Referat: 16. juni 2020 kl. 16:00

Virtuelt
Byrådet

Deltagere

 • Henrik Andersen
 • Bjarne Svendsen
 • Iver Enevoldsen
 • Lennart Qvist
 • Hans Østergaard
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • John G. Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Pia Vestergaard
 • Kristian Bøgsted
 • Helge Albertsen
 • Hans Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Niels Rasmussen
 • Enok Linde
 • Kristian Andersen
 • Jørgen Rabjerg
 • Jens S. Højland
 • Hanne Simonsen
 • Jesper Lærke
 • Svend Boye Thomsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Gitte Kjeldsen
 • Trine Ørskov
 • Erik Viborg
 • Jørgen Byskov
 • Lise Juhl Hansen
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Offentliggørelse af planforslag for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven

Sagsnr: 20-010786

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 5. november 2019 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til feriehytter ved Ørbækvej 8, Hoven 6880. Derfor er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der udlægger ca. 2 ha til rekreativ anvendelse.

Efter aftale med ansøger udarbejdes lokalplanen, når kommuneplantillægget er endeligt vedtaget. Grunden til denne faseopdeling er en imødegåelse af risikoen for, at Erhvervsstyrelsen nedlægger et veto mod projektet af hensyn til bevarelse af et landskab med fortidsminder og Natura 2000-opland til Omme Å.

Formål

Formålet med dette kommuneplantillæg er, at planområdet kan anvendes til rekreative formål, herunder feriecenter med 10 - 15 hytter.

Områdets disponering og bebyggelse

Projektet består af et feriecenter på hotellignende vilkår med 10-15 mindre ferie- og fritidshytter, en serverings- og receptionsbygning samt parkeringsplads til besøgende. Feriecenteret ligger på et skovareal med poppeltræer, men udenfor beskyttelseslinjer omkring fortidsminder og Omme Å. Hytternes materialevalg og udseende tilpasses til den omgivende natur.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra en enkelt borger, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase

Ved vedtagelse fremsættes forslaget i offentlig høring i 8 uger jf. Planlovens §24 stk. 4 sammenholdt med § 23c.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet bidrager til etablering af overnatningsfaciliteter til helårsturisme i en del af kommunen, som ligger udenfor kystnærhedszonen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2017-2029 for et område til rekreative formål ved Ørbækvej, Hoven, vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.

Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk

Sagsnr: 20-010333

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 36 og Lokalplan 452 blev vedtaget af Byrådet den 18. februar 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 24. februar 2020 til og med den 20. april 2020.

Lokalplanen har været udsendt i supplerende høring i perioden fra den 5. maj 2020 til og med den 19. maj 2020, som følge af, at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen.

Resultat fra offentlighedsfasen og den supplerende høring

Der er hverken i offentlighedsfasen eller i den supplerende høring modtaget bemærkninger.

Administrationens forslag til ændringer af lokalplanen fremgår af vedlagte notat.

Ændringerne omhandler:

 1. Delområde IID til både tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse justeres således, at det præciseres, at bebyggelsesprocenten ved tæt/lav boligbebyggelse er 40 %.

 2. Delområde IV justeres således, at der i tilfælde af anvendelse til offentlig formål gives mulighed for en mere hensigtsmæssig disponering af delområdet i henhold til evt. fremtidigt, konkret projekt.

Ny afgørelse af miljøscreening

De foreslåede ændringer til lokalplanen har betydning for miljøscreeningens redegørelse for støj-gener. Konklusionen af screeningerne er fortsat, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet. Såfremt Byrådet vedtager lokalplanen med de foreslåede ændringer, skal der samtidig træffes en fornyet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Det forudsættes, at alle anlægs- og driftsomkostninger afholdes af bygherre. Dog kan det ske, at fremtidige driftsomkostninger på forlængelsen af Høgevej (kommunevej), kan tilfalde Ringkøbing-Skjern Kommune af hensyn til den fremtidige vejforsyning af Videbæk Vest. Driftsomkostninger af de fredede arealer samt adgangsvejen til Herborg bakker, tilfalder fortsat kommunen.

Ifølge Planlovens § 48 har kommunen pligt til at overtage en ejendom mod erstatning, når dele af ejendommen i en lokalplan er udlagt til offentlig formål, såfremt restejendommen ikke kan udnyttes på rimelig måde som selvstændig ejendom. Administrationen vurderer dog, at risikoen for overtagelsespligt bortfalder som følge af den todelte anvendelsesmulighed i delområde IV.

Effektvurdering

Projektet vil bidrage positivt til udviklingen af det vestlige Videbæk i overensstemmelse med bybeskrivelsen i kommuneplan 2017-2029.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 36 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 452 for et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af vedlagte notat.

 2. Der træffes fornyet afgørelse om, at Lokalplan 452 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering som følge af ændret redegørelse, der fremgår af vedlagte notat.

Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ændring af principperne for anlægspuljen 2020

Sagsnr: 20-008334

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til, om der grundet omstændighederne affødt af Corona-situationen skal ændres på principperne for anlægspuljen 2020, herunder om udvalget ønsker at benytte muligheden for at uddele midler fra anlægsbudgettet 2021.

Status på ansøgningerne til anlægspuljen 2020

På baggrund af Corona situationen, har administrationen været i dialog med flere ansøgere til anlægspuljen 2020. Hos flere er situationen, at de fortsat håber, at gennemføre deres projekter i 2020, men at de på grund af corona situationen ikke kender deres økonomi på den lange bane.

Ændringer vedrørende det kommunale anlægsloft

Det kommunale anlægsloft for 2020 er fjernet, og det betyder, at det nu er muligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at anvende flere penge indenfor anlæg end budgetteret i 2020, ved at tage hul på budgettet for 2021.

For Kultur- og Fritidsudvalget betyder denne ændring, at udvalget har mulighed for, at prioritere flere midler til anlægspuljen i 2020 med henblik på at stimulere samfundsøkonomien. Det betyder dog også, at der vil være færre midler til anlægspuljen i 2021.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændringer for anlægspuljen 2020

Puljen ændres, således at principperne er som nedenfor:

 1. At Økonomiudvalget ansøges om, at puljen for 2020 udvides med 2.500.000 kr. inkl. moms. fra budget 2021, som går til projekter der gennemføres og afsluttes i 2020
 2. Der uddeles op til 75% af anlægssummen i tilskud, til projekter som kan gennemføres og afsluttes i 2020
 3. Der ydes et tilskud på op til 750.000 kr. til projekter som gennemføres og afsluttes i 2020
 4. De nuværende kriterier for hvad der kan søges til ændres ikke
 5. Der laves en ny deadline 1. maj 2020 for nye ansøgninger som kan gennemføres og afsluttes i 2020
 6. Ansøgningerne om tilskud fra anlægspuljen 2020 behandles på udvalgets maj møde
 7. Indkommende ansøgninger dags dato overgår automatisk til den nye fordelingsrunde og vurderes ud fra de nye principper.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Delaftale omhandlende det kommunale anlægsloft i 2020

Økonomi

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget beslutter, hvilke af ovenstående ændringer som tilføjes principperne 2020

Kultur- og Fritidsudvalget 21-04-2020

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. At Økonomiudvalget ansøges om, at puljen for 2020 udvides med 2.500.000 kr. inkl. moms. fra budget 2021, som går til projekter der er påbegyndt i 2020
 2. Der uddeles op til 75% af anlægssummen i tilskud, til projekter som kan påbegyndes i 2020
 3. Der ydes et tilskud på op til 500.000 kr. til projekter somkan påbegyndes i 2020
 4. De nuværende kriterier for hvad der kan søges til ændres ikke
 5. Der laves en ny deadline 1. maj 2020 for nye ansøgninger som kan påbegyndes i 2020
 6. Ansøgningerne om tilskud fra anlægspuljen 2020 behandles på udvalgets maj møde
 7. Indkommende ansøgninger dags dato overgår automatisk til den nye fordelingsrunde og vurderes ud fra de nye principper.


Økonomiudvalget 26-05-2020
Indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag Beslutning

Byrådet godkendte, at puljen for 2020 udvides med 2.500.000 kr. inkl. moms fra budget 2021, som går til projekter, der er påbegyndt i 2020.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Igangsættelse af renoveringsarbejde i Bork Havn

Sagsnr: 20-010381

Sagsfremstilling

Der søges om igangsættelse af renoveringsarbejde på Bork Havn og samtidig godkendelse til at finansiere renoveringen ved fremrykning af anlægsmidler for 2021. Det samlede beløb er 450.000 kr.

Ved generaleftersynet af de kommunale havne i 2019, blev der påvist en række skader på havneanlægget i Bork Havn.


Første fase af renoveringen i Bork omfatter en række mindre reparationer, som kan igangsættes juni 2020. Det drejer sig om broarbejde, udbedring af spunsen, genetablering af stensætning, udbedring af betonfundamenter, delvis udskiftning af belægning og udskiftning af en mindre bådebro. Den samlede omkostning vil være 450.000 kr.

Anden fase af renoveringen omfatter total udskiftning af to broer, og tænkes igangsat i 2022. Anden fase er en del af budgetoplægget for budget 2021 og overslagsårene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det afsatte anlægsbudget for 2020 er allerede prioriteret til renovering af broerne i Stauning Havn, en ny kran på Bork havn samt opgradering af havnenes betalingssystem, som vist i nedenstående tabel.

Stauning Havn - Kajanlæg og Broer 915.000
Bork Havn - Ny Kran 450.000
Opgradering af betalingssystem 200.000
I alt 1.565.000

Der er derfor ikke noget resterende beløb i 2020 til renoveringsarbejdet i Bork Havn, hvorfor der søges om at fremrykke 450.000 kr. fra det afsatte anlægsbudget i 2021 på 1,565 mio. kr.

Økonomi bemærker, at der i henhold til indgået aftale mellem KL og regeringen, er adgang for kommunerne til at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation til fremrykkede projekter der gennemføres i 2020. Der er ansøgningsfrist senest 1. december 2020. Økonomi anbefaler, at en eventuel ansøgning først fremsendes i løbet af efteråret 2020, når der er et samlet overblik over fremrykkede projekter.

Effektvurdering

Igangsættelsen ønskes foretaget i 2020 jf. intentionen om at fremrykke kommunale anlægsopgaver på baggrund af Covid-19.

Indstilling

Det indstilles, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • Der gives tillægsbevilling og frigives 450.000 kr. til renoveringsarbejde i Bork Havn finansieret af det afsatte anlægsbudget i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget 26-05-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 09-06-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af anlægsmidler til nyt lægehus i Vorgod

Sagsnr: 18-022436

Sagsfremstilling

Baggrund for projektet.

Der har siden starten af 2019 været arbejdet administrativt med et projekt om etablering af et kombineret lægehus og hal-/træningsfaciliteter i Vorgod-Barde. Ideen opstod hos en borgergruppe i Vorgod-Barde, som herefter udarbejdede et forslag til placering af et nyt lægehus i tilknytning til hallen i Vorgod for at give mulighed for såvel bygnings- som sundhedsmæssige synergieffekter ved at placere lægehus og udvidede halfaciliteter i sammenhæng.
Forudsætningen for projektet ville være, at der kunne opnås andel i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse, og blandt kriterierne for andel i puljen er, at det er kommune eller region, som står som ejer at bygningen til lægehuset samt at den pågældende myndighed selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 5. marts 2019 at afsætte en ramme på op til 500.000 kr. til medfinansiering af projektet. Rammen finansieres af ildsjælepuljen. Derudover var det beslutningen, at kommunen bevilger det nødvendige kommunale grundareal til opførelse af et nyt lægehus i tilknytning til Vorgod-Barde Hallen.

På baggrund af et indsendt projektforslag inkl. kommunens tilkendegivelse om medfinansiering, meddelte ministeriet i maj 2019, at projektet var bevilget støtte på 6.394.000 kr.

Nuværende status for projektet - herunder licitationsresultat.

Siden bevillingen fra ministeriet blev givet i maj 2019, har kommunens ejendomscenter arbejdet med planlægningen af projektet i tæt samarbejde med Vorgod-Barde Hallens projektgruppe - dels for at sikre en sammenhængende arkitektur og dels i forventningen om et bedre licitationsresultat ved at betragte og udbyde lægehusprojekt og haludvidelsesprojekt under ét.

Den 1. maj 2020 blev der afholdt licitation på det nye lægehus samt udvidelsen af Vorgod-Barde Hallen. Overordnet set er de to projekter blevet projekteret af samme totalrådgiver og efterfølgende budt ud under ét. Dermed indkom der også en tilbudspris for opførelsen af henholdsvis lægehus og haludvidelse. Alle omkostninger vedr. projektet er skarpt opdelte mellem de to bygherrer, og dette gælder også tilbuddene, som indkom ved licitationen.

Licitationsresultatet for lægehuset viser, at der samlet set er økonomisk balance i projektet med et lille forventet overskud på ca. 80.000 kr. Øvrige omkostninger dækker udgifter til grund, totalrådgivning, forsikring, administrationsgebyr til ejendomscentret mv.

Økonomi for anlægsprojekt om nyt lægehus
Omkostninger:
Licitationsresultat 5.210.930
Øvrige omkostninger 1.600.695
Anlægsudgifter i alt 6.811.625
Finansiering:
Puljemidler 6.394.000
Kommunal medfinansiering 500.000
I alt finansiering

6.894.000

Licitationsresultatet blev for hallens del noget højere end forventet, og halprojektet er derfor nu i en besparelsesrunde, som dog er lægehusprojektet uvedkommende.

Når anlægsmidlerne er frigivet af Byrådet, kan kontrakten med hovedentreprenøren underskrives, og byggearbejdet kan derefter gå i gang.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at frigive 6.894.000 mio. kr. finansieret af det modtagne tilskud fra sundhedsministeriet på 6.394.000 mio. kr. og de tidligere afsatte 500.000 kr. fra ildsjælepuljen.

 Økonomiudvalget 09-06-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Ansøgning om anlægstilskud til projekt SundhedsFællesskab i Vorgod-Barde Hallen

Sagsnr: 20-012468

Sagsfremstilling

Vorgod-Barde Hallens bestyrelse og ledelse søger Byrådet om anlægstilskud på 1 mio. kr. til medfinansiering af projekt SundhedsFælleskab - et sundhedshus i Vorgod-Barde.

Sundheds- og Ældreministeriet har i januar 2019 udbudt puljemidler, som kan søges til etablering, renovering og udbygning af sundhedshuse i hele landet. Formålet med puljen er at understøtte bedre lægedækning i alle dele af landet samt medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af faggrupper og aktører.

Det er kommuner og regioner, der kan søge om midler fra puljen, som er på i alt 207,6 mio. kr. i 2019. Midlerne kan anvendes til etablering eller renovering af læge- eller sundhedshuse, hvor myndigheden står som ejer af lokalerne, som herefter udlejes til praktiserende sundhedspersoner på markedsvilkår.

Et væsentligt kriterie for tildeling af puljemidler er, at myndigheden eller den praktiserende sundhedsperson selv bidrager til investeringen med en egenfinansiering. Dette er særligt gældende ved etablering af nye læge- og sundhedshuse samt ved større renoveringer i eksisterende huse.

Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget 6,394 mio. kr. til et nyt lægehus i Vorgod-Barde, betinget af at bygningen placeres ved Vorgod-Barde Hallen. Bygningen, der skal indeholde lægehuset, vil være kommunalt ejet - og lokalerne skal lejes ud på markedsvilkår. I forbindelse med planerne om byggeri af lægehus ved Vorgod-Barde Hallen har bestyrelsen og ledelsen foreslået, at der som en del af byggeriet opføres yderligere lokaler, der skal indeholde lokaler til fysioterapeuter og lignende sundhedspersoner, som kan tilbyde fysioterapi, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Lægelig behandling, genoptræning og vedligehold kan dermed samles i fælles, fysiske rammer i hallen.

Ovenstående planer har en samlet byggesum på ca. 12 mio. kr. Lokalerne til fysioterapi, genoptræning og vedligeholdelsestræning kan opføres for 6 mio. kr., hvilket er et større beløb, end Vorgod-Barde Hallens bestyrelse og ledelse har budgetteret med - hvorfor de søger om et anlægstilskud på 1. mio. kr.

Ansøgningen fra Vorgod-Barde Hallens bestyrelse og ledelse fremgår af bilag 1.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Sundhedslovens §§ 205a - 205c.

Økonomi

Vorgod-Barde Hallens bestyrelse og ledelse oplyser, at det vil koste 6 mio. kr. at opføre lokalerne til fysioterapi, genoptræning og vedligeholdelsestræning. Denne byggepris er højere end først antaget, og der ansøges derfor om 1 mio. kr. til medfinansiering af byggeriet (se ansøgers budget i bilag 2).

Overskydende midler fra Ildsjælepuljen kan finansiere et tilskud på 1 mio. kr. Ildsjælepuljen blev nedlagt 1. januar 2020, og de overskydende midler udgør 2.293.500 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen - herunder at anlægstilskuddet finansieres via overskydende midler fra Ildsjælepuljen.

Bilag Beslutning

Borgmesterens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ligestillingsredegørelsen

Sagsnr: 20-008351

Sagsfremstilling

Hvert tredje år udsendes ligestillingsredegørelsen, i den forbindelse drøfter og vurdere Byrådet, om der skal iværksættes nye indsatser til fremme af ligestillingen i kommunen. 

Ligestillingsredegørelse 2020, der beskriver perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020 drøftes i Økonomiudvalget og vedtages jævnfør ligestillingsloven i Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Formålet med den kommunale ligestillingsredegørelse er, at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne.

Kommunen benytter elektronisk indberetningsskema fra Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet til indberetning af ligestillingsredegørelsen, idet alle krav til indberetning til ministeriet samt offentliggørelse til borgere, dermed automatisk er opfyldt.
 
Indberetningsskemaet indeholder spørgsmål om personaleområdet og kerneydelser herunder kønssammensætning blandt ledere og i personaleområdet.

Ligestilling på personaleområdet:
Kommunen arbejder ud fra en fælles ligestillingspolitik.

Ligestilling i kerneydelser:
Fag- og stabsområderne har ikke udarbejdet en politik eller målsætninger for kønsligestilling vedrørende kerneydelser. Der arbejdes ud fra den fælles ligestillingspolitik.
I 2020 er der fra ministeriets side særligt fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande. Derfor er der i Ligestillingsredegørelsen i 2020 indhentet materiale vedrørende dette område.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser fra kommunerne vil blive offentliggjort på hjemmesiden link til hjemmesiden  omkring årsskiftet 2020/21.

Indstilling

 Økonomiudvalget drøfter Ligestillingsredegørelsen

Økonomiudvalget 26-05-2020
Drøftet. Fremsendes til Byrådets drøftelse.

Bilag Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Godkendelse af Vejledning og Forretningsorden for §18 støtte

Sagsnr: 20-003555

Sagsfremstilling

Byrådet bedes godkende "Vejledning om §18 støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune" og "Forretningsorden for §18 støtte i Ringkøbing-Skjern Kommune" - se vedhæftede bilag.

På baggrund af drøftelser på fællesmødet mellem Frivilligrådets formandskab og Social- og Sundhedsudvalgets formandskab april 2020, Frivilligrådsmøder d. 6. og 14. maj 2020 og Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 27. maj, og Social- og Sundhedsudvalgets arbejdsgruppe for §18 puljens møde d. 3. juni indstiller administrationen "Vejledning om §18 støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune" og "Forretningsorden for §18 støtte i Ringkøbing-Skjern Kommune" - til godkendelse.

Historik

Frivilligrådet har udtalt et ønske om, at forbedre ansøgnings- og behandlingsproceduren for uddelingen af §18 støtte i forhold til 2020 fordelingen

Social- og Sundhedsudvalget udmeldte på deres møde d. 18. december 2019, at Udvalget "ikke er tilfreds med, at de vedtagne fordelingsprincipper ikke er fulgt. Udvalget ønsker dog i begyndelsen af 2020 at se på proceduren for udmøntningen af §18 midlerne."

Frivilligrådet er desuden blevet tilsendt tre borgerhenvendelser angående fordelingen af midlerne fra §18 hovedpuljen.

Med afsæt i de tilsendte henvendelser, formandsskabets anbefalinger, og Frivilligrådets egne bemærkninger til forbedring af uddelingen af §18 Hovedpuljen fra fordelingsmøderne for 2020 besluttede Frivilligrådet at udforme et forslag til nye fordelingsprincipper for §18 støtte.

Dette forslag er blevet drøftet i Social- og Sundhedsudvalget, som derefter nedsatte en arbejdsgruppe, der har formet det endelige forslag til en ny vejledning for §18 puljerne og det endelige forslag til en ny forretningsorden for §18 puljerne.

Der pågår netop nu en proces for omorganisering af frivillighedsområdet, der skal sikre de bedst mulige rammer for det frivillige arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune ved at finde en administrativ besparelse på 500.000 kroner på frivillighedsområdet, samt at øge koordineringen af indsatserne på frivillighedsområdet og forenkle det administrative arbejde på frivillighedsområdet. Denne proces inkluderer også en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget af, hvordan §18 puljen bedst administreres i den kommende byrådsperiode. Grundet denne proces er det endnu uvist, hvor kompetencen for indstilling af §18 støtte til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget placeres i den kommende byrådsperiode. Indtil næste byrådsperiode er denne kompetence imidlertid hos Frivilligrådet i overensstemmelse med de til enhver tid vedtagne fordelingsprincipper.

Forslag til nye fordelingsprincipper

Frivilligrådet og Social- og Sundhedsudvalget har med deres forslag til nye fordelingsprincipper forsøgt at formulere et udkast til nye §18 fordelingsprincipper, som løser de problemer, som Frivilligrådet noterede ved evalueringen af 2020 fordelingsrunden. Disse problemer er:

 • "§18 Fordelingsprincipperne" og "Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune" skal skrives sammen, da begge henvender sig til potentielle ansøgere.

 • Cirkeldiagrammet i Fordelingsprincipperne med procentvise angivelser for støtteområder medfører en risiko for, at midler i §18 puljen ikke i tilstrækkeligt omfang bliver uddelt på trods af, at der er rigeligt med støtteværdige ansøgninger.

 • Med de nuværende principper er det vanskeligt at prioritere mellem foreninger, der har forskellige målgrupper, også når en eller flere af foreningerne har en bredt sammensat og forskelligartet deltagerskare.

 • Med den nuværende principper er det vanskeligt at lave en gennemsigtig prioritering mellem foreninger med forskelligt aktivitetsniveau.

 • Med de nuværende principper prioriteres der ikke tilstrækkeligt mellem landsdækkende og lokale foreninger

 • Kommunale-, private- og selvejende velfærdsenheder skal håndteres mere smidigt og særskilt, så de ikke behøver søge midler i §18 Hovedpuljen.

 • Med de nuværende principper er det vanskeligt at behandle ansøgninger om støtte til udflugter og rejser gennemsigtigt og ens. Der skal fastsættes et maksimalt beløb, der kan tildeles udgifter for henholdsvis brugere og frivillige på endagsture og flerdagsture.
 • Med de nuværende principper er det vanskeligt at behandle foreninger med forskellig formuestørrelse gennemsigtigt og ens. Der skal fastsættes et beløb for, hvor stor en forenings formue kan være pr. deltager, før ansøgeren ikke kan modtage støtte fra §18 puljen.

 • Der manglede klarhed om, hvilke udgifter der ikke kunne støttes. Det skal defineres om udgifter til generalforsamlinger, kontorhold og ”diverse” poster etc. dækkes af §18 puljen.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår følgende ændringer til §18 støtten:

Vedr. puljens målgruppe:

 • Udvalget foreslår at fjerne "ældre" der ikke på anden vis er socialt udsatte eller sårbare fra målgruppen for §18 støtten

Vedr. formuegrænse

 • Udvalget vedtog en formuegrænse på 400 kroner pr. deltager. Således fremgår det, af forslaget til vejledningen at:

"Har foreningen en formue på over 400 kroner pr. deltager i sine aktiviteter skal denne begrundes detaljeret eksempelvis, hvis der er lønnet personale, hvis der spares op, eller hvis foreningen afholder andre aktiviteter for andre brugere. Ringkøbing-Skjern Kommune forventer, at ansøgere også søger andre finansieringskilder."

Sammenskrivning af vejledning og fordelingsprincipper:

Udover "Fordelingsprincipper for §18-puljen 2020", var der udarbejdet en "Vejledning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune" - se vedhæftede bilag. Begge henvendte sig til §18 ansøgere. Social- og Sundhedsudvalget har med nu skrevet ét dokument til ansøgere, og ét dokument med forretningsorden for administration af §18 puljerne.

Social- og Sundhedsudvalgets arbejdsgruppe anbefaler i tillæg følgende ændringer:

Vedr. hvem der kan søge midler

 • Udvalgets arbejdsgruppe anbefaler, at den frivillige sociale indsats, som man kan søge §18 støtte til skal være kendetegnet ved, at alle inden for målgruppen kan deltage.

Vedr. egenbetaling og maksimal tilskudssats pr. deltager til aktiviteter, endagsture og flerdagsture.

 • Udvalgets arbejdsgruppe anbefaler, at der skal være en fastsat ramme for egenbetaling og en maksimal tilskudssats for deltagere og frivillige til aktiviteter, endagsture og flerdagsture. Således fremgår det af forslaget til vejledningen at:

"Tilskud og egenbetaling for arrangementer og aktiviteter

Ansøgere kan maksimalt få 50 kroners tilskud pr. deltager for hver aktivitetsdag/arrangement.

Det er i udgangspunktet påkrævet, at der indkræves egenbetaling fra deltagerne ved arrangementer og aktiviteter. Det er op til afholderen af disse aktiviteter at bestemme, hvordan egenbetalingen indkræves. I udgangspunktet forventes en gennemsnitlig egenbetaling på 20 kroner for voksne pr. aktivitetsdag og en gennemsnitlig egenbetaling på 10 kroner for børn og mindrebemidlede deltagere pr. aktivitetsdag. Hvis en ansøger mener at have mindrebemidlede deltagere ved sine arrangementer eller hvis ansøgeren på anden måde mener, at arrangementet bør fritages fra egenbetalingskravet, skal ansøgeren redegøre for dette forhold i ansøgningen.  

Der forventes ingen egenbetaling for aflastningstjenester, besøgstjenester og vågetjenester eller deltagere, der yder frivilligt arbejde ved den pågældende aktivitet.

Tilskud og egenbetaling for endagsture og flerdagsture

Ansøgere kan maksimalt få 300 kroners tilskud pr. deltager (inklusiv frivillige) pr. dag til endagsture eller flerdagsture.

Det er i udgangspunktet påkrævet, at der indkræves egenbetaling fra deltagerne ved endagsture og flerdagsture. Det er op til afholderen af disse aktiviteter at bestemme, hvordan egenbetalingen indkræves. I udgangspunktet forventes en gennemsnitlig egenbetaling pr. voksen på 200 kroner pr. dag og en gennemsnitlig egenbetaling på barn på 50 kroner pr. dag. Der er mulighed for en væsentlig reduktion i dette egenbetalingskrav for mindrebemidlede eller disses børn. Hvis en ansøger mener at have mindrebemidlede deltagere ved sine arrangementer eller hvis ansøgeren på anden måde mener, at endagsturen eller flerdagsturen bør fritages fra egenbetalingskravet, skal ansøgeren redegøre for dette forhold i ansøgningen.

Der forventes ingen egenbetaling af frivillige."

Vedr. midler afsat forlods til samarbejde med frivillige tilknyttet kommunale-, private- og selvejede velfærdsenheder:

 • Udvalget vedtog, at 20% af de §18 midler der kan søges til frivilligt socialt arbejde skal afsættes til frivillige sociale indsatser i tilknytning til kommunale-, private- og selvejende velfærdsenheder. Frivillighedskoordinatoren varetager fordelingen af disse 20%. Udvalgets arbejdsgruppe anbefaler følgende formulering:

"§18 Samarbejdspuljen indeholder ca. 185.000 kroner. Denne kan søges for ét år ad gangen af formelt og uformelt organiserede frivillige sociale indsatser tilknyttet kommunale enheder eller tilsvarende selvejende- eller private enheder eks. plejehjem, skoler eller børnehaver. Ansøgeren skal have en underskrift fra en ansat medansøger fra den pågældende enhed og ansøgningen skal ligeledes være underskrevet af den pågældende enheds leder. De tildelte midler stilles til rådighed for de frivillige i samarbejde med medansøgeren. Der er frist for ansøgninger 1. oktober og ansøgeren får svar senest 1. januar."

Administrationen vurderer, at underskriften fra ansatte medansøgere, samt den pågældende enhedsleder er en kvalificeret blåstempling af ansøgningen, der derfor ikke behøver yderligere behandling.

Videre proces og kommunikation til ansøgere

- Se vedlagt bilag med procesplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Social Service § 18: Byrådet skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.
• Stk. 2. Byrådet skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde
• Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af det enkelte byråd

Økonomi

Intet at bemærke

Effektvurdering

Intet at bemærke

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender arbejdsgruppens forslag til "Vejledning om §18 støtte til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune" og "Forretningsorden for §18 Støtte i Ringkøbing-Skjern Kommune".

Bilag Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Høringsvar til Energistyrelsens høring af miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd Havvindmøllepark

Sagsnr: 20-011154

Sagsfremstilling

Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd i offentlig høring. Der skal tages stilling til, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune skal afgive et høringssvar.

Baggrund

I 2012 indgik et bredt politisk flertal i Folketinget en aftale om Danmarks energipolitik. Målet med aftalen var, at en større andel af energiforbruget i Danmark fremover skal dækkes af vedvarende energi. I 2015 vandt Vattenfall udbuddet om anlæg og drift af vindmølleparken Vesterhav Syd. I forbindelse med planlægningen af projektet er en miljøkonsekvensrapport for Vesterhav Syd blevet udarbejdet.

Den 22. december 2016 meddelte Energistyrelsen herefter etableringstilladelse til Vesterhav Syd. Tilladelserne blev påklaget. Energiklagenævnet traf herefter den 20. december 2018 afgørelse og ophævede den del af etableringstilladelsen for Vesterhav Syd, som omhandler projektets miljøpåvirkninger, da disse ikke i tilstrækkeligt omfang belyste det konkrete projekt.

På denne baggrund har Vattenfall udarbejdet nye miljøkonsekvensrapporter for Vesterhav Syd, men alene for de marine dele af projekterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune har løbende afgivet høringssvar i processen, startende med screeningen i området i 2012. Byrådet sendte i august 2012 et positivt høringssvar til screeningsrapporten, der udpegede området som egnet til en kystnær havvindmøllepark.

I februar 2014 sendte daværende borgmester og kommunaldirektør på vegne af byrådet et ligeledes positivt høringssvar i forbindelse med 1. offentlighedsfase for etableringen af Vesterhav Syd Havvindmøllepark. 

Byrådet godkendt på mødet den 12. januar 2016, pkt. 1 et positivt høringssvar til VVM-redegørelsen for Vesterhav Syd.

På byrådsmødet den 19. februar 2019 pkt. 9 besluttede byrådet at sende et brev til Folketingets partier vedr. Vesterhav Syd, hvori Byrådet anmodede om, at muligheden for at vindmølleprojektet Vesterhav Syd flyttes længere væk fra kysten skal undersøges, samt at opstillingsmønstret ændres, så det opfylder betingelserne om et let opfatteligt mønster som forudsat i VVM-redegørelsen.

Miljøkonsekvensrapporten

I vurderingen af vindmøllernes og søkablernes indvirkninger på miljøet er relevante oplysninger fra den gamle rapport brugt sammen med andre nye offentligt tilgængelige informationer. Der er herudover også gennemført nye undersøgelser og beregninger.

Vattenfall ønsker at opstille 20 stk. Siemens vindmøller på hver 8,4 MW inden for det område, der er udpeget til havvindmølleparken. Vattenfall har valgt at placere de 20 vindmøller i en lige række langs den vestlige kant af undersøgelsesområdet, hvilket betyder at vindmøllerne er placeret ca. 9 km fra kysten. Tidligere var vindmøllerne opdelt i to rækker, som var placeret henholdsvis ca. 4-5 km fra kysten og ca. 6-9 km fra kysten, se bilag 2 - Visualisering af Alternativ.

Bemærkninger fra Plan

Vattenfall har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver de miljøpåvirkninger der kan opstå i vindmølleparkens anlægs- og driftsfase. Beboerne og turisterne langs kysten mellem Søndervig og Hvide Sande vil opleve vindmølleparkens visuelle og landskabelige påvirkninger som de primære miljøpåvirkninger. Vattenfall beskriver i miljøkonsekvensrapporten hvilke overvejelser og vurdering, der er foretaget i forbindelse med vindmøllernes opstillingsmønster. For en fyldestgørende beskrivelse af vindmølleparkens visuelle og landskabelige påvirkninger henvises der til miljøkonsekvensrapportens Ikke tekniske resumé og afsnit 5.13.

Vattenfall har udarbejdet støjberegninger i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten og det vurderes at støjen fra havvindmølleparken vil overholde gældende grænseværdier i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). For projektet vurderes støjgrænserne overholdt i stor afstand fra kysten for både normal og lavfrekvent støj. For en fyldestgørende beskrivelse af støjen fra vindmølleparken henvises der til miljøkonsekvensrapportens Ikke tekniske resumé og afsnit 4.8 og 4.9.

For øvrige emner se det ikke tekniske resumé eller miljøkonsekvensrapportens indholdsfortegnelse.

Proces

Miljøkonsekvensrapporten er blevet fremsendt til Energistyrelsen som ansvarlig myndighed og er vurderet i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Det er Energistyrelsens foreløbige vurdering, at projektet på det foreliggende grundlag ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkninger, og Energistyrelsen forventer dermed at kunne meddele tilladelse til projektet.

Energistyrelsen har sendt miljøkonsekvensrapporten for Vesterhav Syd Havvindmøllepark i offentlig høring i otte uger, sluttende den 30. juni 2020.

Efter høringsfristens udløb vil Energistyrelsen behandle de indkomne høringssvar og vil på baggrund heraf træffe endelig afgørelse i sagerne. Afgørelserne vil blive offentliggjort, og der vil være fire ugers klageadgang til Energiklagenævnet.

Energistyrelsen forventer at kunne meddele VVM-tilladelser til projekterne i september/oktober 2020 med henblik på, at Vattenfall kan påbegynde anlægsarbejdet hurtigst muligt herefter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler høringssvaret til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget 09-06-2020

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler høringssvaret til Byrådets godkendelse. Jesper Lærke tog forbehold for udkommet af borgermødet.

Niels Rasmussen og Kristian Bøgsted ønskede denne ændring tilføjet: "Det er fortsat Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske, at møllerne bliver placeret så tæt på projektområdets yderste grænse som muligt som er 20 km. fra kysten og i let opfatteligt mønster".Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag Beslutning

Et flertal i Byrådet bestående af Socialdemokratiet, Pia Vestergaard, Jørgen Rabjerg, Svend Boye Thomsen, Hans Østergaard, Jakob Agerbo, Erik Viborg, Bjarne Svendsen, Ole Nyholm Knudsen, Iver Enevoldsen og Jens Højland godkendte forslag til høringssvar. Imod stemte Kristendemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Niels Rasmussen, Jørgen Byskov, Jesper Lærke, Lise Juhl Hansen og Gitte Kjeldsen, idet disse ønskede følgende formulering indføjet i høringssvaret: "Det er fortsat Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske, at møllerne bliver placeret så tæt på projektområdets yderste grænse som muligt som er 20 km. fra kysten og i et let opfatteligt mønster".

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()

Kopier link til punktet  -   Print

12 Ejendomssag

Sagsnr: 20-011612

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. John G. Christensen udpeget til at deltage i eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

13 Ejendomssag

Sagsnr: 20-012084

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14 Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Gensidig orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Kristian Bøgsted ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing