Dagsorden: 19. november 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Lennart Qvist
 • Lise Juhl Hansen
 • Trine Ørskov
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Gitte Kjeldsen
 • Iver Enevoldsen
 • John G. Christensen
 • Søren Elbæk
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pederen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jens Erik Damgaard
 • Bjarne Svendsen
 • Kristian Bøgsted
 • Helge Albertsen
 • Linda Nielsen
 • Hanne Simonsen
 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Benjamin Morthorst
 • Hans Pedersen
 • Jens S. Højland
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: Midtjyllands Lufthavn - Kapitaludvidelse 2020-2021

Sagsnr: 17-027331

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn har i mail af 13. september 2019 anmodet om, at kommunen bidrager med 439.200 kr. som kapitalindskud til Lufthavnen i hvert af årene 2020 og 2021. Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerandel af Lufthavnen udgør ca. 7%, og de 439.200 kr. svarer til ca. 7% af det årlige underskud på ca. 6 mio. kr., som Lufthavnen forventer i 2020 og 2021.

Sammen med anmodningen er fremsendt budget samt oversigt over forventede renoverings- og anlægsinvesteringer for perioden 2020-2023. Det fremgår af budgetmaterialet, at Lufthavnen -med udgangspunkt i de forventede passagertal-  også forventer underskud i 2022 og 2023. Lufthavnens bestyrelse har ikke taget stilling til, hvorledes underskuddet i 2022 og frem forventes finansieret.

Byrådet har senest på sit møde den 12. september 2017, dagsordenens punkt 10 godkendt en tilsvarende anmodning om kapitaltilførsel på 2 x 439.200 kr. til udbetaling i 2018 og 2019.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Kommunens kapitalindskud vil medvirke til at understøtte den fremtidige drift af Midtjyllands Lufthavn.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådets godkendelse

 • at kommunen bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse.
 • at der bevilges i alt 878.400 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn, således at der i hvert af budgetårene 2020 og 2021 indarbejdes 439.200 kr. som kommunens bidrag.
 • at bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejer-kommuner godkender kapitaludvidelsen for 2020 og 2021.


Økonomiudvalget 29-10-2019
Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt. Kristian Andersen og Niels Rasmussen stemte imod.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Godkendelse af forældrebetalingstakster for 2020 for børn i dagtilbud og skolefritidsordning

Sagsnr: 19-024930

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender forslag til forældrebetalingstakster for dagtilbud og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2020. Taksterne skal i henhold til dagtilbuds- og folkeskoleloven offentliggøres senest 1 måned inden ikrafttrædelse.

Administrationen har beregnet taksterne ud fra bruttodriftsudgifterne på baggrund af følgende forældrebetalingsprocenter:

Dagplejen 25 %
Vuggestue 22 %
Børnehave 25 %
Skolebørn i dagtilbud (Hover-Torsted og Ølstrup) 30 %
Skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber 55 %

Betalingsprocenterne for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 25 %. Byrådet har tidligere besluttet, at forældrebetalingsprocenten for vuggestuer udgør 22 %.

Betalingsprocenten for skolebørn i dagtilbud må jævnfør dagtilbudsloven maximalt udgøre 30 %.

Betalingsprocenten for skolebørn i skolefritidsordninger og SFO-klubber fastsættes jævnfør folkeskoleloven af Byrådet. Byrådet har indstillet til Byrådets 2. behandling af budgettet for 2020, at forældrebetalingsprocenten stiger fra 51% til 55 %. Taksterne er derfor under forudsætning af, at stigningen i forældrebetalingsprocenten godkendes.


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at taksterne er beregnet ud fra budgetforslaget for 2020, som er indstillet til godkendelse på Byrådsmødet den 5. november 2019.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om, at forældrebetalingstaksterne godkendes.

Børne- og Familieudvalget 22-10-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Vendepunktets lokaler i Skjern

Sagsnr: 19-011642

Sagsfremstilling

Vendepunktet, som er et uvisiteret tilbud under Handicap og Psykiatri, blev etableret den 1. september 2017 i henholdsvis det tidligere støttecenter i Skjern - en ældre murermestervilla på Nylandsvej 10 og et par måneder senere i det tidligere botilbud Satellitten på Blomstervænget 52 i Ringkøbing.

Vendepunktet arbejder med borgere over 18 år, der har lettere problematikker i forhold til fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der gør det svært for dem at mestre deres liv. Der laves forløb på 3-6 måneder og 326 borgere har benyttet sig af tilbuddet siden opstarten, og størstedelen klarer sig i dag uden hjælp fra Handicap og Psykiatri. Der er 10 medarbejdere ansat i tilbuddet. 

Siden opstart har der været en øget tilgang af borgere til Vendepunktet, hvilket har medført ansættelse af flere medarbejdere, og der er nu behov for blandt andet opdeling af nogle lokaler på Nylandsvej i Skjern, så huset kan rumme alle medarbejdere og flere møder med borgerne.

Land, By og Kultur har lavet et overslag på, hvad ombygningen på Nylandsvej i Skjern vil koste. Ombygningen indeholder følgende: 

 • Nedtagning af et af de tre køkkener, som er i huset og som ikke anvendes.
 • Opdeling af et lokale, så der bliver et ekstra kontor med to arbejdspladser.
 • Etablering af en dør til et kontor, så man bedre kan servicere borgerne.
 • Nedtagning af en væg, så der bliver plads til en kopimaskine.
 • Fjernelse af en væg og opsætning af en foldedør, så et stort møderum kan deles i to.
 • Opsætning af en væg, så der kan etableres et ekstra lokale enten som møderum eller kontor.

Overslaget på ombygningen på Nylandsvej i Skjern vil udgøre 187.000 kr. Handicap og Psykiatri har ubrugte anlægsmidler, som vil kunne anvendes til at finansiere ombygningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ombygningsmidlerne på 187.000 kr. vil kunne findes ved omprioritering af anlægsmidler. Handicap og Psykiatri har ikke brugt alle anlægsmidler fra tidligere års anlægsprojekter. 187.000 kr. af disse midler kunne omprioriteres til ombygning af Nylandsvej 10 i Skjern.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Vendepunktet vil kunne tilbyde flere forløb for borgerne, og alle medarbejdere kan have arbejdsplads i huset.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 187.000 kr. til renovering af Nylandsvej 10 i Skjern finansieret af 187.000 kr. af rådighedsbeløbet fra Handicap og Psykiatris anlægskonto.
Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om frigivelse af anlægmidler for Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 19-021072

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2019-2022 blev der tilført anlægsmidler til Tim Plejehjem, Centerparken, Seniorstedet og Egvad Plejehjem samt anlægsmidler til telemedicin og indkøb af mobile enheder.

Enhedslederne herfor anmoder samlet om frigivelse af anlægsmidler til nedenstående projekter.

Tim Plejehjem
Opførelse af carport til hjemmeplejens biler og plejehjemmets nyerhvervede bus, samt opførelse af skur til el-køretøjer.

Den samlede pris inkl. skur, belægninger, byggetilladelse mv. vil beløbe sig til 200.000 kroner excl. moms (beregnet af RKSK ejendom).

Centerparken
Centerparken er ved at være nedslidt og fællesarealerne trænger til en renovering. Der er indhentet tilbud på renovering af gulve samt maling af vægge og trappe.

Tilbuddet er på 116.000 kroner ekskl. moms. Ældreboligerne skal afholde 29% af udgifterne, hvilket svarer til 34.000 kroner ekskl. moms.

Anlægsudgiften vil derfor være 82.000 kroner ekskl. moms.

Seniorstedet, Videbæk
Gulvene på Seniorstedet, Videbæk er slidte samt væggene skal males. Der er indhentet tilbud på udskiftning af gulve samt maling af vægge på 137.223 kroner ekskl. moms.

Egvad Plejehjem
På Egvad Plejehjem er opvaskemaskinerne i modtagekøkkenerne og cafeen af ældre dato, og gennem de sidste år har der været stigende reparationsudgifter.

Tilbuddet er på udskiftning af 5 opvaskemaskiner samt levering og montering, i alt 193.800 kroner ekskl. moms. Ældreboligerne skal afholde 38% af udgifterne, hvilket svarer til 74.000 kroner ekskl. moms.

Anlægsudgiften vil derfor være 120.000 kroner ekskl. moms.

Telemedicin
I forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021 blev der tilført anlægsmidler til igangsætning af telemedicin på KOL området.

Telemedicin for borgere med KOL udrulles i hele landet og har nationale indsatser og landsdelsprogrammer. For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende er det Landsdelsprogram Midt, hvor vi med økonomiaftalerne i 2016 (ØA) har forpligtet os sammen med alle kommuner i region Midt og med Regionen.

Den telemedicinske hjemmemonitorering til borgere med KOL har udgifter til anlæg i 2019. Disse udgifter skal dække indkøb af den telemedicinske infrastruktur, den borgerrettede it-løsning, den medarbejderrettede it-løsning, snitflade/integration til vores elektroniske omsorgsjournal, XDS arkiv til opbevaring af data og indkøb af udstyr og devices.

Anlægsudgiften er 1.060.000 kroner ekskl. moms.

Indkøb af mobile enheder
Sundhed og Omsorg anmoder om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af mobiltelefoner og indkøb af IPad/tablets.

Assistenter og sygeplejersker har på grund af Fælles Medicin Kort (FMK), medicinbestilling samt stort dokumentationskrav brug for en iPad/tablet eller bærbar computer. I de fleste tilfælde vil en iPad eller tablet være at foretrække pga. størrelsen og det, at man er hurtigere på end ved en bærbar computer.

De nuværende mobiltelefoner i hjemmeplejen blev indkøbt i 2017. Ifølge IT afdelingen skal der gøres opmærksom på, at der på denne telefon kan regnes med en sikkerhedsmæssig levetid på op til 2 år.

Der vil også være udgifter til løbende udskiftninger af telefoner, batterier og sim-kort.

Anlægsudgiften er på 1.223.000 kroner ekskl. moms.

Samlet oversigt over anlægsmidlerne, er som nedenstående tabel:

Enhed

Projekt

Tilbud

Serviceareal

Boligareal

Anlægssag

Tim Plejehjem

Carport og Skur

200.000

200.000

200.000

Centerparken

Renov. af fællesarealer

116.000

82.000

34.000

82.000

Seniorstedet

Renov. af gulve mm.

138.000

138.000

138.000

Egvad Plejehjem

Opvaskemaskiner

194.000

119.800

74.000

120.000

Telemedicin

KOL-området

1.060.000

1.060.000

1.060.000

Mobileenheder

Indkøb og vedligehold

1.223.000

1.223.000

1.223.000

I alt

 

2.931.000

2.823.000

108.000

2.823.000

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekterne svarende til 2.823.000 kr.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på i alt 2.823.000 kroner til ovenstående projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til lejligheder på Center Bakkehuset

Sagsnr: 19-014164

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri søger Social- og Sundhedsudvalget om frigivelse af anlægsmidler til udvidelse med 1 bolig (type 2), renovering af 2 lejligheder til (type 2) lejlighed samt etablering af et depot til hjælpemidler på Center Bakkehuset, Ternevej 2 i Videbæk. Fagområdet Handicap og Psykiatri har anlægsmidler til formålet, der anmodes frigivet.

Baggrunden for ansøgningen om frigivelse af anlægsmidler er begrundet i, at Fagområdet Handicap og Psykiatri oplever et stigende behov for pladser til primært egne borgere med yderst komplekse problemstillinger. Denne målgruppe har behov for en særlig indretning af lejligheden, grundet deres adfærd samt lave funktionsniveau. Derfor er der behov for lejligheder med en særlig indretning (type 2 lejligheder) for at sikre at vi har lejligheder, der kan tilgodese fremtidens særlige behov for indretning hos enkelte borgere.

Der søges om mulighed for frigivelse af midler til renovering af 2 lejligheder og etablering af 1 lejlighed til type 2 (særligt indrettet lejligheder).

 • Den nye kommende lejlighed (type 2) kan etableres i 3 sammenhængende lokaler, der i dag anvendes til andre formål, men nu ønskes inddraget til etablering. Disse lokaler er servicearealer, og dermed Ringkøbing-Skjern Kommunes kvadratmeter. Lokalerne benyttes p.t. ikke, da Spa-området er ude af drift, og ikke kan renoveres grundet alder. Der er behov for rådgiverbistand primært i forhold til nuværende ventilationsanlæg.
  Anslået udgift på 1.100.000 kr. incl. rådgiverbistand og excl. eventuelle udgifter til ventilation.
 • To eksisterende lejligheder ønskes etableret med en ny type inventar (type 2 lejlighed), der kan tåle det ekstraordinære slid, der er på lejlighederne og tilhørende inventar, når særlige målgrupper lejer disse.
  Anslået udgift til 1 lejlighed på 600.000 kr. I alt 1.200.000 kr. for 2 lejligheder.
 • Der søges derudover om frigivelse af midler til at bygge et depot på 50 m2 til hjælpemidler. Beboerne på Center Bakkehuset har i gennemsnit 4 hjælpemidler, som benyttes i forskelligt omfang. Hjælpemidlerne står i beboernes egne lejligheder og på gange, hvilket påpeges fra brandtilsynet grundet spærring af flugtvejene.
  RKSK Ejendomme har anslået udgiften til 450.000 kr.

I alt anslåede udgifter på 2.750.000 kr.

Hvis anmodningen om frigivelse af anlægsmidler imødekommes vil Center Bakkehuset under forudsætning af godkendelse fra Det sociale tilsyn på sigt have 3 lejligheder af en ny type 2 lejligheder, hvoraf en lejlighed er en udvidelse med 1 ny §108 bolig. Derudover et depotrum.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens § 108
Almenboliglovens § 105

Økonomi

Indretningen af § 108 lejlighed, nyindretning til type 2 lejligheder samt depotrum er skønnet til 2.750.000 kr. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til formålet.

Finansieringen til formålene ønsket frigivet fra tidligere anlægsprojekter, hvor der resterer beløb:

Rest overførselsbeløb fra tidligere år

130.000

Bostøtte i stedet for botilbud

290.000

Nyt køkken, Ternevej 4

250.000

Mødelokaler Rosengården Skjern

40.000

Pavilloner ved Rosengården

792.000

Fleksible boliger

1.248.000

Finansiering i alt

2.750.000

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. finansieret af ovenstående rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Frigivelse af anlægsmidler til fælles IT-fagsystem mellem Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 18-008464

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede på budgetkonferencen 2018 anlægsmidler til indkøb af fælles IT-fagsystem KMD Nexus

Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri anmoder om frigivelse af anlægsmidler på i alt 875.000 kroner.

Et fælles IT-fagsystem giver mulighed for via rettighedsstyring at give aftalte medarbejdergrupper læseadgang til hinandens områder. Dette vil i borgersager give mulighed for en mere helhedsorienteret sagsbehandling, hvor det også forventes, at borgere vil opleve større sammenhæng i kontakten vedrørende deres sag. Der ud over vil informationer der har betydning for den grundlæggende tilgang til og pleje og behandling af borgeren være tilgængelig for begge fagområder.

I forhold til den årlige driftsudgift bliver denne ca. 12 % højere end i dag. Denne ekstraudgift findes inden for egne rammer.

I forbindelse med implementering af fælles IT-fagsystem, vil der være en engangsudgift til leverandør på 875.000 kr. til indkøb af nye moduler til KMD Nexus.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Til dækning af engangsudgiften 875.000 kr., som svarer til beløbet, der er afsat til formålet i anlægsbudgettet.

Effektvurdering

Funktionaliteter som et fagområde allerede har i brug, kan anvendes af øvrige fagområder uden ekstra tilkøb.

Et fælles IT-system forventes at give en mere helhedsorienteret sagsbehandling, træning og pleje til gavn for borgeren, som forhåbentlig også vil opleve en større sammenhæng i eget forløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der frigives en anlægsbevilling til indkøb af nye moduler til KMD Nexus på 875.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Efterkalkulerede fritvalgstakster - madservice

Sagsnr: 19-024303

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgpris på madservice. Fritvalgprisen beregnes på baggrund af udgifterne til madservice på produktionskøkkenet Åkanden.

Fritvalgsprisen anvendes til betaling for kostydelser leveret af den/de private leverandører til kommunens borgere. Afregningen er den beregnede pris minus borgeren egenbetaling (godkendt takst).

Byrådet skal fastsætte fritvalgsprisen for madservice til hjemmeboende pensionister ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af madservice i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har derfor efterberegnet fritvalgsprisen for madservice for regnskabsåret 2018 og fremskrevet denne til 2019 prisniveau.

De efterkalkulerede priser for 2018 udgør:                        Ekskl. moms               

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem                        52,64 kr. (Budget 2018: 53,04 kr.)
Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem          44,64 kr. (Budget 2018: 45,08 kr.)

Den fremskrevne pris for 2019 udgør:                               Ekskl. moms      Inkl. moms    

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem                         53,70 kr.        67,12 kr.   
Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem           45,54 kr.        56,92 kr.

Prisen er beregnet, så det er den samme pris, uanset om det er en normal portion eller en lille portion.

Priserne er gældende fra 1. maj 2019 - 30. april 2020, jævnfør aftale med Det Danske Madhus.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 - Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi

Der er i 2018 leveret 734 normale portioner og 342 små portioner fra Det Danske Madhus. Der forventes en nettoudgift på ca. 1.500 kr. i 2019

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterkalkulationerne af prisen for 2018 tages til efterretning, og fritvalgsprisen for et måltid mad udbragt til modtagerens eget hjem for 2019 fastsættes til 53,70 kr. eksklusiv moms og til 67,12 kr. inklusiv moms, samt fritvalgprisen for et måltid uden udbringning fastsættes til 45,54 kr. eksklusiv moms og 56,92 kr. inklusiv moms.

Social- og Sundhedsudvalget 23-10-2019

Administrationens indstilling godkendes.

Kristian Bøgsted var fraværende under dette punkt.Fraværende: Linda Nielsen.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Takster for ældreområdet 2020

Sagsnr: 18-034128

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender takster for ældreområdet for 2020 til godkendelse.

Taksten på madservice for hjemmeboende og taksten til døgnkost til beboere på ældrecentre er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. Taksterne til egenbetaling for transport til daghjem og servicepakker er fremskrevet jævnfør KL's fremskrivningsprocent 2,55%.Taksten til vask fremskrives ikke, da den er på niveau med udgifterne.

På baggrund af budgetkonferencen den 30. september - 1. oktober 2019 og forventet godkendelse i byrådet til 1. og 2. behandling af budget 2020-2023, er det årlige brugerkort sat op til 400 kr. pr. år fra 2020.

Det årlige brugerkort fremskrives i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25. maj 2016, punkt 9. Her blev det besluttet, at det årlige brugerkort prisfremskrives en gang i hver byrådsperiode. Administrativt er det besluttet, at det er ved opstart af ny byrådsperiode, og derved sker næste fremskrivning til 2022.

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet udmelder en månedstakst for døgnkost, som afviger fra den beregnede takst, vil taksten efterfølgende blive ændret til Social- og Indenrigsministeriets gældende takst.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nummer 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • de vedlagte takster 2020 godkendes
 • såfremt Ringkøbing-Skjern Kommunes månedstakst for døgnkost afviger Social- og Indenrigsministeriets takst, anvendes Social- og Indenrigsministeriets takst.


Social- og Sundhedsudvalget 23-10-2019

Administrationens indstilling godkendes.

Kristian Bøgsted var fraværende under dette punkt.Fraværende: Linda Nielsen.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Mulighed for ændring af tidsbegrænsningen på 70 dages årlig udlejning af private helårsboliger

Sagsnr: 19-023924

Sagsfremstilling

Byrådet har mulighed for at få ændret sommerhuslovens tidsbegrænsning på 70 dages årlig udlejning af helårsboliger.

Sagsfremstilling
I sommerhusloven er det bestemt at ejere og brugere af fast ejendom som anvendes til deres egen helårsbolig højest må udleje deres fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål efter følgende regler:

 • Udlejning i højest 30 dage pr. kalenderår, hvis udlejningen sker uden at være formidlet gennem en udlejningsvirksomhed som indberetter lejeindtægten til Skat.
 • Udlejning i højest 70 dage pr. kalenderår, hvis udlejningen sker ved at være formidlet gennem en udlejningsvirksomhed som indberetter lejeindtægten til Skat.

Byrådet kan beslutte at hæve tidsbegrænsningen på 70 dages årlig udlejning op til 100 dages årlig udlejning af ejeres og brugeres fulde helårsboliger.

Såfremt Byrådet beslutter at hæve tidsbegrænsningen fra 70 dages årlig udlejning til 100 dages årlig udlejning skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside samt meddeles til Erhvervsministeren.

Administrationen ser ingen væsentlig påvirkning af kommunens helårsboliger eller planlægning i forbindelse med eventuel ændring af tidsbegrænsningen fra 70 til 100 dages årlig udlejning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sommerhuslovens kapitel 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ordningen bidrager til helårs ferieboligudlejning.

Sommerhuslovens udlejningsordning har en vis erhvervsmæssig påvirkning af de etablerede erhvervsmæssige udlejningsvirksomheder (hoteller , sommerhusudlejning ect.), som i en vis udstrækning har den samme kundekreds og kreds af feriegæster, som dem der benytter udlejningsordningen. Ændring af retten til udlejning fra 70 til 100 dages årlig udlejning vil kunne medføre en øget påvirkning af de etablerede erhvervsmæssige udlejningsvirksomheder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget samt Byrådet at vedtage at hæve sommerhuslovens tidsbegrænsning for udlejning af helårsboliger fra 70 dages årlig udlejning til 100 dages årlig udlejning af boligejeres og boligbrugeres fulde helårsboliger.

Teknik- og Miljøudvalget 22-10-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027

Sagsnr: 19-018688

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Kloakering af nyt sommerhusområde i Søndervig (Lalandia). Området er beskrevet i Lokalplan nr. 451 ”Rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig”, da kun en del af lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanen.

 2. Kloakering af Holmsland Klit Golf beliggende Klevevej 19, 6950 Ringkøbing.

 3. Direkte tilslutning af spildevandet fra virksomheden Atlantic Sapphire Denmark A/S til Hvide Sande Renseanlæg. Det betyder, at virksomheden alene skal betale for brugen af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ renseanlæg, dvs. en lavere kubikmetertakst i forhold til hvis der også skulle betales for transporten af spildevandet til renseanlægget.

 4. Etablering af transportledning fra Hoven til Ådum i forbindelse med nedlæggelse af Hoven Renseanlæg, som foretages i 2020. Tillægget sikrer, at erstatninger ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold bliver skattefrie.

Kloakering af områder i Søndervig

Lokalplanområdet vil hovedsageligt blive separatkloakeret med afledning af regn- og spildevand. Kloakoplandet vil indeholde Lalandia Søndervig, der planlægges at omfatte op til 30.000 m² centerfaciliteter, hotel med op til 200 værelser og et sommerhusområde med op til 483 sommerhuse. Den sydlige del af lokalplanens område er allerede omfattet af spildevandsplanens opland SØ04.

Holmsland Klit Golf skal kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på egen grund. På bilag 1 har det oplandsnummer SØ11.

Det forventes, at der ved fuld udbygning skal afledes spildevand fra 1.000 – 1.500 p.e. (person ækvivalenter) via eksisterende transportsystem til Ringkøbing Renseanlæg, som har kapacitet til den ekstra spildevandsmængde.

Justeret betalingsprincip

Ved vedtagelse af dette tillæg kan virksomheden Atlantic Sapphire Denmark A/S, Langsand 34, 6960 Hvide Sande tilsluttes efter det justerede betalingsprincip. Virksomheden leder i dag spildevand til Hvide Sande Renseanlæg gennem forsyningens ledning.

Virksomheden vil etablere en ca. 120 meter lang trykledning til Hvide Sande Renseanlæg. Virksomheden har estimeret spildevandsmængden til ca. 100.000 m³ pr. år. Virksomhedens spildevandsmængde vil kunne indeholdes i Hvide Sande Renseanlægs nuværende udledningstilladelse.

Transportledning

Af spildevandsplanen fremgår, at Hoven Renseanlæg vil blive nedlagt i 2020. Spildevandet fra ca. 250 personer skal transporteres til Ådum og videre i det eksisterende transportsystem til Tarm Renseanlæg. Der vil årligt blive transporteret ca. 35.000 m³.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har projekteret den godt 11 km lange transportledning fra Hoven til Ådum. Oversigtskort med placeringen er vist i bilag 2

Byrådets forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en mindre stigning i udledningen af fosfor. Af afsnit 1.4 i Spildevandsplanens Bilag 6 - Dimensioneringspraksis- og administrationsgrundlag fremgår det, at der er opstillet et stofregnskab, da Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S gennem andre tiltag har reduceret tilledningen af fosfor til Ringkøbing Fjord. Denne nævnte stigning vil let kunne indeholdes i dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring.

Teknik- og Miljøudvalget 22-10-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 19-020290

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetkonference i 2019 blev det aftalt, at der nedsættes et udvalg efter den kommunale styrelseslovs § 17 stk. 4 vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det blev samtidigt aftalt, at der gennem ændringer i skolestrukturen skal findes besparelser på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

På den baggrund anbefaler administrationen, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med henblik på, at der kan træffes formel beslutning om nedsættelse af udvalget, når budgettet for 2020 - 2023 er vedtaget.

Som bilag er vedlagt et forslag til kommissorium, som er revideret i forhold til Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen den 27. august 2019 og byrådets budgetaftale.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/20.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om,

 1. at byrådet nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg vedrørende skolestrukturen efter budgettets vedtagelse med henblik på, at ændringer i skolestrukturen kan gennemføres med virkning fra august 2021,
 2. at forslaget til kommissorium danner grundlag for udvalgets arbejde
 3. at udvalget refererer til Børne- og Familieudvalget og sekretariatsbetjenes af Dagtilbud og Undervisning
 4. at udvalget sammensættes med
  • 4 politikere fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvoraf en er formand for udvalget, udpeget af byrådet.

  • 2 repræsentanter for skolelederne, udpeget af Skolelederforeningen i Ringkøbing-Skjern Kommune

  • 2 repræsentanter for lærerne, udpeget af Danmarks Lærerforening, afdeling Fjordkredsen.

  • 2 repræsentanter for forældrene, udpeget af Folkeskolernes Samråd

  • 1 repræsentant for Landdistriktsrådet

Børne- og Familieudvalget 22-10-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med enkelte ændringer i kommissoriet. Udvalget anbefaler endvidere, at de 4 politikere i udvalget udpeges af de 4 største partier i byrådet.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt med den ændring, at Byrådet i sin udpegning af medlemmer tilstræber en bred politisk repræsentation i udvalget samt at Ungerådet tilbydes en plads i udvalget. Kristian Andersen og Niels Rasmussen ønsker, at afsnit 3 under "Formål" slettes. Kristian Andersen ønsker, at friskolerne bliver tilbudt en plads i udvalget.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

14: Enhedsledelse i Ringkøbing by

Sagsnr: 19-024965

Sagsfremstilling

Ringkøbing by er i dag inddelt i to skoledistrikter med hver sin folkeskole – Ringkøbing Skole og Alkjærskolen. Alkjærskolen er en grundskole mens Ringkøbing Skole foruden grundskolen også rummer overbygningen for hele byen.

På dagtilbudsområdet er der i dag fire dagtilbud samt dagplejen. Disse er organiseret som to enheder én i Rindumområdet og én i Alkjæromådet.

Udfordringer med fordelingen af etnicitet/tosprogede elever

I Ringkøbing by er fordelingen af anden etnisk oprindelse end dansk ”skæv” i den forstand, at der er en stor koncentration i den del af byen, der rummer Alkjærskolen og dagtilbuddene Trinbrættet og Alkjærhaven/dagtilbuddet Alkjær Børneunivers, se nedenfor:

Børn/elever I alt

anden etnicitet end dansk

Procent andel

Alkjærhaven Vuggestuen

15

11

73%

Alkjærhaven Børnehaven

44

24

55%

Trinbrættet

77

14

18%

Dagplejen i Alkjærområdet

44

6

14%

Alkjærskolen

342

125

37%

Vasegården

89

12

13%

Dagplejen i Rindumområdet

45

6

13%

Rindum Børnehus

47

3

6%

Ringkøbing Skole

748

67

9%

Når en så stor andel af anden etnicitet end dansk anses som et stigende problem, handler det blandt andet om den sproglige udvikling og indlæring for de tosprogede elever. Fra forskningen og andre kommuner i landet, ved vi, at de sproglige resultater påvirkes positivt af tosprogede elevers kontakt med ressourcestærke elever med dansk som modersmål. Der er en generel forståelse af, at denne effekt fordrer en andel af tosprogede på under 30%.

Muligheder for en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og elever

En mere ligelig fordeling af de tosprogede børn og elever i Ringkøbing by vil indebære, at der sker en fordeling mellem de to skoler og de fire dagtilbud. Det kræver for skolernes vedkommende, at de to skoledistrikter gøres til ét skoledistrikt, mens det for dagtilbuddenes vedkommende kræver at disse fire dagtilbud sammenlægges til ét dagtilbud med fire matrikler.

En sådan model vil åbne mulighed for en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og elever i Ringkøbing by med et mål om, at andelen af tosprogede ikke bør overstige 30%. Det er dog vigtigt at understrege, at der altid skal inddrages flere kriterier end blot etnicitet i forbindelse med fordelingen. Andre naturlige kriterier kan være geografisk afstand mellem skole og bopæl/opholdssted, forældrenes ønske, hvorvidt barnet har søskende, der er placeret på en af de to undervisningssteder eller dagtilbud, samt eventuelle særlige behov hos barnet eller familien.

I den forbindelse skal det nævnes, at det vil være en opgave for skolens og dagtilbuddets ledelse at fordele eleverne og børnene således at lovgivningen overholdes samtidig med, at målsætningen om udbredelsen af etniciteten efterkommes.

Formalia omkring sammenlægning af skolerne og dagtilbuddene

Rent praktisk og formelt vil det for skolernes vedkommende betyde, at de to skoler nedlægges og en ny, samlet skole på de to matrikler oprettes. I folkeskoleloven angives retningslinjerne herfor. En proces for forløbet kunne være som nedenfor skitseret.

 Sammenlægning af skolerne i Ringkøbing by til én skole og sammenlægning af dagtilbuddene i Ringkøbing by til ét dagtilbud
 Dato

Handling

 22-10-2019

Børne- og Familieudvalget beslutter at arbejde med enhedsledelse i Ringkøbing by

 05-11-2019

Økonomiudvalget behandler sagen

 19-11-2019

Byrådet behandler sagen og sender den i høring i skolebestyrelserne, forældrebestyrelserne og blandt relevant personale i MED systemet. Høringsfristen er 8 uger med mulighed for yderligere 4 uger, hvis der gøres indsigelser

 18-02-2020

Byrådet genbehandler sagen med inddragelse af høringssvar

 01-08-2020

Sammenlægning af skolerne og dagtilbuddene gennemføres

I forhold til dagtilbuddene er der ikke i lovgivningen samme formelle krav til tidsfrister, men det anbefales at følge samme tidsplan samt inddragelse i høringsprocesserne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven og dagtilbudsloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at en sammenlægning af Alkjærskolen og Ringkøbing Skole vil give en årlig besparelse på 0,8 mio. kr. Besparelsen fremkommer ved, at der spares 1 grundtildeling på 3,4 mio. kr. Herfra skal fratrækkes værdien af de første 75 elever på 2,6 mio. kr. Samlet nettobesparelse på 0,8 mio. kr.

En sammenlægning af de 4 dagtilbud vil derimod ikke have nogen økonomiske konsekvenser.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Sagen drøftes.

Børne- og Familieudvalget 22-10-2019
Et flertal i Børne- og Familieudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med sammenlægning af skolerne i Ringkøbing by i ét skoledistrikt og sammenlægning af dagtilbuddene i Ringkøbing by i ét pasningsdistrikt i overensstemmelse med den angivne procesplan i sagsfremstillingen. Flertallet anbefaler endvidere, at besparelsen kan forblive i området.

Jørgen Rabjerg ønsker at henvise sagen til § 17, stk. 4 udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

 

Økonomiudvalget 05-11-2019

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Niels Rasmussen ønsker at henvise sagen til §17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

15: Tilsyn 0-3 år - kommunal dagpleje og privat pasningsordning

Sagsnr: 19-020953

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven pr. 1 juli 2018 herunder krav til kommunerne om styrkelse af kvaliteten på dagtilbudsområdet og med særligt fokus på de øgede krav til private pasningsordninger, arbejder administrationen i Dagtilbud og Undervisning med justering og udvikling af tilsynsopgaven på 0-3 års området, således at Ringkøbing-Skjern Kommune lever op til lovgivningens rammer og intentioner. 

Ved Byrådsmødet den 13. november 2018 blev der blandt andet taget beslutning om, at der vil være en forsøgsperiode på 1 år, hvor niveauet for tilsyn undersøges.

Tilsynet for henholdsvis den kommunale dagpleje og private pasningsordninger har i den etårige forsøgsperiode været fastsat til 8 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt tilsyn dette jf. det besluttede tilsynsniveau i rapport fra 2014 "Implementering af dagplejen i ny organisering".    

HISTORIK. I 2014 i forbindelse med implementering af dagplejen i ny organisering i Ringkøbing-Skjern Kommune blev der taget beslutning om, at tilsynsniveauet for den kommunale dagpleje skulle være 8 årlige anmeldte tilsyn og 1 årligt uanmeldt tilsyn. Tilsynsniveauet for privat pasningsordning blev besluttet til at have et omfang på 1 årligt anmeldt og 1 årligt uanmeldt.

Som følger af ændringer i dagtilbudsloven er det et krav, at kommunalbestyrelsens løbende tilsyn med de private pasningsordninger gennemsnitligt skal stå mål med kommunens tilsyn med alderssvarende dagtilbud.

I forsøgsperioden er Dagtilbud og Undervisning blevet opmærksomme på, at betegnelsen "Tilsyn" har været anvendt bredt i forbindelse med besøg hos kommunale dagplejere, dette både i forhold til pædagogisk sparring og vejledning og konkret tilsyn jf. dagtilbudsloven.

I forsøgsperioden er Dagtilbud og Undervisning ligeledes blevet opmærksomme på, at tilsynsopgaven er blevet kompleks jf. de øgede krav til fagligt indhold hos den enkelte dagplejer og den private pasningsordning. Dette eksempelvis i forhold til arbejdet med det pædagogiske grundlag, læreplanstemaerne og de 12 mål for læringsmiljøer samt krav om dokumentation og evaluering af læringsmiljøer.

Fremadrettet anvendes betegnelsen "Tilsyn" med udgangspunkt i dagtilbudslovens ramme og hvor intentionen er, at tilsynet skal sikre, at kommunens dagtilbud herunder private pasningsordninger praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet.  

Adskillelse af opgaverne i forhold til tilsyn og øvrige opgaver: 

Tilsyn i henholdsvis dagplejen og ved private pasningsordninger:

Øvrige opgaver i dagplejen:

 • Tilsyn ved 128 dagplejere

   

 • Tilsyn ved 55 private pasningsordninger

   

 • Tilsyn over kommunegrænsen ved private pasningsordninger

   

 • Godkendelse af private pasningsordninger ved etablering af virksomhed

   

 • Godkendelse af vikarer ved private pasningsordninger

   

 • Godkendelse af pasningsaftaler

   

 • Tilsynsforpligtigelse i forhold til indhold og udførelse af opgaverne i dagtilbuddet herunder mål og rammer for pædagogisk praksis.

   

 • Tilsyn med udearealer herunder legeplads.

   

 • Sikkerhed, hygiejne m.v.

   

 • Dagplejens/privat pasningsordnings egnethed i forhold til målgruppe.

   

 • Medarbejders/privat passers kvalifikationer.
 • Kontakt besøg

   

 • Udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i legestuepraksis

   

 • Udvikling af pædagogisk praksis herunder læringsmiljøer i dagplejens hjem

   

 • Forældresamarbejde

   

 • Udviklingaf pædagogisk praksis i forhold til børn i udsatte positioner

   

 • Tværfagligt samarbejde – sundhedsplejerskere, Børn og Familie m.v.

   

 • Personalemøde for dagplejere

 

Selve tilsynsmaterialet er opdelt i 2 dele (Det udarbejdede tilsynsmateriale er vedhæftet som bilag).

Del 1 indeholder skema til dialog om daglig pædagogisk praksis i forhold til arbejdet med den pædagogiske læreplan samt tilsynsførendes vurdering af dagplejerens/den private passers samspil med børnene. Vurderingen foregår med udgangspunkt i ICDP (International Child Development Program) og de 8 samspilstemaer.

Denne del af tilsynsmaterialet anvendes i forbindelse med de pædagogiske tilsyn, hvor fokus er på arbejdet med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og mål for læringsmiljøer i pædagogisk praksis og samspillet mellem dagplejer/privat passer og børnene.

Tilsyn i forbindelse med Del 1 kan foregår både som anmeldt og uanmeldt.

Del 2 indeholder skema til undersøgelse af, om dagplejeren/den private pasningsordning arbejder og tilrettelægger pædagogisk praksis med udgangspunkt i lovgivningen herunder forhold som eksempelvis sikkerhed, hygiejne, pædagogisk tilgang m.v.

Tilsyn i forbindelse med Del 2 foregår som anmeldte tilsyn.

Det er administrationens anbefaling, at tilsynsopgaven i den kommunale dagpleje og ved private pasningsordninger fremadrettet har et niveau på 3 årlige anmeldte tilsyn og 1 årligt uanmeldt tilsyn. I forlængelse heraf er det administrationens vurdering, at det gennemsnitlige tidsforbrug ved tilsynene øges - dette med henblik på kvalitetssikring jf. de øgede krav og kompleksitet i tilsynsopgaven.

I forbindelse med ændringen af dagtilbudsloven og i relation til det nye krav om, at private pasningsordninger skal fremme børns læring via trygge læringsmiljøer samt i pædagogisk praksis arbejde med børns kropslige, motoriske, sociale, emotionelle og kognitive læring og dannelse, kan kommunen rådgive og vejlede den private passer om, hvordan den private pasningsordning kan styrke arbejdet med at etablere trygge læringsmiljøer for børn.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget forholder sig til, om der i private pasningsordninger skal rådgives og vejledes i, hvordan den private pasningsordning kan styrke arbejdet med etablering af trygge læringsmiljøer for børnene. Såfremt Børne- og Familieudvalget beslutter sig for dette serviceniveau, så anbefaler administrationen et tidsmæssigt årligt forbrug på gennemsnitligt 2 timer pr. privat pasningsordning, dette incl. kørsel og forberedelse. 

Repræsentanter fra administrationen deltager ved behandling af sagen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ovenstående beskrivelse af tilsynsopgaven håndteres inden for nuværende budgetramme inkl. de tildelte DUT-midler.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter nedenstående og oversender sagen til byrådet med anbefaling af:

 1. at niveauet for tilsyn i den kommunale dagpleje og ved private pasningsordninger fastsættes til 3 årlige anmeldte tilsyn og 1 årligt uanmeldt tilsyn.
 2. at byrådet beslutter, om Ringkøbing-Skjern Kommune skal rådgive og vejlede de private pasningsordninger i forhold til arbejdet med etablering af trygge læringsmiljøer for børnene med et tidsmæssigt årligt forbrug på gennemsnitlig 2 timer pr. privat pasningsordning.
Børne- og Familieudvalget 22-10-2019
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt for så vidt angår punkt 1. Udvalget kan af ressourcemæssige grunde ikke anbefale, at kommunen skal tilbyde rådgivning og vejledning til de private pasningsordninger. 

 Økonomiudvalget 05-11-2019
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefalinger godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

16: Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2019

Sagsnr: 16-014139

Sagsfremstilling

Baggrund
Med finansloven i 2016 blev der afsat midler til at understøtte og implementere værdighedspolitikker i alle kommunerne, hvori den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. I forbindelse med udarbejdelse af politikken i Ringkøbing-Skjern Kommune nedsatte Social- og Sundhedsudvalget en arbejdsgruppe med deltagelse fra Handicaprådet, Ældrerådet, politikere samt ledere og medarbejderrepræsentanter fra Sundhed og Omsorg.

Til at understøtte implementeringen af værdighedspolitikken, fordeles der årligt midler fra værdighedspuljen til alle kommuner ud fra en fordelingsnøgle.

Værdighedspolitik 2018
Der blev i 2018 gennemført en mindre revision af værdighedspolitikken, da det dels var bekendtgjort fra Sundheds- og Ældreministeriet, at Kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skulle vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje, og da der dels var et krav om, at politikken skulle indeholde et nyt kerneområde, samarbejde med pårørende. Den reviderede værdighedspolitik fra december 2018 er vedlagt til orientering.

Værdighedspolitik 2019
I forbindelsen med ovennævnte revision af politikken blev det også besluttet, at igangsætte en efterfølgende proces med nedsættelse af en bred arbejdsgruppe i 2019, når alle kommunens øvrige politikker var blevet revideret, sådan at værdighedspolitikken afspejler de nye politikker. Desuden skal politikken indeholde endnu et kerneområde, bekæmpelse af ensomhed, jf. vedhæftede brev til kommunerne fra Sundheds- og Ældreministeriet.  

Dette betyder, at politikken som minimum skal indeholde følgende kerneområder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende
7. Bekæmpelse af ensomhed

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 29. maj 2019 blev der besluttet en tids- og procesplan for revision af politikken samt nedsat en bred arbejdsgruppe til formålet:

Lennart Qvist, fmd. Social- og Sundhedsudvalget
Eva Sønderby Jepsen, lederrepræsentant hjemmeplejen
Karen Bak, lederrepræsentant ældrecentre
Mette Nordentoft Madsen, Ældrerådet
Jens Kristensen, Ældrerådet
Grethe Madsen, FTR FOA
Tina Jørgensen, FTR DSR
Ole Matthesen, Handicaprådet
Tage Jensen, Ældre Sagen
Lene Vesely, konsulent, Sundhed og Omsorg

Arbejdsgruppen har på to møder i august måned revideret politikken så den afspejler hensigten i andre relevante politikker, særligt Ældrepolitikken, Sundhedspolitikken og Handicappolitikken. Desuden er kerneområdet om bekæmpelse af ensomhed tilføjet. Der er endvidere indsat en model i forordet, som illustrerer den bagvedliggende tankegang i forhold til en værdig ældrepleje. Endelig er den tidligere tekst generelt blevet redigeret og gjort kortere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I medfør af § 81 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1114 af 30. august 2018.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender politikken samt anbefaler den til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget 25-09-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 29-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

17: Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen i Destination Vesterhavet

Sagsnr: 19-012537

Sagsfremstilling

Dannelsen af den nye fælles turistdestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er i fuld gang, og byrådet skal derfor udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for det nye destinationsselskab, der har fået navnet ”Destination Vesterhavet”.

Baggrund

Dannelsen af den nye fælles turistdestination udspringer af ny Lov om Erhvervsfremme samt aftale om konsolidering af dansk turisme i færre turismeselskaber. På denne baggrund har de to byråd i begyndelsen af 2019 vedtaget en hensigtserklæring om sammenlægning af de to turismeselskaber Ringkøbing Fjord Turisme og den del af ProVarde, der arbejder med turisme. Der er nedsat et forberedelsesudvalg med bred repræsentation af både erhvervs- og politiske repræsentanter med ligelig fordeling fra de 2 kommuner til at sikre processen frem mod sammenlægning. Fra Ringkøbing-Skjern Kommune deltager formanden for Erhvervs- og Vækstudvalget, viceborgmester Søren Elbæk og borgmester Hans Østergaard, der er udpeget som formand for Forberedelsesudvalget. 

Generel status

I regi af forberedelsesudvalget har der været afholdt tre møder, hvor udvalget har haft en overordnet drøftelse af blandt andet den fremtidige strategi, den nye bestyrelses sammensætning samt proces- og tidsplan for sammenlægningen. Derudover er der truffet beslutning om, at det nye hovedkvarter for Destination Vesterhavet skal placeres på det gamle rådhus i Hvide Sande, ligesom forberedelsesudvalget har nedsat – og bemyndiget - et ansættelsesudvalg til at varetage ansættelsen af en ny fælles turistdirektør. Den nye direktør er blevet ansat og starter i jobbet den 1. januar 2020. Navnet offentliggøres i forbindelse med den stiftende generalforsamling den 20. november 2019.

Forberedelsesudvalget har derudover afholdt et stormøde, hvor turisterhvervet i begge kommuner var rigt repræsenteret. Derudover har forberedelsesudvalget godkendt den overordnede strategi for Destination Vesterhavet.

Proces frem til nytår

Byrådet skal på mødet i december godkende den endelige aftale om destinationsdannelse mellem de to kommuner, ligesom vedtægterne for Destination Vesterhavet skal forelægges byrådet til orientering.

Vedtægter for Destination Vesterhavet forventes at blive godkendt på den stiftende generalforsamling den 20. november. På generalforsamlingen skal der også vælges erhvervsrepræsentanter til den nye bestyrelse, ligesom det forventes, at den nye bestyrelse kan holde sit første møde inden jul med henblik på konstituering og udarbejdelse af forretningsorden mv.

Af samme årsag skal byrådet allerede nu udpege de to politiske repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Kommune til bestyrelsen, så bestyrelsen har mulighed for at mødes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Inden nytår skal der desuden indgås en samarbejdsaftale mellem de to kommuner og destinationsselskabet, hvorefter den nye destination skal være i drift fra 1. januar 2020. Samarbejdsaftalen godkendes af Erhvervs- og Vækstudvalget.

Udpegning til bestyrelsen

Forberedelsesudvalget har besluttet, at destinationsselskabet skal have en bestyrelse på 12 personer med følgende sammensætning:  

Fire politikere (to fra hver kommune), seks lokale erhvervsrepræsentanter valgt på generalforsamling (tre fra hver kommune) og derudover to eksternt udpeget. De to eksternt udpegede skal kunne give ny kvalificeret inspiration i bestyrelsesarbejdet. Derudover deltager en administrativ repræsentant fra hver kommune i bestyrelsesarbejdet som observatør.

Både Varde Kommunes og Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmestre vurderer, at det vil give de bedste synergieffekter, hvis det er de politiske repræsentanter i Forberedelsesudvalget, der udpeges til bestyrelsen i Destination Vesterhavet. Hans Østergaard mener derudover, at det er hensigtsmæssigt, at de to medlemmer fra byrådet er borgmester og viceborgmester, da turismen er en af kommunens styrkepositioner og dermed et meget centralt erhverv at koble tæt på den politiske ledelse i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Erhvervsfremmeloven, lov nr. 1518 af 18. december 2018, og de vedtægter for Destination Vesterhavet, der er foreslået til vedtagelse på stiftende generalforsamling for Destination Vesterhavet den 20. november.

Byrådet skal vælge to medlemmer til bestyrelsen for Foreningen Destination Vesterhavet. De to medlemmer skal udpeges blandt medlemmerne af Ringkøbing-Skjern Byråd. De af Byrådet udpegede medlemmer udpeges for en byrådsperiode, første gang dog for den resterende byrådsperiode. De udpegede medlemmer tiltræder ved opstarten af den nye forening Destination Vesterhavet pr. 1. januar 2020.

Der er i dag udpeget tre politiske repræsentanter til bestyrelsen for Ringkøbing Fjord Turisme, mens borgmesteren deltager som observatør. Den nuværende siddende bestyrelse for Ringkøbing Fjord Turisme fortsætter formelt frem til årsskiftet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at byrådet udpeger borgmester Hans Østergaard og viceborgmester Søren Elbæk til bestyrelsen i Destination Vesterhavet. Udpegningen gælder frem til konstitueringen i forbindelse med næste kommunalvalg.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

18: Styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Direktionen stiller forslag om vedtagelse af ny styrelsesvedtægt for Ringkøbing-Skjern Kommune. De væsentligste ændringer i forslaget til ny styrelsesvedtægt er:

 • Underskrift af beslutningsprotokollen i det elektroniske dagsordenssystem (§ 7)
 • Ændringer i bestemmelserne om Økonomiudvalget samt de stående udvalg som følge af oprettelsen af Ejendomscenteret (se blandt andet § 10, stk. 9 og § 14, stk. 4)
 • Bestemmelserne om kommunens servicestrategi i § 10, stk. 6 fjernet (styrelseslovens § 62 er ophævet)
 • Bestemmelsen om råstof i § 14, stk. 2, er fjernet, da råstofområdet i det hele er overgået til regionen.
 • Opgavebeskrivelserne er sprogligt opdateret / moderniseret (eksempelvis § 14, stk. 2, 10. pind, "søer" er ændret til naturpleje, samt § 15, stk. 2, hvor "børnepasning" er ændret til dagtilbud indenfor børneområdet)
 • Ændret ikrafttrædelsesdato samt bestemmelse om, at alle tidligere styrelsesvedtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune ophæves.

Som bilag vedlægges nugældende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt. I udkastet er ændringer markeret med gul, og forslag til fjernelse er overstreget.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 2, stk. 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Byrådet 10-10-2019
Byrådet godkendte styrelsesvedtægten og oversendte den til byrådsmøde den 19. november 2019 til endelig vedtagelse.

Fraværende: Hans Pedersen, Jørgen Rabjerg.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

19 Ejendomssag

Sagsnr: 19-025253

Kopier link til punktet  -   Print

20 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

21: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing