Referat: 21. maj 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Gitte Kjeldsen
 • Erik Viborg
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pederen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Henrik Andersen
 • Benjamin Morthorst
 • Søren Elbæk
 • John G. Christensen
 • Lennart Qvist
 • Trine Ørskov
 • Jens S. Højland
 • Lise Juhl Hansen
 • Linda Nielsen
 • Hanne Simonsen
 • Hans Pedersen
 • Kristian Andersen
 • Jakob Agerbo
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Østergaard
 • Helge Albertsen
 • Bjarne Svendsen
 • Iver Enevoldsen
 • Jesper Lærke
 • Jørgen Rabjerg
 • Jørgen Byskov

Fraværende

 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Efter udsendelse af dagsorden har borgmesteren modtaget følgende spørgsmål fra borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune:

 

Spørgsmål fra Jens Kristian Lynderup:

  

Til byrådet (Borgmester Hans Østergaard)

 

På vegne af naboerne på Dalsvinget, Kærvej og dele af Bredgade i Videbæk skal jeg stille følgende spørgsmål omkring processen i Lokalplansforslag 433 (Højhuse på Bredgade i Videbæk)

 

Når eller hvis byrådet senere i dag vedtager lokalplansforslag 433, så tyder alt på, at det bliver med et meget spinkelt flertal, hvis det overhovedet ender med et flertal.

Samtidig er det en historisk beslutning i Ringkøbing-Skjern Kommune, som i så fald for første gang giver tilladelse til et prestigehøjhusbyggeri.

 

Er Byrådet opmærksom på, at man med en meget lille flertalsbeslutning på den ene side bruger i første omgang 2,6 mio. kroner og på sigt op til ca. 10 mio. skattekroner på at støtte et alment boligbyggeri, som i samme åndedrag påfører egne skatteborgere i nabolaget til højhusbyggeriet et samlet tab i hundredetusindkroners klassen uden umiddelbar udsigt til erstatning?

 

Er Byrådet også opmærksom på, at man tvinger egne skatteborgere til at indlede lange og dyre civile retssager for at opnå denne erstatning for deres tab af ejendomsværdi, hvis sådanne retssager overhovedet kan vindes.

 

Er byrådet opmærksomme på, at der i andre kommuner har været lignende sager, hvor lokalplansforslag er blevet underkendt på grund af overtrædelse at den såkaldte ”naboretlig tålegrænse”, samt skyggevirkninger, som tilsvarende byggerier har været skyld i på naboernes matrikler.

 

Endelig - er Byrådet opmærksomme på, at den Helhedsplan for Videbæk, som beslutningen om Lokalplansforslag 433 ikke kunne afvente, er lige om hjørnet, og at man med Kommunens planafdelings mellemkomst allerede er gået i gang med at drøfte en helhedsplan for Videbæk lokalt i små fokus grupper.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Spørgetid fandt sted. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ringkøbing-Skjern Biblioteker - godkendelse af anlægsbevilling

Sagsnr: 19-003426

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Biblioteker har i løbet af 2018 gennemført en planlagt udskiftning af deres bibliotekssystem. Projektet er nu afsluttet, og der har været en samlet anlægsudgift på 527.000 kr.

I forbindelse med den planlagte udskiftning af systemet har Biblioteket prioriteret en opsparing på driften for at kunne finansiere projektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Bedre betjeningsløsning til gavn for brugerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 527.000 kr. til udskiftning af bibliotekssystemet finansieret af Bibliotekets driftsmidler.

Kultur- og Fritidsudvalget 23-04-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 30-04-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

4: Afsluttende anlægsprojekter i 2018

Sagsnr: 18-012871

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser samt bestemmelserne i Ringkøbing-Skjern Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal der udarbejdes en særlig oversigt over afsluttede anlægsprojekter til byrådets godkendelse. Der skal alene udarbejdes særlige opgørelser for så vidt angår anlægsprojekter med en samlet anlægssum på over 2 mio. kr.

I opgørelsen vises de samlede udgifter til det pågældende anlægsarbejde, uanset i hvilket regnskabsår udgifterne er registreret. De afholdte udgifter for et givent projekt sammenholdes med den tilhørende anlægsbevilling.

Princippet i anlægsbevillinger er, at disse er flerårige, medens driftsbevillinger er 1-årige. De regnskabsmæssige udgifter til anlægsprojekter kan derfor være registreret over flere regnskabsår, og de årlige anlægsudgifter har derfor også været præsenteret for byrådet i forbindelse med den almindelige regnskabsafslutning for de pågældende regnskabsår. Ved den aktuelle forelæggelse kan der således være tale om opsummering af udgifter fra flere tidligere regnskabsår.

Regnskabsaflæggelsen for anlægsprojekter vedrørende ældre- og handicapboliger er undergivet særlige procedurekrav, hvorfor disse anlægsprojekter bliver forelagt byrådet til godkendelse (skema C) efterhånden som anlægsarbejdet afsluttes. Sådanne anlægsprojekter er derfor ikke indeholdt i den aktuelle opgørelse.

Samlet set er der uforbrugte midler svarende til knap 68.000 kr., der er tilfaldet kassen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget samt Byrådet, at anlægsregnskaberne godkendes.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2020

Sagsnr: 18-042068

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. februar 2019 at sende forslag til tillæg nr. 18 til Ringkøbing-Skjerns Kommunes Spildevandsplan 2010-2020 ud i 8 ugers offentlig høring. Forslaget er offentligt fremlagt fra den 11. marts 2019 til den 6. maj 2019. I offentlighedsperioden er der endnu ikke indkommet bemærkninger fra borger, myndigheder og interesseorganisationer. Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse sker under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser inden udløb af offentlighedsperioden d. 6. maj 2019.

Forslag til Tillæg nr. 18 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010-2020 har til formål at skabe det juridiske grundlag for etablering af planlagte transportledninger i 2019 i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen. Grundlaget skal anvendes i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ forhandlinger med berørte lodsejere om etablering af transportledninger på lodsejernes arealer.

I Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2010-2020 er beskrevet Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S' planer for etablering af transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevands-behandlingen. Da det viser sig hensigtsmæssigt at etablere flere transportledninger i 2019, er det nødvendigt at supplere tillæg nr. 14 med disse.

Ændringerne i tillæg nr. 18 er disse:

 • Transportledning fra Lem til Herningvej.

 • Transportledning ved Vostrup.

 • Transportledning fra Stadil til Tim.

Etableringen af transportledningerne kan berøre de matrikler, som er angivet i bilag 1. Der vil kunne forekomme mindre ændringer under projekteringen og forhandlingerne med lodsejerne.

Når Byrådet har vedtaget tillægget, udgør det Ringkøbing-Skjern Kommunes juridiske grundlag for at gennemføre det beskrevne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1518 af 18. december 2018)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har udarbejdet en miljømæssig vurdering af centraliseringen, som samlet set viser, at den samlede udledning af næringsstoffer fra renseanlæggene ikke øges i forhold til den nuværende belastning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2020 vedtages under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser inden offentlighedsperioden udløber den 6. maj 2019.

Teknik- og Miljøudvalget 30-04-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

6: Endelig vedtagelse af planforslag for et område til bolig- og rekreaktive formål ved Birkvej 41, Skjern

Sagsnr: 19-005409

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenen er en endelig vedtagelse af plangrundlaget for et område til bolig- og rekreative formål ved Birkvej 41, Skjern.

Historik og baggrund:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune modtog i 2017 en forespørgsel om at få tilladelse til genoptage rensning på det private renseanlæg på Birkvej 41B i Skjern.
 • Byrådet besluttede den 12. december 2017, at nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod videreførelse af den hidtidige anvendelse af Birkvej 41B, Skjern.
 • Økonomiudvalget besluttede den 21. august 2018 at igangsætte planlægningen, og afgrænse den nye planlægning til at omfatte lokalplanområde 54A.
 • Der blev afholdt en foroffentlig høring fra 27. august til den 10. september 2018. I forbindelse med høringen blev der afholdt et borgermøde den 3. september 2018, hvor forskellige senarier for den fremtidige planlægning blev præsenteret. Skjern Udviklingsforum var medfacilitator på mødet.
 • Økonomiudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Birkvej 41A og 41B, Skjern ud fra den vedlagte principskitse, som udlægger området til bolig- og rekreative formål. Samtidig behandlede økonomiudvalget de indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen. På mødet blev det besluttet, at Birkvej skal være adgangsvej til området.

Plangrundlag:
Administrationen har udarbejdet et fleksibelt plangrundlag, der giver mulighed for, at etablere tæt-lav og åben-lav bebyggelse, etageboliger samt rekreative faciliteter, herunder et besøgscenter. I praksis betyder det, at der inden for lokalplanens delområde B gives frihed til, at der kan etableres enten tæt-lav bebyggelse eller etageboliger. I delområde C og D kan der etableres enten tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Et delområdes første bebyggelse afgør, hvad resten af delområdet kan anvendes til.

Resultat fra offentlighedsfasen:
Forslag til Tillæg 12 og Lokalplan 431 blev vedtaget af Byrådet den 11. december 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. december 2018 til 11. februar 2019.

Der er i offentlighedsfasen indkommet 6 bemærkninger fra:

 • 2 myndigheder

 • 2 borgere

 • 1 forening

 • 1 samlet indsigelse fra 52 borgere

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bagerst i notatet er vist et kort med husstande, der har gjort indsigelse.

Bemærkningerne omhandler blandt andet formål, anvendelse, bebyggelsens højde og vejforhold.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler naturbeskyttelsesområder og Grønt Danmarkskort. For uddybning se vedlagte notat.

Notatet behandler også bemærkninger modtaget fra ejeren af Birkvej 41B, i forbindelse med en partshøring af ejerne af Birkvej 41A og 41B. Sagen var i partshøring i oktober 2018.

Lovændring
Fra 1. januar 2019 kan kommuner ikke længere pålægge tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Derfor fjernes teksten om tilslutning til kollektiv varmeforsyning fra lokalplanens § 9.2 og § 12.2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

I forbindelse med områdets realisering vil det blive nødvendigt at udbygge Birkvej. Udbygning af Birkvej indgår ikke i kommunens budget.

Fysisk planlægning, herunder lokalplanlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering. Planlovens § 48 om en kommunes overtagelsespligt udgør en undtagelse til dette udgangspunkt.

Spørgsmålet om, hvorvidt der i den konkrete situation består en overtagelsespligt i henhold til planlovens § 48, vil blive vurderet efter lokalplanens endelige vedtagelse, forudsat at der fremsættes en anmodning om overtagelse fra ejeren.

Der kan være økonomiske udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse af de rekreative arealer, hvis kommunen kommer til at eje disse arealer.

Effektvurdering

Planerne giver mulighed for udvikling af et attraktivt område med kombinerede bolig- og rekreative formål, der udnytter den unikke placering ved Skjern Enge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 12 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 431 for et område til bolig- og rekreativt formål vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.
Teknik- og Miljøudvalget 30-04-2019
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at punkthusene udtages af lokalplanen og med den tilføjelse, at der åbnes op for tæt lav og åben lav boligbebyggelse.

Ole Nyholm Knudsen ønsker at følge administrationens indstilling.

Fraværende: Hans Pedersen, Svend Boye Thomsen.Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

7: Behandling af bemærkninger til Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022 samt bemærkninger til foroffentlighedsfasen for kommuneplanrevisionen

Sagsnr: 19-010582

Sagsfremstilling

Den 15. januar 2019 vedtog Byrådet Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022. Efter vedtagelsen blev strategien sendt i offentlig høring i 8 uger. Byrådet besluttede samtidig at igangsætte foroffentlighedsfasen for kommuneplanrevisionen. Dette dagsordenpunkt behandler de bemærkninger, der er indkommet i høringsfasen.

Formålet med dagsordenen er:

 • behandling af indkomne bemærkninger til Plan - og Udviklingsstrategi 2019-2022
 • behandling af indkomne bemærkninger til foroffentlighedsfasen for kommuneplanrevision

Indkomne bemærkninger

Der er indkommet tre bemærkninger fra:

 • Skjern Udviklingsforum (der har fremsendt notat med bemærkninger til flere emner i strategien og kommuneplanrevisionen. Herunder ønske om at temaerne erhverv og infrastruktur suppleres med yderligere)

 • Vejdirektoratet 

 • Ribe Stift

Bemærkningerne samt administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Det er administrationens vurdering, at bemærkningerne ikke giver anledning til ændringer i strategien.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøvurdering af planerne, derfor er der vedlagt et udkast til en sammenfattende redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger er taget i betragtning, begrundelse for valg af alternativ samt hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Med Plan - og Udviklingsstrategien sættes den overordnede retning for kommunens fremtidige udvikling. Strategien danner baggrund for kommuneplanrevisionen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

 • de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i strategien, og at notat med behandling af bemærkninger derfor godkendes.
 • den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne.


Økonomiudvalget 14-05-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg ved Holmvej, nord for Bork

Sagsnr: 18-008153

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. juni 2018 besluttet at igangsætte planlægning for et område til solceller ved Holmvej nord for Bork. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger ca. 35 ha. til teknisk anvendelse.

Formål
Etablering af et solcelleanlæg ved Holmvej nord for Bork i tilknytning til vindmøllerne ved Holmen.

Områdets bebyggelse
Solcelleanlægget består af:

 • Solcellepaneler (maks. højde 3,95 meter)
 • Transformerstation (maks. højde 4 meter) 
 • Mindre teknikbygninger, koblingsstationer og læskur til græssende dyr
 • Beplantningsbælte (min. 6 meters bredde)

Solcelleanlægget har en samlet effekt på op til 25 MW.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om, at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 440 solcelleanlæg ved Holmvej, Nord for Bork vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
Teknik- og Miljøudvalget 30-04-2019
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Jørgen Byskov kunne ikke tilslutte sig flertallet men ønsker at forfølge en placering under vindmøllerne.

Fraværende: Hans Pedersen, Svend Boye Thomsen.Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Hanne Simonsen, Hans Pedersen, Jens Erik Damgaard, Kristian Andersen, Henrik Andersen, Benjamin Morthorst og Jørgen Byskov kunne ikke tilslutte sig indstillingen.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for etageboliger ved Bredgade i Videbæk

Sagsnr: 18-036854

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan nr. 433 og Tillæg nr. 11 til kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget af Byrådet den 14. august 2018, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. august 2018 til og med den 22. oktober 2018.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 58 bemærkninger fra:

 • Én myndighed
 • 56 borgere
 • Én forening

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Byggeriets omfang og placering
 • Indblik, skygge og støj
 • Planprocessen
 • Planernes påvirkning af Sandbæk samt dyre- og planteliv
 • Økonomi

Ingen myndighed gør indsigelse mod planforslagene.

Som følge af indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til den offentliggjorte lokalplan. De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer er vedlagt som bilag.

Efter offentlighedsfasens udløb har administrationen og politikere haft dialog med naboer. Herunder er der kommet et åbent brev til Byrådet. Se notat behandling af bemærkninger pkt. 25-27 "henvendelser indkommet efter offentlighedsfasen"

Administrative bemærkninger

Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af planforslagene er påklaget til Planklagenævnet. Klagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse. Klagerne hindrer ikke, at planerne kan vedtages endeligt, da klagerne ikke har opsættende virkning. Der kan dog være en økonomisk risiko forbundet med at udnytte planerne, så længe udfaldet af klagerne ikke er afgjort.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Det er administrationens vurdering, at projektet bidrager positivt til bymidten i Videbæk ved at bidrage til en variation af bosætningsformer i byen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at

 1. Lokalplan nr. 433 og Kommuneplantillæg nr. 11 for et område til etageboliger ved Bredgade i Videbæk vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notat med behandling af bemærkninger.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.
Teknik- og Miljøudvalget 09-04-2019
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Jørgen Byskov kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling men ønsker at afvente helhedsplanen for Videbæk.

Hans Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende: Hans Pedersen.

Økonomiudvalget 30-04-2019

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Kristian Bøgsted kunne ikke tilslutte sig flertallet anbefaling men ønsker at afvente helhedsplanen for Videbæk.

Bilag Beslutning

Et flertal i byrådet stemte imod et ændringsforslag fra Lennart Qvist om at lade sagen gå tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget, indtil der er gennemført en helhedsplan for Videbæk. Lennart Qvist, Jørgen Byskov, Niels Rasmussen, Pia Vestergaard, Jørgen Rabjerg, Helge Albertsen, Linda Nielsen, Jens Erik Damgaard, Iver Enevoldsen, Lise Juhl Hansen og Bjarne Svendsen stemte for ændringsforslaget.

Et flertal i Byrådet stemte for Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Lennart Qvist, Jørgen Byskov, Niels Rasmussen, Pia Vestergaard, Jørgen Rabjerg, Helge Albertsen, Linda Nielsen, Jens Erik Damgaard, Iver Enevoldsen, Lise Juhl Hansen og Bjarne Svendsen stemte imod indstillingen.

Hans Pedersen deltog ikke i forhandlingerne.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Hans Pedersen (Inhabil)

Kopier link til punktet  -   Print

10: Anmodning om igangsættelse af plangrundlag for boligområde ved Højsagervej i Videbæk.

Sagsnr: 19-012347

Sagsfremstilling

Landinspektør Vest har, på vegne af Hansen og Larsen A/S, ansøgt om udarbejdelse af et plangrundlag for matr. nr. 8i Herborg By, Videbæk. Arealet udgør ca. 12 ha. Der ansøges om muligheden for at udstykke ca. 50 enfamiliehuse (parceller) i forlængelse af boligområdet ved Høgevej/Ternevej samt opføre tæt/lav boliger i det nordøstlige område.

Bygherre overvejer at udvide arealet til ca. 14 ha med matr. nr. 8u og 8bc, beliggende ved arealets nordøstlige hjørne, og er i forhandlinger med de respektive ejere. På matr. nr. 8u ønskes yderligere boliger, mens matr. 8bc er tiltænkt en børnehave, hvis nærmere undersøgelser viser det muligt. Se vedlagte ansøgning og kortbilag.

Planforhold

Det ansøgte berøres af en række kommuneplanrammer og ligger delvist indenfor Lokalplan 72 og 389. Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for det samlede projekt. I 2015 blev der udarbejdet en helhedsplan for det vestlige Videbæk – se bilag. Der vurderes, at det ansøgte generelt er i overensstemmelse med helhedsplanen.

Administrative bemærkninger

Arealet ligger delvist i landzone og byzone. Der er en ejendom på arealet, som forudsættes fjernet. To gravhøje berører den sydligste del af området. Disse forhold vil indgå i den videre planlægning.

Der skal tages højde for, at vej- og stiforbindelser samt grønne kiler skal understøtte en fremtidig udbygning mod vest jf. helhedsplanen.

Administrationen anbefaler, at matr. nr. 8u og 8bc inddrages i projektet, såfremt der sker en afklaring i forhold til bygherres køb af arealerne. Det er administrationens vurdering, at en fælles planlægning for alle tre matrikler vil give mulighed for en mere sammenhængende planlægning. Det er afgørende, at der kan redegøres for behovet for en børnehave på placeringen af hensyn til Planloven § 48 om overtagelsespligt.

Miljøvurdering

I forbindelse med planlægningen skal der gennemføres en screening af planforslaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Det forudsættes at alle anlægs- og driftsomkostninger afholdes af bygherre. Dog kan det ske, at fremtidige driftsomkostninger på forlængelsen af Høgevej (kommunevej), kan tilfalde Ringkøbing-Skjern Kommune af hensyn til den fremtidige vejforsyning af Videbæk Vest.

Matr. nr. 8u ejes i dag af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ansøger har spurgt til mulighed for at købe matriklen. Stillingtagen til salget behandles særskilt. Det er væsentligt, at man ved disponering og lokalplan sikrer, at grundens værdi fastholdes.

Planlægningen i nærværende projekt skal sikre, at overtagelsespligt på en fremtidig børnehave ikke bliver aktuel. Ifølge Planlovens §48 har kommunen pligt til at overtage en ejendom mod erstatning, når dele af ejendommen i en lokalplan er udlagt til offentlige formål, såfremt restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af det vestlige Videbæk i overensstemmelse med helhedsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender:

 • At planlægningen igangsættes for ansøgers regning og risiko for et område med kombineret åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse, herunder børnehave hvis nærmere undersøgelser viser det muligt.


Teknik- og Miljøudvalget 30-04-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med en enkelt ændring til "offentlige formål".

Fraværende: Hans Pedersen, Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Dispensation for elevtallet i grundskolen

Sagsnr: 19-011693

Sagsfremstilling

Administrationen har fra Videbæk Skole modtaget en ansøgning om tilladelse til at danne klasser med op til 30 elever. Ansøgningen, der er vedlagt som bilag, gælder specifikt for 0. klasse med 29 elever og to 7. klasser med henholdsvis 28 og 29 elever i skoleåret 2019/20 og fremad.

I ansøgningen begrundes ønsket om øget elevtal med, at det vil øge muligheden for at afprøve alternative organiseringer af undervisningen såsom holddannelse ud fra forskellige kriterier. Den alternative organisering realiseres ved at tilføre såvel 0. som 7. årgang ekstra ressourcer i størrelsesordenen 75-85% af udgiften til en ekstra klasse. De ekstra ressourcer benyttes til ekstra børnehaveklasseleder og skolepædagog samt ekstra lærere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 17: ”Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.”

I folkeskoleloven med kommentarer, Dafolo, 1.oplag, 2017, p.138 fremgår det, at der med begrebet ”særlige tilfælde” f.eks. er tænkt på tilfælde, ”hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 elever eller tilfælde, hvor en eller ganske få tilflyttede elever ellers ville betyde, at en eksisterende klasse skulle deles i 2 ved det kommende skoleårs begyndelse. Der tænkes tillige på tilfælde, hvor elevtallet i tiden mellem skoleårets planlægning og den 31. juli kommer til at overstige 28 som følge af tilflytning af elever.”

Økonomi

Økonomi bemærker, at ansøgningen ikke har nogen økonomiske konsekvenser, idet tildelingen til skolerne er elevtalsafhængig og ikke klasseafhængig.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at der fagligt er grundlag for at afprøve den i ansøgningen beskrevne organisering med henblik på bedst mulig udbytte af undervisningen for eleverne. Administrationen vil følge Videbæk Skoles løbende evaluering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med anbefaling af,

 • at ansøgningen fra Videbæk Skole om dispensation til at danne klasser med op til 30 elever i 0. og 7. årgang i skoleåret 2019/20 og fremad godkendes,
 • at beslutningskompetencen i forhold til fremadrettet at give dispensation for elevtallet i grundskolen jf. folkeskolens § 17 delegeres til Børne- og Familieudvalget.
Børne- og Familieudvalget 30-04-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Svend Boye Thomsen var fraværende ved behandling af sagen.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet det præciseres, at dispensationen kun gælder de to pågældende klasser.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af overfaldsalarmer på Center Bakkehuset, Ternevej 2-4, Videbæk

Sagsnr: 19-011751

Sagsfremstilling

Ledelsen på Center Bakkehuset anmoder om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af botilbuddets overfaldsalarmer. Det opleves, at det nuværende alarmsystem er ustabilt, og nogle gange ikke registrerer når personalet udløser alarmen. Det skaber en utryghed hos personalet og en risiko for både beboernes og personalets sikkerhed. Overfaldsalarmerne og tilhørende telefoner er desuden meget nedslidte, og der produceres ikke længere reservedele. Det er derfor nødvendigt at udskifte hele alarmsystemet.

Center Bakkehuset er et tilbud til borgere med svære multible handicaps. Flere af beboerne har meget adfærd og bliver ofte udadreagerende. I den forbindelse er personalet afhængige af, at have overfaldsalarmer de har tillid til. På nuværende tidspunkt er alarmsystemet så ustabilt, at personalet er utrygge ved om de får den hjælp de har brug for, når de står alene hos en borger der bliver udadreagerende. Tendensen ses også i seneste fysiske APV, hvor 60 ud af 82 medarbejdere giver udtryk for, at de er utrygge ved at gå på arbejde.

I marts 2019 har medarbejderne på Center Bakkehuset foretaget 122 registreringer af vold, trusler og krænkelser fra borgere mod medarbejdere. 1/3 af alle registreringer er kategoriseret som voldsomme episoder, hvor en medarbejder enten er blevet bange, magtesløs eller vred. Et velfungerende nødberedskab er hermed et helt grundlæggende vilkår for, at personalet kan varetage arbejdsopgaver på botilbuddet.

En anden problemstilling de nedslidte alarmer afleder er, at systemet er koblet på telefoner, der ligeledes modtager kald, når epilepsialarmer går hos borgere. I april har botilbuddet haft en episode, hvor det, grundet en teknisk fejl, ikke var muligt, at se hos hvilken borger epilepsialarmen var gået. Alarmsystemets ustabilitet skaber således en væsentlig risiko for patientsikkerheden, hvormed nuværende anlæg formentlig heller ikke vil blive godkendt, ved det varslede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Der er indhentet tilbud på udskiftning af overfaldsalarmer hos firmaet Tunstall, der er Center Bakkehusets nuværende leverandør. Tunstall anvendes ligeledes på fagområdet Sundhed og Omsorg, hvormed der kan udveksles erfaringer og ske læring på tværs.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er indhentet tilbud hos Center Bakkehusets nuværende leverandør Tunstall. Installation af alarmsystemet, oplæring af superbruger samt konfigurering af systemet har en samlet udgift på 101.477 kr. eksklusiv moms. Udgiften fordeler sig således (se bilag for specificering):

Kommunens andel:

46.000 kr. incl. moms

Boligens andel (huslejen):

81.000 kr. incl. moms

I alt

127.000 kr. incl. moms

Da moms kan løftes af den kommunale andel, vil den skønnede kommunale anlægsudgift beløbe sig til 37.000 kr. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for kontoen "Rest overførselsbeløb".

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Beboergruppen på Center Bakkehuset gør, at personalet er meget afhængig af at have en overfaldsalarm der virker. Udskiftning af alarmsystemet vil dermed øge borgernes og personalets sikkerhed og skabe en større tryghed på arbejdspladsen.

Indstilling

Administrationen instiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 37.000 kr., finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra kontoen "Rest overførselsbeløb".

Social- og Sundhedsudvalget 24-04-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af kaldeanlæg på Fjordglimt og Tim Plejehjem

Sagsnr: 18-009106

Sagsfremstilling

Lederen af Fjordglimt Ældrecenter samt lederen af Tim Plejehjem anmoder om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af ældrecentrenes kaldeanlæg.

På begge ældrecentre fungere kaldeanlæggene ikke længere optimalt. Hvis nødkaldene er ude af drift, vil personalet ikke modtage besked om, at en borger har kaldt på hjælp.

Virker nødkaldene ikke, er proceduren at personalet hele tiden skal rundere/føre tilsyn med de enkelte lejligheder på ældrecentret. Det kræver rigtig mange ressourcer.

Den samlede udgift til kaldeanlæggene svarer til 287.000 kr. inkl. moms. Udgiften skal deles mellem boligarealer og servicearealer.

Fordelingen ser samlet ud som følgende:

Kommunal andel:              79.000 kr. inkl moms.

Plejeboligernes andel:      208.000 kr. inkl moms

I alt:                              287.000 kr. inkl moms 

Da momsen løftes af den kommunale andel af udgiften, forventes den kommunale anlægsudgift at blive 65.000 kr. tilsammen for Fjordglimt og Tim Plejehjem.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet svarende til 33.000 kr. ekskl. moms for Fjordglimt Ældrecenter og 32.000 ekskl. moms for Tim Plejehjem.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 65.000 kroner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 24-04-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Ombygning af træningskøkken samt renovering af vaskerum på Tim Plejehjem

Sagsnr: 19-003586

Sagsfremstilling

På Tim Plejehjem er der i dag 2 mindre vaskerier, som er for små til at kunne håndtere vasketøjet i forhold til nye retningslinjer omkring håndtering af borgernes vasketøj. Derfor ønskes et af de nuværende vaskerier renoveret og det nuværende træningskøkken ombygget.

Træningskøkkenet ligger umiddelbart op til vaskeriet, og der ønskes etableret en åbning med skydedør mellem de to rum.

Det andet vaskeri ligger i forlængelse af tidligere ældreboliger. De ældreboliger er ændret til plejeboliger – dette vaskeri ville kunne anvendes til opbevaring af hjælpemidler.

På nuværende opbevares hjælpemidlerne i kælderen, og det vil være optimalt, hvis hjælpemidlerne opbevares tæt på plejeopgaverne, så personalet ikke skal slæbe hjælpemidler op og ned fra kælderen.

I prisoverslaget er der indarbejdet følgende:
Begge rum ryddes totalt for inventar, klinker, gulvbelægning, lofter og flisebeklædning på væggene. Der etableres epoxygulvbelægning samt opsætning af nye gipslydlofter i begge rum. Væggene i vaskeriet beklædes med fliser fra gulv til loft og væggene i opbevaringsrummet spartles og beklædes med glasvæv, der males med maling, der kan afvaskes.

I vaskeriet udføres konsoller og nye installationer samt aftræk til tumblere, hvor de eksisterende 4 vaskemaskiner og 3 tumblere placeres.

Samlet overslag for ombygningen vil beløbe sig til 300.000–350.000 kr. excl. inventar, hylder mv.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejendomsselskab har lavet et overslag over prisen for ombygningen, og det vurderes at ville koste 300.000-350.000 kr. excl. moms. Tim Plejehjem afholder udgiften af egne midler. Fra 2017 til 2018 overførte Tim Plejehjem et akkumuleret mindre forbrug på 1.444.000 kr.

Viden og Strategi (økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne og muligheder for at overholde nye retningslinjer for vask af borgernes tøj samt forbedrede arbejdsforhold for medarbejdere, der ikke skal slæbe hjælpemidler (gulvlifte –bækkenstole) op og ned fra kælderen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at renoveringen igangsættes, og at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af Tim Plejehjems egne driftsmidler.Social- og Sundhedsudvalget 27-02-2019
Administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Bjarne Svendsen.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 18-015839

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Forsyning afholder ordinær generalforsamling den 21. maj 2019 i umiddelbar forlængelse af byrådsmødet. Det er fastsat i Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning, at dagsorden til generalforsamlingen skal behandles i Byrådet forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

Økonomi

I Ringkøbing-Skjern Forsynings årsrapport fra 2018 fremgår det på side 12, at forsyningens bestyrelse foreslår udbetaling af udbytte på op til 22 mio. kr. Beløbet udgør det samlede restprovenu fra salget af Ringkøbing-Skjern Elnet A/S i 2012.

Hvis generalforsamlingen godkender udbetaling af det maksimale udbytte på 22 mio. kr., som forsyningens bestyrelse foreslår, så resterer der ikke flere elpenge i Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Der er tidligere udbetalt 45 mio. kr. i udbytte af provenuet af salget af Ringkøbing-Skjern Elnet A/S. 

Midlerne fra salget af Ringkøbing-Skjern Elnet A/S indgår i finansieringen af kommunens tilskud til Naturkraft, der udgør netto 100 mio. kr. (anlægstilskuddet, der blev bevilget i 2017, udgør i 2019 netto 102,1 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning).

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager dagsorden til generalforsamling i Ringkøbing-Skjern Forsyning til orientering - og oversender den til orientering til Byrådet.

Økonomiudvalget 14-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. 

Fraværende: Hans Østergaard.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen ()
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Budgetlægning for perioden 2020 - 2023 - punkt fra byrådsmedlem Lennart Qvist

Sagsnr: 18-034120

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist, har i mail til borgmesteren den 7. maj 2019 anmodet om at få optaget punkt 2 "Budgetlægning for perioden 2020 - 2023" fra Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2019 på byrådets dagsorden med følgende forslag:

“Jeg vil gerne stille forslag om en mindre præcisering af den vedtagne budgetlægningsprocedure, således at alle fagudvalg indsender samtlige besparelsesforslag til de videre budgetforhandlinger, og ikke kun de forslag som et flertal i fagudvalgene ønsker at arbejde videre med. Dette vil give byrådet mulighed for at lave de nødvendige prioriteringer på tværs af alle fagområder.”

Punkt 2 "Budgetlægning for perioden 2020 - 2023" fra Økonomiudvalgets dagsorden den 7. februar 2019 med tilhørende bilag er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Initiativret i styrelseslovens §11:

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger

§ 11, stk. 1, giver ikke det enkelte medlem noget krav på, at en sags videre ekspedition standses, eller at sagen underkastes realitetsbehandling i kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan således ikke modsætte sig, at sagen henvises til afgørelse i et udvalg eller administrationen, ligesom kommunalbestyrelsen inden for vide rammer kan beslutte, at sagen udsættes til et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan - i modsætning til, hvad der gælder med hensyn til medlemmets standsningsret efter § 23 - afslutte behandlingen af sagen med en beslutning om, at kommunalbestyrelsen ikke foretager sig videre, dvs. uden at træffe realitetsafgørelse.

Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde - forudsat at anmodning herom er rettidigt indgivet til borgmesteren i henhold til kommunens forretningsorden

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet stemte imod forslaget om at lade alle fagudvalg indsender samtlige besparelsesforslag til de videre budgetforhandlinger, og ikke kun de forslag som et flertal i fagudvalgene ønsker at arbejde videre med.

Lennart Qvist stemte for forslaget.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen ()
 • Kristian Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

18: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Bøgsted
 • Kristian Andersen ()
 • Hanne Simonsen ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing