Referat: 17. september 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Niels Rasmussen
 • Trine Ørskov
 • Pia Vestergaard
 • Lennart Qvist
 • Kristian Andersen
 • John G. Christensen
 • Gitte Kjeldsen
 • Søren Elbæk
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Erik Viborg
 • Hans Pedersen
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Byskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Linda Nielsen
 • Irene Lund Pederen
 • Lise Juhl Hansen
 • Iver Enevoldsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Kristian Bøgsted
 • Helge Albertsen
 • Jakob Agerbo
 • Bjarne Svendsen
 • Henrik Andersen
 • Benjamin Morthorst
 • Hanne Simonsen
 • Jesper Lærke
 • Jens S. Højland
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der er den 9. september 2019 modtaget følgende spørgsmål fra Jens Bollerup:

 

Jeg vil gerne have borgmesterens svar på 4 spørgsmål ved det kommende byrådsmøde:

1) Hvorfor svarer økonomiudvalget på vegne af byrådet?

2) Hvorfor støtter du Vattenfalls ønske om placering i én række, i strid med byrådets ønske?

3) Hvorfor accepteres - det uden kommentarer - at høringen gennemføres i sommerferien?

4) Hvorfor gives tilladelse til anlægsarbejder for kabelføring allerede i turistsæsonen 2019?

hvor baggrunden for de 4 spørgsmål er uddybet nedenfor.

 

1) Hvorfor svarer økonomiudvalget på vegne af byrådet?

D. 24. januar på Hotel Fjordgården fremhævede du, at et ekstraordinært byrådsmøde var på sin

plads for inddragelse af byrådet, belært af de tidligere erfaringer fra høringssvaret i august 2012.

Hvorfor vælger du så at lade økonomiudvalget alene afgive høringssvaret udenom byrådet, i en

lignende høring om samme projekt i august 2019? Spørgsmålet skal særligt ses i lyset af den

forudgående proces i vinteren 2019, hvor der efter byrådsmødet samlede tilkendegivelse i februar,

er uklarhed om hvilken eksakte placering der egentligt fremgik. Da kortbilaget jo ikke blev fremlagt

på byrådsmødet iflg. Dagbladets dækning efterfølgende. Og det jo givetvis er her i den tidlige del

af processen, der vil være den mest oplagte mulighed for at påvirke møllernes placering.

 

2) Hvorfor støtter du Vattenfalls ønske om placering i én række, i strid med byrådets ønske?

Med hvilken begrundelse kunne du som borgmester fravige fra byrådets indstilling d. 19. februar

om en samlet placering af VHS ud fra Hvide Sande, ved så at indstille et høringssvar til beslutning

i økonomiudvalget - udenom det samlede byråd - gående på accept af Vattenfalls ønske om

placering i een lang række, stik imod byrådets skrivelse til Energiministeren i februar?

 

3) Hvorfor accepteres - det uden kommentarer - at høringen gennemføres i sommerferien?

Hvis årsagen til, at alene økonomiudvalget afgav høringssvar skyldes sommerferie, udløser det så

spørgsmålet om hvorfor det ikke er påklaget overfor Energistyrelsen, at endnu en høring er

henlagt i sommerferien? Der er jo af flere byrådsmedlemmer udtrykt utilfredshed med dette også

skete i 2012, og nu i 2019 er der jo så i øvrigt indgivet mere end 100 høringssvar.

 

4) Hvorfor gives tilladelse til anlægsarbejder allerede i turistsæsonen 2019?

Gravearbejdet - og generne ved dette - i sommerhusområdet ved Lyngdraget har været omtalt i

Dagbladet, da det udføres midt i turismens højsæson.

Til trods for gravetilladelsen, der følger kommunens almindelige foreskrifter, viser det sig nu at

arbejdet ikke kan udføres i det normale tidsrum mellem 07.00 og 18.00 på hverdage. Der vil være

arbejder omkring gennemboring/trækning af foringsrør der kommer til at strække sig til op til 36

timers nonstop arbejde, altsammen i turisternes højsæson og med stærkt støjende maskiner

opstillet mindre end 20 meter fra nærmeste soveværelse ved et af udlejningshusene. Hvorfor har

kommunen accepteret dette? Kunne kommunen ikke pålægge entreprenøren at gennemføre

arbejdet på en anden årstid?

 

Jeg ønsker også at vide med hvilken begrundelse RKSK har meddelt tilladelse til gravearbejder i

2019 for kabeltilslutning, når projektet først skal idriftsættes med 3 års forsinkelse i 2023? I den

aktuelle situation kan det jo vise sig at støjgener, udgravning i klitområder, tung trafik osv. er til

ingen verdens nytte, såfremt møllernes placering ændres, eller projektet helt skrinlægges.

Så er det reelt for at tækkes Vattenfall, at RKSK meddelte gravetilladelse og ser gennem fingre

med at arbejdet ikke udføres indenfor de udstukne rammer? Det kan jo virke sådan, vel vidende at

en annullering af projektet vil udløse erstatning til Vattenfall for anlægsarbejder på land, og

dermed kan dette skubbe i retning af projektet fastholdes, for ikke at påføre Staten en erstatning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Borgmesteren besvarede de stillede spørgsmål.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Qvist og Kristendemokraterne stillede forslag om, at punkt 4 blev taget af dagsordenen. For forslaget stemte Lennart Qvist og Kristendemokraterne. Imod stemte Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Fjordlisten og Svend Boye Thomsen, hvorfor forslaget ikke blev tiltrådt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Sagsnr: 19-003476

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang.

 Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 2,7 mio. kr. lavere end budgetteret ekskl. overførsler.
 • Nettovirkningen af finansielle poster er positiv med 6,3 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre ca. 160 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes et overskud på 930.000 kr.
 • Likviditeten ekskl. deponerede midler er pr. 31.07.2019 opgjort til 336,7 mio. kr.

I søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt samlet for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og decentrale områder.

Ovenstående oversigt viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2018. Den primære årsag til, at merforbruget tidligere på året er vendt til et mindre forbrug, er, at beskæftigelsesområdet har et forventet mindre forbrug på 19,7 mio. kr. 

Der skal gøres opmærksom på, at de forventede serviceudgifter er 17,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

Nedenfor følger en uddybning af tallene på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 28. august, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 

Samlet set forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr. inklusiv de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 14,7 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. lavere i forhold til sidste opgørelse.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste opgørelse.

Selvom det forventede merforbrug er uændret siden den seneste budgetopfølgning, har der i perioden været flere afvigelser indenfor området. Det forventede merforbrug på visiterede timer er faldet med 0,9 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning, mens ændringer i udgifterne til mellemkommunale betalinger, friplejehjem samt Sundhedscenter Vest udligner det faldende merforbrug på visiterede timer.

Hos Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 12,8 mio. kr., hvilket er 3,7 mio. kr. lavere i forhold til sidste opgørelse, og afvigelsen skyldes flere forhold.

I juni måned blev der truffet afgørelse i den ene af to ankesager, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune vandt sagen. Var sagen blevet tabt, var det vurderet til at koste kommunen 5 mio. kr. i 2019. I regnskabsår 2018 var den forventede udgift medtaget. Beløbet for 2017 og 2018 på 3,8 mio. kr. føres tilbage til Specialteamets ramme og indgår i denne budgetopfølgning. Den sidste ankesag vil fremover indgå i budgetopfølgningens resultat med 2,4 mio. kr. indtil afgørelsen er truffet. Specialteamets ramme tilføres nettopåvirkningen af ankesagerne svarende til 1,3 mio. kr.

Derudover er indtægten fra salg af pladser til andre kommuner forhøjet med 0,3 mio. kr. grundet revisitering. Der er generelt foretaget mange revisitationer siden den seneste budgetopfølgning pr. 31. maj 2019. Ændringerne har kunnet holdes inden for samme udgiftsniveau inklusiv åbning af et hus til syv borgere på Holmehusene svarende til 4,5 mio. kr. på årsbasis samt nyt ophold og forlængelse af ophold for i alt fire borgere.

Budgetrammen er tilført et indtægtsbudget på 10,9 mio. kr. vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager. Prognosen for indtægter i 2019 er 13 mio. kr., hvorved Specialteamets ramme forbedres med 2,1 mio. kr. i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde i marts, at Handicap og Psykiatri arbejder videre med 28 beskrevne tiltag, hvor målet er at bringe økonomien i balance. På hvert møde i Social- og Sundhedsudvalget er der til budgetopfølgningen vedlagt et bilag, som indeholder de forskellige tiltag og en markering af, hvor langt de er i processen.

Beskæftigelse og Borgerservice forventer et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til forventningen, som var medtaget i den seneste budgetopfølgning.

For de decentrale områder forventes et mindre forbrug på 3,04 mio. kr.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindre forbrug på 2,145 mio. kr., hvilket er 753.000 kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning.

Centrene under Handicap og Psykiatri forventer et samlet mindre forbrug på 895.000 kr., hvilket er 1,477 mio. kr. højere i forhold til den sidste opfølgning.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 26. august, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

På beskæftigelsesudvalgets område forventes et mindre forbrug på 19,7 mio. kr., hvilket er en ændring på knap 1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning, hvor forventningen var et mindre forbrug på 20,653 mio. kr.

Ændringen skyldes primært et fald i udgifterne til a-dagpenge og revalidering samt en stigning i udgifterne til jobafklaring og førtidspension.

Der er fortsat en rigtig god beskæftigelse, som betyder, at der i forhold til a-dagpenge forventes et samlet mindre forbrug på 3,861 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvor dette område balancerede med budgettet ved den seneste opfølgning. Der forventes et mindre forbrug på 9,282 mio. kr. på revalidering, mod 8,497 mio. kr. som tidligere var forventet. Dette skyldes et fald i antallet af borgere på revalideringsydelse.

I forhold til jobafklaring og førtidspension forventes et merforbrug. Merforbruget vedrørende jobafklaring forventes at blive knap 3,9 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning, og skyldes en stigning i antallet af jobafklaringsforløb. I forhold til den seneste opfølgning på førtidspension forventes et merforbrug på 1,75 mio. kr. som skyldes, at stigningen i antallet af nye førtidspensionssager overstiger antallet af afgange til folkepension. 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 27. august, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 

For Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindre forbrug på 958.000 kr., fordelt med et forventet merforbrug på det skattefinansierede område på 1,077 mio. kr. og et mindre forbrug på 2,035 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det forventede merforbrug på det skattefinansierede område er 166.000 kr. højere end ved den seneste budgetopfølgning. Merforbruget finansieres af overførte midler. Afvigelsen i forhold til den seneste budgetopfølgning er i Land og Vands driftsbudget.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 27. august, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr., inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et merforbrug på 5,36 mio. kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et samlet merforbrug på 262.000 kr.

På de centrale områder forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug hos Børn og Familie på 5,4 mio. kr., hvilket er knap 0,6 mio. kr. lavere end ved den seneste budgetopfølgning, og et forventet mindre forbrug hos Dagtilbud og Undervisning på 1,5 mio. kr., hvilket er ca. 0,5 mio. kr. lavere end ved den seneste opfølgning.

Ændringen i mindre forbruget på godt 0,5 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning skyldes primært et generelt fald i antal elever i STU (mindre forbrug på 1 mio. kr.), faldende antal personer med tilskud i EGU (mindre forbrug på 0,3 mio. kr.), færre elever i 10. klasse end forventet (mindre forbrug 0,4 mio. kr.), højere indskrivning i kommunale dagtilbud end forventet (merforbrug på 0,8 mio. kr.) samt højere indskrivning i privatinstitutioner end forventet (merforbrug på 0,4 mio. kr.).

Hos Børn og Familie skyldes mindre forbruget på knap 0,6 mio. kr. to forhold. En større indtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning på særligt dyre enkelt sager, som er flyttet til fagudvalgenes budgetrammer. Derudover forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og faldende udgifter til enkeltydelser. Der er 50% statsrefusion på området, og de 0,2 mio. kr. udgør nettomerudgiften.

På Børne- og Familieudvalgets møde i juni blev det besluttet, at iværksætte tiltag med henblik på finansiering af det forventede merforbrug i 2019 i Børn og Familie. Udvalget følger udviklingen tæt.

For de decentrale enheder forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., hvor hele merforbruget ligger i Dagtilbud og Undervisning. Merforbruget er 0,3 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning.

Afvigelsen på 0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning skyldes en stigning i det forventede merforbrug inden for skolefritidsordninger.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 20. august, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set er der et forventet merforbrug på 630.000 kr., hvilket er 17.000 kr. højere end ved den senere budgetopfølgning. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Inden for de centrale områder forventes et merforbrug på 103.000 kr., mens der på de decentrale områder forventes et merforbrug på 527.000 kr. De 527.000 kr. anvendes til at etablere et nyt selvbetjeningssystem på bibliotekerne.

Økonomiudvalget: Det vurderes, at regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Erhvervs- og Vækstudvalget: Det vurderes, at regnskabsresultatet på Erhvervs- og Vækstudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Finansielle poster

I forbindelse med låneoptimeringen ved Kommune Kredit vil der være en besparelse i renter og afdrag. Besparelsen på afdragene vil i 2019 være 1.585.000 kr., mens der forventes en besparelse i renter på 200.000 kr. i 2019.

I forhold til overgangstilskuddet blev der efter budgetvedtagelsen i oktober 2018 tildelt et overgangstilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 13,32 mio. kr.

Der forventes midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet på i alt 8,719 mio. kr.

Anlæg

Opfølgningen på anlægsområdet viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er overførsler fra 2018 til 2019, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering ad fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket blandt andet hænger sammen med indskud i Naturkraft der finansieres af udlodning fra RSF A/S og HMG (naturgas).

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen har stort fokus på at den aftalte anlægsramme overholdes, hvilket vil sige "oprindeligt budget" for kommunerne under ét.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes merindtægter på 930.000 kr., hvor der ved sidste opfølgning var en forventning om en merindtægt på 4,3 mio. kr.

Afvigelsen mellem de to opfølgninger skyldes, at der forventes højere byggemodningsudgifter vedr. boliggrunde.

Likviditet

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit af de forudgående 365 dages kassebeholdning) udgør pr. 31. juli 2019 336,7 mio. kr. - den nederste blå graf. Kommunerne skal kvartalsvis indberette den gennemsnitlige daglige kassebeholdning ekskl. deponerede midler til Økonomi- og Indenrigsministeriet - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditeten toppede 1. februar 2016, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ekskl. deponerede midler blev opgjort til 368,6 mio. kr. I tiden herefter har udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning været aftagende frem til årsskiftet 2017-18, hvorefter der har været en stigning i likviditeten. Likviditeten er positiv påvirket af udlodninger fra RSF A/S og HMG (naturgas) i henholdsvis 2018 og 2019, da den del af udlodningen der skal betales som statsafgift ligger i kassen indtil afregning til staten i henholdsvis efteråret 2019 og 2020. I efteråret 2019 afregnes 25,5 mio. kr., mens der i efteråret 2020 afregnes 19,2 mio. kr. Det betyder, at statsafgiften ligger i kassen ca. 1,5 år inden afregning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 10-09-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Stauning Lufthavn

Sagsnr: 17-035689

Sagsfremstilling

På budgetkonferencen i 2018 besluttede byrådet at reservere et ekstraordinært anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til Stauning Lufthavn. Rådighedsbeløbet blev afsat under forudsætning af, at der blev gennemført en analyse, som skulle vise, om lufthavnens økonomi fremadrettet kan hvile i sig selv. Dog inklusiv det faste årlige driftstilskud på ca. 1,9 mio. kr., som lufthavnen modtager af kommunen.

På baggrund heraf bad Økonomiudvalget kommunens eksterne revision (Deloitte) om at gennemføre en detaljeret analyse af økonomien i Stauning Lufthavn. Resultatet af analysen foreligger, og Økonomiudvalget behandlede sagen den 25. juni 2019 pkt. 5, hvortil henvises.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Effektvurdering

Stauning Lufthavn beskæftiger i dag seks medarbejdere. Herudover, er der 23 medarbejdere ansat hos henholdsvis BenAir og Danish Light Aviation. Ydermere, vurderes lufthavnen som en forudsætning for Stauning Flymuseums fortsatte lokalisering i området. Museet har årligt 20-25.000 besøgende.

Indstilling

Økonomiudvalget 25-06-2019
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler byrådet at frigive en ekstraordinær anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til Stauning Lufthavn, således som det er indarbejdet i budget 2019-2022. Dette sker under forudsætning af, at kommunens eksterne revision i samarbejde med Viden og Strategi foretager kvartalsvise budgetopfølgninger af lufthavnens økonomi med særligt fokus på driftsbalance, likviditet og investeringsplan. Kristian Andersen stemte imod.

Fraværende: Jesper Lærke.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Qvist og Kristendemokraterne stillede ændringsforslag om, at sagen blev oversendt til drøftelse på budgetkonferencen. For forslaget stemte Lennart Qvist og Kristendemokraterne. Imod stemte Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Fjordlisten og Svend Boye Thomsen.

Et flertal i Byrådet godkendte Økonomiudvalgets anbefaling. Imod stemte Lennart Qvist og Kristendemokraterne.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Plan for Fortsat Drift

Sagsnr: 17-037678

Sagsfremstilling

Den kommunale beredskabsplan skal revideres én gang i løbet af hver byrådsperiode. I forrige Byrådsperiode havde revisionen alene fokus på at gennemføre faktuelle rettelser i det eksisterende materiale, og planen blev godkendt under forudsætning af, at der i starten af den kommende byrådsperiode blev gennemført en gennemgribende revision af planen og det bagvedliggende materiale.

Dette er nu sket og beredskabsplanen - eller Plan for Fortsat Drift - som den reelt hedder, fremlægges nu til Byrådets godkendelse.

Til den nye Plan for Fortsat Drift er der valgt et digitalt system (RGM-C3) som er web-baseret og derfor kan tilgås med en adgangskode fra alle digitale platforme. Det valgte system anvendes også af Brand & Redning MidtVest, som også kan tilgå vores system.

Beredskabsplanlægning for kommunerne er jo ikke længere et spørgsmål om at slukke ildebrande eller håndtere andre større hændelser. Den opgave er placeret i Brand & Redning. Derfor er fokus i den nye plan at sikre, at organisationen kan opretholde en drift så tæt på normalitet som muligt i en krisesituation og frem til, at der igen er etableret normale tilstande. 

Den samlede organisation har været involveret i arbejdet med revisionen, og der er arbejdet med at identificere de hændelser, hvor vi ud fra en risikovurdering har evalueret, at der er behov for konkrete procedurer. Disse er efterfølgende blevet udarbejdet eller revideret i det omfang, de allerede var til stede. 

Ledere og nøglemedarbejdere er i gang med at blive introduceret til det nye system, og der har været afholdt skrivebordsøvelser i mange dele af organisationen. Disse vil blive fortsat, så vi sikrer et passende bredt kendskab til Planerne og Systemet.

RGM-C3 er bygget op omkring dokumenter i en generel del, som alle kan tilgå, og specifikke dokumenter, der vedrører de enkelte fagområder. Grundtanken i RGM-C3 er, at det ikke alene er et opslagsværk med vigtige procedurer og retningslinjer, men også fungerer som et kommunikationsredskab under en aktuel krise, idet det fra systemet er muligt at aktivere definerede krisegrupper inden for fagområderne eller på tværs af organisationen, og systemet kan anvendes som en erstatning eller et supplement for et "krisestabsrum", idet man løbende under krisen kan udveksle viden og træffe beslutninger.  

Dokumenterne i den generelle del består af en generel introduktion til planen, en brugervejledning i tilfælde af krise, en samling gode råd og opmærksomhedspunkter omkring kommunikation under og efter en krise, en fortegnelse over vigtige kontakter samt en oversigt over de udarbejdede procedurer og retningslinjer. 

Følgende dokumenter har været til kommentering ved Beredskabsstyrelsen, og deres forslag til forbedringer er indarbejdet. Det er alene disse dokumenter, Byrådet skal godkende, idet de øvrige dokumenter betragtes som arbejdsdokumenter, der løbende revideres.

 • Plan for Fortsat Drift
 • Når krisen indtræffer - et overbliksark
 • Dine kommunikationskanaler
 • Få styr på fakta - og hvad du skal kommunikere
 • Hvilke målgrupper skal du kommunikere med
 • Når pressen ringer
 • Oversigt over instrukser

Herudover består planen af:

 • Organisationsdiagram
 • Fortegnelse over vigtige kontakter og nyttige adresser
 • Vejledning i brugen af C3
 • Link til Sundhedsberedskabsplanen
 • Ringkøbing-Skjern Forsynings beredskabsplan
 • De konkrete procedurer og retningslinjer for krisehåndtering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Beredskabsloven §25 stk 1

Økonomi

ingen bemærkninger

Effektvurdering

En retvisende og faktuel korrekt plan understøtter, at organisationen kan operere så tæt på normalen som muligt i en usædvanlig situation.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler sagen til Byrådets godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 27-08-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Videbæk Biogas

Sagsnr: 18-017523

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 19. juni 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Videbæk Biogas. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger 1,7 ha til teknisk anlæg (solcelleanlæg).

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at etablere et solcelleanlæg, der skal forsyne Videbæk Biogas med strøm.

Områdets disponering
Anlægget består af solcellepaneler med en maksimal højde på op til 3,0 meter. Desuden etableres det nødvendige antal tekniske bygninger til anlægget. Der er plads til etablering af et beplantningsbælte langs afgrænsningen af solcelleområdet.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realiseringen af projektet medfører, at Videbæk Biogas kan anvende vedvarende energi som procesenergi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 439 for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.


Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen, Jørgen Byskov og Hans Pedersen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.Økonomiudvalget 27-08-2019
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Niels Rasmussen, Kristian Andersen og Kristian Bøgsted kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Imod stemte Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og Lennart Qvist.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ringkøbing-Skjern Kommunes anvendelse af Boligreguleringslovens kap. VII

Sagsnr: 19-019306

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har hidtil anvendt kap. VII i Boligreguleringsloven, da den giver mulighed for:

 • Regulering af nedlæggelse af boliger (§ 46),
 • Max 1 bolig per husstand per kommune (§ 47),
 • At pålægge bopælspligt (§ 48),
 • At udstede flexboligtilladelser (§ 50),
 • Beboermaksimum (max. 2 personer per beboelsesrum) (§ 52a)

Byrådet kan vælge at benytte dele af Boligreguleringsloven, men det kræver en kommunal beslutning herom, som gælder fire år ad gangen. Sagen bliver derfor fremlagt for at tage stilling til, om den hidtidige praksis skal ændres.

Nedlæggelse af boliger

Giver i visse tilfælde Byrådet mulighed for at forhindre uønsket nedlæggelse af boliger.

Max. 1 bolig per kommune

Giver mulighed for at forhindre, at en husstand opkøber en nærliggende ejendom med det primære formål, at udleje den til ferieformål. Kommunen har dog mulighed for at give tilladelse til, at en husstand i en del af kommunen anvender en ejendom i en anden del af kommunen som flexbolig (eksempelvis Fjelstervang/Hvide Sande).

Bopælspligt

Giver mulighed for at kommunen kan indsætte lejere i en ledig bolig, hvis ikke ejeren i løbet af 6 uger ikke bebor boligen eller udlejer den.

Bliver en bolig, som hidtil har været anvendt til helårsbeboelse, ledig, skal ejeren således sørge for, at den fortsat anvendes til beboelse. En bolig anses for ledig, når den ikke er udlejet til eller ikke benyttes til beboelse.

Flexbolig

Giver mulighed for flexboliger. En flexbolig giver ejer mulighed for at udleje ejendommen i en længere periode, end sommerhusloven giver mulighed for.

En flexboligtilladelse er til ejeren og ejerens nærmeste families primære brug. En flexbolig kan derudover udlejes til ferieformål i begrænset omfang. Det er kommunen, der meddeler flexboligtilladelse, men det er Erhvervsstyrelsen, der er myndighed i forbindelse med udlejning til ferieformål.

Der er to typer flexboligtilladelser. En personlig tilladelse eller en tilladelse der gives til ejendommen.

 • Den personlige tilladelse udløber ved førstkommende ejerskifte eller hvis ejendommen tages i brug til helårbeboelse.
 • En tilladelse der gives på en ejendom er permanent. En sådan tilladelse bortfalder først, hvis ejendommen tages i brug til helårsbeboelse.

Administrationen anbefaler, at den hidtidige administrationspraksis, hvor flexboligtilladelserne meddeles som personlige tilladelser, fortsætter. Denne praksis muliggør, at primært bymidter og boligområder i de større byer kan beskyttes ved, at byrådet kan vælge ikke at "forlænge" givne flexboligtilladelser ved for eksempel ejerskifte. Denne mulighed er relevant, hvis det skønnes, at antallet af flexboligtilladelser i et givent område er årsag til, at området begynder at ændre sig til en uønsket karakter. Faren er, at områder med mange flexboligtilladelser kan ændre karakter til noget, der minder om sommerhusområder, som ligger øde hen dele af året, hvilket borgerne, som bor fast i området, kan opleve som negativt.

En permanent tilladelse, som følger boligen, kan ikke anbefales, da kommunen således ikke har mulighed for at kunne trække tilladelserne tilbage.

Beboermaksimum

Giver eksempelvis mulighed for at forhindre, at en stor familie flytter ind i en et-værelses lejlighed.

Konklusion

Administrationen anbefaler, at anvendelse af boligreguleringslovens kap. VII vedtages i sin helhed.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Boligreguleringsloven) LBK nr 810 af 01/07/2015 

Økonomi

Der er ikke umiddelbare økonomiske konsekvenser i sagen.

Effektvurdering

Flexboligtilladelser kan gøre det nemmere at sælge visse typer boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat lader sig omfatte af Boligreguleringslovens kap. VII og at administrationspraksis fortsætter som hidtil.


Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 27-08-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Borgerforslag om cykelsti på Kongevejen fra Videbæk til Vorgod-Barde

Sagsnr: 19-019152

Sagsfremstilling

Vorgod-Barde Borgerforening har indsamlet 1.260 underskrifter for at opnå politisk behandling vedrørende et ønske om en cykelsti langs Kongevejen mellem Videbæk og Vorgod-Barde.

Antallet af underskrifter er over de påkrævede 1.148 stemmer for at opnå politisk behandling, og sagen skal derfor behandles i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende oversendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Ønske

Der er i Vorgod-Barde stor opbakning om at få etableret en cykelsti langs Kongevejen med en tunnel under Skjernvej. Dette begrundes med, at det er langs Kongevejen, at langt de fleste bløde trafikanter mellem Vorgod-Barde og Videbæk færdes. Der har ifølge Borgerforeningen været en kraftig stigning i de bløde trafikanter, som ifølge Borgerforeningen skyldes, at Vorgod-Barde har mistet overbygningen på byens skole og byens købmand. De mener derfor, at behovet er blevet gradvist større, og at der ikke er megen sandsynlighed for, at Vejdirektoratet vil lave en cykelsti inden for en overskuelig fremtid langs Rute 15, Herningvej.

Borgerforeningen har et par gange tidligere ønsket en cykelsti langs Kongevejen. Ringkøbing-Skjern Kommune har hver gang påpeget, at Kommunen i stedet ønsker en cykelsti langs Rute 15. Både i 2013 og i 2016 har Borgerforeningen ønsket en cykelsti.

Administrationens vurdering

Det er korrekt, at der er relativt mange bløde trafikanter, der færdes mellem Vorgod-Barde og Videbæk langs Kongevejen, og det skyldes uden tvivl blandt andet, at 7.-9. klasse-eleverne fra Vorgod-Barde går på skolerne i Videbæk. Samtidig er det i dag endnu mere utrygt at cykle på Rute 15 end på Kongevejen, og de bløde trafikanter vælger derfor i højere grad at cykle på Kongevejen. Vejen er ca. 6 meter bred, hvilket giver begrænset plads til både biler, landbrugsmaskiner og cyklister.

Kongevejen har i dag en årsdøgnstrafik på 1543 køretøjer, heraf 183 lastbiler. Gennemsnitshastigheden er 83,7 km/t, hvilket er lidt højt men dog ikke alarmerende. Kongevejen er i Kommunens Vejplan klassificeret som en klasse 3 vej. For denne vejtype gælder, at der normalt ikke er cykelstier, men på skoleveje kan der med fordel etableres en dobbeltrettet cykelsti langs vejen.

At vejen ikke har en højere vejklasse skyldes, at Rute 15 i den overordnede vejplan er den primære trafikforbindelse mellem Videbæk og Vorgod-Barde.

Stien vil fra Skjernvej til Vorgod-Barde være ca. 3 km lang, og vil med vores gennemsnitspris for cykelstier ligge på ca. 4,5 millioner for en offentlig anlagt cykelsti. En cykelstitunnel under landevejen Skjernvej vil koste i omegnen af 2 til 5 millioner kr. Der bør desuden laves cykelsti videre ind til Videbæk fra Skjernvej.

Det blev drøftet på Teknik. og Miljøudvalgets møde 14. maj 2019, at der skal arbejdes med kommunalt styrede stiprojekter og stianlæg, som udarbejdes og anlægges som samskabelsesprojekter. Dette projekt ligger umiddelbart i den sidste kategori, som kræver frivilligt arbejde og stort engagement fra borgerne.

Administrationens vurdering er, at der på sigt muligvis kan komme en statslig cykelsti langs Rute 15, eksempelvis i forbindelse til den kommende ombygning til 2+1 vej. En sådan sti vil sandsynligvis aldrig blive etableret, hvis der anlægges en kommunal cykelsti langs Kongevejen. En sti langs Rute 15 vil ikke kræve en fordyrende tunnel under Skjernvej, hvis cykelstien kan føres med rundt i rundkørslen ved Herningvej-Skjernvej-Ringkøbingvej.

Borgerforeningen lægger i henvendelsen op til nogle meget konkrete punkter i forbindelse med samarbejdet mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Borgerforeningen, som ikke på nuværende tidspunkt umiddelbart kan besvares. Det anbefales, at ønsket om en cykelsti placeres i "ønskepuljen" med ønsker til stier, og at den derved kommer i betragtning i forhold til hvilke stier, der skal realiseres.

Som bilag findes kort over potentielle cykelstiløsninger mellem Videbæk og Vorgod-Barde, samt brev til Ringkøbing-Skjern Kommune fra Vorgod-Barde Borgerforening.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En cykelsti vil give mere tryghed i trafikken for de bløde trafikanter. En cykelsti vil også give flere cyklister og en stigning i cykeltrafikken og derved vil folkesundheden forbedres. 

En cykelsti langs Kongevejen mellem Videbæk og Vorgod-Barde i stedet for langs Rute 15, vil sandsynligvis resultere i, at den ønskede statsfinansierede cykelsti langs Rute 15, som er den korteste afstand mellem bydelen Barde og Videbæk ikke vil blive realiseret.

Indstilling

Administrationens indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,

 • at det meddeles, at cykelstien kommer i "ønskepuljen" for stiønsker. Cykelstien kommer derved således i spil i prioritering af hvilke stier, der skal realiseres i fremtiden.
Teknik- og Miljøudvalget 13-08-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 27-08-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, og vægter i begrundelsen herfor den kommende ombygning af rute 15 til 2+1 vej.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud

Sagsnr: 15-032562

Sagsfremstilling

Forslaget til reviderede styrelsesvedtægter for de kommunale dagtilbud har været sendt til udtalelse ved forældrebestyrelserne ved de kommunale dagtilbud.

Ved fristens udløb den 11. juni 2019 var der indkommet 11 udtalelser, hvoraf de 7 er tilkendegivelser på, at de ikke har bemærkninger eller tager forslaget til efterretning.

Bemærkningerne i 4 af udtalelserne går på ønsker om ændringer i teksten og om nærmere uddybning i styrelsesvedtægten.

Administrationen har i samarbejde med Jura gennemgået udtalelserne og har tilføjet bemærkninger og anbefalinger i bemærkningsfeltet i bilaget.

Administrationen anbefaler på baggrund af udtalelserne, at ordlyden af vedtægterne ændres visse steder, jf. administrationens indstilling. Forældrebestyrelserne har dog også fremsendt enkelte ønsker om ændringer i vedtægterne, som administrationen ikke kan anbefale. Begrundelsen herfor er angivet i bilaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med anbefaling af,

 1. at formuleringen i § 2, stk. 5 "Daginstitutionernes åbningstid er 50 timer ugentligt med mulighed for at udvide eller indskrænke med 2 timer ugentligt efter lokale behov" fastholdes.
 2. at ordlyden i § 3, stk. 4 ændres til "Herudover deltager ledelsen af dagtilbuddet (uden stemmeret)".
 3. at § 9, stk. 1, 1. punktum ændres så ordlyden bliver "..., når medlemmets barn udmeldes af dagplejen eller den daginstitution man er valgt for, hvorefter….”, og at der tilføjes, at § 9 også gælder for Alkjær Børneunivers.
 4. at der i § 14 indskrives, "at der ved tiltrædelse af forældrebestyrelsen skal underskrives en tavshedserklæring".
 5. at administrationen bemyndiges til at tilrette forslaget til styrelsesvedtægter efter endelig godkendelse i Byrådet.
Børne- og Familieudvalget 27-08-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 10-09-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ændring af ydelsespakker i Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 15-045084

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har i forbindelse med merforbruget i år udarbejdet et forslag til ændring i ydelsespakkerne på bostøtteområdet for at reducere merforbruget. Forslaget har været en del af besparelseskataloget for 2020-2023, men udgik for at det i stedet kunne iværksættes i 2019.

Forslaget går ud på, at serviceniveauet på ydelsespakker til borgere visiteret til pakke 0 og pakke 1 indenfor SL § 85 (socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem) ændres, så borgere fremadrettet alene kan visiteres til ydelsespakker fra pakke 2 og opefter. Dermed lukkes og afvikles alle sager, hvor borgere er visiteret til pakke 0 og pakke 1.

Pakke 0 er en ydelsespakke, som gives til de borgere, som har behov for sporadisk kontakt. Den gives ofte i udslusningsfasen og varigheden er typisk 1-3 måneder. Borgerne får op til ½ time om ugen i denne pakke.

Pakke 1 er en ydelsespakke, som gives til de borgere, som har behov for let kontakt evt. telefonisk eller digitalt. Borgerne kan have brug for støtte til at få styr på opgaveløsningen indenfor enkelte opgaveområder. Borgerne klarer selv de daglige opgaver, men har ind i mellem behov for at blive sat i gang. Borgerne ikke behov for fast planlagte aktiviteter. Borgerne får op til 45 minutter om ugen i denne pakke.

Den 1. august 2019 var der 8 borgere visiteret til pakke 0 og 50 borgere visiteret til pakke 1.

Under forudsætning af udvalgets godkendelse af sag nr. 4 om Uvisiterede Cafeer på udvalgets dagsorden d. 28 august 2019 foreslås, at borgere, der er visiteret til pakke 0 og 1 henvises til kommende uvisiterede cafétilbud fra 1. oktober 2019. Formålet med dette tilbud er, at tilbyde aktivitets- og samværstilbud, der ikke kræver visitation. Her er døren åben for alle borgere indenfor Fagområdets målgruppe i åbningstiden.

Handicap og Psykiatri har været en del af et KL-partnerskabsprojektet omkring bedre styring af det specialiserede voksenområde i 2018 og 2019. Der er udkommet en rapport, som blandt andet viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune har flere modtagere af bostøtte (§85) end andre kommuner.

(Kilde: KL "Kommunespecifik analyserapport, Ringkøbing-Skjern Kommune", juni 2019) 

Udvalget har tidligere været i dialog om sagen på mødet den 29. maj 2019 med FagMed omkring besparelseskataloget 2020-2023. 

Sagen har været i høring i Handicaprådet, og høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Serviceloven §85.

Økonomi

Forslaget vil give en forventet årlig besparelse på 500.000 kr.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Forslaget vil have den effekt, at borgere i målgruppen til pakke 0 og 1 i stedet tilbydes uvisiterede tilbud.

Der er mulighed for, at nogle borgere vil blive visiteret en højere ydelsespakke end de har i dag, hvis deres behov ikke kan dækkes ind af de uvisiterede tilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen forslag om fjernelse af ydelsespakke 0 og 1 fra 1. oktober 2019 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2019

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Udvalget ønsker, at der skal være en glidende overgang for borgerne frem til årsskiftet.

Udvalget ønsker på sigt en evaluering af beslutningens konsekvenser.Økonomiudvalget 10-09-2019
Økonomiudvalget anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Uvisiterede cafeer (SEL § 104, aktivitets- og samværstilbud)

Sagsnr: 19-003031

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 26. juni 2019 præsenteret for et forslag om at ændre Handicap og Psykiatris nuværende visiterede cafeers status til uvisiterede cafeer. Ved mødet blev det besluttet, at sagen skulle genbehandles på august mødet.

Fagområdet Handicap og Psykiatri har i dag mulighed for at visitere borgere til cafétilbud, når borgeren i forvejen er visiteret til § 85 bostøtte. Fremadrettet ønskes det at give alle borgere indenfor målgruppen mulighed for at komme i åbne uvisiterede cafeer.

Formålet med at ændre cafétilbud til uvisiterede cafétilbud er, at skabe en øget tilgængelighed, så der opnås tidligere kontakt til udsatte borgere indenfor både handicap- og psykiatriområdet. Fagområdets cafétilbud vil hermed få et mere forebyggende sigte, og kunne rumme udslusningsparate borgere, og borgere der har behov for let støtte.

De uvisiterede cafeer har været drøftet på ledermøde i Handicap og Psykiatri d. 5. marts 2019. Her blev det besluttet at nedsætte tre arbejdsgrupper. En arbejdsgruppe for henholdsvis handicapområdet, psykiatriområdet og Vendepunktet. Disse har siden udarbejdet procesplaner og beskrivelser af overgangen fra visiterede cafétilbud til uvisiterede cafétilbud. Der henvises til bilag 1-4, hvor arbejdsgruppernes forslag til omstrukturering er beskrevet.

Der er i dag en normering på 10,73 stilling til de visiterede cafeer på Center Vest, Å-Center Syd og Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme. Samtidig oplever Vendepunktet stor tilgang i henvendelser fra unge i alderen 18-30 år. Mange har angstproblematikker, stresssymptomer og depression. Det opleves, at der er behov for en særlig forebyggende ungeindsats i Vendepunktet, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune skal lykkes med at hjælpe de unge i at mestre et hverdagsliv, hvor de er i uddannelse eller arbejde.

Derfor foreslås to stillinger fra de nuværende visiterede cafeer konverteret til særlig ungeindsats i Vendepunktet. På Vendepunktet etableres et ungetilbud for borgere i alderen 18-30 år, der kan profitere af et 3-6 måneders forløb. Tilbuddet henvender sig til Vendepunktets nuværende målgruppe samt unge med nedsat funktionsniveau og unge der har problemer med at passe skolen. Ungetilbuddet vil både udbyde individuelle forløb og intensive gruppeforløb, hvor den unge får mestringsredskaber. Desuden tilknyttes en vejleder fra Vendepunktet under hele forløbet. Tilbuddet til unge udbydes i Skjern, Ringkøbing og Videbæk.

Social- og Sundhedsudvalget udtrykte ved juni-mødet en særlig opmærksomhed på Videbækområdet. Fagchefen har den 1. juli afholdt møde med repræsentanter fra arbejdsgrupper, hvor udvalgets opmærksomhedspunkter blev drøftet. Bilagsmaterialet er i den forbindelse blevet gennemgået. Nedenfor ses en uddybning, af de ændringer og tilretninger der efterfølgende er foretaget i bilag på baggrund af udvalgets opmærksomhedspunkter.

 • Center Vest har lavet en ny analyse af borgergrundlaget for cafédrift i Videbæk. Det viser sig, at grundlaget er mindre end først antaget. Handicap og Psykiatri undersøger hvordan de borgere der i dag benytter cafétilbud i Videbæk, fremadrettet kan benytte andre aktivitetstilbud.
 • Center Vest har lavet en konsekvensbeskrivelse for cafeen i Smedegade ved bibeholdelse af cafédrift i Videbæk (se nederst i bilag 1).
 • Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme har allerede på nuværende tidspunkt cafédrift i Videbæk. Dette fortsætter efter omorganiseringen. Dog i mindre omfang end det er tilfældet i dag (se bilag 3).
 • Vendepunktet udbyder forløb fra Videbæk, når der er borgertilgang fra området. Hertil stiller Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme lokaler til rådighed (se bilag 4).

Forudsat at udvalget godkender indstillingen, åbner de uvisiterede aktivitets- og samværstilbud 1. oktober 2019.

Høringssvar fra FagMED og Handicaprådet er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens §104 - Kommunale aktivitets- og samværstilbud.

Økonomi

Centrene har i dag et samlet budget på 4.704.000 kr. til at drive de visiterede cafeer. Budgettet anvendes til finansiering af de kommende uvisiterede cafeer og en tidlig og forebyggende indsats for unge i Vendepunktet.

Etablering af et ungetilbud under Vendepunktet vil kræve ansættelse af to nye medarbejdere. De to stillinger findes ved en omplacering af centrenes ressourcer til at drive cafeerne. Center Vest afgiver en stilling svarende til 470.000 kr. på årsbasis pr. 1. september 2019. Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme afgiver en stilling svarende til 470.000 kr. på årsbasis pr. 1. januar 2020. Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme håndterer stillingen via intern rekruttering. Å-Center Syd bibeholder samme budget som før omlægningen til uvisiterede cafeer.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ændringen af de nuværende cafetilbuds status til uvisiterede cafeer vil gøre det muligt at etablere en tidligere indsats, med et mere forebyggende sigte. Ved etablering af uvisiterede cafeer vil der altid være en åben dør, hvor borgerne er velkomne når de har tid, lyst og interesse for det, uanset kommunens serviceniveau i visiterede tilbud. 

Borgere som er visiteret til andre paragrafområdet indenfor Handicap og Psykiatri, kan som et led i et udslusningsforløb henvises til de uvisterede cafeer. Muligheden for at henvise borgere til uvisiterede cafeer kan forventeligt betyde, at nogle bostøtteforløb kan afsluttes tidligere end det ellers var muligt.

Når fagområdets cafeer i fremtiden vil være uvisiterede, kan det nogle dage skabe et øget pres på cafeerne, grundet større tilgang af borgere. Flere af cafeerne skal driftes med færre personaletimer, end de har til rådighed i dag. De uvisiterede cafeer forventes at have kortere åbningstider end de nuværende visiterede cafeer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

 • at de nuværende visiterede cafétilbud ændrer status til uvisiterede cafétilbud (SEL § 104, Aktivitets- og samværstilbud), hvorved serviceniveauet ændres.
 • at to stillinger (svarende til 470.000 kr. pr. stilling) fra de visiterede cafeer på Center Vest og Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme konverteres til forebyggende ungeindsats under Vendepunktet.
 • at fagområdet undersøger, hvordan samarbejdet mellem de frivillige organisationers cafétilbud og de uvisiterede cafétilbud og forebyggende ungeindsats kan øges og medvirke til at sikre en bred geografisk dækning af tilbud til målgruppen


Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2019

Et flertal i Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Linda Nielsen kan ikke godkende administrationens indstilling.

Udvalget ønsker, at der skal være en særlig indiviuel opmærksomhed på de berørte borgere i Videbækområdet.Økonomiudvalget 10-09-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt, idet ordningen evalueres efter et år.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk bistand 2018

Sagsnr: 19-017806

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har efterberegnet fritvalgpriserne for 2018.

Personlig pleje og praktisk hjælp:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 347 kr./time (budget 2018: 356 kr./time).
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 485 kr./time (budget 2018: 501 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2019 anvendes den efterkalkulerede 2018-pris, der fremskrives til 2019.

Priser for 2019 er følgende:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 352 kr./time.
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 492 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender.

Priserne er gældende fra 1. maj 2019 til 30. april 2020, jævnfør aftale med de private leverandører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Økonomi

Det forventes, at de private leverandører af praktisk bistand i 2019 leverer 3.620 timer, svarende til en udgift på 1,28 mio. kr. Budgettet er på 1,5 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2018 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2019 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 28-08-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 10-09-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Bøgsted.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Behandling af Ildsjælepuljeansøgning - "Rækker Mølles Puls" fra Rækker Mølle Hallen

Sagsnr: 19-020292

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes drøfte ansøgningen "Rækker Mølles Puls" fra Rækker Mølle Hallen, som har været behandlet i Ildsjælepuljen, der er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes vækstpuljer (se ansøgning i bilag).

Ansøgningen på 300.000 kr. været behandlet i Ildsjælepuljeudvalget den 19. juni 2019.

Udvalget består af udpegede repræsentanter, primært fra kommunens forenings- og ildsjælemiljø.

Efter ønske fra administrationen forelægges ansøgningen for Økonomiudvalget, da der er tale om en ekstraordinær ansøgning om anlæg af en betragtelig volumen, som er en undtagelse i Ildsjælepulje-sammenhæng. Ansøger har tidligere ansøgt om midler til tilsvarende projekt som blev behandlet på møde i Ildsjælepuljen 25. marts 2019. Ansøgningen fik dengang afslag med følgende begrundelse:

"Ildsjælepuljeudvalget anerkender, at det er en indsats, som er opstået og i en vis udstrækning båret af et frivilligt engagement i bestyrelsen, men tilkendegiver at det bl.a. er uklart hvorledes projektets realisering i praksis vil understøtte synergien mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder og netværket mellem frivilligaktørerne. Det er beskrevet at flere af de omkringliggende landsbyer bakker op om projektet, men Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at det ikke fremstår helt tydeligt, hvordan projektet fx øger sammenhængskraften dels mellem foreningerne og dels mellem nabolandsbyerne. Puljeudvalget anerkender intentionen om, at en opgradering af faciliteterne også kan understøtte foreningslivet og til en vis grad bosætningen i det snævre lokalområde, men vurderer at der vil være tale om et meget begrænset bosætningspotentiale set på kommune-niveau. Afslutningsvis vurderer puljeudvalget ikke, at projektet i sig selv er nyskabende eller udviklende, da der er tale om et relativt “almindeligt” hal projekt. De anerkender fuldt ud den synlighed som bl.a. håndboldforeningen skaber for kommunen, men vurderer ikke, at bygning af en ny hal nødvendigvis vil øge denne synlighed".

På baggrund af afslaget har ansøger sidenhen formuleret den nye ansøgning, som Økonomiudvalget skal tage stilling til her.

Ildsjælepuljens Fordelingskriterier:

Ved fordeling af midler fra Ildsjælepuljen er der opstillet en række kriterier, som vægtes højt:

 1. Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement
 2. Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder
 3. Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige
 4. Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold
 5. Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen
 6. Indsatsen skaber synlighed om kommunen
 7. Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen
 8. Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle

Endvidere gør det sig gældende, at indsatsen med udgangspunkt i gearingstanken skal baseres på en forpligtende fællesfinansiering i form af økonomi og/eller ressourcer så som f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter.

Der kan ikke ydes støtte fra ildsjælepuljen, hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til projektets udgifter. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. 

Ildsjælepuljeudvalgets indstilling:

lldsjælepuljeudvalget besluttede på mødet den 19. juni at indstille ansøgningen og det fulde beløb på 300.000 kr. til godkendelse. Der var afbud til mødet fra Jesper Lærke (repræsentant fra Byrådet), Pernille Priess Pedersen (repræsentant fra Frivilligrådet), samt Claus Jensen (repræsentant for Foreningssamvirket). Indstillingen blev givet ud fra en vurdering af, at et flertal af fordelingskriterierne er opfyldt i ansøgningen - se udvalgets vurderinger nedenfor:

1. Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement.

- Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at projektet er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement i kraft af de frivillige og det udvidede forenings- og klyngesamarbejde som ligger bag ansøgningen.

2. Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder

- Ildsjælepuljeudvalget anerkender, at projektet potentielt kan skabe stor synergi mellem fx sognene der deltager i klyngesamarbejdet og ved at invitere forskellige foreninger ind i hele udviklingsarbejdet.

3. Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige

- Puljeudvalget mener ikke at det er så præcist beskrevet i ansøgningen hvorledes dette kan foregå, om end der er forslag til hvordan fx erhversklub-samarbejdet for Række Mølle Håndbold kan udvides til andre foreninger, og at hallen potentielt kan blive et samlingspunkt for alle 3 sektorer.

4. Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold

Puljeudvalget mener ikke, at selve opførelsen af hallen er nyskabende i sig selv, men samarbejdet mellem foreningerne og klyngerne i området er på lokalt niveau nytænkende og udviklende, da det knytter tættere relationer og samarbejde mellem brugerne af hallen.

5. Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen

- Ildsjælepuljeudvalget tror, at opførelsen af hallen og samarbejdet mellem foreningerne - herunder mulig tiltrækning af nye foreninger og aktiviteter - sandsynligvis kan øge sammenhængskraften: om ikke i hele kommunen så blandt de eksisterende og nye foreninger som deltager i projektet.

6. Indsatsen skaber synlighed om kommunen

- Puljeudvalget mener ikke, at dette kriterie opfyldes i nævneværdig grad i ansøgningen.

7. Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen

- Puljeudvalget vurderer, at der er et potentiale for at det kan øge bosætningen lokalt, hvilket bl.a. understøttes af udtalelsen fra ejendomsmægler fra Nybolig i Skjern.

8. Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle.

- Puljeudvalget mener, at dette indirekte opfyldes i kraft af byggeriet, men det fremgår ikke i ansøgningen hvordan man yderligere vil understøtte dette.

Yderligere anerkender puljeudvalget den medfinansiering som Rækker Mølle Hallen bidrager med i vedlagte gearingsplan. 

Administrationens bemærkninger:

Der har tidligere været overvejelser, dels i Ildsjælepuljeudvalget og i administrationen om i hvilken udstrækning Ildsjælepuljen kan yde støtte til faciliteter eller anlæg. Der har tidligere i mindre skala været bevillinger til faciliteter - fx 300.000 i alt til etablering af padel-tennisbaner i Videbæk, samt 100.000 til facilitetsopbygning til Fjordsvømmer- og vinterbaderklubben Neptun, men bevillinger til faciliteter og anlæg må generelt betegnes som undtagelser. Det fremgår dog ikke af Ildsjælepuljens fordelingskriterier at der ikke skulle kunne søges til dette.

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje har bevilget 150.000 kr. i støtte til projektet på baggrund af deres møde i udvalget 23. april. Midlerne er givet til renovering af klubhus samt gangen ind til den nye hal som ansøger ønsker at opføre (bl.a. med midler fra indeværende ansøgning).

Rækker Mølle Hallen kan ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om anlægstilskud på op til 500.000 kr. inkl. moms, med ansøgningsfrist 1. marts 2020. Rækker Mølle Hallen skal dog være opmærksom på, at hallen ikke må på begynde anlægsprojektet inden, da der jf. gældende principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje, ikke gives tilskud til anlæg som er påbegyndt inden ansøgningen behandles.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bemærkning fra Økonomi:

"Anlægsbevillinger, herunder anlægstilskud, skal i henhold til bevillingsreglerne godkendes af Byrådet".

Økonomi

Ildsjælepuljen er en del af kommunens vækstpuljemidler som blev afsat på budgetkonferencen i 2014. 

Der er årligt afsat 2 mio. kroner i Ildsjælepuljen i årene 2015-2020. I forbindelse med budgetlægningen for 2018, blev der overført 1 mio. kr. fra 2018 til 2019, så der i 2019 er 3 mio. kroner i puljen.

Dags dato er der bevilget 395.500 kr. fra Ildsjælepuljen i 2019, så der resterer 2.605.000 kr. i puljen i 2019.

Det indgår som en del af sparekataloget til budgetlægningen 2020-23, at Ildsjælepuljen nedlægges fra 2020.

Ansøger har i den specifikke ansøgning budgetteret med en samlet projektsum på 6.182.000 kr. Ansøgers projektfinansiering beløber sig således i ansøgningen:

Hallens egenfinansiering

500.000

LAG landdistriktsmidler

150.000

Indsamling lokalt

1.375.000

Fonde og puljer

800.000

Firkløver

45.000

Sædding Hede Vindmøllelaug

200.000

Hertil kommer Rækker Mølle Hallens kreditforeningslån på 3 mio. kr.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at etablering af en ny halfacilitet potentielt kan tiltrække nye foreninger og genskabe bredden i foreningslivet lokalt, samt styrke samarbejdet mellem foreninger - herunder klyngesamarbejdet i området, om end det vil kræve ansøgers kontinuerlige fokus på at styrke samarbejdet og netværket blandt parterne, da det vurderes at en fysisk facilitet (hallen) alene ikke kan skabe dette.

Indstilling

 • Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen. Såfremt Økonomiudvalget ønsker helt eller delvist at imødekomme ansøgningen, indstiller administrationen, at bevillingen først udmøntes når projektet har tilvejebragt den fulde finansiering på 6.182.000 kr. og dermed under betingelse af, at det aktuelle projekt realiseres fuldt ud som beskrevet.


Økonomiudvalget 27-08-2019
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende ansøgning fra Ildsjælepuljeudvalget på 300.000 kr. med den tilføjelse, at bevillingen først udmøntes, når projektet har tilvejebragt den fulde finansiering på 6.182.000 kr. og dermed under betingelse af, at det aktuelle projekt realiseres fuldt ud som beskrevet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Behandling af Ildsjælepuljeansøgning - "Aktivitetspark Tarm" fra Tarm Udviklingsforum

Sagsnr: 19-020293

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget bedes drøfte ansøgningen "Aktivitetspark Tarm" fra Tarm Udviklingsforum, som har været behandlet i Ildsjælepuljen, der er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes vækstpuljer (se ansøgning i bilag).

Ansøgningen på 1 mio. kr. har været behandlet i Ildsjælepuljeudvalget den 19. juni 2019.

Udvalget består af udpegede repræsentanter, primært fra kommunens forenings- og ildsjælemiljø.

Ansøgningen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om en ekstraordinær ansøgning om anlæg af en helt ny facilitet af en betragtelig volumen, som er usædvanlig i Ildsjælepulje-sammenhæng. Ansøger har tidligere ansøgt om midler til tilsvarende projekt både i juni 2018 (100.000 kr.) og november 2018 (150.000 kr.). Ansøgningen i juni fik afslag med begrundelse i at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad levede op til de krav, der stilles omkring Ildsjælepuljen, hvorefter Ildsjælepuljeudvalget anbefalede at søge støtte til projektet et andet sted. Dette er senere præciseret i den aktuelle ansøgning, hvor ansøger konkret gennemgår ansøgningens relevans i relation til Ildsjælepuljens 8 fordelingskriterier (se nedenfor).

Der blev ydermere givet afslag på ansøgningen i november 2018, med henvisning til at Ildsjælepuljeudvalget var uklar på hvilke poster der konkret blev ansøgt om i den pågældende ansøgning. Dette vurderes ikke at være præciseret efterfølgende i den aktuelle ansøgning.

Ansøger har ligeledes haft foretræde for Ildsjælepuljeudvalget på mødet den 25. marts 2019.

Ildsjælepuljens fordelingskriterier:

Ved fordeling af midler fra Ildsjælepuljen er der opstillet en række kriterier, som vægtes højt:

 1. Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement
 2. Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder
 3. Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige
 4. Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold
 5. Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen
 6. Indsatsen skaber synlighed om kommunen
 7. Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen
 8. Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle

Endvidere gør det sig gældende, at indsatsen med udgangspunkt i gearingstanken skal baseres på en forpligtende fællesfinansiering, i form af økonomi og/eller ressourcer så som f.eks. frivillig arbejdskraft mellem flere parter.

Der kan ikke ydes støtte fra ildsjælepuljen, hvis der efter anden lovgivning kan ydes tilskud til projektets udgifter. Her gælder den almindelige regel, at når et område er dækket af en speciallovgivning, skal denne anvendes. 

Ildsjælepuljeudvalgets indstilling:

Ildsjælepuljeudvalget besluttede på mødet den 19. juni at indstille den aktuelle ansøgning og det fulde beløb på 1 mio. kr. til godkendelse. Der var afbud til mødet fra Jesper Lærke (repræsentant fra Byrådet), Pernille Priess Pedersen (repræsentant fra Frivilligrådet), samt Claus Jensen (repræsentant for Foreningssamvirket). Indstillingen blev givet ud fra en vurdering af, at et flertal af fordelingskriterierne er opfyldt i ansøgningen - se udvalgets vurderinger nedenfor:

1. Indsatsen er båret af et stærkt frivilligt og personligt engagement.

- Ildsjælepuljeudvalget tilkendegav, at dette punkt opfyldes i ansøgningen - bl.a. beskrevet ved at de frivillige projektansvarlige hver har lagt 50 timers frivilligt arbejde i projektet.

2. Indsatsen skaber synergi mellem forskellige frivillig- og ildsjæleområder

- Ildsjælepuljeudvalget tilkendegav, at dette punkt i en vis grad opfyldes i ansøgningen - bl.a. i kraft af samarbejdet med Hold Grøn og frivilliggruppen i Stationsbygningen.

3. Indsatsen skaber synergi på tværs af de tre sektorer; civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige

- Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at samarbejdet mellem kommune (herunder også Ungdomsskolen), Tarm Udviklingsforum og de virksomheder som har ydet donationer til projektet opfylder dette kriterium (se ansøgning og budget).

4. Indsatsen er nyskabende og/eller udviklende i sit indhold

- Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at dette kriterium kun i mindre grad er opfyldt. Det kan være nyskabende og udviklende for Tarm isoleret set, men der findes fx også indendørs skaterbane i Skjern og et betonanlæg i Hvide Sande.

5. Indsatsen understøtter sammenhængskraften i kommunen

- Organiseringsmæssigt er der etableret kontakt til virksomheder, ungdomsskole, Hold Grøn og på sigt fx skoler eller institutioner, hvorfor Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at dette kriterie er opfyldt. 

6. Indsatsen skaber synlighed om kommunen

- Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at en facilitet af denne kaliber naturligt vil kunne skabe synlighed i kraft af sin størrelse og beliggenhed i byen.

7. Indsatsen understøtter bosætningen i kommunen

- Måske kan anlægget blive en attraktion, som også kan styrke bosætningen, men Ildsjælepuljeudvalget er tvivl om hvorvidt dette vil være en direkte effekt af anlægget.

8. Indsatsen skaber udvikling og anerkendelse af de frivillige og ildsjæle.

- Ildsjælepuljeudvalget vurderer, at et anlæg i sig selv vil være en anerkendelse af det frivillige engagement bag projektet, men ellers fremgår det ikke tydeligt i ansøgningen hvordan man yderligere vil understøtte dette.

Administrationens bemærkninger:

Der har tidligere været overvejelser, dels i Ildsjælepuljeudvalget og i administrationen om i hvilken udstrækning Ildsjælepuljen kan yde støtte til faciliteter eller anlæg. Der har tidligere i mindre skala været bevillinger til faciliteter - fx 300.000 i alt til etablering af padel-tennisbaner i Videbæk, samt 100.000 til facilitetsopbygning til Fjordsvømmer- og vinterbaderklubben Neptun, men bevillinger til faciliteter og anlæg må generelt betegnes som undtagelser. Det fremgår dog ikke af Ildsjælepuljens fordelingsprincipper at der ikke skulle kunne søges til dette.

Land, By og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune bemærker, at der har været mundtlig dialog med ansøger i foråret 2019, men i dialogen med Tarm Udviklingsforum er det blevet signaleret, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at støtte projektet pga. det nærliggende indendørs skate-anlæg i Skjern. 

Ydermere er der ikke pt støttemuligheder i Kultur- og Fritidsudvalget til denne type anlæg. Eksempelvis er der krav i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje om, at ansøger skal være idrætshaller, kulturelle institutioner, kulturelle foreninger og godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5 og at der som udgangspunkt ikke ydes støtte til udendørs anlæg.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bemærkning fra Økonomi:

"Anlægsbevillinger, herunder anlægstilskud, skal i henhold til bevillingsreglerne godkendes af Byrådet".

Økonomi

Ildsjælepuljen er en del af kommunens vækstpuljemidler som blev afsat på budgetkonferencen i 2014. 

Der er årligt afsat 2 mio. kroner i Ildsjælepuljen i årene 2015-2020. I forbindelse med budgetlægningen for 2018, blev der overført 1 mio. kr. fra 2018 til 2019, så der i 2019 er 3 mio. kroner i puljen.

Dags dato er der bevilget 395.500 kr. fra Ildsjælepuljen i 2019, så der resterer 2.605.000 kr. i puljen i 2019.

Det indgår som en del af sparekataloget til budgetlægningen 2020-23, at Ildsjælepuljen nedlægges fra 2020.

I ansøgningen budgetterer ansøger med et budget på 3.557.237 kr. for det samlede projekt. I ansøgningen fremgår det, at der er indhentet en samlet medfinansiering på 1.398.480 kr.

Ansøger mangler ved ansøgningens afsendelse finansiering på restbeløbet på 2.158.757 kr.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at støtte til etablering af en skater- og aktivitetspark i Tarm, bl.a. må forventes at kunne skabe synergi mellem forskellige ildsjæleområder og sektorer og understøtte sammenhængskraften lokalt. Samt at anlægget potentielt kan skabe synlighed og tiltrække brugere fra og udenfor kommunen.

Det vurderes dog  som uvist, om behovet for en aktivitets- og skaterpark er undersøgt tilstrækkeligt både blandt potentielle brugere og i relation til andre lignende skater/aktivitetsanlæg i kommunen (herunder indendørs skateranlæg i Skjern).

Indstilling

 • Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen. Såfremt Økonomiudvalget ønsker helt eller delvist at imødekomme ansøgningen, indstiller administrationen, at bevillingen først udmøntes når projektet har tilvejebragt den fulde finansiering på 3.557.237 kr. - og dermed under betingelse af, at det aktuelle projekt realiseres fuldt ud som beskrevet.


Økonomiudvalget 27-08-2019
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende ansøgning fra Ildsjælepuljeudvalget på 1 mio. kr. med den tilføjelse, at bevillingen først udmøntes, når projektet har tilvejebragt den fulde finansiering på 3.557.237 kr. og dermed under betingelse af, at det aktuelle projekt realiseres fuldt ud som beskrevet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Ansøgning om landzonetilladelser til at flytte byggeretter nærmere Stadil Fjord - punkt fra byrådsmedlem Lennart Qvist

Sagsnr: 19-018628

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist har i mail til borgmesteren den 5. september 2019 anmodet om at få optaget punkt 9 "Ansøgning om landzonetilladelser til at flytte byggeretter nærmere Stadil Fjord" fra Teknik og Miljøudvalgets dagsorden den 13. august 2019 på byrådets dagsorden med følgende forslag:

"Udover muligheden for at drøfte beslutningen truffet af et flertal i Teknik- og Miljøudvalget, vil jeg også gerne stille forslag om at Byrådet drøfter følgende:

I sagsfremstillingen er nævnt:

 1. ”Arealerne syd for Stadilvej er kortlagt til Ramsarområde, Natura 2000 Habitatområde, Natura 2000 Fuglebeskyttelse, kystnærhedszone fri for bebyggelse og bevaringsværdigt landskab” samt ”Med hensyn til Ramsarområde, Natura 2000 Habitatområde og Natura 2000 Fuglebeskyttelse vurderer administrationen ikke, at den ønskede placering vil have en væsentlig påvirkning på de udpegede områder”.

   

  Det fremgår at administrationen vurderer at ”der vil være uforholdsmæssige store landskabelige omkostninger”, men det fremgår ikke, om der også vil være udfordringer i forhold til ”kystnærhedszone fri for bebyggelse”?

   

 2. Vi har som byrådspolitikere flere gange tilkendegivet, at vi ønsker mere fleksibilitet og flere handlemuligheder i forhold til Planloven. Dette er særligt i forhold til at kunne udvikle vores landdistrikter. I vores Landdistriktspolitik har vi også en målsætning om at ”Vi vil fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter”.

   

  Er det i denne sag Planloven som sætter en begrænsning for, at ansøgningerne kan imødekommes, eller er det alene fordi, vi i Ringkøbing-Skjern Kommune lokalt fastsætter yderligere begrænsninger? Og såfremt det er lokalt fastsatte begrænsninger, understøtter vi så den udvikling vi ønsker for vores landdistrikter?

   

 3. Uanset om Byrådet vælger at følge indstillingen fra flertallet eller mindretallet i Teknik- og Miljøudvalget, ville der i Byrådet være opbakning til, at vi anmoder om at der i samarbejde med Landdistriktsrådet udarbejdes et forslag til:

   

  ”Klare retningslinjer og kriterier for hvornår vi kan tillade nedrivning af eksisterende ejendomme og opførelse af nye boliger?” Derved ville vi også kunne være på forkant i forhold til fremtidige ansøgninger."

Punkt 9 "Ansøgning om landzonetilladelser til at flytte byggeretter nærmere Stadil Fjord" fra Teknik og Miljøudvalgets dagsorden den 13. august 2019 er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Initiativret i styrelseslovens §11:

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger

§ 11, stk. 1, giver ikke det enkelte medlem noget krav på, at en sags videre ekspedition standses, eller at sagen underkastes realitetsbehandling i kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan således ikke modsætte sig, at sagen henvises til afgørelse i et udvalg eller administrationen, ligesom kommunalbestyrelsen inden for vide rammer kan beslutte, at sagen udsættes til et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan - i modsætning til, hvad der gælder med hensyn til medlemmets standsningsret efter § 23 - afslutte behandlingen af sagen med en beslutning om, at kommunalbestyrelsen ikke foretager sig videre, dvs. uden at træffe realitetsafgørelse.

Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde - forudsat at anmodning herom er rettidigt indgivet til borgmesteren i henhold til kommunens forretningsorden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag Beslutning

Byrådet besluttede at bakke op om Teknik- og Miljøudvalgets igangsatte arbejde med at se på de muligheder Planloven giver på dette område.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Indkaldelse fra Energistyrelsen af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havmøllepark - punkt fra byrådsmedlem Lennart Qvist

Sagsnr: 19-020439

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist har i mail til borgmesteren den 19. august 2019 anmodet om at få optaget punkt 6 "Indkaldelse af Energistyrelsen af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havmøllepark" fra Økonomiudvalgets dagsorden den 13. august 2019 på byrådets dagsorden med følgende forslag:

"Udover muligheden for at drøfte det indsendte høringssvar fra Økonomiudvalget, vil jeg også gerne stille forslag om at Byrådet vedtager en alternativt formulering velvidende at den officielle høringsfrist til Energistyrelsen var 16. august 2019:

Alternativt forslag til høringssvar:

1. Det er uhensigtsmæssigt at høringsperioden finder sted fra 1. juli til 16. august 2019, da det betyder at vi ikke har haft mulighed for at behandle sagen på et byrådsmøde i Ringkøbing-Skjern Kommune.

2. I den supplerende miljøvurdering bør man afsøge muligheden for at det oprindelige projektområde udvides, således at møllerne kan placeres 30 km fra kysten.

3. Alternativt bør man som minimum foretage en ny screening af det oprindelige projektområde, således at det udpegede område udvides og møllerne kan placeres 20 km fra kysten.

4. I forhold til placeringen af møllerne, bør man fastholde den oprindelige anbefaling i Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråds høringssvar fra den 24. august 2012 om at mølleparken har udgangspunkt ved Hvide Sande Havn samt at møllerne placeres i et let opfatteligt mønster:

Uddrag fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Byråds høringssvar fra den 24. august 2012 side 3:

"Hensyn ved placering

Ved den nøjagtige placering af hver enkel mølle i en kystnær havvindmøllepark bør visuelle hensyn naturligvis have betydning, og herunder kan møllerne eventuelt placeres således, at afstanden til kystlinjen gradvist forøges af hensyn til sommerhusejere og fastboende nord for Hvide Sande.

Begrundelser for placering

Fra et planlægningsmæssigt synspunkt er området ud for Hvide Sande Havn særdeles egnet til kystnære havvindmøller, da området i forvejen er præget af tekniske anlæg. En kystnær havmøllepark umiddelbart nord for Hvide Sande Havn vil kunne opføres med afsæt i og i visuelsammenhæng med havne- og moleanlægget og de 3 nyopførte vindmøller med en højde på 140 meter ved Hvide Sande Havn.""

Punkt 6 "Indkaldelse fra Energistyrelsen af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havmøllepark" fra Økonomiudvalgets dagsorden den 13. august 2019 er vedlagt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Initiativret i styrelseslovens §11:

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen - i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger

§ 11, stk. 1, giver ikke det enkelte medlem noget krav på, at en sags videre ekspedition standses, eller at sagen underkastes realitetsbehandling i kommunalbestyrelsen. Medlemmet kan således ikke modsætte sig, at sagen henvises til afgørelse i et udvalg eller administrationen, ligesom kommunalbestyrelsen inden for vide rammer kan beslutte, at sagen udsættes til et senere møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan - i modsætning til, hvad der gælder med hensyn til medlemmets standsningsret efter § 23 - afslutte behandlingen af sagen med en beslutning om, at kommunalbestyrelsen ikke foretager sig videre, dvs. uden at træffe realitetsafgørelse.

Den initiativret, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem en ret til at få en sag på dagsordenen for det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde - forudsat at anmodning herom er rettidigt indgivet til borgmesteren i henhold til kommunens forretningsorden.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Bilag Beslutning

Forslaget om at vedtage et alternativt høringssvar blev bragt til afstemning. Lennart Qvist stemte for. Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Fjordlisten og Svend Boye Thomsen stemte imod, hvorfor forslaget ikke blev tiltrådt. 

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Flytning af byrådsmøde

Sagsnr: 18-034120

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. august 2019, pkt. 2, en revideret proces for budgetlægningen 2020-2023, hvilket indbefattede en flytning af byrådsmødet tirsdag den 8. oktober 2019 til torsdag den 10. oktober 2019, kl. 16.

Flytningen af byrådsmødet skal give plads til førstebehandlingen af budgettet efter budgetkonferencen den 30. september - 1. oktober 2019 med anden behandling af budgettet på et ekstraordinært byrådsmøde den 5. november 2019.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at sidste frist for 2. behandling af budgettet i Byrådet udskydes fra 15. oktober til 5. november 2019. Der skal dog stadig være tre uger mellem første og anden behandlingen af budgetforslaget, hvilket betyder, at første behandlingen af budgettet senest skal være den 15. oktober 2019.

Det skal bemærkes, at såfremt forhandlingerne mellem KL og regeringen trækker ud, kan det blive nødvendigt med yderligere udskydelse af processen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse, § 8.

Byrådet vedtager selv sin mødekalender for et regnskabsår, som herefter er bindende. Hvis der er enighed i byrådet, kan byrådet efterfølgende fastlægge en ændret mødekalender.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at det ordinære byrådsmøde tirsdag den 8. oktober 2019 flyttes til torsdag den 10. oktober 2019, kl. 16.00.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Iver Enevoldsen ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing