Dagsorden: 20. august 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Iver Enevoldsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Bjarne Svendsen
 • Søren Elbæk
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen
 • Kristian Andersen
 • Jørgen Rabjerg
 • Lennart Qvist
 • Jakob Agerbo
 • Pia Vestergaard
 • Trine Ørskov
 • Erik Viborg
 • Hans Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Helge Albertsen
 • Hanne Simonsen
 • Henrik Andersen
 • John G. Christensen
 • Benjamin Morthorst
 • Kristian Bøgsted
 • Irene Lund Pederen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Revision af årsregnskabet for 2018

Sagsnr: 18-040318

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Deloitte har den 7. juni 2019 fremsendt revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2018. Sammen med beretningen er også modtaget særlig revisionsberetning for udgiftsområder med statsrefusion. Beretningerne er tidligere udsendt til byrådets medlemmer via mail den 7. juni 2019.

På sit møde den 23. april 2019, dagsordenens punkt 6, godkendte Byrådet årsregnskabet for 2018 og overgav regnskabet til revisionen.

I revisionsberetningen for årsregnskabet anføres det, at revisionen ikke har givet anledning til generelle bemærkninger til kommunens forretningsgange og interne kontroller. Det anføres desuden, at kommunen generelt har gode og betryggende interne kontroller og velimplementerede forretningsgange på alle væsentlige områder. Endelig anfører revisionen, at man ikke har fundet forhold, der kræver særskilt besvarelse til tilsynsmyndigheden.

For så vidt angår den særlige beretning vedrørende statsrefusionsområderne, har revisionen heller ikke fundet anledning til at fremkomme med bemærkninger, der kræver særskilt besvarelse.

Statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen og statsaut. revisor Tommy S. Johansen fra Deloitte deltager i økonomiudvalgets møde fra kl. 08.30.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den kommunale styrelseslov, § 42.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen instiller til Byrådets godkendelse

 • at revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2018 tages til efterretning
 • at revisionsberetningen vedrørende statsrefusionsområdet tages til efterretning
 • at årsregnskabet for 2018 godkendes endeligt


 • Økonomiudvalget 13-08-2019
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Bilag Beslutning

   

  Kopier link til punktet  -   Print

  4: Endelig vedtagelse af planforslag for et område til boligformål ved Nørregade, Hvide Sande

  Sagsnr: 19-014925

  Sagsfremstilling

  Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2017-2029 og Lokalplan nr. 430 blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 2018. Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. februar til og med 22. april 2019.

  Formålet med lokalplanen er, at etablere etageboliger i 3 plan ved Nørregade i Hvide Sande.

  Resultat fra offentlighedsfasen

  Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 10 bemærkninger fra:

  • 3 myndigheder
  • 7 borger   

  Bemærkningerne omhandler blandt andet:

  • Byggeriets omfang og placering
  • Tilkørselsforhold for lastbiler
  • Vejadgang

  I offentlighedsfasen blev der gjort opmærksom på, at der er indsamlet elektroniske underskrifter for at bevare miljøet på Tyskerhavnen. I den forbindelse er der på privat initiativ oprettet en hjemmeside (Tyskerhavnen.org), som er brugt til den elektronisk underskriftindsamling, fordi man ikke ønsker et byggeri i op til 3 plan ved Tyskerhavnen. Underskriftindsamlingen er sket på initiativ fra folk som bor i området omkring Tyskerhavnen. Dette har afstedkommet indsamling af 310 underskrifter. Der var først adgang til underskrifterne efter offentlighedsfasens udløb. Kommunen har ikke været involveret i underskriftindsamlingen.

  Ingen myndigheder gør indsigelser mod planforslagene.

  Som følge af indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer, er vedlagt som bilag.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Økonomi

  Administrationen forventer at vejadgang kan sikres ved en privatretlig aftale mellem bygherre og grundejer. Er dette ikke muligt kan vejretten tildeles efter vejlovgivningen. I yderste konsekvens kan ekspropriation komme på tale. Det kan i givet fald medføre en mindre udgift for kommunen.

  Effektvurdering

  Det vurderes, at en realisering af planerne vil øge udbuddet af forskellige boligtyper i Hvide Sande og dermed attraktiviteten af Hvide Sande som bosætningsby til helårsbeboelse.

  Planerne er i tråd med kommuneplanens bybeskrivelse for Hvide-Sande og visionen om, at Hvide Sande i fremtiden skal have større fokus på fortætning af bymidten med boliger i tre til fire etager.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

  1. Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 430 for et område til etageboliger i Hvide Sande vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger.
  2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
  3. Teknik- og Miljøudvalget udpeger repræsentant til en eventuel åstedsforretning.
  Teknik- og Miljøudvalget 11-06-2019
  Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling og udpegede John G. Christensen til åstedsforretning.

  Sven Boye Thomsen (Løsgænger), Hans Pedersen(K)og Jørgen Byskov (o) ønskede ikke, at muligheden for ekspropriation udnyttes.  Økonomiudvalget 25-06-2019
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Jesper Lærke.

  Bilag Beslutning

   

  Kopier link til punktet  -   Print

  5: Endelig godkendelse af Spildevandsplan 2019-2027

  Sagsnr: 18-036807

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 19. marts 2019 vedtaget at sende forslag til Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Udkast til Spildevandsplan 2019-2027 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. marts 2019 til og med den 20. maj 2019.

  Resultat fra offentlighedsfasen

  Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 47 bemærkninger fra:

  • 44 borgere
  • 2 grundejerforeninger
  • 1 interesseorganisation

  Bemærkningerne har hovedsageligt været fra sommerhusejere, og omhandler i hovedpunkter:

  • Indsigelser mod sommerhuskloakeringen generelt.
  • Nedskrivningsperioden på 10 år for nye anlæg ønskes forlænget.
  • Indsigelse mod kloakering af ubebyggede grunde.
  • Økonomi - Omkostninger til tilslutningsbidrag og kloakarbejde på egen grund er for høje.

  I offentlighedsperioden har alle 1864 berørte sommerhusejer modtaget et brev med information om, at deres sommerhus er omfattet af udkastet til Spildevandsplan 2019-2027, samt oplysning om tidsfristen i høringsperioden.

  De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

  På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at Spildevandsplan 2019-2027 vedtages med følgende ændring i forhold til det offentliggjorte forslag:

  • 2 spildevandstekniske anlæg overgår til kommunalt vandløb.
  • Hoven renseanlæg nedlægges i 2020.

  Spildevandstekniske anlæg

  I forbindelse med revision af spildevandsplanen ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, at flere spildevandstekniske anlæg i form af åbne regnvandsledninger (grøfter) udskrives af  spildevandsplanen. Udskrivningen af spildevandsplanen betyder, at de spildevandstekniske anlæg ændre status til privat eller kommunalt vandløb, hvilket medfører at vedligeholdelsesforpligtigelsen overgår til de berørte lodsejere eller kommunen.

  Revisionen af spildevandsplanen betyder, at følgende spildevandstekniske anlæg overgår til kommunale vandløb:

  • Sandbæk i Videbæk - en mindre strækning
  • Videbæk Bæk - en mindre strækning

  Foreløbig har følgende strækninger forsat status som spildevandstekniske anlæg:

  • Herborg Bæk - en mindre strækning
  • Lem - en mindre strækning

  Status for strækningerne ændres ikke, med vedtagelsen af Spildevandsplan 2019-2027. Der vil i planperioden ske en gennemgang af alle aspekter i ændringen, hvorefter der kan træffes en afgørelse for strækningerne. Dette vil ske i samarbejde med lodsejere, forsyningen og kommunen. Forsyningen har fortsat forpligtigelsen for vedligeholdelse af strækningerne, indtil der er truffet afgørelse om at omklassificere strækningerne efter vandløbsloven. Der skal ved statusændring af de spildevandstekniske anlæg udarbejdes et tillæg til Spildevandsplan 2019-2027.  

  I Spildevandsplan 2019-2027 bliver Skelbækken i Ringkøbing indskrevet i planen som spildevandsteknisk anlæg i forbindelse med etablering af "højtvandsslusen" til sikring af oversvømmelse i forbindelse med klimaændringer.

  Hoven Renseanlæg

  Forsyningen ønsker at nedlægge Hoven renseanlæg i 2020, hvilket er en ændring i forhold til forslag til Spildevandsplan 2019-2027, hvor Hoven renseanlæg fremgik, som et af de anlæg, der stadig skulle være i drift.

  Hoven renseanlæg fremgår nu af planen, som et af de anlæg, der nedlægges. Der skal derfor etableres en transportledning fra Hoven til Ådum. Før der kan etableres en transportledning, skal der udarbejdes et tillæg til Spildevandsplan 2019-2027, hvor ledningens placering og de berørte matrikler fremgår.

  Ubebyggede grunde

  Grunde beliggende indenfor kloakopland i Spildevandsplan 2019-2027, vil efter aftale med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S først blive kloakeret, når grunden byggemodnes, og tilslutningsbidraget skal først betales når byggemodningen foretages. De ubebyggede grunde der fritages, er de allerede eksisterende grunde, der ikke har forsyningstilslutning af vand og el.

  Grunde kan derfor være indeholdt i Spildevandsplan 2019-2027, uden at der gives påbud om kloakering ved planens vedtagelse.    

  Miljøvurdering

  Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at kloakering af sommerhusområder og den fremtidige renseanlægsstruktur er af væsentlig betydning for miljøet. Derfor er der foretaget en miljøvurdering af spildevandsplan 2019-2027 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Det vurderes, at Spildevandsplan 2019-2027 indeholder foranstaltninger, der afbøder negative effekter på miljøet.

  Miljøvurderingsrapporten til udkast til Spildevandsplan 2019-2027 er med som bilag 9. De foreslåede ændringer i Spildevandsplanen i forhold til udkastet, vurderes ikke at have betydning for miljøvurderingen.

  Arla - Nr. Vium

  Administrationen foreslår, at der gives accept til, at kloakopland EG19, Arla, Nr. Vium tages ud af Spildevandsplan 2019-2027, og behandles som et tillæg til nuværende Spildevandsplan 2010-2020, såfremt den endelige godkendelse medfører behov mere tid til behandlingen og dermed udskyder godkendelsen af Spildevandsplan 2019-2027.  

  Det er vigtigt at sikre, at spildevandsplanen for område EG19, Arla, Nr. Vium vedtages, da Arla ønsker at gå i gang med at bygge snarest. Imidlertid er det ikke muligt at opnå private aftaler om køb af arealet, og der skal derfor gennemføres en ekspropriation eller indgås aftaler på ekspropriationslignende vilkår. Før en sådan proces kan igangsættes skal alle nødvendige tilladelser foruden plangrundlag med videre være på plads. Dette gælder også for spildevandsplanen, da håndtering af spildevand er en forudsætning for, at byggeriet kan tillades.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse 966 af 23. juni 2017, samt Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1469 af 12. december 2017.

  Planen er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

  Økonomi

  Ingen bemærkning til økonomien for kommunen.

  For borger vil der skulle betales et standardtilslutningsbidrag til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S for at komme på kloakken. Tilslutningsbidraget er på 66.938,43 kr. inkl. moms (2019-tal) for tilslutning af både regn- og spildevand og 60 % heraf (40.163,05 kr.), når der kun tilslutter spildevand, og regnvand håndteres på egen grund.

  Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandafledningsbidrag efter forbrug og et fast bidrag til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.

  Taksterne for afledning fastsættes af Forsyningens bestyrelse med Byrådets efterfølgende legalitetsgodkendelse.

  Effektvurdering

  Ved kloakseparering bliver den mængde vand, der skal pumpes til renseanlæggene reduceret, ligesom mængden af opblandet spildevand og regnvand reduceres, hvilket mindsker risikoen for overløb til vandløb eller fjord.

  Centraliseringen giver den fordel, at renseanlæggene er mere robuste over for ændringer i sammensætningen af spildevandet og mængden, f.eks. når der tilkobles nye forbrugere (herunder industrivirksomheder) til renseanlæggene.

  Hvis der i fremtiden kommer nye krav til spildevandsrensningen, så der skal renses for flere stoffer (mikroplast, miljøfremmede stoffer m.m.) vil det være meget lettere og billigere at gennemføre på få store anlæg.

  Kloakering af sommerhusene vil løse nuværende og kommende problemer med afledningen af spildevand i sommerhusområderne. 

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Spildevandsplan 2019-2027 vedtages efter:

  1. at Spildevandsplan 2019-2027 inkl. miljøvurdering endelig vedtages.
  2. at notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse.    
  3. at 2 mindre strækninger overgår fra spildevandstekniske anlæg til kommunale vandløb.
  4. at ubebyggede sommerhusgrunde først kloakeres, når de byggemodnes.
  5. at Hoven Renseanlæg nedlægges og spildevandet pumpes til Tarm Renseanlæg.
  6. at der gives accept til at kloakopland EG19, Arla, Nr. Vium evt. kan behandles som et tillæg til nuværende Spildevandsplan 2010-2020.  

  Teknik- og Miljøudvalget 25-06-2019
  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Svend Boye Thomsen kunne ikke tilslutte sig planerne for kloakering i sommerhusområderne.

  Fraværende: Irene Lund Pederen, Niels Rasmussen.

  Økonomiudvalget 13-08-2019
  Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

  Fraværende: Kristian Bøgsted.

  Bilag Beslutning

   

  Kopier link til punktet  -   Print

  6: Vedtægtsændring for Aftenskolesamvirket

  Sagsnr: 19-002057

  Sagsfremstilling

  Aftenskolesamvirket har fremsat et forslag til vedtægtsændringer til Aftenskolesamvirkets repræsentantskabsmøde den 21. februar 2019.

  På repræsentantskabsmødet godkendte Repræsentantskabet følgende vedtægtsændring af §4 Vedtægter:

  Oprindelig tekst:

  Vedtægterne for Aftenskolesamvirket skal godkendes af Byrådet for Ringkøbing-Skjern Kommune.

  Forslag til vedtægtsændringer kan først sendes til Byrådets godkendelse efter høring i aftenskolerepræsentantsskabet og efter godkendelse i aftenskolesamvirket.

  Ændret til:

  Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til Aftenskolesamvirket inden 15. januar. Forslaget skal godkendes til Aftenskolesamvirkets Repræsentantskabsmøde og endeligt i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

  Lovgrundlag og juridisk vurdering

  Folkeoplysningsloven.

  Økonomi

  Ingen bemærkninger.

  Effektvurdering

  Ingen bemærkninger.

  Indstilling

  Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, anbefaler Byrådet at godkende vedtægtsændringen for Aftenskolesamvirket.

  Kultur- og Fritidsudvalget 19-03-2019
  Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

  Økonomiudvalget 26-03-2019
  Økonomiudvalget godkendte administrationens indstilling.

  Fraværende: Kristian Andersen, Kristian Bøgsted.

  Bilag Beslutning

   

  Kopier link til punktet  -   Print

  7 Ekspropriationsbeslutning

  Sagsnr: 19-007333

  Kopier link til punktet  -   Print

  8 Ejendomssag

  Sagsnr: 19-016249

  Kopier link til punktet  -   Print

  9 Gensidig information

  Sagsnr:

  Kopier link til punktet  -   Print

  10: Underskriftsside

  Sagsnr:

  Bilag

  Ingen bilag.

  Beslutning

   

  Kontaktoplysninger
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Politisk Administrativt Sekretariat
  Ved Fjorden 6
  6950 Ringkøbing