Ringkøbing-Skjern Kommunes covid-19 billede - dekorativt billede

Bemærk:
Som et led i håndtering af COVID-19 er der ikke adgang for tilhørere i byrådssalen til byrådsmøderne.
Det er muligt at se byrådsmødet live her 
eller på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook side 

Dagsorden: 22. december 2020 kl. 16:00

Afholdes virtuelt
Byrådet

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Lennart Qvist
 • Linda Nielsen
 • Trine Ørskov
 • Svend Boye Thomsen
 • Helge Albertsen
 • Niels Rasmussen
 • Jens S. Højland
 • Kristian Andersen
 • Hanne Simonsen
 • Kristian Bøgsted
 • Erik Viborg
 • Gitte Kjeldsen
 • Hans Østergaard
 • Jørgen Rabjerg
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Henrik Andersen
 • Jørgen Byskov
 • Hans Pedersen
 • Jesper Lærke
 • Jens Erik Damgaard
 • Søren Elbæk
 • Iver Enevoldsen
 • John G. Christensen
 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

2: Fremtiden for Højmark Skole

Sagsnr: 20-025737

Sagsfremstilling

Byrådet skal tage stilling til, om et forslag om lukning af Højmark Skole pr. 1. august 2021 skal sendes i høring.

Byrådet har den 17. november 2020 udsendt et høringsforslag om skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ifølge dette er minimumsstørrelsen for en folkeskole i Ringkøbing-Skjern Kommune 60 elever med virkning fra og med skoleåret 2022 – 2023.

Efterfølgende har Børne- og Familieudvalget og andre medlemmer af byrådet haft et møde med skolebestyrelsen på Højmark Skole. Skolebestyrelsen har her og senere i et brev til byrådet givet udtryk for, at man gerne vil starte en friskole allerede pr. 1. august 2021. Elevtallet på Højmark Skole er pt. under 60.

Hvis byrådet beslutter at lukke Højmark Skole, anbefaler administrationen, at skolens distrikt lægges til Lem Skoles distrikt.

Byrådet er indkaldt ekstraordinært for at behandle sagen vedrørende Højmark Skole for at overholde de formelle procedureregler ved lukning af en folkeskole. Lukning af en skole kræver, at et forslag har været udsendt i høring i minimum 8 uger, og at endelig beslutning herefter først kan træffes efter yderligere 4 uger, hvis der kommer indsigelser mod forslaget. Forslaget skal desuden vedtages endeligt senest 1. marts i det år, lukningen skal træde i kraft.

Hvis byrådet ønsker at udsende et nyt høringsforslag, hvorefter Højmark Skole lukker pr. 31.07.2021, vil forslaget blive udsendt i høring umiddelbart efter byrådsmødet. Hvis der ikke kommer indsigelser mod forslaget i høringsperioden, vil byrådet blive indkaldt ekstraordinært igen inden den 1. marts 2021. På dette møde vil forslaget kunne vedtages endeligt.

Hvis der kommer indsigelser mod forslaget i høringsperioden, er det ikke muligt at vedtage forslaget inden den 1. marts. Sagen vil derfor først blive behandlet igen på et ordinært møde i byrådet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge folkeskolelovens § 40 stk. 2 træffer byrådet beslutning om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ifølge bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 gælder

 • At forslag om en skolenedlæggelse skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.
 • At offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse som minimum skal ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.
 • At et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange at få sin afvigende mening offentliggjort med en kort begrundelse.
 • At der skal fremsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelserne mv. mod forslaget,
 • At senest samtidigt med offentliggørelsen skal forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen ved den berørte skole,
 • At Byrådet kan vedtage forslaget endeligt efter udløbet af høringsfristen og efter indhentet udtalelse fra den berørte skole. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan det tidligst vedtages 4 uger efter udløbet af høringsfristen.

Af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 følger desuden:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Økonomi

Af skolestrukturudvalgets rapport side 10 fremgår det, at besparelsen ved lukning af Højmark skole er 2,15 mio. kr. årligt. Forudsætningerne i denne beregning er, at bygningen i Højmark lukkes, og at eleverne overflyttes til Lem Skole.

I den nuværende situation, hvor folkeskolen nedlægges og erstattes af en friskole pr. 1. august 2021 bliver den årlige besparelse derimod 2,8 mio. kr. Dog bliver besparelsen i 2021 på ca. 2 mio. kr., idet kommunens afregning til Staten for undervisningen i perioden 1.8. - 31.12.2021 først afregnes i 2022.

Forudsætningerne i ovenstående er, at alle eller hovedparten af de nuværende elever på Højmark skole fortsætter i friskolen.

Afhængig af om der oprettes en SFO under den nye friskole, eller om pasningen af skolebørnene i 0. - 3. klasse fortsætter i kommunalt regi, vil der også på dette område komme ændrede økonomiske forhold.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager stilling til, om følgende forslag skal sendes i høring:

Byrådet har den 17. november 2020 udsendt et høringsforslag om at fastsætte minimumsgrænsen for folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune til 60 elever med virkning fra skoleåret 2022 -2023. Elevtallet på Højmark Skole aktuelt er under 60, og skolebestyrelsen vil gerne starte en friskole allerede pr. 1. august 2021.

Byrådet foreslår på den baggrund, at Højmark Skole lukker pr. 31.07 2021, såfremt der ikke inden høringsfristens udløb er fremsat indsigelse herimod. Højmark Skoles distrikt lægges ind under Lem Skoles distrikt.

Hvis der fremsættes indsigelse inden udløbet af høringsfristen, forslår Byrådet, at den foreslåede ændring af skolestrukturen gennemføres pr. 31.07 2022.


Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kopier link til punktet  -   Print

3 Gensidig information

Sagsnr:

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

 

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing