Ringkøbing-Skjern Kommunes covid-19 billede - dekorativt billede

Bemærk:
Som et led i håndtering af COVID-19 er der ikke adgang for tilhørere i byrådssalen til byrådsmøderne.
Det er muligt at se byrådsmødet live her 
eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook side 

Referat: 19. marts 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Benjamin Morthorst
 • Lennart Qvist
 • Svend Boye Thomsen
 • Erik Viborg
 • Søren Elbæk
 • Hans Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Trine Ørskov
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen
 • Jens S. Højland
 • Pia Vestergaard
 • Iver Enevoldsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Irene Lund Pederen
 • Niels Rasmussen
 • Jakob Agerbo
 • Linda Nielsen
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen
 • Jesper Lærke
 • Lise Juhl Hansen
 • Kristian Andersen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Helge Albertsen
 • John G. Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved udsendelsen af denne dagsorden ikke modtaget spørgsmål til byrådets spørgetid.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anvendelse af kommunens låneramme 2018-2019

Sagsnr: 19-002467

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af marts 2019 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund af regnskabsresultatet for 2018. Der vil dog ikke være noget i vejen for, at Byrådet på nuværende tidspunkt også beslutter sig for låneoptagelse på baggrund af 2019-budgettet.

Kommunens samlede adgang til at optage lån for 2018 og 2019 kan opgøres til i alt 81,7 mio. kr.  Denne låneadgang har udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018 med ca. 36,7 mio. kr. og budgettet for 2019 med ca. 45,0 mio. kr.

Kommunens låneadgang har baggrund i bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen, der angiver hvilke af kommunens anlægsudgifter, der kan lånefinansieres. Der er i budgettet for 2018 indregnet en låneoptagelse på ca. 24,2 mio. kr., men denne låneoptagelse er endnu ikke gennemført.

Den samlede låneramme på i alt 81,7 mio. kr. er opgjort således:

(1.000 kr.)

 

 

Regnskab

låneramme 2018   

Budget

   låneramme 2019

Energibesparende foranstaltninger   6.758  11.308
Byfornyelse og boligforbedring 3.051 1.595
Havne 13.144 2.903
Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister) 0 1.000
Lån vedrørende indefrysning af grundskyld  7.746 15.491
Strukturelle investeringer  2018 (lånedispensation)  6.008  
Borgernære investeringer 2019 (lånedispensation)     12.753
Låneramme 2018-19 til disposition  36.707  45.050
     
Total låneramme 2018-19 81.757 

 

Særlige kommentarer vedr. opgørelse af lånerammen.

Havne

I det opgjorte beløb indgår anlægsinvesteringer på kommunens egne havne med ca. 4,2 mio. kr. Herudover indgår ca. 8,9 mio. kr. som anlægsinvesteringer, der er foretaget i Hvide Sande Havn, og som havnen ikke selv har lånefinansieret. Hvide Sande Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvorfor disse anlægsinvesteringer kan indregnes i opgørelsen af den kommunale låneramme.

Lån vedrørende indefrysning af grundskyld

Som følge af ny lovgivning bliver stigninger i grundejernes kommunale grundskyld midlertidigt indefrosset fra og med 2018. Dette medfører, at kommunens indtægter fra grundskyld formindskes tilsvarende. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i lånebekendtgørelsen givet mulighed for, at kommunen kan optage lån svarende til det indefrosne beløb. Dette er i 2018 opgjort til ca. 7,7 mio. kr. Uanset at en del af de indefrosne grundskyldsbeløb efterfølgende indbetales til kommunen, påvirker det ikke tilbagebetalingstidspunktet for kommunens låntagning.

Lånedispensationer

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i august 2017 og august 2018 givet dispensation til lånefinansiering af enkelte udgifter, der foretages til strukturelle og borgernære anlægsinvesteringer, bl.a. på skole- og daginstitutionsområdet i 2018 og 2019.

 

Særlige kommentarer til udnyttelse af lånerammen

Beregningen af 2018-lånerammen på 36,7 mio. kr. er endelig. Anvendelsen af lånerammen skal besluttes inden udløbet af marts måned 2019, og et eventuelt lån skal optages inden udgangen af april 2019. Kommunen kan således ikke "opsamle" en ikke-udnyttet låneramme til eventuelt senere brug, ligesom en ikke-udnyttet låneramme heller ikke forlods kan reserveres til finansiering af fremtidige investeringer eller lejemål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Økonomi anbefaler, at lånemuligheden på 36,7 mio. kr. vedrørende regnskabet for 2018 udnyttes til lånoptagelse fuldt ud, uanset at der alene var budgetteret med en lånoptagelse på 24,2 mio. kr. for 2018. Det hænger ikke mindst sammen med den store usikkerhed omkring kommunens fremtidige indtægtssituation, herunder at maksimal lånoptagelse har indgået som en forudsætning i forbindelse med forarbejderne til budgetlægningen for 2020 – 2023 i forbindelse med opgørelsen af sparebehovet.

Det anbefales, at der optages et variabelt forrentet lån i Kommunekredit med den maksimale løbetid på 25 år, og hvor de årlige ydelser vil udgøre ca. 1,5 mio. kr. Med udgangspunkt i den aktuelle rentesituation anbefales det, at lånet optages som et variabelt forrentet lån, idet sådanne lån vil kunne optages med en rente på højst ca. 0%. Den aktuelle fordeling af kommunens langfristede gæld i fast forrentet og variabelt forrentet lån kan opgøres til hhv. ca. 77% og ca. 23%. Det anbefales endvidere, at lånoptagelse vedrørende regnskabsåret 2019 opgøres og afklares efter regnskabsårets udløb.

Kommunen har ved udgangen af 2018 langfristet gæld på ca. 488 mio. kr., hvor renter og afdrag finansieres via det skattefinansierede område. Afdragene har på disse lån udgjort ca. 32 mio. kr. i 2018. Ved udgangen af 2017 udgjorde gælden 10.084 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet var på 10.196 kr. Derudover har kommunen langfristet gæld på ca. 351 mio. kr. vedrørende ældre- og handicapboliger, hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje. Denne type gæld er ikke indregnet i foranstående nøgletal.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør ved udgangen af 2018 ca. 327 mio. kr. Denne beholdning må aldrig være negativ.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at 2018-lånerammen udnyttes til optagelse af et 25-årigt variabelt forrentet lån hos KommuneKredit med 36.707.000 kr.
 • at anvendelsen af 2019-lånerammen besluttes på et senere tidspunkt.


Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at økonomichefen bemyndiges til i samråd med de finansielle rådgivere at sammensætte låneporteføljen til den enhver tid mest optimale løsning. Svend Boye Thomsen, Iver Enevoldsen, Gitte Kjeldsen og Lennart Qvist undlod at stemme, da man ønskede optagelse af et 25-årigt fast forrentet lån.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Naturbydelen Ringkøbing K - yderligere kapitalindskud

Sagsnr: 19-007525

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Ringkøbing K ApS har på sit møde den 28. januar 2019 besluttet at anmode om afregning af det resterende kapitalindskud på i alt 14,6 mio. kr. i forbindelse med finansiering af den fortsatte udbygning af Naturbydelen Ringkøbing K. Kapitalindskuddet er aftalt i forbindelse med opstarten af Ringkøbing K i 2011, og det forventes ikke, at der skal foretages yderligere indskud. Indskuddet fordeles mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Realdania med hhv. 25% og 75%. Kommunens andel af indskuddet vil derfor udgøre 3.650.000 kr.

Kapitalindskuddet er ikke indregnet i kommunens budget, hvorfor finansieringen foreslås at ske via kassebeholdningen.

Der er tale om kommunalt indskud i et anpartsselskab, og kommunens andel af anpartsselskabets egenkapital optages hvert år i kommunens status som et aktiv. Ifølge det senest modtagne årsregnskab for 2017 er selskabets egenkapital opgjort til ca. 66,9 mio. kr. Heraf udgør Ringkøbing-Skjern Kommunes andel 25%, svarende til ca. 16,7 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er ikke indregnet budgetbeløb til finansiering af den omhandlede kapitaludvidelse. Administrationen foreslår derfor, at beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det ønskede kapitalindskud imødekommes
 • at kommunens andel på 3.650.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2019


Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Skema A for 47 almene boliger i Naturbydelen Ringkøbing.

Sagsnr: 19-002137

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Boligforening har den 11. februar 2019 via forretningsfører fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af køb af grund til opførelse af 47 almene boliger samt godkendelse af tilhørende skema A. Boligerne planlægges opført i Naturbydelen Ringkøbing K, og boligforeningen forventer en samlet anlægsudgift for hele projektet på ca. 95,6 mio. kr.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitallån til boligforeningen på ca. 9,5 mio. kr. Herudover vil kommunen skulle yde garanti for en andel på ca. 54,5 mio. kr. af boligforeningens realkreditlån.

Anlægsudgifterne for hele projektet forventes at udgøre ca. 95,6 mio. kr. Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven, og med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 84,2 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,9 mio. kr., og kommunen yder grundkapitallån på 9,5 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 47 boliger vil få et samlet boligareal på i alt 4.735 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 80 m2 til 114 m2, og boligerne vil blive placeret i 15 blokke, med 2-3 etager hver.  For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 912 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.575 kr. og 8.304 kr. afhængig af boligens størrelse.

Kommunens grundkapitallån har de seneste år været lovbestemt som 10% af den samlede anlægssum. Men som følge af en ændring i Almenboligloven er denne %-sats nu gjort variabel, således at kommunens udgift gøres afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes lånet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes lån med 10%, og endelig ydes der lån med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige størrelse af boligerne beregnet til 101 m2, hvorfor størrelsen af det kommunale grundkapitallån under eet udgør 10%, svarende til ca. 9,5 mio. kr. Det forventes, at grundkapitallånet kommer til udbetaling i løbet af 2020.

I de anførte anlægsudgifter er indeholdt udgifter til køb af byggegrund af Naturbydelen Ringkøbing K. Der er i købsaftalen indeholdt en option, der medfører, at prisen for byggegrunden indeksreguleres, hvis skema B ikke er godkendt inden udgangen af 2019. Byrådet afholder sit sidste møde i 2019 den 10. december 2019. På grund af en stram tidsplan for planlægning, licitation mv. af byggeriet, vil Boligforeningen derfor vanskeligt kunne nå at indsende det relevante materiale inden fristerne for udarbejdelse af dagsordner til de relevante politiske møder. Administrationen foreslår derfor, at administrationen bemyndiges til at godkende skema B (licitationsresultat og totaløkonomi mv.), hvis der ikke er væsentlige ændringer i projektets økonomi i forhold til det nu præsenterede skema A.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2020 afsat 8,5 mio. kr., der er øremærket til brug for projektet i Naturbydelen Ringkøbing K. Administrationen anbefaler derfor at der ved budgetlægningen for 2020 tilføres yderligere 1,0 mio. kr. til området. 

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at boligforeningens køb af det omhandlede areal samt det fremsendte skema A godkendes
 • at den budgetterede månedlige husleje på mellem 6.575 kr. og .8304 kr. godkendes
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 54,5 mio. kr., svarende til ca. 65% af realkreditlånet på ca. 84,1 mio. kr.
 • at kommunen i 2020 yder grundkapitallån på ca. 9,5 mio. kr., som finansieres således:
 •     8,5 mio. kr., som er afsat i budgettet i 2020
 •     1,0 mio. kr., som afsættes til projektet i forbindelse med budgetlægningen for 2020
 • at administrationen bemyndiges til at godkende skema B, hvis der ikke er væsentlige ændringer i projektet efter Byrådets godkendelse af skema AØkonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Skema A for 31 almene boliger på Rådhusgrunden i Tarm.

Sagsnr: 19-002136

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Boligforening har den 11. februar 2019 via forretningsfører fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 31 almene boliger på Rådhusgrunden i Tarm. Boligforeningen forventer en samlet anlægsudgift for hele projektet på ca. 56,1 mio. kr.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitallån til boligforeningen på ca. 4,5 mio. kr. Herudover vil kommunen skulle yde garanti for en andel på ca. 34,8 mio. kr. af boligforeningens realkreditlån.

Byrådet har på sit møde den 12. december 2017, dagsordenens punkt 49 godkendt salget af rådhusgrunden til Ringkøbing-Skjern Boligforening. Byrådet besluttede samtidig, at kommunens provenu for salget af grunden kunne anvendes til delvis finansiering af det grundkapitallån, som kommunen skal stille til rådighed i forbindelse med opførelse af de 31 almene boliger.

Anlægsudgifterne for hele projektet forventes at udgøre ca. 56,1 mio. kr. Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven. Og med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 50,5 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,1 mio. kr., og kommunen yder grundkapitallån på 4,5 mio. kr. Det forventes, at grundkapitallånet kommer til udbetaling i løbet af 2020.

Ringkøbing-Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 31 boliger vil få et samlet boligareal på i alt 2.779 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 76 m2 til 111 m2, og boligerne vil blive placeret i 5 blokke, som alle er i 2 etager. For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 906 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.116 kr. og 7.781 kr. afhængig af boligens størrelse.

Kommunens grundkapitallån har de seneste år været lovbestemt som 10% af den samlede anlægssum. Men som følge af en ændring i Almenboligloven er denne %-sats nu gjort variabel, således at kommunens udgift gøres afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes lånet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes lån med 10%, og endelig ydes der lån med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige boligstørrelse under ét beregnet til 89,7 m2. Dette medfører, at det kommunale grundkapitallån kan beregnes til 8%, svarende til ca. 4,5 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2018 afsat 1,5 mio. kr., der er øremærket til brug for projektet på Rådhusgrunden i Tarm. Herudover har Byrådet tidligere tilkendegivet, at en del af kommunens provenu for salget af Rådhusgrunden kan anvendes til finansiering af grundkapitallånet. Administrationen anbefaler derfor, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2020 indregnes en samlet udgift til kommunalt grundkapitallån på 4,5 mio. kr.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema A godkendes
 • at den budgetterede månedlige husleje på mellem 6.116 kr. og 7.781 kr. godkendes
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 34,8 mio. kr., svarende til ca. 69% af realkreditlånet på ca. 50,5 mio. kr.
 • at kommunen i 2020 yder grundkapitallån på ca. 4,5 mio. kr., som indregnes i kommunens budgetlægning for 2020

 Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af Anlægsbudget 2019 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 19-005088

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til prioitering af anlægsmidler til vedligeholdelse og energioptimering af kommunale ejendomme i 2019. Nedenstående oversigt viser budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme for både drift og anlæg i 2019.

Der er på puljen til vedligeholdelse af kommunale ejendomme afsat 11.374 mio. kr.

Tabel 1.

Anlæg Ejendomscenteret 2019

2019

Vedligeholdspulje - Anlæg

8.069

Vedligeholdspulje Anlæg - Dagtilbud og Undervisning

2.805

Opretholdelse af ejendomskapital

3.000

Besparelse Vedligeholdspuljen

-2.500

Budget i alt

11.374

Sundhedshus Tarm, Etape 1 - Udskiftning af tag

3.000

Industrivej 3, Skjern . Udskiftning af Tag

600

Videbæk Skole - Opfølgning fugt problemer i tag

200

Fjelstervang Skole - Renovering skiffertag med tagpap

600

Spjald Skole - Udskiftning af tag (fagfløj)

150

Ringkøbing Museum - Udskiftning af tag

700

Holmsland Skole, Udskiftning af Tag

600

Ringkøbing Museum - Udskiftning af vinduer

500

Aldershvilevej 16, Ringkøbing - Udskiftning af vinduer & tegloverlægger

500

Hvide Sande Skole & Fjordskolen - Omfugning af murværk

150

Stauning Skole - Omfugning af murværk

160

Udskiftning af elevator - Lægehuset Tarm

170

 

 

Vedligeholdspulje Anlæg - Dagtilbud og Undervisning

 

Screening af Støj, Indeklimaet i daginstitutioner

300

Screening af faglokaler - Skoler

300

Reserveret Pulje - Støj og indeklima - Daginstitutioner

1.600

Gl. Kongevejens Børnehave - Udbedring af problemer med vand på legeplads

150

Børnehave Solstråle, Videbæk - Opsætning af nyt hegn omkring legepladsen

100

Vorgod skole - Udskiftning af loft

300

 

 

Projekter der prioriteres senere

1.294

I alt forventede udgifter

11.374

 Administrationsbygninger:

Ud over ovenstående anlægsbudget har der siden 2017 også været afsat 2,5 mio. kr. til vedligeholdelse af administrationsbygninger. Puljen løber frem til og med 2020. Nedenstående tabel viser administrationens forslag til prioritering af denne pulje i 2019.

Tabel 2

Budget til vedligeholdelse af administrationsbygninger

2.500

Forslag til vedligeholdelse af administrationsbygninger i 2019

 

Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Opretning af trappe ved hovedindgang

60

Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Udskiftning af døre og vinduer

250

Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Rep. af sokkel

150

Ved Fjorden 6, Ringkøbing - Isætning af dør til rengøringsrum lok 96

20

Finderupsvej 9, Skjern - Renovering af tag samt stern

675

Finderupsvej 9, Skjern - Maling af udvendigt træværk

100

Dyrvigsvej 9, Videbæk - Aktivitetsbaseret arbejdsplads (Brugt i 2018)

1.245

Energioptimering:

I forbindelse med vedtagelsen af den nye energistrategi i 2014, blev der årligt afsat 10 mio. kr. pr. år til energiprojekter. I 2019 er der afsat 10.769 mio. kr. til energioptimering af de kommunale bygninger.

Nedenstående energiprojekter forventes i gang sat i 2019. Der er dog ikke afsat budget til de enkelte projekter da bygningerne skal screenes inden beløbet kan fastsættes.

Energirenovering 2019

Forslag til energirenovering af kommunale bygninger i 2019:

Skoler:

Bork Skole

Højmark Skole

Videbæk Skole

Plejehjem:

Centerparken Ældrecenter

Skelbækcenteret

Tim Plejehjem

Rådhuse:

Fjorden 6, 6950 Ringkøbing

 

Fremtidige anlægsprojekter:

På vedlagte bilag er en oversigt over prioiteringen af fremtidige anlægsprojekter frem til 2022.

I de kommende år vil der være stor fokus på udskiftning af tage og vinduer, da det er vurderet at efterslæbet på disse er størst. Der vil dog fra 2021 være en stor udfordring da anlægsbudgettet bliver væsentlig mindre. Puljen til vedligeholdelse af administrationsbygninger ophører og det samme gør vedligeholdelsespuljen for Dagtilbud og Undervisning. Dette betyder at anlægsbudgettet fra 2021 og fremadrettet er 5.305 mio. kr. mindre, hvilket vil have en negativ indflydelse på vedligeholdelsen af de kommunale bygninger.


Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at der bevilges og frigives anlægsmidler til de foreslåede projekter vist i tabel 1
 2. at de af administrationens foreslåede projekter til vedligeholdelse af administrationsbygninger anbefales godkendt af Økonomiudvalget, og at der bevilges og frigives anlægsmidler til de nævnte projekter i tabel 2
 3. at der bevilges og frigives 10.769 mio. kr. til energioptimering af kommunale bygninger.


Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at energirenovering af Højmark Skole udskydes indtil videre.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Anlægsbudget 2019, Kultur- og Fritidsområdet

Sagsnr: 19-004600

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsområdet er der i 2019 afsat et anlægsbudget på i alt 4,401 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

Anlæg Kultur og Fritid Budget 2019
Ringkøbing Svømmehal - vandbehandlingsanlæg m.v. 1.060.000
Anlægstilskud til idrætshaller 3.341.000
Kultur- og Fritid i alt 4.401.000

Ringkøbing Svømmehal - vandbehandlingsanlæg mv.
Der er afsat et rådighedsbeløb til udvidelse af det eksisterende anlæg med flere membranfiltre samt udskiftning af undervandsbelysningen.

Anlægstilskud til idrætshaller:
Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,341 mio. kr. netto, svarende til 4,025 mio. kr. brutto, til fordeling mellem de indkomne ansøgninger, der vil blive prioriteret senere i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges og frigives 3,341 mio. kr. til anlægspuljen til idrætshaller samt 1,060 mio. til vandbehandlingsanlæg mv. til Ringkøbing Svømmehal, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens anbefaling.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Frigivelse af anlægsbudget 2019, Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 19-004600

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2019.

Teknik- og Miljøudvalget har på møderne den 6. november 2018 og 4. december 2018 behandlet og gennemgået anlægsbudgettet for 2019 og godkendt hvordan anlægsbudgettet skal anvendes.

Af nedenstående oversigt fremgår de anlægspuljer og projekter der nu søges om at blive frigivet.

Tabel 1

ANLÆG - TEKNIK- OG MILJØ

BUDGET 2019
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE:
NATUR OG MILJØ
Naturområder 1.061.000
Kystsikring - Vesterhavet 3.714.000
Pulje til klimaforandringer 1.061.000
Klimasikring Skelbækken (Ringkøbing By) 6.600.000
NATUR OG MILJØ, I ALT 12.436.000
TRAFIK OG VEJ
Pulje til vedligehold af bygværker 1.077.000
Pulje til belægninger 1.043.000
Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering 539.000
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 1.616.000
Pulje til småprojekter 531.000
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn 2.000.000
TRAFIK OG VEJ, I ALT 6.806.000
KULTUR, NATUR, FRITID
Gearingspulje 565.000
Pulje til gennemførelse af skovhandleplan 435.000
Imødekommenhedspulje 160.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing 522.000
Stauning Havn - kajanlæg og broer 2.903.000
KULTUR, NATUR, FRITID, I ALT 4.585.000
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT 23.827.000
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:
ANLÆG, AFFALDSHÅNDTERING
Etablering af døgnstationer 250.000
Nye haller Kloster og Bork Genbrugsplads 400.000
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT 650.000
TEKNIK- OG MILJØ, ANLÆG I ALT 24.477.000

NATUR OG MILJØ:

Naturområder
Puljen forventes prioriteret og anvendt i 2019 og prioriteringen forelægges Teknik- og Miljøudvalget sammen med prioriteringen af øvrige vandløbsrestaureringsprojekter på et senere tidspunkt.

Kystsikring
Ringkøbing-Skjern Kommune indgår i en fællesaftale med Kystdirektoratet, Holstebro, Lemvig og Thisted Kommuner om kystsikringen af vestkysten. Aftalen er gældende for perioden 2014-2018. Det er aftalt, at aftalen videreføres uændret i 2019. Fra 2020 har staten fordoblet deres bidrag til finansieringen af kystbeskyttelsen, men det er endnu ikke fastlagt, hvor stort kommunernes bidrag skal være fra 2020. Dette fastlægges ved en forhandling i efteråret 2018 og vil indgå i kommende budgetproces for 2020-2023.

Pulje til klimaforandring
Puljen anvendes til forskellige klimaikringsprojekter, eksempelvis dæmningsanlæg ved Skyggehusvej i Skjern. Projekterne forelægges løbende for udvalget.

Klimasikring Skelbækken
Områderne omkring Skelbækken i Ringkøbing erudpeget som værende sårbare overfor klimaændringer. Sagen har været behandlet i Byrådet den 14. november 2017 og der er afsat 6,6 mio. kr., som er kommunens andel af hele projektet. Projektet er i opstartsfasen og midlerne søges nu frigivet.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til bygværker
Puljen anvendes til renovering af broer mv. I 2019 forventes beløbet anvendt til renovering af bro ved Østergård Bæk.

Pulje til belægninger
Puljen anvendes til forskellige projekter og indgår i den samlede prioritering af belægningsarbejder i kommunen.

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til trafiksikkerhedsprojekter
Puljen anvendes til projekter fra trafiksikkerhedsstrategien samt mindre trafiksikkerhedsprojekter og akutte foranstaltninger.

Pulje til småprojekter
I 2019 tænkes noget af puljen i første omgang blive anvendt til et projekt i Tarm ved banekrydsningen. Her er der bl.a. behov for ændringer af stiernes forløb, således at krydsning for cyklisterne gøres mere sikker. Jf. tidligere drøftelser i udvalget forventes der at blive behov for at anvende puljen til projekter med bytræer. Der er løbende behov for udskiftninger af gamle træer.

Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn
Projektet forventes igangsat og afsluttet i 2019. I projektet indgår 

 • Etablering af en ny udkørsel for særtransporter

 • Mindre renoveringer af de eksisterende kryds ved Vester Strandsbjerg

 • Opgradering af pladsens grusbelægning

 • Opsætning af toilet på p-pladsen

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til gennemførelse af skovhandleplan
Puljen anvendes til understøttelse af publikumsfaciliteter mv.

Imødekommenhedspulje
Puljen anvendes til forskellige småprojekter, som f.eks. ekstraordinær rensning af strandarealer eller opsætning af ekstra affaldscontainere i forbindelse med arrangementer.

Gearingspuljen
Gearingspuljen anvendes til bynære grønne projekter, tilgængelighed og projekter der understøtter udviklingen af Ringkøbing Fjord og Skjern Å området med minimum 40% ekstern finansiering. De enkelte projekter bliver løbende forelagt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er igangsat en proces med henblik på frasalg af de mest kommercielle skovarealer for at finansiere skovrejsning i et drikkevandsområde uden for Ringkøbing. Der er afsat 522.000 kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet. Budgettet søges frigivet til formålet.

Stauning Havn - Kajanlæg og broer
Der er i 2019 afsat 2,903 mio. kr. til projektet. Projektet er igangsat i 2018 med færdiggørelse i 2019. Midlerne søges nu frigivet.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Etablering af Døgnstationer
Anvendes til etableringen af døgnstationerne i Dejbjerg, Torsted og Finderup.

Nye haller Kloster og Bork Genbrugsplads.
Etablering af små haller til elektronik skrot, der efter reglerne skal opbevares under tag.

ØVRIG ANLÆGSBUDGET TIL FRIGIVELSE:

Der er i 2019 afsat en anlægspulje på i alt 6,189 mio. kr. som søges frigivet til nedenstående projekter:

Tabel 2

TMU-anlægspulje

6.189.000
Udbygning af signalanlæg i Søndervig 1.089.000
Forlængelse af Nygade, Ringkøbing 1.600.000
Cykelstien i No 500.000
Sideudvidelse Borrisvej 1.200.000
Sideudvidelse Svingelvej 500.000
Rest Anlægspuljen 1.300.000

Anlægspuljen vil herefter udgøre 1,3 mio. kr. som vil indgå i prioriteringen i forbindelse med anlæg af en cykelsti mellem Faster og Skjern, samt en sideudvidelse og standardforbedring af Arnborgvej.

Forlægning af Sønderupvej Nr. Vium.
Der er afsat 10 mio. kr. til projektet. Der ønskes frigivet 2,3 mio. kr. til at forundersøge, projektere og ekspropriere området, hvilket igangsættes i foråret 2019. Etableringen af selve vejanlægget forventes igangsat i marts 2020, hvor sagen vil blive behandlet med henblik på at frigive restbeløbet.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med indstilling om

 1. at der bevilges og frigives anlægsmidler til de nævnte projekter i tabel 1 og 2 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
 2. at der bevilges og frigives 2,3 mio. kr. til at forundersøge, projektere og ekspropriere projektet Forlægning af Sønderupvej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr.


Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Brand & Rednng Midt&Vest - Budget 2020 samt flerårigt budgetoverslag

Sagsnr: 19-005662

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den 29. januar 2019 budgetforslaget og budgettet fremsendes nu til ejerkommunerne til godkendelse.

Til beregning af budget 2020 er anvendt KL´s seneste pris- og lønskøn for perioden 2017 - 2022 opgjort til 2,8%

Den besluttede fordelingsnøgle imellem kommunerne er skitseret i nedenstående skema.

Budgetterne er fremskrevet med de af KLs anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn. I budgetvejledningen g1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, anbefaler KL følgende fremskrivningsprocenter:

2019/2020: 2,8%
2020/2021: 2,5%
2021/2022: 2,5%

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med anbefaling til Byrådet om godkendelse af budgettet.

Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Brand & Redning MidtVest - aftale om overdragelse af visse kompetencer til det fælles kommunale beredskab

Sagsnr: 19-005685

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVest anbefaler, at kommunalbestyrelserne overdrager det fælleskommunale beredskabs kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6.8., hvilket Beredskabskommissionen godkendte den 29. januar 2019.

Der er i juni måned lavet ændringer i Byggeloven i henhold til LOV nr. 734 af 08/06/2018, således, at kommunalbestyrelserne kan overdrage kompetence til det fælleskommunale beredskab til at udstede påbud og nedlægge forbud mod brug af lokaliteter i de tilfælde, hvor der er tale om overhængende fare for personsikkerhed, og hvor kommunernes bygningsmyndighed ikke i rimelig tid kan møde frem på stedet.

Det kunne være forhold konstateret i forbindelse med brandsyn eller under indsats ved brand og som konstateres uden for byggemyndighedens normale åbningstid.

Henlæggelsen af beføjelserne skal fastsættes i vedtægterne for det fælleskommunale selskab og kræver derfor en vedtægtsændring.

Brand & Redning MidtVest anbefaler, at kommunalbestyrelserne overdrager det fælleskommunale beredskab kompetencer til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6-8.

Det kan oplyses, at Brand & Redning MidtVest i praksis, yderst sjældent konstaterer ulovlige forhold, der har en sådan karakter, at en øjeblikkelig indgriben er nødvendig.

Telte og arrangementer - der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen (BEK nr. 1000 af 29062016)

Ved brandsyn i og ved telte, salgsområder, festivaler, campingområder, engangsarrangementer og midlertidige arrangementer mv., som angivet i byggelovgivningen, i inspektionsrapport og –certifikat samt i byggetilladelse, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan beredskabet fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Øvrige objekter – der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen

Ved brandsyn af objekter, der er omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, hvor de driftsmæssige krav er overført til byggelovgivningen, gives mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18. Alternativt kan Brand & Redning MidtVest fastsætte særlige vilkår eller meddele dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt dette vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Ved brandsyn af brandforhold i visse industribygninger, herunder højlagre, hvor de driftsmæssige og tekniske krav er overført til byggelovgivningen, gives dog mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), efter de i byggetilladelse eller i tilladelse fra Brand & Redning MidtVest fastsatte vilkår vedrørende brandmæssige forhold, jf. byggelovens § 18, herunder fastsætte særlige vilkår eller meddeles dispensation for at sikre fortsat drift, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Ulovlig anvendelse af bygninger og andre akutte situationer, hvor kommunen ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse

Ved brandmæssig ulovlig anvendelse af lokaler, bygninger og grundarealer, der alene er omfattet af byggeloven, og hvor Brand & Redning MidtVest tilkaldes eller er til stede, gives Brand & Redning MidtVest mulighed for at træffe afgørelser om standsningsmeddelelse (nedlægge forbud mod anvendelse), jf. byggelovens § 18, alternativt at fastsætte vilkår eller meddele dispensation, såfremt det vurderes sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Brand & Redning MidtVest fremsender en kopi af afgørelsen til kommunens byggemyndighed.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med anbefaling til Byrådet om, at overdrage kompetencerne til at udstede påbud og forbud i medfør af Byggelovens §16C stk. 6.8 til Brand & Redning MidtVest.

Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Ejerstrategi - Brand og Redning Midtvest

Sagsnr: 19-005658

Sagsfremstilling

På kommissionsmøde den 01-2016 blev selskabets første ejerstrategi godkendt. I ejerstrategien er beskrevet, at den en gang hvert 4. år skal revideres og dermed godkendes i de tre kommunalbestyrelser.

Revideret ejerstrategi fremsendes derfor til ejerkommunerne til godkendelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget med anbefaling til Byrådet om at godkendte ejerstrategien.

Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Løsningskatalog for trafikale udfordringer i Søndervig

Sagsnr: 17-039062

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget deltager i drøftelsen af dette punkt.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på mødet den 23. januar 2018 løsningskatalog for trafikale udfordringer i Søndervig. Udvalget besluttede, dels at opdatere løsningskataloget med løsning 5.2 - Ombygning af Houvig Klitvej, dels at udsætte den videre behandling af sagen til efter afholdelsen af en offentlig præsentation af løsningskataloget. 
Præsentation af løsningskataloget blev gennemført på et velbesøgt fyraftensmøde i Søndervig den 6. marts 2018. Det opdaterede løsningskatalog er vedhæftet.

Den 20. december 2018 modtog Ringkøbing-Skjern Kommune tilsagn om tildeling af 483 sommerhusgrunde, der muliggør realisering af Søndervig Feriepark.
Behandlingen af løsningskataloget og udvælgelsen af løsninger på de trafikale udfordringer i Søndervig, er en forudsætning for at opnå en samlet helhedsløsning i forbindelse med planlægningen for Søndervig Feriepark. De valgte løsninger skal desuden indgå i indstilling til budgetkonferencen 2019.

Løsningskataloget identificerer 5 trafikale udfordringer i Søndervig:

 • #1 - Krydsets kapacitet
 • #2 - Lodbergvej - ubalance mellem kørende og gående trafik
 • #3 - Badevej - ubalance mellem kørende og gående trafik

og når Søndervig Feriepark kommer:

 • #4 - Biltrafik til og fra Søndervig Feriepark
 • #5 - Gående trafik mellem Søndervig feriepark og Søndervig by

Endvidere skal der tages stilling til om der skal etableres flere offentlige parkeringspladser i Søndervig.

 

Ad #1 - Krydsets kapacitet

Af løsningskataloget fremgår, at der reelt er to løsninger at vælge imellem for at løse krydsets kapacitetsproblemer på spidsbelastningsdagene. Dels en omfartsvej mod syd og dels optimering af krydset.

For en omfartsvej mod syd taler:

 • En omfartsvej tager den dominerende trafikstrøm (trafikken Søndervig Landevej (Ringkøbing)-Holmsland Klitvej (Hvide Sande)) ud af krydset og reducerer belastningen af krydset med en tredjedel i spidsbelastningsperioderne.
 • Med en omfartsvej vil det nordlige fodgængerfelt i krydset kunne bibeholdes, hvilket er et meget betydeligt bidrag til trafiksikkerheden på Houvig Klitvej (se #5).
 • Med en omfartsvej kan det undgås at udbygge krydset, som ved en udbygning vil give en meget større asfaltflade, der vil stå i kontrast til feriebymiljøet.
 • Såfremt tilslutningspunktet på Søndervig Landevej etableres som en rundkørsel, vil der være skabt et optimalt tilslutningspunkt for Søndervig Feriepark.
 • En omfartsvej er det projekt, der vil give den bedste effekt på fremkommeligheden mellem Ringkøbing og Hvide Sande både for person- og erhvervstrafikken.
 • En omfartsvej vil være en robust trafikal løsning på lang sigt.

Anlægssummen er anslået til ca. 17,5 millioner kroner inklusiv en rundkørsel på Søndervig Landevej og tilslutning til Holmsland Klitvej.

Omfartsvejens tilslutninger til det eksisterende vejnet skal dimensioneres til modulvogntog og særtransporter (blandt andet møllevinger).
Den eksisterende interimsvej til specialtransporter udgør ingen værdi, der kan billiggøre en omfartsvej i nævneværdigt omfang, hvilket blandt andet skyldes, at interimsvejen ikke har den nødvendige bæreevne og bredde.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt med en konkretisering af omkostninger forbundet med etablering af vejanlæg. Administrationen indstiller derfor, at der pt. bevilliges 600.000 kr. til brug for konsulentbistand til detailskitsering, beregning af anlægsomkostninger samt jordbundsundersøgelser således, at der kan fremlægges et realistisk bud på omkostningerne forbundet med etablering af vejanlæg.

For optimering af krydset taler:

 • Optimering af krydset vil være en tydeligt billigere løsning på kortere sigt.
 • Optimering vil imødekomme de handelsdrivende i Søndervigs frygt for omsætningsnedgang. I processen har de handelsdrivende argumenteret for at starte med en optimering af krydset, og først siden anlæg af omfartsvej.

Anlægssummen er groft anslået til ca. 2-2,5 millioner kroner.

Konklusion

Administrationen vurderer, at en omfartsvej mod syd er den bedste løsning.

 

Ad #2 og #3 - Lodbergsvej og Badevej - ubalance mellem kørende og gående trafik

Lodbergsvej

Løsningskataloget anviser, at en ensretning af Lodbergsvej fra syd mod nord forholdsvis enkelt og billigt kan gennemføres.

For ensretning af Lodbergsvej taler:

 • Ensretning vil betyde bedre plads til de gående (hvilke der med Søndervig Feriepark vil komme mange flere af) og dermed et bedre bymiljø.
 • Ensretning vil betyde øget trafiksikkerhed.
 • Trafikken på Lodbergsvej vil blive ledt væk fra Badevej, hvorved krydset og Badevej lettes for kapacitetsnedsættende trafik.

Anlægssummen er anslået til ca. 0,7 millioner kroner.

Ensretningen kan gøres sæsonafhængig. I løsningskatalogets prisoverslag indgår ikke en forskønnelse af Lodbergsvej.
Ensretning af Lodbergsvej forudsætter, at vejen syd for Beach Bowl (igennem p-pladsen) eksproprieres og optages som offentlig vej.

Badevej

Løsningskataloget anviser, at en ensretning af Badevej fra øst mod vest forholdsvis enkelt og billigt kan gennemføres.

For ensretning af Badevej taler:

 • Ensretning vil betyde bedre plads til de gående og dermed et bedre bymiljø.
 • Ensretning vil betyde øget trafiksikkerhed.

Imod ensretning af Badevej taler:

 • Ved ensretning skal trafikken ledes ud via meget smalle vejforløb, der kræver udvidelse, og det vil betyde indskrænkning af private anvendelsesmuligheder i området.
 • Badevej er en redningsvej.

Anlægssummen er anslået til ca. 0,5 millioner kroner.

Ensretningen kan gøres sæsonafhængig. I løsningskatalogets prisoverslag indgår ikke en forskønnelse af Badevej.

Konklusion

For både Lodbergsvej og Badevej (#2 og #3) gælder, at inden en ensretning gennemføres, er det administrationens anbefaling, at der udarbejdes en mere detaljeret plan for, hvordan Lodbergsvej og Badevej skal se ud i fremtiden.
Borgerne i Søndervig har flere ønsker til gadernes udseende og anvendelse. Der er bl.a. ønsker om en forlængelse af gadens by-profil samt en forbedring af fodgængernes forhold på hele strækningen igennem byen og ud til Houvig Klitvej. Ønskerne kan bl.a. have betydning for, hvordan en ensretning indrettes og placeres.

Administrationen vurderer, at ensretning af Lodbergsvej fra syd mod nord hele året er en god og billig løsning med stor effekt. Derudover bør vejen syd for Beach Bowl optages som vej.

Administrationen vurderer, at en beslutning om ensretning af Badevej bør afvente erfaringerne fra ensretning af Lodbergsvej.

 

Ad #4 - Biltrafik til og fra Søndervig Feriepark

Søndervig Feriepark tænkes inddelt i en nordlig og en sydlig enklave, som ikke er trafikalt forbundet. Hvis den nordlige enklave vejbetjenes af en vejtilslutning til Houvig Klitvej, anviser løsningskataloget at Søndervig Ferieparks sydlige enklave vejbetjenes af to tilslutningspunkter til det overordnede vejnet. Dels på Søndervig Landevej og dels på Houvig Klitvej.

For to tilslutningspunkter taler:

 • To tilslutningspunkter aflaster krydset med 1300 biler i spidsbelastningsperioden i forhold til de biler, der ville være kommet i krydset med kun et tilslutningspunkt.

Konklusion

Administrationen vurderer, at beslutning om tilslutning af Søndervig Feriepark til det overordnede vejnet bør afvente drøftelser med Søndervig Feriepark om blandt andet de interne vejstrukturer.

 

Ad #5 - Gående trafik mellem Søndervig Feriepark og Søndervig by

Løsningskataloget anviser 4 løsninger for passage af Houvig Klitvej, når Søndervig Feriepark er i drift. Dels en ombygning af Houvig Klitvej, så passage kan ske i terræn, og dels tre løsninger, hvori indgår nedgravning af konstruktioner under grundvandsspejlet i forskellige udformninger.

For ombygning af Houvig Klitvej taler:

 • Trafiksikkerheden øges.
 • Ombygning af Houvig Klitvej vil være en markant billigere løsning, end løsninger der indebærer nedgravning af konstruktioner under grundvandsspejlet

Imod ombygning af Houvig Klitvej taler:

 • I spidsbeslatningssituationen må det forventes, at fremkommeligheden på Houvig Klitvej vil være reduceret betydeligt.
 • Trafiksikkerheden vil stadig kunne øges yderligere med andre løsninger.

Anlægssummen er anslået til ca. 2,5 millioner kroner.

Konklusion

Administrationen vurderer, at en ombygning af Houvig Klitvej er den umiddelbart mest økonomisk realiserbare, med mindre der efter drøftelse med Søndervig Feriepark opstår mulighed for en bedre løsning.

 

Yderligere offentlig parkering

Løsningskataloget anslår, at der i fremtiden kan være behov for yderligere 300 offentlige tilgængelige parkeringspladser i Søndervig, blandt andet til erstatning for de parkeringspladser (anlagt på privat initiativ) der sløjfes i forbindelse med etablering af Søndervig Feriepark. Det er imidlertid yderst vanskeligt på fagligt grundlag at afgøre behovet, og det afhænger af serviceniveauet. På de allerbedste dage er behovet meget stort, og på de fleste af årets dage er behovet dækket.

Administrationen vurderer, at en beslutning om etablering af yderligere offentlig tilgængelig parkering bør afvente drøftelser med Søndervig Feriepark.

De af administrationen vurderede bedste løsninger har tilsammen en anslået anlægssum på ca. 25 millioner kroner. Heri indgår ikke eventuelle udgifter som følge af Søndervig Ferieparks tilslutning til det overordnede vejnet. De vurderede bedste løsninger for det overordnede vejnet fremgår tillige på vedlagte kortbilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I budget 2018 blev afsat 1,4 millioner kroner til ombygning af Søndervig-krydset fra TMU's anlægspulje.

Løsningernes anslåede økonomi og indhold fremgår af løsningskataloget. Løsningerne er ikke projekterede, og der er således tale om overslagspriser. Alle priser anført i sagsfremstillingen er angivet ekskl. moms, og er i 2019 opdateret i forhold til almindelig prisregulering.

Af løsningskataloget fremgår det, at ved beregning af den forventede anlægsøkonomi er der fokuseret på udgifter til de tekniske løsninger samt forventede udgifter til ekspropriation og lign. Elementer til bymæssige tiltag som eks. indretning af pladsdannelser, etablering af beplantning, byinventar og lign. er ikke medregnet, da omfanget af dette vil være helt afhængig af et mere detaljeret projekt.
Anlægspriserne er således inkl. forundersøgelser og erhvervelse af jord.

Etablering af de valgte trafikale løsninger kræver, at projekterne prioriteres i anlægs- og driftsbudgetterne for de kommende år, og at der indledes dialog med private bygherrer/udviklere i området om økonomisk deltagelse i gennemførelse af projekterne.

Når vejmyndigheden skal godkende nye vejadgange til offentlig vej, kan tilladelsen gøres betinget af, at den offentlige vej ombygges med midterrabat, kanalisering, lyssignal og lignende, når det skønnes trafikalt nødvendigt.
Vejmyndigheden kan ligeledes påkræve, at udgifterne afholdes af ejer eller bruger, når der gives tilladelse til etablering af en adgang fra en privat ejendom til en offentlig vej, og disse udgifter står i et rimeligt forhold til de fordele, som ansøgeren opnår ved tilladelsen.

I forbindelse med projektering og dermed realisering af vejanlæg, som skal medvirke til at løse trafikale udfordringer i Søndervig, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå "følgeprojekter", der kan medføre yderligere udgifter. 

Effektvurdering

Velfungerende trafikale forhold i Søndervig vil have en positiv afsmittende effekt på kommunens turismesatsning, og vil være afgørende for succesfuld indpasning af Søndervig Feriepark i Søndervig. Endvidere vil forbedrede trafikale forhold ved Søndervig forbedre den generelle fremkommelighed mellem Ringkøbing og Hvide Sande. De enkelte løsningsforslags effekt fremgår af løsningskataloget.

Partshøring
Sagsfremstillingen har været i partshøring hos Søndervig Feriepark og Centerforeningen Søndervig. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. En omfartsvej mod syd samt en ombygning af Houvig Klitvej indstilles til at indgå i den videre planlægning samt budgetkonference 2019.
 2. Beslutning om tilslutning af Søndervig Feriepark til det overordnede vejnet afventer den nærmere planlægning. Den videre planlægning tager udgangspunkt i blandt andet en rundkørsel på Søndervig Landevej.
 3. Beslutning om etablering af yderligere offentlig tilgængelig parkering afventer drøftelser med Søndervig Feriepark.
 4. Der arbejdes med, at Lodbergsvej ensrettes fra syd mod nord hele året på baggrund af ovenstående planer, og at ensretning af Badevej afventer erfaringerne fra Lodbergsvej. Der anvendes 800.000 kr. af midlerne afsat til ombygning af krydset i Søndervig.
 5. Der anvendes 600.000 kr. af midlerne afsat til ombygning af krydset i Søndervig til konsulentbidrag til blandt andet detailskitsering, udarbejdelse af samlet anlægsbudget for trafikale løsninger i Søndervig og jordbundsundersøgelser af de valgte løsninger.


Teknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det undersøges, hvorvidt en forbedring af udkørselsforholdene ved Kloster til Søndervig Landevej kan indgå i det videre arbejde.   

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Offentliggørelse af planforslag for udvidelsen af erhvervsområdet ved Sønderupvej, Nr. Vium

Sagsnr: 18-004635

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 6. marts 2018, at igangsætte planlægningen for udvidelsen af erhvervsområdet ved Sønderupvej, Nr. Vium. Der er derfor udarbejdet et planforslag med lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger ca. 31,5 ha til erhvervsformål med tilhørende tekniske anlæg.

Formål
Lokalplanen har til formål at sikre, at området kan anvendes til erhvervsvirksomheder, der har tilknytning til de eksisterende produktionsvirksomheder mod nord. Derudover kan området anvendes til teknisk anlæg i form af anlæg til håndtering af overfladevand, transformatorstation og tilhørende ledningsanlæg. Planområdet vejbetjenes fra syd via 2 tilslutninger til forlagt Sønderupvej.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanområdet er inddelt i 4 delområder med forskellig anvendelser og bygningshøjder. Der gives mulighed for, at de mest bygningstunge aktiviteter placeres midt for og mod øst i området. Ud mod det åbne land sikres en landskabelige overgang i form af et større sammenhængende areal til håndtering af overfladevand, landskabsbearbejdning og beplantning. 

Der må indenfor lokalplanområdet som en helhed etableres op til 135.000 m2 bebyggelse. Bygninger må generelt opføres i op til 12 m. Dog kan op til 25 % af tagfladen for den enkelte bygningskrop i to af delområderne opføres i op til 15 m. Derudover tillades opført et højlager i op til 45 m i delområdet mod øst. 

Forhold til anden planlægning
Området medtages i forslag til ny spildevandsplan, der forventes behandlet af Byrådet den 25. marts.

Status på vejprojektet
Byrådet godkendte på mødet den 11. december 2018 skitseprojektet for forlægning af Sønderupvej samt besluttede at igangsætte ekspropriationsprocessen herfor.

Miljøvurdering
Der er gennemført miljøvurdering af planforslagene, se bilag. Miljørapporten indeholder et teknisk resumé. Konklusionen af miljøvurderingen er, at planforslagene samlet set vil kunne få en moderat påvirkning på miljøet set i forhold til de eksisterende forhold. Hermed ikke sagt, at påvirkningen ikke individuelt kan opleves anderledes.

Håndtering af overskudsjord vurderes at medføre en væsentlig påvirkning på det omgivende miljø. Miljøpåvirkningen følger af den jordtransport med lastbiler, som skal ud af området, såfremt plangrundlagets byggemuligheder realiseres og afgravningen bl.a. mod øst i lokalplanområdet bliver en realitet.

Det vurderes, at realiseringen af plangrundlaget vil medføre en moderat påvirkning af landskabet, samt af naboer i forhold til: Virksomhedsstøj, trafikstøj, lys, skyggekast samt reduktion af landbrugsarealer.

Øvrige miljøpåvirkninger vurderes begrænsede eller ubetydelige. 

Foroffentlighed
Siden Økonomiudvalgets behandling af indkomne ideer og forslag den 14. august 2018 har der været gennemført en supplerende foroffentlig høring, da områdets afgrænsning ændrede sig. Der har også været afholdt et møde med relevante lodsejere, hvor særligt forlægningen af Sønderupvej blev drøftet.

Ideer og bemærkninger til vejprojektet blev behandlet af Byrådet den 11. december 2018 sammen med stillingtagen til skitseprojektet for forlægningen af Sønderupvej.

I den supplerende foroffentlige høring indkom der fire bemærkninger til planlægningen, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Bemærkningerne vurderes imødekommet med planforslaget. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase
Da der er tale om en ændring af kommuneplanen, og da der er gennemført en miljøvurdering, skal plangrundlaget inklusiv miljørapport i offentlig høring i minimum 8 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler om køb af jorden, så gives der med lokalplanen mulighed for at ekspropriere til realisering af lokalplanen.

Effektvurdering

En udvidelse af erhvervsområdet i Nr. Vium vurderes at bidrage til sikring af erhvervsvirksomhedens vækstmuligheder og dermed fastholdelse af og mulighed for nye arbejdspladser i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan nr. 437 for et område til erhvervsformål ved Sønderupvej, Nr. Vium inklusiv miljørapport fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerneTeknik- og Miljøudvalget 26-02-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at det overvejes at afholde et borgermøde i offentlighedsfasen.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Spildevandsplan 2019-2027

Sagsnr: 18-036807

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S udarbejdet et udkast til en revideret Spildevandsplan 2019-2027. Forslag til Spildevandsplanen danner rammerne for håndtering af spildevand i Ringkøbing-Skjern Kommune og er dermed et vigtigt administrations- og arbejdsredskab for Ringkøbing Kommune og Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 

Selve spildevandsplan 2019-2027 består af en tekstdel, bilag 1-9 og kortmateriale (digitalt).

Spildevandsplan 2019-2027 vil erstatte Spildevandsplan 2010-2020, med tilhørende tillæg.

I spildevandsplanen beskrives og kortlægges de eksisterende forhold (status) og de planlagte aktiviteter i planperioden 2019-2027 (plan). Spildevandsplanen udgør det retlige og administrative grundlag for:

 • at kloakering, separering og centralisering af forsyningens spildevandsanlæg m.m. kan ske i henhold til lovkrav, samt borgernes afledningssikkerhed.

 • at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til kloaksystemet samt at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt og takstblad.

   

 • at kunne give påbud til grundejeren, der skal separeres i fælleskloakerede oplande i takt med, at områderne med fælleskloak ændres til separatkloak.

   

 • at meddele påbud om forbedret rensning af spildevand på ejendomme i det åbne land (ejendomme uden for forsyningens kloakopland).

   

 • at der i forbindelse med etablering af nye ledninger kan eksproprieres, hvis nødvendigt.

   

 • at meddele tilladelse til udledning af renset spildevand og separat regnvand til vandløb, sø og fjorde.

   

For borgerne er spildevandsplanen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

 

Spildevandsplanens fokusområder

Spildevandsplanen har følgende fokuspunkter:

 • Centralisering af renseanlæg
 • Kloakseparering
 • Sommerhuskloakering
 • Klimasikring

 

Centralisering af renseanlæg

Den langsigtede plan er, at spildevandsbehandlingen samles på de fire største renseanlæg, som er beliggende i Tarm, Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande. Det indebærer, at spildevandet skal pumpes i ledninger fra de mindre renseanlæg til et af de fire store renseanlæg. Indenfor planperioden forventes 8 renseanlæg at blive nedlagt.

Forsyningen har dog besluttet, at Hoven renseanlæg, som er et mindre renseanlæg, skal bibeholdes da spildevandet fra Hoven vil skulle pumpes over en længere strækning.

For at samle hele spildevandsbehandlingen på de fire største renseanlæg, skal der etableres flere nye pumpeledninger fra de nuværende små renseanlæg til de store renseanlæg.

Der vil blive udført anlægsarbejder på private og offentlige arealer i forbindelse med etablering af pumpeledninger ved centralisering af spildevandsrensningen.

 

Kloakseparering

Den fortsatte separatkloakering indebærer, at flere fælleskloakerede oplande skal separatkloakeres i planperioden. Separeringen giver en miljøgevinst i form af bedre vandmiljø.

De områder, der er fastsat til separatkloakering, er opgivet i Spildevandsplan 2019-2027 med et forventet årstal for gennemførelsen.

 

Sommerhuskloakering

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og administrationen har udarbejdet et forslag, hvor begge parter er enige om både tidshorisonten og omfanget af kloakeringen. Desuden har administrationen været i en proces med følgegruppen for sommerhusgrundejerforeningerne på Holmsland Klit omkring forslag til kloakering. Følgegruppen er grundlæggende ikke enig i behovet for kloakering af sommerhusområderne og fristen for betaling af tilslutningsbidraget, Følgegruppens bemærkninger til kloakeringsforslaget er vedhæftet som bilag 10.

Kommunen forventer i planperioden at kloakere ca. 1.864 sommerhuse ud af kommunens ca. 7.650 sommerhuse, der ligger udenfor kloakopland. Sommerhusene kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på grunden. Kloakeringen forventes at begynde i 2021 og udføres efter følgende plan:

 • 2021-2022   Lodbjerg Hede, ca. 609 sommerhuse
 • 2023            Vedersø Klit, ca. 168 sommerhuse
 • 2023            Halby (1. halvdel), ca. 177 sommerhuse
 • 2024-2026   Søndervig, ca. 821 sommerhuse
 • 2027            Årgab, ca. 89 sommerhuse

Det helt præcise antal sommerhuse, der skal kloakeres afhænger af, hvor mange nye anlæg, der bliver etableret inden kloakeringen er udført i de enkelte områder. Alle grundejere med nyere nedsivningsanlæg har mulighed for udnytte nedskrivningsperioden ved at søge dispensation for tilslutning til kloakken.

Følgegruppen for sommerhusejerne ønsker, at nedskrivningsperioden for nyere nedsivningsanlæg sættes til 20 år (mod i dag 10 år), vurderet ud fra et nedsivningsanlægs normale levetid.

Ringkøbing-Skjern Forsyningen A/S vil fastholde nedskrivningsperioden på de nuværende 10 år. Det skyldes, at kloakeringsprojektet er en likviditetsmæssig udfordring for forsyningen, så deres udgangspunkt er, at hvis det økonomisk skal hænge sammen må dispensationsperioden ikke være over 10 år.

Administrationen anbefaler, at nedskrivningsperioden fastholdes på de 10 år, som er gældende i dag. Det vil sige, at der kan søges om dispensation for kloaktilslutning, men ikke for tilslutningsbidraget, som forfalder, straks der kan tilsluttes forsyningens ledning. Forsyningen vil dog tilbyde grundejere med nyere anlæg en afdragsordning til betaling af tilslutningsbidraget strækkende sig over op til 10 år. På den baggrund finder administrationen det passende, at nedskrivningsperioden fastholdes på de nuværende 10 år.

Ved kloakering bliver samtlige grundejer opkrævet det lovpligtige tilslutningsbidrag (40.162,50 kr. i 2019-tal, svarende til 60 % af det fulde tilslutningsbidrag) af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S jf. deres betalingsvedtægter. Forsyningen fastholder, at tilslutningsbidraget skal betales, straks der er mulighed for tilslutning til kloakken. Dette er også gældende for de grundejere, der ønsker at gøre brug af dispensationsmuligheden (nedskrivningsperioden) for fritagelse af tilslutningen til kloakken. For at tilgodese de borger, der har et nyere godkendt nedsivningsanlæg, har forsyningen som nævnt ovenfor udarbejdet et lånetilbud til betaling af tilslutningsbidraget.

 

Der vil kunne afdrages over op til 10 år under forudsætning af, at der kan opnås dispensation for tilslutningen. Afdragsperioden følger det antal år, der kan gives dispensation.

 

Kloakeringen ud over planperioden 2019-2027

I 2019 og 2020 udarbejder Ringkøbing-Skjern Forsyning  A/S og Ringkøbing-Skjern Kommune en samlet plan for kloakeringen af de resterende sommerhuse i kommunen. Der kan i enkelte områder umiddelbart syd for Søndervig eventuelt igangsættes kloakering i planperioden, såfremt der er blandt sommerhusejerne er et udbredt ønske om det, og der vedtages tillæg til spildevandsplanen om det.

 

Kommunikation til grundejerne

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilken kommunikation til borgerne, der ønskes i forbindelse med godkendelse af spildevandplanen og udførelsen af kloakering/separering.

Ønskes der:

 • Et stort borgermøde i høringsperioden, hvor alle interesserede inviteres til at kommentere på Spildevandsplan 2019-2027.
 • Flere mindre møder, der er målrettet til de grundejere, der skal kloakeres eller separeres. Møderne afholdes i passende tid forud for at kloakeringsarbejdet igangsættes.

Administrationen vil udover møde med borgerne også udarbejde en pjece med alle relevante oplysninger i forbindelse med kloakeringen af sommerhusområderne.

Tilsvarende vil der blive udarbejdet orienteringsmateriale til de grundejere, der skal separatkloakeres.

 

Spildevandstekniske anlæg

I forbindelse med revisionen ønsker forsyningen at flere spildevandstekniske anlæg i form af åbne regnvandsledninger (grøfter) udskrives af  spildevandsplanen. Udskrivningen betyder, at de spildevandstekniske anlæg ændrer status til private vandløb, hvilket medfører, at vedligeholdelsesforpligtigelsen overgår til de berørte lodsejere. Revisionen af spildevandsplanen betyder, at følgende anlæg forventes at overgå til privat vandløb på sigt (ved tillæg til Spildevandsplan 2019-2027):

 • Sandbæk i Videbæk - en mindre strækning
 • Videbæk Bæk - en mindre strækning
 • Herborg Bæk - en mindre strækning

I Spildevandsplan 2019-2027 bliver Skelbækken i Ringkøbing indskrevet i planen som spildevandsteknisk anlæg i forbindelse med etablering af "slusen" til sikring af oversvømmelse i forbindelse med klimaændringer.


Klimasikring

Der er indgået aftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ejendomsfonden Naturkraft om et medfinansieringsprojekt. Projektet vil klimasikre bebyggede områder i Ringkøbing by, der afvander til Skelbækken. Området er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan 2011-2015.

 

Vandplan

I Vandområdeplan 2015-2021, tema ”VP2 – Indsatsprogram, Indsats. Ukloakerede ejendomme” er der udpeget flere recipienter, hvor den økologiske tilstand ikke er opfyldt på grund af udledningen af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Kommunen har givet påbud til alle udpegede ejendomme. Det er dog ikke alle ejendomme, der har forbedret rensningen, primært da fristen for forbedringen ikke er overskredet.

I Vandområdeplan 2015-2021 er ingen renseanlæg udpeget til indsats om forbedret rensning.

Alle indsatser udpeget i vandområdeplanen for de regnbetingede udløb er igangsat eller udført.


Miljøvurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at kloakering af sommerhusområder og den fremtidige renseanlægsstruktur er af væsentlig betydning for miljøet. Derfor er der foretaget en miljøvurdering af spildevandsplan 2019-2027 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Det vurderes, at Spildevandsplan 2019-2027 indeholder foranstaltninger, der afbøder negative effekter på miljøet.

Miljøvurderingsrapporten er med som bilag 9 til Spildevandsplan 2019-2027.

 

Arla - Nr. Vium

Administrationen foreslår, at der gives accept til, at kloakopland EG19, Arla, Nr. Vium tages ud af forslag til Spildevandsplan 2019-2027, og behandles som et tillæg til nuværende Spildevandsplan 2010-2020, såfremt der kommer mange høringssvar fra de andre områder, som medfører behov mere tid til at behandle disse og dermed udskyder godkendelsen af Spildevandsplan 2019-2027.  

Det er vigtigt at sikre, at spildevandsplanen for område EG19, Arla, Nr. Vium vedtages, da Arla ønsker at gå i gang med at bygge snarest. Imidlertid er det ikke muligt at opnå private aftale om køb af arealet og der skal derfor gennemføres en ekspropriation eller indgås aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Før en sådan proces kan igangsættes skal alle nødvendige tilladelser foruden plangrundlag med videre være på plads. Dette gælder også for spildevandsplanen, da håndtering af spildevand er en forudsætning for, at byggeriet kan tillades.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse 966 af 23. juni 2017, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017.

Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomi

For at blive koblet på kloaksystemet, skal der betales et standardtilslutningsbidrag til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S på 66.938,43 kr. inkl. moms (2019) for tilslutning af både regn- og spildevand og 60 % heraf (40.163,05 kr.), når der kun tilslutter spildevand, og regnvand håndteres på egen grund.

Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandafledningsbidrag og et fast bidrag til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

Taksterne for afledning fastsættes af Forsyningens bestyrelse med Byrådets efterfølgende legalitetsgodkendelse.

Effektvurdering

Ved kloakseparering bliver den mængde vand, der skal pumpes til renseanlæggene reduceret, ligesom mængden af opblandet spildevand og regnvand reduceres, hvilket mindsker risikoen for overløb til vandløb eller fjord.

Centraliseringen giver den fordel, at renseanlæggene er mere robuste over for ændringer i sammensætningen af spildevandet og mængden, f.eks.når der tilkobles nye forbrugere (herunder industrivirksomheder) til renseanlæggene.

Hvis der i fremtiden kommer nye krav til spildevandsrensningen, så der skal renses for flere stoffer (mikroplast, miljøfremmede stoffer m.m.) vil det være meget lettere og billigere at gennemføre på få store anlæg.

Kloakering af sommerhusene vil løse nuværende og kommende problemer med afledningen af spildevand i sommerhusområderne. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,

 1. at nedskrivningsperioden for nyere nedsivningsanlæg fastholdes på 10 år
 2. at kommunikationsformen til borgerne diskuteres.
 3. at forslag til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.
 4. at der gives accept til at kloakopland EG19, Arla, Nr. Vium evt. kan behandles som et tillæg til nuværende Spildevandsplan 2010-2020.  

 Teknik- og Miljøudvalget 05-02-2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at der planlægges en offensiv kommunikation.

Svend Boye Thomsen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.Økonomiudvalget 26-02-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, herunder at der planlægges en offensiv kommunikation.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling, herunder at der planlægges en offensiv kommunikation.

Svend Boye Thomsen, Iver Enevoldsen og Jens Erik Damgaard stemte imod delen vedr. kloakering af sommerhusområderne. Jens Erik Damgaard og Benjamin Morthorst stemte imod indstillingens punkt 1.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Takster 2019/20 Musikskolen

Sagsnr: 19-004444

Sagsfremstilling

Musikskolen Ringkøbing-Skjern sender takstblad for undervisningsåret 2019/2020 til godkendelse.

Priserne er fremskrevet med 1,98%. Dog har Musikskolen valgt ikke at fremskrive priserne for soloundervisning over 25 år - de såkaldte klippekort, da prisen allerede dækker den forventede lønudgift for skoleåret 2019/20, og da de ligeledes ved sammenligning med øvrige musikskoler i regionen kan konstatere at Ringkøbing-Skjern Kommunes priser ligger højt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om musik.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler takstbladet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-02-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens anbefaling.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Lokalaftale på lærerområdet

Sagsnr: 18-017937

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 29. maj 2018 at undersøge mulighederne for at indgå en lokalaftale med Fjordkredsen, Danmarks Lærerforenings afdeling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

På bagrund heraf blev der indledt en møderække mellem repræsentanter for Fjordkredsen, Børne- og Familieudvalget, Skolelederforeningen og administrationen. Den 18. december 2018 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført med henblik på at afdække, hvilke elementer en sådan aftale burde indeholde.

Resultaterne fra undersøgelsen var udgangspunktet for de drøftelse, som nu har ført frem til den aftale, der er vedlagt som bilag til dette punkt.

Forslaget til aftale indeholder blandt andet følgende bestemmelser og principper:

 • Med elevernes dannelse, læring og trivsel i centrum ønsker parterne med denne aftale fortsat at kunne fastholde og rekruttere dygtige lærere til kommunens skoler. Målet er også at mindske sygefraværet, sikre trivsel og godt arbejdsmiljø samt styrke et samarbejde baseret på tillid, åbenhed samt høj social og professionel kapital.

 • Udviklingen i folkeskolen i Ringkøbing-Skjern Kommune baseres på tillid samt på en tæt og god dialog mellem ledelse, tillidsrepræsentanten og medarbejdere med henblik på at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen. Som følge heraf inddrages lærere og børnehaveklasseledere naturligt i de beslutninger, der vedrører dem selv.

 • Det forventes, at alle skoler laver en lokalaftale med DLF, Fjordkredsen.

 • Mindst en gang om året arrangeres et møde mellem medlemmer fra Børne- og Familieudvalget og skolernes tillidsrepræsentanter med det formål at skabe gensidig forståelse og styrke kommunikationen.

 • Mindst en gang årligt arrangeres fortsat en fælles dag for skolelederne, tillidsrepræsentanterne og mindst en repræsentant fra Dagtilbud og Undervisning. Medlemmer af Børne- og Familieudvalget informeres om datoen og indhold og kan efter ønske deltage i dagen.

 • Lokalt er det en målsætning, at der skal være et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og skoleleder. Parterne anbefaler jævnlige møder mellem skoleledelsen og tillidsrepræsentanten for at styrke samarbejdet.

 • Forud for skoleåret drøfter leder og TR skoleårets planlægning.

 • Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år (normperioden) fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Nettoarbejdstiden udgør 1680 timer for en fuldtidsansat. Arbejdstiden fordeles på max. 210 dage.

 • Skolelederen udarbejder forud for normperioden en skriftlig opgaveoversigt til hver lærer og børnehaveklasseleder. Opgaveoversigten skal udleveres til den enkelte medarbejder senest 8 uger før normperiodens begyndelse.  

 • Undervisningstiden skal i videst muligt omfang tilrettelægges sammenhængende, således at medarbejderen kan anvende den resterende del af arbejdstiden hensigtsmæssigt. Så vidt muligt placeres undervisningstid og forberedelsestid samlet.

 • Opgaveoversigten skal give et klart billede af de opgaver, som læreren forventes at løse.

 • Der kalendersættes en årlig samtale mellem hver enkelt lærer og dennes nærmeste leder til drøftelse af opgaveoversigten og det forventede tidsforbrug.

 • Som et led i at kvalificere funktions- og opgavevaretagelsen bør der foreligge en skriftlig beskrivelse af, hvad funktionen/opgaven indeholder. En sådan beskrivelse udarbejdes naturligt i dialog mellem leder og medarbejder.

 • Skoleledelsen er løbende i dialog med medarbejderne om deres samlede opgaveoversigt.

 • Det årlige undervisningstimetal fastsættes til maksimalt 780 timer for fuldtidsbeskæftigede lærere og 840 timer for fuldtidsbeskæftigede børnehaveklasseledere og reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Der kan være lærere eller børnehaveklasseledere, der ønsker flere timer, eller der kan opstå særlige situationer, hvor ledelsen vurderer, at en lærers planlagte undervisningstimetal af konkrete pædagogiske/driftsmæssige årsager må ligge over max undervisningstimetallet. Her inddrager ledelsen medarbejder og TR i drøftelsen af, hvordan læreren sikres mulighed for tilstrækkelig og sammenhængende tid til forberedelse, så opgaven kan løses kvalificeret.

 • Det er vigtigt at nyuddannede lærere får en god start i folkeskolen jf. OK 15, pkt. 5. Derfor vil skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune tilstræbe at gøre det så attraktivt som muligt at være nyuddannet/nyansat lærer.  

 • Aftalen gælder for normperioderne 2019/2020 og 2020/2021.

 • Aftalen evalueres i 2020. Til grund for evalueringen lægges de erfaringer, begge parter gør sig i løbet af det første år samt en opfølgende undersøgelse blandt lærerne. Aftalen evalueres i forlængelse af afrapporteringen i januar 2020 fra Arbejdstidskommissionen nedsat ved O18. I forlængelse heraf vil parterne i samarbejde med skoleleder og TR aftale møde med henblik på opfølgning og evaluering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om udvalget vil anbefale Byrådet at godkende forslaget til aftale med Danmarks Lærerforening, Fjordkredsen.

Børne- og Familieudvalget 28-02-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler Byrådet at godkende forslaget til aftale.

 Økonomiudvalget 05-03-2019
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag Beslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Tilbagebetaling af forældrebetaling, hvis forældrene selv passer barnet

Sagsnr: 19-004766

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede den 26. februar 2007, at der skal ske en tilbagebetaling af forældrebetalingen i forbindelse med, at forældrene selv passer barnet, hvis dagplejeren f.eks. er fraværende på grund af sygdom eller ferie. 

Efter en evaluering i september 2008, besluttede Børne- og Familieudvalget at fortsætte ordningen uændret.

Børne- og Socialministeriet har i orienteringsskrivelse af 20. december 2018 præciseret, at der ikke er hjemmel i loven til at fortsætte denne praksis. 

I Ministeriets vurdering står der følgende,

"Daginstitutioner og dagplejen er efter dagtilbudsloven ligestillede tilbud, hvormed forstås, at begge typer af tilbud indgår i kommunens forsyning, ligesom de er omfattet af de samme krav til rammer og indhold til dagtilbud, som følger af dagtilbudsloven, herunder reglerne om pasningsgaranti, loftet for forældrenes egenbetaling, reglerne om pædagogiske læreplaner, forældreindflydelse mv.

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre en struktur og en organisering af dagtilbudsområdet, der sikrer, at kommunerne altid efterlever reglerne om pasningsgaranti, så alle forældre har sikkerhed for, at de får stillet en plads til rådighed i en daginstitution eller i dagplejen på alle hverdage, og at tilbuddet har en kvalitet, der efterlever de krav, der følger af dagtilbudsloven.

Dette gælder også i forbindelse med det pædagogiske personales sygdom og ferie eller lukkedage i en daginstitution eller i dagplejen, hvor kommunen altid skal stille alternativ pasning til rådighed for forældre, som har den beskrevne kvalitet. Pasningsgarantien giver forældrene sikkerhed for, at de hver dag kan få deres børn passet i et dagtilbud, hvor børnene er trygge, får omsorg og bliver stimuleret, hvor dette er en væsentlig forudsætning for, at familierne kan få deres hverdag med arbejde- og familieliv til at gå op.

Dagtilbudslovens regler om forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud er fastsat, så forældrebetalingen afspejler, at forældrene får stillet en plads i dagtilbud til rådighed på alle hverdage og i et vis antal timer hver uge. Dette gælder uanset, om forældrene benytter pladsen i mindre omfang. Dette betyder, at forældrenes egenbetaling således ikke kan nedsættes, hvis eksempelvis barnet holder fri fra dagtilbuddet, barnet er syg, barnet holder ferie med forældrene, forældrene henter barnet tidligt om fredagen mv.

Det er med dette udgangspunkt ministeriets vurdering, at der ikke med hjemmel i dagtilbudsloven kan ske tilbagebetaling af egenbetalingen eller reduktion af egenbetalingen til forældre med børn i daginstitutioner og dagplejen, hvor kommune i medfør af pasningsgarantien har stillet en plads i dagtilbud til rådighed for forældrene, herunder alternativ pasning i et dagtilbud ved lukkedag."

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at den budgetterede forældrebetaling fra forældre til børn i dagplejen i 2019 er afsat ud fra en forventning om en samlet tilbagebetaling på 350.000 kr. Når tilbagebetalingen nu stopper, betyder det, at indtægten fra forældrebetalingen dermed stiger. 

Samtidig vil udgiften til dispositionsvederlagene stige, når børnene nu skal i gæstepleje, i stedet for at blive passet hjemme af forældrene.

For at sikre, at der er dagplejere nok til at kunne dække behovet for gæstebørn indenfor pasningsdistriktet, kan ændringen også få den konsekvens, at der bliver behov for et øget antal dagplejere. Risikoen herfor er størst i de mindste pasningsdistrikter.

De samlede økonomiske konsekvenser ved ændringen vil først kunne opgøres, når det kan konstateres, i hvor høj grad forældrene selv vælger at passe børnene, når deres dagplejer er fraværende.  

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ordningen med tilbagebetaling af forældrebetaling, hvis forældrene selv passer barnet, ophører med virkning fra 1. marts 2019, og at sagen oversendes til Byrådet til orientering.

Børne- og Familieudvalget 28-02-2019
Børne- og Familiudvalget godkendte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 05-03-2019
Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Lokaletilskudsgodkendelse af Rækker Mølle Hallens hal 2 - punkt fra byrådsmedlem Erik Viborg

Sagsnr: 19-004626

Sagsfremstilling

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Viborg har i mail til borgmesteren den 26. februar 2019 ønsket følgende punkt fra Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 19. februar 2019 på byrådets dagsorden:

Rækker Mølle Hallen søger om lokaletilskudsgodkendelse af den kommende hal 2.

Rækker Mølle hallen oplever en stigende behov for lokalt at kunne imødekomme det lokalebehov som foreningerne i og omkring Rækker Mølle har. Som den del af processen med at opfører en hal 2 ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse af en kommende hal 2 som lokaletilskudsberettiget. 

Rækker Mølle Hallen har efter dialog med de forventede brugerforeninger fremsendt et overslag på hvor mange timer hallen forventes udlejet.

Rækker Mølle KFUM: 10time*34uger*598kr/timen*68% = 138.257kr.

Faster og Hanning Boldklub: 4timer*15 uger*598kr/timen*68% = 24.398 kr.

Rækker Mølle GUF, Badminton: 2timer*25uger*598kr/timen*68% = 20.332 kr.

Foruden ovenstående timetal er der potentiale for aktivitetsudvidelse i hallerne i Rækker Mølle. På denne baggrund må forventes en yderlig merudgift, som vil påhvile lokaletilskudsbudgettet.

Da Rækker Mølle KFUM allerede modtager lokaletilskud til 340 timer i andre haller, er den samlede merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune på i alt 44.730 kr.

Der vil være potentiale for, at der kan opstå aktivitetsudvidelse i de haller, hvor Rækker Mølle KFUM tidligere har været, hvilket vil være en potentiel merudgift.

Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 19. februar 2019 at give afslag på ansøgning om lokaletilskud til Rækker Mølle Hallens Hal 2. Henrik Andersen og Irene Lund Pedersen kunne ikke tilslutte sig beslutningen.

På samme møde i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede et flertal i udvalget at lave et generelt stop for lokaletilskudsgodkendelser af nye 800 m2 eller større haller med omgående virkning. Henrik Andersen og Irene Lund Pedersen støtter forslaget, men med virkning for 1. 1. 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven §25 stk. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til:

3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Initiativret i styrelseslovens §11:

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger

§ 11, stk. 1, giver ikke det enkelte medlem noget krav på, at en sags videre ekspedition standses, eller at sagen underkastes realitetsbehandling i kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan således ikke modsætte sig, at sagen henvises til afgørelse i et udvalg eller administrationen, ligesom kommunalbestyrelsen inden for vide rammer kan beslutte, at sagen udsættes til et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan - i modsætning til, hvad der gælder med hensyn til medlemmets standsningsret efter § 23 - afslutte behandlingen af sagen med en beslutning om, at kommunalbestyrelsen ikke foretager sig videre, dvs. uden at træffe realitetsafgørelse.

Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde - forudsat at anmodning herom er rettidigt indgivet til borgmesteren i henhold til kommunens forretningsorden

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at merudgiften skal dækkes inden for det afsatte budget under lokaletilskud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Henset til at Rækker Mølle-Hallen er meget langt fremme i processen i.f.t. udvidelse af halkapaciteten, og at der dels er udarbejdet færdige tegninger, og dels har været afholdt licitation på projektet omgøres Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning og der meddeles godkendelse af ansøgning om lokaletilskud til de nye faciliteter.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

20: Skifte af formand i §17, stk. 4-udvalg (Videnudvalget), samt udpegning af nyt medlem til samme.

Sagsnr: 19-005882

Sagsfremstilling

Lennart Qvist har meddelt, at han ønsker at udtræde af Videnudvalget.

Jf. kommissoriet for Videnudvalget, der senest er revideret i februar 2018, skal der sidde fire byrådsmedlemmer, hvoraf

 • et medlem skal være formand,
 • et medlem skal være den siddende formand for Beskæftigelsesudvalget,
 • Erhvervs- og Vækstudvalget og Børn- og Familieudvalget skal være repræsentereret.

Herudover har borgmesteren en plads i Videnudvalget.

Byrådet udpegede på dets konstituerende byrådsmøde den 14. december 2017 følgende byrådsmedlemmer til Videnudvalget: Lennart Qvist (formand), Kristian Andersen, Lise Juhl Hansen og Trine Ørskov.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelses §17, stk. 4.

Kommissorium for Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnudvalg.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet,

 • at Lennart Qvist udtræder af Videnudvalget
 • at Lise Juhl Hansen udpeges som formand for Videnudvalget
 • at Byrådet udpeger et ny medlem af Videnudvalget

Bilag Beslutning

Borgmesterens indstilling godkendt. Iver Enevoldsen blev udpeget som nyt medlem af Videnudvalget.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

21 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

22: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing