Referat: 5. november 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Henrik Andersen
 • Benjamin Morthorst
 • Pia Vestergaard
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Gitte Kjeldsen
 • Jakob Agerbo
 • Trine Ørskov
 • Helge Albertsen
 • Kristian Bøgsted
 • John G. Christensen
 • Kristian Andersen
 • Iver Enevoldsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Hanne Simonsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jens S. Højland
 • Jesper Lærke
 • Erik Viborg
 • Linda Nielsen
 • Lennart Qvist
 • Hans Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Søren Elbæk
 • Irene Lund Pederen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jens S. Højland ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Partiskifte for byrådsmedlem Lennart Qvist

Sagsnr: 19-026938

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist har med mail af den 30. oktober 2019 meddelt borgmesteren, at han er blevet medlem af Det Konservative Folkeparti.

Lennart Qvist meddelte den 8. august 2018, at han ikke længere var medlem af Venstre, og at han fortsatte byrådsarbejdet som løsgænger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens S. Højland ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: 2. behandling af budgettet for perioden 2020 - 2023

Sagsnr: 18-034120

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2020 samt overslagsårene 2021 - 2023 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 30. september og 1. oktober 2019, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt over spareforslag
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - drift og anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2020

2021

2022

2023

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsgrundlag:

(beløb i 1.000 kr.)

 

2020

2021

2022

2023

Indkomstskat

9.378.100

9.691.087

9.905.639

10.132.961

Grundværdier:

 

 

 

 

Produktionsjord

4.049.039

4.109.775

4.171.421

4.233.993

Øvrige grunde

8.885.431

9.018.712

9.153.993

9.291.303

Dækningsafgift offentlig ejendom:

 

 

 

 

Grundværdier

57.829

57.829

57.829

57.829

Forskelsværdier

161.924

161.924

161.924

161.924

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 14. oktober 2019. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 5. november 2019 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Effektvurdering
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller,

at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling

at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 10.00.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag
Resultatet af budgetkonferencen for budgetperioden 2020 - 2023

Beslutning
Byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til Byrådets 2. behandling samt at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. oktober 2019 kl. 10.00.

Fraværende: Hans Pedersen, Jørgen Rabjerg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lånedispensation.
Ringkøbing-Skjern Kommune har den 7. oktober 2019 modtaget tilsagn om lånedispensation på 10 mio. kr. for 2020 målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Det er Byrådet, der afgør om dispensationen skal udnyttes. Sidste frist for låneoptagelse vedrørende 2020 er 31. marts 2021.

Udskrivningsgrundlag og skatteudskrivningsprocenter.
Oversigt over udskrivningsgrundlag samt skatteudskrivningsprocenter fremgår ovenfor under sagsfremstillingen til 1. behandling. Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning, da dette vurderes mere økonomisk fordelagtig frem for valg af selvbudgettering.

Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagtilbudsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at budgetforslaget godkendes
 2. at Byrådet godkender, at udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning, baseres på det statsgaranterede tilbud
 3. at Byrådet godkender udskrivningsprocenten vedrørende indkomstskat på 25,0 procent (uændret)
 4. at Byrådet godkender grundskyldspromillerne for produktionsjord på 7,20 promille (uændret) og øvrige grunde på 31,00 promille (uændret)
 5. at Byrådet godkender dækningsafgifterne for offentlige ejendommes grundværdier med 15,00 promille (uændret) og forskelsværdi offentlige ejendomme på 8,75 promille (uændret)Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jens S. Højland ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kirkelig ligning - budget 2020

Sagsnr: 19-024637

Sagsfremstilling

Ringkøbing og Skjern Provstier har fremsendt budget for 2020 for de respektive Provstiers kirkekasser. Kirkekassernes samlede udgifter udgør i alt 75.000.000 kr. i 2020.

Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing-Skjern Kommune er pålignet 12.148.698 kr. i landskirkeskat.

Udgiftsbudgettet for 2020 kan opgøres således:

Kirkekasser

71.706.608

Provstiudvalgskasser

 1.972.862

Stiftsbidrag

 410.226

Reserveligning

910.304

Provstiernes samlede udgiftsbudget

75.000.000

Landskirkeskat

12.148.698

Samlede udgifter

87.148.698

Provstiernes samlede udgiftsbudget er i 2019 på i alt 74.300.000 kr. Så i forhold til 2019 bliver Provstiernes udgiftsbudgetter forøget med 700.000 kroner i 2020.

I budgettet er der indregnet et skatteprovenu på 86.037.788 kr. beregnet efter uændret beskatningsprocent på 1,05 %.

I budgettet er det forudsat, at beskatningsgrundlaget for 2020 fastsættes med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 8.194.075.000 kr. Det er beregnet, at 87,4 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken i 2020. I 2019 er det 87,7%.

Ud over skatteprovenuet er der indregnet et udligningstilskud på 3.066.000 kr. Tilskuddet udbetales til de kommuner, hvor udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen er mindre end 60 % af landsgennemsnittet. 28 af 98 kommuner er i 2020 berettiget til at modtage tilskud.

Det samlede indtægtsbudget for 2020 udgør herefter 89.103.788 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgettet udviser et samlet overskud på 1.955.090 kr. i 2020.

Saldoen på Provstiernes mellemværende med kommunekassen er pr. 31. december 2019 beregnet til 194.282 kr. i Provstiernes favør. Provstiernes tilgodehavende hos kommunen er ved udgangen af 2020 beregnet til 2.149.372 kr.

En ændring af skatteprocenten på 0,01 % vil medføre en ændring i skatteprovenuet på 819.408 kr.

Effektvurdering

Økonomi bemærker, at et lille overskud i 2019 på 1.138 kr. er øget til et større overskud i 2020 på 1.955.090 kr. Provstierne har holdt udgifterne i ro i 2020, da man først på et sent tidspunkt fik kendskab til størrelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udlignings- tilskuddet og landskirkeskatten. Ved udgangen af 2020 vil der være et overskud på det samlede mellemværende med kommunen på 2.149.372 kr. Derfor kan udskrivningsprocenten holdes uændret på 1,05 pct.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05 procent
 • at budgettet for 2020 for den kirkelige ligning godkendes
 • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag


Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Jens S. Højland ()

Kopier link til punktet  -   Print

5 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

6: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jens S. Højland ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing