Dagsorden: 10. oktober 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Kristian Andersen
 • Benjamin Morthorst
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pederen
 • Erik Viborg
 • Trine Ørskov
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Østergaard
 • Gitte Kjeldsen
 • Pia Vestergaard
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Rabjerg
 • Niels Rasmussen
 • Iver Enevoldsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Helge Albertsen
 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Kristian Bøgsted
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Jens S. Højland
 • Henrik Andersen
 • Lennart Qvist
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo
 • Linda Nielsen
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2020 - 2023

Sagsnr: 18-034120

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2020 samt overslagsårene 2021 - 2023 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 30. september og 1. oktober 2019, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt over spareforslag
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - drift og anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2020

2021

2022

2023

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsgrundlag:

(beløb i 1.000 kr.)

 

2020

2021

2022

2023

Indkomstskat

9.378.100

9.691.087

9.905.639

10.132.961

Grundværdier:

 

 

 

 

Produktionsjord

4.049.039

4.109.775

4.171.421

4.233.993

Øvrige grunde

8.885.431

9.018.712

9.153.993

9.291.303

Dækningsafgift offentlig ejendom:

 

 

 

 

Grundværdier

57.829

57.829

57.829

57.829

Forskelsværdier

161.924

161.924

161.924

161.924

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 14. oktober 2019. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 5. november 2019 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling

at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 10.00.Økonomiudvalget 03-10-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Skjern Fjernvarme. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 13,2 mio. kr. til forstærkning af ledningsanlæg for optimal udnyttelse af overskudsvarme.

Sagsnr: 19-022407

Sagsfremstilling

Skjern Fjernvarme har den 29.08.19 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 13,2 mio. kr. til finansiering af udskiftning af alle fjernvarmemålere, samt  etablere et fjernlæsningssystem med automatisk hjemtagning af timeværdier fra samtlige målere. Derudover vil de forstærke deres ledningsanlæg for optimal udnyttelse af overskudsvarme på Skjern Papirfabrik. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Skjern Fjernvarme ønsker at forstærke en eksisterende fordelingsledning på Amagervej, således at det bliver muligt at udnytte overskudsvarmen fra Skjern Papirfabrik optimalt hele året. Projektet vil være med til at sikre en billig fjernvarmepris i Skjern Fjernvarmes forsyningsområde og vil komme alle forbrugere i forsyningsområdet til gode.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 13,2 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af fjernvarmemålere samt forstærkning af ledningsanlæg.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Hvide Sande Fjernvarme. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 35 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsnr: 19-022612

Sagsfremstilling

Hvide Sande Fjernvarme har den 28. august 2019 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 35 mio. kr. til finansiering af investering i etablering af varmepumpeanlæg. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Hvide Sande Fjernvarme dækker i dag varmebehovet i Hvide Sande by ved fjernvarme produceret på solfangere, elkedel, naturgasmotorer og naturgaskedler. Ved investering i en luft-til-vand varmepumpe er det hensigten, at varmepumpen delvist skal fortrænge varmeproduktion fra naturgaskedlerne, naturgasmotorerne og elkedlen. Varmepumpen vil dels drives med el produceret fra de nærliggende vindmøller, der er ejet af Hvide Sande Fjernvarme, og dels med el fra elnettet.

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013)

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Byrådet besluttede på sit møde den 10. oktober 2017, dagsordenens punkt 3, at der ved afgivelse af kommunegaranti for låneoptagelse foretaget af forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden vedtoges det, at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 35 mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etablering af varmepumpeanlæg.
 • at der ved afgivelse af garantien opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Holmvej, nord for Bork

Sagsnr: 18-008154

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en endelig vedtagelse af plangrundlaget for et område til teknisk formål (solcelleanlæg) ved Holmvej, nord for Bork.

Plangrundlag
Der er udarbejdet et plangrundlag, der giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg på ca. 35 ha. med en årlig produktion på 24.000 MWh. Solcelleanlægget består af solcellepaneler med tilhørende teknikbygninger og skabe.

Resultat fra offentlighedsfasen
Forslag til Tillæg nr. 22 og Lokalplan nr. 440 blev vedtaget af Byrådet den 21. maj 2019, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. maj til og med 5. august 2019.

Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 2 bemærkninger fra:

 • 1 myndighed
 • 1 forening

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Bemærkningerne omhandler blandt andet Bilag 4-arter og et område med naturbeskyttelsesinteresser.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om, at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2029 om Lokalplan nr. 440 for et område til teknisk formål (solcelleanlæg) vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser.
 • Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne.


Teknik- og Miljøudvalget 10-09-2019

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefalede administrationens indstilling.

Jørgen Byskov og Hans Pedersen kunne ikke godkende indstillingen.Økonomiudvalget 03-10-2019
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Kristian Bøgsted stemte imod.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Planforslag for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig

Sagsnr: 19-021344

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 30. april 2019 besluttet at igangsætte planlægningen for et område på cirka 69 hektar til rekreative formål og sommerhusområde ved Søndervig.

Planlægningen omfatter et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan, som samlet er blevet miljøvurderet, se bilagene 1-3. Planlægningen skal bidrage til udvikling af kystturismen ved at muliggøre etableringen af et feriecenter med badeland (Lalandia), sommerhuse og et hotel – alt sammen i tilknytning til Søndervig by.

Foruden planlægningen, er også det konkrete projekt for Lalandia blevet miljøvurderet, og bygherre har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, se bilag 4, der beskriver projektets forventede miljømæssige konsekvenser.

Som forberedelse til kommunens planlægning og bygherres miljøkonsekvensvurdering, indkaldtes idéer og forslag fra offentligheden. Disse blev behandlet af Økonomiudvalget på mødet den 25. juni 2019.

Lokalplanområdets disponering og bebyggelse
Området opdeles i delområderne A, B og C.

Delområde A giver mulighed for henholdsvis centerbebyggelse og hotelbebyggelse, der placeres i umiddelbar nærhed til Søndervig-krydset for at sikre en funktionsmæssig sammenhæng til Søndervig by. Lokalplanen giver mulighed for at etablere maksimalt 30.000 m² centerbebyggelse i en højde af 20 meter dog 24 meter til en vandrutsjebane. Hotelbebyggelsen må etableres i op til 15 meter og maksimalt udgøre 9000 m².

I delområde B gives mulighed for etablering af op til 483 sommerhuse inkl. eksisterende feriehuse. Sommerhusene må opføres i 1 etage op til 4,5 meter og med et maksimalt etageareal på 130 m².

Delområde C udlægges primært til rekreativt område.

Der etableres et internt stisystem, som tilsluttes eksisterende stier i nærområdet samt de krydsninger, der etableres på Houvig Klitvej for at forbinde feriecentret med Søndervig By. Der planlægges i alt tre vejadgange, hvor den primære vejadgang fra fericenteret sker via en rundkørsel på Søndervig Landevej. De øvrige vejtilslutninger sker til Houvig Klitvej med en nordlig og en sydlig adgang fra projektområdet.

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav på mødet den 25. juni 2019 vigtigheden af, at hotelbebyggelsen tilpasses centerbebyggelsen og det omkringliggende landskab. Administrationen har derfor haft dialog med bygherre om hotelbebyggelsens udformning, hvilket er indarbejdet i henholdsvis bestemmelser og visualiseringer af bebyggelsen. 

Konklusion på miljøvurderinger
Det konkluderes i miljørapporten for planlægningen, at de positive konsekvenser af planernes realisering knytter sig til et øget potentiale for udvikling af helårskystturismen. De negative konsekvenser knytter sig til den visuelle og landskabelige påvirkning samt den øgede trafik i nærområdet. De visuelle konsekvenser er søgt mindsket gennem krav til udformning, farve- og materialevalg på bebyggelsen, imens konsekvenserne forbundet med den øgede trafik håndteres gennem separat projektering af bl.a. en ny omfartsvej mod Hvide Sande.

Det konkluderes i bygherres miljøkonsekvensrapport for Lalandias konkrete projekt, at de positive konsekvenser knytter sig til områdets turisme, idet feriecentret for Søndervig og vestkysten bliver et nyt ’reason-to-go’. De negative konsekvenser knytter sig ligesom for planlægningen til landskab og trafik.

Miljøvurderingerne skal danne grundlaget for henholdsvis beslutningen om vedtagelse af planerne, og om meddelelse af projekttilladelse med vilkår (tidligere VVM-tilladelse) til Lalandias konkrete projekt.

Administrationen har udarbejdet et udkast til projekttilladelsen, som senere eventuelt revideres på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring. Administrationen indstiller, at udkastet til projekttilladelsen godkendes - se bilag 5. Den endelige projekttilladelse vedlægges til godkendelse i forbindelse med den endelige vedtagelse af plangrundlaget.

Forhold til anden planlægning
En vigtig forudsætning for planlægningen af sommerhuse i tilknytning til feriecentret er udstedelsen af Landsplandirektiv 2019 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen. Landsplandirektivet er udstedt den 18. september 2019 og træder i kraft mandag den 23. september 2019.

Afledte initiativer
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2019, at der skal udarbejdes en samlet fysisk plan for Søndervig. En sådan fysisk plan skal blandt andet fastlægge, hvor der kan etableres parkeringsarealer, således at parkeringsudfordringen ikke bliver en hindring for planlægningen af Lalandia. På nuværende tidspunkt arbejdes der med midlertidige parkeringsarealer, indtil en lokalplan har fastlagt, hvor parkeringsarealer på sigt placeres bedst.

Behovet for en samlet fysisk plan udsprang blandt andet af borgerhenvendelser om anvendelsesmuligheder for de ejendomme som vil blive omkranset af den kommende omfartsvej. derudover indeholder disse arealer umiddelbart potentialer, som kan medføre nye projekter, og i sammenhæng med byens øvrige projekter, må det forventes, at trafik- og bevægelsesmønstrene generelt ændres. Dertil indgik der i den foroffentlige høring for planlægningen af Lalandia, mange bemærkninger til forhold, som ligger uden for planområdet, og vedrører den øvrige by.

Sideløbende med planlægningen for Lalandia har administrationen derfor arbejdet med løsningsmuligheder til de forskellige udfordringer:

Ombygning af Houvig Klitvej
På Houvig Klitvej vil der med det nye Lalandia feriecenter forekomme mange fodgængerkrydsninger, når feriegæster bevæger sig mellem ferieområdet og byen/stranden. Administrationen er derfor i gang med projekteringen for en ombygning af Houvig Klitvej, hvor trafiksikkerhed og tilgængelighed tænkes sammen i et bymæssigt og naturpræget vejforløb, med inspiration i den vestjyske natur. Forslag til vejens fremtidige udformning er vedlagt i bilag 6 og 7.

Stikrydsninger, adgang til havet og ensretning af Lodbergsvej
Foruden Houvig Klitvej arbejdes der med, hvordan ensretningen af Lodbergsvej kan realiseres. Opgaven suppleres med en skilteplan således, at gående færdsel guides til at benytte eksisterende adgange/redningsveje til havet. Formålet med bedre skiltning er at sprede den gående færdsel, så der ikke sker unødigt slid på blot nogle få redningsveje. Stiprincipperne som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 25. juni 2019 er vedlagt i bilag 8.

Parkeringsbehov og udviklingsmuligheder
Den aktuelle udvikling medfører et øget pres på infrastrukturen og et større behov for parkering i og omkring Søndervig. Administrationen har arbejdet med en idéplan for området i det østlige Søndervig, som vil blive omkranset af den fremtidige omfartsvej. Idéplanen arbejder med byens overordnede udvikling og med etablering af nye samt omplacering af eksisterende byfunktioner og attraktioner i Søndervig.

Idéplanen er ved et dialogmøde præsenteret for områdets grundejere og beboere, der har bidraget positivt med yderligere idéer og opmærksomhedspunkter til en videre planlægning. Forslagene til placering af funktioner og afgrænsning af idéplanen er vist i bilag 9.

Såfremt ideplanen følges op af en lokalplan, er det administrationens vurdering, at der kan skabes et grundlag for en samlet plan for Søndervig og for udnyttelse af byens potentiale. Den konkrete planlægning skal ske med tanke på at skabe mulighed for bl.a. offentligt tilgængelige parkeringsarealer samt det at skabe nye muligheder i forhold til funktioner og attraktioner, med henblik på en styrket og mindre trafikeret bymidte.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning [Planloven].
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) [Miljøvurderingsloven].

Økonomi

I forbindelse med budgetkonference 2019 er der indgivet oplæg til økonomi til trafikale løsninger i og omkring Søndervig, jf. Byrådsbeslutningen den 19. marts 2019.

Fordelingen af udgifter til overordnede trafikløsninger for Søndervig i forhold til konkrete trafikale løsninger (svingbaner osv.) forventes afklaret i forbindelse med budgetkonferencen.

Effektvurdering

Planlægningen for Lalandia i Søndervig vurderes at bidrage med en stærk vækst i turismeerhvervet ved at understøtte udviklingen af en allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. Forslag til Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 for et rekreativt område og sommerhusområde i Søndervig vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

2. Der i offentlighedsfasen afholdes et borgermøde.

3. Miljørapport, miljøkonsekvensrapport og udkast til projekttilladelse godkendes.

4. Idéplanen for "Nyhavn" ved Søndervig følges op af en videre bearbejdning med hensyn til en eventuel igangsætning af en lokalplan, der dermed erstatter udarbejdelse af en samlet fysisk plan for Søndervig.Teknik- og Miljøudvalget 24-09-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Træk i børne- og ungeydelsen som følge af fravær fra skolen

Sagsnr: 19-011004

Sagsfremstilling

Den 1. august trådte ny lovgivning i kraft, som betyder, at kommunen fremover skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, såfremt en elev på en folkeskole har 15 % eller mere ulovligt fravær på et kvartal.

Efter folkeskolelovens § 39, stk. 1, skal skolens leder påse, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i undervisningen. Elever kan i kortere eller længere perioder have fravær fra skolen, af forskellige årsager, herunder såkaldt ulovligt fravær.

Fravær registreres som ulovligt, når en elev ikke møder i skole, og der ikke er givet en besked om fraværet eller årsagen til hertil. Møder eleven op senere end skolestart, registreres fraværet som mødt for sent.

Hvis en elev har ulovligt fravær, hvilket vil sige fravær, der ikke gøres rede for af forældrene, samt fravær, der ikke er opnået tilladelse til fra skolelederen, skal skolen straks kontakte forældrene via SMS/ForældreIntra. Hvis forældrene ikke reagerer på beskeden, kontaktes forældrene telefonisk senest dagen efter for at afdække årsagen til fraværet.

Er der en årsag til, at eleven ikke er mødt i skole, f.eks. sygdom, registreres fraværet som sygdom. Hvis ikke der er en forklaring, fastholdes registreringen som ulovligt fravær.

Skolerne i RKSK har alle et adviseringsmodul til fraværsregistrerings-programmet. Modulet kan sættes op, så der automatisk genereres en mail til ledelsen ud fra nogle forudbestemte kriterier.

Med den nye lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. august 2019 kan ulovligt fravær nu medføre økonomiske sanktioner.

Kommunalbestyrelsen skal herefter træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Det vil sige, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke kan undlade at trække i børne- og ungeydelsen. Der kan dog være undskyldelige årsager, som beskrevet nedenfor.

Selvom skolen, allerede inden underretningen sendes, har forsøgt at afklare eventuelle undskyldelige årsager til fraværet, gælder forvaltningslovens almindelige regler om partshøring, når kommunalbestyrelsen skal behandle underretningen og træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen.

Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om at fratage forældremyndighedsindehaverne børne- og ungeydelsen for ét kvartal, skal kommunen derfor partshøre forældremyndighedsindehaverne samt den unge over 12 år.

Partshøringen vil foregå skriftligt for så vidt angår forældremyndighedsindehaverne, mens partshøringen for unge over 12 år vil ske mundtligt i en børnesamtale.

I tilfælde af undskyldelige omstændigheder for det ulovlige skolefravær vil fraværet ikke være at betragte som værende ”ulovligt”. Undskyldelige omstændigheder for fraværet omfatter:

 • At forældrene selv varetager undervisningspligten af deres barn og har meddelt dette skriftligt til kommunalbestyrelsen, før undervisningen begynder.

 • At fraværet ikke er ulovligt, men for eksempel skyldes elevens handicap, autisme og lignende.

 • At barnet i forbindelse med iværksættelsen af en anbringelse venter på et nyt skoletilbud og derfor modtager enkeltmandsundervisning, dog ikke af en længere varighed end maksimalt 15 skoledage.

Kommunen vil efter omstændighederne skulle kontakte skolelederen med henblik på at få bekræftet, at eleven rent faktisk har 15 pct. eller derover i ulovligt skolefravær. Det kan fx være i tilfælde, hvor partshøringen har givet anledning til at formode, at der er tale om fejlregistrering af fraværet på skolen.

Hvis der ikke er undskyldelige omstændigheder for fraværet, jf. ovenfor, vil kommunalbestyrelsen herefter skulle træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen. Kompetencen vil kunne delegeres til forvaltningen.

Når afgørelsen om stop af børne- og ungeydelsen er truffet af kommunen, gives der besked til Udbetaling Danmark, som effektuerer afgørelsen.

Afgørelsen om standsning af børne- og ungeydelsen er gældende for ét kvartal. Afgørelsen kan ikke forlænges. En ny afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af 15 pct. eller derover i ulovligt skolefravær kræver, at kommunen modtager en ny underretning efter den foreslåede § 153, stk. 2.

Herudover vil underretninger omkring fravær fra skolen skulle modtages og håndteres svarende til, hvordan kommunen skal håndtere enhver underretning under den udvidede underretningspligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Der er i servicelovens § 153, stk. 2 indført en objektiv pligt for skoleledere på folkeskoler til altid at underrette kommunalbestyrelsen, såfremt et barn eller en ung har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal.

Vejledning til loven er endnu ikke kommet. Vejledningen vil have betydning for den konkrete sagsbehandling.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Byrådet med anbefaling af, at kompetencen til at modtage og behandle disse underretninger delegeres til Socialrådgivningen i Børn og Familie.

Børne- og Familieudvalget 24-09-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Udvalget blev orienteret om fraværet for de seneste 3 år og forventer på den baggrund kun ganske få tilfælde, hvor det kan blive aktuelt at træffe beslutning om standsning af børne- og ungeydelsen. 

Fraværende: Jørgen Rabjerg.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Direktionen stiller forslag om vedtagelse af ny styrelsesvedtægt for Ringkøbing-Skjern Kommune. De væsentligste ændringer i forslaget til ny styrelsesvedtægt er:

 • Underskrift af beslutningsprotokollen i det elektroniske dagsordenssystem (§ 7)
 • Ændringer i bestemmelserne om Økonomiudvalget samt de stående udvalg som følge af oprettelsen af Ejendomscenteret (se blandt andet § 10, stk. 9 og § 14, stk. 4)
 • Bestemmelserne om kommunens servicestrategi i § 10, stk. 6 fjernet (styrelseslovens § 62 er ophævet)
 • Bestemmelsen om råstof i § 14, stk. 2, er fjernet, da råstofområdet i det hele er overgået til regionen.
 • Opgavebeskrivelserne er sprogligt opdateret / moderniseret (eksempelvis § 14, stk. 2, 10. pind, "søer" er ændret til naturpleje, samt § 15, stk. 2, hvor "børnepasning" er ændret til dagtilbud indenfor børneområdet)
 • Ændret ikrafttrædelsesdato samt bestemmelse om, at alle tidligere styrelsesvedtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune ophæves.

Som bilag vedlægges nugældende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt. I udkastet er ændringer markeret med gul, og forslag til fjernelse er overstreget.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 2, stk. 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Godkendelse af mødekalender for 2020

Sagsnr: 19-014247

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødekalender for byråds- og udvalgsmøderne i 2020.

Kadencen for byråds- og udvalgsmøderne er som følgende:

 • Der holdes ét månedligt byrådsmøde, som ligger medio måneden, hvis muligt.
 • Der holdes to månedlige møder i Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
 • Der holdes ét månedligt møde i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og Vækstudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Der er i udarbejdelsen taget højde for følgende:

 • De månedlige møder henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ligger sidst i måneden af hensyn til de månedlige budgetopfølgninger.
 • Jf. styrelsesloven, skal der være mindst tre uger mellem byrådsmøderne i september og oktober til to behandlinger af budgetforslaget.
 • Byrådets møde i oktober skal holdes inden 15. oktober 2020, da 2. behandling af budgetforslaget skal foretages senest denne dato.
 • Der holdes ikke møder på samme tid, hvor der er et sammenfald af udvalgsmedlemmer.
 • Der holdes ikke møder i vinterferien (uge 7), tre dage før påske (uge 15), hele juli, i efterårsferien (uge 42) og den 23. december samt mellem jul og nytår.

Derudover er der reserveret tid til:

 • Budgetorienteringsmøde og Budgetkonference i august.
 • Fire temamøder for byrådet - ét pr. kvartal.
 • Seks møder i Bevillingsnævnet (som ligger umiddelbart forud for ØU).
 • KL’s konferencer og temamøder (så vidt muligt).

Udkastet til mødekalender behandles således:

 • Direktionen den 7. august 2019
 • Kultur- og Fritidsudvalget den 17. september 2019
 • Erhvervs- og Vækstudvalget den 23. september 2019.
 • Beskæftigelsesudvalget den 23. september 2019.
 • Teknik- og Miljøudvalget den 24. september 2019.
 • Børne- og Familieudvalget den 24. september 2019.
 • Social- og Sundhedsudvalget den 25. september 2019.
 • Økonomiudvalget den 3. oktober 2019.
 • Byrådsmødet den 10. oktober 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Styrelsesloven §8 og §20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget til politisk mødekalender for 2020 vedrørende udvalgets møder og aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget den 17-09-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Erhvervs- og Vækstudvalget den 23-09-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2019
Mødekalenderen blev godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget den 24-09-2019
Teknik- og Miljøudvalget godkendte forslaget til politisk mødekalender for 2020.

Børne- og Familieudvalget den 24-09-2019
Børne- og Familieudvalget godkendte forslaget til politisk mødekalender for 2020.

Social- og Sundhedsudvalget den 25-09-2019
Mødekalenderen blev godkendt.

Økonomiudvalget den 03-10-2019
Administrationens indstilling godkendt.

 


Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing