Referat: 23. februar 2021 kl. 17:00

Afholdes virtuelt
Byrådet

Deltagere

 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Hans Østergaard
 • Benjamin Morthorst
 • Lennart Qvist
 • Irene Lund Pedersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Erik Viborg
 • Gitte Kjeldsen
 • Helge Albertsen
 • Iver Enevoldsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Jesper Lærke
 • Niels Rasmussen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Bjarne Svendsen
 • Hanne Simonsen
 • Trine Ørskov
 • Pia Vestergaard
 • Hans Pedersen
 • Henrik Andersen
 • Jørgen Byskov
 • Kristian Andersen
 • John G. Christensen
 • Kristian Bøgsted
 • Jens S. Højland
 • Jakob Agerbo
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

2: Fremtiden for Højmark Skole

Sagsnr: 20-025737

Sagsfremstilling

Et forslag om lukning af Højmark Skole pr. 31.07.2021 og sammenlægning af skoledistriktet med Lem Stationsskoles distrikt har været udsendt i høring i 8 uger. I høringsperioden er der ikke fremsendt indsigelser mod forslaget. Byrådet skal på den baggrund tage endelig stilling til, om skolen skal lukke pr. 31.07.2021.

Efter at et forslag herom havde været udsendt i offentlig høring, besluttede Byrådet den 9. februar 2021, at minimumsstørrelsen for en folkeskole i Ringkøbing-Skjern Kommune er 60 elever med virkning fra og med skoleåret 2022 – 2023. I høringsperioden fremsendte skolebestyrelsen på Højmark Skole imidlertid et brev til byrådet, hvor man gav udtryk for, at man gerne vil starte en friskole allerede pr. 1. august 2021. Elevtallet på Højmark Skole er under 60, og skolebestyrelsen forventer ikke, at elevtallet igen vil komme over 60.

Da lukning af Højmark Skole allerede pr. 31.07.2021 ikke var en del af det oprindelige høringsforslag, blev Byrådet indkaldt ekstraordinært den 22. december 2020 for at behandle sagen for på den måde at overholde de formelle procedureregler ved lukning af en folkeskole.  Lukning af en skole kræver således, at et forslag har været udsendt i høring i minimum 8 uger, og at endelig beslutning herefter først kan træffes efter yderligere 4 uger, hvis der kommer indsigelser mod forslaget. Forslaget skal desuden vedtages endeligt senest 1. marts i det år, lukningen skal træde i kraft.

Byrådet besluttede den 22. december 2020 at udsende et nyt høringsforslag, ifølge hvilket Højmark Skole skal lukke pr. 31.07.2021, og skolens distrikt sammenlægges med Lem Stationsskoles distrikt.

Ved udløbet af høringsperioden den 17. februar 2021 er der ikke fremsendt indsigelser mod forslaget.

Der er fremsendt høringssvar fra skolebestyrelsen og fra Højmark Børneverden LokalMED. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen. Skolebestyrelsen fastholder i sit høringssvar, at man ønsker at starte en friskole pr. 1. august 2021, og LokalMED tilslutter sig oplægget om at fremrykke lukningen af folkeskolen til sommeren 2021.

Eftersom der ikke er fremsendt indsigelser mod forslaget i høringsperioden, kan byrådet nu endeligt vedtage, at Højmark Skole skal lukke pr. 31.07.2021.

Beslutter Byrådet at lukke skolen pr. 31.07.2021, skal der tages stilling til den organisatoriske fremtid for den del af Højmark Børneverden, som omfatter dagplejerne og børnehaven. Administrationen anbefaler, at områdets dagtilbud i så fald bliver en del af helheden i Lem. Det vil sige, at dagtilbudslederen i Højmark fra den 1. august 2021 vil referere til helhedslederen i Lem, som således får det overordnede ledelsesmæssige ansvar for dagplejerne og børnehaven.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ifølge folkeskolelovens § 40 stk. 2 træffer byrådet beslutning om skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ifølge bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 gælder

 • At forslag om en skolenedlæggelse skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen.
 • At offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse som minimum skal ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.
 • At et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført Kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange at få sin afvigende mening offentliggjort med en kort begrundelse.
 • At der skal fremsættes en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelserne mv. mod forslaget,
 • At senest samtidigt med offentliggørelsen skal forslaget sendes til udtalelse hos skolebestyrelsen ved den berørte skole,
 • At Byrådet kan vedtage forslaget endeligt efter udløbet af høringsfristen og efter indhentet udtalelse fra den berørte skole. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan det tidligst vedtages 4 uger efter udløbet af høringsfristen.

Af Folkeskolelovens § 24 stk. 4 følger desuden:

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af en skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.

Økonomi

Af skolestrukturudvalgets rapport side 10 fremgår det, at besparelsen ved lukning af Højmark skole er 2,15 mio. kr. årligt. Forudsætningerne i denne beregning er, at bygningen i Højmark lukkes, og at eleverne overflyttes til Lem Skole.

I den nuværende situation, hvor folkeskolen nedlægges og erstattes af en friskole pr. 1. august 2021 bliver den årlige besparelse derimod 2,8 mio. kr. Dog bliver besparelsen i 2021 på ca. 2 mio. kr., idet kommunens afregning til Staten for undervisningen i perioden 1.8. - 31.12.2021 først afregnes i 2022.

Forudsætningerne i ovenstående er, at alle eller hovedparten af de nuværende elever på Højmark skole fortsætter i friskolen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet tager stilling til,

 1. om Højmark Skole skal lukke pr. 31.07.2021 og skolens distrikt sammenlægges med Lem Stationsskoles distrikt, og
 2. om dagtilbuddet i Højmark Børneverden fra samme tidspunkt skal indplaceres organisatorisk under helhedslederen i Lem.

BilagBeslutning

Byrådet godkendte, at

Højmark Skole skal lukke pr. 31.7.2021 og skolens distrikt sammenlægges med Lem Stationsskoles distrikt, og

dagtilbuddet i Højmark Børneverden fra samme tidspunkt skal indplaceres organisatorisk under helhedslederen i Lem.

Kopier link til punktet  -   Print

3LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing