Referat: 20. april 2021 kl. 16:00

Afholdes virtuelt
Byrådet

Deltagere

 • Hans Østergaard
 • Gitte Kjeldsen
 • Lennart Qvist
 • Hans Pedersen
 • Iver Enevoldsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Søren Elbæk
 • Svend Boye Thomsen
 • Jakob Agerbo
 • Kristian Andersen
 • Lise Juhl Hansen
 • John G. Christensen
 • Bjarne Svendsen
 • Pia Vestergaard
 • Helge Albertsen
 • Benjamin Morthorst
 • Kristian Bøgsted
 • Hanne Simonsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Irene Lund Pedersen
 • Jesper Lærke
 • Trine Ørskov
 • Henrik Andersen
 • Jørgen Rabjerg
 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Byskov
 • Erik Viborg
 • Linda Nielsen
 • Jens S. Højland

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Hvide Sande Havn. Regnskab 2020.

Sagsnr: 17-012891

Sagsfremstilling

Hvide Sande Havn har fremsendt revideret årsrapport for 2020. Regnskabet viser et overskud på ca. 1,1 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 2019 var et overskud på ca. 3,5 mio. kr. Ved regnskabsårets udløb er havnens egenkapital opgjort til 83,9 mio. kr. mod 82,8 mio. kr. i 2019.

Årsrapporten er revideret af Partner Revision og har ikke givet revisionsfirmaet anledning til bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Havneloven (Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at årsrapporten for Hvide Sande Havn vedr. 2020 godkendes


Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Årsrapport 2020

Sagsnr: 21-006466

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsår 2020 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2020 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Årsrapporten er vedhæftet som bilag. 

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Årsrapporten bliver i år præsenteret i rapportformat med regnskabsoplysninger og beretninger fra fag- og stabsområderne.

 

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2020 og regnskab for 2020. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et underskud på 57,5 mio. kr., men det er 53,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. 

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

 • Indtægterne endte med at blive 77,4 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i foråret 2020, blev der aftalt væsentlige kompensationer til kommunerne som følge af ikke mindst corona-situationen. De øgede indtægter på 77,4 mio. kr. er i særlig grad midtvejsreguleringer rettet mod dels beskæftigelsesområdet, dels corona-kompensation til serviceudgifterne. 
 • Driftsudgifterne blev 14,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. En mere reel sammenligning er dog med korrigeret budget, da der er overført 148 mio. kr. fra 2019 til 2020, givet tillægsbevillinger på 27,2 mio. kr. til beskæftigelsesområdet og 17,6 mio. kr. til dækning af corona udgifter i aftaleenhederne. Der er endvidere overført forskellige beløb til anlægsområdet. En sammenligning af regnskabet med korrigeret budget viser et mindre forbrug i form af øget opsparing med ca. 40 mio. kr. i aftaleenhederne mv. samt et mindre forbrug på 2,2 mio. kr. på centrale poster.  
 • Driftsresultat før finansiering er 91,6 mio. kr. bedre end oprindelig budgetteret. 
 • Nettoudgifter til renter er 3,6 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret. 
 • Anlægsudgifterne er 44,3 mio. kr. højere end oprindelig budgetteret hvilket skyldes, at der grundet covid-19 situationen er sat gang i flere anlægsprojekter. Derudover er der store anlægsprojekter i gang som for eksempel ny skole og børnehave i Tim og vejprojekter i Søndervig. 
 • Forsyningsområdet der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, viser et mindre forbrug på 12,4 mio. kr. Årsagerne er at anlægsudgifterne er lavere end oprindeligt budgetlagt. 

Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2020 godkendes også den anvendte regnskabspraksis som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsrapporten for 2020 og den tilhørende regnskabspraksis samt overgiver disse til revisionen. 

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Driftsoverførsler fra 2020 til 2021

Sagsnr: 21-004872

Sagsfremstilling

Vedhæftet som bilag, er der udarbejdet oversigter over overførselsbeløbene fra 2020 til 2021. Samlet ansøges om overførsel af godt 188 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 40 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2019 til 2020. Den første side i vedhæftede bilag, viser overordnet udviklingen i driftsoverførslerne de sidste to år. Derudover vises udviklingen for de enkelte fagområder/udvalg. 

Driftsoverførslerne er behandlet i de respektive udvalg i marts måned. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Overførselsbeløbene skal genbevilges af Byrådet i henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemet for kommuner. 

Økonomi

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. Samlet set udgør drifts- og anlægsoverførsler en væsentlig del af kassebeholdningen. 

Med så stort et overførselsbeløb er det vigtigt at være opmærksom på, at et ekstraordinært stort forbrug af overførslerne i et enkelt år, på sigt kan være en udfordring for likviditetens udvikling. Derudover kan et stort forbrug af overførte midler bevirke, at kommunerne overskrider servicerammen. Hvis alle kommuner under et overskrider servicerammen, vil det give sanktioner. Der har dog i årene siden kommunesammenlægningen ikke været år med et ekstraordinært stort forbrug af de overførte midler - tendensen har generelt været stabilitet. 

Det skal bemærkes, at regeringen på et møde i december 2020 har meddelt KL, at servicerammen ikke bliver forhøjet i 2021, uanset kommunernes argumenter omkring udskudte opgaver fra corona-perioden. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 188.437.000 kr. overføres til 2021.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anlægsoverførsler fra 2020 til 2021

Sagsnr: 21-004872

Sagsfremstilling

I forbindelse med den tekniske regnskabsafslutning for 2020 kan det konstateres, at en række anlægsprojekter ikke er endeligt afsluttet eller ikke igangsat endnu. Ved regnskabsårets udløb henstår derfor uforbrugte budgetter på disse projekter. 

Som en fortsættelse af den praksis, som Byrådet hidtil har anvendt, søges der en genbevilling i 2021 til færdiggørelse af de anlægsprojekter, der regnskabsmæssigt ikke var afsluttet ved udgangen af 2020.

Administrationen har udarbejdet en detaljeret oversigt over samtlige ikke-afsluttede anlægsprojekter. De tilhørende ikke-forbrugte rådighedsbeløb kan opsummeres således:

 

I følge bilaget udsendt med dagsordenen fremgår det, at hovedparten af ovenstående beløb vedrører projekter, der er igangsat, men som endnu ikke er afsluttet. 

Anlægsoverførslerne er behandlet i de respektive udvalg i marts måned. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger (herunder også overførsler fra tidligere år) godkendes af Byrådet. 

Økonomi

Der ansøges om genbevilling af i alt netto 97,236 mio. kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2021.

Overførselsbeløbet vedrørende det brugerfinansierede område, der udgør 12,7 mio. kr. vedrører renovationsområdet. Renovationsområdet er et område som "hviler i sig selv", hvor taksten skal dække såvel drifts- og anlægsudgifter. 

Låneoptagelsen  på 117,766 mio. kr., består af en låneramme på 47,766 mio. kr., der allerede er besluttet udnyttet til optagelse af lån i 2021, der vedrører anlægsudgifter i 2020.

Derudover består låneoptagelsen af 70 mio. kr. i form af en lånedispensation vedrørende højhastighedsinternet. Vedrørende højhastighedsinternet overføres en anlægsudgift svarende til knap 70 mio. kr.

Den resterende del af overførslerne vedrører den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2020.

Overførslen af de skattefinansierede anlægsudgifter er vokset fra 110,8 mio. kr. ved overførslen fra 2019 til 2020 til 133,5 mio. kr. ved overførslen til 2021. De største enkeltsager er renovering af Tim Skole, hvor der overføres 20 mio. kr., samt vejprojekter omkring Søndervig, hvor der overføres 18 mio. kr. Det er begge steder anlægsprojekter som er i gang, men som ikke er afsluttet endnu. 

I forbindelse med afslutningen af anlægssagerne "Ombygning af Vendepunktets lokaler i Skjern", "Brandalarm på botilbuddet i Fredensgade" samt "Etablering af HUS 26, Holmehusene" ønskes restbudgettet på samlet 99.000 kr. overført til anlægsprojektet "Fleksible boliger", som finansierede bevillingen. 

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. 

Anlægsoverførslerne har tidligere lagt på et stabilt niveau. Denne stabilitet blev brudt sidste år, da anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 var noget højere end tidligere. Der er igen en betydelig stigning i overførslerne fra 2020 til 2021.

Det skal bemærkes, at der er modtaget en lånedispensation til "fremrykkede" projekter, hvilket omfatter vejprojekter i Søndervig samt skole og dagtilbud i Tim. Lånedispensationen udgør i alt ca. 71 mio. kr., hvoraf ca. 28 mio. kr. er udnyttet i 2020. Den resterende lånedispensation skal anvendes i 2021, og vil derfor kunne finansiere en del af anlægsoverførslen. 

Umiddelbart må der forventes høj anlægsaktivitet i 2021, da der udover de overførte projekter, er afsat et anlægsbudget på ca. 150 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2021.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • der bevilges netto 97,236 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af anlægsprojekter jf. specifikation, der er udsendt med dagsordenen. 
 • restbudgettet vedrørende de tre anlægsprojekter "Ombygning af Vendepunktets lokaler i Skjern", "Brandalarm på botilbuddet i Fredensgade" samt "Etablering af HUS 26, Holmehusene" på samlet 99.000 kr. overføres til anlægsprojektet "Fleksible boliger".


Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Beslutning af Strategi for Grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer

Sagsnr: 21-000010

Sagsfremstilling

Formålet med sagsfremstillingen er at godkende Strategi for Grundudvikling.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. februar 2019 under punkt nr. 12, at der skulle udarbejdes en strategisk plan for ud­vikling af boliggrunde og erhvervsarealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Strategi for Grundudvikling skal sikre en proak­tiv planlægning, byggemodning og udstykning af kommunale boliggrunde og erhvervsarealer.

Strategi for grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer

Formålet med strategien er at målrette indsatsen for den kommunale byggemodning, så den fore­tages, hvor der er behov, efterspørgsel eller der hvor vi tror på, at der kan komme et behov. Samtidig skal den understøtte kommunens øvrige politikker, strategier og planer i forhold til bosætning og erhvervsudvikling i kommunen.

Overordnet består Strategi for Grundudvikling er fire dokumenter, som tilsammen danner en helhed:

 • En strategi, som indeholder vision og målsætning, samtidig med at den funderes i kommunens øvrige politikker, strategier m.v.
 • Et appendiks, som indeholder analyser af befolkningsudviklingen, flyttemønstre, demografisk sårbarhed m.v. samt opgørelser over kommunale grunde til salg og solgte kommunale grunde i perioden 2015-2020.

 • En sammenfatning, som opsummerer på de oplysninger som findes i appendiks sammenholdt med konkret viden om de enkelte byer. Indeholdt i sammenfatningen er der også en vurdering af hvor og hvilke tiltag administrationen anbefaler der bør igangsættes for de enkelte byer.

 • En handlingsplan, som indeholder de handlinger, som det vurderes der bør igangsættes i den kommende periode og som Økonomiudvalget bedes godkende at administrationen arbejder videre med. De projekter, som ikke allerede er igangsat, vil efterfølgende blive beskrevet i selvstændige sagsfremstillinger og fremlagt for Økonomiudvalget til igangsætning.

Handlingsplan

Med afsæt i den indsamlede viden om byerne er der udarbejdet et forslag til en handlingsplan. Handlingsplanen indeholder konkrete handlinger, som administrationen anbefaler at igangsætte i den kommende periode.

Der er igangsat projekter for boligudvikling ved Ringkøbing og Stauning, som i den kommende periode vil blive afsluttet. Dertil kommer et større projekt for boligudvikling ved Vorgod-Barde, som vil fortsætte godt ind i den kommende periode. Dertil kommer at administrationen anbefaler at igangsætte færdiggørelsen af et mindre boligområde ved Kloster.

For at sikre at der opnås den bedst mulige anvendelse af de allerede lokalplanlagte boligområder i de mindre bysamfund, arbejdes der målrettet med at sikre fleksibiliteten inden for eksisterende lokalplanramme.

En større fleksibilitet i forhold til tilladte boliganvendelser kan gøre det mere attraktivt at investere i og opføre nybyggeri, særligt i de mindre bysamfund. Administrationen vurderer derfor, at temalokalplanen for fleksible boligområder bør gennemføres således, at der derigennem sikres et bredere udvalg af byggegrunde i de mindre bysamfund.

I den kommende periode anbefaler administrationen at igangsætte planlægning, arealopkøb og byggemodning af nye erhvervsområder ved Ringkøbing og Videbæk, da begge byer mangler attraktive erhvervsområder. Derudover anbefaler administrationen at planlægge for et mindre erhvervsområde ved Tarm, hvor kommunen allerede ejer del af jorden samt begynde at planlægge for et nyt erhvervsområde ved Skjern. Ligeledes vil administrationen se på hvor og hvornår udviklingen af erhvervsarealer ved Lem skal påbegyndes, da der kun er ca. 100.000 m2 erhvervsareal tilbage, som hurtigt kan forsvinde, hvis der kommer et større opkøb.

Handlingsplanen giver dog kun et øjebliksbillede og derfor vil handlingsplanen løbende blive revideret med henblik på at sikre, at der kan ageres hurtigt, hvis der skulle være behov for det. Handlingsplanen vil derfor blive forelagt Økonomiudvalget, når det er nødvendigt at foretage justeringer i rækkefølgen.

FNs verdensmål og Bæredygtig jordhåndtering

Hvert år flyttes mange millioner tons overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter. Det foregår i lastbiler, der efterlader store CO2-udledninger, støj og partikelforurening, og belaster især gader i byområder i forhold til trafiksikkerhed.

Som Ringkøbing-Skjern Kommunes største jordbesidder og som en vigtig brik i at blive mere aktiv på byggemodningsområdet, er den bæredygtige jordhåndtering et område, hvor der kan findes store økonomiske- og samfundsmæs­sige besparelser, både for kommunen som udvikler, men også for kommunens øvrige aktører på byggemodningsområdet.

Bæredygtig jordhåndtering handler om at bruge ressourcerne i nærområdet og dermed sikre, at jordressourcerne ikke bliver transporteret over lange afstande.

Administrationen anbefaler derfor at arbejde målrettet med en strategi for bæredygtig jordhåndtering. Et oplæg til en Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering vil blive forelagt økonomiudvalget til politisk på et senere tidspunkt.

Økonomi

Ved køb af jord samt ved byggemodning binder kommunen store økonomiske midler i byggegrundene. For visse områder vurderes omkostningen at ville overstige de direkte indtægter, men afvejningen består i at kunne tiltrække nye borgere og virksomheder.

Den økonomi kommunen binder i udviklingen af områderne varierer fra år til år afhængig af samfundskonjekturerne. Da der kan gå lang tid fra at arbejdet med en udstykning igangsættes til alle byggegrunde er solgt og det samlede regnskab for udstykningen kan opgøres, skal Jordforsyningsområdet tænkes som en "hvile i sig selv-aktivitet", hvor udsving overføres mellem de enkelte år og udviklingsområder.

For udbygning af boligområder tager det typisk 3-4 år at have byggemodnede grunde til salg, såfremt kommunen ikke ejer jorden i forvejen. Hvis kommunen ejer jorden, kan tidsforbruget reduceres væsentligt. Det tager ca. 10-12 måneder at udarbejde den nødvendige lokalplan, derefter skal byggemodningen realiseres, og her er både en projekteringsfase, en udbudsfase, samt en etableringsfase - hvilket kan tage mellem 1-1.5 år.

Effektvurdering

En overordnet strategi og handlingsplan vil være med til at sikre, at der fremadrettet kan etableres boliggrunde og erhvervsarealer der, hvor der også er aktivitet og udvikling.

Investering i udvikling af et alsidigt tilbud af byggegrunde til både boliger og erhverv vil sikre et godt grundlag for at tiltrække nye borgere og virksomheder.

En strategi for bæredygtig jordhåndtering for genanvendelse af overskudsjord lokalt vil være med til at sikre store økonomiske besparelser samt store besparelser på kommunens CO2-regnskab. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Strategi for Grundudvikling af boliggrunde og erhvervsarealer godkendes.
 2. Handlingsplan for Grundudvikling af bolig- og erhvervsgrunde godkendes.
 3. Administrationen igangsætter udarbejdelsen af Strategi for Bæredygtig Jordhåndtering.


Økonomiudvalget 23-03-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern

Sagsnr: 20-010441

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 45 og Lokalplan 460 blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2020 til og med 15. februar 2021.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt tre bemærkninger fra:

 • Skjern Handelsforening
 • En nabo til lokalplanområdet
 • BaneDanmark

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Bemærkningerne omhandler:

 1. Skjern Handelsforening glæder sig til at se planerne realiseret.
 2. En nabo til lokalplanområdet er bekymret for parkering og skrald i nærområdet til spillestedet og foreslår, at der etableres en lukket gangbro fra remisen over banetracéet til parkeringspladsen ved Bredgade.
 3. BaneDanmark gør opmærksom på støjgener fra vedligeholdelsesaktiviteter på banen. De har ændringsforslag til en bestemmelse vedr. et støjdæmpende hegn. og gør opmærksom på vigtigheden af deres tinglyste adgangsvej i lokalplanområdet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler:

 • En tilføjelse til lokalplanens bestemmelser om renovation vedr. opstilling af skraldespande ved indgangen til området,
 • Tilføjelser til lokalplanens bestemmelser om hegn mod baneareal og støjdæmpende hegn/mure, herunder at opførelse af hegn, mur og beplantning mod banearealet skal ske efter aftale med BaneDanmark.

For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, jf. planloven § 49. Kommunen skal dog kun overtage ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse. Det er administrationens vurdering, at selvom lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser, der sikrer den bevaringsværdige remise og administrationsbygning, så er risikoen for overtagelsespligt minimal, da ansøger netop ønsker at benytte og omdanne de bevaringsværdige bygninger til kulturhus med kulturfaciliteter.
Hvis risikoen for overtagelsespligt skal mindskes yderligere, så skal en fremtidig lokalplan ikke indeholde bestemmelser om at bevare Skjern Remise og den tilhørende administrationsbygning.
Dette vil dog kræve en ændring af kommuneplanens retningslinjer. Risikoen for overtagelsespligt vurderes derfor ikke helt at kunne undgås.

Effektvurdering

Skjern og omegn mangler et kultursted, hvor unge kan mødes og danne fællesskaber. Den ønskede omdannelse af remisen vil skabe et nyt mødested for unge, som også kan være med til at fastholde dem i området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 1. At Tillæg 45 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 460 for et område til centerformål ved Ahornvej 75, 6900 Skjern vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger
 2. Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkninger.


Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej, Hvide Sande

Sagsnr: 21-002991

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 32 og Lokalplan 449 blev vedtaget af Byrådet den 8. december 2020, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2020 til og med 15. februar 2021.

Baggrund
Området ligger i umiddelbar tilknytning til Hvide Sande Shipyard, Steel & Service. Ansøger
ønsker, at området til rekreativt formål (ramme 23rf050) fremadrettet skal anvendes til
erhverv. Hvide Sande Havn har derfor anmodet om, at der udarbejdes et nyt og rummeligt
plangrundlag, der kan imødekomme værftets udviklingsmuligheder.

Formål
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelsen af erhvervsområdet og
dermed understøtte de erhvervsaktiviteter, der knytter sig til værftet. Lokalplanen giver mulighed
for, at området kan anvendes til produktionsvirksomhed i form af havneerhverv med dertil
hørende kontor-, administration-, lager-, service-, transport-, industri- og værkstedsvirksomhed
med tilknytning til det eksisterende havneerhverv. Lokalplanområdet ønskes anvendt til
servicefunktioner til skibsværftet, der er beliggende umiddelbart syd for lokalplanområdet.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget i alt 5 bemærkninger fra:

 • 3 myndigheder
 • 1 ejerforening
 • 1 borger

De indkomne bemærkninger/indsigelser og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag. Ingen af myndighederne gør indsigelse mod planforslagene.

Bemærkningerne omhandler blandt andet:

 • Bilag 4-arter
 • Risiko for oversvømmelse og klimatilpasning
 • Påvirkning af kystområdet eller -landskabet ved Beddingsvej

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til de offentliggjorte planforslag. For uddybning se vedlagte notat.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

En ændring af området fra rekreativt formål til erhverv vil være med til at sikre udviklingsmulighederne for værftet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Tillæg 32 til Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 449 for et område til erhvervsformål vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af notatet med behandling af bemærkninger/indsigelser
 • Notat med behandling af bemærkninger/indsigelser godkendes og anvendes til besvarelse af indsigelserne


Teknik- og Miljøudvalget 09-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 23-03-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033

Sagsnr: 19-004478

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2021-2033 for Ringkøbing-Skjern kommune fremsendes til endelig vedtagelse.

Kommuneplanen tager udgangspunkt i byrådets Plan- og Udviklingsstrategi.
Byrådet vedtog den 6. oktober 2020 Forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Hovedopgaverne ved kommuneplanrevisionen har været:

 • Opdatering af hovedstrukturens temaafsnit inklusiv kort
 • Opdatering af rammer
 • Opdatering i henhold til nye krav fra Plandata.dk
 • Udpegning af områder der er udsat for oversvømmelse og erosion
 • Opdatering af Grønt Danmarkskort
 • Opfølgning på friholdelse af boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger
 • Udpegning af flere arealer til positiv skovrejsning
 • Indarbejdelse af landskabskarakteranalysen

Kommuneplanen består af en overordnet hovedstruktur, rammer for lokalplanlægningen og
redegørelse for planens forudsætninger. Til planen er der udarbejdet en miljøvurdering samt en
sammenfattende redegørelse.

Forslaget kan ses her:

https://www.rksk.dk/kommuneplanforslag-digital

https://www.rksk.dk/kommuneplanforslag-pdf

Det offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2021-2033 kan også ses her www.plansystem.dk

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 26. oktober 2020 til og med den 4. januar 2021.

I høringsperioden indkom der bemærkninger fra 10 myndigheder, 3 foreninger, 2 virksomheder og 3 borgere, se bilag. Derudover har administrationen også bemærkninger. 

De indkomne bemærkninger og notat med forslag til Byrådets svar er vedlagt, se bilag. 

De indkomne bemærkninger vedrører blandt andet Grønt Danmarkskort, de statslige myndigheders interesser, lavbundsarealer og værdifulde landsbrugsarealer mv. Derudover omhandler bemærkningerne erhvervsinteresser og naturinteresser. 

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefales, at der foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag. Rettelserne omhandler Grønt Danmarkskort, Forsvarets interesser og andre mindre tekstrettelser og præciseringer. For uddybning se vedlagte bilag.

Det er vurderet, at inddragelsen af alle "landfaste" Natura2000-arealer i Grønt Danmarkskort ikke medfører krav om fornyet høring til trods for at udpegningen udvides, da disse arealer netop i forvejen er beskyttet af habitatbekendtgørelsen og da en optagelse i kommuneplanen som Grønt Danmarkskort derfor ikke vurderes at medføre væsentlige ændringer for den enkelte lodsejer. 

Der er efter høringsfristens udløb kommet tre bemærkninger, se bilag.

Der har været en dialog med de statslige myndigheder, herunder særligt Erhvervsstyrelsen, Forsvaret, Miljøministeriet, Vejdirektoratet og Banedanmark. Derudover har administrationen været i dialog med DN og Hvide Sande Havn.

Miljøvurdering

Der har været gennemført en miljøvurdering af kommuneplanforslaget. Der er derfor vedlagt et udkast til en sammenfattende redegørelse, som blandt andet beskriver, hvordan miljøhensyn er inddraget i planen, hvordan miljøvurderingen og de indkomne bemærkninger tages i betragtning, begrundelse for valg af alternativ samt hvordan kommunen vil overvåge de væsentligste indvirkninger på miljøet.

Kommuneplantillæg
Der er siden vedtagelsen af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 vedtaget flere tillæg til Kommuneplan 2017-2029. Imidlertid vil disse tillæg bortfalde, hvis de ikke aktivt videreføres i Kommuneplan 2021-2033. Derfor anbefaler administrationen, at de vedtagne kommuneplantillæg indarbejdes i Kommuneplan 2021-2033 som en ændring. Ændringen vurderes ikke at udløse supplerende høring, idet der allerede har været gennemført en offentlig høring af de aktuelle kommuneplantillæg. Endvidere medfører indkomne bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021-2033 ikke ændringer, som har betydning for indarbejdelse af de aktuelle tillæg.
Følgende tillæg anbefales indarbejdet:

 • Kommuneplantillæg nr. 32 for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej Hvide-Sande
 • Kommuneplantillæg nr. 45 for et område til centerformål ved Remisen i Skjern

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Kommuneplanen medvirker til realisering af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om at skabe
vækst og udvikling og sikre virksomheder og borgere de bedste forudsætninger for at bo og drive
virksomhed i kommunen.

Flere af kommuneplanens revisions emner støtter op om Naturens rige, en bæredygtig udvikling herunder en styrkelse af biodiversiteten.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at det  godkendes at:

 1. Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt, med de ændringer, som fremgår af notat med Byrådets stillingtagen til de indkomne bemærkninger.
 2. Indkomne bemærkninger besvares, som det fremgår af notat med Byrådets stillingtagen til de indkomne bemærkninger.
 3. Den sammenfattende redegørelse godkendes og færdiggøres på baggrund af vedtagelsen af planen.
 4. Administrationen bemyndiges, til at bearbejde kommuneplanen teknisk og redaktionelt, og foretage mindre indholdsmæssige justeringer.
 5. Kommuneplantillæg nr. 32 for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej Hvide-Sande og Kommuneplantillæg nr. 45  for et område til centerformål ved Remisen i Skjern indarbejdes i kommuneplan 2021-2033.


Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt med den ændring, at der ikke sker ændring af rammebestemmelserne vedr. Mamrelund i Hvide Sande.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Evaluering af planlægning for solcelleanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-003629

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 19. maj 2020 Politiske signaler vedrørende opsætning af solceller i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Blandet andet blev det besluttet, at:

"Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet, inden der tages stilling til flere projekter (ved evaluering kikkes på geografi, hvordan har lokalbefolkningen reageret, hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet)."

Formålet med denne sagsfremstilling er, at:

 1. Byrådet beslutter, hvornår evalueringen skal gennemføres og hvordan.
 2. Byrådet beslutter, hvorledes nye ansøgninger om solcelleanlæg skal håndteres

Status på solcelleplanlægning:
Status på solcelleplanlægningen i Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår af vedlagte notat.

Der henvises til Økonomiudvalgets beslutning vedrørende 10 ansøgte solcelleprojekter den 12. januar 2021, som resulterede i, at planlægningen nu er igangsat for samlet 7 projekter, som i alt indeholder cirka 1000 hektar. 4 ansøgte projekter er endvidere vurderet egnet eller måske egnet, men skal afvente ovennævnte evaluering. Siden 12. januar har administrationen modtaget en ny ansøgning om et solcelleanlæg.

Hvornår skal evalueringen gennemføres?
Tolkes formuleringen "Der planlægges for 1000 hektar. Herefter evalueres projekterne samlet.." ordret, skal evalueringen gennemføres, når 1000 hektar er færdigplanlagt. Tidshorisonten herfor forventes at være 1½-2 år.

Dette vil imidlertid medføre, at evalueringen kommer til "at vente på", at de sidste sager færdigplanlægges. Derved kan det også medføre, at ansøgte solcelleprojekter, som afventer evalueringen, får meget lang svartid, idet der ikke arbejdes på sagerne i perioden.

For at holde en kontinuitet i sagsbehandlingen af solcellesager foreslår administrationen, at evalueringen foretages, når 2-3 planer er færdigplanlagt, og planlægningen er undervejs for de resterende igangsatte sager. Tidshorisonten herfor forventes at være ca. 1 år.

Hvordan skal evalueringen gennemføres?
Administrationen foreslår, at evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en sagsfremstilling, som indeholder følgende informationer og erfaringer fra administrationen:

 • Status på solcelleplanlægningen 
 • Præsentation af fakta omkring geografi, antal planlagte hektar, anlæggenes bidrag til energiregnskab, bidrag til grøn pulje og lignende

På baggrund heraf foretages en politisk drøftelse og evaluering af:

 • Geografi
 • Hvordan har lokalbefolkningen reageret?
 • hvordan har projektmagere og lodsejere inddraget lokalbefolkningen i projektet?

Administrationen anbefaler, at der yderligere tages stilling til, om planlægningen skal igangsættes for flere solcelleanlæg og i så fald, hvor mange hektar?

Nye ansøgninger

Administrationen har allerede modtaget én ny ansøgning om nye solcelleprojekter og har en forventning om, at der kommer flere inden evalueringen er gennemført. Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter, hvorledes disse skal håndteres. Administrationen anbefaler, at der kvitteres for ansøgningerne, med oplysning om, at sagsbehandling og stillingtagen til, om planlægningen for projektet kan igangsættes, afventer evalueringen.

Som grundlag for administrationens dialog med ansøger om kommende ansøgninger indgår blandet andet de "politiske signaler" fra Byrådet. Signaler som kan påvirke indholdet i de modtagne ansøgninger. Det vil derfor være centralt, at de politiske signaler løbende er opdateret. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, skal solcelleprojekterne indbetale 40.000 kr. pr. MW installeret effekt til en kommunal grøn pulje. Ud fra oplysningerne i de ansøgte solcelleprojekter,
estimerer administrationen, at 1000 hektar solceller vil indbringe i størrelsesordenen 24 til 28 mio.
kr. til den grønne pulje.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlæg vil understøtte kommunens strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender:

 1. At der med udgangspunkt i erfaringerne fra de igangværende processer gennemføres en opdatering af de "Politiske signaler" vedrørende opsætning af solceller inden september 2021. 
 2. At evaluering af solcelleplanlægningen foretages, når 2-3 planer er færdigplanlagt, og planlægningen er godt i gang for de resterende igangsatte sager, dog senest medio 2022. 
 3. At evalueringen gennemføres med udgangspunkt i en sagsfremstilling, som indeholder informationer om status på solcelleplanlægningen og geografi.
 4. At der på grundlag af evalueringen tages stilling til, om planlægning skal igangsættes for flere solcelleanlæg og i så fald hvor mange hektar?
 5. At der frem til evalueringen kvitteres for modtagelse af nye ansøgninger, med oplysning om, at sagsbehandling og stillingtagen til, om planlægningen for projektet kan igangsættes, afventer evalueringen.


Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den ændring, at de "Politiske signaler" evalueres på samme tidspunkt som evaluering af selve solcelleplanlægningen.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Vindingvej, Ådum

Sagsnr: 21-005332

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 9. juni 2020 besluttet, at igangsætte planlægningen for et solcelleanlæg ved Vindingvej, Ådum. Derfor er der udarbejdet planforslag, der udlægger cirka 53 hektar til teknisk anlæg/solceller. Planforslagene fremsendes til godkendelse med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Formål
Formålet med planlægningen er etablering af et solcelleanlæg med de for driften nødvendige tekniske installationer ved Vindingvej, cirka 4 kilometer øst for Ådum.

Områdets disponering og bebyggelse

Solcelleanlægget består af:

 • Solcellepaneler (maksimal højde 3 meter)
 • Transformerstation med koblingsudstyr (maksimal højde 6 meter)
 • Mindre teknikbygninger, distributionstransformere og læskure til græssende dyr
 • Lynafleder og afbrydere (maksimal højde 14 meter)
 • Afskærmende beplantning 

Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en installeret effekt på 42 MWp.

Forhold til anden planlægning
Planforslagene er udarbejdet i henhold til kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af både planforslagene og af projektet. Konklusionen af screeningerne er, at planforslagene og projektet ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Ansøger har afholdt informationsmøde i foroffentlighedsfasen med deltagelse af Ringkøbing-Skjern Kommune. I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra 6 borgere fordelt på tre adresser. Desuden er der indkommet bemærkninger fra netselskabet N1 og Miljøstyrelsen, se bilag 3. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat, se bilag 4. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar.

Tilføjelse af tekst til lokalplanforslag
Efter Teknik- og Miljøudvalgsmødet er administrationen blevet opmærksomme på, at der mangler en beskrivelse af lokalplanens delområder i anvendelsesbestemmelserne. Administrationen anbefaler derfor at nedenstående bestemmelse tilføjes til lokalplanforslaget:

3.2 Lokalplanen er opdelt i to delområder, se kortbilag 3.

Inden for delområde l kan der opføres solceller, tilhørende tekniske anlæg samt læskure indenfor byggefelt A, mens arealet udenfor byggefeltet skal friholdes for bebyggelse og anvendes til beplantning og et friareal.

Inden for delområde ll kan der opføres solceller, tilhørende tekniske anlæg samt læskure indenfor byggefelt A og B. Arealet udenfor byggefelterne skal friholdes for bebyggelse og anvendes til beplantning, interne serviceveje, natur og et friareal.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, vil projektet indbetale 40.000 DKK pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Vindingvej, Ådum svarer det forventeligt til ca. 1.680.000 kr.

Effektvurdering

Realisering af solcelleprojektet vil understøtte kommunens Strategiske energiplan 2019-2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler at Byrådet godkender:

 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 465 for et område til teknisk anlæg (solceller) vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. Notat med behandling af ideer og forslag - herunder at notatet anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
 3. At der tilføjes en ny bestemmelse 3.2 vedrørende delområder til lokalplanforslaget (se ovenfor). 


Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 13-04-2021

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med denne tilføjelse:

Lokalplanen er opdelt i to delområder, se kortbilag 3.

Inden for delområde l kan der opføres solceller, tilhørende tekniske anlæg samt læskure indenfor byggefelt A, mens arealet udenfor byggefeltet skal friholdes for bebyggelse og anvendes til beplantning og et friareal.

Inden for delområde ll kan der opføres solceller, tilhørende tekniske anlæg samt læskure indenfor byggefelt A og B. Arealet udenfor byggefelterne skal friholdes for bebyggelse og anvendes til beplantning, interne serviceveje, natur og et friareal.

 

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervsformål ved Novej 1, Heager

Sagsnr: 21-004199

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 11. august 2020 besluttet at igangsætte planlægningen for udvidelse af et depot- og knuseplads på Novej 1, Heager. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der udlægger 2.3 ha til erhvervsformål. 

Formål
Ansøger ønsker at udvide det eksisterende anlæg for modtagelse og knusning af bygge- og anlægsaffald samt håndtering af industriaffald med et jordbehandlingsanlæg til oprensning af forurenet jord. Det eksisterende rammeområde til erhverv udvides med ca. 23.500 m², og det vil fremover blive på i alt ca. 37.100 m².

Områdets disponering og bebyggelse
Ansøger ønsker, at kunne udvide eksisterende erhvervsaktivitet ved at etablere en affaldshåndteringsplads/miljøplads. Knuseanlægget vil blive placeret syd for den eksisterende hal, så hallen vil virke som støjskærm for boligerne mod nord. Desuden etableres en støjvold og -skærm rundt om virksomheden. Højden af disse bestemmes ud fra en støjberegning af de fremtidige aktiviteter.
Aktiviteterne på virksomheden er inden for miljøklasse 4–6, idet knuseaktiviteten vurderes at være miljøklasse 6. Indretning og drift af virksomheden skal ske, så de miljømæssige påvirkninger reduceres mest muligt.

Evt. forhold til anden planlægning
Virksomheden der ønskes inden for rammeområdet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal udarbejdes en miljøgodkendelse for virksomheden. Krav vedrørende støjafskærmning mv. reguleres gennem miljøgodkendelsen.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der er ikke indkommet nogle ideer og forslag til planlægningen i foroffentlighedsfasen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Projektet vil understøtte erhvervslivet i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til erhvervsformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Godkendelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit

Sagsnr: 20-025804

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en vedtagelse af Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit.

Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit er udviklet gennem en samskabende og nærværende proces, der har udviklet en visionær, robust og handlingsorienteret helhedsplan for området. Planen er blevet til i samarbejde mellem en række forskellige aktører som blandt andet tæller områdets skoler, erhvervsdrivende, foreninger og klubber samt borgere i alle aldre. Her har dels en gruppe af lokale ambassadører dels en gruppe af lokale nøgleaktører haft en central plads i udviklingsarbejdet i samråd med flere relevante fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern kommune.

Dette tværgående samarbejde igennem hele processen er med til at gøre helhedsplanen kvalificeret og realiserbar med et stort lokalt ejerskab.

”En ny sammenbinding med et netværk af strukturer og aktiviteter” er titlen på den langsigtede vision for helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit. Sammen med fire strategiske temaer og nogle konkrete indsatsområder rummer planen en række forskellige delprojekter, hvor nogle tiltag kan iværksættes her og nu, mens andre projekter rækker længere ud i fremtiden.

Især de fire strategiske temaer omhandler emner, der bør sættes fokus på i den fremtidige planlægning, for at Stadil-Vedersø & Vedersø Klit kan udvikle sig i retning af visionen.

De fire strategiske temaer er:

 • Stier & forbindelser

  Naturen i området er storslået, og der ligger et stort potentiale i af skabe endnu bedre tilgængelighed til naturen med flere stier og forbindelser, som kan binde området sammen til glæde for såvel lokalbefolkningen som for besøgende, turister og sommerhusejere.

   

 • Genkendelighed & sammenhæng

  De landsbysamfund der i dag oplever tilgang, er landsbyer, hvor sammenholdet og stærke fællesskaber er i centrum. Her kan et nyt fælles Stadil-Vedersø Natur & Kulturhus spille en vigtig rolle som et mødested, hvor hverdagslivet i lokalsamfundet kan udfolde sig og blomstre med en koncentration af aktiviteterne på et sted.

   

 • Glokalt islæt

  Begrebet ’glokalt’ dækket et internationale udsyn i samspil med en lokal forankring – og det er en betegnelse, der passer rigtig godt på lokalsamfundet i Stadil-Vedersø.

  I Vedersø ligger efterskolen The International, og på Stadil-Vedersø Friskole arbejdes der målrettet med et globalt udsyn. Det internationale udsyn er allerede stærkt forankret i lokalsamfundet, og derfor vil de to eksisterende skoler i området også kunne understøtte placeringen af en international grundskole for hele Ringkøbing-Skjern kommune i tilknytning til friskolen.

   

 • Byudvikling & bosætning
  Der er mange markante naturværdier i området og nye boligområder bør placeres i direkte relation til de eksisterende naturværdier i såvel Stadil som Vedersø. Derudover kan der arbejdes med at placere nye attraktive boligområder ved at tilføre nye naturværdier til området som for eksempel ved etablering af bynærskov, klimasøer, en eventuel genslyngning af Madum Å m.fl.

I løbet af processen er der udpeget 11 konkrete indsatsområder i området, hvor der ligger et særligt potentiale for en udvikling af Stadil-Vedersø & Vedersø Klit hen imod visionen.

De 11 indsatsområder er:

 • Alrum strand
 • Vest Stadil Fjord
 • Stadil-Vedersø Friskole
 • Bynærskov & Mejeritorvet
 • Svingel Engsø & Madum Å
 • Møllehaven
 • Skoletorvet
 • Den grønne kile
 • NYT fælles Stadil-Vedersø Natur & Kulturhus
 • Kaj Munks Præstegård
 • Vedersø Klit

Indsatsområderne er meget forskellige af karakter. Nogle rummer delprojekter, der er enkle og ukomplicerede, mens andre indsatsområder bygger på projekter, der kræver en langsigtet planlægning.

Efter en politisk godkendelse afholdes en PARAT-TIL-START workshop for alle aktører i Stadil-Vedersø & Vedersø Klit. Her inviteres alle aktører til at indgå i nye relationer og partnerskab om at realisere helhedsplanens mange delprojekter. Arbejdsgrupper vil blive etableret og frivillige kræfter sættes i spil til at fortsætte udviklingen af området med baggrund i helhedsplanen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I forhold til en realisering af helhedsplanens mange delprojekterne og en eventuel kommunal medfinansiering er der ikke afsat midler.

Effektvurdering

Det tætte samarbejde, som kommunens medarbejdere fra forskellige afdelinger har haft med området, har givet nogle gode relationer og en forståelse for lokalområdet, som vil være særdeles givtige fremadrettet i en kommende fase med implementering og realisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- & Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Helhedsplan Stadil-Vedersø & Vedersø Klit vedtages.Teknik- og Miljøudvalget 23-03-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.


Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Anmodning om frigivelse af ekstra anlægsmidler til cafeen på Fredensgade i Skjern

Sagsnr: 21-003645

Sagsfremstilling

I budget 2018 blev der afsat midler til udvidelse af caféen på Fredensgade i Skjern.

Cafeen er placeret sammen med botilbuddet Fredensgade, som er et botilbud til borgere med ADHD og Autismespektrum forstyrrelser. 

Årsagen til budgetsagen om udvidelse af cafeen var, at der ikke er plads til alle borgere i cafeen, da der er max. 24 pladser, og der ikke er mulighed for skærmning, hvis der er borgere, som ikke kan håndtere, at skulle sidde tæt.

Cafeen er blevet yderligere udfordret på plads, da Social- og Sundhedsudvalget i august 2019 godkendte, at alle cafeer i Handicap og Psykiatri skulle ændre karakter til uvisiterede cafeer. Det betyder konkret, at en større gruppe af borgere har adgang til cafeerne.   

Cafeens størrelse er i dag ca. 50 m², hvor spisearealet er, samt et overdækket areal på 17 m². Udvidelsen vil ca. være en fordobling af cafeens størrelse. Tanken er, at man laver udvidelsen af cafeen i samme stil som i dag, så bygningen ikke ændrer karakter, og man genbruger vinduespartier, ved at rykke dem med ud. Der laves en tilbygning på 50 m² og en overdækning på 16,5 m².

Byrådet har i januar 2020 frigivet anlægsbevillingen på 1.300.000 kr.

Siden har projektet været i udbud, og det forventes ifølge RKSK ejendomme at blive 250.000 kr. dyre. RKSK ejendomme har gennemgået projektet for at finde besparelser, men det har ikke været muligt at skære i projektet så anlægsbevillingen kan holdes.

Derfor søges der om en ekstra bevilling, således at cafeen kan etableres i den ønskede størrelse. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat og frigivet rådighedsbeløb til anlægsprojektet:

1.300.000 til udvidelse af cafeen på Fredensgade i Skjern.

Tillægsbevillingen på 250.000 kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb fra anlægsmidlerne, der er reserveret til fleksible boliger.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ved udvidelse af cafeen vil flere borgere kunne komme i cafeen. Der vil blive større mulighed for afholdelse af flere gruppeforløb, og gives støtte til flere borgere. 

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives:

 • en tillægsanlægsbevilling på 250.000 kr. til udvidelse af den uvisiterede cafe på Fredensgade i Skjern
 • at tillægsanlægsbevillingen på 250.000 kr. finansieres af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 1.071.000 kr. til fleksible boliger. 


Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Handicap og Psykiatri 2021

Sagsnr: 21-003645

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der indarbejdet to anlægsprojekter på Handicap og Psykiatriområdet.

Etablering af kølerum på Center Bakkehuset
I forbindelse med at Center Bakkehuset i 2018 overgik til at få mad leveret fra Åkanden, er der blevet arbejdet med at efterleve både Fødevarestyrelsens krav og Arbejdstilsynets retningslinjer for håndtering af fødevarer og medarbejderes fysiske arbejdsmiljø.

Center Bakkehuset har selv forsøgt at sikre, at gældende krav og retningslinjer bliver overholdt. Musiklokalet er inddraget og ombygget til varemodtagelse. Borgerne har, via deres husleje, betalt for opsætning af 6 semiprofessionelle køleskabe. Derudover er der flyttet 2 store køleskabe fra Ternevej 4. Center Bakkehuset har betalt for 1 semiprofessionelt køleskab. Rengøringspersonalet er blevet opnormeret med 6 timer pr. uge for at kunne modtage og lave fødevarekontrol de 2 gange om ugen, hvor der leveres mad.

Den nuværende kapacitet vedr. køleskabe er udfordret til det yderste – i forbindelse med helligdage og ferier kan Center Bakkehuset på nuværende tidspunkt ikke opbevare al den mad som kommer, hvilket er en stor udfordring, da der ikke må opbevares noget i de små køleskabe i borgernes lejligheder.

Der er behov for at udvide kølekapaciteten med mindst 1 semiprofessionel køleskab i forbindelse med etablering af 2 nye lejligheder på Ternevej 2.

De 6 semiprofessionelle køleskabe, der er indkøbt, vil blive genanvendt på afdelingerne. De skal udskiftes med de ”gamle” køleskabe, der står på afdelingerne. De skal anvendes til opbevaring af mælkeprodukter, frugt/grønt og andre kolonialvarer.

RKSK Ejendomme har vurderet udgiften til at blive 239.000 kr.

Der er afsat rådighedsbeløb 239.000 kr. til anlægsprojektet.

Tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjerghjemmet
Ved Grønbjerghjemmet er der mod sydøst placeret en gammel havestue. Havestuen er af meget dårlig kvalitet. Der er råd i træværket, og vinduerne kan ikke åbnes på grund af dette. Havestuen er ikke isoleret, og har et ikke tidssvarende udseende.

Da havestuen ikke er isoleret, er der om vinteren koldt og fugtigt, og om sommeren bliver der let op til 30-40 graders varme. Derfor benyttes havestuen på det nærmeste ikke, bortset fra i perioder, som opbevaringsplads.

På Grønbjerghjemmet er lokaler til fællesarrangementer for beboerne samt møde- og undervisningslokaler for personalet meget sparsomme og på grund af afstanden til Ringkøbing, er der ingen mulighed for at benytte øvrige fælleslokaler i Handicap og Psykiatri. De manglende personalerammer giver udfordringer med planlægning af faglige møder og personalemøder, hvor alle 35 medarbejdere kan deltage. En kombination af nuværende mødelokale med et nyt og isoleret aktivitetslokale vil være et kæmpe løft i forhold til beboeraktiviteter med mulighed for skærmning af visse brugere samt mulighed for væsentlig forbedring af mødeforhold for ansatte.

Derfor er der et ønske om, at nedrive den nuværende havestuen og etablering af isoleret aktivitetslokale på samme størrelse, som den nuværende på Grønbjerghjemmet.

RKSK Ejendomme har vurderet udgiften til at blive 671.000 kr.

Der er afsat rådighedsbeløb 671.000 kr. til anlægsprojektet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekterne:

 • 239.000 kr. til kølerum på Center Bakkehuset
 • 671.000 kr. til tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjerghjemmet.

I alt søges der om frigivelse af 910.000 kr.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ved etablering af kølerum på Center Bakkehuset forventes det, at kunne overholde Fødevarestyrelsens krav vedrørende korrekt håndtering og opbevaring af fødevarer samt Arbejdsstyrelsens retningslinjer vedrørende tunge løft.

Grønbjerghjemmet har beboere, der er op i alderen. Deres lejligheder er små og har ingen dagligstue eller terrasse. Et aktivitetslokale vil kunne give beboerne mulighed for individuelle aktiviteter og samvær.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives anlægsbevillinger på:

 • 239.000 kr. til kølerum på Center Bakkehuset og 
 • 671.000 kr. til tilbygning af aktivitetslokale på Grønbjerghjemmet


Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Politisk godkendelse af Praksisplan for almen praksis

Sagsnr: 21-005814

Sagsfremstilling

Praksisplan for almen praksis foreligger efter høring nu i en endelig udgave, godkendt af Praksisplanudvalget, og indstilles til godkendelse i regionsrådet og de 19 byråd forud for dens ikrafttrædelse den 1. juni 2021 (Bilag 1).

Praksisplanen for almen praksis:

Praksisplanen for almen praksis udgør det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis og udarbejdes i hver valgperiode af praksisplanudvalget, som består af politiske repræsentanter fra PLO-Midtjylland, kommunerne og regionen. Ringkøbing-Skjern Kommune er repræsenteret ved borgmester Hans Østergaard.

Praksisplanen beskriver:

 • Hvilke opgaver almen praksis skal varetage i samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen
 • Hvilke snitflader og sammenhænge, der er til det øvrige sundhedsvæsen
 • Hvordan det øvrige sundhedsvæsen kan understøtte almen praksis til at løfte disse opgaver
 • Den kapacitetsplanlægning, som er en forudsætning for opgaveløsningen.

I forhold til Sundhedsaftalen bidrager praksisplanen med konkrete anbefalinger vedrørende 3 udvalgte temaer:

 1. Lighed i sundhed og forebyggelse
 2. Tilgængelighed og digitalisering
 3. Lægedækning og rekruttering.

Ændringer på baggrund af høringssvar:

Social- og Sundhedsudvalget har afgivet høringssvar på praksisplanen 18. november 2020.

De samlede indkomne høringssvar udtrykker generelt opbakning til praksisplanen, idet de bl.a. understreger sammenhængen til Sundhedsaftalen som værende positiv, ligesom der er tilslutning til de overordnede visioner og de valgte indsatsområder.

Alle indkomne Høringssvar kan læses på: https://www.rm.dk/politik/udvalg/praksisplan-udvalg/praksisplan-for-almen-praksis-2020/

Blandt kommunernes høringssvar er der især lagt vægt på:

 • Gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved opgaveoverdragelse
 • Fortsat fokus på udbredelse af fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder
 • Øget samarbejde om dosisdispensering både af hensyn til patientsikkerheden og medarbejderne i sygeplejens ressourcer
 • Forbedret tilgængelighed
 • Lokale forhold vedrørende lægedækningsproblematikker, hvilket både omhandler at tiltrække læger til særlige geografiske områder og til potentielt udsatte boligområder, og at der er fokus på at sikre kontinuitet med faste læger

Nogle høringssvar har givet anledning til, at der er foretaget justeringer og præciseringer i aftalen, mens andre vil indgå i det videre arbejde med implementering af aftalen. De konkrete ændringer i aftalen fremgår af bilag 2.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet, at Praksisplan for almen praksis godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 24-03-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Eventuel tilbygning af vuggestueafdeling ved ny daginstitution i Videbæk

Sagsnr: 19-030628

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet er afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 og et rådighedsbeløb på 15,546 mio. kr. i 2022 til etablering af en ny daginstitution i Videbæk, som skal erstatte Solstrålen. Der skal tages stilling til,

 • om projektet skal indeholde en vuggestueafdeling med 12 pladser, og
 • om der skal gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, forundersøgelser mv., 

Solstrålen er en daginstitution med en gennemsnitlig normering på 60 børnehavebørn. Da Børne- og Familieudvalget fremsendte anlægsforslag til byrådets budgetseminar i 2020, ønskede man at få afsat så stort et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet, at projektet også kunne indeholde en vuggestueafdeling. Der er imidlertid endnu ikke taget politisk stilling til, om der skal etableres flere vuggestuepladser i Videbæk.

Udgifterne til et erstatningsbyggeri for Solstrålen inklusiv en vuggestueafdeling med 12 pladser skønnes at udgøre ca. 17,5 mio. kr. Gennemføres projektet uden en vuggestueafdeling udgør de forventede anlægsudgifter ca. 16,5 mio. kr.

Et skøn over det fremtidige behov for vuggestuepladser er i sagens natur behæftet med usikkerhed, eftersom der er tale om et tilbud til børn i alderen 0 - 2 år.

Pasningsbehovet i dag
I Videbæk er der allerede i dag en vuggestueafdeling med 12 pladser i Børnehaven Gl. Kongevej. Pasningstilbuddet til børn i alderen 0 - 2 år dækkes desuden af omkring 10 dagplejere.

En forholdsvis stor andel af dagplejerne er på seniorordning, hvilket blandt andet betyder, at de ikke har pligt til at tage imod gæstebørn. I de senere måneder har der været visse vanskeligheder i forhold til rekruttering af nye dagplejere. Det har medført, at der i dag er et betydeligt pres på pladserne til de 0 - 2 årige og en stor efterspørgsel efter vuggepladserne i Børnehaven Gl. Kongevej.

Pasningsbehovet i fremtiden
Uden en vækst i pasningsbehovet vil nye vuggestuepladser føre til en reduktion i antallet af dagplejere. Sker det er der også en risiko for, at det blive vanskeligere at skaffe det nødvendige antal gæstedagplejepladser i forbindelse med dagplejernes ferie og sygdom. En løsning på det problem kunne dog være at reservere et antal pladser i vuggestuegrupperne til gæstebørn.

Antallet af 0 - 2 årige opgjort pr. 1. januar i Videbæk by har været faldende i de sidste 3 år. Ifølge befolkningsprognosen udarbejdet i 2020 må der imidlertid forventes en jævn vækst i antallet af børn i alderen 0 - 2 år fra 112 pr. 1.1. 2021 til 146 pr. 1.1. 2032. 

Valg af strategi i forhold til etablering af flere vuggestuepladser
Hvis der skal tilknyttes en vuggestueafdeling til den nye daginstitution i Videbæk, vil det være optimalt at tage hensyn hertil allerede i planlægningen. Beslutningen om etablering af vuggestuepladser kan dog træffes senere. En af følgende strategier vil kunne vælges:

 1. Der træffes allerede i dag beslutning om etablering af yderligere 12 vuggestuepladser i Videbæk. Erstatningsbyggeriet for Solstrålen indeholder en vuggestueafdeling.
 2. Der opføres en institution, hvor der er plads, og som er indrettet således, at en afdeling kan benyttes til vuggestue. Der træffes dog først senere beslutning om, hvorvidt nogle af lokalerne skal anvendes til vuggestuepladser. Viser det sig, at der ikke blive behov for flere vuggestuepladser, har man fået gennemført et større og dyrere byggeri, end der var behov for.
 3. En vuggestueafdeling vil kunne tilknyttes daginstitutionen, efter at byggeriet er afsluttet, hvis der tages højde for det under projekteringen. Der skal gøres plads på grunden, således at der senere kan opføres en tilbygning, som kan hænge godt sammen med børnehaven. Man må dog forvente, at udgiften vil blive noget højere, hvis vuggestueafdelingen først etableres på et senere tidspunkt.
 4. Der projekteres et byggeri, som indeholder en vuggestueafdeling. Ved licitationen indhentes imidlertid separate tilbud på vuggestueafdelingen. I så fald kan man vente med at tage stilling til, om byggeriet skal indeholde en vuggestueafdeling til efter licitationen. Vælges denne strategi må man forvente højere udgifter til rådgiverydelser i forhold til et projekt, som kun indeholder bygning af en børnehave. Vælger man at acceptere et tilbud på en vuggestuegruppe som en tillægsydelse, vil de samlede håndværkerudgifter sandsynligvis også blive lidt højere, end hvis vuggestueafdelingen havde været en integreret del af projektet.
En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 125.000 kr. fra 2022 og fremefter til finansiering af merudgiften ved oprettelse af 12 vuggestuepladser. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om

 1. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til grundkøb, diverse undersøgelser samt rådgiverydelser mv. finansieret af rådighedsbeløbet på i alt 17,5 mio. kr.
 2. at der vælges en strategi i forhold til eventuel etablering af en vuggestueafdeling
Børne- og Familieudvalget 23-03-2021
Børne- og Familieudvalget tiltræder indstillingens punkt 1. I forhold til indstillingens punkt 2 vælges strategi 1 således, at der træffes beslutning om, at erstatningsbyggeriet for Solstrålen indeholder 12 vuggestuepladser. 

Børne- og Familieudvalget ønsker, at de faglige interessenter inviteres til samarbejde om at løse de demografiske udfordringer i dagplejen. Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Etablering af vuggestueafdeling i børnehaven Lærkereden i Rækker Mølle

Sagsnr: 19-014876

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2021 er optaget et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til etablering af en vuggestueafdeling i Lærkereden. Børne- og Familieudvalget skal stilling til, om Byrådet skal anbefales at give en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Børne- og Familieudvalget besluttede i 2020 at fremsende et forslag om oprettelse af en vuggestueafdeling i Lærkereden på baggrund af en ansøgning fra børnehavens forældrebestyrelse.

Som følge af nedgang i børnetallet er der i dag kun 4 dagplejere i Rækker Mølle Skolens pasningsdistrikt. Igennem længere tid har der derfor været udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt udbud af dagplejepladser i pasningsdistriktet. Det gælder i særlig grad pladser til børn, der skal i gæstedagpleje. Gennem oprettelse af en vuggestueafdeling vil det være muligt at sikre et stabilt udbud af pasningsmuligheder for børn i alderen 0 - 2 år.

Oprettelse af en vuggestueafdeling i tilknytning til Lærkereden vil betyde, at dagplejen nedlægges i Rækker Mølle Skolens distrikt.

Ejendomscentret har vurderet, at det er muligt at etablere en vuggestueafdeling med 12 pladser som en integreret løsning ved at tilbygge ca. 110 m² og renovere ca. 85 m² i de eksisterende lokaler for en samlet udgift på knap 3,5 mio. kr. Byggeriet forventes at være afsluttet medio 2022.

En repræsentant fra administrationen deltager ved behandling af punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at der er afsat 125.000 kr. i budgettet for 2022 og fremefter til finansiering af merudgiften ved oprettelse af 12 vuggestuepladser i stedet for 12 dagplejepladser. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Børne- og Familieudvalget 23-03-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 13-04-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Svend Boye Thomsen ()
 • Erik Viborg ()

Kopier link til punktet  -   Print

20: Fordeling af midler til ekstraordinære indsatser for at styrke faglighed og trivsel i 2021

Sagsnr: 21-005297

Sagsfremstilling

Regeringen har indgået aftale med en række af Folketingets partier om at afsætte midler til indsatser for at styrke faglighed og trivsel hos elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne i foråret 2021 på baggrund af corona-epidemien. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet, og der skal tages stilling til, hvordan de skal anvendes og fordeles.

Ifølge aftalen afsættes på landsplan en ramme til fagligt løft frem mod sommer på 174 mio. kr. til grundskolen, en ramme til trivselsindsatser på 44 mio. kr. i regi af PPR, 15 mio. kr. i regi af klubberne og 10 mio. kr. til elevråd.

Midlerne til fagligt løft i grundskolen og trivselsindsatser i klubber og elevråd er beregnet med udgangspunkt i 9. og 10. kl. elever i folkeskolen, på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler.

Det fremgår ikke af aftalen, hvor meget bloktilskuddet til den enkelte kommune øges. Andelen af folkeskoleelever i 9. og 10. kl. i skoleåret 19/20 udgjorde ca. 64 % af alle elever på landsplan, og  Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af bloktilskudsforøgelsen vil være ca. 1 %. På baggrund heraf vurderer administrationen, at kommunens andel af midlerne til fagligt løft i grundskolen og trivselsindsatser i klubber og elevråd udgør mindst 1 mio. kr., og at andelen af midlerne til trivselsindsatser i regi af PPR udgør ca. 440.000 kr.

I aftalen mellem regeringen og partierne understreges det, at midlerne ikke bindes til konkrete initiativer, da der lokalt skal være mulighed for en varieret indsats, som tilpasses eleverne og behovet på de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner. Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på skolerne i forhold til, hvilke konkrete indsatser der giver mening lokalt.

Der henstilles dog til et særligt fokus på:

 • at skoler og institutioner prioriterer elever i deres afsluttende år, som vil have det største behov, da et efterslæb ikke vil kunne indhentes senere på igangværende uddannelse.
 • at skoler og institutioner efter en lokal vurdering målretter dele af midlerne til ekstra hjælp til elever, der har behov for ekstra støtte.

Af aftalens punkt 4 fremgår desuden, at der søges indgået en forpligtende aftale med KL om, at kommunerne bl.a. skal redegøre for fordelingen af tilskuddet lokalt for at sikre, at tilskuddet når de enkelte folkeskoler mv.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der afsætte 440.000 kr. til trivselsindsatser i regi af PPR.

Det anbefales desuden, at der afsættes 2 puljer på i alt 1 mio. kr. Den ene pulje fordeles mellem skolerne og 10'eren, dvs. Ringkøbing-Skjerns 10. klassetilbud under Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Puljen fordeles efter antallet af elever i 9. kl. eller 10. klasse. Den anden pulje fordeles mellem skolerne efter antallet af elever i 0. kl. - 8. kl.

Administrationen anbefaler endeligt, at det skal være op til den enkelte skole at beslutte, hvad midlerne konkret skal anvendes til.

Som bilag til dagsordenspunktet er vedlagt et notat, hvor der er gjort rede for, hvor stort et beløb, der vil tilfalde den enkelte skole i Ringkøbing-Skjern Kommune, såfremt der forlods afsættes henholdsvis 100%, 75%, 50% eller 25% af midlerne til elever i 9. eller 10. kl.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, på baggrund af den forventede bloktilskudsforhøjelse, 

 1. at driftsbudgettet for PPR forhøjes med 440.000 kr. til særlige indsatser i PPR-regi rettet mod børn med behov for ekstra støtte,
 2. at skolernes driftsbudgetter - herunder tilskuddet til 10'eren - forhøjes med i alt 1 mio. kr., og at midlerne efter lokal vurdering målrettes elever i deres afsluttende år og elever, der har behov for ekstra støtte,
 3. at der træffes beslutning om, hvor stor en andel af tildelingen til skolerne, der forlods skal reserveres til skoler med afgangselever,
 4. at beløbene til de enkelte skoler herefter udmøntes af administrationen efter skolernes elevtal.
 5. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at udgifterne på 1,44 mio. kr. til ovenstående 4 punkter finansieres af kassebeholdningen med henvisning til den forventede bloktilskudsforhøjelse.
Børne- og Familieudvalget 23-03-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt således, at der i indstillingens punkt 3 vælges forlods tildeling på 25 % til skolerne med afgangselever. 

Administrationen 08-04-2021
Efter behandlingen af sagen på mødet i Børne- og Familieudvalget, har Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget et brev fra Børne- og Undervisningsministeren. Ifølge brevet modtager Ringkøbing-Skjern Kommune et lidt større beløb, end administrationen havde turde kalkulere med. Men samtidig fastlægges der flere krav til fordelingen, end man kunne læse sig frem til ud fra den politiske aftale.

Det er der gjort nærmere rede for i et notat, som nu er vedlagt som bilag. Notatet har været udsendt til orientering for medlemmerne af Børne- og Familieudvalget.

Administrationen anbefaler på den baggrund,

 1. at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af det forhøjede bloktilskud på 1,6 mio. kr.,
 2. at beløbet fordeles ud på 4 hovedposter med 978.000 kr. til ekstra undervisning, 428.000 kr. til PPR, 146.000 kr. til Fritidshjem og klub og 48.000 kr. til elevråd i overensstemmelse med ministeriets udmelding, og
 3. at sagen genbehandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 27. april 2021 med henblik på fordeling af midlerne inden for de forskellige hovedposter.


Økonomiudvalget 13-04-2021

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

 • at der gives en samlet tillægsbevilling finansieret af det forhøjede bloktilskud på 1,6 mio. kr.,
 • at beløbet fordeles ud på 4 hovedposter med 978.000 kr. til ekstra undervisning, 428.000 kr. til PPR, 146.000 kr. til fritidshjem og klub og 48.000 kr. til elevråd i overensstemmelse med ministeriets udmelding, og
 • at sagen genbehandles på Børne- og Familieudvalgets møde den 27. april 2021 med henblik på fordeling af midlerne indenfor de forskellige hovedposter

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

21: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med fysisk infrastruktur

Sagsnr: 18-025162

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lennart Qvist har anmodet borgmesteren og kommunaldirektøren om, at Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med fysisk infrastruktur sættes på Byrådets dagsorden.

Anmodningen fra Lennart Qvist, der er fremsat pr. mail den 11. marts 2021, lyder således:

"Kære Hans og Jens Peter,

I forlængelse af nedenstående korrespondance samt som opfølgning på punkt 17 fra byrådsmødet 18. august 2020 ”Orientering om kommunens arbejde med forbedring af infrastruktur”, der vil jeg gerne anmode om at punktet endnu engang sættes på byrådets dagsorden. Gerne til byrådsmødet i april 2021.

På byrådsmødet 18. august 2020 blev det aftalt:

 • at vi ville modtage materialet der beskrev hvorfor man i sin tid valgte at pege på en 2+1 vej fremfor en motorvej samt den forventede forskel i pris.
 • at vi også ville modtage en orientering om planerne for hovedvej A11, da dette ved en fejl ikke var blevet medtaget i sagsfremstillingen.

Tilbage i august 2012 beskrev vores ”Bosætningsorganisation” i sin handlingsplan at man ville ”oprette og facilitere en Motorvejsgruppe”. I september 2012 er også beskrevet kommunens anbefaling om ”A15 som motorvej fra Herning”. Fra omkring 2016 er ønsket ændret til en ”2+1 vej”.

Som det ligeledes blev aftalt på byrådsmødet 18. august 2020, så vil jeg også gerne anmode om at denne mail samt min anmodning dateret 24. april 2020 bliver en del af sagsfremstillingen.

 

Med venlig hilsen

Lennart Qvist
Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget".

 

I den indsatte mail ovenfor henviser Lennart Qvist til mail af 24. april 2020, og den lyder således:

"Kære Hans og Jens Peter,

Jeg vil gerne anmode om at der bliver sat et punkt på byrådsdagsordnen angående en generel orientering om planerne for hovedvejene A11 og A15.

Som alle ved har det længe været et ønske at få udbygget vores hovedveje i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Oftest har behovet for forbedringer på vejen mellem Herning og Ringkøbing og videre til Hvide Sande været nævnt, ikke kun set i lyset af åbningerne af de kommende nye attraktioner med Lalandia og Naturkraft, men også i forhold til den generelle forventede vækst i turismen. Hertil kommer også et øget transportbehov fra alle vores produktions- og landbrugsvirksomheder.  

Men udover forbedringer af hovedvej A15, så har vores lokale erhvervsliv også efterspurgt forbedringer på hovedvej A11 der forbinder kommunen i den sydlig retning. Her er det i særlig grad for små rundkørsler samt for lave broer som giver udfordringer når større lastemner skal transporteres.

Jeg vil gerne anmode om at Byrådet modtager en generel orientering om hvor vi står i forhold til disse større infrastrukturprojekter, da det ville være ønskelig med en øget gennemsigtighed i forhold til prioriteringer, økonomi, tidsplaner samt ikke mindst den konkrete foreslåede linjeføring. En vigtig del af dette, er også at få afstemt prioriteringerne i forhold til ønsker fra erhvervslivet samt turismen.

Hvis det viser sig muligt at få disse investeringer fremskudt er det naturligvis yderst glædeligt, og deraf er det endnu mere vigtigt at vi alle har en fælles forståelse af hvordan disse ønsker prioriteres.

 

Med venlig hilsen

Lennart Qvist
Byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti, Ringkøbing-Skjern Kommune

Formand Social- og Sundhedsudvalget og Næstformand Beskæftigelsesudvalget".

Lennart Qvist efterspørger svar på følgende:

1: Hvorfor valgte man i sin tid at pege på en 2+1 vej fremfor en motorvej - samt den forventede forskel i pris.

2: Orientering om planerne for hovedvej Rute 11.

Borgmesteren orienterer om planerne og forløbet. 

Der henvises i øvrigt til 2plus1.rksk.dk

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Byrådet tager byrådsmedlem Lennart Qvists anmodning til efterretning.

BilagBeslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

22LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

23: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Erik Viborg ()
 • Svend Boye Thomsen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing