Referat: 18. juni 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Iver Enevoldsen
 • Benjamin Morthorst
 • Lennart Qvist
 • Gitte Kjeldsen
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Lise Juhl Hansen
 • Søren Elbæk
 • Svend Boye Thomsen
 • Jens S. Højland
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Linda Nielsen
 • Jakob Agerbo
 • Jørgen Rabjerg
 • Erik Viborg
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Irene Lund Pederen
 • Pia Vestergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Jørgen Byskov
 • John G. Christensen
 • Hans Pedersen
 • Helge Albertsen
 • Jesper Lærke
 • Jens Erik Damgaard
 • Kristian Andersen
 • Henrik Andersen
 • Bjarne Svendsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af årsregnskab 20189 Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 19-014576

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVest årsregnskab 2018 forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

I 2018 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 46,3 mio. kr. fordelt med 36,8 mio.kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 9,5 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført fra Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2018 har været på 46,2 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med hhv. 15,8 mio. kr. og 17.6 mio. kr.

Samlet blev driftsresultatet for Brand & Redning MidtVest et mindreforbrug på 80.000 kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed på en række områder efter sommerens høje aktivitetsniveau, samt øget aktivitet på såvel frivillig-, kursus-, og slukkerserviceområdet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet, årsregnskabet godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 28-05-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jørgen Byskov, Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Troldhede Kraftvarmeværk. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 10 mio. kr. til finansiering af varmepumpeanlæg.

Sagsnr: 19-015095

Sagsfremstilling

Troldhede Kraftvarmeværk har fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 10 mio. kr. til delvis finansiering af varmepumpeanlæg. Lånet forventes optaget i KommuneKredit, først som byggekredit, der efterfølgende konverteres til et endeligt lån i størrelsesordenen 5,0 - 6,0 mio. kr.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Etableringen af varmepumpeanlægget skyldes ønsket om at nedbringe varmeprisen for forbrugerne i kraftvarmeværkets forsyningsområde. Hidtil har varmeværket produceret varme ved hjælp af en naturgaskedel og en naturgasmotor. De planmæssige forhold omkring projektet er endeligt godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. januar 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævningen af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10. oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 10,0 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etablering af varmepumpeanlæg
 • at der ved afgivelse af garantien opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Opfølgning og omprioritering af anlægsbudgettet for Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr: 19-003445

Sagsfremstilling

Udvalget har på baggrund af en forventet merudgift på op til 3,2 mio. kr. i forbindelse med samarbejdsprojekter om stier med Varde bedt om en fornyet opfølgning på udvalgets anlægsbudget med henblik på at omprioritere midler til disse projekter således at der sikres en passende buffer til dækning af de reelt afholdte udgifter i takt med at de opstår.

Nedenstående beskriver de anlægspuljer og projekter, hvor det vil være muligt at foretage en omprioritering.

Naturområder:
Der er overført 677.000 kr. fra 2018 til 2019. Den samlede puljen udgør i alt 1,738 mio. kr. i 2019. Puljen indgår i den samlede prioritering af øvrige vandløbsrestaureringsprojekter og forelægges udvalget til godkendelse. Prioriteringen for 2019 er endnu ikke godkendt.

Kystsikring - Vesterhavet:
Der er på puljen overført et akkumuleret overskud fra tidligere på 773.000 kr. Beløbet har været reserveret til eventuelle andre kystsikringsprojekter. Overskuddet er opstået fordi pris- og lønudviklingen på budgettet er højere end den faktiske stigning i Kystdirektoratets årlige opkrævninger. Der forventes et overskud i 2019 på 887.000 kr.

Pulje til klimaforandringer:
Der er overført 738.000 kr. fra 2018 til 2019. De enkelte projekter forelægges løbende for udvalget. Der er ikke pt. prioriteret projekter i 2019.

Pulje til skovhandlingsplan:
Der er årligt afsat 435.000 kr. på puljen. Der er overført et akkumuleret overskud på 577.000 kr. fra 2018 til 2019 således der er 1,012 mio. kr. på budgettet i 2019. Administrationen foreslår, at der anvendes 208.000 kr. til finansiering af et merforbrug på etablering af Bølgebryder i Bork.

Gearingspuljen:
Der er overført 502.000 kr. fra 2018 til 2019, idet der i 2018 ikke var ansøgninger til puljen. Puljen udgør i 2019 i alt 1,067 mio. kr. Der foreligger pt. ingen ansøgninger til puljen.

TMU-anlægspulje:
Der resterer 1,3 mio. kr. på puljen. Heraf er der reserveret 200.000 kr. til skitseprojektering af cykelsti mellem Astrup og Skjern.

Storegade Tarm - byforskønnelse:
Der blev i 2016 afsat 1,0 mio. kr. og i 2017 yderligere 915.000 kr. til projektet. Der resterer nu 1,820 mio. kr. på puljen der afventer et projektforslag fra borgerne.

Sti mellem Skjern Å og Tarmvej:
Der er afsat 1,268 mio. kr. til projektet. Kultur, Natur og Fritid er tovholder på dette borgerdrevne projekt, hvor Skjern og Tarm Udviklingsforum gennem længere tid har samarbejdet om området hen over Skjern Å, mellem de to byer. Der har været afholdt workshops, gennemført besigtigelser og afholdt samtaler med lodsejere, herunder møder med Naturstyrelsen.

Der er indsendt en ansøgning til et forprojekt til Skjern-Tarm Bypark, et projekt, der i korthed går ud på at sammenknytte de to byer med flere og alternative gang- og cykelruter. (Skjern-Tarm en-by-puljen).

Puljen indgår som en del af finansieringen af projektet.

Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup:
Projektet er ved at være afsluttet og der forventes et restbeløb på 800.000 kr.

Renovering af Klitvejen mellem Søndervig og Hvide Sande:
Projektet er afsluttet og der resterer 473.000 kr. der kan omprioriteres.

Administrationen foreslå at der foretages en omprioritering af 3,2 mio. kr. til dækning af eventuelle merudgifter vedrørende samarbejdsprojekterne om stier med Varde Kommune jf. nedenstående oversigt,

Budgetområde: Beløb
Naturområder 200.000
Pulje til klimasikring 1.000.000
Fællesaftalen Kystsikring 700.000
Skovhandlingsplan 200.000
TMU's anlægspulje 500.000
Gearingspuljen 200.000
Renovering af klitvejen 400.000
I alt 3.200.000

Herudover foreslås det at der omprioriteres 193.000 kr. fra Skovhandlingsplanen til finansiering af merudgifter i forbindelse med renovering af bølgebryder i Bork Havn.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Omprioritering af midlerne på anlægsprogrammet sikrer, at de enkelte projekter kan afsluttes smidigt, uden at der efterfølgende bliver behov for at yderligere budgettilpasninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om

 1. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på i alt 3,2 mio. kr. til stiprojekterne i samarbejde med Varde Kommune finansieret ved omprioritering af anlægsmidler jf. oversigten i sagsfremstillingen
 2. at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 193.000 kr. til Bølgebryder i Bork Havn finansieret af anlægsbudgettet for Skovhandlingsplanen.


Teknik- og Miljøudvalget 14-05-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 28-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

Sagsnr: 18-026684

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 27. februar 2019 det fremsendte høringsudkast til sundhedsaftale 2019 - 2023 og godkendte i den forbindelse, at der blev afgivet høringssvar til udkastet sammen med de øvrige kommuner i Vestklyngesamarbejdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har efter høringsfristens udløb lavet nogle få tilretninger af sundhedsaftaleudkastet, som herefter er fremsendt til godkendelse i regionens kommuner samt i Region Midtjylland.
Det forventes, at aftalen vil træde i kraft den 1. juli 2019, når alle parter har godkendt aftalen.

Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland:

 • Mere lighed i sundhed - socialt og geografisk
 • På borgerens præmisser
 • Sundhedsløsninger tæt på borgeren og
 • Mere sundhed for pengene.

Med udgangspunkt i visionerne er der prioriteret tre indsatsområder for de kommende fire år.
Indsatserne handler om fælles investering i forebyggelse, hvor hovedfokus i første omgang er rygning, fordi rygning fortsat er den risikofaktor, hvor forebyggelse potentielt kan bidrage mest til at reducere sygdom og dødelighed.
Et andet hovedindsatsområde er styrkelse af samarbejdet om ældre borgere med kronisk sygdom og multisygdom. Hovedfokus er her i første omgang akut sygdom hos ældre borgere, fordi en række akutte indlæggelser kan forebygges, når der gøres en proaktiv indsats i fællesskab mellem kommuner, hospitaler og almen praksis.
Det tredje indsatsområde er udvikling af den nære psykiatri, hvor hovedfokus vil være dels at forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge, og dels at forbedre sundheden og sikre bedre sammenhængende patientforløb for voksne med svær psykisk sygdom.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sundhedslovens § 205

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og regionens kommuner for perioden 2019 til 2023 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Sygeplejeklinik i Ringkøbing-Lem Hjemmesygepleje

Sagsnr: 19-014092

Sagsfremstilling

Der er behov for en opdatering af den nuværende kommunale sygeplejeklinik i Sundhedshuset i Ringkøbing.

Der er udarbejdet et forslag til etablering af en 2-rums klinik på første sal i samme niveau, som Ringkøbing-Lem Hjemmepleje.

Dermed bliver der mulighed for at øge kapaciteten med mindst 100 %, hvilket betyder at dobbelt så mange borgere, kan komme i klinikken frem for at få besøg af en sygeplejerske i eget hjem.

Ulempen for borgeren kan være, at man selv har ansvaret for transporten til klinikken og for at møde op på det aftalte sted og tidspunkt.
Mange borgere giver dog udtryk for øget tilfredshed med at kunne komme i klinik, fordi man kender det præcise tidspunkt for behandlingen og meget hyppigt behandles af den samme sygeplejerske.

Kvaliteten af den ydede sygepleje forbedres og langt flere typer af sygepleje vil kunne udføres, og borgeren kan få en tid i klinikken frem for at sidde hjemme og vente på besøg.

Det vil også betyde et forbedret arbejdsmiljø for sygeplejerskerne både i forhold til pladsforhold, indeklima og arbejdsgange.

De 2 klinikrum har passende størrelser, adgang til badeværelse og toilet, godt lysindfald og et godt indeklima. Desuden er der gode adgangsforhold, parkeringsforhold og venteværelse. Adgangsforholdene er handicapvenlige.

Lokalerne skal lejes af Regionen og er til rådighed snarest. Den årlige merpris for leje af lokalerne for begge klinikrum er 14.000 kr. pr. år. Den årlige merpris for leje af lokalerne finansieres inden for nuværende budget ved effektivisering af arbejdstiden samt mindre kørselsudgifter til borgerbesøg i borgers eget hjem.

Inventar fra den eksisterende klinik genanvendes i videst muligt omfang. Der skal suppleres med nyt inventar.

Pris for inventar og etablering af ny klinik andrager samlet 134.000 kr. excl. moms

Da der ikke er sikkerhed for at de overnævnte lokaler står ledige til 2020, ønsker Sundhed og Omsorg at kunne indgå lejemål hurtigst muligt.

Sundhed og Omsorg foreslår derfor at finansiere udgifter til inventar og etablering af ny klinik af nuværende ubrugte anlægsmidler 2019.

Der er 78.000 kr. ubrugte anlægsmidler fra puljen til mindre anlægsprojekter 2019. De resterende 56.000 kr. forslås finansieret af anlægsmidler til køb af mobile enheder i plejen på 507.000 kr., som ikke alle vil anvendes pga. ændrede priser og produkter siden de blev bevilget i 2017.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Mulighed for øget kapacitet i sygeplejeklinikken ved etablering af to klinikrum mod det nuværende ene klinikrum. Derved øges effektivitet og inventar og sygeplejeprodukter udnyttes mere optimalt. Desuden spares kørsel og arbejdstiden kan udnyttes mere effektivt. Det er også muligt at arbejde under mere optimale hygiejniske forhold.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet,

 • at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 134.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 78.000 kr. fra puljen til mindre anlægsprojekter samt 56.000 kr. fra pulje til køb af mobile enheder i plejen
 • at de øgede driftsudgifter til husleje mm. afholdes af det eksisterende driftsbudget hos Ringkøbing-Lem Hjemmepleje
Social- og Sundhedsudvalget 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af anlægsmidler til køb af hjemmeplejebiler

Sagsnr: 19-014600

Sagsfremstilling

Der henvises til budget 2017-2020 - Anlægsforslag - Udskiftning af hjemmeplejebiler (Anlægsbevilling 5.994.000)

Sundhed og Omsorg har ansøgt om udskiftning af hjemmeplejebiler, da de bliver 4 år ultimo 2019.

I alt 33 hjemmeplejebiler ønskes udskiftet:
25 Peugeot 208 - ejet med serviceaftale
2 Øvrige biler - ejet
6 Nissan Leaf elbiler - operationelt leaset (indgår derfor ikke i anlægsbevilling/-ansøgning)

Byrådet vedtog den 23. april 2019 energipolitikken 2019-2023, hvor en af målsætningerne omhandler grøn transport. Et af de tilhørende mål hedder: Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt af grønne køretøjer, efterhånden som leasingaftaler udløber og køretøjer udskiftes. Målet er, at alle kommunens køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.
En arbejdsgruppe i Viden & Strategi er ved at undersøge, hvad der skal til, for at Ringkøbing-Skjern Kommune kan overgå til grønne køretøjer, og hvad det vil betyde rent økonomisk for kommunen.
Sundhed og Omsorg afventer arbejdsgruppens undersøgelse af området inden der tages stilling til om antallet af elbiler i hjemmeplejen skal forøges. Arbejdsgruppen kan ikke nå at få arbejdet gjort færdigt inden, der skal bestilles biler til afløsning af de nuværende, hvor serviceaftaler/leasingaftale udløber ultimo 2019. De biler, som indkøbes i 2019, skal efter den normale udskiftningsfrekvens udskiftes i 2023 og dermed kan energipolitikken stadigvæk overholdes, selvom der i 2019 anskaffes fossile biler.  

Sundhed og Omsorg ønsker derfor til den snarlige udskiftning af biler at der ikke ændres på antallet af elbiler. De nuværende 6 elbiler udskiftes med 6 nye elbiler ved leasing, derfor søges der ikke anlægsmidler til elbilerne og der forventes ikke nævneværdige ændringer i driftsomkostningerne hertil.

De 35 diesel biler ønskes udskiftet til nye fossile biler i bilsegment B (minibiler).

Gode ind- og udstigningsforhold for medarbejderne vægtes højt, da medarbejderne har mange ind- og udstigninger i løbet af en vagt.

Til orientering kan det oplyses, at der netop er anskaffet 20 nye hjemmeplejebiler, som skal reducere befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der tidligere har kørt i egne biler i tjenesten. Disse biler er finansielt leaset og udgiften hertil finansieres ved reduceret udgift til befordringsgodtgørelse.
Sundhed og Omsorg har herefter i alt 68 biler.

Sundhed og Omsorg har tidligere haft udfordringer med operationelt leasede biler, med hensyn til overholdelse af det aftalte antal kørte kilometer samt lang afstand til godkendte værksteder. Derfor anses det som mest fordelagtigt at købe bilerne.

Der søges derfor om frigivelse af de tidligere bevilgede anlægsmidler på til køb af 27 nye hjemmeplejebiler evt. overskydende beløb vil tilgå kassen. Indtægter for salget af de nuværende 27 biler, der skal udskiftes, vil tilgå kassen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Forventet anlægsudgift i alt ca. 5.000.000 kr. Eventuelt overskydende beløb vil tilgå kassen.
Forventet anlægsindtægt i alt ca. 850.000 kr.
Samlet forventet anlægsudgifter i alt ca. 4.150.000 kr.

Der vil blive lavet serviceaftale med leverandøren på de nye biler. Den årlige udgift hertil finansieres af driftskontoen for hjemmeplejebiler.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Hjemmeplejebilerne er et vigtigt arbejdsredskab for medarbejderne i hjemmeplejen og sygeplejen, hvor driftssikkerhed vægtes højt.

Bilerne der udskiftes er alle minimum 4 år på udskiftningstidspunktet og har kørt mange kilometer. Bilerne er nedslidte og driftssikkerheden er ikke længere optimal. Hjemmeplejebilerne udskiftes normalt hvert 4. år.

Såfremt bilerne ikke udskiftes, vil der skulle påregnes store løbende driftsudgifter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det godkendes, at der sker frigivelse af anlægsmidlerne på i alt 4.150.000 kr. til indkøb af nye biler, og dette finansieres af rådighedsbeløbet på 5.994.000 kr. Samt at de 6 elbiler udskiftes til nye elbiler og finansieres via leasingaftale.

Sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget samt Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget 29-05-2019
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Lov om ændring af folkeskoleloven

Sagsnr: 19-007527

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 lovforslaget om ”Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning mv.” 

Lovforslaget om ændringer af folkeskoleloven sker med afsæt i Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”

Aftalen indeholder 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning.

Initiativerne er:

Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen

1. Kortere skoleuge i indskolingen

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b

Øget faglighed og kvalitet

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning

4. Prioritering af udvalgte fag

5. Styrket læseindsats

6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab

Øget frihed

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder

10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen

11. Forenkling af elevplanen

12. Evaluering af de nationale test

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen

Lovforslaget indeholder de initiativer i aftalen, der kræver lovgivning.

Resume af lovforslaget:

 • Lovforslaget tilfører 90 ekstra undervisningstimer i fagene til prioritering af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Tiden til den understøttende undervisning bliver tilsvarende kortere.

 • Bemærkningerne om den understøttende undervisnings formål og indhold bliver gennemskrevet.

 • Den samlede undervisningstid (minimumstimetallet) i indskolingen bliver ændret fra 1.200 timer til 1.110 timer.

 • Rammerne for konvertering af tid til understøttende undervisning bliver justeret.

 • Kommunalbestyrelserne bliver forpligtet til at have mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen med til at træffe beslutning ved ansættelse af skolens leder.

 • Kommunalbestyrelserne kan træffe beslutning om, at valgperioden kan være to år for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

 • Målsætningen om, at 95 % af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2020 til 2025. Delmålet om, at 90 % af undervisningen varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i, bliver udskudt fra 2019 til 2021.

I forhold til ændringen i minimumstimetallet for indskolingens samlede undervisningstid fra 1.200 til 1.110 jf. § 14b, stk. 1, betyder dette, at eleverne skal gå længere tid i SFO, hvilket medfører, at forældrebetalingen for en SFO plads kan øges. Se under afsnittet: Økonomi.

Dele af lovforslagets ændringer implicerer kommunalbestyrelsens beslutningskraft. Således vil der under de følgende punkter ske en gennemgang af de områder, hvor der skal træffes politisk beslutning.

Fastsættelse af første skoledag jf. § 14 a, stk. 2, 2. pkt.

I lovteksten præciseres, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter første skoledag efter skoleårets begyndelse. Skiftet i lovens ordlyd fra bestemte til fastsatte indebærer, at kommunalbestyrelsens fastsættelse af første skoledag vil være omfattet af folkeskolelovens almindelige regler om delegation jf. § 40, stk. 5. Således vil kommunalbestyrelsen kunne beslutte, at fastsættelsen af første skoledag efter skoleårets begyndelse delegeres til skolebestyrelsen.

Administrationen anbefaler, at fastsættelsen af første skoledag efter skoleårets begyndelse ikke delegeres til skolebestyrelsen, da skolebuskørsel nødvendiggør samme opstartsdag for skolerne. 

Kvalitetsløft af understøttende undervisning jf. § 16 a, stk. 1, 2. pkt.

I lovteksten præciseres, at ”den understøttende undervisning skal anvendes til at understøtte en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og –aktiviteter m.v., der har direkte sammenhæng med undervisningen i skolens fag og obligatoriske emner,…”’

Dermed forventes et kvalitetsløft af den understøttende undervisning.

Undervisningsministeriet vil udfærdige beskrivelse og pædagogisk vejledning til formålet og derudover tilføre kommunerne midler til finansiering af kvalitetsløftet. Disse midler skal forhandles med kommunerne jf. DUT-princippet. Se i øvrigt økonomi.

Aftalepartierne forventer, at såvel de af staten tilførte midler, som de frigivne midler fra afkortningen af skoleugen i indskolingen går til at øge kvaliteten af den understøttende undervisning gennem:

 • Færre elever pr. underviser

 • To-voksenundervisning

 • Holddannelse

 • Undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling

 • At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning inden for rammerne af indgåede kollektive overenskomster og lokale aftaler

Skolerne skal fremadrettet i kvalitetsrapporten redegøre for, hvordan de har valgt at anvende de ressourcer, der afsættes til at styrke den understøttende undervisning.

Undervisningsministeriet vil desuden følge anvendelsen af personaleressourcer i folkeskolen ud fra en række overordnede parametre så som klassekvotienter, antal elever pr. underviser, undervisningsressourcer pr. elev, det samlede timetal og timetal i de enkelte fag, faglige resultater og trivsel og det samlede kommunale forbrug på folkeskolen suppleret med udviklingen i udgift pr. elev. Skolernes undervisningspraksis, herunder anvendelse af åben skole, bevægelse, lektiehjælp og faglig fordybelse, vil desuden blive fulgt årligt gennem et kommende grundskolepanel med et repræsentativt udsnit af skolerne.

Administrationen anbefaler, at lovpræciseringen i forhold til kvalitetsløft af den understøttende undervisning tages i betragtning i forhold til beslutning vedrørende tilførsel af DUT-midler til kommunerne jf. det sidste punkt under indstilling.

Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b + ny mulighed for afkortning af skoledagen på mellemtrinnet og i udskolingen jf. § 16 d

Den nuværende retstilstand vedrørende § 16 b i folkeskoleloven har jf. Undervisningsministeriets undersøgelser vist sig vanskelig at forstå og administrere. På denne baggrund ny affattes § 16 b, hvorved anvendelsesområdet for bestemmelsen ændres, ligesom betingelserne for, hvornår bestemmelsen finder anvendelse præciseres.

Nyt i forhold til § 16 b er, at paragraffen alene gælder for indskolingen og specialklasser/-skoler.

Det præciseres med § 16 b, stk. 3, at Kommunalbestyrelsens godkendelse skal gives klassevist.

Dertil kommer en ny mulighed for at afkorte skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen jf. § 16 d, hvormed konverteringen af understøttende undervisning ikke længere kun kan ske i helt særlige tilfælde, ligesom kravet om konkret og individuel vurdering bortfalder. Til gengæld kan der alene konverteres op til 2 timers understøttende undervisning pr. klassetrin pr. uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Det gælder fortsat, at Kommunalbestyrelsens godkendelse af afkortning af undervisningstiden kun kan gives for et år ad gangen, således at det sikres, at der mindst én gang årligt tages stilling til, om afkortningen er hensigtsmæssig eller nødvendig. Ved et eventuel ønske om forlængelse stilles nu krav om en redegørelse af den oplevede effekt af afkortningen.

Det er ligeså nyt, at den enkelte skole til brug for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten skal redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Det fastholdes, at ved afkortningen af skoleugens længde jf. § 16 b og § 16 d skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som afkortningen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Administrationen kan oplyse, at byrådet den 10. november 2015 uddelegerede beslutningskompetencen vedrørende afkortning af undervisningstiden til skolelederen. Skolebestyrelsen skal forud for skolelederens beslutning afgive en udtalelse.

Samtidig blev det besluttet, at skolerne årligt orienterer administrationen i hver enkelt sag, hvor skolelederen træffer beslutning om afkortelse af undervisningstiden.

Administrationen anbefaler, at beslutningskompetencen vedrørende §§ 16 b og 16 d fortsat uddelegeres til skolelederen på samme vilkår som det blev besluttet den 10. november 2015.

Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen jf. § 42, stk. 12, 2. pkt.

Ændringen i folkeskoleloven gør, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.

Administrationen anbefaler, at der gives mulighed for en toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
Vedtaget forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved de vedtagne ændringer af folkeskoleloven er på landsplan opgjort til:

Hele mio. kr. 2019 2020 2021
Merudgifter
Justeringer af fagrækken 0 25 59
Kvalitetsløft af understøttende undervisning 128 283 249
Udvidelse af SFO åbningstiden 77 188 188
Merudgifter i alt 205 496 496
Finansiering
Forventet DUT-regulering 79 190 190
Afkortning af skoleugen 126 306 306
Finansiering i alt 205 496 496

Med den forventede DUT-regulering får ændringen af folkeskoleloven ikke nogen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune.

DUT-reguleringen

Ringkøbing-Skjern Kommune får som tommelfingerregel 1% af de beregnede DUT-midler gennem bloktilskuddene. Det vil sige, at der tilføres 1,9 mio. kr. som kompensation for de øgede udgifter.

DUT-reguleringen er dog ikke endelig fastsat endnu. Det bliver den først ved den årlige aftale mellem regeringen og KL. På grund af det kommende folketingsvalg vil aftalen sandsynligvis først blive indgået efter sommerferien. De 1,9 mio. kr. skal derfor tages med forbehold for eventuelle ændringer.

Skolerne

Overordnet betragtet kan skolernes merudgifter til justeringer af fagrækken og kvalitetsløftet af den understøttende undervisning, finansieres ved mindreudgifterne i forbindelse med afkortningen af skoleugen.

Skolefritidsordningerne

Afkortningen af skoleugen for de mindste klasser betyder, at skolefritidsordningerne skal have længere åbningstid. Åbningstiden skal udvides med 2,25 time pr. uge i 40 uger. En ændring af den gennemsnitlige årlige åbningstid med 6,3 %. Hvis serviceniveauet skal bibeholdes på nuværende niveau, skal personalenormeringen dermed også hæves med 6,3 %. Det svarer til, at tildelingen skal hæves fra 1,27 time pr. barn til 1,35 time pr. barn.

Beregnet ud fra antallet af indskrevne børn i 2019 svarer stigningen i normeringen til en merudgift på 1,2 mio. kr. brutto eller 0,59 mio. kr. netto. I forhold til den forventede DUT-regulering er der således et merprovenu på 0,567 mio. kr. i 2019 og ca. 1,3 mio. kr. i 2020.

Der kan herudover oplyses, at der i indeværende skoleår er 9 ud af kommunes 23 folkeskoler, der har afkortet undervisningstiden for hele eller dele af indskolingen. Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt er 9 skolefritidsordninger, der kører med udvidet åbningstid uden ekstra finansiering.

En forhøjelse af personalenormeringen medfører samtidig, at forældrebetalingstaksten skal ændres. Ovenstående stigning i personalenormeringen betyder, at taksten for en fuldtidsplads stiger fra 1.301 kr. pr. måned til 1.338 kr., og taksten for en morgenplads stiger fra 416 kr. pr. måned til 428 kr.

Jævnfør betalingsbekendtgørelsen skal takstændringer i løbet af budgetåret varsles med 3 måneder. Derfor kan takstændringen først få virkning fra 1. oktober 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om,

 1. at fastsættelsen af første skoledag efter skoleårets begyndelse ikke delegeres til skolebestyrelsen, da skolebuskørsel nødvendiggør samme opstartsdag for skolerne.
 2. at beslutningskompetencen vedrørende §§ 16 b og 16 d uddelegeres til skolelederen på samme vilkår som det blev besluttet den 10. november 2015.
 3. at der gives mulighed for en toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen.
 4. at personalenormeringen til skolefritidsordningerne pr. 1. august 2019 hæves fra nuværende 1,27 time pr. barn til 1,35 time pr. barn svarende til en merudgift på 0,5 mio.kr. i 2019 og 1,2 mio.kr. i 2020.

 5. at forældrebetalingstaksten pr. måned ændres pr. 1. oktober 2019 til 1.338 kr. for en fuldtidsplads og 428 kr. for en morgenplads svarende til en merindtægt på 0,277 mio.kr. i 2019 og 0,61  mio.kr. i 2020

 6. at stigningen i nettodriftsudgiften til skolefritidsordningerne på 0,223 mio.kr. i 2019 og 0,59 mio.kr. i 2020 finansieres inden for den samlede økonomiske omlægning ved ændringen i folkeskoleloven, herunder tilførslen af DUT-midler

 7. at merprovenuet på 0,567 mio.kr. i 2019 og 1,31 mio.kr. fra DUT-midlerne i 2020 tilføres folkeskoleområdet til medfinansiering af udgifterne til justeringer af fagrækken og kvalitetsløftet af den understøttende undervisning.

Såfremt byrådet beslutter, at

 • uddelegere den fremtidige beslutningsret til skolelederen vedrørende §§ 16 b og 16 d
 • der gives mulighed for en toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

tilføjer administrationen bemyndigelsesændringen og den ændrede valgperiode i styrelsesvedtægten og bilaget for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler.

Børne- og Familieudvalget 28-05-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ny ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning

Sagsnr: 19-015365

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning skal evalueres i det andet år af en byrådsperiode. Dermed skal ejerstrategien evalueres - og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet - inden udgangen af 2019.

I administrationens forslag til ny ejerstrategi er kommunens visioner for forsyningen blevet opprioriteret. De præciserede visioner gør sig særligt gældende på områderne klima og miljø samt økonomi.

Som noget nyt skal forsyningen forholde sig til FN's 17 verdensmål, hvilket bl.a. indebærer, at forsyningen skal udarbejde et styringsdokument, der indeholder planer for, hvordan forsyningen vil bidrage til en miljø- og klimamæssig, bæredygtig udvikling.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender forslag til ny ejerstrategi for Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Økonomiudvalget 11-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Indkøbsstrategi

Sagsnr: 18-037928

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes drøfte og indstille til Byrådet, at Ringkøbing-Skjern Kommune ændrer den nuværende indkøbspolitik til en indkøbsstrategi, samt ophører gevinstberegning fra 2020.

Dette ud fra en helhedstankegang om, at en eventuel gevinst vil være en budgetgevinst for aftaleenhederne, og dermed også for kommunen som helhed.

Årsagen til ophør af gevinstberegningsmetode er også, at mange af indkøbsområderne har været konkurrenceudsat mange gange, og at der er minimal gevinst at finde på de fleste vareområder.

Hvad er nyt?

I den nye indkøbsstrategi er der ophør af gevinstberegning fra 2020.

Hovedopgaven i Team Udbud skal fortsat være udbud af varer og tjenesteydelser, men med øget fokus på compliance, herunder løbende orientering – får aftaleenhederne den rigtige ydelse til den rigtige pris og kvalitet, og på rette sted. Derudover vil der ske løbende opfølgning på udbudsaftalerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at den budgetterede indtægt på gevinstrealiseringskontoen under Økonomiudvalgets driftsområde på godt 5 mio. kr. er nulstillet fra og med 2020. Dette blev besluttet af Økonomiudvalget den 7. februar 2019, pkt. 2, i forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren og udmeldingen af driftsrammerne til budgetlægningen for 2020 - 2023. Der henvises til budgetlægningsproceduren, side 5, under overskriften "Budgetrammer".

Under overskriften "Effektiviseringer og besparelser", side 6 og 7 i budgetlægningsproceduren for 2020 - 2023, er omtalt årlige effektiviseringskrav på 0,5% i forhold til aftaleenhedernes budgetrammer, som et led i løsningen af sparebehovet. Det fremgår side 7 i budgetlægningsproceduren, at "Effektiviseringskravet modsvares af, at den eksisterende gevinstrealisering på indkøbsområdet stopper. I stedet understøttes aftaleenhederne af Viden og Strategi med henblik på effektive indkøb via indkøbsaftaler og arbejdsprocesserne forbundet med indkøb (indkøbssystemet, compliance mv.)."

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at det vedhæftede oplæg til indkøbsstrategi godkendes.


Økonomiudvalget 28-05-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

11 Ejendomssag

Sagsnr: 19-011145

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ejendomssag

Sagsnr: 19-011144

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ejendomssag

Sagsnr: 19-011147

Kopier link til punktet  -   Print

14 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing