Referat: 19. februar 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Hanne Simonsen
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Bjarne Svendsen
 • Linda Nielsen
 • Iver Enevoldsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Benjamin Morthorst
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Pia Vestergaard
 • Irene Lund Pederen
 • Trine Ørskov
 • Henrik Andersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jens S. Højland
 • Jørgen Rabjerg
 • Helge Albertsen
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • John G. Christensen
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Pedersen
 • Erik Viborg
 • Jens Erik Damgaard
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der er den 8. februar 2019 modtaget følgende spørgsmål fra Jens Bollerup:

Vil du, borgmester Hans Østergård - uagtet du tidligere har udtrykt at Vesterhav Syd er Statens projekt og at du på TV Midt/Vest d. 24. januar udtalte, at det er et projekt, der er rigtigt godt på vej - med al den viden du nu besidder om projektet, gå foran i at samle byrådet i en appel om at:

1) Opnå en omplacering af Vesterhav Syd ude ved de nye havmøller, du på et byrådsmøde d. 24/1 indvilgede i at kræve placeret mindst 30 km fra kysten.

Eller vil du alternativt:

2) Få ændret placeringen af Vesterhav Syd til at være 15-20 km fra kysten i fx 2 rækker, og evt. længere mod Syd som foreslået i RKSK’s oprindelige projektoplæg udarbejdet i 2012, og hvor transformeranlægget kan placeres i tilknytning til Hvide Sande Havns bestående industriområde

3) Som et led i arbejdet for pkt. 2 opfordre til at screeningsområdet i forbindelse med det nye VVM-tillæg udvides til 20 km, for afsøgning af alternative placeringer. Fx. som anført i pkt. 2.

Jeg spørger i lyset af vi nu ved, at alternativ 2 ved kommunens høringssvar d. 24/8-12 aldrig er screenet i “Statens projekt”, alene fordi det lå udenfor 10 km. Det fremgår også af et høringssvar fra Naturstyrelsen til Energistyrelsen d. 7/6-12 hvor Natur-styrelsen opfordrer til at redegøre hvorfor indskrænkningen af screeningsområdet skete? Svaret på dette indgik aldrig i den endelige screeningsrapport! Denne indskrænkning skete uden dokumentation eller journalisering MELLEM to møder i Havmølleudvalget d. 3/5 og 21/6-2011.

Hvis du til min forundring afviser at gå forrest i et af de to forslag ovenfor, har du så et tredje alternativ med placering ude ved 20 km? Og vil du så give en uddybende begrundelse for ikke at tilslutte dig et af de to forslag?

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Borgmesteren henviste til, at spørgsmålet besvares i forbindelse med behandlingen af punkt 9 på dagens dagsorden.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2010-2020

Sagsnr: 18-042068

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 18 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010-2020 har til formål at skabe det juridiske grundlag for etablering af planlagte transportledninger i 2019 ved centralisering af spildevandsbehandlingen. Grundlaget skal anvendes i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ forhandlinger med berørte lodsejere om etablering af transportledninger på lodsejernes arealer.

I Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2010-2020 er beskrevet Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' planer for etablering af transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af flere af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' mindre renseanlæg. Da det viser sig hensigtsmæssigt at etablere flere transportledninger i 2019, er det nødvendigt at supplere tillæg nr. 14 med disse.

Ændringerne er disse:

 • Transportledning fra Lem til Herningvej.
 • Transportledning ved Vostrup.
 • Transportledning fra Stadil til Tim.

Etableringen af transportledningerne kan berøre de matrikler, som er angivet i bilag 1. Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med lodsejerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har udarbejdet en miljømæssig vurdering af centraliseringen, som samlet set viser, at den samlede udledning af næringsstoffer fra renseanlæggene ikke øges i forhold til den nuværende belastning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2020 sendes i 8 ugers offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 07-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af planforslag for en ny børnehave ved Åvænget i Tim

Sagsnr: 18-041936

Sagsfremstilling

Planforslagene blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober til og med den 10. december 2018.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget én bemærkning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning vedrørende en mindre skrivefejl i miljøscreeningens afsnit om elforsyning (forkert navn på forsyningsselskab).

Skrivefejlen er rettet og har ikke givet anledning til ændring af lokalplanen eller kommuneplantillægget, ej heller screeningsafgørelsen.

Andre forhold
Da der er indgået endelig aftale om dobbeltudnyttelse af i alt 25 parkeringspladser, svarende til et bygningsareal på 1250 m², anbefaler administrationen at det maksimale bygningsareal ændres fra 1000 m² til 1250 m², for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder for daginstitutionen. Arealudvidelsen ligger indenfor de øvrige arealbestemmelser i lokalplanen og kommuneplantillægget, herunder bebyggelsesprocent og opholdsarealer.

Administrationen anbefaler, at lokalplanens bestemmelse om krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning fjernes grundet lovændringer på varmeforsyningsområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Planernes realisering vil bidrage til en bedre sammenhæng mellem børnehaven og de øvrige offentlige institutioner i Tim, herunder skole, SFO og plejehjem.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 434 for et område til offentlige formål, daginstitution i Tim vedtages endeligt, med de ændringer, som fremgår ovenfor.
Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 07-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Endelig vedtagelse af planforslag for udvidelse af aflastningsområde ved Østergade i Skjern

Sagsnr: 18-041577

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 19 og Lokalplan 436 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. oktober til og med den 10. december 2018. Samtidig har betinget udbygningsaftale vedrørende infrastrukturanlæg være fremlagt i høring.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget 8 bemærkninger fra:

 • 4 myndigheder
 • 2 borgere
 • Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum
 • Coop

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Fysisk adskillelse mellem bakkende lastbiler og bløde trafikanter
 • Forslag om at planen ikke skal give mulighed for udvalgsvarebutikker
 • Nabogener i form af støj og lysindfald
 • Manglende hjemmel til at udvide aflastningsområdet

Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Som følge af indsigelserne anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer af lokalplanen er vedlagt som bilag.

Administrative bemærkninger

Coop er af den opfattelse, at der ikke er hjemmel til at udvide aflastningsområdet og dermed ikke hjemmel til at vedtage planerne endeligt. Administrationen er ikke enig heri. Det er administrationens vurdering, at Planloven giver hjemmel til at gennemføre den aktuelle planlægning, og at alle forudsætninger og redegørelseskrav er opfyldt. Det skal dog bemærkes, at muligheden for at udvide eksisterende aflastningsområder er en ny mulighed i Planloven, hvorfor tolkningen af bestemmelserne ikke er prøvet i praksis.

Skjern Handelsforening og Skjern Udviklingsforum kan ikke støtte afvikling af udvalgsvarebutikker i bymidten. Derfor foreslår de, at det fremover ikke skal være muligt at etablere almindelige udvalgsvarebutikker i Skjern udenfor bymidten. De foreslår, at anvendelsen i lokalplanområdet fastlægges til henholdsvis en dagligvarebutik og en butik, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

Administrationen anbefaler, at kommunen fastholder muligheden for at etablere en udvalgsvarebutik indenfor lokalplanområdet.

Der henvises til administrationens uddybende forslag til svar på bemærkningerne i vedlagte notat. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ansøger afholder alle udgifter til planlægning, projektering og etablering af alle anlæg, herunder nødvendige vejanlæg. Der er udarbejdet en frivillig udbygningsaftale mellem Rema Butiksudvikling A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune om infrastukturanlæg, så der kan sikres vejadgang fra Østergade med en hensigtsmæssig og sikker trafikafvikling. Udbygningsaftalen er vedlagt til godkendelse.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at en dagligvarebutik ved Ringvejen i Skjern vil bidrage til et varieret vareudbud samt øget konkurrence. Detailhandelsanalysen viser, at der er en risiko for, at bymidten i Skjern og landsbybutikkerne i oplandet svækkes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 19 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 436 for udvidelse af aflastningsområde ved Østergade i Skjern vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne
 3. Udbygningsaftalen godkendes og underskrives.
Teknik- og Miljøudvalget 22-01-2019
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Økonomiudvalget 07-02-2019
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Niels Rasmussen, Pia Vestergaard og Linda Nielsen stemte imod.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Udvidet fritidstilbud

Sagsnr: 18-011225

Sagsfremstilling

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2019 og overslagsårene afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 1.000.000 kr. til finansiering af ombygning af en del af bygningerne ved Familiecentret til et udvidet fritidstilbud til børn og unge med nedsat fysisk psykisk funktionsevne.

I Børn og Families strategiplan 2017 – 2019 arbejdes der med 4 indsatsområder, herunder selvforsyning. Begrebet selvforsyning betyder at, vi i RKSK selv leverer en ydelse frem for at købe den hos eksterne leverandører.

Der er arbejdet med at etablere et kommunalt forankret tilbud om afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Som det er i dag er det en ydelse vi køber hos eksterne leverandører.

Formålet med at etablere et eget tilbud er primært at skabe en bedre kvalitet i aflastningen men også på sigt at skabe en bedre og mere styrbar økonomi i på området.

Der er søgt inspiration hos andre kommuner, der selv driver et aflastningstilbud og her er særligt Hedensted Kommunes tilbud interessant.

Kvaliteten i et tilbud i RKSK vil dels ligge i at børnene og de unge vil få en markant kortere transporttid og dels i den måde tilbuddet er tænkt.

Filosofien i tilbuddet skal være at det er et fritidstilbud for brugerne hvor der fokuseres på aktiviteter som alle andre unge oplever i deres fritid. Begrebet aflastning vil vi ikke bruge. Der vil være tilbud i weekends og en enkelt ugedag (en klubdag). Stedet skal drives ud fra en pædagogisk tankegang og personalet vil være pædagogisk personale. Er man ansat klarer man de opgaver der er med børnene/de unge og der skal ikke ansættes plejepersonale eller lignende. Forældrene skal inddrages meget og skal et barn eksempelvis have specialkost er det noget forældrene sørger for. Forældrene skal hente børnene i weekenden hvor opholdet går fra fredag eftermiddag til søndag middag. Stedet vil være indrettet med en og to sengs værelser alt efter hvad der er muligt.

Der er tale om at vende ”aflastningsbegrebet” på hovedet og dermed ikke tage afsæt i børnenes handicap som det primære, men i stedet på det relationelle og børnenes behov for kvalitet i fritid i samvær med andre børn med udfordringer og støtte fra voksne, der ser det hele menneske og gerne vil skabe meningsfuld samvær og aktiviteter

Afsættet for arbejdet frem mod etablering af et tilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune tages i det fælles børn og ungesyn. Ligeledes følger det klart udvalgets politik om børnene er forældrenes og dermed er de centrale aktører sammen med deres børn – der er således også et centralt element af samskabelse.

For at kunne realisere projektet er der brug for en bygning til formålet. På Blomstervænget i Ringkøbing hvor Familiecentret ligger er der en ledig bygning, der er velegnet til formålet. Der er tale om en tidligere handicap institution fra Ringkjøbing Amt. Bygningen er indrettet handicapvenligt og der er værelser, toiletter og fællesrum. Bygningen har dog ikke været i brug i nogle år så den trænger til en restaurering.

Intern byggesagkyndig ved Land, by og kultur har gennemgået bygningen og udarbejdet et overslag på ca. 1.000.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byggelovgivningen

Økonomi

Intern byggesagkyndig har lavet et overslag på 1.000.000 kr. Det er forventningen at ombygningen kan holdes indenfor denne ramme.

Der er på budget 2019 med overslagsår afsat 1.000.000 kr. til projektet.

Effektvurdering

Effekten der forventes opnået ved realisering af projektet er følgende:

En bedre kvalitet i det tilbud om aflastning, der gives til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilbuddet tænkes etableret og indfaset i 2019 med forventet opstart 1. august 2019. Realistisk set vil det første år gå med etablering og driftsopstart. Dermed vil det være i fuld drift 1. august 2020.

Etableringen af aflastningstilbuddet forventes at give faldende udgift på området.

Når tilbuddet er oppe på fuld drift vil det driftsmæssige blive finansieret af de midler, der i dag anvendes til køb af eksterne ydelser. Det forventes dog, at der i forbindelse med etableringen og opstart af tilbuddet vil være en nettoudgift.

Herudover kan det forventes, at der vil være et fald i udgifterne til befordringsudgifterne, idet de mest benyttede aflastningstilbud i dag ligger i henholdsvis Struer, Herning og Viborg. Besparelsen andrager skønsmæssigt 75.000 kr. i 2019 stigende til 300.000 kr. i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling i 2019 på 1.000.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019. 

Børne- og Familieudvalget 22-01-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 07-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Etablering af nyt turismeselskab med Varde Kommune - og forberedelsesudvalg hertil

Sagsnr: 18-020371

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget godkendte på sit møde den 21. januar 2019 en hensigtserklæring om etablering af et tværkommunalt turismedestinationsselskab, som består af Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner (Se bilag 1). I hensigtserklæringen fremgår det, at der skal nedsættes et forberedelsesudvalg frem mod etablering af det nye destinationselskab. Forberedelsesudvalget skal bestå af 2 politiske repræsentanter fra hver kommune, samt 2 repræsentanter fra henholdsvis ProVarde og Ringkøbing Fjord Turismes bestyrelser.

Byrådet skal udpege 2 repræsentanter til forberedelsesudvalget, der skal arbejde med dannelsen af et fælles turismeselskab med Varde Kommune.

Varde Kommune har udpeget borgmester Erik Buhl (V) og 2. viceborgmester Søren Laulund (A) som de politiske repræsentanter derfra.

Forberedelsesudvalget får til opgave at fastsætte principper, værdier og ambitioner for det fælles tværkommunale destinationsselskab. Forberedelsesudvalget skal fungere i perioden fra foråret 2019 til december 2019. Udformningen af den endelige aftale om fælles destinationsselskab forventes indgået senest ved udgangen af 2019. Fra 1. januar 2020 forventes den nye destination at være i drift med stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse, tiltrædelse af direktør og vedtagelse af strategi for destinationsselskabet.

Baggrund
Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen af erhvervsfremmeloven betyder blandt andet, at turismefremmeindsatsen skal samles i færre destinationsselskaber. Som udgangspunkt er der lagt op til, at der på landsplan fremover skal dannes 15-25 destinationsselskaber, hvor der i dag er omkring 80 selskaber. Heraf er Ringkøbing Fjord Turisme og ProVarde 2 af de eksisterende selskaber.

Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales mellem regeringen og KL og baseres på fælles pejlemærker. Affødt af forhandlingerne med Erhvervsministeriet har KL udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:  

  • Sammenhængende geografi: Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område der består af mere end én kommune.  

  • Kritisk masse af turister: Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.  

  • Kommunal basisfinansiering: Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).  

  • Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.  

  • Specialiserede kompetencer: Have specialiserede kompetencer indenfor blandt andet strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Destinationssamarbejdet mellem Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner forventes at kunne leve op til ovenstående kriterier. Det vil inden for disse rammer være op til kommunerne at aftale fælles destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det forventes, at størstedelen af de midler, som i dag går til turismefremmeaktiviteter via henholdsvis ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme fremadrettet vil være parternes bidrag til destinationsselskabet.

Ringkøbing Fjord Turisme modtager et årligt driftstilskud fra kommunen, og i 2019 er beløbet 4.263.000 kroner.

Det forventes, at parterne bidrager ligeligt, da beregninger baseret på indbyggertal, turismeovernatninger og turismeomsætning sandsynliggør, at en 50/50 fordeling er rimelig.

Udgifterne til det forberedende arbejde deles ligeligt mellem de 2 kommuner.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at der er basis for udvikling af en ny, stærk turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune. Denne formodning baserer sig især på følgende forhold:
 • At destinationen kan forventes at blive landets største turismedestinationer.
 • At begge de nuværende destinationer er stærke turismedestinationer med stor politisk fokus på understøttelse af erhvervet.
 • At der er stor ensartethed i kommunerne i forhold til gæstesammensætning, overnatningsprodukt, geografi, kommunestørrelse mv. - og dermed et forventet stort sammenfald i interesser og prioriteter.
 • Erfaringer med et velfungerende samarbejde i forskellige sammenhænge blandt andet i Vestkystpartnerskabet og i Vestkystens Turismevækstklynge-projektet.
 • Udsigten til at kunne fastholde en stærk lokal forankring og opbakning fra turismeerhvervet til arbejdet.
 • Mulighed for at fastholde høj grad af politisk indflydelse og fortsat korte beslutningveje.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet udpeger 2 repræsentanter til forberedelsesudvalget.

Bilag Beslutning

Byrådet udpegede Hans Østergaard og Søren Elbæk.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Fordeling og valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere på partier i byrådsperioden 2018-2021

Sagsnr: 17-041231

Sagsfremstilling

Administrationen har til brug for afholdelse af valg i indeværende byrådsperiode beregnet en fordeling af antal af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne, som hermed fremsendes til godkendelse.

Beregningen er i overensstemmelse med valglovene foretaget som et forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget den 21. november 2017.

Ringkøbing-Skjern Kommune har 25 valgsteder, og fordeler i hver byrådsperiode 150 valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem partierne.

Ifølge valglovene skal byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

Det er besluttet, at der på de 18 mindste valgsteder udpeges 5 valgstyrere til hvert sted. På de sidste 7 valgsteder, hvoraf de 6 er digitale, bliver der udpeget mellem 6 og 9 valgstyrere. Derudover bliver der på de 3 største valgsteder: Ringkøbing, Skjern og Tarm udpeget et mindre antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.

Herudover udpeges et antal administrative medarbejdere, der skal bruges på de enkelte valgsteder, samt til optælling og opgørelse af valget på valgaftenen.

Der skal blandt valgstyrerne udpeges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted. Fordelingen af valgstyrerformænd blandt byrådets partier sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode.

Fordelingen for byrådsperioden 2018 - 2021 ser herefter således ud:

Partier

Antal valgstyrere og tilforordnede

Heraf antal valgstyre-formænd

A: Socialdemokratiet

31 (31)

6 (6)

F: Socialistisk Folkeparti

15 (15)

2 (2)

J: Fjordlisten

5 (5)

0 (0)

K: Kristendemokraterne

31 (15)

5 (2)

O: Dansk Folkeparti

10 (10)

1 (1)

V: Venstre

58 (74)

11 (14)

I alt

150

25

Tallene i parentes er fra sidste byrådsperiode.

Som bilag 1 vedlægges selve beregningen.

Med baggrund i ovenstående fordeling blandt partierne, har administrationen udarbejdet forslag til fordelingen på partier på de 25 valgsteder, samt forslag til hvilket parti, der har formandsposten på det enkelte valgsted, bilag 2.

Brevstemmemodtagning på plejecentre og i private hjem

Af valglovene fremgår, at brevstemmer afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning. Administrationen foreslår, at hvert parti vælger en af deres tilforordnede til at modtage brevstemmer. Herudover foreslås det, at den ene stemmemodtager udpeges blandt personalet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1030 af 6. juli 2018 om kommunale og regionale valg §§ 16, 17, 18, stk. 3 og 61, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget §§ 29, 30, 31, stk. 3 og § 55, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet § 16.

Økonomi

Der ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere. Diætsatsen udgør i 2019-niveau 840 kr. pr. dag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til godkendelse af:

 1. Fordelingen på partier af valgstyrere og tilforordnede vælgere

 2. Fordelingen på partier af valgstyrerformænd

 3. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrere og tilforordnede vælgere på de 25 valgsteder

 4. Forslag til fordeling af partiernes valgstyrerformænd på de 25 valgsteder

 5. Borgmesteren bemyndiges til at godkende forslag til valg af valgstyrere og tilforordnede

 6. Borgmesteren bemyndiges til at godkende forslag til valg af valgstyrerformand for hvert af de 25 valgsteder.

 7. Borgmesteren bemyndiges til at godkende de administrative medarbejdere, der skal bruges på de enkelte valgsteder, samt til optælling og opgørelse af valget på valgaftenen.

 8. At en af stemmemodtagerne på plejecentre og i private hjem er en person udpeget blandt personale ansat i kommunens forvaltning, samt at Borgmesteren bemyndiges til at godkende disse stemmemodtagere

 9. At hvert parti selv udpeger 1 brevstemmemodtager blandt de tilforordnede.

   

Økonomiudvalget 07-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Vindmølleprojektet Vesterhav Syd - punkt fra byrådsmedlem Lennart Qvist

Sagsnr: 19-004803

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist har fremsendt følgende punkt til borgmesteren:

Med den seneste udvikling vil jeg gerne anmode om at følgende punkt omhandlende Vindmølleprojektet Vesterhav Syd sættes på dagsordenen på byrådsmødet 19. februar 2019: 

Med baggrund i, at byrådet nu har modtaget en ændret tilkendegivelse fra et stort flertal i Ringkøbing Fjord Turismes bestyrelse, med en opfordring til at byrådet beder ministeren om at få de kystnæremøller flyttet ud til en kommende havvindmøllepark samt at VVM-redegørelsen for vindmølleprojektet Vesterhav Syd skal revideres, vil jeg gerne stille forslag om følgende:

“At byrådet fremsender en henvendelse til samtlige politiske partier på Christiansborg, hvor der anmodes om, at der indledes forhandlinger med Vattenfall om at vindmølleprojektet Vesterhav Syd flyttes længere væk fra kysten samt at opstillingsmønstret ændres. Dette er også som anbefalet af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar dateret 24. august 2012 (“Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune ser positivt på det udkast til screening af havmølleplaceringer inden for 20 km fra kysten” samt “At en møllepark har udgangspunkt ved Hvide Sande Havn, som skitseret i vedlagte forslag til projektområde”).”

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet besluttede at fremsende følgende skrivelse til de politiske partier i Folketinget:

Vedrørende kystnære møller ved Vesterhav Syd

Energiklagenævnet har den 20. december 2018 truffet afgørelse om at ophæve og hjemvise en del af Energistyrelsens afgørelse af 22. december 2016. Det drejer sig om den del af etableringstilladelsen til Vesterhav Syd, der omhandler vurderingen af virkningerne på miljøet. Afgørelsen medfører, at Energistyrelsen nu sammen med koncessionshaveren skal udarbejde et tillæg til VVM-redegørelsen, der omfatter det konkrete projekt. Først herefter kan der træffes endelig afgørelse i sagen.

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har i løbet af 2018 flere gange drøftet sagen, og et flertal har opfordret til at ændre placeringen af vindmøllerne i projekt Vesterhav Syd.

Byrådet har efter hjemvisning og krav om udarbejdelse af tillæg til VVM-redegørelsen igen den 19. februar 2019 haft sagen på dagsordenen - og har på ny drøftet placeringen af møllerne. Sagen blev drøftet, og Byrådet besluttede at fremsende følgende anmodning til samtlige politiske partier i Folketinget:

"Byrådet anmoder om, at muligheden for at vindmølleprojektet Vesterhav Syd flyttes længere væk fra kysten skal undersøges, samt at opstillingsmønstret ændres, så det opfylder betingelserne om et let opfatteligt mønster som forudsat i VVM-redegørelsen”.

Dette er også som anbefalet af Byrådets høringssvar fra den 24. august 2012, hvori følgende fremgår:

“Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune ser positivt på det udkast til screening af havmølleplaceringer inden for 20 km fra kysten” at ” det screenede område ”Vesterhav Syd” fastholdes som egnet område og udlægges til kystnære havvindmøller“  samt ” At en møllepark har udgangspunkt ved Hvide Sande Havn, som skitseret i vedlagte forslag til projektområde”.

Vedrørende den kommende proces i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til VVM-redegørelse er vi bekendte med, at der vil blive afholdt borgermøder, samt at der er mulighed for at afgive høringssvar. Den mulighed vil vi naturligvis benytte os af, og vi vil således deltage i disse møder og efterfølgende afgive høringssvar til redegørelsen.

 

 

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Databeskyttelsesrådgiverens årlige rapport for 2018

Sagsnr: 19-003027

Sagsfremstilling

Efter databeskyttelsesforordningen skal Ringkøbing-Skjern Kommune udpege en databeskyttelsesrådgiver, der refererer direkte til Byrådet.

Databeskyttelsesrådgiveren rådgiver om korrekt databeskyttelse i kommunen, og er kontaktperson for kommunens borgere og Datatilsynet vedrørende behandlingen af personoplysninger.

Som en del af opgaven udarbejder databeskyttelsesrådgiveren en årlig rapport til byrådet om sit arbejde.

Databeskyttelsesrådgiveren aflægger nu sin rapport for 2018.

Sammenfattende er rapportens konklusion, at den kommunale organisation som helhed har arbejdet godt og grundigt med at beskytte borgernes data, og at det er lykkedes at forankre grundsætningen: Det er borgernes data – vi låner dem bare og skal derfor passe godt på dem!

Kommunens øverste it-sikkerhedsansvarlige Carsten Spang har ingen bemærkninger til rapporten.

Databeskyttelsesrådgiver Jette Rask deltager i mødet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Efter EU's databeskyttelsesforordning skal offentlige myndigheder udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget tager databeskyttelsesrådgiverens rapport til efterretning.

Økonomiudvalget 07-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at databeskyttelsesrådgiverens rapport tages til efterretning.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens Erik Damgaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

11 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard ()
 • Jørgen Rabjerg ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing