Referat: 19. januar 2021 kl. 16:00

Afholdes virtuelt
Byrådet

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Pia Vestergaard
 • Jørgen Byskov
 • Benjamin Morthorst
 • Bjarne Svendsen
 • Jesper Lærke
 • Hans Østergaard
 • Søren Elbæk
 • Helge Albertsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Iver Enevoldsen
 • Kristian Bøgsted
 • Gitte Kjeldsen
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Hans Pedersen
 • Linda Nielsen
 • Niels Rasmussen
 • Irene Lund Pedersen
 • Erik Viborg
 • Jens S. Højland
 • Jakob Agerbo
 • John G. Christensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Lennart Qvist
 • Henrik Andersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Kristian Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partiskifte for byrådsmedlem Jesper Lærke

Sagsnr: 20-009858

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jesper Lærke har ved mail af 5. januar 2021 meddelt borgmesteren, at han pr. 4. januar 2021 er blevet medlem af Kristendemokraterne.

Jesper Lærke meddelte borgmesteren den 30. april 2020, at han ikke længere var medlem af Fjordlisten, og at han forsatte sit hverv i byrådet som løsgænger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren fremsender sagen til byrådets orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Bomidtvest. Skema B for 38 almene boliger på Bredgade 78-86 i Videbæk

Sagsnr: 17-035321

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 18. december 2020 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema B for opførelse af 38 almene familieboliger på Bredgade 78-86 i Videbæk.

Byrådet har på sit møde den 31. marts 2020, dagsordenens punkt 4, godkendt skema A for det pågældende projekt. På daværende tidspunkt forventedes de samlede omkostninger ved byggeriet at udgøre 81,5 mio. kr. Efter afholdelse af licitation har Bomidtvest nu udarbejdet skema B, hvor den samlede anskaffelsessum for byggeriet fortsat er opgjort til i alt 81,5 mio. kr. For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 842 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en gennemsnitlig månedlig husleje på 7.370 kr.

De i alt 38 boliger vil blive placeret i 3 etagehuse - med 1 etagehus med 4 etager og 2 etagehuse med 5 etager. Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven, og med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 71,7 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,6 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 8,1 mio. kr.

For så vidt angår realkreditlånet på 71,7 mio. kr. er det jfr. almenboligloven fastlagt, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Idet aktuelle tilfælde vil kommunen skulle garantere for 68,05 %af lånet, svarende til ca. 48,8 mio. kr. Ved eventuelle tab på kommunens garanti, vil halvdelen af kommunens udgifter i givet fald blive refunderet af Landsbyggefonden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Ved budgetlægningen for 2020-2021 blev der afsat beløb til grundkapitalindskuddet med kommunens bidrag til finansieringen af boligprojektet.

Afgivelse af kommunegaranti vedrørende lån optaget af almene boligorganisationer påvirker ikke den kommunale låneramme.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse:

 • at det fremsendte skema B godkendes.
 • at den budgetterede gennemsnitlige månedlige husleje på 7.370 kr. godkendes.
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 48,8 mio. kr., svarende til ca. 68,02 % af realkreditlånet på ca. 71,7 mio. kr.
 • At kommunen i 2021 yder grundkapitalindskud på ca. 8,1 mio. kr., som finansieres af et tilsvarende rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet for 2020.

 • at endelig fastlæggelse af garanti- og lånebeløb sker i forbindelse med fremsendelse af skema C.

 Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

BilagBeslutning

Hans Pedersen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Linda Nielsen stemte imod.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Lem Hallen - ansøgning om kommunegaranti til solceller og LED-belysning

Sagsnr: 20-022229

Sagsfremstilling

Lem Hallen søger om kommunegaranti til at optage et 15-årigt lån i Kommunekredit på i alt 421.000 kr. til etablering af solceller på Multisalen ved Lem Hallen samt installation af LED belysning i kantinen, foyer og mødelokale.

Lem Hallen har i samarbejde med Ingeniørgruppen Vest lavet en udregning på Solceller anlæg til montering på Multisalen, samt installation af LED belysning i de lokaler, der ikke er udskiftet endnu. Den samlede investering vil give et estimeret driftsbesparelse på knap 76.000 kr. årligt.

Jf. lånebekendtgørelsen kan der ydes kommunegaranti for låneoptagelse til finansiering af energianlæg, som alene er medvirkende til at nedbringe eget energibehov. Ifølge bekendtførelses § 2 er der mulighed for, at der kan optages lån til udgifter ved energibesparende foranstaltninger i bygninger eller anlæg. Ved energibesparende foranstaltninger forstås:

a) sådanne foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,

b) udskiftning af lyskilder og armaturer til mere eløkonomiske typer, anskaffelse af automatik til regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af elanlæg og elapparater i øvrigt til eløkonomiske typer og

c) foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.

Som følge af Kommunekredits nuværende strikse politik om optagelse af lån, vil der muligvis skulle optages lån ved anden kreditinstitution.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen, bek. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en kommunegaranti for lån til finansiering af energianlæg og energibesparende foranstaltninger ikke vil påvirke den kommunale låneramme. Det bemærkes videre, at der søges om 100% lån på investeringen. Jf. Byrådets beslutning af 18. december 2012 skal lån med kommunegaranti som udgangspunkt optages i KommuneKredit, og lånebeløbet må højst udgøre 75 % af anlægsudgifterne ved etablering af energianlægget.

Det bemærkes, at der ikke er anvendt samme regel om max 75 % lån i andre tilfælde af godkendelser af kommunegaranti. Der er desuden dispenseret fra reglen i forbindelse med godkendelse af kommunegaranti til ROFI-Centreret til energibesparende foranstaltninger.

Effektvurdering

Investeringen vil medføre en forbedret grøn profil og driftsøkonomi for Lem Hallen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om,

 1. at der godkendes en kommunegaranti til at Lem Hallen kan optage et lån på 421.000 kr. svarende til 100 % af anlægsudgifterne i Kommunekredit eller anden kreditinstitution til energiinvesteringsprojekterne.
 2. at der dispenseres fra reglen fra reglen om, at der max kan lånes 75% med kommunegaranti, da der er tale om energirenoveringer.


Kultur- og Fritidsudvalget 08-12-2020

Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om

 1. at der godkendes en kommunegaranti til at Lem Hallen kan optage et lån på 421.000 kr. svarende til 100 % af anlægsudgifterne i Kommunekredit eller anden kreditinstitution til energiinvesteringsprojekterne.
 2. at der dispenseres fra reglen fra reglen om, at der max kan lånes 75% med kommunegaranti, da der er tale om energirenoveringer


Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Corona-relaterede merudgifter aftaleenheder og beskæftigelsesområdet i regnskabsåret 2020

Sagsnr: 20-000322

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet anmodes om formelle tillægsbevillinger vedrørende corona-relaterede merudgifter i 2020, til aftaleenheder og beskæftigelsesområdet.

KL og regeringen forhandlede sig i foråret 2020 frem til betydelige statslige kompensationer til kommunerne i 2020, med henblik på dækning af kommunernes corona-relaterede merudgifter på såvel serviceområderne som beskæftigelsesområdet. Den statslige kompensation til kommunerne er i efteråret 2020 udbetalt som såkaldte midtvejsreguleringer. I alt har Ringkøbing-Skjern kommune modtaget knap 77,5 mio. kr., hvoraf en mindre del er efterreguleringer for 2019. De ekstra statsmidler er modtaget til følgende:

Midtvejsreguleringer 2020:

Beløb i 1.000 kr.

Beskæftigelsesområdet:

 

Midtvejsregulering af overførselsudgifter

18.204

Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud

34.380

I alt beskæftigelsesområdet

52.584

Serviceområderne:

 

COVID-19 kompensation

13.140

Midtvejsregulering tilskud og udligning

5.616

I alt serviceområderne

18.756

I alt midtvejsreguleringer 2020

71.340

Efterreguleringer 2019 mv.

 

Særlig tilskud dårlig udvikling ledighed

5.028

Beskæftigelsestilskud

3.444

Kollektiv sanktion skattestigninger 2019-2020

-2.364

I alt samlet midtvejs- og efterreguleringer mv.

77.448

Oversigten ovenfor viser, at der som midtvejsreguleringer i 2020 er modtaget knap 52,6 mio. kr. til beskæftigelsesområdet og knap 18,8 mio. kr. til serviceområderne. Midtvejsregulering tilskud og udligning er DUT-kompensationer til en lang række mindre sager, hvor der i budgettet for 2021-2024 er givet DUT-kompensation til relevante områder i sager med beløb over 100.000 kr. Det modtagne beløb på 5,6 mio. kr. for 2020 er ikke udplaceret til nogen driftsområder, og er således ikke disponeret.

Kompensation til aftaleenheder for corona-relaterede merudgifter

Byrådet besluttede i sit møde den 18. august 2020, pkt. 15, at den modtagne statslige kompensation til corona-relaterede merudgifter i 2020 på serviceområderne, udkonteres til aftaleenhederne til dækning af nettoudgifter til corona-relaterede udgifter ved regnskabsårets udgang. Nærværende sag handler om den formelle tillægsbevilling hertil.

Foreløbig er aftaleenhedernes corona-relaterede merudgifter i 2020 opgjort til 17,1 mio. kr. Der skal foretages en endelig opgørelse i januar 2021 når regnskabsåret er afsluttet, hvorefter udkonteringen sker. Det forventes, at den endelige opgørelse vil udgøre 17-18 mio. kr.

Den statslige COVID-19 kompensation udgør 13,1 mio. kr., jf. oversigten ovenfor, og er således ikke tilstrækkeligt til dækning af aftaleenhedernes merudgifter på 17-18 mio. kr. Det indstilles derfor, at restfinansieringen sker af midtvejsreguleringen på 5,6 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning. Derved er der i alt knap 18,8 mio. kr. som ramme til kompensering af aftaleenhederne.

Det skal bemærkes, at KL og regeringen i december 2020, har haft en opfølgende drøftelse af COVID-19 kompensationen til kommunerne, men har udskudt den endelige drøftelse heraf til foråret 2021, når regnskabsresultaterne for 2020 er kendte.

Det skal endvidere bemærkes, at finansministeren har meddelt, at kommunerne også for 2021 vil blive kompenseret for merudgifter relateret til COVID-19, herunder udgifter til ekstra rengøring. KL og regeringen forhandler størrelsen af kompensationen for 2021 til foråret i forbindelse med forhandlingerne om en økonomiaftale for 2022.

Endelig skal det bemærkes, at der også på centrale poster på nogle udvalgsområder, er henholdsvis merudgifter og mindre udgifter på serviceområder, relateret til COVID-19. For udvalgene under ét balancerer merudgifter med mindre udgifter, og der er ikke overførselsadgang mellem budgetår på disse poster. Disse poster er medtaget i de månedlige budgetopfølgninger på centrale områder. Nærværende sag om tillægsbevilling omfatter derfor kun aftaleenhederne, der har overførselsadgang mellem budgetår.

Kompensation til beskæftigelsesområdet for corona-relaterede merudgifter mv.

Den seneste budgetopfølgning pr. 30. november 2020, viser en forventet merudgift med 27,2 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Når der sammenlignes med regnskabet for 2019, kan der konstateres stigning/fald i udgifterne på særlig følgende større områder:

Stigning dagpenge forsikrede ledige

+24 mio. kr.

Lavere refusionsprocent store overførselsudgifter

+7 mio. kr.

Stigning bruttoudgifter sygedagpenge

+12 mio. kr.

Stigning bruttoudgifter ledighedsydelse

+6 mio. kr.

Udgifter seniorpension (ny fra 2020)

+4 mio. kr.

Fald bruttoudgifter beskæftigelsesindsats

-20 mio. kr.

Ekstra statsrefusion regnskabsårene 2017-2019

-6 mio. kr.

I alt netto udgiftsvækst nævnte poster

+27 mio. kr.

De betydelige midtvejsreguleringer på knap 52,6 mio. kr. fra Staten på beskæftigelsesområdet, omfatter stigende udgifter som følge af COVID-19, samt ny lovgivning med udgiftsmæssige konsekvenser. De stigende udgifter i Ringkøbing-Skjern kommune ligger betydeligt under kompensationen fra Staten, hvilket er udtryk for, at Ringkøbing-Skjern ikke er så hårdt ramt af COVID-19 som andre dele af landet.

Oversigten ovenfor viser, at den største stigning er dagpenge til forsikrede ledige, og hænger sammen med den øgede ledighed som følge af corona-situationen. Lovgivningsmæssigt er der sket forlængelse af sygedagpengeperioden således, at ingen borgere overføres til jobafklaringsforløb før efter 1. februar 2021. Det har naturligt medført, at flere borgere er på sygedagpenge i 2020. En mindre del af midtvejsreguleringen vedrører kompensation for kommunernes udgifter til seniorpension.

Det indstilles, at Beskæftigelsesudvalget kompenseres med en formel tillægsbevilling på 27,2 mio. kr. baseret på seneste budgetopfølgning, finansieret af den statslige kompensation til beskæftigelsesområdet på knap 52,6 mio. kr.

Den resterende del af den modtagne statslige kompensation, der efter tillægsbevillingen vil udgøre knap 25,4 mio. kr., anbefales hensat til 2021, med henblik på finansiering til:

 • Eventuel tilbagebetaling til Staten, såfremt det til foråret 2021 viser sig, at kommunerne har fået for høj midtvejsregulering. Det kan også vise sig, at kommunerne har fået for lidt i midtvejsregulering, når regnskabsresultaterne for 2020 for kommunerne under ét kendes. Det kan således gå begge veje.
 • Til dækning i 2021, såfremt det viser sig, at budgettet i 2021 ikke er tilstrækkeligt. Dette vil i særlig grad afhænge af hvor længe beskæftigelsesområdet er påvirket af corona-situationen. Der er i 2021 indarbejdet et forhøjet budget med 20 mio. kr. relateret til corona-situationen. Derudover er der indarbejdet statslig kompensation til henholdsvis forventede udgifter til seniorpension med 7 mio. kr. og forventede merudgifter til førtidspensionsområdet med 10 mio. kr., da kommunerne får en stigende finansieringsandel når der visiteres nye borgere til førtidspension.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

 • At der gives en tillægsbevilling indenfor en ramme på 18,8 mio. kr., med henblik på udkontering til finansiering af aftaleenhedernes netto merudgifter til corona-relaterede udgifter i 2020. Tillægsbevillïngen finansieres af den modtagne statslige kompensation i form af midtvejsregulering til COVID-19 udgifter og tilskud og udligning.
 • At der gives en tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalgets driftsområde med 27,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter i 2020, relateret til COVID-19 og ny lovgivning. Tillægsbevillingen finansieres af den modtagne midtvejsregulering fra Staten.
 • At den resterende modtagne midtvejsregulering til beskæftigelsesområdet fra Staten hensættes til regnskabsåret 2021, til de formål der er beskrevet i sagsfremstillingen.


Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af anlægsbudget 2021 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 20-023410

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets anlægsbudget for 2021.

I 2021 er der samlet afsat 37.861 mio. kr. i ejendomscenterets anlægsbudget. Nedenstående tabel viser budgettet til vedligeholdelse af de kommunale ejendomme for både drift og anlæg i 2021. Samt en tabel med ejendomscenterets prioritering af anlægsbudgettet.

Tabel 1

Anlægsbudget Ejendomscenteret 2021

2021

Vedligeholdelsespulje - Anlæg

8.437

Vedligeholdspulje Anlæg - Dagtilbud og Undervisning

1.500

Vedligeholdelse af administrationsbygninger

3.000

Opretholdelse af ejendomskapital/prioriteret indsats mod dårlige tage

3.095

Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme

1.014

Udbedring af Klimaskærm kommunale bygninger

5.500

Offentlige toiletter - genopretning niveau

609

Opdatering af overvågning kommunale bygninger

507

Renovering af kloaksystemer

1.521

Renovering af elevatorer og tekniske installationer

2.028

Energioptimeringspulje

2.500

Servicecenter Ringkøbing - forbedring af indeklima

5.650

Klimapulje

2.500

 

 

Budget i alt

37.861

Tabel 2

Projekter2021
Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme1.014
Opdatering af overvågning kommunale bygninger507
Renovering af elevatorer og tekniske installationer1.178
Kirkeskolen - Renovering ventilation, gymnastik sal850
Renovering af kloaksystemer kommunale bygninger521
Renovering af kloak - Hvide Sande Skole1.000
Renovering af offentligt toilet badevej i Søndervig.609
Servicecenter Ringkøbing - forbedring af indeklima5.650
Hvide Sande Skole - Udskiftning af tag5.000
Tarm Skole - Byskolen - Renovering af tag og facade5.500
Ådum Skole - Renovering af tag og vinduer - Etape 13.000
Videbæk Skole - Renovering af tag1.500
SSV 1 - Ombygning1.000
Projekter der prioriteres senere1.032
Vedligeholdelsespulje - Administrationsbygninger
Servicecenter Skjern - Renovering af tag og stern3.000
Vedligeholdelsespulje - Dagtilbud og Undervisning
Renovering af faglokaler på Alkjærskolen250
Renovering af faglokaler på Bork Skole650
Renovering af faglokaler på Spjald Skole600
Klimapulje
Bork Skole - Varmeprojekt800
Prioriteres primo 20211.700
Energioptimeringspulje
Tim Skole - Belysning660
Rødkløvervej 4 - Belysning250
Borris Børnehave - Belysning120
Børnehuset, Nørlundvej 7 - Belysning200
Rindum Kjærgård - Belysning420
Servicecenter Skjern - Energioptimering850
I alt37.861

Forbedring af brandsikkerhed på kommunale ejendomme

Prioriteringen laves i løbet af 2021.

Opdatering af overvågning i kommunale bygninger

Der skal opdateres CTS-anlæg i en række bygninger, da de pt. er installeret på en platform som er forældet og ikke længere kan opdateres og supporteres.

Renovering af elevatorer og tekniske installationer

Ventilationen i Kirkeskolens gymnastiksal skal renoveres og budgetteret at koste 850.000 kr. Resten prioriteres i løbet af 2021.

Renovering af kloaksystemer i kommunale bygninger

I 2021 er der planlagt renovering af kloakken på Hvide Sande Skole, som er budgetteret til at koste 1 mio. kr. de resterende 521.000 kr. er til senere prioritering.

Offentlige toiletter

Det afsatte beløb på 609.000 kr. bruges til renoveringen af det offentlige toilet på Badevej.

Servicecenter Ringkøbing – Forbedring af indeklima

Der skal etableres ventilationsanlæg på Fjorden 6 i Ringkøbing, og det forventes at blive påbegyndt primo 2021. Projektet er budgetteret til at koste 5,650 mio. kr.

Hvide Sande Skole – Udskiftning af tag

Taget på Hvide Sande Skole på Skolevej 2, skal skiftes. Arbejdet forventes påbegyndt primo 2021 og er budgetteret til at koste 5 mio. kr.

Tarm Skole – Renovering af tag og facade

Projektet blev sat i gang i 2020 og der var afsat 7 mio. kr. Projektet kom dog ikke så langt, som først forventet, så der blev omprioriteret 5,5 mio. kr. til fremrykkede projekter i forbindelse med Covid-19. Projektet forventes stadig at koste 7 mio. kr. og forventes afsluttet i løbet af 2021.

Ådum Skole – Renovering af tag og vinduer – Etape 1

På Ådum skole skal der udskiftes vinduer og renoveres tag. Projektet er delt i 2 etaper, og 2. etape skal udføres i 2022, hvor ejendomscenteret har afsat midler til dette. Etape 1 er budgetteret til at koste 3 mio. kr.

Videbæk Skole – Renovering af tag

En del af taget på Videbæk skole skal renoveres og forventes at koste 1,5 mio. kr.

SSV 1 - Ombygning

På Smed Sørensens Vej 1, skal der etableres handicaptoilet og omklædningsrum samtidigt med at vindfanget skal renoveres. Projektet er budgetteret til at koste 1 mio. kr.

Vedligeholdelsespulje – Administrationsbygninger

I 2020 var der afsat 4 mio. kr. til renoveringen af taget og sternen på servicecenteret i Skjern i forbindelse med at der skal laves aktivitetsbaseret arbejdsplads. Projekter er ikke blevet sat i gang endnu og der blev i slutningen af 2020 omprioriteret 3,8 mio. kr. til fremrykkede projekter i forbindelse med Covid-19. Projektet forventes at blive sat i gang i 2021 og forventes at blive lidt billigere end først antaget, så der nu er afsat 3 mio. kr.

Vedligeholdelsespulje – Dagtilbud og Undervisning

I 2020 var der afsat 2 mio. kr. til renoveringen af faglokaler. Pga. Covid-19 kom dette arbejde ikke i gang, så der blev omprioriteret 1,9 mio. kr. til fremrykkede projekter.

I 2021 er der afsat 1,5 mio. kr. renoveringen af faglokaler.

På Alkjærskolen og Bork Skole, skal der renoveres hjemmekundskabs lokaler. På Spjald Skole, skal der renoveres fysik/kemi lokale.

Klimapulje

Der er planlagt et projekt på Bork Skole, som omhandler omlægning af varmesystemet for at udfase fossile brændstoffer. Projektet er budgetteret til at koste 800.000 kr. 

Resten af puljen prioriteres primo 2021.

Energioptimering

Der er i 2021 afsat 2,5 mio. kr. til energioptimering.

Der er prioriteret 850.000 kr. til energioptimering på Servicecenteret i Skjern i forbindelse med at der skal laves aktivitetsbaseret arbejdsplads.

Ud over det er der planlagt belysningsprojekter på Tim Skole, Rødkløvervej 4, Borris Børnehave, Rindum Kjærgaard og Børnehaven Blomstergården i Vorgod.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 • At der bevilges og frigives anlægsmidler på 37.861 mio. kr. til de foreslåede projekter og puljer vist i tabel 2, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb vist i tabel 1.Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Frigivelse af anlægsbudget 2021, Teknik- og Miljøområdet

Sagsnr: 20-023561

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2021.

Der er i 2021 afsat et anlægsbudget på i alt 81.040.000 kr. Heraf er der afsat 71.240.000 kr. på det skattefinansierede område. og 9.800.000 kr. på det brugerfinansierede område.

Af nedenstående oversigt fremgår det afsatte anlægsbudget for 2021.

ANLÆG - TEKNIK- OG MILJØBUDGET 2021
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE:
NATUR OG MILJØ
Naturområder1.601.000
Kystsikring - Vesterhavet6.085.000
Pulje til klimaforandringer1.094.000
NATUR OG MILJØ, I ALT8.780.000
TRAFIK OG VEJ
Anlægspuljer:
Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering556.000
Pulje til stianlæg7.071.000
Pulje til byforskønnelsesprojekter44.000
Pulje til vedligehold af bygværker1.612.000
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter2.580.000
Pulje til belægninger1.076.000
Pulje til småprojekter548.000
Pulje til genopretning af fortov og ramper2.028.000
Samarbejdsprojekter med Forsyningen3.214.000
Pulje til sideudvidelse2.500.000
Modulvogntog507.000
Forundersøgelser:
Udvidelse af erhvervsområde i Troldhede101.000
Forundersøgelse rute 15 og Nr. Vium150.000
Anlægsprojekter Søndervig:
Ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej4.057.000
Ombygning af Houvig Klitvej i Søndervig4.158.000
Ombygning af Holmsland Klitvej i Søndervig1.500.000
Parkeringsplads Nyhavn inkl sti-adgang1.750.000
Byfornyelse af Lodbergvej og Badevej9.500.000

Øvrige anlægsprojekter:
 

Optimering af Vennervej mellem Velling og Lem1.521.000
Renovering af veje i Hvide Sande1.521.000
Nørregade Hv. Sande - renovering og trafiksikkerhed200.000
Udviklingsplan Hvide Sande5.000.000
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab500.000
TRAFIK OG VEJ, I ALT51.694.000
KULTUR, NATUR, FRITID
Pulje til gennemførelse af skovhandleplan448.000
Imødekommenhedspulje165.000
Gearingspulje583.000
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing539.000
Havneprojekter1.131.000
Ringkøbing Havn - Ny Kran1.900.000
Renovering af havneanlæg6.000.000
KULTUR, NATUR, FRITID, I ALT10.766.000
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT 71.240.000
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:
ANLÆG, AFFALDSHÅNDTERING
Udsortering af organisk affald - sommerhuse9.800.000
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT 9.800.000
TEKNIK- OG MILJØ, ANLÆG I ALT 81.040.000

Der søges nu om, at der frigives i alt 69.240.000 kr. på det skattefinansieret område og 0 kr. på det brugerfinansieret område jf. følgende gennemgang af budgettet.

NATUR OG MILJØ:

Naturområder
Puljen er fra 2020 forhøjet med 500.000 kr. årligt til gennemførelse af natur- og vådområdeprojekter, herunder etablering af publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt supplerende projekter til forbedring af biodiversiteten. Puljen forsøges også sammentænkt med klimasikring i form af tilbageholdelse af vand i ådale opstrøms byerne, og netop i ådale er det formålstjenligt at tænke multifunktionelt, altså både klima, vandmiljø, natur, rekreative værdier og landdistriktsudvikling.

Kystsikring
Ringkøbing-Skjern Kommune indgår i en fællesaftale med Kystdirektoratet, Holstebro, Lemvig og Thisted Kommuner om kystsikringen af vestkysten. Budgettet er i 2021 6,0 mio. kr. årligt til at imødegå den nye aftale gældende for perioden 2020-2024.

Pulje til klimaforandring
Puljen anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme. Puljen søges frigivet og anvendt i 2021 til finansiering af udgifter til bro ved Fiskerivej.

TRAFIK OG VEJ:

Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til stianlæg
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 24. november 2020 at arbejde videre med cykelstierne Ringkøbing-No og Skjern-Kildevej i 2021. Der afsættes og frigives 2,4 mio. kr. til cykelstien Rinkøbing-No og 4,3 mio. kr. til cykelstien Skjern-Kildevej samt 354.000 kr. svarende til 5% til administrationsudgifter.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Puljen for 2021 er anvendt til finansiering af projekterne i Søndervig i 2020. Der resterer et mindre beløb på 44.000 kr., som foreslås anvendt til finansiering af bro ved Fiskerivej.

Pulje til bygværker
Puljen anvendes til renovering af broer mv. Puljen er i 2021 forhøjet med 500.000 kr. og fra 2022 og frem med 1.000.000 mio. kr.

Pulje til trafiksikkerhedsprojekter
Puljen anvendes til de ønskede tiltag i trafiksikkerhedsplanen for 2019-2022.

Pulje til asfaltbelægninger
Puljen anvendes til forskellige projekter og indgår i den samlede prioritering af asfaltbelægningsarbejder i kommunen.

Pulje til småprojekter
Puljen anvendes til mindre projekter og er ikke endelig prioriteret.

Pulje til genopretning af fortov og ramper
Puljen er afsat til en gradvis genopretning af fortove og ramper af hensyn til mobiliteten for de bløde trafikanter. 

Samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen er i 2021 forhøjet med 2,2 mio. kr. Puljen forventes anvendt i 2021 til Grønbjerg Nord samt til følgende strækninger i Ringkøbing:

 • Øster Strandgade
 • Smedegade
 • Ved Fjorden

 • Mylius Eriksens Vej

Pulje til sideudvidelser
Puljen anvendes til:

 • Sideudvidelser af længere strækninger.
 • Sideudvidelser i erhvervsområder.
 • Mindre sideudvidelser på veje, i kurver og i kryds.
 • Svingbaner ifm. Erhvervsområder.
 • Vigepladser til tung trafik.

Modulvogntog
Puljen anvendes til løbende håndtering af henvendelser fra virksomheder, der er udfordrede på fremkommeligheden på grund af de stadig større vogntog. Der er ikke afsat yderligere midler fra 2022.

Udvidelse af erhvervsområde i Troldhede
Der er afsat 101.000 kr. i 2021 til planlægning af vejløsning i forbindelse med udvidelse af erhvervsområde i Troldhede. Det er ikke pt. aktuel og midler ønskes overført til puljen til småprojekter til senere disponering.

Forundersøgelser forbindelsesvej mellem rute 15 og Nr. Vium
Midlerne er afsat til at undersøge mulighederne for etablering af en vejforbindelse fra Nr. Vium og til Rute 15 nærmere.

Ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej
Midlerne er afsat til ombygning af krydset ved etablering af rundkørsel for at sikre en god trafikafvikling.

Ombygning af Houvig Klitvej
Budgettet anvendes til at færdiggøre projektet i 2021

Ombygning af Holmsland Klitvej i Søndervig
Der er afsat 1,5 mio. kr. til ombygning af den nordligste del af Holmsland Klitvej, så der skabes en tryg rute for fodgængere som færdes langs vejen og bilisterne på strækningen får et større fokus på de forskellige trafikanttyper i området.

Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang
Der er i 2021 afsat 1,750 mio. kr. Midlerne forventes anvendt til etablering af midlertidig p-plads og          stiadgange.

Byforskønnelse af Badevej og Lodbergvej
Der er i 2021 afsat 9,5 mio. kr. og 4,5 mio. kr. i 2022. Midlerne i 2021 anvendes til forskønnelse af Lodbergvej herunder vejafvanding, asfalt fortov og belysning.

Optimering af Vennervej mellem Velling og Lem
Der er afsat 1,521 mio. kr. til afhjælpning af vandproblemer på stien på strækningen. Arbejdet forventes igangsat i løbet af efteråret 2021.

Renovering af veje i Hvide Sande
Der er i 2021 afsat 1,521 mio. kr. til renovering af veje og fortov i forbindelse med Forsyningens plan for fremtidssikring af afledningen af regn- og spildevand i den nordlige del af Hvide Sande. Projektet der er startet op i 2020 forventes at løbe over 5-10 år

Nørregade Hvide Sande - renovering og trafiksikkerhed
Anlægsforslaget for Nørregade består af fartdæmpninger, sikring af oversigtsarealer og bedre krydsningsmuligheder. Der er afsat 200.000 kr. i 2021 og 4,5 mio. kr. i 2022 til projektet.

Udviklingsplan Hvide Sande
Der er samlet set afsat 24,766 mio. kr. i bruttoudgifter til udviklingsplan Hvide Sande med henholdsvis 5 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i 2022 og 9,766 mio. kr. i 2023. Herudover er der i 2023 afsat en forventet ekstern finansiering på 9,5 mio. kr. Dette betyder, at der er afsat et nettobudget på 15,266 mio. kr. Af de afsatte 5 mio. kr. i 2021 søges der om frigivelse af 3 mio. kr. til hovedprojektering, arkitekter mv. Sagen vil i 2021 blive fremlagt med henblik på gennemgang og behandling af projektet.

Cykelsti Vinterleje-Nymindegab
Der er afsat i alt 12,5 mio. kr. til etablering af ny cykelsti fra Vinterleje til Nymindegab. Heraf er der afsat 500.000 kr. i 2021 til forprojektering og igangsætning af projektet.

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til gennemførelse af skovhandleplan
Puljen anvendes til understøttelse af publikumsfaciliteter mv.

Imødekommenhedspulje
Puljen anvendes til forskellige småprojekter, som f.eks. ekstraordinær rensning af strandarealer eller opsætning af ekstra affaldscontainere i forbindelse med arrangementer.

Gearingspuljen
Gearingspuljen anvendes til bynære grønne projekter, tilgængelighed og projekter der understøtter udviklingen af Ringkøbing Fjord og Skjern Å området med minimum 40% ekstern finansiering. De enkelte projekter bliver løbende forelagt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er igangsat en proces med henblik på frasalg af de mest kommercielle skovarealer for at finansiere skovrejsning i et drikkevandsområde uden for Ringkøbing. Der er afsat 531.000 kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet.

Havneprojekter
Der er i 2021 afsat 1,135 mio. kr. på puljen. Puljen søges frigivet med henblik på prioritering af projekter primo 2021.

Ringkøbing Havn - ny kran
Der er afsat 1,9 mio. kr. til fundering og investering i ny kran til Ringkøbing Havn.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2021 afsat 6 mio. kr., som skal anvendes til renovering af kajanlægget i Ringkøbing Havn.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Udsortering af organiske affald
I forbindelse med udrulning af den nye dagrenovationsordning for mad- og restaffald er der afsat 9,8 mio. kr. i 2021 til indkøb af beholdere til sommerhusområdet. Det blev besluttet at implementere ordningen i 1 etape og de samlede udgifter kan indeholdes i det afsatte budget for 2020. De afsatte midler skal således ikke anvendes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives i alt 69.240.000 kr. til de i sagen nævnte projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Teknik- og Miljøudvalget 15-12-2020
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Låneomlægning.

Sagsnr: 21-000431

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet skal tage stilling til modtaget ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter om kommunegaranti for et lån i Nykredit.

Kulturcentret har fremsendt følgende ansøgning:

"Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ansøger hermed om godkendelse af en kommunegaranti for et nyt F5-refinansieringslån til erstatning af det eksisterende F3-lån på 8.453.000 kr. i Nykredit, idet en kommunegaranti vil reducere kulturcentrets driftsudgifter til renter/bidrag væsentligt.

Ifølge vejledende beregning fra Nykredit, vil rentesatsen blive ændret fra +0,14% til -0,31% og bidragssatsen vil blive ændret fra 2,1% til 0,70% - i alt en nedsættelse af rente-/bidragsbyrden på 1,85%. Det betyder, at kulturcentret opnår en driftsbesparelse på 156.400 kr. det første år faldende med 13.800 kr. pr. år som følge af lånets nedskrivning - alt i alt en gennemsnitlig årlig besparelse på 78.200 kr. over hele lånets løbetid.

Det kan oplyses, at lånet i sin tid er optaget til ikke-kommerciel drift. Det kan yderligere oplyses, at en kommunegaranti - iflg. oplysning fra økonomichef Jan Aas Christensen - ikke vil belaste kommunens låneramme.

Tidligere har kommunen givet kommunegaranti for to lån i KommuneKredit. Oprindeligt er her givet garantier for i alt 19.428.000 kr. Restgælden på disse lån udgør pt. 11.776.000 kr. Det giver et "garantioverskud" på 7.652.000 kr., som kan holdes op mod det nye garantibeløb for Nykreditlånet på 8.453.000/8.517.000 kr. - altså en reel mergaranti til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter på 801.000/865.000 kr.

Da Kulturcenteret skal opsige lånet inden udgangen af januar 2021 til refinansiering ultimo marts 2021, håber vi på, at vores ansøgning kan behandles på byrådets møde her i januar."

Ansøgningen er underskrevet af direktør Dorthe Marie Siersbæk og formand Niels Erik Kjærgaard.

Supplerende kan oplyses, at der forud for ansøgningen har været afholdt et møde med ledelsen af Kulturcentret, hvor bl.a. borgmesteren deltog.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Nye kommunegarantier skal i henhold til den kommunale styrelseslov godkendes af Byrådet.

Økonomi

Med henvisning til det anførte i ansøgningen, kan oplyses, at der ifølge vejledende beregning fra Nykredit skal optages et nyt lån på 8.517.000 kr. til indfrielse af det gamle lån med restgæld på 8.453.000 kr. (forskel 64.000 kr.).

Der har siden 2011 mellem Kulturcentret og Kommunen været etableret en driftsaftale vedrørende den ikke-kommercielle drift - den såkaldte "Holmsland-model".

Driftsaftalen indebærer, at Kulturcentrets regnskaber for den ikke-kommercielle drift årligt indarbejdes i Kommunens årsregnskaber. Det indebærer endvidere, at Kulturcentret vedrørende låntagning mv., er omfattet af de samme regler som Kommunen.

Kulturcentrets tre lån vedrørende den ikke-kommercielle drift er således også indarbejdet i kommunens årsregnskaber, herunder det lån i Nykredit der nu ønskes refinansieret til et F5-lån. Låneomlægningen skal indebære, at det nye lån maksimalt optages med det lån der skal anvendes til indfrielse af det gamle lån, ligesom løbetiden for det nye lån maksimalt må være restløbetiden på det gamle lån.

Da disse betingelser er opfyldt, vil en kommunegaranti kunne gives uden konsekvenser for kommunens låneramme.

Effektvurdering

En kommunegaranti er forudsætningen for, at Kulturcentret kan foretage den ønskede omlægning og dermed opnå en årlig driftsbesparelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter om en kommunegaranti.

Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Socialistisk Folkeparti undlod at stemme i sagen.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Mindre anlægssager 2020 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 20-024120

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

For Børne- og Familieudvalgets område har der i 2020 været følgende mindre anlægssager:

 • Kirkeskolen - renovering af legeplads med en udgift på 313.000 kr.
 • Specialcenter Vest, Ringkøbing Skole - køb af bus med 329.000 kr.
 • Ringkøbing Skole - renovering af legeplads med 390.000 kr.
 • Skjernåskolen - renovering af legeplads med 752.000 kr.
 • Rindum Kjærgård - køb af bus med 393.000 kr.

Udgifterne finansieres af aftaleenhedernes egne driftsbudgetter inklusiv akkumulerede overførsler fra tidligere år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,177 mio. kr. til de 5 anlægsprojekter.


Børne- og Familieudvalget 15-12-2020
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Små anlægssager 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 20-023595

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

Der skal ske registrering i kommunens anlægskartotek, såfremt en udgift vedr. bygninger, anskaffelser af driftsmidler, biler og inventar udgør minimum 100.000 kroner.

For Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført følgende driftsbeløb til mindre anlægsprojekter:

Sundhed og Omsorg
Plejehjemmet Bakkely, vedligeholdelse af service- og udenomsarealer, 855.000 kr. excl. moms
Åkanden, indkøb af bil, 450.000 kr. excl. moms
Hjælpemiddeldepotet, indkøb af bil, 182.000 kr. excl. moms

Sundhed og Omsorg, anlægsprojekter i alt 1.487.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri
Skelbæk Centret, indkøb af bil, 218.000 kr. excl. moms

Handicap og Psykiatri, anlægsprojekter i alt 218.000 kr. excl. moms 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften til anlægsprojekterne finansieres fuldt ud af aftaleenhedernes driftsbudget.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 1.487.000 kr. til projekter på Sundhed og Omsorgs budgetområde og 218.000 kr. til projekter på Handicap og Psykiatris budgetområde.
 • at anlægsbevillingerne finansieres af enhedernes/centrenes driftsmidler.


Social- og Sundhedsudvalget 16-12-2020
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 12-01-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Forslag til lokalplan for et centerområde ved Nygade i Ringkøbing

Sagsnr: 20-015966

Sagsfremstilling

Planlægning for et område til centerformål ved Nygade i Ringkøbing, blev igangsat af
Økonomiudvalget den 8. september 2020. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger ca. 650 m² til centerformål ved Ringkøbings gågade i Nygade.

Formål

Lokalplanens formål er at skabe mulighed for at nedrive den eksisterende bebyggelse på Nygade 4 og etablere en ny etagebebyggelse, samt en gangbro henover gågaden, med direkte adgang til og fra bankens eksisterende bygninger på nordsiden af Nygade. Dertil er det lokalplanens formål at den nye bebyggelse, herunder gangbroen, i omfang og udseende skal tilpasses den eksisterende randbebyggelse i Nygade og Ringkøbings bevaringsværdige bymiljø.

Foto af eksisterende bebyggelse.