Ringkøbing-Skjern Kommunes covid-19 billede - dekorativt billede

Bemærk:
Som et led i håndtering af COVID-19 er der ikke adgang for tilhørere i byrådssalen til byrådsmøderne.
Det er muligt at se byrådsmødet live her 
eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook side 

Dagsorden: 15. september 2020 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Bjarne Svendsen
 • Pia Vestergaard
 • Iver Enevoldsen
 • Erik Viborg
 • Lennart Qvist
 • Jens S. Højland
 • Henrik Andersen
 • Jørgen Rabjerg
 • Hans Østergaard
 • Hanne Simonsen
 • Linda Nielsen
 • Benjamin Morthorst
 • Svend Boye Thomsen
 • Niels Rasmussen
 • Søren Elbæk
 • Lise Juhl Hansen
 • Gitte Kjeldsen
 • Jørgen Byskov
 • Kristian Andersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Hans Pedersen
 • Kristian Bøgsted
 • Helge Albertsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Jakob Agerbo
 • John G. Christensen
 • Jesper Lærke
 • Irene Lund Pedersen
 • Trine Ørskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3: 1. behandling - budgetlægning for perioden 2021 - 2024

Sagsnr: 20-000467

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 27. og 28. august 2020, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - drift og anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2021

2022

2023

2024

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsgrundlag:

(beløb i 1.000 kr.)

2021

2022

2023

2024

Indkomstskat

9.291.448

9.446.720

9.614.727

9.805.083

Grundværdier:

 

 

 

 

Produktionsjord

4.057.787

4.065.903

4.069.968

4.074.038

Øvrige grunde

9.284.556

9.433.109

9.546.306

9.660.862

Dækningsafgift offentlig ejendom:

 

 

 

 

Grundværdier

57.829

57.829

57.829

57.829

Forskelsværdier

161.924

161.924

161.924

161.924

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 14. september 2020. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2020 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 1. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 21. september 2020 kl. 10.00.


Økonomiudvalget 08-09-2020
Administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Sagsnr: 20-000255

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. juli 2020. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere deltaljeret gennemgang.

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 20,014 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.
 • Nettovirkningen af finansielle poster forventes positiv med 77,488 mio. kr.
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 193 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et merforbrug på knap 69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.
 • Vedrørende jordforsyning forventes merudgifter for godt 10 mio. kr.
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. juli 2020 opgjort til 309,4 mio. kr.

I Søjlediagrammet nedenfor ses en grafisk præsentation af henholdsvis de centrale og decentrale driftsudgifter på udvalgsniveau samt for hele kommunen.

Driftsudgifter

Dette afsnit rummer en gennemgang af både de centrale og de decentrale områder.

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 20,014 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2019.

De forventede serviceudgifter er 13,143 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler, jf. ovenstående tabel.

Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 26. august 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på 10,176 mio. kr. inklusiv de decentrale områder.

For de centrale områder forventes et merforbrug på 8,77 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning i maj. Det forventede merforbrug på 8,77 mio. kr. er fordelt med et forventet mindre forbrug hos Sundhed og Omsorg på 1,2 mio. kr., som ved den seneste opfølgning forventede et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., samt et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 10 mio. kr. Ved den seneste budgetopfølgning i maj forventede Handicap og Psykiatri et merforbrug på 7,3 mio. kr.

Opgørelsen er eksklusiv corona-relaterede udgifter.

Indenfor Handicap og Psykiatri skyldes stigningen i det forventede merforbrug hovedsageligt nye og større støttebehov til borgere.

Det er hovedsageligt borgere i botilbud (§105 og §108) som giver merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri. Nedenfor er udviklingen i antal helårspersoner i botilbud opdelt på egne borgere i egne tilbud, køb og salg. Derudover er der en kurve som samler egne borgere, i både egne tilbud og i købte tilbud.

På de decentrale områder forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug i Sundhed og Omsorg på 3,153 mio. kr. og et forventet mindre forbrug i Handicap og Psykiatri på 1,747 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 18. august 2020.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 13,4 mio. kr., hvilket er et fald på 0,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen i maj 2020.

Der er i opfølgningen op-/nedjusteringer på områderne lægeerklæringer, løntilskud, forsørgerdelen for integrationsområdet, sociale formål, boligstøtteområdet samt driftsudgifter. For de forsikrede ledige er der fortsat et øget sagsantal grundet COVID-19, hvorfor der forventes et merforbrug på 16,7 mio. kr.

Nedenstående graf viser antal personer og antal fuldtidspersoner på A-dagpenge, hvor man kan se at der i juni 2020 er 950 personer på a-dagpenge svarende til 739 fuldtidspersoner. Antal personer er faldet i perioden april-juni 2020, mens antal fuldtidspersoner er faldet fra maj til juni 2020.

Tallene er fra jobindsats.dk

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 25. august 2020.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 1,454 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et mindre forbrug på 12.000 kr. Merforbruget er fordelt med et forventet merforbrug på det skattefinansierede område på 4,454 mio. kr. samt et forventet mindre forbrug på 3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Ændringen i det forventede regnskab vedrører det skattefinansierede område.  

Afvigelsen skyldes forventet merforbrug inden for vej og trafik samt Land og Vand. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen den 25. august 2020.

Samlet set forventes et mindre forbrug på 10,1 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder. Hos Børn og Familie forventes et mindre forbrug på 300.000 kr., mens Dagtilbud og Undervisning forventer et mindre forbrug på 9,8 mio. kr.

På de centrale områder forventes et mindre forbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug hos Børn og familie på 400.000 kr., og et forventet mindre forbrug hos Dagtilbud og Undervisning på 5,2 mio. kr. Samlet set er det en forbedring på 2,8 mio. kr. i forhold til den seneste budgetopfølgning fordelt med en forbedring på 1,2 mio. kr. i Dagtilbud og Undervisning samt en forbedring i Børn og Familie på 1,6 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af covid-19 er ikke medtaget i budgetopfølgningen.

For de decentrale enheder forventes et mindre forbrug på 5,3 mio. kr. fordelt med et forventet mindreforbrug i Børn og Familie på 700.000 kr. samt et forventet mindre forbrug i Dagtilbud og Undervisning på 4,6 mio. kr. Ved den seneste opfølgning pr. 31. marts, var der et forventet mindre forbrug på 3,1 mio. kr., som relaterede sig til Dagtilbud og Undervisning.

Inden for Børn og Familie er det interessant at følge udviklingen i antallet af anbringelser, som ses i nedenstående graf. Som det fremgår af oversigten, er der pr. 31. juli 2020 8 færre anbringelser end budgetlagt. De fleste af afgangene var planlagte, og har dermed været medtaget i tidligere budgetopfølgninger. Der har siden september 2019 været et fald i antallet af anbringelser.

 

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 18. august 2020.

Der forventes et samlet merforbrug på 505.000 kr., fordelt med et mindre forbrug på de centrale enheder på 62.000 og et merforbrug på de decentrale enheder på 567.000 kr. Merforbruget vedrører bibliotekerne og finansieres af overførte midler.

Økonomiudvalget: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at regnskabsresultatet på økonomiudvalgets område vil balancere med budgettet, hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.   

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 24. august 2020.

Der forventes et merforbrug indenfor Erhvervs- og Vækstudvalgets område på 4,606 mio. kr., hvilket er 1,003 mio. kr. højere end ved den seneste opfølgning i marts. Foruden et forventet mindre forbrug på energi, viden og Byfora for centerbyer vedrører de væsentligste ændringer et forventet merforbrug på vækstpuljerne. Der er betydelige uforbrugte midler i vækstpuljerne fra tidligere år, som blev overført til 2020. Der er planlagt forbrug af en del af de overførte midler til konkrete projekter, blandt andet fordi vækstpuljernes størrelse blev reduceret fra 2020, hvilket er årsagen til det forventede merforbrug. Merforbruget finansieres af overførte midler.

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018, 2019 og 2020.

Befolkningstallet er faldet med 262 borgere fra 1. januar 2020 og frem til og med juli 2020. I 2019 faldt befolkningstallet med 81 borgere i samme periode, mens befolkningstallet faldt med 2 borgere i samme periode i 2018.

Befolkningsudviklingen i 2020 har dermed været anderledes end i samme periode de to foregående år. I 2020 har der været færre nettoindrejste i perioden fra januar til og med juli, end i de to foregående år.

Derudover har der i perioden været færre fødsler i 2020 end de foregående år.

 

Tallene i tabellen er fra kommunens cpr-register, mens kvartalstallene er Danmarks Statistik.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen viser en forventet merindtægt på i alt 77,448 mio. kr. for konto 7 og 8.

Der forventes midtvejsreguleringer for 71,34 mio. kr., heraf midtvejsreguleringer af beskæftigelsestilskud på 34,38 mio. kr., midtvejsreguleringer af overførselsudgifter på 18,2 mio. kr., samt midtvejsreguleringer af tilskud og udligninger på 5,616 mio. kr. Derudover har kommunen modtaget 13,14 mio. kr. i kompensation for ekstra udgifter til Covid-19 til senere fordeling indenfor serviceudgifter.

Derudover har der været efterreguleringer for 6,1 mio. kr. På landsplan har der været større skattestigninger end tilladt, hvilket giver en kollektiv udgift for alle landets kommuner, hvor Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er 2,364 mio. kr. Derudover har vi fået en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 3,4 mio. kr., samt et særligt tilskud på godt 5 mio. kr. til kommuner med en dårligere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen for perioden første kvartal 2019 til første kvartal 2020.

Anlæg

Opfølgning på anlægsområdet viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2019 til 2020, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering af fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 193 mio. kr., hvilket er et merforbrug på knap 69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

KL og regeringen indgik i foråret en aftale om, at der ikke er noget anlægsloft for kommunerne i 2020 som følge af covid-19, med henblik på at understøtte erhvervslivet.

Jordforsyning

På jordforsyningsområdet forventes merudgifter for godt 10 mio. kr., hvor der ved sidste opfølgning var en forventning omkring et merforbrug på 2,8 mio. kr., som er lig oprindeligt budget.

Afvigelsen mellem de to opfølgninger skyldes hovedsageligt, at de forventede udgifter til boliggrunde er højere end ved den seneste opfølgning.

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Social- og Indenrigsministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den efterfølgende graf viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2016 til og med juli 2020. Den nederste graf (blå) viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler som den 31. juli 2020 var 309,4 mio. kr. Likviditeten lå på et stabilt niveau i 2019, men har været aftagende i de første syv måneder af 2020, hvilket skal ses i sammenhæng med et budgetteret kasseforbrug på godt 100 mio. kr. i løbet af 2020.

Den øverste graf (grøn) viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler, og udgør 31. juli 2020 447,8 mio. kr.

Deponerede midler er vokset de seneste par år, da den del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne kommunen selv beholder skal deponeres og frigives over 10 år med 1/10 årligt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, for byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 - anlæg Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-000248

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. juli 2020 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 146,248 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2019. Anlægsbudgettet er fordelt med 108,001 mio. kr. for det skattefinansierede område og 38,247 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. juli 2020 et samlet forbrug på i alt 19,862 mio. kr. fordelt med 17,613 mio. kr. på det skattefinansierede område og 2,249 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det forventede regnskab for 2020 udgør i alt 109,768 mio. kr. fordelt med 82,935 mio. kr. på det skattefinansierede område og 26,833 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

 

Skattefinansieret område:

Miljø og Natur
På Miljø og Natur forventes de afsatte puljer til naturområder og klimasikring anvendt. Herudover forventes Klimasikringsprojektet Skelbækken afsluttet i 2020.

Kultur, Natur og Fritid
Under Kultur, Natur og Fritid forventes de afsatte anlægspuljer anvendt. Der er igangsat et projekt til etablering af tår ved Tipperne. Det forventes at dette projekt vil beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr. og finansieres dels af Naturområder og Puljen til Skovhandleplan.

På Havneområdet er anlægspuljen fra 2020 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt. Puljen anvendes i 2020 til finansiering af kajanlæg og broer i Stauning Havn samt køb af ny kran Bork Havn, vedligeholdelsesprojekt i Bork samt opgradering af betalingssystemet

Trafik og Vej
For Trafik- og Vej er flere større projekter der er igangsat eller forventes igangsat og færdiggjort i 2020. Det drejer sig blandt andet om Forlægning af Sønderupvej, Videbæk (Arla), Cykelsti Videbæk-Sønderup samt Cykelstiprojekt i samarbejde med Varde Kommune. Herudover forventes der afholdt store udgifter i 2. halvår 2020 vedrørende vejprojekterne omkring Søndervig. 

Trafiksanering Holstebrovej, Skjern:
Der har været afholdt licitation på projektet, der er budgetsat med 2 mio. kr. Der er pt. anvendt knap 100.000 kr. til rådgiver. Billigste tilbud lyder på 2.519.785 kr. og der mangles derfor 620.000 kr. i budgettet. Det er meget begrænset hvad der kan reduceres i projektet hvis det skal gennemføres i sin helhed. Udvalget bedes derfor beslutte om projektet skal udsættes til senere eller om den manglende finansiering skal findes via en tillægsbevilling inden for udvalgets anlægsprogram eller via træk på kassen. Det bemærkes at ekstraudgiften kan finansiers af puljen til diverse småprojekter, hvor der resterer 716.000 kr.

Brugerfinansieret område:

På det brugerfinansierede område er der afsat godt 26 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere, som forventes anvendt. Det forventes, at den endelige udgift kendes ved næste budgetopfølgning.

I forbindelse med klimaprojektet Skelbækken (Naturkraft) skal Forsyningens andel af klimainvesteringer registreres i kommunens regnskab. Udgifterne til projektet lånefinansieres, hvorefter Forsyningen betaler afdragene på lånet. Regnskabet vil dermed gå i 0.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Teknik- og Miljøudvalget beslutter om projektet vedrørende trafiksanering, Holstebrovej i Skjern skal igangsættes med belslutning om finansiering.
 2. Teknik- og Miljøudvalget ved beslutning om at projektet igangsættes oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 620.000 kr. jf. den valgte finansiering.
 3. Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 tages til efterretning


Teknik- og Miljøudvalget 25-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning og anbefaler, at projektet vedrørende trafiksanering igangsættes med en tillægsbevilling på 620.000 kr. finansieret af puljen til diverse småprojekter.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Bioenergi Vest A/S. Kommunegaranti for låneoptagelse vedr. varmeprojekt ved Lalandia i Søndervig.

Sagsnr: 20-009328

Sagsfremstilling

Bioenergi Vest A/S ansøger ved brev af 21. august 2020 om kommunegaranti for optagelse af lån til finansiering af et varmeprojekt ved Lalandia i Søndervig i perioden 2020-2021. Der forventes samlede anlægsomkostninger til projektet på 20 mio. kr. Anlægsinvesteringerne forventes finansieret via optagelse af et 40-årigt lån i KommuneKredit.

Bioenergi Vest A/S er en del af den samlede koncern for Ringkøbing-Skjern Forsyning, og har til formål at drive varmeforsyningsvirksomhed i henhold til varmeforsyningsloven. Samtlige anlægsinvesteringer vil derfor være omfattet af den automatiske låneadgang, og kommunen kan som følge heraf stille garanti for låneoptagelsen, uden at den kommunale låneramme belastes.

Bioenergi Vest A/S og Lalandia har indgået aftale om leverance og køb af den varme, som det omhandlede anlæg skal producere. Den kommunale planlægningsmæssige del af projektet foregår i regi af Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Byrådet besluttede på sit møde den 10. oktober 2017, dagsordenens punkt 3, at der ved afgivelse af kommunegaranti for låneoptagelse foretaget af forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden vedtoges det, at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

• at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 20 mio. kr.

• at garantien gives underforudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af anlægsudgifter som beskrevet i ansøgningen

• at der ved afgivelse af garantien opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet

• at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling til næste års 31. marts.
Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Foreningen Ringkøbing Station. Ansøgning om kommunegaranti for lån til 1,15 mio. kr. til ungdomshus, cafe og ventesal.

Sagsnr: 20-016563

Sagsfremstilling

Foreningen Ringkøbing Station ansøger ved mail af 6. juli 2020 om kommunegaranti for optagelse af et 10-årigt lån på 1,15 mio kr. til Ringkøbing Stationsbygning, der skal fungere som dels et ungdomshus, dels en café, der skal drives som socioøkonomisk virksomhed. Samtidigt bevares ventesal for rejsende. 

Anlægsudgiften til ombygning af cafeen er anslået til 1,15 mio. kr. og skal drives af Erhvervsskolen Vestjylland. Ydelsen på dette lån er indeholdt i den aftale, der skal laves med Erhvervsskolen Vestjylland. Lånet forventes indfriet over en 10 årig periode

Projektet er anslået til 5 mio kr. Det påregnes, at midlerne hertil skaffes gennem fondsmidler m.v. Der er bevilget 1,526 mill. kr. fra Bente og Ib Malgaard Laursens Fond. Herudover indgår der i den vedlagte lejekontrakt med DSB, at DSB bidrager med 600.000 kr. til ombygningen. Der søges ligeledes midler fra følgende fonde: Velux Fonden, A.P. Møller Fonden og Egmont Fonden.

Økonomiudvalget besluttede d. 25. februar 2020 at imødekomme ansøgning fra foreningen Ringkøbing Station om tilskud til drift af Ringkøbing Station som ungdomshus, cafe og ventesal. Tilskuddet blev ydet med 181.000 kr i 2020, 145.000 kr. i 2021 og 217.000 kr. i 2022. Tilskuddet genvurderes i 2022 med henblik på eventuelt fortsat tilskud til driften.  

Formålet er at skabe et fælles mødested for alle unge på tværs af forskellig baggrund og muligheder – både for dem, der har udfordringer i livet og dem, der har mange ressourcer at trække på. Formålet er dermed at medvirke til at realisere et af kommunens indsatsområder i den ny ungdomspolitik om at etablere et ungdomshus for at sikre de unges trivsel samt udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stationen skal være et åbent sted for byens borgere, turister og ikke mindst for de rejsende med tog og bus, så stationen samtidig bevarer sin oprindelige funktion.

Der er indgået en lejeaftale med DSB om bygningen. Denne lejeaftale er fra DSB’s side uopsigelig i 10 år. Driftsudgifterne til denne lejeaftale er bl.a. indeholdt i den bevilling, økonomiudvalget gav d. 25. februar 2020. Foreningen Ringkøbing Station overtager bygningen pr. 1. september 2020, hvorefter der vil være mulighed for at gå i gang med ombygning m.v. Der vil ligeledes være mulighed for, at de unge vil kunne rykke ind og tage bygningen i brug.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. dec. 2013)

Økonomi

Lån til finansiering af projektet er ikke omfattet af den almindelige kommunale låneadgang. En garanti vil derfor medføre en tilsvarende reduktion i den kommunale låneramme, eller alternativt at kommunen skal deponere et tilsvarende beløb.

Ved deponering kan kommunen i låneperioden årligt udtrække en femogtyvendedel af det deponerede beløb. Ved låneaftalens ophør kan kommunen hæve det resterende deponerede beløb.

Effektvurdering

Stationsbygningen skal være med til at bidrage til, at der også på lang sigt vil være den nødvendige og tilstrækkelige arbejdskraft til byens virksomheder bl.a. ved at de unge mennesker, der vokser op i Ringkøbing, har lyst til at få deres voksenliv i Ringkøbing.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at kommunen yder garanti for låneoptagelse på 1,15 mio. kr.

 • at kommunen benytter sig af deponering, så lånerammen ikke reduceres.Økonomiudvalget 25-08-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af Helhedsplan Videbæk

Sagsnr: 20-014941

Sagsfremstilling

Formålet med dagsordenspunktet er en vedtagelse af Helhedsplan Videbæk.

Der henvises til Økonomiudvalgets dagsorden af den 6. februar 2018, hvor der blev truffet beslutning om en prioritering af helhedsplaner for byerne Ringkøbing, Videbæk, Stadil-Vedersø og Velling i nævnte rækkefølge.

Helhedsplan Videbæk er udviklet gennem en samskabende og nærværende proces, der har udviklet en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for Videbæk. Planen er blevet til i samarbejde mellem en række forskellige aktører i Videbæk, som blandt andet tæller skoleelever, erhvervsdrivende og borgere i alle aldre. Her ikke mindst en række lokale ambassadører og nøgleaktører i samråd med flere fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Et centralt element i processen har været et Åbent Værksted. Her var der en stærk lokal opbakning og et stort engagement, da et tidligere butikslokale i Bredgade blev omdannet til en base for udviklingen af planen.

Dette tværgående samarbejde hele processen igennem er med til at gøre helhedsplanen kvalificeret og meget realiserbar med et stort lokalt ejerskab.

I Helhedsplan Videbæk beskrives en langsigtet vision ”Et helstøbt Videbæk 2030”, strategiske temaer samt konkrete indsatsområder, der indeholder delprojekter og tiltag, som kan iværksættes her og nu.

Der er udpeget fire strategiske temaer, som Videbæk og omegn bør sætte fokus på i den fremtidige udvikling.

De fire strategiske temaer er:

 • Butiks- & erhvervsliv
  En ny attraktion ”Madkulturhuset” vil i samspil med en mindre fødevareklynge ”Food Valley”, inspireret af Silicon Valley, være en tiltrækningskraft for nye virksomheder – helt i tråd med at Videbæk er udpeget som fyrtårn for lokale fødevarer i Kommuneplanen.   

   

 • Byens identitet
  Der ligger et stort og uudnyttet potentiale i at styrke ”kunsten” som del af Videbæks identitet.

   

 • Ungdomsliv
  Fokus på et aktivt fritidsliv blandt store børn og unge vil bidrage til større trivsel.

   

 • Byliv & Byudvikling
  Koncentration af byliv vil være med til at understøtte byens handels- og butiksliv. Det kan ske dels gennem en byfornyelse af Bredgade i bymidten, dels ved etablering af offentlige funktioner som for eksempel et sundhedshus i den centrale bymidte.

I løbet af processen er der udpeget seks indsatsområder i byen, hvor der ligger et særligt potentiale for en udvikling af Videbæk hen imod visionen.

De seks konkrete indsatsområder er:

 • Bymidten
 • Videbækken
 • Skole og hal
 • Herborg Bakker
 • Kunstparken
 • Skovkilen

Indsatsområderne er af forskellig karakter, og derfor er forslagene til, hvordan de udvikles også meget forskellige. Nogle indsatsområder indeholder enkle og ukomplicerede delprojekter, der vil kunne iværksættes som et åbningsgreb. Andre indsatsområder kræver en langsigtet planlægning.

Derudover indeholder helhedsplanen en idébank med over 300 ideer, der er kommet ind igennem processen.

Efter en godkendelse i Byrådet afholdes en PARAT-TIL-START workshop med alle aktører i Videbæk og omegn. Her inviteres alle aktører til at indgå i nye relationer og partnerskab om at realisere helhedsplanens mange delprojekter. Arbejdsgrupper vil blive etableret og frivillige kræfter sættes i spil til at fortsætte udviklingen af Videbæk og omegn med baggrund i Helhedsplan Videbæk.

Til PARAT-TIL-START workshoppen vil der også være fokus på en prioritering af, hvor man lokalt ønsker at lægge indsatsen i forhold til at påbegynde arbejdet for en realisering af planen. Dette kan på sigt give et behov for en politisk stillingtagen til medfinansiering af et eller flere af helhedsplanens delprojekter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Helhedsplanen indeholder mange projekter og delprojekter.

Der er ikke afsat midler til realisering af projekterne.

Effektvurdering

Helhedsplanen sætter en retning for Videbæks udvikling. Byens kvaliteter, udviklingspotentialer og konkrete projekter er blevet koordineret og sat i spil, samtidig med at der er åbnet op for nye samarbejder og partnerskab.

Citat fra formanden for Videbæk Udviklingsforum, Torben Tobiasen:

”Det betyder rigtig meget, at folk har brændt for det her, og at de har haft indflydelse. Det giver et bredt ejerskab til udviklingsplanerne, og nu får vi en plan, så vi kan trække i samme retning. 

Dét tror jeg virkelig kommer til at betyde noget, når vi for eksempel kommer til fonde for finansiering, at vi har en fælles helhedsplan for byens udvikling.”

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler Byrådet:

 • at Helhedsplan Videbæk vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Ole Nyholm Knudsen.Økonomiudvalget 25-08-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et centerområde ved Søndergade/Kirkevej, Hvide Sande

Sagsnr: 18-034065

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 445 blev vedtaget af Byrådet den 21. april 2020.

Forslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 4. maj 2020 til og med den 29. juni 2020. Der er ikke modtaget bemærkninger til forslagene.

En endelig vedtagelse af planerne vil give mulighed for center i form af kontorer, kulturinstitutioner, spisested, blandet bolig og erhverv mm. hvor der tidligere har været rådhus.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Anvendelsen af området til centerformål vil styrke aktiviteterne bredt i Hvide Sande by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 445 for et område til centerformål ved Søndergade/Kirkevej, Hvide Sande vedtages endeligt.Teknik- og Miljøudvalget 25-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

10: Godkendelse af årsregnskab 2019 Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 20-000967

Sagsfremstilling

Brand & Redning MidtVests årsregnskab forelægges for interessentkommunerne til godkendelse.

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31 december.

I 2019 har Brand & Redning MidtVest haft en omsætning på 47,97 mio. kr. fordelt med 37,75 mio. kr. i kommunalt tilskud fra de tre ejerkommuner og 10,2 mio. kr. fra faktureringen af opgaver udført af Brand & Redning MidtVest.

De samlede driftsudgifter i 2019 har været på 47,9 mio. kr., hvoraf personaleudgifter og kontrakt med Falck udgør de to største poster med henholdsvis 16,6 mio. kr. og 17 mio. kr.

Samlet blev driftsresultat for Brand og Redning MidtVest et mindreforbrug på 61.000 kr.

Regnskabet er godkendt i Beredskabskommissionen den 5. maj 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet årsregnskabet godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Hans Pedersen, Ole Nyholm Knudsen.

Økonomiudvalget 25-08-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

11: Endelig regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr: 20-008626

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye affaldsordning for kildesortering af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune skal Regulativet for Husholdningsaffald opdateres, så det er svarende til forholdende i den nye madaffaldsordning.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. maj 2020 udkastet til nyt regulativ for husholdholdningsaffald.

Udkastet har efterfølgende været i offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 8. juni til 6. juli 2020.

Der er ikke kommet nogen bemærkninger til udkastet for regulativet i forbindelse med høringsperioden. Der er derfor ikke lavet ændringer i det endelige regulativ for husholdningsaffald i forhold til udkastet.

Til orientering er regulativet udarbejdet efter lovbestemte retningslinjer gennem Energistyrelsens portal NSTAR. Visse dele af regulativet består af obligatorisk tekst og andet af fritekst. Visse elementer vil derfor først kunne opdateres når regulativet er godkendt af Byrådet. Dette gælder f.eks. navn på borgmester, samt kontaktperson for regulativ mv. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder:

 • Miljøbeskyttelsesloven
 • Affaldsbekendtgørelsen
 • Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.
 • Batteribekendtgørelsen
 • Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
 • Emballagebekendtgørelsen

Økonomi

Affald og Genbrug er et bruger-financieret område.

Ændringerne i husholdningsregulativet påvirker ikke direkte taksterne.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget at oversende sagen til Byrådet til godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget 25-08-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

12: Tillæg til Kvalitetsrapporten 2019

Sagsnr: 19-020496

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet udsendte den 13. marts 2020 en ny bekendtgørelse for indholdet af kvalitetsrapporten i folkeskolen med virkning fra den aktuelle kvalitetsrapport.

Den nye bekendtgørelse betyder, at der er nye krav til oplysningerne i Kvalitetsrapporten for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler. Da Ringkøbing-Skjern Kommune allerede har kørt den ordinære proces med Kvalitetsrapporten 2019, skal der udarbejdes et tillæg med de nye indikatorer.

Der er tre nye punkter til Kvalitetsrapporten 2019:

1) Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver i skoleåret 2018/2019.

2) Redegørelse for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/2020.
(De frigivne midler er fra afkortningen af skoleugen for indskolingen jf. justeringen af Folkeskolereformen foråret 2019, samt den tildelte DUT-regulering).  

3) Redegørelse for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne ressourcer i skoleåret 2019/20.

Indikatorer for Ringkøbing-Skjern Kommune

1) Andelen af elever i Ringkøbing-Skjern Kommune, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, ligger en smule over landsgennemsnittet.

2) Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har hovedsageligt anvendt de frigivne midler til kvalitetsløft af den understøttede undervisning til holddeling, samt to-voksen undervisning.

3) De skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har valgt at benytte muligheden for at fravige undervisningstidens mindste varighed, har hovedsageligt anvendt de frigivne ressourcer til to-voksen undervisning, samt faglig og social støtte. 

Tillægget til Kvalitetsrapporten skal være godkendt i kommunalbestyrelsen senest 1. oktober 2020. Forinden drøftelsen i kommunalbestyrelsen har tillægget til Kvalitetsrapporten 2019 været til udtalelse i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes udtalelser er medtaget sidst i Kvalitetsrapporten.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 204 af 13 marts 2020 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

Ingen bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til Kvalitetsrapporten 2019 oversendes til godkendelse i Byrådet.

Børne- og Familieudvalget 25-08-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

13: Brugen af private konsulenter på det sociale område

Sagsnr: 19-013936

Sagsfremstilling

Der har været kritik af kommunernes brug af private konsulentfirmaer til vurdering af borger, indsats, kvalitet og pris på det specialiserede socialområdet i medierne i december 2019.  

Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2019 indgået en kontrakt med Brorson Consult efter "no cure no pay" princippet. Denne kontrakt er siden ophørt.

I december har Social- og Indenrigsministeren bedt Ankestyrelsen vurdere, hvorvidt der skal rejses tilsynssag overfor de 26 kommuner, der har kontrakter med eksterne konsulenter som Brorson Consult. På den baggrund har Byrådet den 20. december 2019 modtaget en anmodning fra Ankestyrelsen om at afgive høringssvar på spørgsmål om samarbejdet. Høringssvaret blev præsenteret på møde i Social og Sundhedsudvalget den 22. januar 2020, og i Byrådet den 18. februar 2020.

Ankestyrelsen har den 24. juni 2020 afgivet en generel udtalelse om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område. Som led i Ankestyrelsens videre undersøgelse af sagen beder Ankestyrelsen Byrådet om at besvare yderligere spørgsmål. Byrådets svar vil sammen med det materiale, som Ankestyrelsen allerede har modtaget fra kommunen, indgå i deres endelige samlede vurdering af kommuners brug af private konsulenter.

Det er Ankestyrelsens vurdering, at det er ulovligt at anvende et konsulentfirma til sagsforberedende arbejde, hvis kommunen aflønner konsulentfirmaet efter "no cure no pay"- princippet. Det indebærer, at hvis kommunen aktuelt anvender et konsulentfirma til sagsforberedende arbejde med aflønning efter "no cure no pay"- princippet, skal denne anvendelse ophøre straks.

Ankestyrelsen beder Byrådet om at oplyse, om ovenstående giver anledning til, at kommunen ophører med sådan anvendelse af konsulentbistand, i det omfang selve kontrakten ikke allerede af andre grunde er ophørt.

 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at kommunen ikke længere har en kontrakt med et privat konsulentfirma efter "no cure no pay" princippet. 

Det er endvidere Ankestyrelsens vurdering, at eventuelle konkrete afgørelser, der er truffet overfor borgerne på baggrund af sagsforberedende arbejde fra konsulentfirmaet, som udgangspunkt vil være ugyldige, medmindre habilitetsmanglen undtagelsesvis efter en konkret vurdering ikke har haft betydning for afgørelsens resultat.

Ankestyrelsen beder Byrådet oplyse, i hvor mange sager, der er truffet afgørelse på baggrund af sagsforberedelse med private konsulenter, der er aflønnet efter "no cure no pay" princippet.

 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at kommunen har truffet afgørelse i 0 sager.

Ankestyrelsen skal endvidere bede kommunen oplyse, hvor mange af disse afgørelser, kommunen har genoptaget, samt hvor mange af afgørelserne, kommunen har vurderet, er ugyldige samt udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprindelige afgørelse er ugyldig.

 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at kommunen har genoptaget 0 sager.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at kommunen har vurderet af 0 ud af de 0 sager er ugyldige.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at udfaldet af sagen i de sager, hvor kommunen har vurderet, at den oprindelige afgørelse er ugyldig er 0 sager.
 • Der er ikke sager, hvor Ankestyrelsen som seneste myndighed har truffet afgørelse i sagerne.

Ankestyrelsen beder Byrådet oplyse, hvordan kommunen vil sikre, at borgere, der ikke har fået en afgørelse, ikke bliver stillet dårligere som følge af, at disse er indgået i konsulentfirmaets gennemgang. 

 • Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at der ikke er ændret i borgernes handleplaner og bestilling til botilbud men alene i afregningsprisen mellem kommunen og botilbuddet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

”lov om kommunernes styrelse §§ 47 og 48”.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet, at svarene til Ankestyrelsen godkendes.Social- og Sundhedsudvalget 26-08-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 08-09-2020
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

14 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing