Referat: 18. februar 2020 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Kristian Bøgsted
 • Jørgen Rabjerg
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Iver Enevoldsen
 • John G. Christensen
 • Svend Boye Thomsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Jakob Agerbo
 • Niels Rasmussen
 • Trine Ørskov
 • Bjarne Svendsen
 • Jens S. Højland
 • Jørgen Byskov
 • Søren Elbæk
 • Linda Nielsen
 • Hans Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Hanne Simonsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Pia Vestergaard
 • Helge Albertsen
 • Enok Linde
 • Kristian Andersen
 • Erik Viborg
 • Irene Lund Pederen
 • Henrik Andersen
 • Hans Østergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der er den 3. februar 2020 modtaget følgende spørgsmål fra Jens Bollerup:

I morgen er det et år siden vi stod her, og jeg spurgte ind til om du vil arbejde for, at Vesterhav Syd møllerne kom mindst 20 km fra kysten. Dengang blev det anset som usandsynligt at projektet overhovedet blev ændret. Her et år senere ved vi dog, at møllerne bliver flyttet, og mine spørgsmål er nu mere beskedne. For vil du som borgmester arbejde for:

 

 1. at VVM-tillægget kommer til at opfylde Planlovens vejledning til VVM-redegørelser med bl.a. et krav på s. 33 om vurdering af 3. mands socioøkonomiske påvirkning. Det gælder således både for turismen og fiskerne. Når jeg spørger er det nemlig ikke en selvfølge Planloven overholdes, da Energistyrelsen i Afgrænsningsudtalelsen for VVM-tillægget øverst på s. 11 afviser det skal ske. Dette på trods af turismen kun fyldte 7 linie i den oprindelige VVM-redegørelse, og fiskeriets indtjeningspåvirkning heller ikke dengang blev belyst. Vil du nu - hvor du er opmærksom på dette - sikre, at det alligevel sker af hensyn til vore lokale erhverv?

   

 2. Energistyrelsen anfører nederst på s. 8 i deres Afgrænsningsudtalelse, at en placering med flere rækker i den sydvestlige del af koncessionsområdet skal vurderes som alternativ. Vattenfall lader imidlertid til at se bort fra dette. Vil du som borgmester for borgerne i RKSK aktivt tage skridt til at sikre, at dette alternativ vurderes i fuld offentlighed, med de to alternativers fordele og ulemper - herunder specificerede økonomiske konsekvenser?

   

 3. at der med de nyligt fremkomne oplysninger om at mølleparker til tider stoppes af Energinet, tages initiativ til en formel opfordring fra RKSK om, at stille projektet i bero eller helt aflyse det? Begrundelsen for dette er, at mulighederne reelt ikke er til stede for hverken lagring af strømmen, eller eksport af den overskydende strøm til Tyskland eller England hvor de lokalt ikke kan aftage strømmen, grundet for ringe kapacitet i deres elnet - og ikke det danske!

   

   

  Du kan finde yderligere baggrundsinfo i debatindlægget “Hvad siger byrødderne; vil I stiltiende acceptere Vattenfalls fremgangsmåde?” bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern d. 19/1-2020. Samt i udsendelsen på TV Midt/Vest “Hvorfor står møllerne stille? - Tyskere betaler for at få slukket danske møller” i 19:30-nyhederne mandag d. 9/12-2019.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Borgmesteren besvarede de stillede spørgsmål.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Vedtagelse af plangrundlag for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig

Sagsnr: 20-002368

Sagsfremstilling

Planforslaget om Lalandia feriecenter i Søndervig, har i efteråret 2019 været fremlagt i otte ugers offentlig høring - se bilag 1 og 2. Materialet omfatter et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan med tilhørende miljøvurdering, samt det konkrete projekt Lalandia i Søndervig med tilhørende miljøkonsekvensvurdering og udkast til projekttilladelse.

Der blev i høringsperioden afholdt et borgermøde i Søndervig, hvor ca. 350 borgere deltog.

Der skal nu tages stilling til om plangrundlaget kan endelig vedtages. 

Resultat fra offentlighedsfasen
I høringsperioden er der indkommet i alt 13 bemærkninger fra henholdsvis 4 myndigheder, 5 borgere og 4 foreninger, se bilag 3.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Trafikale forhold i og omkring Søndervig som følge af merturisme.

 • Manglende parkeringsmuligheder i Søndervig

 • Stiforbindelser til Vesterhavet og slidtage på klitterne.

Hovedparten af de indkomne bemærkninger vedrører forhold, som ligger uden for plan- og projektområdet og dermed forhold, som ikke reguleres med lokalplanen. Administrationen har alligevel forholdt sig til bemærkningerne, der blandt andet har foranlediget en justering af kortet med stiprincipper, som Teknik- og Miljøudvalget behandlede på møde den 25. juni 2019, se bilag 4.

Som følge af indkomne bemærkninger har administrationen foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. De indkomne bemærkninger og notat med resumé og administrationens forslag til svar samt forslag til ændringer er vedlagt som bilag 5.

Miljøvurdering af planerne
Der har sideløbende med planlægningen været gennemført en miljøvurdering, der har fungeret som oplysningsgrundlag for planlægningen. Der er derfor vedlagt et udkast til en sammenfattende redegørelse, som bl.a. beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen og hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt i bilag 6.

Miljøvurdering af projektet
Der har været gennemført en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten og udkast til projekttilladelse (tidligere kaldet VVM-tilladelse) har været i offentlig høring.

Udkastet til projekttilladelse er siden den offentlige høring suppleret med en beskrivelse af to projektændringer, se bilag 7 og 8, mindre, redaktionelle ændringer samt begrundelse for, at projektændringerne ikke giver anledning til at ændre projektafgørelsen. Udkast til den endelige projekttilladelse er vedlagt som bilag 9. Administrationen anbefaler, at projekttilladelsen godkendes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning [Planloven].
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) [Miljøvurderingsloven].

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Planlægningen for Lalandia i Søndervig vurderes at bidrage med en stærk vækst i turismeerhvervet ved at understøtte udviklingen af en allerede velkendt feriedestination i den internationale turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 451 for et rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger og den sammenfattende redegørelse.
 2. Notat med behandling af bemærkninger godkendes og anvendes til besvarelse af høringssvarene.
 3. Den sammenfattende redegørelse færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planerne.
 4. Der meddeles projekttilladelse med vilkår til projektet Lalandia i Søndervig

Teknik- og Miljøudvalget 18-02-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Hans Pedersen
Svend Boye Thomsen

Økonomiudvalget 18-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Jakob Agerbo
Kristian Bøgsted

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027

Sagsnr: 19-018688

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. november 2019 at sende forslag til tillæg nr. 1 til Ringkøbing-Skjern
Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt
fremlagt fra den 25. november 2019 til den 20. januar 2020. I offentlighedsfasen er der ikke
indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune har til formål at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Kloakering af nyt sommerhusområde i Søndervig (Lalandia). Området er beskrevet i Lokalplan nr. 451 ”Rekreativt område og sommerhusområde ved Søndervig”, da kun en del af lokalplanens område er omfattet af spildevandsplanen.

 2. Kloakering af Holmsland Klit Golf beliggende Klevevej 19, 6950 Ringkøbing.

 3. Direkte tilslutning af spildevandet fra virksomheden Atlantic Sapphire Denmark A/S til Hvide Sande Renseanlæg. Det betyder, at virksomheden alene skal betale for brugen af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S’ renseanlæg, dvs. en lavere kubikmetertakst i forhold til hvis der også skulle betales for transporten af spildevandet til renseanlægget.

 4. Etablering af transportledning fra Hoven til Ådum i forbindelse med nedlæggelse af Hoven Renseanlæg, som foretages i 2020. Tillægget sikrer, at erstatninger ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold bliver skattefrie.

Kloakering af områder i Søndervig

Lokalplanområdet vil hovedsageligt blive separatkloakeret med afledning af regn- og spildevand. Kloakoplandet vil indeholde Lalandia Søndervig, der planlægges at omfatte op til 30.000 m² centerfaciliteter, hotel med op til 200 værelser og et sommerhusområde med op til 483 sommerhuse. Den sydlige del af lokalplanens område er allerede omfattet af spildevandsplanens opland SØ04.

Holmsland Klit Golf skal kloakeres for spildevand, mens tag- og overfladevand fortsat skal nedsives på egen grund. På bilag 1 har det oplandsnummer SØ11.

Det forventes, at der ved fuld udbygning skal afledes spildevand fra 1.000 – 1.500 p.e. (person ækvivalenter) via eksisterende transportsystem til Ringkøbing Renseanlæg, som har kapacitet til den ekstra spildevandsmængde.

Justeret betalingsprincip

Ved vedtagelse af dette tillæg kan virksomheden Atlantic Sapphire Denmark A/S, Langsand 34, 6960 Hvide Sande tilsluttes efter det justerede betalingsprincip. Virksomheden leder i dag spildevand til Hvide Sande Renseanlæg gennem forsyningens ledning.

Virksomheden vil etablere en ca. 120 meter lang trykledning til Hvide Sande Renseanlæg. Virksomheden har estimeret spildevandsmængden til ca. 100.000 m³ pr. år. Virksomhedens spildevandsmængde vil kunne indeholdes i Hvide Sande Renseanlægs nuværende udledningstilladelse.

Transportledning

Af spildevandsplanen fremgår, at Hoven Renseanlæg vil blive nedlagt i 2020. Spildevandet fra ca. 250 personer skal transporteres til Ådum og videre i det eksisterende transportsystem til Tarm Renseanlæg. Der vil årligt blive transporteret ca. 35.000 m³.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har projekteret den godt 11 km lange transportledning fra Hoven til Ådum. Oversigtskort med placeringen er vist i bilag 2

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en mindre stigning i udledningen af fosfor. Af afsnit 1.4 i Spildevandsplanens Bilag 6 - Dimensioneringspraksis- og administrationsgrundlag fremgår det, at der er opstillet et stofregnskab, da Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S gennem andre tiltag har reduceret tilledningen af fosfor til Ringkøbing Fjord. Denne nævnte stigning vil let kunne indeholdes i dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 21-01-2020

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

 Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig og regnvandsbassin i Grønbjerg

Sagsnr: 19-025575

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 2 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 har til formål at opdatere planen med ændringer, som gør det muligt at kloakere i sommerhusområderne i Lodbjerg Hede og Søndervig og etablere regnvandsbassiner i Grønbjerg. Dette indebærer, at der skal ske ændring i transportsystemet, og derfor ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, at der udarbejdes et tillæg til kommunens Spildevandsplan 2019-2027 vedrørende transportsystemet og placering regnvandsbassiner.

Ændringer er disse:

 • Etablering af transportsystem ved Lodbjerg Hede og Søndervig, som skal anvendes til afledning af spildevand, når der foretages en kloakering af sommerhuse.

 • Etablering af to regnvandsbassiner i Grønbjerg, der skal benyttes, når fælleskloakken i Grønbjerg separeres.

 

Transportsystem i Lodbjerg Hede og Søndervig

Transportsystemet skal modtage spildevand fra nedenstående sommerhusområder.

 

Opland    Betegnelse          Areal (ha.)   Sommerhuse (antal)  
 SO01  Lodbjerg Hede I  91,13  307
 SO02  Lodbjerg Hede II  109,62  334
 SO04  Søndervig I  33,97  278
 SO05  Søndervig II  56,33  318
 SO06  Søndervig III  48,68  270
 I alt    339,73 1.507

 

Derudover vil transportsystemet også medtage spildevand fra opland SØ04, SØ04a og SØ04b, der er beskrevet i Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2019-2027.

På længere sigt skal også sommerhusområder nord for de nævnte oplande kloakeres. Derfor ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S allerede nu, at have rettigheden til at etablere transportsystemet til de kommende kloakeringer.

Transportsystemet tilsluttes den eksisterende pumpestation ved Søndervig Landevej. Herfra vil spildevandet blive transporteret til Ringkøbing Renseanlæg.

 

Etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg

Fælleskloakken i Grønbjerg planlægges separeret i perioden frem til 2024. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er allerede i gang i et område nord for Algade.

I forbindelse med separeringen skal der etableres to regnvandsbassiner, placeringen er angivet på bilag 2. De præcise voluminer af bassinerne m.m. vil blive konkretiseret i forbindelse med, at Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ansøger kommunen om udledningstilladelse.

Byrådets forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019)

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 951 13. september 2019)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Reduktion af næringsstoffer fra områderne til Ringkøbing Fjord ved kloakering i Søndervig og Lodbjerg Hede, og separatkloakering med etablering af regnvandsbassiner i Grønbjerg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 21-01-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti fra Videbæk langs Skjernvej til Sønderupvej

Sagsnr: 17-040708

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at der skal anlægges en cykelsti fra Videbæk langs Skjernvej til Sønderupvej i løbet af 2020. Det præcise forløb af denne cykelsti er besluttet i separat sag på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 21 januar 2020.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 10.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes i løbet af 2020. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører ca. 13 ejendomme med 11 lodsejere, samt arealer ejet af kommunen. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted i april/maj 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 10.

Økonomi

Midlerne er afsat i budget for 2020 hvor stipuljens ramme er 7.123 mill. kr. I overslagsårene er rammen 5 mill. kr.

Effektvurdering

Etablering af stier giver mulighed for at endnu flere borgere kan bevæge sig trygt og sikkert.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalg samt Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet:

 1. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en cykelsti fra Videbæk langs Skjernvej til Sønderupvej. 
 2. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen. 
 3. Bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.


Teknik- og Miljøudvalget 21-01-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt og John G. Christensen blev udpeget til deltagelse i åstedsforretningen.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 19-030620

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 21. maj 2019 at igangsætte planlægningen for et område til boligformål. Den 5. november 2019 godkendte Økonomiudvalget behandling af bemærkninger fra foroffentlighedsfasen. På baggrund heraf, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr. 452, der udlægger ca. 13,6 hk til boligformål, herunder et areal på ca. 0,5 hk med mulighed for offentlig formål.

Formål

Formålet med planerne er blandt andet, at sikre:

 • At området kan anvendes til boligformål

 • At et mindre delområde kan anvendes til offentlig formål i form af institution, herunder børneinstitution

 • Hensigtsmæssige vejforbindelser til den fremtidige udvidelse af Videbæk mod vest samt adgangen til Herborg Bakker

 • En høj procentdel friareal og grøn kileadgang i både nord-syd- og øst-vestlig retning

 • Et boligområde tilpasset de terrænmæssige forhold samt byggehøjderne i de omkringliggende boligområder

Områdets disponering og bebyggelse

I lokalplanens nordøstlige del gives mulighed for en kombination af tæt/lav boligbebyggelse, etagebyggeri og område med mulighed for offentlig formål i form af institution, herunder børneinstitution. I lokalplanområdets sydvestlige del gives mulighed for åben/lav boligbebyggelse (parceller) og i et mindre underområde både åben/lav og tæt/lav.

Offentlig formål

Lokalplanen giver mulighed for offentlig formål i form af institution, herunder børneinstitution, i lokalens delområde IV. Arealet er ca. 5000 m2 og med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 %. Der lægges op til, at institutionsbebyggelsen placeres i delområdets nordlige ende, mens eventuelle udendørs- og legearealer etableres i den sydlige del. Lokalplanen giver desuden mulighed for støjafskærmning, såfremt dette bliver nødvendigt.

Planafdelingen har været i dialog med Dagtilbud og Undervisning under planudarbejdelsen.

Kommunen er blevet tilbudt en 5 årig købsret til arealet, som man har accepteret.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at alle anlægs- og driftsomkostninger afholdes af bygherre. Dog kan det ske, at fremtidige driftsomkostninger på forlængelsen af Høgevej (kommunevej), kan tilfalde Ringkøbing-Skjern Kommune af hensyn til den fremtidige vejforsyning af Videbæk Vest. Driftsomkostninger af de fredede arealer samt adgangsvejen til Herborg bakker, tilfalder fortsat kommunen.

Ifølge Planlovens § 48 har kommunen pligt til at overtage en ejendom mod erstatning, når dele af ejendommen i en lokalplan er udlagt til offentlig formål, såfremt restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom. Administrationen vurderer dog, at risikoen for overtagelsespligt bortfalder som følge af den todelte anvendelsesmulighed jf. afsnittet om offentlig formål.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af det vestlige Videbæk i overensstemmelse med bybeskrivelsen i kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at:

 1. Forslag til Tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 452 for et område til formål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 ugerTeknik- og Miljøudvalget 21-01-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af dimensioneringsplan Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 20-000967

Sagsfremstilling

Den risikobaserede dimensionering sendes til interessentkommunerne til godkendelse.

Oplæg til revideret risikobaseret dimensionering 2020 er fremlagt og behandlet på kommisionsmøde og planen har været fremsendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har fremsendt udtalelse til plan for den risikobaserede dimensionering af Brand & Redning MidtVest.

Beredskabsstyrelsen skal vurdere, hvorvidt det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, og skal navnlig påse, at der i planforslaget er sikret overensstemmelse mellem områdets risikoprofil og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Som det fremgår af medsendte udtalelse, finder Beredskabsstyrelsen, at Brand & Redning MidtVest med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende daglige hændelser.

For så vidt angår større, komplekse og længerevarende hændelser, er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at planforslaget ikke tydeligt sandsynliggør, at dimensioneringen eller planlægningen imødekommer håndteringen af sådanne hændelser fuldt ud. Styrelsen vurderer, at dette forhold kan tydeliggøres ved at gennemføre en nøjere analyse af udvalgte scenarier og drage de nødvendige konklusioner heraf, f.eks. overvejelser om udarbejdelse af møde- og alarmeringsplaner.

Beredskabsstyrelsen er de senere år blevet mere fokuseret på dimensioneringen og planlægningen i forbindelse med større, komplekse og længerevarende hændelser. Beredskabsstyrelsens udtalelse skal derfor ses i lyset af dette.

Som det fremgår af udtalelsen, bør en yderligere differentieret udrykningssammensætning overvejes til særlige objekter fx steder med høj personbelastning eller komplicerede bygninger. Desuden bør scenarieanalyserne udformes med en tidslinje, så det fremgår, hvornår assisterende styrker alarmeres, ankommer og indsættes.

Derudover anbefaler Beredskabsstyrelsen at der foretages en nærmere analyse af omfanget af farligt gods på togvogne gennem banegården i Herning. Beredskabsstyrelsen anbefaler fremadrettet at inddrage den fremtidige udvikling i dækningsområdet, fx ved brug af kommuneplaner, klimatilpasningsplaner samt andre relevante planer.

Beredskabsstyrelsen har i udtalelsen anført nogle punkter, hvor de ønsker at blive orienteret i takt med gennemførelsen og udviklingen. Det drejer sig for eksempel om fremsendelse af en opgørelse over samtidige hændelser for indsatsledere og hvilken betydning dette har for indsatslederens responstid, ankomst ift. eventuelle assistancestyrker, opdatering af data i ODIN databasen samt orientering om gennemførelsen af beskrevne tiltag i planen.

Styrelsen afgiver sin udtalelse på baggrund af en faglig og teknisk gennemgang af planforslaget. Styrelsens udtalelse er en faglig rådgivning, og der er således ikke tale om, at styrelsen skal godkende dimensioneringen af redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen afgiver udtalelse, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab (dimensioneringsbekendtgørelsen). Beredskabsstyrelsen forudsætter, at denne udtalelse indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de enkelte kommunalbestyrelser, jf. §4, stk. 3, i dimensioneringsbekendtgørelsen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at godkende den risikobaserede dimensionering. 

Teknik- og Miljøudvalget 21-01-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nye veje på det specialiserede område - behandling af høringssvar

Sagsnr: 17-040676

Sagsfremstilling

Et forslag til ændringer i det specialiserede område under Børne- og Familieudvalget har været udsendt i høring. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget, inden det oversendes til behandling i byrådet.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 17. december 2019, at et forslag med følgende elementer blev udsendt i høring i skole- og forældrebestyrelser, Handicaprådet og de to FagMED på børne- og familieområdet:

 1. Det Fælles Børne- og Ungesyn udgør fortsat fundamentet for det daglige arbejde med børn og unge og dermed også for en kommunal inklusionsstrategi. Målet er ikke, at alle børn skal kunne rummes i et alment tilbud. Der er fortsat børn, der har brug for et specialiseret tilbud. Målet er dog, at børn med behov for specialpædagogisk bistand så vidt muligt og i højere grad end i dag skal støttes i et alment tilbud.
 2. De almene tilbud under Dagtilbud og Undervisning inddeles i 3 distrikter ledet af hver sin distriktsleder. Oprettelsen af distriktslederstillingerne sker inden for den samlede ramme til ledelse og vil blandt andet medføre justeringer i den administrative ledelse af Dagtilbud og Undervisning. Distrikts-inddelingen træder i kraft pr. 1. august 2020.
  Distrikterne består af følgende skoledistrikter med tilhørende dagtilbud:
  Vest:   Hvide Sande, Holmsland, Tim, Hee, Alkjær, Ringkøbing, Lem og Højmark.
  Øst:    Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Nr. Vium-Troldhede
  Syd:    Bork, Tarm, Ådum, Kirkeskolen, Faster, Rækker Mølle, Borris, Stauning og Amagerskolen
  Børne- og Familieudvalget kan gennemføre mindre justeringer i distriktsinddelingen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 3. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 decentraliseres en væsentlig del af budgettet til specialiserede tilbud på skole- og dagtilbudsområdet med virkning fra den 1. januar 2021. Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at udforme en konkret model, som sikrer en betydelig forøgelse af det ledelsesmæssige handlerum i skoler og dagtilbud og en afbalanceret fordeling af budgetrisikoen mellem distrikterne og det centrale niveau.     
 4. For at tilføre mere ledelseskraft til det specialiserede område oprettes i 2020 en ny afdelingslederstilling i Dagtilbud og Undervisning. Stillingen finansieres af budgettet til de specialiserede tilbud. Den nye afdelingsleder får ledelsen af kommunens specialskoler og specialcentre.    
 5. Under forudsætning af godkendelse af punkt 2 omorganiseres Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige tværfaglige samarbejde vedrørende børn med behov for pædagogisk, psykologisk støtte, Børn og Ungetjenesten, med henblik på, at der kan ydes hurtigere støtte tæt på dagtilbud og skoler. Der indgås således en samarbejdsaftale mellem PPR og hvert distrikt. Samarbejdsaftalen specificerer de ressourcer, der er til rådighed til betjening i distriktet. Det enkelte distrikts andel af PPR-ressourcerne fastlægges på grundlag af distriktets andel af 0 – 16 årige i kommunen.
 6. Der gennemføres i foråret 2022 en evaluering af foreslåede tiltag - herunder distriktsmodellen - efter retningslinjer fastsat af Børne- og Familieudvalget.

Alle høringssvar er sammen med høringsmaterialet - herunder rapporten "Nye veje på det specialiserede område, december 2019" - vedlagt som bilag.

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der på baggrund af høringssvarene skal ske ændringer i forslaget som beskrevet i ovenstående punkt 1 - 6, inden dette oversendes til behandling i byrådet. Der gøres opmærksom på, at punkt 3, dvs. forslaget om decentralisering af en væsentlig del af budgettet på det specialiserede område, hænger sammen med punkt 2. Decentralisering af budgettet bør således efter administrationens vurdering kun gennemføres til økonomisk robuste enheder, hvor budgetansvaret er entydigt defineret. På tilsvarende vis bygger det konkrete forslag om omorganisering af Børn og Ungetjenesten, punkt 5, på en distriktsopdeling af de almene dagtilbud og skoler.

Såfremt Børne- og Familieudvalget ikke kan indstille punkt 2 vedrørende distriktsinddelingen til godkendelse i byrådet, anbefaler administrationen, at der udarbejdes et helt nyt oplæg om det specialiserede området efter udvalgets nærmere tilkendegivelser. 

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om forslaget som beskrevet i punkt 1 - 6 i sagsfremstillingen skal fremsendes til behandling i byrådet.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020
Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal besluttede at oversende forslaget til endelig godkendelse i Byrådet med følgende ændring/tilføjelse:

 • I inklusionsstrategien tilføjes formålet: "Alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt såvel som socialt og personligt".

Udvalget anmodede administrationen udarbejde et oplæg til besvarelse af rejste spørgsmål og bemærkninger i de indkomne høringssvar.

Bjarne Svendsen og Svend Boye Thomsen kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Jørgen Rabjerg ønsker, at sagen drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.Økonomiudvalget 04-02-2020

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Kristian Bøgsted kan ikke støtte en distriktsmodel og de deraf afledte konsekvenser.

Jakob Agerbo undlod at stemme.

Niels Rasmussen ønsker, at sagen drøftes i forbindelse med arbejdet i §17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag Beslutning

Bjarne Svendsen stillede følgende ændringsforslag: "send sagen tilbage til Børne- og Familieudvalget med bestilling på, at organiseringen på det almene område skal ske uden ansættelse af nye ledere". Et flertal i byrådet bestående af Kristendemokraterne, Socialdemokratiet, Hans Østergaard, Fjordlisten, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod. For stemte SF, Svend Boye Thomsen, Jens Højland, Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen, Ole Knudsen, Bjarne Svendsen og Erik Viborg. Jakob Agerbo undlod at stemme.

Byrådet godkendte herefter Børne- og Familieudvalgets anbefaling. Jakob Agerbo undlod at stemme.

SF, Svend Boye Thomsen, Jens Højland, Gitte Kjeldsen, Lise Juhl Hansen, Ole Knudsen, Bjarne Svendsen og Erik Viborg bemærkede, at man ikke ønskede distriktsmodellen.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Enhedsledelse i Ringkøbing by

Sagsnr: 19-024965

Sagsfremstilling

Efter byrådets behandling af sagen om indførsel af enhedsledelse i Ringkøbing by den 19. november 2019 har forslaget været udsendt i høring i de berørte forældre- og skolebestyrelser samt i Handicaprådet og MED-organisationen. Børne- og Familieudvalgets skal tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget, inden det oversendes til endelig godkendelse i byrådet.

Ifølge forslaget nedlægges Ringkøbing Skole og Alkjærskolen pr. 1. august 2020. I stedet oprettes med virkning fra samme dato én ny skole i Ringkøbing med én bestyrelse og én ledelse. Alkjærskolens og Ringkøbing Skoles distrikter sammenlægges til ét ny skoledistrikt med en afdelingsskole på henholdsvis Ringkøbing Skoles og Alkjærskolens nuværende matrikel.

På dagtilbudsområdet er der i dag fire dagtilbud samt dagplejen. Disse er organiseret som to enheder – én i Rindumområdet og én i Alkjærområdet. Ifølge forslaget sammenlægges disse fire dagtilbud til ét dagtilbud på fire matrikler. Der bliver med andre ord ét pasningsdistrikt med én fælles forældrebestyrelse og én ledelse for hele dagtilbudsområdet i Ringkøbing. Ændringen er gældende fra den 1. august 2020.

Baggrunden for forslaget om indførsel af enhedsledelse er et ønske om en model, der vil åbne mulighed for en mere ligelig fordeling af tosprogede børn og elever i Ringkøbing by. Målet er at andelen af tosprogede ikke overstige 30%.

Høringssvarene er vedlagt som bilag til punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06 2014 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Gennemføres forslaget, åbnes der mulighed for en mere ligelig fordeling af to-sprogede børn og elever i Ringkøbing by. Ved fordelingen vil der også skulle tages hensyn til andre kriterier end etnicitet - herunder afstand, søskendeforhold, forældreønsker og eventuelle særlige behov hos barnet eller familien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i forslaget om indførsel af enhedsledelse i Ringkøbing by, inden dette oversendes til byrådet.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020

Børne- og Familieudvalget drøftede de indkomne høringssvar, og et flertal i udvalget besluttede at oversende forslaget til endelig godkendelse i Byrådet.

Jørgen Rabjerg ønsker, at spørgsmålet om helhedsledelse i Ringkøbing by drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.Økonomiudvalget 04-02-2020

Et flertal i Økonomiudvalget oversender forslaget til endelig godkendelse i Byrådet.

Niels Rasmussen ønsker, at spørgsmålet om helhedsledelse i Ringkøbing by drøftes i forbindelse med arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bilag Beslutning

Et flertal i byrådet godkendte forslaget. SF og Det Konservative Folkeparti stemte imod. SF ønskede, at spørgsmålet om helhedsledelse i Ringkøbing by drøftes i forbindelse med arbejdet i §17, stk. 4-udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fraværende
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Mulighedsstudie for Skjernåskolen

Sagsnr: 19-009054

Sagsfremstilling

På Skjernåskolen har der i de senere år været betydelige pladsproblemer som følge af en stor tilgang af elever. Det særlige dagtilbud, Specialbørnehaven under Skjernåskolen, har tilsvarende oplevet et pres som følge af tilgang af flere børn. I 2019 er der fundet en delvis og midlertidig løsning gennem leje af pavilloner frem til medio 2023. Børne- og Familieudvalget anmodes om at tage stilling til, hvorledes der kan findes en varig løsning på baggrund af et mulighedskatalog udarbejdet af en arbejdsgruppe.

Hvad er baggrunden?

Siden kommunalreformen i 2007 har Ringkøbing-Skjern Kommune kun undtagelsesvist henvist elever til specialundervisning uden for kommunen. Tilbuddet på Skjernåskolen er på den anden side blevet udvidet, således at der på skolen i dag undervises elever med autisme spektrum forstyrrelser, som tidligere ville have fået et undervisningstilbud på en specialskole i Herning. Dette er den væsentligste årsag til, at skolens elevtal er vokset kraftigt.

Pladsproblemerne er dokumenteret af blandt andre Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) i en rapport fra december 2017. Fra skolens side bliver der gjort opmærksom på, at problemerne ikke kun skyldes tilgang af elever, men også at skolens rammer ikke fuldt ud tilgodeser elevernes behov. Blandt andet mangler der egnede faglokaler og grupperum.

Som en midlertidig løsning på problemerne bevilgede Byrådet i 2018 midler til leje af pavilloner i op til 4 år. Pavillonerne er opsat i sommeren 2019. Den 28. februar 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget et projektkommissorium for udarbejdelse af et mulighedsstudie for Skjernåskolen.

Det politiske fokus på det specialiserede område inden for Dagtilbud og Undervisning kan medføre ændringer i fremtiden i behovet for pladser på kommunens specialtilbud. Projektgruppen har imidlertid taget udgangspunkt i den nuværende belægning i vurderingen af kapacitetsbehovet. 

På anlægsbudgettet for 2020 er desuden afsat 0,5 mio. kr. til projektbeskrivelse.

Hvilke muligheder er der for at løse problemerne?

I mulighedsstudiet, der er vedlagt som bilag til punktet, er der beskrevet 3 overordnede løsningsscenarier:

 1. Til- og ombygning ved Skjernåskolen
 2. Inddragelse af indvendige arealer på Amagerskolen og ombygning af Skjernåskolen
 3. Udflytning af en større gruppe elever + ombygning af Skjernåskolen

For hver af de 3 scenarier er der beskrevet fordele og udfordringer. Analysen går dog ikke i dybden, og der mangler økonomiske overslag. Det skyldes stor usikkerhed angående forudsætningerne. Byrådet har nedsat et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4, som skal se på skolestrukturen i hele kommunen. Ændringer i skolestrukturen vil kunne åbne nogle muligheder for løsning af Skjernåskolens pladsproblemer. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ingen viden om, hvilke ændringer der eventuelt vil blive gennemført.

Hvad anbefaler administrationen?

For at sikre at en varig løsning kan være klar, når lejeperioden for pavillonerne udløber i 2023, anbefaler administrationen, at der arbejdes videre med scenarie 1. Til- og ombygning ved Skjernåskolen kan gennemføres, uanset hvad der sker med skolestrukturen. En løsning, hvor tilbuddet til børnene fortsat er samlet på én matrikel, kan være dyrere at etablere, men har omvendt nogle driftsmæssige fordele frem for en løsning, hvor nogle af børnene flyttes til andre rammer. Deles tilbuddet op, kan det således være nødvendigt at etablere dobbeltfunktioner for at opretholde samme grad af faglig specialisering. 

Som nævnt er der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til projektbeskrivelse. Projektgruppen anbefaler, at disse midler frigives med henblik på, at der med bistand fra et eksternt konsulentfirma kan udarbejdes et skitseprojekt med udgangspunkt i scenarie 1 i foråret 2020. Store dele af planlægningsarbejdet vedrørende lokalebehov og indretning vil stadig kunne anvendes, hvis en løsning skal realiseres helt eller delvist gennem udnyttelse af eksisterende bygningsarealer. Efter projektgruppens vurdering vil dette arbejde derfor ikke vil være spildt, hvis der senere viser sig muligheder for at anvende bygningsarealer på andre skoler gennem ændringer i skolestrukturen. Skitseprojektet skal kunne anvendes som grundlag for fremsendelse af forslag til byrådets budgetkonference i 2020.

På udvalgsmødet deltager en repræsentant for Skjernåskolen, en repræsentant for Ejendomscentret og en repræsentant fra Dagtilbud og Undervisning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at antallet af 6 - 16 årige i Ringkøbing-Skjern Kommune forventes at falde med 10% frem mod 2025. Faldet i børnetallet vil alt andet lige også påvirke antallet af børn/elever i Skjernåskolens målgruppe.

For Skjernåskolens vedkommende er elevtallet p.t. på 101 elever. Ud fra den aldersmæssige sammensætning af de 101 elever går de 23 af elever p.t. i 9. eller 10. klassetrin, og er dermed udskrevet fra Skjernåskolen senest 1. august 2021. Hertil skal så tillægges indskrivningen i de kommende to skoleår. I 2019 blev der indskrevet 6 nye elever på Skjernåskolen.

Hertil kommer de initiativer, der påtænkes iværksat gennem "Nye veje på det specialiserede område", som gennem lokale løsninger på distriktsskolen, forventes at give færre elever på specialskolerne.

Ud fra ovenstående kan det forventes, at elevtallet på Skjernåskolen i de kommende år vil være faldende.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til et skitseprojekt med udgangspunkt i scenarie 1, dvs. til- og ombygning ved Skjernåskolen.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Gitte Kjeldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Praksisfaglighed i folkeskolen

Sagsnr: 18-032111

Sagsfremstilling

Den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden" blev vedtaget den 7. maj 2019. Loven indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Der er følgende elementer i loven, som får økonomiske konsekvenser for skolerne.

 1. Indførelse af toårigt obligatorisk praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse. Følgende fag er omfattet af Loven: Håndværk og Design, madkundskab, musik og billedkunst. Alle skoler skal minimum udbyde 2 af de 4 valgfag. Heraf skal Håndværk og Design udbydes som valgfag på alle skoler
 2. Mulighed for, at erhvervsskoler og folkeskoler i højere grad kan indgå samarbejder med hinanden, således at institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan varetage udvalgte dele af undervisningen af elever fra folkeskolen, både i erhvervsskolen og i folkeskolens fysiske rammer.

I forhold til punkt 2 har skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune indgået aftale med Skjern Tekniske Skole, om et samarbejde omkring undervisningen i Håndværk og Design og Madkundskab. I løbet af valgfagets to år kalkuleres med 4 hele undervisningsdage i faglokalerne på Skjern Tekniske Skole.

Efterfølgende er den økonomiske kompensation (DUT-reguleringen) til kommunerne, som følge af lovændringerne, forhandlet på plads.

For Ringkøbing-Skjern Kommunes vedkommende er DUT-reguleringen følgende:

2020 2021 2022 2023
Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskoler 151.000 151.000 151.000 151.000
Afholdelse af prøver 300.000 300.000 300.000
Materialeudgifter 51.000 51.000 51.000
I alt 151.000 502.000 502.000 502.000

Lederen af UU deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskoleloven.

Økonomi

Økonomi bemærker, at DUT-reguleringen er afsat til dækning er skolernes udgifter til:

 • undervisningen på Skjern Tekniske Skole, samt udgifter til befordring for undervisning "ud af huset"
 • prøveafholdelse
 • øgede omkostninger til materialer som følge af indførelse af praktiske/musiske valgfag

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at Dagtilbud og Undervisnings budgetramme forhøjes med 151.000 kr. i 2020 og 501.000 kr. i 2021 og fremefter finansieret af DUT-reguleringen.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hans Pedersen ()
 • Gitte Kjeldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Mindre anlægssager 2019 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-000028

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

For Børne- og Familieudvalgets område har der i 2019 været 1 projekt.

Troldhede Børnehus og Nr. Vium-Troldhede Skoles Skolefritidsordning har ombygget/renoveret deres fælles legeplads for 725.000 kr. excl. moms. Udgiften finansieres af Børnehusets og Skolefritidsordningens driftsbudgetter inklusiv deres akkumulerede overførsler fra tidligere år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 725.000 kr. finansieret af Troldhede Børnehus og Nr. Vium-Troldhede Skoles Skolefritidsordnings driftsbudgetter.

Børne- og Familieudvalget 21-01-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-02-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hans Pedersen ()
 • Gitte Kjeldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Orientering om brug af eksterne konsulenter

Sagsnr: 19-013936

Sagsfremstilling

Der har været kritik af kommunernes brug af eksterne konsulentfirmaer til vurdering af borger, indsats, kvalitet og pris på det specialiserede socialområdet i medierne i december 2019.  

Social og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 18. december bedt om at blive yderligere orienteret om kommunens brug af eksterne konsulenter til at gennemgå og forhandle borgersager på socialområdet.

Handicap og Psykiatri har i april og maj 2019 indgået to kontrakter med Brorson Consult. Årsagen til indgåelse af kontrakterne var et behov for kompetenceudvikling af rådgiverne i Specialteamet. Rådgiverne oplevede, at det var svært at forhandle takster med botilbuddene. De var ikke oplært i dette, da de blev uddannet. De oplevede, at det var svært, at drøfte sammenhængen mellem leverede indsatser og takster på møder med eksterne leverandører. Netop denne oversættelse mellem myndighed og udfører arbejder Brorson Consult med. Der købes i Handicap og Psykiatri botilbud for mange millioner, og der var dermed ikke altid gennemsigtighed mellem bestilling, indsats og pris.  

Den ene kontrakt med Brorson Consult er et kursus i forhandling for både rådgivere i Handicap og Psykiatris myndighedsafdeling og fagområdets egne udfører ledere. Fokus var kompetenceudvikling i en socialfaglig forhandling som samarbejdsmodel. Kurset er afholdt.

Den anden kontrakt med Brorson Consult vedrører vejledning i forhold til konkret forhandling. Dette forløb er ikke færdiggjort. Denne kontrakt omhandler råd og vejledning til Specialteamet fra Brorson Consult om socialfaglig forhandling med afsæt i 25 udvalgte enkeltsager.

Det fremgår af denne kontrakt vedrørende forhandlingsforløb, at er der i forhandlingsforløbet konkret er tale om konsulentbistand. Myndighedsansvaret og kompetencen vedbliver hos Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicap og Psykiatri afdeling. Brorson Consult varetager ikke myndighedsansvar eller laver myndighedsarbejde. Firmaet har ikke været alene i forhandlingsmøder med andre kommuner, regioner og private tilbud. Der har altid været en rådgiver og leder af myndighed eller faglig koordinator med i møderne og det er rådgiverne som har korresponderet med udførerne/leverandørerne og alt skriftligt materiale fra leverandører er alene sendt til Ringkøbing-Skjern kommune. Brorson Consult har ikke truffet myndighedsbeslutninger, det har kun Ringkøbing- Skjern Kommune. Dermed er der på intet tidspunkt overdraget myndighedskompetencer til Brorson Consult.

Formålet med forløbet er ikke besparelser, men derimod øget gennemsigtighed i leverandørens ydelse og en forventningsafstemning mellem kommune og leverandør på både ydelse og takst.

Hensigten er ligeledes kompetenceudvikling af rådgivere med henblik på fremadrettet selv at kunne foretage socialfaglige forhandlinger som en del af de løbende opfølgninger i borgersager.

Kommunernes Landsforening (KL) har bedt samtlige kommuner, der har samarbejde med eksterne konsulentfirmaer, at indsende deres kontrakter. KL har set begge Ringkøbing-Skjern Kommunes kontrakter med Brorson Consult.

KL udmeldte den 17. december 2019, at de blåstempler og står bag brugen af eksterne konsulentfirmaer og afviser kritikken i medierne.

Claus Ørum Mogensen, afdelingschef for KL's økonomiske sekretariat udtaler, at "Det kan være fornuftigt, at man bruger ekstern ekspertise, som kan have et bredere overblik over, hvad man kan få andre steder for samme pris, og man så går ind i en snak om pris og kvalitet." Han mener heller ikke, at der er et problem i, at en del kommuner aflønner konsulenter med udgangspunkt i et princip om no-cure-no-pay og med en andel af de besparelser, de hjælper kommunen med at finde frem til i de enkelte sager.

Det er oplevelsen i Handicap og Psykiatri, at borgere i botilbud over en periode ofte bliver bedre, men at botilbuddene ikke får meldt tilbage til kommunen om, at borgere er blevet bedre. Når borgerne bliver bedre har de ikke behov for den samme støtte, som da havde, enten da kontrakten blev indgået ved indflytning, eller på sidste opfølgningsmøde med borgeren.

Forhandlingsforløbet med Brorson Consult sætter fokus på dette og Handicap og Psykiatri kan på den baggrund i nogle tilfælde reducere i prisen, så den matcher den støtte, der faktisk er behov for.

Det er i forhandlingsforløbet blevet klart, at tidligere har botilbuddene været gode til at melde tilbage på, hvordan borgerne trives, men rådgiverne fik sjældent at vide, hvad der leveres på daglig basis, og om det matcher kommunens eget serviceniveau.

Brorson Consult tilbyder tre forskellige afregningsmodeller:

 1. Afregning efter procentsats af overskuddet.
 2. Time til time afregning.
 3. Fast prisaftale.

Handicap og Psykiatri har indgået en aftaler efter model 1. Det er den mest anvendte, da denne aftale ikke belaster den kommunale økonomi yderligere. 

I medierne har der været nogle sager fremme om en kommune efter rådgivning fra det eksterne konsulentfirma har sendt borgere i et tilbud, som bliver drevet af konsulentfirmaet selv og konsulentfirmaet dermed har tjent penge i sagerne som både rådgiver og leverandør af et socialt tilbud. Dette firma er ikke Brorson Consult.  

I december har Social- og Indenrigsministeren bedt Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt der skal rejses tilsynssag overfor de 26 kommuner, der har kontrakter med eksterne konsulenter som Brorson Consult. På den baggrund har Byrådet d. 20 december modtaget en anmodning fra Ankestyrelsen om at afgive høringssvar på spørgsmål om samarbejdet. Høringssvaret vil blive præsenteret på møde i Social og Sundhedsudvalget d. 22. januar, inden det videresendes til byrådet d. 18 februar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

”lov om kommunernes styrelse §§ 47 og 48”.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • Handicap og Psykiatri indgår en anden betalingsaftale med firmaet Brorson Consult.
 • Administrationen indstiller at Social og Sundhedsudvalget anbefaler byrådet, at høringssvar til Ankestyrelsen godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget 22-01-2020
Administrationens indstilling godkendes.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Gitte Kjeldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Godkendelse af nye vedtægter for Ældrerådet

Sagsnr: 19-021124

Sagsfremstilling

Ældrerådet har den 21. januar 2020 godkendt nye vedtægter for Ældrerådet. De væsentligste ændringer i den nye vedtægt er:

 • Bestemmelsen om valg af medlemmer til ældrerådet og stedfortrædere for medlemmerne er ændret (nugældende §§ 3 og 4, i den nye vedtægt § 8). Det fremgår af den nye bestemmelse, at medlemmerne vælges med et antal fra hver af de tidligere kommuner, ligesom det er beskrevet, hvorledes suppleanterne vælges.
 • I § 9 i den nye vedtægt er indsat en bestemmelse om, at valg til ældrerådet afholdes som brevstemmevalg.
 • Bestemmelsen om høring (nugældende § 7, i de nye vedtægter § 2), er ændret, således at det alene af den nye vedtægt fremgår, at ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre. Den gældende bestemmelse indeholder tillige regler vedrørende gennemførelsen af høringen.
 • I § 16, stk. 2, er indsat en bestemmelse om diæter m.v. til medlemmerne af ældrerådet, jf. retssikkerhedslovens § 31, stk. 3, (bestemmelsen vedlagt som bilag 3).
 • Bestemmelsen i nugældende § 8 om opsigelsesvarsel og løbende tilpasning er udeladt.
 • Vedtægten er opbygget mere overskueligt og sprogligt opdateret.

Som bilag vedlægges nugældende vedtægt, udkast til ny vedtægt, samt retssikkerhedslovens § 31, stk. 3.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 826 af 16. august 2019 om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§ 30-33.

Økonomi

Ingen bemærkninger. Kommunen udbetaler diæter m.v. til medlemmer af ældrerådet efter reglerne i § 16 a, i lov om kommunernes styrelse, jf. retssikkerhedslovens § 31, stk. 3, udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til ældrerådet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet godkender den nye vedtægt.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Indstilling af kandidater til skatteankenævn, vurderingsankenævn og eventuelt til fællesankenævn

Sagsnr: 20-001864

Sagsfremstilling

Skatteankestyrelsen har anmodet kommunen om, at indstille kandidater til medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn samt kandidater til medlemmer af de nye vurderingsankenævn.

Fællesankenævn

På det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2017 indstillede byrådet følgende til Fællesankenævnet Midt-Vest: 

Jørgen Højgaard som medlem og med Kent Heide som stedfortræder

John G. Christensen som medlem og med Marianne Køpke som stedfortræder

Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er hensigten, at de fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.

Skatteankenævn

Kommunalbestyrelsen skal indstille:

 • to personer til kommunens pladser i skatteankenævnet og

 • en person som personlig suppleant for hvert medlem.

Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn er forlænget til og med den 30. juni 2020. Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder således den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

Vurderingsankenævn

Kommunalbestyrelsen skal indstille:

 • Én person til kommunens plads i vurderingsankenævnene – bemærk, der ikke længere skal indstilles suppleanter.

Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.

Der vil fra den 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og perioden udløber den 30. juni 2022.

Krav til de personer, der indstilles

Det er et krav, at de indstillede personer

 • Er valgbare til kommunalbestyrelsen
 • Opfylder habilitets- og decorumkrav, herunder har indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige, samt ikke er medlem af Skatterådet el. lign.
 • Har visse IT-kundskaber, herunder behersker digitale løsninger på simpelt brugerniveau

Der kan ikke udnævnes kandidater, som er ansat i Skatteforvaltningen eller Skatteankestyrelsen  eller personer som er medlem eller stedfortræder i kollegiale organer på skatte-og vurderingsområdet som. f.eks. Skatteankenævm, Vurderingsankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

Dagsordenen vedlægges som bilag 1, "Nærmere om betingelse, forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn.

Ved indstillingen anvendes § 25 i lov om kommunernes styrelse (forholdstalsvalg – d´Hondts metode).

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Skatteministeren kan dog under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person, og anmode Kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person.

Kommunalbestyrelsens indstillinger af personer skal forholde sig til blandt andet køn, alder og etnicitet, idet der er et ønske om, at ankenævnene generelt skal afspejle et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Skatteforvaltningslovens § 5-6, §§ 8-10 og § 15, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018 og bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

 1. at det besluttes, om de nuværende medlemmer af fællesankenævnet skal fortsætte i dette nævn, eller om der skal indstilles andre kandidater til nævnet 
 2. at der udpeges 2 kandidater samt én personlig suppleant for hver kandidat til kommunens pladser i Skatteankenævnet
 3. at der udpeges en kandidat og ingen suppleanter til vurderingsankenævnet.


Økonomiudvalget 04-02-2020

Økonomiudvalget indstiller, 

 • at Jørgen Højgaard udpeges til Vurderingsankenævnet,
 • at John G. Christensen udpeges til Skatteankenævnet med Marianne Køpke som personlig stedfortræder,
 • at Kent Heide udpeges til skatteankenævnet med Djonny H. Sørensen som personlig stedfortræder.

Tilføjelse

Borgmesteren bemærker, at såfremt indstillingen tiltrædes skal Byrådet ligeledes udpege to personer samt to personlige suppleanter til Fællesankenævnet for perioden 1.7.2020 til 31.12.2020, da de udpegede af habilitetsmæssige årsager ikke må sidde i kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet.

Bilag Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Borgmesteren blev bemyndiget til at udpege en personlig suppleant til Jørgen Højgaard til Fællesankenævnet i perioden 1.7.2020-31.12.2020 samt yderligere et medlem med personlig suppleant.

 

Fraværende
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Afholdelse af Grundlovsceremoni

Sagsnr: 20-001891

Sagsfremstilling

Reglerne for at erhverve dansk statsborgerskab er ændret, således at tildelingen af dansk statsborgerskab betinges af deltagelsen ved en kommunal grundlovsceremoni.

Ved ceremonien skal borgere, som søger dansk statsborgerskab, skrive under på, at de vil overholde grundloven mv. Herefter skal ansøgerne give håndtryk til en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Kommunerne skal selv tilrettelægge ceremonierne inden for rammerne af lovgivningen.

Kommunerne forpligtes til at tilbyde medvirken i en sådan grundlovsceremoni mindst to gange årligt. Kommunen skal offentligt anvise borgere muligheden for at deltage i grundlovsceremoni. Denne anvisning kan bl.a. ske ved at annoncere på kommunens hjemmeside, i dagblade mv. Kommunen kan, hvis det ønskes, fastsætte en tilmeldingsfrist for deltagelsen, og herudover kan der indbyrdes mellem kommunerne aftales, at henvise til deltagelse ved nabokommunen eller at forestå en afholdelse i fællesskab.

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonier angiver nogle rammer inden for hvilke den enkelte kommune kan tilrettelægge ceremonierne.

Kommunen skal to uger forud for afholdelsen af ceremonien sende en deltagerliste til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette sker med henblik på, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kan påse, om ansøgeren opfylder det vandelskrav, der er fastsat i lov om indfødsrets meddelelse. Hvis der ingen tilmeldte er, vil kommunen ikke være forpligtet til at gennemføre afholdelsen og kommunen har ikke pligt til at sikre, at ansøgere i kommunen har deltaget i en grundlovsceremoni.

Ceremonien skal foregå i rammer, der er egnet til at sikre højtidelige forhold for tildeling af indfødsret og til selve grundlovsceremonien skal en repræsentant for Byrådet byde ansøgere velkommen og sikre sig identiteten på de pågældende ved forevisning af gyldig fotolegitimation. Ansøgerne skal herefter, under overværelse af repræsentanten, underskrive en erklæring om at ville overholde dansk lovgivning samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, hvorefter ansøgeren skal give hånd til repræsentanten for Byrådet.
Ansøgeren skal som udgangspunkt selv medbringe erklæringen. Repræsentanten skal herefter angive på erklæringen, om ansøgeren under ceremonien har underskrevet erklæringen under overværelse af en repræsentant for Byrådet, og om ansøgeren efterfølgende har udvekslet et håndtryk med repræsentanten.

Det står kommunen frit for, om repræsentanten for Byrådet er politiker eller embedsmand.

Efter afholdelsen af ceremonien skal kommunen sende de originale underskrevne erklæringer samt en elektronisk oversigt, med angivelse af navn og personnummer på de ansøgere, der har gennemført ceremonien, til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
Statsborgerretsbeviset tildeles først den pågældende når Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget dokumentation for deltagelse i ceremonien.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, bek. nr. 1767 af 27. december 2018.

Økonomi

Udgifter til grundlovsceremonien dækkes af Byrådets budgetramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller:

 

 1. At Ringkøbing-Skjern Kommune selv forestår afvikling af grundlovsceremoni to gange årligt uden indgåelse af nogen former for aftale med nabokommuner. Første ceremoni afholdes i april 2020. Anden ceremoni afholdes i oktober 2020.

 2. At Byrådet udpeger Borgmesteren til at forestå grundlovsceremonier. Og i dennes fravær forestår 1. Viceborgmester ceremonien.

 3. At Byrådet godkender, at administrationen anmoder Udlændinge- og Integrationsministeriet om at få tilsendt blanketter.

 4. At Byrådet godkender, at Ringkøbing-Skjern Kommune annoncerer grundlovsceremonien på kommunens hjemmeside, kommunens facebookside og i lokale medier.
  Her skal det fremgå, hvornår og hvor ceremonien afholdes, samt at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, og den blanket til afgivelse af erklæring, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til ansøgeren. Endvidere ønsker kommunen at sende information herom til de pågældende personer. Ansøger skal tilmelde sig ceremonien inden for fristen, så deltagerlisten kan indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet rettidigt. Tilmeldingen skal ske senest 3 uger før ceremonien.

 5. Der lægges op til at holde ceremonien for lukkede døre. Den pågældende vil have mulighed for at tage op til 4 gæster med til grundlovsceremonien. Antal skal oplyses i forbindelse med tilmeldingen.

 6. Grundlovsceremonien skal foregå i Byrådssalen, Ved Fjorden 6, Ringkøbing, der er egnet til at sikre højtidelige forhold og ligeledes egnet til ansøgere med funktionsnedsættelser.

 7. Ceremonien indledes ved, at repræsentanten for Byrådet oplyser, at formålet med ceremonien er at højtideligholde og markere ansøgernes erhvervelse af dansk statsborgerskab, og at ansøgerne skal underskrive den tidligere nævnte erklæring under overværelse af repræsentanten og herefter give hånd til repræsentanten for Byrådet.
  Det foreslås, at ansøgeren og gæster herefter bliver budt på en forfriskning.

 8. Borgerservice forestår det administrative og praktiske i forbindelse med ceremonierne.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Iver Enevoldsen ()
 • Gitte Kjeldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing