Referat: 23. april 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Lise Juhl Hansen
 • Svend Boye Thomsen
 • Linda Nielsen
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Bjarne Svendsen
 • Irene Lund Pederen
 • Iver Enevoldsen
 • Kristian Andersen
 • Gitte Kjeldsen
 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Søren Elbæk
 • Jørgen Byskov
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Bøgsted
 • Benjamin Morthorst
 • Henrik Andersen
 • Trine Ørskov
 • Jens S. Højland
 • John G. Christensen
 • Jørgen Rabjerg
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lennart Qvist
 • Hans Pedersen
 • Hanne Simonsen
 • Jesper Lærke

Fraværende

 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Det var udsendelse af denne dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetiden i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partiskifte for byrådsmedlem Svend Boye Thomsen

Sagsnr: 19-011849

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Svend Boye Thomsen har den 4. april 2019 via mail meddelt borgmesteren, at han har meldt sig ud af Venstre.

Svend Boye Thomsen fortsætter sit hverv i byrådet som løsgænger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsnr: 19-003256

Sagsfremstilling

Vedhæftet som bilag, er der udarbejdet oversigter over overførselsbeløbene fra 2018 til 2019. Samlet ansøges om overførsel af godt 134 mio. kr., hvilket ligger på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. Den første side i vedhæftede bilag, viser overordnet udviklingen i driftsoverførslerne de sidste 2 år. Derefter vises udviklingen for de enkelte aftaleenheder under de forskellige fagområder/udvalg.

Overførslerne har været forelagt de respektive fagudvalg på møderne i marts.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Overførselsbeløbene skal genbevilges af Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemet for kommuner (Økonomi- og Indenrigsministeriet).

Økonomi

Da det samlede overførselsbeløb på godt 134 mio. kr. er akkumulerede uforbrugte driftsmidler, er overførselsbeløbene en del af kassebeholdningen. Reglerne omkring overførsler eksisterede også i de gamle kommuner før kommunesammenlægningen, og oparbejdelsen af de akkumulerede over-/underskud i aftaleenhederne er derfor sket over mange år.

De samlede netto opsparinger i aftaleenhederne, har generelt ligget på et stabilt niveau i mange år.

Det vil belaste såvel likviditeten som serviceudgiftsrammen, såfremt der i et enkelt år forbruges betydelige dele af de akkumulerede driftsoverførsler. Særlig vedrørende serviceudgiftsrammen skal bemærkes, at regnskabsmæssig overholdelse af servicerammen måles op mod det oprindelige godkendte budget - det vil sige budgettet eksklusiv driftsoverførsler.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 134.450.000 kr. overføres til 2019.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsoverførsler fra 2018 til 2019

Sagsnr: 19-003256

Sagsfremstilling

I forbindelse med den tekniske regnskabsafslutning for 2018 kan det konstateres, at en række anlægsprojekter ikke er endeligt afsluttet eller ikke igangsat endnu. Ved regnskabsårets udløb henstår derfor uforbrugte rådighedsbeløb på disse projekter.

Som en fortsættelse af den praksis, som byrådet hidtil har anvendt, søges der en genbevilling i 2019 til færdiggørelse af de anlægsprojekter, der regnskabsmæssigt ikke var afsluttet ved udgangen af 2018.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over samtlige ikke-afsluttede anlægsprojekter. De tilhørende ikke-forbrugte rådighedsbeløb kan opsummeres således:

I følge bilag udsendt med dagsordenen fremgår det, at hovedparten af ovenstående beløb vedrører projekter, der er igangsat, men som endnu ikke er afsluttet.

De respektive fagudvalg behandler på marts-møderne sagen vedrørende overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 for hver deres område.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger (herunder også overførsel fra tidligere år) godkendes af byrådet.

Økonomi

Der ansøges om genbevilling af i alt netto 38,968 mio. kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2019.

Vedrørende VE-projekter lægger kommunen ud, og først når det enkelte projekt er afsluttet sker der udbetaling fra VE-fonden på baggrund af et revideret regnskab. Derfor står kommunen i forskud med 5,8 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Overførselsbeløbet vedrørende det brugerfinansierede område, der udgør 6,393 mio. kr. vedrører renovationsområdet. Renovationsområdet er et område som "hviler i sig selv", hvor taksten skal dække såvel drifts- og anlægsudgifter.

Grundkapitalindskud udgør ca. 3 mio. kr. og skal anvendes til indskud i landsbybyggefonden i forbindelse med støttet boligbyggeri.

Låneoptagelsen, der udgør i alt 99,5 mio. kr., består af en låneramme på 29,5 mio. kr., der allerede er besluttet udnyttet til optagelse af lån i 2019, der vedrører anlægsudgifter i 2018. Derudover består låneoptagelsen af 70 mio. kr. vedrørende højhastighedsinternet - en lånedispensation der skal udnyttes senest i 2020.

Vedrørende højhastighedsinternet overføres en anlægsudgift svarende til knap 70 mio. kr.

Den resterende del af overførslerne vedrører den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2018.

Merforbruget vedrørende udbetaling af anlægstilskud til Naturkraft overføres ikke, da det finansieres af udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges netto 38,968 mio. kr. i 2019 til færdiggørelse af anlægsprojekter jf. specifikationen, der er udsendt med dagsordenen.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Årsrapport 2018

Sagsnr: 18-012871

Sagsfremstilling

Ved afslutningen af regnskabsår 2018 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2018 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2018 og regnskab for 2018.

Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et overskud på godt 6 mio. kr. Regnskabsresultatet er 2,5 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret.

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

 • Indtægterne endte med at blive 40,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget.
 • Driftsudgifterne endte med at blive godt 15 mio. kr. lavere end oprindeligt budget.
 • Driftsresultatet før finansiering er godt 25 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært lavere indtægter fra generelle tilskud m.v., som hovedsageligt skyldes store tilbagebetalinger til staten vedrørende beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige og bloktilskud vedrørende overførselsindkomster.
 • Årsagerne til, at driftsudgifterne er lavere end budgetteret, skyldes dels, at udgifter til overførselsindkomster og forsikrede ledige ligger godt 30 mio. kr. under budgettet. Omvendt har der været merudgifter til det specialiserede område – i særlig grad vedrørende specialundervisning og anbringelser af børn.      
 • Nettoudgifter til renter er 3,4 mio. kr. lavere end oprindelig budget, Hovedårsagen er højere renteindtægter af likvide aktiver og tilgodehavende.
 • Anlægsforbruget på det skattefinansierede område har udgjort knap 142 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Hovedårsagen er, at budgettet til anlæg af Seniorcentret i Skjern var afsat i 2017, men investeringen er først sket i løbet af 2018.
 • Indtægterne på ekstraordinære poster er 45,6 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret, hvilket skyldes udlodning fra Ringkøbing-Skjern Forsyning på 45 mio. kr.
 • Forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, viser et mindre forbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen til det øgede overskud er et driftsresultat der er ca. 4 mio. kr. bedre end budgetteret, mens anlægsudgifterne omvendt har været ca. 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Samtidig med godkendelsen af årsrapporten for 2018 godkendes også den anvendte regnskabspraksis. Det fremgår af afsnit 9.4 i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af regnskab. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er beskrevet i sidste hovedafsnit i Årsrapport 2018 for Ringkøbing-Skjern Kommune. 


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Årsrapporten for 2018 og tilhørende regnskabspraksis samt overgiver disse til revisionen.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Hvide Sande Havn - Godkendelse af regnskab 2018 samt godkendelse af vedtægtsændringer.

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt revideret årsrapport for 2018. Regnskabet viser et overskud på ca. 5,8 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2017 var et overskud på ca. 5,1 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 79,3 mio. kr. mod 73,5 mio. kr. i 2017.

Årsrapporten er revideret af revisionsfirmaet Ernst & Young og har ikke givet revisionsfirmaet anledning til bemærkninger.

Sammen med årsrapporten har Hvide Sande Havn fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af vedtægtsændringer for Havnen.

I forbindelse med Havnens ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealet til Projekt Langsand Langs Vand har Erhvervsstyrelsen ønsket en enkelt tilføjelse i havnens vedtægter. Det ønskes indføjet, at fremtidige vedtægtsændringer skal forelægges Erhvervsstyrelsen. På den baggrund har havnen fremsendt en korrigeret vedtægt, der alene er ændret ved indføjelse af en ny § 14 omhandlende ovennævnte samt en ny § 15 omhandlende tidligere § 14 – og nu med opdateret ikrafttræden.

På Økonomiudvalgsmødet vil havnen være repræsenteret ved:

 • formand Iver Enevoldsen
 • næstformand Poul Hjulmand
 • havnedirektør Steen Davidsen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at årsrapporten for Hvide Sande Havn vedr. 2018 godkendes
 • at den foreslåede vedtægtsændring godkendes


Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Bomidtvest. Helhedsplan afd. 261, Videbæk. Godkendelse af skema C.

Sagsnr: 15-049387

Sagsfremstilling

Bomidtvest har afsluttet et større renoveringsprojekt i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen i afdeling 261. Afdelingen omfatter 12 boliger, beliggende Nørregade 46-48 i Videbæk. I den anledning anmoder Bomidtvest om godkendelse af skema C (endeligt regnskab) for det pågældende projekt. Samtidig er fremsendt erklæring fra boligselskabets revisor, der ikke har bemærkninger til det udarbejdede regnskab.

Renoveringen har bl.a. omfattet ny tagkonstruktion, merisolering af tagrum og ydervægge, nye murede facader og nye vinduer, etablering af nye trapper samt elevatoradgang.

Ifølge regnskabet har omkostningerne ved renoveringen beløbet sig til i alt ca. 19,4 mio. kr., fordelt med 13,1 mio. kr. til støttet arbejde, og ca. 6,3 mio. kr. til ustøttet arbejde. Boligselskabets finansiering af anlægsudgifterne sker dels ved optagelse af realkreditlån, og dels ved en årlig tilførsel af driftslån fra Landsbyggefonden. Herudover har boligselskabet fået en særlig engangs-kapitaltilførsel på i alt 0,5 mio. kr. fra hhv. Landsbyggefonden, realkreditinstituttet, boligorganisationen og kommunen. Kommunens udgift til dette udgør 100.000 kr.

Byrådet har på sit møde den 15. marts 2016, dagsordenens punkt 3 godkendt projektets finansiering, herunder, at der stilles lovpligtig kommunegaranti for de optagne realkreditlån. Desuden godkendtes, at kommunen afholder 100.000 kr., svarende til den kommunale del af kapitaltilførslen. Beløbet er registreret i kommunens regnskab for 2017, og er finansieret af et tilsvarende budgetbeløb i 2017.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Kommunegarantier for lån optaget af almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Kommunens andel af kapitaltilførsel er afholdt i 2017 med 100.000 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse 

 • at regnskabet jfr. det fremsendte skema C godkendes.
 • at de tidligere afgivne garantierklæringer for realkreditlån opretholdes.


Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Godkendelse af politikkerne for 2019 - 2023

Sagsnr: 18-008966

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende politikkerne for 2019 - 2023. Udvalgene har udarbejdet politikker for hver deres områder og politikkerne sendes nu til godkendelse i byrådet. 

Der er i alt 18 politikker.

Økonomiudvalget:

 • Ungepolitik
 • Landdistriktspolitik

Erhvervs- og Vækstudvalget:

 • Erhvervspolitik
 • Fødevarepolitik
 • Energi2020 politik
 • Videnpolitik
 • Profilerings- og bosætningspolitik
 • Turismepolitik
 • Handelspolitik

Social- og Sundhedsudvalget:

 • Ældrepolitik
 • Sundhedspolitik
 • Handicap- og psykiatripolitik

Børne- og Familie udvalget:

 • Børn- og Familiepolitik

Teknik- og Miljøudvalget:

 • Natur- og ressourcepolitik
 • Mobilitetspolitik
 • Bypolitik

Kultur- og Fritidsudvalget:

 • Fritidslivspolitik

Beskæftigelsesudvalget:

 • Beskæftigelsespolitik

Fag- og stabsområderne udarbejder handlingsplaner for de enkelte politikker. Handlingsplanerne skal være færdige i løbet af juni 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender politikkerne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts 2019, pkt. 4:

 • Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forslag til Fritidslivspolitikken.

Erhvervs- og Vækstudvalget den 25. marts 2019:

 • Punkt 8: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler forslag handelspolitik til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 9: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler forslag til erhvervspolitik til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 10: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler forslag til profilerings- og bosætningspolitik til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 11: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler forslag til energipolitik til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 12: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler videnpolitikken til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 13: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler fødevarepolitikken til Byrådets godkendelse.
 • Punkt 14: Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler turismepolitikken til Byrådets godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget den 25. marts 2019, pkt. 7:

 • Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsespolitikken til godkendelse i byrådet.

Økonomiudvalget den 26. marts 2019, pkt. 6:

 • Økonomiudvalget anbefaler landdistriktspolitikken til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget den 9. april 2019:

 • Punkt 10: Økonomiudvalget anbefaler Natur- og Ressourcepolitikken, Mobilitetspolitikken og Bypolitikken til byrådet.
 • Punkt 11: Økonomiudvalget anbefaler ungepolitikken til byrådets godkendelse.  

Teknik- og Miljøudvalget den 26. marts 2019, pkt. 13:

 • Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Natur- og Ressourcepolitikken, Mobililtetspolitikken og Bypolitikken til byrådet.

Børne- og Familieudvalget den 26. marts 2019, pkt. 5:

 • Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Børne- og Familiepolitikken fremsendes til Byrådet med enkelte ændringer.

Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts 2019:

 • Punkt 10: Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Handicappolitikken til godkendelse i Byrådet.
 • Punkt 11: Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Sundhedspolitikken til godkendelse i Byrådet.
 • Punkt 12: Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Ældrepolitikken til godkendelse i Byrådet.

 

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Svend Boye Thomsen stemte imod Sundhedspolitikken.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Køb af cykler til hjemmeplejeenhederne 2019

Sagsnr: 17-016113

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på 190.000 kr. til køb af 12 el-cykler og 6 almindelige cykler samt serviceaftaler i 2019.

Der er indhentet tilbud fra to forhandlere, Sahl Cykler i Skjern og Fri Bikeshop Ringkøbing. Begge forhandlere har afgivet et tilbud lydende på 1 el-cykel + 1 almindelig cykel samt serviceaftaler og beskrevet ekstra udstyr uden ens låsesystem.

Ekstra udstyr omfatter:
Kurv bag, justerbar sadelbeslag, ergonomisk styr, for- og baglygter med magnetisk dynamo, kraftig støtteben, lukket kædekasse, punkterfri dæk og streamer med RKSK telefon, nummer og adresse.

Tilbuddene for cyklerne incl. service og ekstra udstyr er stort set ens fra begge forhandlere.

Forhandler 1 Fri Bikeshop Ringkøbing (tilbud excl. moms):

El-cykel                                                                          11.600,00 kr. 
Service eftersyn 1 gang årligt pr. el-cykel 399,20 kr. 
Cykelhjelm 399,20 kr. 
Alm. cykel  4.800,00 kr. 
Service eftersyn 1 gang årligt pr. cykel  239,20 kr. 
Ved batteriskift, fast pris  3.500,00 kr. 

Forhandler 2 Sahl Cykler Skjern (tilbud excl. moms):

El-cykel  11.100,00 kr.
Service eftersyn 1 gang årligt pr. cykel                               551,65 kr.
Alm. cykel   4.610,00 kr.
Cykelhjelm   281,25 kr.
Service eftersyn 1 gang årligt pr. cykel   551,65 kr.
Ved batteriskift, fast pris  2.800,00 kr.
Alm. lånecykel til rådighed ved reparationer over 2 dage     0,00 kr.

Da ingen af forhandlerne tilbyder fri afhentning og levering af cykler i forbindelse med service, kan Sundhed og Omsorg anbefale at dele købene af cykler mellem de 2 forhandlere. Dette for at få en leverandør i nærheden af enheden for at minimere transport og tid til bringning og hentning af cykler i forbindelse med service.

På denne baggrund anbefales det, at Fri Bikeshop Ringkøbing leverer cykler til hjemmeplejeenhederne i Holmsland-Tim og Ringkøbing-Lem.

Sahl Cykler, Skjern leverer cykler til Videbæk Hjemmepleje, Tarm-Hemmet Hjemmepleje og Skjern Hjemmepleje.

Fri Bikeshop (tilbud excl. moms):

2 el-cykler á 11.600,00 kr.                                              23.200,00 kr.
2 serviceordning á 399,20 kr.  798,40 kr.

 

Total

 

23.998,40 kr.

Sahl Cykler (tilbud excl. moms):

10 el-cykler á 11.100,00 kr.                                           111.000,00 kr.
10 serviceordninger á 551,65 kr.   5.516,50 kr.
6 alm. cykler á 4.610,00 kr.   27.660,00 kr.
6 serviceordning á 551,65 kr.  3.309,90 kr.

 

Total 

 147.486,40 kr.

 

I alt 23.998,40 kr. + 147.486,40 kr.  

 

171.484,80 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der søges således om frigivelse af 172.000 kr. til køb af 12 stk. el-cykler samt 6 almindelige cykler. Alle med tilhørende serviceordninger.

Viden og Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 172.000,00 kr. kroner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 190.000 kr.Social- og Sundhedsudvalget 27-03-2019
Administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Kommunal Ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse

Sagsnr: 19-006615

Sagsfremstilling

Kommunal Ungeindsats (KUI) er en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal halvere andelen af unge uden uddannelse eller job. KUI tager udgangspunkt i Lov om Kommunal Ungeindsats, som træder i kraft den 1. august 2019. KUI indebærer et styrket samarbejde omkring de 15-25 årige på tværs af Dagtilbud og Undervisning, Børn og Familie, Handicap og Psykiatri og Beskæftigelse. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en ny mulighed for dem, der har brug for en særlig indsats for at blive klar til uddannelse og job. Begge dele indebærer en ændret økonomisk fordeling imellem fagområderne. 

Én fælles plan til den unge

Det centrale værktøj for KUI samarbejdet er uddannelsesplanen. Alle unge har krav på én uddannelsesplan, som beskriver den unges mål for fremtidig uddannelse og job. De forskellige fagområder skal samarbejde om indsatser, som sikrer, at den unge kan opnå de mål, der er sat i uddannelsesplanen.

Succes med at få unge i uddannelse og job

Målet med KUI er, at alle kommuner skal reducere antallet af unge uden uddannelse og job med 50%.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede godt på vej. Her i kommunen er 5,5% af unge 15-25 årige uden uddannelse eller job (svarende til 350 unge). Vi er dermed anden bedst i regionen. Det skyldes, at der er tradition for at samarbejde på tværs af fagområder om at få unge godt på vej i uddannelse og job. Det sker for eksempel i Team Tværs samarbejdet, hvor de fire fagområder gennem flere år har arbejdet sammen om de unge.

Væsentlige elementer i KUI i Ringkøbing-Skjern Kommune

I oplægget til KUI er der fire elementer, som er afgørende anderledes ift eksisterende praksis:

 1. Styrket samarbejde omkring de 15-17 årige. Handicap og Psykiatri samt Beskæftigelse træder med ind i indsatsen omkring de unge, inden de bliver 18 år. Det sker for at sikre en tidlig, sammenhængende indsats som bærer videre ind i voksenlivet.
 2. Forberedende Grunduddannelse (FGU) etableres med start august 2019. FGU erstatter en række eksisterende tilbud for unge under 25 år (produktionsskole, KUURS, VUC, EGU), og er målrettet unge som ikke er klar til at begynde en ordinær ungdomsuddannelse.
 3. KUI kontaktpersonsordning. En KUI-kontaktperson er en gennemgående kontaktperson til unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere instanser. Målet er, at den unge skal have én indgang til kommunen, og sikre at den unge bliver fast forankret i uddannelsesplanen. Ordningen bygger videre på de erfaringer, der er skabt, ved projektansættelse af en Ungeguide i UU. Som noget nyt fælles finansierer fagområderne tre KUI-kontaktpersoner. 
 4. Ungemøder. Der indføres en ny type af tværfaglige samarbejdsmøder. Disse møder kaldes Ungemøder. Møderne drejer sig om unge, som ikke er fast forankret i uddannelsesplanen, og har brug for støtte fra flere instanser. Formålet er at tilrettelægge én fælles uddannelsesplan i samarbejde med den unge og eventuelt dennes forældre. Det er på ungemøderne, at en eventuel KUI-kontaktperson bliver koblet på den unge.

Sådan organiseres samarbejdet

KUI samarbejdet I Ringkøbing-Skjern Kommune bliver organiseret med en styregruppe bestående af en direktør samt fagcheferne for Handicap og Psykiatri, Beskæftigelse, Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie og i tilknytning hertil en arbejdsgruppe med fagledere fra samme områder. Arbejdsgruppen varetager den løbende koordinering og udvikling af KUI indsatsen.

Arbejdsgruppen er nået langt med at udarbejde en samarbejdsaftale, som skal give helt konkrete anvisninger ift samarbejdsrelationerne omkring de forskellige målgrupper af unge.

Målgruppevurdering og økonomisk ansvar

Det økonomiske ansvar for FGU og KUI-kontaktpersonsordningen bliver placeret i Dagtilbud og Undervisning. Det skyldes, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), får en central rolle i KUI indsatsen. UU og Beskæftigelse er tovholder på uddannelsesplanen. UU har hovedansvaret for at vurdere, hvem der er i målgruppen for henholdsvis FGU og en KUI-kontaktperson.

Evaluering og opfølgning

Hvert halve år følger styregruppen op på målgruppevurdering og økonomien forbundet med FGU. Styregruppen evaluerer løbende på indsatsen og følger måltallene for at sikre, at KUI når målet om at halvere antallet af unge uden uddannelse og job.

Afdelingsleder i Beskæftigelse og leder af UU deltager under punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

KUI tager udgangspunkt i Lov om Kommunal Ungeindsats, som træder i kraft den 1. august 2019. Loven indeholder 3 hovedområder:

  • Kommunen skal etablere en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge fra 8. kl. – 25 år.
  • En række forberedende tilbud samles i Forberedende Grunduddannelse (FGU).
  • En ny uddannelsespolitisk målsætning:
   • I 2030 skal mindst 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse (Vi ligger på 87%
   • I 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet halveres. (Ringkøbing-Skjern Kommune ligger på 5,5%)

Økonomi

Nedenfor er skitseret de økonomiske konsekvenser, der anslås at være ved FGU og kontaktpersonordningen.

Som det fremgår nederst i oversigten vil der være en samlet underfinansiering i 2019 på 0,655 mio. kr. mod en overfinansiering i 2020 og fremefter. Administrationen foreslår, at underfinansieringen i 2019 finansieres af overfinansieringen i 2020.

FGU

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Udgifter til FGU elever 0 4.500 11.700 14.100
Finansiering i alt -462 7.245 14.595 14.820
Over/underfinansiering -462 2.745 2.895 720

Kontaktperson

Hele 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022
Udgifter til ansættelse af kontaktpersoner 515 1.785 1.785 1.785
Finansiering i alt 322 1.549 1.560 1.560
Over/underfinansiering -193 -236 -225 -225

FGU og kontaktperson

Over/underfinansiering - samlet -655 2.509 2.670 495

Økonomi gør opmærksom på, at finansieringen i ovenstående oversigter (DUT-midler og øvrig finansiering) udgør den samlede økonomiske ramme for FGU og kontaktperson fremadrettet. Hvorimod udgifterne til FGU er afhængig af det antal FGU-elever, der løbende starter. Dermed vil der være en usikkerhed omkring, om den økonomiske ramme kan overholdes.

En specifikation af de samlede udgifter og finansieringskilder er vedlagt som bilag

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at indsatsen godkendes.

Beskæftigelsesudvalget 25-03-2019
Administrationens indstilling godkendes.

Børne- og Familieudvalget 26-03-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 27-03-2019
Administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til en fleksibel bolig

Sagsnr: 15-045090

Sagsfremstilling

Der blev i 2016 godkendt en strategiplan 2017-2020 på Budgetkonferencen, hvor der i 2019 er afsat 1.106.000 kr. til etablering af 2 fleksible boliger til borgere indenfor Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatri ønsker at få etableret én fleksibel bolig på Rosengårdens grund, hvor der i forvejen står fleksible boliger.

Ved at etablere fleksible midlertidige boliger i eget regi har Handicap og Psykiatri mulighed for at afklare borgernes fremtidige støttebehov og bolig/boligtilbud, inden der gives et evt. mere varigt tilbud. Det er en billigere og mere fleksibel løsning at etablere fleksible boliger, da de kan flyttes efter behov.

Priserne på fleksible boliger er steget siden strategiplanen 2016, så man kan ikke længere etablere 2 fleksible boliger. Det skyldes bl.a. nye krav i bygningsreglementet og stigende håndværkerpriser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens §107.

Økonomi

Der er et afsat rådighedsbudget på 1.106.000 kr. til etablering af fleksible boliger, og de afledte driftsudgifter finansieres af centerets eget budget.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Det er tanken, at borgere fra Handicap og Psykiatri på skift skal bo midlertidigt i boligen. Ved et målrettet midlertidigt ophold i boligen forventes det, at borgerne kan afklares til, om de efterfølgende skal udsluses til egen bolig eller have et varigt §108 botilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at,

 • der meddeles og frigives en anlægsbevillingen på 1.106.000 kr. til etablering af en fleksibel bolig på grunden på Rosengården finansieret af rådighedsbeløbet fra strategiplanen for udvikling af egne tilbud.
 • de afledte driftsudgifter finansieres af centrets budget.


Social- og Sundhedsudvalget 27-03-2019
Administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 09-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Udkast til eventstrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 18-002082

Sagsfremstilling

Store tilbagevendende begivenheder er med til at sætte Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet. Formålet med denne eventstrategi er at sætte en retning for, hvilke events kommunen vil støtte, og på hvilken måde kommunen vil støtte forskellige events. Med dette udkast til eventstrategi er der fokus på, at kommunen understøtter få, store events, som brander kommunen langt uden for kommunens og Danmarks grænser. Eventstrategien danner dermed grundlag for en fælles politisk retning og prioritering af, hvilken events kommunen i særlig grad ønsker at støtte.

Med eventstrategien udpeges få, store events, som kommunen vil være med til at udvikle og sikre driften af. Tre udvalgte fyrtårnsevents med både national og international interesse skal være med til at sætte kommunen på landkortet.

Erhvervs- og vækstudvalget skal drøfte forslaget til eventstrategi, herunder at fokusere på få, mega-events med stor brandingværdi uden for kommunen.

Dette oplæg er også på dagsordenen på mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts 2019.

Eventstrategien skal herefter til endelig godkendelse i byrådet.

 

Fyrtårne på internationalt niveau

Målet er årligt at holde tre fyrtårnsevents, som lever op til følgende kriterier:

 • Har national og internationalt niveau og skaber opmærksomhed langt uden for kommune- og landegrænser.
 • Understøtter kommunens brand "Naturens Rige" som et attraktivt område for bosætning, erhvervsliv og natur.
 • Er stedbundne og tager afsæt i kommunens unikke muligheder og miljøer.

Et event i den kaliber eksisterer i dag:

 • WaterZ (International vandsportsfestival, der afholdes hvert år i september måned i Hvide Sande)

Et event er i støbeskeen:

 • Westwind24 (Elbilrace og konference i international topklasse, skal tiltrække innovative producenter af eldrevne køretøjer og de vigtigste interessenter inden for grøn, elektrificeret transport.)

Et event skal udvikles:
       Event indenfor sport, kultur eller erhverv.


Andre store events er også med til at gøre kommunen kendt

Hvert år gennemføres der mange events i Ringkøbing-Skjern Kommune. De fleste uden direkte kommunal involvering.

Ringkøbing-Skjern Kommune støtter i mindre grad allerede flere eksisterende store events. De støttede events i denne kategori har alle det til fældes, at de:

 • Som minimum har national rækkevidde og understøtter kommunens brand
 • Hovedsageligt er drevet af frivillige

Fælles for disse events er også, at kommunens støtte fortrinsvis er kommunale serviceydelser. Nogle af disse events rangerer højt inden for deres respektive genrer og brander også kommunen uden for landets grænser, men for en forholdsvis snæver målgruppe.

Events, som falder  i denne kategori af events, er blandt andre Hvide Sande Masterclass, Bork Festival, Ringkøbing Fjord Jazzfestival og Ramsing Cup. 

Nye arrangører med events i støbeskeen kan også have mulighed for at opnå støtte, hvis de understøtter retningen, der sættes med eventtrategien. Der vil blive taget stilling fra gang til gang.


Udvalgssamarbejde om støtte

Erhvervs- og Vækstudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget træffer i fællesskab beslutning om, hvilke events der skal støttes og med hvilket beløb eller serviceydelse. Udgangspunktet er, at støtten ydes til de samme events over lang tid og med fokus på fyrtårns-events, så der udvikles og gennemføres tilbagevendende events af internationale dimensioner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

To events er tildelt økonomisk støtte gennem Vækstpuljen.

 • Waterz:            Der er afsat 875.000 kroner om året til og med 2021.

 • Westwind24:     Der er afsat 2 millioner kroner over to år -  2019-2020 -      
                          til en undersøgelsesfase.                    

 • Det tredje event er endnu ikke udviklet.  

Effektvurdering

Eventstrategien evalueres og tilrettes årligt for løbende at sikre, at den kommunale støtte anvendes på de begivenheder, som bedst lever op til kriterierne for støttede kommunale events.

Evenstrategien sikrer, at der udelukkende ydes støtte til events, der sætter Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet. Dermed understøtter evenstrategien også indsatsen for et øget positivt kendskab til kommunen som et godt sted at leve.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget drøfter eventstrategien og indstiller den til godkendelse i byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-03-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Erhvervs- og Vækstudvalget 25-03-2019
Erhvervs- og Vækstudvalget anbefaler eventstrategien godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Svend Boye Thomsen stemte imod.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Opbevaring af materialet fra Europa-Parlamentsvalget til nyt valgsystem

Sagsnr: 19-011042

Sagsfremstilling

Fra sommeren 2020 vil et nyt IT-system fra KOMBIT(kommunernes IT-fællesskab) erstatte det nuværende valgsystem KMD Valg. I den forbindelse afholdes der i første halvår af 2020 et skyggevalg til den afsluttende systemtest. Skyggevalget afholdes som et nedskaleret Europa-Parlamentsvalg. Data fra Europa-Parlamentsvalget i 2019 skal derfor gemmes til sommeren 2020 til brug for skyggevalget.

KOMBIT har bedt kommunen om at bevare valgbogen, afstemningsbøgerne, tælleark fra afstemningsstederne samt et CPR-udtræk og data om valgdistrikterne. Sidstnævnte er med henblik på at genskabe valgkort fra det foranstående Europa-Parlamentsvalg.

Valgbogen og afstemningsbøgerne er jf. arkivloven allerede bevaringspligtig, mens det øvrige materiale jf. Europa-Parlamentsvalgloven kan opbevares med henblik på forskning og statistik. Økonomi- og Indenrigsministeriet har på KOMBITs foranledning vurderet, at det er inden for rammerne af den nuværende valglovgivning at gemme disse data fra Europa-Parlamentsvalg i 2019 til skyggevalget i 2020.

Det er byrådet i hver enkelt kommune, der skal træffe beslutning om at bevare tælleark, et CPR-udtræk og data om valgdistrikterne. Førnævnte data slettes, efter de er blevet anvendt til Skyggevalget.

Øvrigt ikke-bevaringspligtigt valgmateriale tilintetgøres, når valget er godkendt, jf. Europa-Parlamentsvalgloven.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Europa-Parlamentsvalgloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, der gemmes tælleark, et CPR-udtræk og data om valgdistrikterne fra Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 til skyggevalget i 2020, hvorefter materialet destrueres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

15 Ejendomssag

Sagsnr: 18-037804

Kopier link til punktet  -   Print

16 Bevilling til jordforsyning 2019

Sagsnr: 18-042480

Kopier link til punktet  -   Print

17 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Helge Albertsen
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing