Referat: 10. december 2019 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Pia Vestergaard
 • Jens S. Højland
 • Hans Pedersen
 • Iver Enevoldsen
 • Jakob Agerbo
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pederen
 • Søren Elbæk
 • Hanne Simonsen
 • Hans Østergaard
 • Niels Rasmussen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jesper Lærke
 • Erik Viborg
 • Lennart Qvist
 • Trine Ørskov
 • Henrik Andersen
 • Gitte Kjeldsen
 • Linda Nielsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Kristian Bøgsted
 • Svend Boye Thomsen
 • Jørgen Byskov
 • Helge Albertsen
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: InnoVest II

Sagsnr: 19-011479

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt omhandler forskellige scenarier for udvikling af de administrative ejendomme på Finderupsvej 7 og 9 i Skjern, samt Smed Sørensens Vej i Ringkøbing relateret til udbygning af InnoVest til en fase 2. På dets møde den 5. november afgrænsede Økonomiudvalget sig til tre mulige scenarier. Økonomiudvalget bedes nu beslutte udvalgets indstilling i sagen til byrådet. Sagen behandles på byrådets møde den 10. december 2019.

Den politiske proces indtil nu

Økonomiudvalget har behandlet sagen henholdsvis den 9. april, 14. maj, 10 september, 5. november og senest 26. november. På det første møde traf udvalget en principbeslutning om, at administrationen kunne arbejde videre med projektet, som på dette tidspunkt alene omhandlede en flytning af Beskæftigelse og Borgerservice fra Finderupsvej 7 og 9. Herunder, at man kunne foretage en indledende drøftelse med bestyrelsen for RTF Fonden og Ringkøbing Fjord Erhvervsråd.

På mødet den 14. maj godkendte Økonomiudvalget, at ideen om InnoVest 2 kunne offentliggøres, og at der kunne arbejdes videre med grundlaget herfor frem mod en endelig beslutning på et senere tidspunkt. Der blev endvidere udtrykt ønske om at få foretaget en vurdering af en eventuel flytning af Land, BY og Kultur fra Smeds Sørensens Vej i Ringkøbing til InnoVest.

På mødet den 10. september drøftede udvalget de reviderede business cases for såvel flytning af beskæftigelse som Land, By og Kultur, tidsplanen samt den videre offentlighedsfase. Sagen blev drøftet med beslutning om genoptagelse i udvalget efter offentlighedsfasen - og blev ydermere videresendt til budgetkonferencen med en administrativ anbefaling om at afsætte en samlet anlægsramme på 13,9 mio. kroner i henholdsvis 2020 og 2021 til projektet.

På mødet den 5. november reducerede udvalget beslutningsrummet til 3 scenarier.

Scenarie A: Beskæftigelse og Borgerservice flytter fra Finderupsvej 7 og 9 til henholdsvis InnoVest 2 og biblioteket i Skjern. Land, By og Kultur forbliver på Smed Sørensens Vej 1 i Ringkøbing i enten ejet eller lejet bygning.

Scenarie B: Beskæftigelse og Borgerservice flytter fra Finderupsvej 7 og 9 til henholdsvis InnoVest 2 og biblioteket i Skjern + Land, By og Kultur flytter til InnoVest 2.

Scenarie C: De oprindelige planer om bygning af Finderupsvej 7 og 9 til aktivitetsbaseret indretning for Beskæftigelse og Borgerservice fastholdes. Der foretages ikke umiddelbart yderligere flytninger.

Sporet for borger- og medarbejderinddragelse

Borger- og medarbejderprocessen har indeholdt følgende hovedelementer:

 • 15. maj: Information af medarbejdere ved kommunaldirektøren

 • Udsendelse af pressemeddelelse. Orientering af Skjern Udviklingsforum, Skjern Handelsråd og Ringkøbing-Skjern Forsyning

 • Borgermøde den 16. september

 • Gennemførelse af forbrugsanalyser hos personale og borgere i uge 35 2019

 • Idefase: september måned 2019 (Generering af idebank i forhold til anvendelse af Finderupsvej 7 og 9)

Herudover, har der været afholdt et antal møder i følgegruppen, som bl.a. består af repræsentanter for Skjern UdviklingsForum, Skjern Handelsråd, RFT Fonden, Ringkøbing Fjord Erhvervsråd og Ringkøbing Skjern Kommune. Borgermødet den 16. september blev således arrangeret af følgegruppen.

Fra offentlighedsfasen foreligger der nu følgende nye inputs til udvalgets drøftelse af sagen:

 • Opsamling fra borgermødet (bilag 1)

 • Idebank (bilag 2)

 • Skriftlig holdningstilkendegivelse fra Skjern Handelsforening, Skjern Udviklingsforum og Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening (bilag 3)

 • 1.764 underskrifter fra Skjern Handelsforening med et forslag om at bevare flest mulige kommunale funktioner i Skjern Midtby

 • Oplæg fra Bo Christensen for udnyttelse af Finderupsvej 7 og 9

 • Forbrugeranalyse blandt borgere og medarbejdere, som har besøgt enten Beskæftigelse eller Borgerservice i Skjern (bilag 4)

De oprindelige fem scenarier

Neden for beskrives de fem oprindelige scenarier.

 1. Scenarie 1: Flytning af Beskæftigelse og Borgerservice til InnoVest

 2. Scenarie 2: Flytning af Beskæftigelse til InnoVest og Borgerservice til Skjern Bibliotek – alternativt til lejede lokaler i Skjern Midtby (scenarie 2b)

 3. Scenarie 3: Flytning af Land, By og Kultur til InnoVest

 4. Scenarie 4: Køb af Bygningen på Smed Sørensens Vej

 5. Scenarie 5: Fastholdelse af oprindelig plan vedrørende Finderupsvej 7 og 9

De fem scenarier vil nedenfor blive beskrevet med udgangspunkt i såvel de økonomiske business cases som en gennemgang af scenariernes fordele og risici. Resultaterne af de økonomiske business cases fremgår af bilag 5. Her vil de økonomiske risici også bliver berørt.

Scenarie 1: Flytning af Beskæftigelse og Borgerservice fra Finderupsvej 7 og 9 til InnoVest

Dette er det oprindelige scenarie, som er detaljeret beskrevet i dagsordenspunktet om InnoVest II på Økonomiudvalgets dagsorden den 10. september 2019.

Projektet indebærer følgende:

 • InnoVest udbygges med 5.000 kvadratmeter svarende til 4-5 ”ejerlejligheder”

 • Ringkøbing-Skjern Kommune overtager selv 1.800 af de 5.000 kvadratmeter. Resten lejes ud/sælges til private

  RFT Fonden er bygherre. Bestyrelsen af InnoVest har godkendt, at det vedlagte salgsmateriale blev udsendt ultimo oktober (bilag 6).

 • Der flyttes 160 årsværk fra Beskæftigelse og Borgerservice til InnoVest

 • Der gennemføres to betingede udbud, hvor (a) Finderupsvej 7 og 9 udbydes til salg til en minimumspris, og hvor (b) salg af grunden ved InnoVest plus entreprisen på etablering af 5.000 nye kvadratmeter udbydes.

 • Der sigtes mod, at byggeriet står klart november 2021.

Scenariets fordele kan være følgende:

 • I stedet for at reparere og ombygge et ældre eksisterende hus, bygges nyt. Dette indebærer samtidig en besparelse på de årlige driftsomkostninger og en deraf følgende positiv økonomisk business case for kommunen (se neden for).

 • Beskæftigelse og Borgerservice vil være i stand til indrette sig optimalt, hvilket formentlig vil medføre et mindre m2 forbrug og sikre kommunen mod stigende vedligeholdelsesudgifter fremadrettet.

 • Kommunen bidrager til byudvikling af Skjern midtby, øget bosætning og handel ved at give plads til nybyggeri i form af fx ejerlejligheder, dagligvareforretninger eller lignende.

 • Kommunen bidrager til realiseringen af InnoVest fase II.

 • Beskæftigelse høster synergifordele ved at være tæt på Erhvervsrådet.

 • De berørte medarbejderne i Beskæftigelse og Borgerservice undgår genhusning og andre gener i forbindelse med en ombygning. Herudover, undgår organisationen et produktionstab i samme periode.

Scenariets risici kan være:

 • Mindre handel for detailhandlen i Skjern Midtby. Denne risiko er blevet fremhævet fra såvel Skjern Handelsforening, deltagere på borgermødet og ikke mindst fremhævet gennem ovennævnte indsamling af 1.764 underskrifter fra borgere i Skjern. Udover de 160 medarbejdere, der i dette scenarie flyttes til InnoVest, er det fra administrationens side estimeret, at der årligt er ca. 16.000 fysiske henvendelser i borgerservice og ca. 24.000 fysiske besøg hos Beskæftigelse i Skjern.

   

  I forlængelse af ovenstående bekymring har administrationen gennemført en lille forbrugeranalyse blandt såvel medarbejdere som besøgende på de to ovennævnte steder (jf. bilag 4). Det fremgår heraf, at 45 pct. af brugerne hver gang eller nogle gange har besøgt Skjern midtby i forbindelse med deres besøg hos kommunen.

   

  69 pct. af medarbejderne på de to adresser angiver, at de handler minimum én gang om ugen i forbindelse med deres arbejde. 42 pct. af medarbejderne giver endvidere udtryk for, at de vil handle mindre i Skjern midtby, såfremt de får arbejdssted på InnoVest.

   

  Det skal understreges, at ovennævnte risiko medieres ved, at der etableres boligbyggeri på Finderupsvej 7 og 9.

   

 • Øget trafik på ringvejen ved InnoVest. Flere borgere har givet udtryk for denne bekymring – herunder at en udbygning af InnoVest bør medføre en form for trafikregulering.

   

 • Der er ikke tilstrækkelig privat interesse for at tilkøbe eller leje de resterende 3.800 kvadratmeter på InnoVest II. Såfremt dette viser sig ikke at være tilfældet, har kommunen flere muligheder for at trække sig omkostningsfrit ud af projektet (Jf. tidsplanen neden for).

Den økonomiske business case viser, at projektet har et diskonteret cashflow på 12,875 mio. kroner, en tilbagebetalingstid på 22 år og en intern rente på 4,2 %. Der er altså tale om en økonomiske gunstig business case.

Scenarie 2: Flytning af Beskæftigelse til InnoVest og Borgerservice til Skjern Bibliotek – alternativt til lejede lokaler i Skjern Midtby

Skjern Udviklingsforum, Skjern Handelsforening og Skjern-Tarm Håndværker- og Industriforening har udtrykt støtte til projektet – dog under forudsætning af, at Borgerservice fastholdes i Skjern midtby (jf. bilag 3).

Med henblik på at imødekomme bekymringen fra borgere og handelsliv er der således formuleret et scenarie 2, hvor Beskæftigelse fortsat flytter til InnoVest, mens Borgerservice enten etableres i Skjern bibliotek eller i lejede lokale i midtbyen. Der er 152 årsværk i Beskæftigelse og 8 årsværk i Borgerservice.

Sidstnævnte løsning resulterer i en fortsat – men stærkt forringet business case (jf. bilag 5), hvorfor der her alene fokuseres på en løsning, hvor Borgerservice flyttes til Skjern Bibliotek.

Scenariets fordele kan være:

 • Selvom det kun drejer sig om 8 årsværk, modtager Borgerservice årligt ca. 16.000 besøgende. Fastholdelse af Borgerservice i midtbyen må således forventes at modvirke mindre handel i midtbyen væsentligt.

 • Der er en række synergifordele ved at placere Borgerservice på biblioteket. Først og fremmest, er erfaringen, at en sådan løsning trækker borgere ind i biblioteket og dermed øger aktivitetsniveauet her. Ydermere, kan en sådan løsning medvirke til øget åbningstid i Borgerservice, da bibliotekspersonalet kan vejlede borgere omkring anvendelse af borger.dk, NemID og lignende. Allerede i dag leverer biblioteket en del rådgivning til borgere udenfor Borgerservice åbningstid. Derfor vil der være god synergi i at samle denne service i en bygning.

 • RKSK Ejendomme anbefaler denne løsning, fordi det vil give en mere effektiv udnyttelse af kommunens eksisterende ejendomme og dermed understøtte princippet omkring ”kloge kvadratmeter”.

 • Endelig er der en positiv økonomisk business case, som næsten ikke forringes af placeringen af Borgerservice på biblioteket. Det forventes på den ene side, at der skal anvendes ca. 1 mio. kroner til ombygning af biblioteket. Dette modsvares på den anden side af, an reduceret anlægsudgift på ca. 1 mio. kroner på InnoVest 2, hvor kommunen uden Borgerservice kan reducere sit kvadratmeterbehov fra 1.800 til 1.720. Det forventes, at driftsudgifterne kan fastholdes på InnoVest 2 niveau. Det vil sige, at disse holdes konstante i beregningen.

Scenariets risici kan være:

 • Der kan fortsat ske en vis forringelse af handlen i Skjern Midtby som følge af flytningen af Beskæftigelse

 • Skjern Bibliotek består kun af 600 kvadratmeter. Det kræver en nærmere udredning mellem Borgerservice, biblioteket og RKSK Ejendomme at sikre dels, at der er tilstrækkelig plads til begge funktioner og dels, at ovennævnte synergifordele kan høstes.

 • Fra 1. december bliver Borgerservice og Ydelse fx lagt sammen i en afdeling. Dette vanskeliggøres af en adskillelse af Beskæftigelse og Borgerservice

 • Fagområdets aktuelle planer om fælles modtagelse/reception og fælles telefon/hotline for Beskæftigelse og Borgerservice kan ikke realiseres

 • At der ikke opnås den fulde synergi mellem Beskæftigelse og Borgerservice, som var en af bevæggrundene for den nylige sammenlægning af enhederne

Som nævnt er der med baggrund i det aktuelle vidensniveau tale om en positiv business case for dette scenarie, som ikke adskiller sig væsentligt fra scenarie 1. Projektet har et diskonteret cashflow på 12,765 mio. kroner, en tilbagebetalingstid på 23 år og en intern rente på 4,3 %.

Såfremt, man alternativt skal leje lokaler i midtbyen (scenarie 2b i bilag 5), er det estimeret, at der skal anvendes ca. 200 kvadratmeter til en estimeret pris på 1.000 kr. pr. kvadratmeter. Det vil medføre en ekstra årlig driftsudgift på 200.000 kroner. Hertil kommer, at der formentlig vil være et væsentligt behov for at etablere nye parkeringspladser. Såfremt man i øvrigt holder drifts- og anlægsudgifterne konstante i forhold til scenarie 1, vil dette i sig selv betyde et diskonteret cashflow på nu kun 5,866 mio. kroner, en tilbagebetalingstid på 33 år og en intern rente 2,5 % Der er fortsat tale om en samfundsøkonomisk rentabel forretning – om end væsentligt forringet i forhold til biblioteksløsningen.

Scenarie 3: Flytning af Land, By og Kultur til InnoVest

Scenarie 3 er som scenarie 1 vedlagt i byrådets budgetmappe.

Scenariet kan have følgende fordele:

 • Der er tale om en yderst fornuftig business case på grund af den relativt høje leje, som der betales til Vestas for Smed Sørensens Vej

 • Der kan være positiv synergi mellem Land, By og Kultur, Forsyningen og Erhvervsrådet

Scenariet kan have følgende risici:

 • Ved flytning af Land, By og Kultur fra Ringkøbing opstår samme risiko for faldende detailhandel, som Skjern Handelsstandsforening frygter i scenarie 1

 • Land, By og Kultur har en stabslignende funktion på en række områder, hvorfor nærhed til borgmester og direktion er af væsentlig betydning

 • Land, By og Kultur har en række meget tætte samarbejdsflader til Viden og strategi. Dette gælder i forhold til hele udviklingsområdet og kulturområdet – men også til kommunens jurister og økonomifunktion. Ud fra et effektivitetshensyn er det hensigtsmæssigt, at de to områder fysisk ligger tæt på hinanden.

 • Ved udflytning skal kommunen føre bygningen tilbage til samme stand som ved overtagelsen. Fagområdet har netop anvendt væsentlige midler på at indrette bygningen aktivitetsbaseret. Denne investering vil være spildt, og der må påregnes et væsentligt beløb til tilbageføring til bygningens oprindelige indretning.

Der er tale om en meget positiv økonomisk business case. Hvis man alene regner på at flytte de 110 årsværk i Land, By og Kultur til InnoVest, opnår man et diskonteret cashflow for projektperioden på 26,175, en tilbagebetalingstid på 16 år og en intern rente på 6,1 %. Som nævnt skyldes dette primært den høje husleje (ca. 1 mio. kroner årligt), der i dag betales på Smed Sørensens Vej.

Scenarie 4: Køb af Bygningen på Smed Sørensens Vej

Da den eksisterende lejekontrakt med Vestas udløber 2020, har administrationen regnet på en business case, hvor kommunen køber bygningen af Vestas. Der har været positiv kontakt mellem kommunaldirektøren og Vestas i oktober måned, hvor Vestas har tilkendegivet, at man er villig til at sælge bygningen. Kommunen har herudover indhentet et prisvurdering fra en uafhængig ejendomsmægler, som har fastlagt en salgspris på 12,5 mio. kroner (jf. bilag 7). Denne vurdering ligger til grund for investeringssiden i business casen.

Scenariet kan have følgende fordele:

 • Til trods for den yderst positive business case forbundet med at flytte Land, By og Kultur til InnoVest, er det en væsentlig bedre forretning for kommunen at købe den eksisterende bygning for 12,5 mio. kroner

 • Dette scenarie modvirker de risici/ulemper beskrevet ved at flytte Land, By og Kultur væk fra Ringkøbing midtby, borgmester, direktion og Viden & Strategi

 • Man undgår unødige omkostninger forbundet med en flytning

 • Man undgår at spilde den seneste investering i bygningens indretning samt udgifter til tilbageføring til den oprindelige indretning

Scenariet kan være forbundet med følgende risici:

 • Vestas ønsker en højere pris. Der bør indgås en konkret forhandling

 • Eventuelle synergier til Erhvervsrådet høstes ikke som følge af nærhed

Ved køb af Smed Sørensens Vej opnås et diskonteret cashflow for projektperioden på 24,076 mio. kroner, en tilbagebetalingstid på 14 år og en intern rente på 7,2 %. Det skal understreges, at omkostning til tilbageføring til bygningens oprindelige indretning ikke er indregnet, da den faktiske pris herpå ikke kendes.

Scenarie 5: Fastholdelse af oprindelig plan vedrørende Finderupsvej 7 og 9

Såfremt man politisk ikke ønsker at flytte funktioner væk fra Finderupsvej 7 og 9 (scenarie 1 og 2), er der naturligvis intet til hinder for at fastholde den oprindelige plan for de to adresser. Dette indebærer, at der investeres ca. 10 mio. kroner i aktivitetsbaseret indretning. Det skal understreges, at COWI i forbindelse med ”rådhusanalysen” fra 2015 estimerede, at det ville koste 11,55 mio. kroner at skabe et åbent landskab i bygningen, så der er tale om et konservativt investeringsestimat. Det skal understreges, at dette beløb alene dækker omkostninger til ombygning – og således ikke til renovering af rådhuset (COWI: Analyse af ny rådhusstruktur, tabel 9, pp. 42., 2015).

Fordele ved scenariet:

 • Der etableres aktivitetsbaseret indretning i bygningen

 • Det nuværende handelsniveau som følge af medarbejdere og borgere fastholdes i Skjern midtby

 • Der opstår ikke trafikudfordringer ved InnoVest som følge af en kommunal medinvestering i en fase 2

Risici/ulemper ved scenariet:

Ulemperne ved ikke at flytte Beskæftigelse og Borgerservice svarer til ikke at realisere fordelene herved nævnt under scenarie 1. Her skal blot fremhæves følgende

 • Kommunen fastholder en bygning fra 1970 i stedet for med baggrund i en positiv business case at bygge nyt

 • Selvom COWI i 2015 konkluderede, at man kunne ombygge Finderupsvej 7 og 9 til aktivitetsbaseret indretning, gjorde man også opmærksom på, at det var vanskeligt: ”Der er her tale om en ”gitterbygning” med fire indesluttede atrier. De enkelte bygningslænger har en bredde på ca. 7,5 meter, bortset fra indgangsfløjen der er ca. 10 meter. Bygningen har lange afstande og er svær at ændre fra sin udprægede cellestruktur”. Alt andet lige må det antages, at Beskæftigelse vil kunne etableret sig mere hensigtsmæssigt i et nybyggeri. Det er dog stadigvæk Ejendomscenterets og Signal Arkitekternes opfattelse, at en ombygning af servicecenteret bestemt er mulig

 • Kommunen lejer i dag Nygade 56 i Skjern. Der er aktuelt kun 10 medarbejdere på adressen, som kan rumme ca. 50 medarbejdere. Årsagen til, at man har fastholdt lejemålet er for at kunne bruge det til medarbejdere fra Beskæftigelse/Borgerservice i den periode, hvor man ombygger til aktivitetsbaseret indretning på Finderupsvej 7 og 9. Såfremt man fravælger at ombygge disse bygninger, kan man hurtigt afslutte lejemålet og derved spare huslejen. Sidstnævnte udgør ca. 1 mio. kroner årligt.

Business casen her består af det ikke realiserede økonomiske potentiale ved at gennem føre henholdsvis scenarie 1, 2 eller delvist 3 (såfremt dette scenarie også indeholder en medflytning af Beskæftigelse og Borgerservice til InnoVest).

Tidsplan

For scenarierne 1, 2 og 3 vil nedenstående tidsplan være gældende fra beslutningstidspunktet. Det skal dog bemærkes, at scenarie 2 forudsætter, at man kan finde en passende indretningsløsningen på Skjern bibliotek, og at der i scenarie 3 skal træffes beslutning, om man alene ønsker at flytte Land, By og Kultur eller ønsker at medflytte Beskæftigelse og Borgerservice.

Det skal understreges, at man politisk kan afbryde processen så sent som november 2020, såfremt man fx ikke opnår de forventede priser for Finderupsvej 7 og 9 eller kvadratmeterpris på nybyggeriet på InnoVest, eller hvis man ikke vurderer, at der har været tilstrækkelig privat interesse for InnoVest 2.

Scenarie 4 kan sættes i værk, så snart lejekontrakten for Smed Sørensens Vej med Vestas ophører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ringkøbing-Skjern Kommune er lovmæssigt forpligtet til dels at udbyde sin del af nybyggeriet og dels salget af henholdsvis grunden, som InnoVest 2 skal etableres på - og af Finderupsvej 7 og 9 (i relation til scenarier 1-3).

Det er muligt at gennemføre udbuddet som to betingede udbud, hvor (a) Finderupsvej 7 og 9 udbydes til salg til en minimumspris, og hvor (b) salg af grunden ved InnoVest plus entreprisen på etablering af 5.000 nye kvadratmeter udbydes.

Salget af Finderupsvej 7 og 9 gøres betinget af, at der opnås den forventede kvadratmeterpris på udbygningen af InnoVest, mens entreprisen på sidstnævnte gøres betinget af, at man opnår den fastsatte minimumspris ved salget af Finderupsvej 7 og 9. Det vil af hensyn til tidsplanen være hensigtsmæssigt at gennemføre de to udbud samtidigt.

Økonomi

Resultaterne af de fire hovedscenarier fremgår af tabellen neden for. Scenarie 2, som omhandler fastholdelse af Borgerservice i Skjern Midt by, er delt op i to mindre scenarier, hvor man enten flytter Borgerservice til biblioteket eller til lejede lokaler i Skjern midtby (scenarie 2b).

Scenarie 5, som omhandler fastholdelse af den oprindelige plan for Finderupsvej 7 og 9, er ikke beskrevet i tabellen. Men, som nævnt oven for, kan nettoomkostningen herved opgøres som det tabte potentiale ved ikke at realisere scenarie 1, 2 eller 3. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at alle scenarier er positive ved en diskontorente på 1 % og en projektperiode på 50 år.

Det skal her bemærkes, at business casene med hensyn til, om man vælger at købe Smed Sørensens Vej 1 (scenarie 4) eller flytte Land, By og Kultur til InnoVest 2 (scenarie 3) er så ens, at det på baggrund af de aktuelle må konkluderes, at de to scenarier fra et økonomisk perspektiv er omtrent lige attraktive.

Økonomisk risikoanalyse

I en økonomisk risikoanalyse kan det nævnes, at der for de oprindelige scenarie 1, 2 og 3 (hvis man vælger også at flytte Beskæftigelse og Borgerservice til InnoVest i dette scenarie), primært er investeringssiden, man skal være opmærksom på. Herunder, på om man kan opnå den forventede salgspris for Finderupsvej 7 og 9, og om man kan opnå den forventede kvadratmeterpris på nybyggeriet på InnoVest. Herudover, skal man det holdes øje med, om man reelt høster driftsbesparelserne på især el, vand og varme samt på rengøring.

I forhold til scenarie 4 er det alene købsprisen Smed Sørensens Vej, som er afgørende for business casen.

Afslutningsvist skal det nævnes, at der er god elastik i alle scenarier. Det skal forstås på den måde, at de diskonterede cash flows som udgangspunkt blot behøver at gå i 0 inden for en 50 årig projektperiode med en diskontorente på 1 % for, at kommunen ifølge Moderniseringsstyrelsen har gjort en positiv offentlig anlægsinvestering.

Generelt om beregningerne

Det skal understreges, at alle estimater er udarbejdet med baggrund i eksisterende viden, og dermed også at flere af disse skal efterprøves på markedet. Det betyder også, at der ved ovenstående beregninger i et vist omfang er tale om de store tals lov. Derfor skal de økonomiske beregninger ses som kvalificerede bud på fremtidens økonomi i de enkelte scenarier. De enkelte business cases er således udarbejdet med det formål at give en valid indikation af økonomien i scenarierne - men må ikke ses som et endeligt facit med to streger under. Eksempelvis kender vi jo ikke den faktiske pris på Smed Sørensens Vej 1. Vi baserer således alene prisestimatet på en ejendomsmæglervurdering, inden der har været en forhandling mellem parterne.

 

Effektvurdering

Forventningerne til effekt er beskrevet oven for.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter sagen med henblik på senere beslutning.

Økonomiudvalget 05-11-2019
Drøftet.

Der arbejdes videre med følgende scenarier:

- Beskæftigelse flyttes til Innovest 2. Borgerservice flyttes til biblioteket i Skjern. LBK bliver i Ringkøbing i ejet eller lejet bygning på Smed Sørensensvej.

- Beskæftigelse og LBK flyttes til Innovest 2. Borgerservice flyttes til biblioteket i Skjern.

- Fastholdelse af oprindelig plan vedrørende Finderupsvej 7 og 9.

Sagen genoptages efter drøftelse med Byrådet.

 

Byrådet har drøftet sagen efter ordinært møde den 5. november 2019.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til det videre forløb i sagen.

Økonomiudvalget 3-12-2019
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet med følgende indstilling:

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser den 5. november 2019, indstiller udvalget, at byrådet beslutter, hvilke tre nedenstående scenarier, som administrationen skal arbejde videre med:

Scenarie A: Beskæftigelse flyttes fra Finderupsvej 7 og 9 i Skjern til InnoVest 2. Borgerservice flyttes til biblioteket i Skjern. Land, By og Kultur forbliver i Ringkøbing i ejet eller lejet bygning på Smed Sørensens Vej 1.

Scenarie B: Beskæftigelse og Land, By og Kultur flyttes til InnoVest 2. Borgerservice flyttes til biblioteket i Skjern.

Scenarie C: Den oprindelig plan om ombygning af Finderupsvej 7 og 9 fastholdes. Der foretages ikke øvrige administrative flytninger.

Såfremt byrådet vælger scenarie A, indebærer dette:

 • At der forberedes et salg af Finderupsvej 7 og 9
 • At der iværksættes byggeprogrammer for InnoVest 2 og biblioteket i Skjern
 • At borgmesteren bemyndiges til at optage forhandlinger med Vestas omkring køb eller ændret leje for Smed Sørensens Vej 1.

Såfremt byrådet vælger scenarie B, indebærer dette:

 • At der forberedes et salg af Finderupsvej 7 og 9
 • At der iværksættes byggeprogrammer for InnoVest 2 og biblioteket i Skjern

Såfremt man beslutter sig for scenarie A eller B, får byrådet om cirka 1 år igen sagen til behandling. Byrådet vil på det tidspunkt have mulighed for at gå tilbage til den plan for ombygning af Finderupsvej 7 og 9, såfremt salgs- og byggepriser og/eller privat interesse for InnoVest 2 ikke muliggør en fornuftig business case.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget indstiller, at Byrådet vedtager scenarie A, B eller C.

Sagen behandles som en åben sag på byrådsmødet.

Bilag Beslutning

Byrådet stemte først om scenarie B. Herfor stemte Kristian Andersen, Hans Pedersen, Hanne Simonsen, Benjamin Morthorst, Henrik Andersen og Jesper Lærke. Resten af Byrådet stemte imod, hvorfor forslaget ikke blev godkendt.

Herefter stemte om Byrådet følgende ændringsforslag fremsat af Søren Elbæk som et justeret forslag af scenarie A:

I oktober 2020 kan byrådet træffe beslutning om at udflytte beskæftigelsesafdelingen til et kommende Innovest 2 - under følgende forudsætninger:

 1. Udlejning eller salg af erhvervsarealerne i et kommende Innovest er realiseret inden 1. september 2020

 2. Der nedsættes en administrativ/politisk arbejdsgruppe, der skal afdække mulighederne for et salg af Finderupsvej 7-9 og efterfølgende afdække mulighederne for et udviklingsprojekt for arealet. Udviklingsplanen forelægges for byrådet i juni 2020. Udviklingsplanen skal gennemføres med private investorer. Arbejdsgruppen skal inddrage borgere og erhvervsliv i udviklingsplanen. Borgmesteren drager omsorg for nedsættelse af arbejdsgruppen.

 3. Hvis pkt. 1 og 2 ikke realiseres indenfor de angivne tidsrammer, træffer byrådet beslutning om gennemførelse af scenarie C i oktober 2020.

I øvrigt flyttes borgerservice til egnede lokaliteter på Skjern Bibliotek og Land, By og Kultur bliver i Ringkøbing i lejede eller ejede bygninger.

Herfor stemte Søren Elbæk, Trine Ørskov, Irene Lund Pedersen, John G. Christensen og Lise Juhl Hansen. Resten af Byrådet stemte imod, hvorfor forslaget ikke blev godkendt.

Da ingen fra Byrådet havde tilkendegivet opbakning til scenarie A blev forslaget ikke bragt til afstemning, men blev i enighed afvist.

Da der ikke var stemmeflerhed for hverken scenarie B, ændringsforslaget fremsat af Søren Elbæk eller scenarie A bortfalder forslagene, hvorfor den oprindelige beslutning omkring ombygning af Finderupsvej 7-9 (svarende til scenarie C) fastholdes.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2019

Sagsnr: 19-003599

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31 oktober 2019. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 9,7 mio. kr. lavere end budgetteret eksklusiv overførsler fra 2018.
 • Nettovirkningen af finansielle poster er positiv med 14,3 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre knap 130 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et mindre forbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes en merudgift på godt 4 mio. kr.
 • Likviditeten eksklusiv deponerede midler er pr. 31.10.2019 opgjort til 335,5 mio. kr.

I søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt samlet for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og decentrale områder.

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2018.

De forventede serviceudgifter er 11,9 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler, jf. ovenstående tabel. I forhold til rammen for sanktioner bliver de forventede serviceudgifter set i forhold til oprindeligt budget. De forventede serviceudgifter er 5,9 mio. kr. højere end oprindeligt budget.

Nedenfor følger en uddybning af tallene på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 27. november 2019.

Samlet set forventes et merforbrug på 10,6 mio. kr. inklusiv de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 11,4 mio. kr., hvilket er 200.000 kr. lavere end ved den sidste opfølgning.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et mindre forbrug på 448.000 kr. Mindre forbruget er 332.000 kr. større end ved den seneste opgørelse.

Inden for de enkelte områder under Sundhed og Omsorg er der afvigelser, men som samlet set giver et lille mindre forbrug.

Hos Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., hvilket er lidt højere end ved den seneste opfølgning.

Det forventede merforbrug i 2019 for Handicap og Psykiatri er i overvejende grad forårsaget af merudgifter til botilbud, hvor borgerne er visiteret til mere hjælp og støtte end budgetlagt, herunder en række dyre enkeltsager.

Beskæftigelse og Borgerservice forventer et mindre forbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste opgørelse.

For de decentrale områder forventes et mindre forbrug på 831.000 kr.

Hos Sundhed og Omsorg forventes et samlet merforbrug på 462.000 kr., mens centrene under Handicap og Psykiatri forventer et samlet mindre forbrug på 1,3 mio. kr.

Vedrørende demografireguleringer blev det ved budgetlægningen for 2018 besluttet, at der foretages genberegninger pr. 31. oktober i budgetåret. Genberegningen af demografireguleringen for 2019 i Sundhed og Omsorg er foretaget ud fra de samme forudsætninger, som i den oprindelige beregning fra juni 2018, men med data fra 2019 samt den aktuelle timepris. Genberegningen viser, at demografireguleringen samlet set for Sundhed og Omsorg ville have givet en budgetramme for 2019, der er 644.000 kr. højere end tildelt.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 25. november.

På beskæftigelsesudvalgets område forventes et mindre forbrug på 20,2 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til den seneste budgetopfølgning.

Der er områder som særligt har påvirket det forventede resultat i 2019, hvoraf følgende har haft en positiv effekt på regnskabet:

 • Færre flygtninge
 • Færre arbejdsløse
 • Færre på revalidering

Derudover er der ligeledes tre forhold som har haft en negativ indvirkning på regnskabet:

 • Flere borgere på ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • Flere på ledighedsydelse
 • Mindre refusion af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 26. november.

For teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindre forbrug på knap 4 mio. kr., fordelt med et forventet mindre forbrug på det skattefinansierede område på 1,7 mio. kr. og et mindre forbrug på det brugerfinansierede område på 2,2 mio. kr.

Mindre forbruget på det skattefinansierede område er sammensat af mindre forbrug på nogle områder, samt merforbrug på andre områder. De største årsager til det forventede mindre forbrug i 2019, er, at der er kommet indtægter fra staten vedrørende vandløbsrestaureringsprojekter udført i 2017 og 2018, mens der er afsat penge til vandløbsrestaureringsprojekter i 2019, som ikke bliver anvendt i år.

Mindre forbruget på det brugerfinansierede område skyldes planlagt opsparing til finansiering af nye affaldsbeholdere i 2020 og 2021.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 26. november.

Samlet set forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et merforbrug på 6,6 mio. kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et samlet mindre forbrug på 3 mio. kr.

På de centrale enheder forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug hos Børn og Familie på 6,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning, og et forventet mindre forbrug på 5,3 mio. kr. hos Dagtilbud og Undervisning, hvilket er 1,8 mio. kr. mindre i forhold til den seneste opfølgning.

For Børn og Familie er der flere faktorer der forårsager merforbruget, men merudgifter til anbringelsesområdet, er den største årsag til, at der forventes et merforbrug i 2019.

Hos Dagtilbud og Undervisning er der ligeledes flere faktorer som påvirker det forventede mindre forbrug i 2019. De største afvigelser i forhold til budget i 2019 er merforbrug på specialundervisningsområdet, som dog er reduceret efter sommerferien, mindre forbrug som følge af færre elever i STU og EGU samt mindre forbrug som følge af reduktion af de decentrale rammer i 2019 til finansiering af forventet underskud.

For de decentrale enheder forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 2,3 mio. kr. i Dagtilbud og Undervisning, og et mindre forbrug i Børn og Familie på 300.000 kr.

Der er foretaget en genberegning af demografireguleringen for 2019 ud fra de samme forudsætninger, som i den oprindelige beregning fra juni 2018, men med brug af det gennemsnitlige befolkningstal i 2019. Genberegningen viser, at demografireguleringen samlet set ville have givet Dagtilbud og Undervisning en budgetramme for 2019, der var 2,25 mio. kr. højere end tildelt.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgning den 19. november, hvor budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Samlet set er der et forventet merforbrug på 364.000 kr., hvilket er 100.000 kr. lavere end ved den seneste opfølgning. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Inden for de centrale områder forventes et mindre forbrug på 163.000 kr., mens der på de decentrale områder forventes et merforbrug på 527.000 kr. De 527.000 kr. anvendes til at etablere et nyt selvbetjeningssystem på bibliotekerne.  

Økonomiudvalget: Det vurderes, at regnskabsresultatet på Økonomiudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 25. november. Det vurderes, at Erhvervs- og Vækstudvalgets område vil balancere med budgettet hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Finansielle poster

I forbindelse med låneoptimeringen ved Kommune Kredit vil der være en besparelse i renter og afdrag. Besparelsen på afdragene vil i 2019 være 1.585.000 kr., mens der forventes en besparelse i renter på 200.000 kr. i 2019.

Derudover har RKSK fået kursgevinster i forbindelse med løbende optimering af obligationsportefølgen på 2,8 mio. kr., samt merindtægter vedrørende garantiprovision fra forsyningsselskaber på 341.000 kr.

I forhold til overgangstilskuddet blev der efter budgetvedtagelsen i oktober 2018 tildelt et overgangstilskud til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 13,32 mio. kr. Nyt tilskud til bekæmpelse af ensomhed gives allerede fra 2019 og RKSK's andel er 1,128 mio. kr.

Der er sket midtvejsregulering af tilskud og udligning, som giver Ringkøbing-Skjern Kommune en ekstra indtægt på 2,2 mio. kr. Derudover er der sket midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionen som følge af, at regionerne har færre opgaver til regional udvikling. Her har kommunen fået 1,5 mio. kr.  

Der er midtvejs- og efterreguleringer af beskæftigelsestilskud på i alt 8,74 mio. kr.

Anlæg

Opfølgningen på anlægsområdet viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2018 til 2019.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 129 mio. kr. hvilket er et mindre forbrug på 13,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, da ikke alle projekter er igangsat/færdiggjort i 2019. Nettoforbruget på det skattefinansierede område er pr. 31. oktober ca. 70 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentligt højere da der har været en række indtægter vedrørende blandt andet VE-projekter, landsbyfornyelsespuljer og lægehuset i Vorgod. 

Økonomiafdelingen vurderer, at nettoforbruget sandsynligvis bliver mindre end det budgetopfølgningen viser, som følge af det hidtidige udgiftsforbrug.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes merudgifter på godt 4 mio. kr., hvor der ved sidste opfølgning var en forventning om en merindtægt på 930.000 kr.

Årsagen til de forventede merudgifter i forhold til den seneste opfølgning er dels, at der ikke er solgt så mange erhvervsgrunde som tidligere forventet og dels køb af grunde, som ikke har været indregnet i de tidligere forventninger.

Likviditet

Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning eksklusiv deponerede midler opgjort efter kassekreditreglen (gennemsnit af de forudgående 365 dages kassebeholdning) udgør pr. 31. oktober 2019 335,5 mio. kr. - den nederste blå graf. Kommunerne skal kvartalsvis indberette den gennemsnitlige daglige kassebeholdning eksklusiv deponerede midler til Økonomi- og Indenrigsministeriet - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Likviditeten toppede 1. februar 2016, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning eksklusiv deponerede midler blev opgjort til 368,6 mio. kr. I tiden herefter har udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning været aftagende frem til årsskiftet 2017-18, hvorefter der har været en stigning i likviditeten. Det sidste halve år har likviditeten lagt på et stabilt niveau, dog svagt aftagende de seneste par måneder.

Likviditeten er positiv påvirket af udlodninger fra RSF A/S og HMG (naturgas) i henholdsvis 2018 og 2019, da den del af udlodningen der skal betales som statsafgift ligger i kassen indtil afregning til staten i henholdsvis efteråret 2019 og 2020. I efteråret 2019 afregnes 25,5 mio. kr., mens der i efteråret 2020 afregnes 19,2 mio. kr. Det betyder, at statsafgiften ligger i kassen ca. 1,5 år inden afregning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: ROFI-Centret - ansøgning om kommunegaranti til energirenoveringer

Sagsnr: 19-023471

Sagsfremstilling

ROFI-Centret søger om kommunegaranti til at optage et 15-årigt lån i Kommunekredit på i alt 2,050 mio. kr. til finansiering af planlagte energirenoveringer i 1. halvdel af 2020.

ROFI har fået udarbejdet et energieffektiviseringsprojekt som bl.a. omhandler investering i nye LED armaturer i hal 2, varme og ventilationsoptimering samt energiovervågning af Centret til 1,8. mio. kr. Herudover søges der om etablering af vindfang ved indgangen fra fodboldbanerne og ind til Centret for at bremse ”kuldebroen” hver gang døren åbner. Projektet forventes at koste 253.100 kr.

Jf. energieffektiviseringsprojektet kan der ved den planlagte investering på 1,8 mio. kr. spares ca. 270.000 kr. årligt og yderligere 25-30.000 kr. årligt ved etablering af vindfanget.

De finansielle omkostninger ved lånet udgør 120.000 kr. årligt ved et lån på 1,8 mio. kr. og en smule højere ved et lån på 2,050 mio. kr.

Investeringen vil dermed også have en likviditetsmæssig forbedring for Centret.

Byrådet godkende på mødet den 15. november 2016 at udvide principperne for kommunegaranti vedrørende lån til finansiering af energianlæg til at de er gældende for generelle energioptimerende tiltag i idrætshaller og Kultur- og fritidscentre med en minimumsprojektsum på 200.000 kr. 

Principperne tager udgangspunkt i lånebekendtgørelsens § 2 giver mulighed for, at der kan optages lån til udgifter ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg. Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,

b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til el-økonomiske typer og

c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.

Det vurderes, at der kan optages lån til ansøgningens projekter jf. lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen, bek. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en kommunegaranti for lån til finansiering af energianlæg og energibesparende foranstaltninger ikke vil påvirke den kommunale låneramme. Det bemærkes videre, at ROFI-Centret kun har indhentet lånetilbud på 1,8 mio. kr. fra Kommunekredit.

Effektvurdering

Investeringen vil  betyde en reduktion af ROFI-Centrets energiforbrug og samtidig forbedre Centrets likviditet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet

 1. at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 2,050 mio. kr.
 2. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af etableringen af de i ansøgningen bekrevne projekter.


Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - forlængelse af afdragsfri periode på kommunalt lån

Sagsnr: 17-019475

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har i brev af 9. september 2019 (modtaget via mail den 21. oktober 2019) anmodet om forlængelse i yderligere 5 år af en afdragsfri periode for et kommunalt lån.

Lånet er oprindeligt ydet i marts 2006 med ca. 4,8 mio. kr. Det var på dette tidspunkt aftalt, at lånet skulle afvikles over en 20-årig periode. Låneafviklingen er ad flere omgange blevet ændret og udskudt, ligesom lånet i forbindelse med den seneste ombygning af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i 2014 blev forhøjet med 3,0 mio. kr. Byrådet godkendte senest på sit møde den 15. august 2017, dagsordenens punkt 7, at afviklingen af lånet skulle igangsættes med 350.000 kr. pr. år fra og med 2020.

I kommunens budget er det forudsat, at der fra og med 2020 vil indgå 350.000 kr. som årligt afdrag på lånet, hvor kommunen p.t. har et tilgodehavende på 6.663.000 kr. Ifølge gældsbrevets ordlyd er lånet rentefrit.

På baggrund af forventede økonomiske udfordringer i 2020  -bl.a. som følge af påbegyndelse af afdrag på et hidtil afdragsfrit kreditforeningslån-  ansøger Ringkøbing-Skjern Kulturcenter nu om yderligere udsættelse af afviklingen af det kommunale lån, således at afdragene på årligt 350.000 kr. først påbegyndes i 2025.

Kulturcentrets senest udarbejdede årsrapport fra 2018 vedlægges dagsordenen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I kommunens budget er der i hvert af årene 2020-2023 indregnet en forventet indtægt under finansforskydninger på 350.000 kr., svarende til afdraget på lånet.

En eventuel afdragsfritagelse vil betyde en forværring af den kommunale likviditet i perioden på i alt 1,4 mio. kr. Dette betyder, at der i givet fald skal gives en tillægsbevilling til kontoen for indgående afdrag på 4 x 350.000 kr. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler sagen, og udarbejder indstilling til Byrådet om, hvorvidt den ansøgte forlængelse af afdragsfrihed skal imødekommes.

Økonomiudvalget 26-11-2019

Et flertal i udvalget anbefaler byrådet, at den ansøgte forlængelse af afdragsfrihed imødekommes i 2 år.

Udvalget ønsker, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter udarbejder en plan for en langsigtet holdbar økonomisk løsning.

Niels Rasmussen kan ikke på det foreliggende grundlag imødekomme ansøgningen og ønsker at sagen udsættes med henblik på at få sagen yderligere belyst.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte, at den ansøgte forlængelse af afdragsfrihed imødekommes i 2 år. Byrådet ønsker, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter udarbejder en plan for en langsigtet holdbar økonomisk løsning.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Kommunal medfinansiering af fællesaftalen om kystsikring Lodbjerg-Nymindegab

Sagsnr: 16-011396

Sagsfremstilling

Miljø- og Fødevareministeriet har efter drøftelserne med Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner fremsendt nedenstående aftale om kommunernes medfinansiering af fællesaftalen Lodbjerg-Nymindegab for perioden 2020-2024. Byrådet skal godkende denne aftale og fordelingen mellem kommunerne.

 

2020

2021

2022

2023

2024

 

Mio. kr. (2019-PL)

Mio. kr. (2019-PL)

Mio. kr. (2019-PL)

Mio. kr. (2019-PL)

Mio. kr. (2019-PL)

Kommunal medfinansiering

13,3

16,3

19,3

19,3

19,3

Medfinansiering %

7,1

8,5

10

10

10

Statslig medfinansiering

174,0

174,0

174,0

174,0

174,0

I alt

187,3

190,3

193,3

193,3

193,3

Den kommunale medfinansieringsgrad vil samlet set ikke overstige 10 % for den 5-årige aftaleperiode.

På det foreliggende beregningsgrundlag er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at målsætningen om en standsning af kystens tilbagerykning vil kunne opfyldes, og at sikkerheden mod en 100-års hændelse vil kunne opretholdes med den skitserede aftale.

Med afsæt i ovenstående anmoder Fødevare- og Miljøministeriet kommunerne om at rette henvendelse til Kystdirektoratet med henblik på en formalisering af aftalen.

De økonomiske konsekvenser af aftalen for kommunerne er beskrevet i denne dagsordens afsnit om økonomi.

Baggrund

Ringkøbing-Skjern kommune har siden 1983 samarbejdet med Kystdirektoratet, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner om kystbeskyttelse af strækningen fra Nymindegab til Lodbjerg. Den nuværende aftale udløber i år. Administrationen og Borgmestrene fra de fire kommuner har forhandlet med Staten om den nye aftale, som nu fremlægges til godkendelse.

Uden kystbeskyttelse viser beregninger, at tilbagetrækningen af kysten ville være i en størrelsesorden på op til 8 meter pr år. Udgangspunktet for aftalerne har været at opretholde den nuværende kystlinje således at strækningen kan modstå en såkaldt 100-års hændelse. På grund af de begrænsede midler har det været nødvendigt at acceptere tilbagetrækning af kystlinjen i et vist omfang på udvalgte strækninger. 

Som udgangspunkt er det de lodsejere, der har gavn af kystsikring, som betaler for dette. Derfor har Fællesaftalen stor bevågenhed, og er i konkurrence med alle de områder i landet, hvor man ønsker statslige tilskud til kystsikring.

De fire kommuner har også genforhandlet den interne udgiftsfordeling kommunerne imellem. Resultatet af disse forhandlinger ses i afsnittet Økonomi i denne dagsorden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Forslaget er, at stigningen i det kommunale bidrag indfases over 3 år, således at kommunerne fra 2022 igen bidrager med 10 % af det samlede beløb svarende til 19,3 mio. kr.

I den nuværende aftale svarer Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af bidraget til 31%. Det er ikke muligt at klarlægge præcist, hvorledes den nuværende fordelingsnøgle mellem kommunerne er etableret. Borgmestrene har nu forhandlet en fordeling, der gælder for den kommende aftaleperiode baseret på en kombination af befolkningstal, kystlængde og de beskyttede værdier.

Med det nye forslag vil kommunens andel gradvis stige og udgøre 40% af det samlede bidrag fra 2023. Fordelingen af de kommunale bidrag fremgår af nedenstående oversigt.

Kommune

 

2020 – 13 mio. kr. 2021 – 16 mio. kr. 2022 – 19 mio. kr. 2023 – 19 mio. kr. 2024 – 19 mio. kr.
Lemvig 5.375.000 6.028.000 6.680.000 6.680.000 6.680.000
Holstebro 1.885.000 2.350.000 2.815.000 2.815.000 2.815.000
RKSK 4.490.000 6.125.000 7.760.000 7.760.000 7.760.000
Thisted 1.550.000 1.797.000 2.045.000 2.045.000 2.045.000
I alt 13.300.000 16.300.000 19.300.000 19.300.000 19.300.000

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt fra 2020 til kystsikringen. Det overskud der er på budgettet i 2020 vil stort set kunne dække det manglende budget i 2022, men der vil fra 2023 mangles ca. 1,8 mio. kr. årligt for at kunne dække aftalen.

Den manglende finansiering fra 2023 vil blive medtaget i forbindelse med kommende budgetbehandling.

Effektvurdering

På det foreliggende beregningsgrundlag er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at målsætningen om en standsning af kystens tilbagerykning vil kunne opfyldes, og at sikkerheden mod en 100-års hændelse vil kunne opretholdes med den skitserede aftale.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender den fremsendte aftale med staten og den interne udgiftsfordeling de fire kommuner imellem som beskrevet i afsnittet Økonomi i nærværende dagsordenspunkt.

Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Forslag til takster pr. 1. januar 2020 på Teknik -og Miljøområdet

Sagsnr: 19-026640

Sagsfremstilling

Teknik -og miljøudvalget drøftede den 24. september taksterne  for 2020 på det brugerfinansierede område og den 5. november på det skattefinansierede område. Administrationen har på baggrund af udvalgets beslutning  udarbejdet vedlagte forslag til takstbladet pr. 1. januar 2020 inden for Teknik -og Miljøudvalgets område.

Det skattefinansierede område

Havneområdets takster gælder fra 1.april 2020 til 31. marts 2021 og er, som tidligere år fremskrevet efter KL's fremskrivningsprocent, som i år er på 2,55%. De eneste takster der ikke er fremskrevet er autocampere, gæstesejlere, bomløft opkrævning af el og fastgebyr.

Byggesagsgebyret og opkrævningsgebyret for private foreninger fastholdes på henholdsvis 578 kr. og 40 kr. som tidligere år.

Det brugerfinansierede område

Den 24. september godkendte udvalget principperne for udarbejdelse af taksterne på dagrenovationsområdet. Pr. 1. januar 2019 må kommunerne ikke længere opkræve administrationsgebyr hos virksomheder. Taksten er derfor fjernet for taktsbladet.

Udvalget drøftede også principperne for den nye ordning, som er gældende fra 1. november 2020. I praksis bliver borgerne opkrævet for hele 2020 på den nuværende ordning, og bliver så efterreguleret for november og december 2020, i forbindelse med opkrævningen af renovation i 2021.

Særligt for rottebekæmpelse

Der har de seneste år været en stigning i udgifterne til bekæmpelse af rotte på ca. 400.000 kr. og det anbefales derfor at promillen hæves fra 0,0229 til 0,0262. Samlet set vil der blive opkrævet 1,5 mio. kr. i rottebekæmpelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende forslaget til takster og gebyrer pr. 1. januar 2020.

Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ombygning Blomstervænget 53 og 54

Sagsnr: 19-028643

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte den 19. februar 1.000.000 kr. til at ombygge Blomstervænget 53 og 54 til et udvidet fritidstilbud under Børne -og Familieudvalget.

Af den 1.000.000 kr. der blev afsat skulle der bruges 900.000 kr. til ombygning og 100.000 kr. til indkøb af inventar.

I forbindelse med ombygningen har ejendomscenteret valgt at lave nogle ekstra bygningsforbedringer, herunder også på de andre bygninger i klyngen (Blomstervænget 50-52), som ikke var med i det oprindelige overslag, men gav god mening, når der alligevel skulle renoveres. Dette var til dels at det trængte til at blive renoveret samt at skabe et mere sammenhængende udtryk af bygningsmassen i klyngen af bygninger. Det er blandt andet renovering af facaden og reparation af stern, tagrender og tagplader.

Indvendigt er der blevet lavet en opgradering af låsesystemet og døre, som vil lette den daglige drift af tilbuddet.

Energipuljen har også bidraget med ekstra isolering af loftet og opgradering af varmestyringen.

Med disse forbedringer er der blevet lavet arbejde, ud over det oprindelige budget, for 314.000 kr. som ejendomscenteret har afsat af deres anlægsbudget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 • at der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 314.000 kr. til Børne -og Familieudvalgets anlægsprojekt vedr. etablering af aflastningstilbud, finansieret fra ejendomscenterets vedligeholdelsespulje på anlæg.


Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 35 for et område til boligformål ved Bredgade, Videbæk

Sagsnr: 19-025811

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 35 blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 10. september 2019, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 16. september til og med den 14. oktober 2019. Tillægget har til formål at muliggøre åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse ned til Videbæk Anlæg.

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsperioden ikke modtaget nogen bemærkninger.

Administrationen foreslår at foretage en mindre teknisk rettelse, så ramme nr. 53bo020 opdeles i to separate rammeområder med hver sit rammenummer. Der sker ingen indholdsmæssige ændringer i rammerne i forhold til det offentliggjorte forslag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Tillægget vil muliggøre opførelse af et dobbelthus og dermed bidrage til et mere varieret boligudbud i Videbæk.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender, at

 • Tillæg nr. 35 til kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de ændringer, der er beskrevet ovenfor.
Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje - Omfartsvej ved Søndervig

Sagsnr: 19-027967

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægning af nye vejprojekter i området omkring Søndervig, foreligger der nu projekttegninger for etablering af den nye omfartsvej mellem Søndervig Landevej og Holmsland Klitvej og tegningerne for det planlagte projekt er vedlagt denne sag.

Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til godkendelse af tegningerne, og om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af vejen i henhold til vejlovens kapitel 11.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i foråret 2020 og samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning for arealerne.

I forbindelse med projektering af omfartsvejen, er der ud over projektering af det planlagte vejforløb, kigget særligt på mulighederne for gennemkørsel på den nye vejstrækningen med specialtransporter. Vedlagt denne sag er der medtaget tegninger for specialtransporters arealbehov ved anvendelse af den nye vej. Tegningerne er udarbejdet af firmaet Routeconsulting, der står for planlægning af specialtransporters ruter, og de oplyser, at det viste arealbehov er det maksimale areal der skal anvendes ved kørsel med specialtransporter.

Det er planlagt, at specialtransporter i rundkørslen kører mod færdselsretningen, når de skal fra øst mod syd, og Routeconsulting oplyser, at dette er den eneste mulige kørselsmåde for denne type transporter, og dette er standart i forhold til de største transporter, der kører på vejnettet. Hvis transporten skal hele vejen gennem rundkørslen, skal den være op imod 3 gange så stor, hvilket ikke er realistisk og ikke optimal for den almindelige trafik i rundkørslen.

Omfartsvejen planlægges som en 8 meter bred vej inklusiv kantbaner, og der planlægges ikke anlagt cykelsti langs vejen, da cyklister i dag har to muligheder for kørsel i området, hvilket er via Søndervig og via Bagges Dæmning.

Vejanlægget berører 8 matrikler, og der er flere af matriklerne, der er ejet af samme lodsejer.

Ved tilkendegivelse af ekspropriationsvilje, vil der kunne afholdes åstedsforretninger i januar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 11, særligt §§99-101.

Økonomi

Udgiften til rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet for 2020, hvor der er afsat 17 mio. kr. til vejanlægget

Effektvurdering

Velfungerende trafikale forhold i Søndervig vil have en positiv afsmittende effekt på kommunens
turismesatsning, og vil være afgørende for succesfuld indpasning af Søndervig Feriepark i
Søndervig. Endvidere vil forbedrede trafikale forhold ved Søndervig forbedre den generelle
fremkommelighed mellem Ringkøbing og Hvide Sande.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender projekttegningerne for omfartsvejen.
 2. Teknik- og Miljøudvalget træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en
  ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til
  etablering af vejen.
 3. Der udpeges et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen, der
  forventes afholdt i januar.
 4. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, med anmodning om,
  at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning
Teknik- og Miljøudvalget 26-11-2019
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til at deltage i åstedsforretningen.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til at deltage i åstedsforretningen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt og John G. Christensen blev udpeget til at deltage i åstedsforretningen.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gebyr for benyttelse af offentlige lokaler 2020

Sagsnr: 19-027414

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 19. august 2014, i forbindelse med revideringen af tilskudsstrukturen for foreninger under Folkeoplysningslovens kapitel 5, at gebyrtaksten for offentlige lokaler skulle følge foreningernes egenbetaling for leje af private lokaler. Gebyrtaksten blev fastsat som 80% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

På baggrund af Byrådets beslutning om at hæve lokaletilskudsprocenten fra 68% til 75%, anbefaler administrationen, at Kultur- og Fritidsudvalget ændrer gebyrtaksten således at den fastsættes til at være 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler. Herved vil gebyrtaksterne for 2020 være:

Offentlige lokaler Størrelse Maksimal tilskudsberettede timepris i selvejende faciliteter

Foreningernes egenbetaling i selvejende faciliteter

ved 75% lokaletilskud

Gebyrtakst

(kr. pr. time)

Idrætshaller 800 m2 + 611 153 137
Minihaller 500m2 - 799m2 426 107 96
Gymnastiksale 300m2 - 499m2 288 72 65
Birum/aula 300m2 eller mindre 207 52 47

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven §32 stk. 5.
Støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ovenstående takster for gebyr på offentlige lokaler.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende: Jens S. Højland.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Fremskrivning af maksimalt tilskudsberettigede timerpriser for 2020

Sagsnr: 19-024625

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 13. november 2018 timepriser som værende de maksimalt tilskudsberettigede timepriser, for lokaletilskudsgodkendte lokaler i kalenderåret 2019.

I følge retningslinjerne i støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune fremskrives de tilskudsberettigede timepriser med den af KL udmeldte fremskrivning for området. 

For 2020 er fremskrivningen for art. 5.9 som lokaletilskudsbudgettet følger, udmeldt til at være 2,16%.

På baggrund af fremskrivningen vil de tilskudsberettige timepriser 2020 være som nedenfor:

Selvejende faciliteter Størrelse  Maksimal timepris (kr. pr time) 2019  Maksimal timepris (kr. pr. time) 2020
Idrætshaller 800 m2 +  598 611
Idrætshaller 500m2 - 799m2  417 426
Idrætshaller 300m2 - 499m2  282 288
Svømmehaller Stort bassin + mindre (12*25)   975 996
Svømmehaller Halvbassin størrelse  678 693
Birum 300m2 eller mindre  203 207

På baggrund af Byrådets beslutning om at hæve lokaletilskudsprocenten til lokaletilskudsgodkendte lokaler fra 68% til 75% vil foreningernes egenbetaling se således ud:

Selvejende faciliteter Størrelse

Foreningernes egenbetaling i selvejende faciliteter (kr. pr. time) ved 68% tilskud

Foreningernes egenbetaling i selvejende faciliteter (kr. pr. time) ved 75% tilskud

Idrætshaller 800 m2 + 195 153
Idrætshaller 500m2 - 799m2 136 107
Idrætshaller 300m2 - 499m2 92 72
Svømmehaller Stort bassin + mindre (12*25) 319 249
Svømmehaller Halvbassin størrelse 222 173
Birum 300m2 eller mindre 66 52

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven
Støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Økonomi

Viden og strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at fremskrivelse af de tilskudsberettigede timepriser for 2020 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende: Jens S. Højland.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet spørgsmålet om tilskudsberettigede priser til svømmehaller undersøges forud for behandling i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Revidering af tilskudsstruktur

Sagsnr: 18-020596

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der fra efteråret 2018 skal gennemføres en 360 graders evaluering og efterfølgende revidering af tilskudsstrukturen for foreningerne, som er godkendt efter folkeoplysningsloven.

Kultur- og Fritidsudvalget skal under dette punkt følge op på de tidligere temadrøftelser omkring rammevilkårene for de folkeoplysende foreninger.

Administrationen har udarbejdet et Revideringskatalog med udgangspunkt i signalerne fra de tidligere  temadrøftelser og beslutningen om at hæve lokaletilskudsprocenten til 75%.

I vedhæftet Revideringskatalog fremlægges administrationens anbefalinger til revidering:

Fastfrysning af timepriserne

Hvert år fremskrives de maksimal tilskudsberettede timepriser for foreningernes leje af selvejende faciliteter. I forhold til Folkeoplysningsloven ligger Ringkøbing-Skjern Kommune langt over hvad vi er forpligtet til. En fastfrysning af timepriserne vil sikre en fastholdelse af foreningernes nettopriser. Endvidere vil en fastfrysning også medføre en økonomisk råderum som vil kunne finansiere en eventuel aktivitetsudvidelse eller hævelse af lokaletilskudsprocenten.

Tilskud til ekstraordinær vedligehold

Foreninger med egne lokaler har mulighed for at søge tilskud til ekstraordinær vedligehold. Hidtil har tilskuddet været 50% af udgiften hvor der ydes lokaletilskud af den sidste halvdel. Såfremt 25 års reglen bliver fjernet, anbefaler administrationen, at tilskudsprocenten til ekstraordinær vedligehold fastsættes til 35% af udgiften. Endvidere at deadline for puljen bliver harmoniseret med de øvrige deadlines for vedligehold og anlægsprojekter som er den 1. marts.

Tilskud til benyttelse af omklædningsrum

Udeidrætten har mulighed for at ansøge tilskud til afholdelse af udgifter til omklædningsrum. Administrationen anbefaler, at harmonisere området således at omklædningstilskuddet omlægges til, at foreningerne modtager lokaltilskud for deres udgifter. Herved sidestilles foreninger med egne og lejede omklædningsrum i forhold til tilskudsreglerne. Administrationen anbefaler, at foreningerne kan få 415 kr. i tilskud pr. medlem pr. tilskudsår, hvoraf foreningen kan modtage lokaletilskud.

Tilskud til golf foreninger

Golfforeningerne har en indtjening på Green fee hvor ikke-medlemmer af foreningen har mulighed for at leje sig ind i foreningens inden- og udendørs faciliteter. Administrationen anbefaler, at golfforeningernes Green fee indtægter sidestilles med udlejning af deres faciliteter, som er gældende for f. eks. klubhuse. I så fald skal golfklubbernes Green fee indtægter modregnes, således at 25% af deres indtægter bliver indberettet som fremleje.

Medlemsbegrebet

Grundet nye tendenser i foreningslivet og dialog med foreningerne anbefaler administrationen, at definitionerne af medlemsbegrebet bliver revideret og præciseret. Administrationen har i definitionerne fundet inspiration fra det nationale Centrale Foreningsregister, som medlemmer af DGI og DIF i forvejen indberetter til. Hertil tilføres nye medlemsbegreber i form af familiemedlemsskab og klippekortsmedlemsskab.  

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke revideringer, der skal godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet:
 • at timepriserne ikke fastfryses nu. Udvalget vil genoptage drøftelse om mulig fastfrysning i august 2020, når man har vurderet en evt. aktivitetsudvidelse i forbindelse med fjernelse af 25 års reglen
 • at tilskuddet til ekstraordinær vedligeholdelse fastsættes til 35 % af udgiften og at deadlines harmoniseres med øvrige deadlines på området
 • at godkende administrationens indstilling vedrørende tilskuddet til benyttelse af omklædningsrummene
 • at golfforeningernes Green Fee indtægter modregnes, således at 25 % af deres indtægter bliver indberettet som fremleje
 • at der skal laves en uddybende beskrivelse af medlemsbegrebet

Beslutningen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Jens S. Højland.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger godkendt.

Bilag Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Fjernelse af 25 års reglen

Sagsnr: 18-020596

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at yde lokaletilskud på driftsudgifterne til foreningernes egne og lejede lokaler, når det handler om aktiviteter for børn og unge under 25 år - 25 års reglen. 25 års reglen afspejler dermed folkeoplysningslovens intentioner om særligt at prioritere støtten til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

Der er ikke samme forpligtelse, når det gælder aktiviteter for voksne. Ringkøbing-Skjern Kommune har dog besluttet at yde lokaletilskud til voksne, dog med en graduering på baggrund af foreningens medlemssammensætning.

Den nuværende tilskudsmodel for lokaletilskud er:

 • 20% af lokaleudgiften i tilskud, hvis 75% af foreningens samlede medlemstal er over 25 år
 • 40% af lokaleudgiften i tilskud, hvis mellem 75% og til og med 50% af foreningens samlede medlemstal er over 25 år
 • 68% af lokaleudgiften i tilskud, hvis mere end 50% af foreningens samlede medlemstal er under 25 år.

I den gældende model er foreningerne blevet reduceret i lokaletilskud, når aldersfordelingen af deres medlemmer er blevet sådan, at der blev en overvægt af voksne. 

Med den nuværende ordning bruger Ringkøbing-Skjern kommune i alt 19.335.000 kr. til understøttelse af foreningerne, herunder aktivitetstilskud og lokaletilskud. 

Fjernes 25 års reglen, således at foreningerne modtager samme tilskud til alle medlemmer uanset alder, vurderes det, at det vil koste 21.428.000 kr. i lokaletilskud og aktivitetstilskud, ud af et budget på 21.809.000 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der er tilføjet 1,750 mio. kr. til øget lokaletilskud fra 2020.

Effektvurdering

En fjernelse af 25 års reglen vurderes at betyde, at foreningerne ikke længere skal spekulere i, om det kan betale sig at opstarte aktiviteter som har sigte mod nye medlemmer over 25 år.

Der er en forventning om, at en fjernelse af 25 års reglen vil betyde nye borgere/medlemmer i foreningerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at fjerne 25 års reglen.

Kultur- og Fritidsudvalget 19-11-2019
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Fraværende: Jens S. Højland.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Godkendelse af ny model for afregning med friplejeboliger samt afregningstakst 2019

Sagsnr: 18-004941

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 11. december 2018 blev det besluttet, at der skulle udfærdiges en yderligere beregning baseret på alle ældrecentre. Beregningen er nu foretaget og viser, hvad en gennemsnitlig årlig pris for en almindelig plejeboligplads samt en skærmet plejeboligplads er excl. sygeplejeydelser.
Den genberegnede årlige pris til 2019 incl. moms er 393.306 kr. for en almindelig plads, og for en skærmet plejeboligplads er prisen 466.105 kr. Prisen svarer til 100% belægning.
I forhold til første godkendte pris, så er budgettet til klippekort til borgerne holdt udenfor beregningen, da der er et politisk ønske om, at ydelser leveret efter klippekortsordningen afregnes særskilt.

De oprindelige priser godkendt af Byrådet var beregnet på baggrund af tre sammenlignelige ældrecentre er 393.105 kr. for en almindelig plads, og for en skærmet plejeboligplads er prisen 478.515 kr. Prisen svarer til 100% belægning.
Ved genberegning på baggrund af alle ældrecentre i kommunen er der en prisstigning på 201 kr. for en almindelig plads og et prisfald på 12.410 kr. for en skærmet plads, hertil kommer udbetalingen for udførte klippekort.

Den nye beregning medfører en ændring i afregningstaksten, og jævnfør Byrådets tidligere beslutning skal der foretages en efterregulering til friplejehjemmene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse om kommunalbestyrelsens fastsættelse af afregningspriser for ydelser efter Serviceloven i forhold til friplejeboligleverandører 30-09-15 nr. 1170

Lovbekendtgørelse om friplejeboliger 2017-10-26 nr. 1162

Vejledning om afregning af friplejeboligleverandører 2017-12-21 nr. 10329

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,
 • at afregningstaksten beregnes ud fra et gennemsnit af de langsigtede omkostninger ved drift af alle ældrecentre i kommunen
 • den årlige pris i 2019 incl. moms er 393.306 kroner for en almindelig plads og for en skærmet plads er prisen 466.105 kr.
 • at de årlige priser har virkning fra den 1. januar 2019


Social- og Sundhedsudvalget 27-11-2019
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 03-12-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Destinationssamarbejde mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner: Dannelse af Destination Vesterhavet

Sagsnr: 19-012537

Sagsfremstilling

Dannelsen af Destination Vesterhavet, som er den nye fælles turistdestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er nu næsten færdig. Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller hermed aftalegrundlaget for det nye destinationsselskab til godkendelse i byrådet.

Baggrund

Dannelsen af den nye fælles turistdestination udspringer af ny Lov om Erhvervsfremme samt aftale om konsolidering af dansk turisme i færre turismeselskaber. På denne baggrund har de to byråd i Varde og Ringkøbing-Skjern i begyndelsen af 2019 vedtaget en hensigtserklæring om sammenlægning af de to turismeselskaber Ringkøbing Fjord Turisme og den del af ProVarde, der arbejder med turisme. Der har været nedsat et forberedelsesudvalg med bred repræsentation af både erhvervs- og politiske repræsentanter med ligelig fordeling fra de to kommuner til at sikre processen frem mod sammenlægning.

Formand for Erhvervs- og Vækstudvalget, viceborgmester Søren Elbæk og borgmester Hans Østergaard har deltaget i forberedelsesudvalgsarbejdet fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Det arbejde er nu afsluttet og en bestyrelse for det nye selskab er valgt.

Generel status

I regi af Forberedelsesudvalget har der været afholdt tre møder, hvor udvalget har haft en overordnet drøftelse af blandt andet den fremtidige strategi, den nye bestyrelses sammensætning samt proces- og tidsplan for sammenlægningen. Derudover er der truffet beslutning om, at det nye hovedkvarter for Destination Vesterhavet skal placeres på det gamle rådhus i Hvide Sande, ligesom Forberedelsesudvalget har nedsat – og bemyndiget - et ansættelsesudvalg til at varetage ansættelsen af en ny fælles turistdirektør. Den nye direktør er blevet ansat og starter i jobbet den 1. januar 2020.

Forberedelsesudvalget har derudover drøftet de forskellige dokumenter, der kræves for at gennemføre destinationsdannelsen, ligesom der har været afholdt et stormøde, hvor turisterhvervet i begge kommuner var bredt repræsenteret. Derudover har forberedelsesudvalget godkendt den overordnede strategi for Destination Vesterhavet ligesom der den 20. november blev afholdt stiftende generalforsamling, hvor der blev valgt 6 erhvervsrepræsentanter til den nye bestyrelse. Byrådet udpegede på mødet den 18. november hhv. borgmester Hans Østergaard og formanden for Erhvervs- og Vækstudvalget, viceborgmester Søren Elbæk til bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Lisbeth Valther fra Next Step Challenge som formand og med Hans Østergaard som næstformand.

Aftale om destinationsdannelse mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner

Aftalen er vedlagt som bilag, se bilag 1.

Hovedoverskrifterne i aftalen mellem de to kommuner er følgende:

 • Kommunerne giver i alt 7,5 millioner kroner (pris- og indeksreguleret) til destinationsselskabet. Dette beløb skal understøtte både drifts- og udviklingsopgaver.

 • Ringkøbing-Skjern Kommune betaler derudover huslejen for destinationsselskabets hovedkvarter i de første fire år til og med d. 31. december 2023.

 • Kommunerne beslutter herudover hver for sig, om de ønsker at finansiere øvrige aktiviteter hos destinationsselskabet.

 • Hver af de to kommuner har mulighed for at indgå associeringsaftaler med andre destinationsselskaber, såfremt geografi, kommunale strategier for turismeudviklingen eller produktfællesskab fordrer det. En eventuel associeringsaftale skal godkendes af begge kommuner.

 • Der er mulighed for, at destinationsselskabet samarbejder med andre destinationsselskaber og andre kommuner om tids- og indholdsmæssigt afgrænsede projekter.

 • Kommunerne vil fortsat bidrage aktivt til Partnerskab for Vestkystturisme og forventer, at destinationsselskabet forpligter sig til det samme.

 • Destination Vesterhavet er en medlemsforening, hvor kommunerne er medlem af bestyrelsen og, hvor samarbejdet med kommunerne reguleres med en samarbejdsaftale.

 • Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i den vedtagne vision og målsætninger for Destination Vesterhavet samt udmønter sig i en fælles handlingsplan, der revideres én gang årligt.

Den fælleskommunale handlingsplan og samarbejdsaftalen mellem kommunerne og Destination Vesterhavet, forventes godkendt på næstkommende møde i Erhvervs- og Vækstudvalget den 16. december.

Forberedelsesudvalget er blevet præsenteret for aftaleudkastet og har følgende fælles forståelse af aftalegrundlaget:

 • At formandsposten for bestyrelsen i Destination Vesterhavet i de første fire år varetages af en erhvervsrepræsentant fra Varde Kommune.

 • At formand og næstformand for bestyrelsen ikke kan komme fra samme kommune

 • At større nøgleevents primært afholdes i Varde Kommune de første fire år.

 • At der ud over kystturisme også skal være fokus på indlandsturisme, og at destinationsselskabets medarbejdere skal færdes i hele destinationen; herunder indlandet i begge kommuner.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Aftalen skal godkendes i begge byråd, før Destination Vesterhavet kan modtage de kommunale basisbidrag. Jura vurderer, at det vil være lovligt at indgå aftalen.

Såfremt aftalen ikke godkendes, så har Destination Vesterhavet ikke mulighed for at modtage finansiering fra statslige puljer, og kommunerne kan ikke deltage i de styrende organer i Partnerskab for Vestkystturisme, da dette arbejde fremover formelt kun kan ske gennem destinationsselskaberne.

Økonomi

De to kommuner tilfører hver en årlig basisfinansiering til det nye destinationsselskab. Det i aftalegrundlaget nævnte beløb på 3.750.000 kroner per år er fastsat i år, men da det først udbetales  til Destination Vesterhavet i 2020 bliver det pris- og lønreguleret og udgør derfor i 2020 3.832.000 kr. fra hver kommune og i alt 7.664.000 kroner.

De to kommuner finansierer derudover løbende forskellige projekter med relation til turisme, som f.eks. udviklingsplaner, fysiske udviklingsprojekter og erhvervsudviklingsprojekter. I Ringkøbing-Skjern findes en del af finansieringen til den slags projekter primært i turismevækstmidlerne. Der er fra 2020 årligt 1.050.000 kroner i turismevækstpuljen.

Derudover skal destinationsselskabet være medlemsfinansieret. En af de første opgaver for det nye destinationsselskab bliver at finde en fælles kontingentstruktur for medlemmerne, så medlemsbidragene bliver de samme, uanset om et medlem har virksomhed i den ene eller den anden kommune.

Derudover er der bevilliget yderligere i alt 6.400.000 kroner i projekttilskud i en 3-årig projektperiode; herunder er halvdelen bevilliget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til en del af konsolideringen og udviklingsopgaverne i den nye destination.

Effektvurdering

Administrationen mener, at aftalegrundlaget er en forudsætning for dannelsen af Destination Vesterhavet, da det er aftalen, der formaliserer den hensigtserklæring om destinationsdannelse, der tidligere er vedtaget i begge byråd. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsministeriet betragter først destinationen som endelig dannet, når der er et formelt politisk godkendt aftalegrundlag mellem de kommuner, der deltager i destinationssamarbejdet. Derfor vil godkendelsen være en forudsætning for at kunne modtage bevillinger fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fremadrettet.

Aftalen er derudover vigtig for, at kommunerne fra start får afklaret en række forhold omkring det fremtidige samarbejde mellem de to kommuner, herunder f.eks. hvordan ledelsessamarbejdet og samarbejdet mellem medarbejderne i kommunerne og i destinationsselskabet skal være. Derudover skal aftalen være med til at sikre, at de nuværende aktiviteter i Ringkøbing Fjord Turisme og de turismerelaterede aktiviteter i ProVarde fortsættes på tilfredsstillende måde i destinationsselskabet.


Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller aftalegrundlaget ”Aftale om destinationsdannelse mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune" til endelig godkendelse i byrådet.Bilag Beslutning

Erhvervs- og Vækstudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Indkaldelse af stedfortræder for Benjamin Morthorst

Sagsnr: 19-028061

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Benjamin Morthorst, Engsiggade 10, st. 6, 6900 Skjern, Kristendemokraterne har meddelt borgmesteren ved e-mail af 28. november 2019, at han er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode fra den 31. december 2019 til den 5. juni 2020, grundet højskoleophold.

Benjamin Morthorst er udpeget til følgende hverv i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune for indeværende byrådsperiode:

 • Byrådsmedlem.
 • Medlem af Børne- og Familieudvalget.
 • Repræsentantskabet for TVMidtVest.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Skulle Byrådet beslutte, at betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, vil borgmesteren indkalde Enok Linde, Bøllingvej 7, 6900 Skjern, Kristendemokraterne til byrådsmødet den 14. januar 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 15, stk. 2.

Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 15, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. styrelseslovens § 15, stk. 4.

Økonomi

Ekstraudgifter i forbindelse med indkaldelse af stedfortræder i form af ekstra udgifter til vederlag udgør ca. 11.900 kr. pr. måned i indtil 3 måneder, herefter ca. 1.200 kr. pr. efterfølgende måned. Hertil kommer mindre engangsudgifter samt udgifter til transport m.m.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

 • at Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldte,
 • at i bekræftende fald indkaldes Enok Linde som stedfortræder for Benjamin Morthorst i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • at i bekræftende fald overtager Enok Linde Benjamin Morthorsts hverv.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet besluttede,

at betingelserne for stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldte,

at Enok Linde indkaldes som stedfortræder for Benjamin Morthorst i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune,

at Enok Linde overtager Benjamin Morthorsts hverv.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Direktionen stiller forslag om vedtagelse af ny styrelsesvedtægt for Ringkøbing-Skjern Kommune. De væsentligste ændringer i forslaget til ny styrelsesvedtægt er:

 • Underskrift af beslutningsprotokollen i det elektroniske dagsordenssystem (§ 7)
 • Ændringer i bestemmelserne om Økonomiudvalget samt de stående udvalg som følge af oprettelsen af Ejendomscenteret (se blandt andet § 10, stk. 9 og § 14, stk. 4)
 • Bestemmelserne om kommunens servicestrategi i § 10, stk. 6 fjernet (styrelseslovens § 62 er ophævet)
 • Bestemmelsen om råstof i § 14, stk. 2, er fjernet, da råstofområdet i det hele er overgået til regionen.
 • Opgavebeskrivelserne er sprogligt opdateret / moderniseret (eksempelvis § 14, stk. 2, 10. pind, "søer" er ændret til naturpleje, samt § 15, stk. 2, hvor "børnepasning" er ændret til dagtilbud indenfor børneområdet)
 • Ændret ikrafttrædelsesdato samt bestemmelse om, at alle tidligere styrelsesvedtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune ophæves.

Som bilag vedlægges nugældende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt. I udkastet er ændringer markeret med gul, og forslag til fjernelse er overstreget.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse, § 2, stk. 2.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet til vedtagelse af den nye styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalget 03-10-2019
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Byrådet 10-10-2019
Byrådet godkendte styrelsesvedtægten og oversendte den til byrådsmøde den 19. november 2019 til endelig vedtagelse.

Fraværende: Hans Pedersen, Jørgen Rabjerg.

Byrådet 19-11-2019
Administrationens indstilling godkendt med den ændring, at paragraf 16 stk. 4 flyttes til paragraf 17 under Beskæftigelsesudvalget. Sagen sendes videre til Byrådets behandling på mødet den 10. december 2019.

Bilag Beslutning

Styrelsesvedtægten godkendt.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

20 Ejendomssag

Sagsnr: 19-028165

Kopier link til punktet  -   Print

21 Ejendomssag

Sagsnr: 19-026292

Kopier link til punktet  -   Print

22 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

23: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Ole Nyholm Knudsen ()
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing