Referat: 25. juni 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Lise Juhl Hansen
 • Søren Elbæk
 • Kristian Andersen
 • Bjarne Svendsen
 • Kristian Bøgsted
 • Jakob Agerbo
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Jørgen Rabjerg
 • Hans Østergaard
 • Ole Nyholm Knudsen
 • John G. Christensen
 • Svend Boye Thomsen
 • Henrik Andersen
 • Jens S. Højland
 • Trine Ørskov
 • Gitte Kjeldsen
 • Hanne Simonsen
 • Irene Lund Pederen
 • Iver Enevoldsen
 • Jørgen Byskov
 • Niels Rasmussen
 • Jens Erik Damgaard
 • Linda Nielsen
 • Hans Pedersen
 • Benjamin Morthorst
 • Helge Albertsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Pia Vestergaard ()
 • Henrik Andersen ()
 • Linda Nielsen ()
 • Søren Elbæk ()
 • Niels Rasmussen ()
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Irene Lund Pederen ()
 • Jens S. Højland ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Endelig vedtagelse af plangrundlag for erhvervsområde ved Sønderupvej, Nr. Vium

Sagsnr: 18-004638

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 437 blev vedtaget af BYR den 19. marts 2019. Siden har planforslagene været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. marts til og med den 20. maj 2019.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 9 bemærkninger fordelt fra:

 • 3 myndigheder
 • 3 virksomheder (inkl. Arla)
 • 3 borgere.

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bagerst i notatet er vist et kort med husstande, der har fremsendt bemærkninger. Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Arkæologiske forhold
 • Natur nord for renseanlægget
 • Mulighed for at anvende vand fra forsinkelsesbassiner til brandslukning
 • Eksisterende luftledning
 • Mulighed for nedsivning af vand fra midlertidige vejstrækninger
 • Opblødning af belysningsbestemmelse
 • Trådløs internet, mobilnetværk og antenner
 • Udseende og placering af højlager, herunder støjvold og beplantning
 • Forlægningen af Sønderupvej og forhold herved.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. Ændringerne omhandler mulighed for nedsivning af vand fra midlertidige vejstrækninger og opblødning af belysningsbestemmelsen. Derudover tilføjes mulighed for adgang til forsinkelsesbassiner, så vand herfra kan anvendes til brandslukning. For uddybning se det vedlagte notat med behandling af bemærkningerne og forslag til den reviderede lokalplan. Da der alene er tale om mindre ændringer og tilretninger af bestemmelserne vurderes dette ikke at medføre krav om ny offentlig høring. Ændringerne er afklaret med ansøger.

Miljøvurdering af planerne
Der er gennemført en miljøvurdering af planerne. Forslag til en sammenfattende redegørelse er vedlagt. I redegørelsen beskrives blandt andet, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning, samt begrundelse for valg af alternativ og hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste indvirkninger på miljøet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Etablering af erhvervsområdet kræver forlægning af Sønderupvej. Åstedsforretning er gennemført og projektet vil blive politisk behandlet til august.

Hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler om køb af jorden, så gives der med lokalplanen mulighed for at ekspropriere til realisering af lokalplanen.

Dertil kommer, at kommunen efter planlovens §47 A kan blive overtagelsespligtig af byzonearealer i op til 4 år efter planens vedtagelse.

Med lokalplanen overdrages ca. 23 ha til byzone. Arla erhverver muligvis ikke hele lokalplanområdet nu. Der vil derfor være op til ca. 14 ha, som overføres til byzone, men hvor Arla ikke for nuværende har aktuelle bygge- og anlægsplaner.

Effektvurdering

En udvidelse af erhvervsområdet i Nr. Vium vurderes at bidrage til sikring af erhvervsvirksomhedens vækstmuligheder og dermed fastholdelse af og mulighed for nye arbejdspladser i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 437 for et erhvervsområde ved Sønderupvej, Nr. Vium vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger samt af det vedlagte forslag til den reviderede lokalplan.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne.

Teknik- og Miljøudvalget 25-06-2019
Beslutningen foreligger ved mødets start.

Økonomiudvalget 25-06-2019
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger godkendt.

Bilag Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefalinger godkendt.

Fraværende
 • Jesper Lærke ()
 • Søren Elbæk ()
 • Pia Vestergaard ()
 • Jens S. Højland ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Henrik Andersen ()
 • Linda Nielsen ()
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Irene Lund Pederen ()
 • Niels Rasmussen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Niels Rasmussen ()
 • Pia Vestergaard ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Jørgen Rabjerg ()
 • Jens S. Højland ()
 • Henrik Andersen ()
 • Jesper Lærke ()
 • Irene Lund Pederen ()
 • Søren Elbæk ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing