaksterne på genbrugspladser med godkendelse af, at taksterne for 2019 fastholdes på samme niveau som i 2018 bortset fra Erhvervsaffaldsgebyret, som sænkes til 118 kr. fra 403 kr.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til takster og gebyrer pr. 1. januar 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 20-11-2018
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 18-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Godkendelse af spildevandstakster 2019

Sagsnr: 18-039832

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnettet) har den 19. november 2018 fremsendt takstblad 2019 til Byrådets godkendelse, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til Vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske inden årets udgang med effekt fra 1. januar 2019.

For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er stigningen for det faste bidrag på 3,5 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er reguleret i forhold til sidste år med et fald på 9,6 % for takst 1.

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) ligeledes faldet med 9,6 %.

For Ringkøbing Spildevand A/S er tilslutningsbidraget indeksreguleres, hvilket giver en stigning på 3,7 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget er reguleret med en stigning på 12,0 % for takst 1. 

For erhvervskunder jf. trappemodellen er for takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) ligeledes steget med 12,0 %.

Prisen for tømningsordningen for septisk slam er uændret.

Teknik- og Miljøudvalget er den 4. december blevet orienteret om sagen.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

De nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over kommunens egen betaling for afledning af spildevand og vejbidrag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

1. at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S takstblad for 2019 godkendes.

2. at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til Vandsektorloven.

 Økonomiudvalget 18-12-2018
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Bjarne Svendsen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Nye veje på det specialiserede område - fortsættelse af projektet i 2019

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for en fortsættelse af projektet: "Nye veje på det specialiserede område".

Administrationen har i 2018 arbejdet med projektet "Nye veje på det specialiserede område" på grundlag af et kommissorium godkendt i Børne- og Familieudvalget i december 2017.

Baggrunden for projektet var især en stigning i antallet af børn, som var blevet visiteret til specialpædagogiske tilbud i 2017 og de økonomiske udfordringer, som fulgte heraf. Væksten i antallet af børn på det specialiserede område er fortsat i 2018.

Administrationen har i løbet af 2018 og senest i forbindelse med udvalgsmøderne i oktober og november fremlagt forskellige løsningsforslag. Administrationen har primært - i overensstemmelse med kommissioriet - fremlagt forslag til ændringer i økonomistyringen og i organiseringen af dagtilbud og skoler. Forslagene har især haft til hensigt at give dagtilbud og skoler muligheder og tilskyndelser til at udvikle egne lokale støttemuligheder som alternativ til mere vidtgående og dyrere tilbud på det specialiserede område.

I dialogen mellem Børne- og Familieudvalget og administrationen har man imidlertid i stigende grad haft fokus på, at der også er et fagligt spor i projektet. Det vil sige et spor, der omhandler de almene dag- og skoletilbuds betingelser for at skabe inkluderende læringsmiljøer og de specialiserede tilbudsmuligheder for at forbedre børnenes faglige resultater.

På denne baggrund bad Børne- og Familieudvalget på sit møde den 20. november 2018 administrationen om at fremlægge forslag til et nyt kommissorium for projektet, hvor det forebyggende, samarbejdende, faglige og pædagogiske fokus vægtes yderligere i det videre arbejde.

Forslaget til nyt kommissorium indeholder 3 spor:

 1. Et spor vedrørende udvikling af de almene dag- og skoletilbuds betingelser for at skabe inkluderende læringsmiljøer bl.a. gennem undersøgelse af modeller for, hvordan PPR og socialrådgivningen kan komme endnu tættere på dagtilbuddene og skolerne.
 2. Et spor vedrørende undersøgelsen af behovet for ændringer i tilbudsviften på det specialiserede område - herunder en benchmark-undersøgelse, hvor de specialiserede tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune sammenlignes med tilsvarende tilbud i andre kommuner med hensyn til kapacitet, visitationspraksis og takster. 
 3. Et spor vedrørende økonomistyring mm.

Der er allerede truffet beslutning om igangsætning af benchmark-undersøgelsen.

De øvrige elementer i to første spor igangsætte umiddelbart efter godkendelse af kommissoriet.  Det tredje spor igangsættes efter beslutning i den styregruppe, som nedsættes til at lede arbejdet.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af dette punkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at udgiften til benchmark analysen kan afholdes indenfor Dagtilbud og Undervisnings budget på konto 06 (administration)

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det anbefales, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til nyt kommissorium godkendes.

Børne- og Familieudvalget 18-12-2018
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Børne- og Familieudvalget besluttede, at styregruppen, foruden de 2 fagchefer samt udvalgsformand og næstformand, består af Hanne Simonsen, Helge Albertsen og Jørgen Rabjerg.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Revision af godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Sagsnr: 18-038735

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudslovens § 20 godkender Byrådet privatinstitutioner, som opfylder lovgivningen og Byrådets betingelser for godkendelse. En privatinstitution, som opfylder kommunens godkendelseskriterier, har krav på at blive godkendt.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der for tiden 11 privatinstitutioner.

De eksisterende godkendelseskriterier er godkendt af Byrådet den 26. marts 2012. Administrationen anbefaler nu en revision af godkendelseskriterierne, da Folketinget den 29. maj 2018 har vedtaget en række ændringer af dagtilbudsloven. Nogle af disse ændringer gælder også umiddelbart for privatinstitutioner. Det gælder således bestemmelserne vedrørende pligten til at tilbyde 30 timers deltidspladser til de forældre, som opfylder betingelserne herfor. I forslaget til nye godkendelseskriterier er dette præciseret.

Af de eksisterende godkendelseskriterier fremgår det: "Det er et krav, at der tales dansk i institutionen." Denne formulering foreslås ændret til: "Hovedsproget i institutionen skal være dansk." Herefter vil formuleringen være i overensstemmelse med formuleringen i Dagtilbudslovens § 22 a.

Det er desuden et princip i de eksisterende godkendelseskriterier, at forældre til børn i privatinstitutioner skal have samme indflydelse på institutionens drift som forældre til børn i kommunale og selvejende daginstitutioner. Med den nye dagtilbudslov styrkes forældrebestyrelsens indflydelse, idet forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende eller udliciterede daginstitutioner med de ændrede regler også skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. En tilsvarende bestemmelse anbefales derfor indført for privatinstitutioner.

Administrationens forslag til nye godkendelseskriterier, hvor ændringerne i forhold til de eksisterende er markeret, er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Såfremt forslaget til nye godkendelseskriterier godkendes, vil de være gældende for alle privatinstitutioner, som godkendes herefter.

En repræsentant fra administrationen deltager ved dette punkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

Med ændringerne i Dagtilbudsloven er der denne gang indført en bestemmelse om, at alle privatinstitutioner, som bliver godkendt efter den 1. juli 2018, skal opfylde institutionskommunens gældende godkendelseskriterier senest 6 måneder efter, at kommunalbestyrelsen har offentliggjort disse.

Omvendt så gælder dette ikke for privatinstitutioner godkendt før denne dato. De er altså alene forpligtede på de kriterier, som de er godkendt efter. Konkret betyder det, at de 11 allerede godkendte privatinstitutioner ikke er forpligtede på, at der skal fastsættes principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem.

Kravet om at hovedsproget i institutionen skal være dansk, og bestemmelserne vedrørende pligten til at tilbyde 30 timers deltidspladser til de forældre, som opfylder betingelserne herfor, følger direkte af Dagtilbudsloven og gælder således for alle privatinstitutioner uanset godkendelsestidspunkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det anbefales, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til nye godkendelseskriterier godkendes.

Børne- og Familieudvalget 18-12-2018
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Små anlægssager 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 18-039606

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

Der skal ske registrering i kommunens anlægskartotek, såfremt en udgift vedr. bygninger, anskaffelser af driftsmidler, biler og inventar udgør minimum 100.000 kroner.

For Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført følgende driftsbeløb til mindre anlægsprojekter:

Sundhed og Omsorg

Fjordparken, indkøb af ovn, 123.000 kr. excl. moms
Centerparken, opvaskemaskine og bord, 105.000 kr. excl. moms.
Ringkøbing Plejehjem, indkøb af ovn, 132.000 kr. excl. moms.
Ringkøbing Plejehjem, omfugning af murværk, 230.000 kr. excl. moms.
Spjald Plejehjem, indkøb af bus, 308.000 kr. excl. moms.

Sundhed og Omsorg, anlægsprojekter i alt 898.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri

Å-Center Syd, Me-Tri, køb af Protruck til produktionen, 325.000 kr. excl. moms
Å-Center Syd, indkøb af bus, 250.000 kr. excl. moms
Center for Social Psykiatri, ADHD og Autisme, indkøb af personbil, 107.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri, anlægsprojekter i alt 682.000 kr. excl. moms

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Udgiften til anlægsprojekterne finansieres fuldt ud af aftaleenhedernes driftsbudget.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 898.000 kr. til projekter på Sundhed og Omsorgs budgetområde og 682.000 kr. til projekter på Handicap og Psykiatris budgetområde. Anlægsbevillingerne finansieres af enhedernes/centrenes driftsmidler.

Social- og Sundhedsudvalget 19-12-2018
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Undersøgelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes processer ved byrådets afgivelse af høringssvar for vindmølleprojektet Vesterhav Syd

Sagsnr: 18-015909

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 22. maj 2018, punkt 3, redegjorde Borgmesteren på anmodning fra byrådsmedlem Niels Rasmussen om høringsrunden for vindmølleprojektet Vesterhav Syd.

Byrådet tog redegørelsen til efterretning og besluttede at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af en uvildig undersøgelse af forløbet.

På Økonomiudvalgets møde den 5. juni 2018, punkt 3, blev det besluttet, at der ønskes en undersøgelse af processerne i forbindelse med udarbejdelse af Byrådets høringssvar i 2012, 2013 og 2016. Kommissorium samt prisoverslag forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Det har efterfølgende vist sig, at der ikke blev afgivet høringssvar i 2013, men i 2014.

Økonomiudvalget har den 7. august 2018, punkt 8, besluttet at godkende kommissorium for undersøgelsen samt tilbuddet fra Advokatfirmaet Poul Schmith, hvorefter undersøgelsen blev igangsat.

Administrationen har den 4. januar 2019 modtaget undersøgelsen af Ringkøbing-Skjern Kommunes processer ved byrådets afgivelse af høringssvar for vindmølleprojektet Vesterhav Syd.

Konklusionen lyder:

"Genstanden for undersøgelsen har været, om kommunens høringsproces og høringssvar i 2012, 2014 og 2016 har været i overensstemmelse med kommunestyrelsens regler om bl.a. kommunalbestyrelsens, udvalgenes og borgmesterens beføjelser, kommunalfuldmagten, almindelige forvaltningsretlige principper om saglighed og lighed, regler om inhabilitet samt god forvaltningsskik mv.

Resultatet af undersøgelsen er, at Ringkøbing-Skjern Kommunes høringsproces og høringssvar har været i overensstemmelse med gældende lovgivning og god forvaltningsskik.

I et enkelt tilfælde har kommunen dog ikke gjort nok for at sikre, at reglerne omkring journalisering blev overholdt, men det har hverken haft betydning for høringsprocessen eller høringssvarene."

Undersøgelsen er i sin helhed vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften finansieres indenfor Økonomiudvalgets område.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at undersøgelsen tages til efterretning.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

14 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Bjarne Svendsen ()
 • Jakob Agerbo ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing