Referat: 24. januar 2019 kl. 18:00

Hotel Fjordgaarden, Vester Kær 28, 6950 Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Irene Lund Pederen
 • Gitte Kjeldsen
 • Benjamin Morthorst
 • Linda Nielsen
 • Erik Viborg
 • Hans Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Svend Boye Thomsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Niels Rasmussen
 • John G. Christensen
 • Iver Enevoldsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Bjarne Svendsen
 • Jens S. Højland
 • Jakob Agerbo
 • Lennart Qvist
 • Hanne Simonsen
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Jørgen Byskov
 • Trine Ørskov
 • Søren Elbæk
 • Helge Albertsen
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Lennart Qvist ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Afgivelse af tilkendegivelse vedr. placering af ny havvindmøllepark

Sagsnr: 19-000177

Sagsfremstilling

Der er med energiaftalen fra i sommers aftalt tre nye havvindmølleparker frem mod 2030. Den første af parkerne skal nettilsluttes i 2024-2027. Udbuddet forventes igangsat juni 2019 og afgjort ultimo 2021.

Energiforligskredsen har besluttet, at parken skal udbydes med en mulig placering enten i Nordsøen ud for den jyske vestkyst eller ved Kriegers Flak ud for Sjællands østkyst. Der vil kun være et af områderne, der skal anvendes til placering af den første havvindmøllepark. Området i Nordsøen støder op til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeren anfører i brev til borgmesteren, at det er vigtigt for ministeren at inddrage de berørte kommuner i processen med at finde den bedste placering til den nye havvindmøllepark.

Etablering af en havvindmøllepark i Nordsøområdet berører kommunerne Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig. Ved Kriegers Flak berøres kommunerne Køge, Stevns, Faxe og Vordingborg.

Der blev den 14. januar 2019 afholdt et informationsmøde mellem Energi-, Forsynings-, og Klimaministeren og repræsentanter for Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet beder om en skriftlig tilkendegivelse på placeringen af en havvindmøllepark i Nordsøen. Tilkendegivelsen vil indgå i den videre dialog med energiforligskredsen omkring den endelig placering. Den endelig placering skal afgøres senest i marts 2019. Tilkendegivelsen skal være ministeriet i hænde den 25. januar 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkning.

Effektvurdering

Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet anfører i deres notat, at en havvindmøllepark bidrager med vækst og arbejdspladser lokalt. Isoleret set, vurderer ministeriet, at en havvindmøllepark vil skabe arbejdspladser svarende til samlet ca. 8.200 årsværk fordelt over etableringsfasen. Hertil kommer, der ifølge ministeriet, at løbende servicering og vedligeholdelse af havvindmølleparken, hvilket også vil have en løbende beskæftigelseseffekt.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet, at forslaget til skriftlig tilkendegivelse vedtages og fremsendes til Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet.

Bilag Beslutning

Gitte Kjeldsen stillede følgende ændringsforslag til Borgmesterens forslag til skriftlig tilkendegivelse:

Den skriftlige tilkendegivelse tilføjes følgende:

"Vi accepterer og bakker op om en havvindmøllepark på mindst 20-30 km. fra kysten i én gruppe, hvis samtidig de kystnære vindmøller på 4-10 km. afstand fra kysten flyttes med ud".

Herfor stemte Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen, Niels Rasmussen, Kristian Bøgsted og Jørgen Byskov. Byrådets øvrige medlemmer stemte imod, hvorfor ændringsforslaget bortfaldt.

 

Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag, således den endelige skriftlige tilkendegivelse får denne ordlyd:

"Til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Tak for henvendelse vedr. etablering af havvindmøllepark i enten Nordsøen eller ved Kriegers Flak og tak for muligheden for at komme med en skriftlig tilkendegivelse på forslag til placering.

Ringkøbing-Skjern Kommune anerkender et stort behov for tiltag til at løse klima- og energiudfordringerne, og har et højt ambitionsniveau på klimaområdet. Kommunen har et mål om at være selvforsynende med vedvarende energi senest 2020 – og vi er meget tæt på målet. Ringkøbing-Skjern Kommune vil også fremadrettet gå forrest i indsatsen på dette område.

Ringkøbing-Skjern Kommune er enige i, at havvindmølleparker er vigtige i omstillingen af Danmark til en grønnere fremtid. I den forbindelse er det Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse, at en placering af en havvindmøllepark i Nordsøområdet ud for den jyske vestkyst, som skitseret i ministerens forslag, vil være en naturlig placering.

Det er i den forbindelse vigtigt for Ringkøbing-Skjern Kommune at understrege, at møllerne bør placeres så langt ude på havet som muligt, og minimum 30 km. fra kysten som foreslået i området benævnt "Område Syd" i oplægget. 

Ringkøbing-Skjern Kommune vil med interesse følge den videre beslutningsproces, og vi stiller os gerne til rådighed for ministeriet, såfremt der er behov herfor."

Et flertal i Byrådet godkendte Borgmesterens ændringsforslag. Imod stemte Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen og Niels Rasmussen.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Lennart Qvist ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Lennart Qvist ()
 • Iver Enevoldsen ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing