Referat: 15. juni 2021 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jens Erik Damgaard
 • Pia Vestergaard
 • Benjamin Morthorst
 • Linda Nielsen
 • Helge Albertsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Jakob Agerbo
 • Hanne Simonsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Trine Ørskov
 • Gitte Kjeldsen
 • Kristian Andersen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Iver Enevoldsen
 • Hans Pedersen
 • Niels Rasmussen
 • Jørgen Rabjerg
 • Hans Østergaard
 • Bjarne Svendsen
 • Lennart Qvist
 • John G. Christensen
 • Jens S. Højland
 • Jørgen Byskov
 • Kristian Bøgsted
 • Henrik Andersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Erik Viborg
 • Søren Elbæk
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tarm Varmeværk. Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 19 mio. kr. til etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsnr: 21-012884

Sagsfremstilling

Tarm Varmeværk har den 11.05.2021 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 19 mio. kr. til etablering af et varmepumpeanlæg. Lånet forventes optaget i KommuneKredit og med en løbetid på op til 25 år. 

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende fjernvarmeforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

For at sikre produktionsfleksibilitet, forsyningssikkerhed og imødegå prisstigninger, har Tarm Varmeværk besluttet at udnytte muligheden for en billig varmeproduktion, nu hvor afgifterne gældende varmepumper lempes. Varmepumpen vil producere varme i samdrift med de eksisterende produktionsanlæg, hvor varmen i dag er produceret på fliskedel, træpillekedel og solvarme med oliekedler som backup.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 19. mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af et varmepumpeanlæg.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning om anlægstilskud til Kronhede Lejrskole/naturhostel

Sagsnr: 21-014111

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Kronhede Lejrskole ansøger om et etableringstilskud på 950.000 kr. Desuden forespørges der om muligheden for at få del i afsatte midler til bygningsforbedring og nedrivning. Det er præciseret i ansøgningen, at der ikke søges om driftsmidler.

Den selvejende institution Kronhede Lejrskole oplyser, at institutionen i snart et halvt århundrede har været et trinbræt til den storslåede vestjyske natur. Siden åbningen i 1975 har besøgende i alle aldre haft mulighed for at kombinere ophold i skov, på hede med overnatning under fast tag.

Lejrskolen er indrettet i den gamle Kronhede Skole, som blev opført i 1903. Ændringer i skolernes muligheder for ekskursioner, sammenholdt med den stigende udvikling inden for friluftsliv og turisme og senest etablering af den kommende Naturnationalpark Stråsø 600 meter fra lejrskolen betyder imidlertid, at institutionen må følge med udviklingen. Det er vigtigt, at institutionen kan tilbyde en tidssvarende standard hvad angår indkvartering.

Omstillingen fra lejrskole til lejrskole/naturhostel nødvendiggør investeringer i forbindelse med nedrivning, byggeri m.m. Den selvejende institution tror, at projektet passer godt ind i kommunens strategier for udviklingen af indlandsturismen, landdistrikterne og de stedbundne resurser. Den nye lejrskole/naturhostel vil kunne rumme ca. 40 - 50 sengepladser.

Det ansøgte beløb svarer til omkring en tiendedel af de samlede etableringsudgifter. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har foretaget beregninger af omkostningerne, som samlet set ligger på 7.510.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer dog shelterplads og inventar. Således skønnes den samlede udgift at ligge i nærheden af 10 mio. kr.

Forskellen mellem udgiften på ca. 10 mio. kr. og det ansøgte anlægstilskud fra Ringkøbing-Skjern Kommune søges finansieret gennem støtte fra fonde. Flere større fonde har på forhånd udvist interesse, hvor nogle af dem har ladet forstå, at en vis kommunal forankring vil fremme sagen. 

Der henvises i øvrigt til det medsendte materiale fra Den selvejende institution Kronhede Lejrskole.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Det vil være muligt at yde støtte til nedrivning af boliger og erhvervsbygninger, istandsættelse af boliger og private udlejningsboliger samt forsamlingshuse. Der er i dette tilfælde ikke tale om en beboelsesbygning eller et forsamlingshus. For så vidt angår private udlejningsboliger skal der være tale om fast beboelse og støtte til nedrivning af erhvervsbygninger forudsætter, at erhvervet er nedlagt.

Der fremgår ikke en konkret tidsplan af det fremsendte materiale samt en liste over eventuelle tilsagn fra fonde m.v.

Såfremt Økonomiudvalget og Byrådet vil fremme ansøgningen vil et anlægstilskud kunne finansieres via det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 til gearingspulje til samfinansiering af projekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen og beslutter, hvorvidt der skal gives et anlægstilskud samt størrelsen
 • at såfremt ansøgningen imødekommes meddeles der en anlægsbevilling finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til gearingspulje til samfinansiering af projekter
 • at et eventuel tilsagn om kommunalt anlægstilskud er betinget af, at der foreligger tilsagn fra fonde m.v. på de resterende anlægsudgifter


Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget besluttede at give et forhåndstilsagn på anlægstilskud på 750.000 kr. med finansiering af det afsatte rådighedsbeløb til gearingspulje til samfinansiering af projekter. Tilsagnet er betinget af, at der foreligger tilsagn fra fonde mv. på det resterende anlægsudgifter.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets beslutning godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Efterkalkulerede fritvalgstakster vedrørende personlig og praktisk hjælp 2020

Sagsnr: 21-008624

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på personlig pleje og praktisk hjælp. Prisen beregnes ud fra hjemmeplejens udgifter. Fritvalgsprisen bruges til udbetaling af ydelser leveret af godkendte private leverandører af praktisk hjælp i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byrådet skal fastsætte fritvalgspriser ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af personlig og praktisk hjælp i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har efterberegnet fritvalgspriserne for 2020.

Personlig pleje og praktisk hjælp:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 344 kr./time (budget 2020: 351 kr./time).
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 482 kr./time (budget 2020: 494 kr./time).

Til fastsættelse af priserne for 2021 anvendes den efterkalkulerede 2020-pris, der fremskrives til 2021.

Priser for 2021 er følgende:
Personlig pleje og praktisk hjælp, bekvemme tider: 349 kr./time.
Personlig pleje og praktisk hjælp, ubekvemme tider: 489 kr./time.

Ubekvemme tider er hverdage kl. 17.00 – 06.00 samt helligdage og weekender.

Priserne er gældende fra 1. maj 2021 til 30. april 2022, jævnfør aftale med de private leverandører.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 – Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter serviceloven § 83.

Økonomi

Det forventes, at de private leverandører af praktisk hjælp i 2021 leverer 3.900 timer, svarende til en udgift på 1,364 mio. kr. Budgettet er på 1,479 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at efterberegningen af fritvalgspriserne for 2020 tages til efterretning, og priserne fra 1. maj 2021 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget 26-05-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn" skal der etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige udledning mest muligt. Regnvandsbassinet vil blive placeret udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til en afvandingsgrøft, der munder ud i Ringkøbing Fjord. 

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Udkast til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 om placering af regnvandsbassin i Søndervig har været forelagt Teknik- og Miljøudvalget d. 23. februar 2021, hvor udvalget besluttede at udsætte sagen med henblik på alternativ placering af regnvandsbassinet uden for området "Nyhavn".

Teknik- og Miljøudvalget behandlede d. 13. april 2021 punktet om Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019 – 2027, etablering af regnvandsbassin i Søndervig. Teknik- og Miljøudvalget ønskede en alternativ placering af regnvandsbassinet i forhold til administrationens indstilling. Ringkøbing Skjern Forsyning har på den baggrund udarbejdet forslag til en placering, der både imødekommer beslutningen fra TMU, følger spildevandsplanens målsætning om at etablere bassiner ved regnvandsbetingede udløb, og er økonomisk sammenlignelig med det oprindelige forslag.

D. 24. april 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at regnvandsbassinet skal placeres uden for området "Nyhavn" med en placering på østsiden af omfartsvejen.

Placering af regnvandsbassin udenfor "Nyhavn"

Der anlægges en ny regnvandsledning parallelt med grøften (kommunevandløb) i Nyhavn og ledningen bores under den nye omfartsvej. Grøften i Nyhavn anvendes dermed ikke til afledning af overfladevand fra Søndervig og kan eventuelt efter ønske og nødvendige tilladelser rørlægges med et dræn. Ved at anvende en drænledning sikres det, at den nuværende afvanding af Nyhavn opretholdes.

Der etableres en pumpestation med sandfang og olieudskiller øst for omfartsvejen. Den valgte placering giver mulighed for etablering af overløb fra grøften til pumpestationen, og sikrer dermed at den del af Nyhavn, der afvander til grøften ikke oversvømmes ved høj vandstand. En pumpestation nødvendig for at vandet kan afledes til bassinet og grøften og videre til Ringkøbing Fjord.

Bassinet placeres uden for strandbeskyttelseslinjen.

 

Fig. 1: Placering af bassin (blå markering) øst for omfartsvejen med udløb i Ringkøbing Fjord (bilag 1).

Ved etablering af vådt regnvandsbassin vurderes næringsstofreduktionen til Ringkøbing Fjord at blive reduceret forhold til i dag.

Løsningen forudsætter at der kan opnås myndighedsgodkendelse. Den foreliggende beregning for udledningen af næringsstoffer for projektet, viser at der kan forventes en acceptabel rensegrad. Løsningen forudsætter også, at de nødvendige arealer kan erhverves. 

Omkostningerne anslås til 3.300.000 kr., hvilket er på sammen niveau som det oprindelige oplæg til et regnvandsbassin i Nyhavn.

Det er vigtigt, at tidsplanen overholdes for håndtering af overfladevand for at sikre, at der ikke opstår kapacitetsproblemer med spildevandshåndteringen ved kloakeringen af de mange nye sommerhuse i Lalandia og på Lodbjerg Hede. 

 


 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres. Den valgte placering giver ikke den fulde miljøeffekt, da arealet øst for omfartsvejen, ikke giver mulighed for den optimal bassinstørrelse. Separeringen og byggemodningen vurderes, ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Godkendelse af vedtægtsændringer for Videbæk Idræts – og Fritidscenter

Sagsnr: 21-012495

Sagsfremstilling

Videbæk Idræts- og Fritidscenter har på deres sidste generalforsamling den 17. marts besluttet at ændre nedenstående i deres vedtægter, og ønsker nu at få det godkendt.

Under §1, omhandlende navn og formål: Indtil sidste generalforsamling hed det Videbæk Idræts- og Fritidscenter 2014. Det er blevet besluttet at slette: 2014.

Under §3, omhandlende generalforsamling er følgende tilføjet:

”Generalforsamlingen KAN afholdes virtuelt, såfremt force majeure situationer som eksempelvis covid-19, forhindrer, at afviklingen kan/må finde sted. Tilmelding, valg osv. er gældende som ved ordinær afvikling.”

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende vedtægtsændringerneKultur- og Fritidsudvalget 18-05-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af vedtægtsændringer for Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Sagsnr: 21-012864

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen den 24. marts i Holmsland Idræts -og Kulturcenter blev der vedtaget følgende ændring af vedtægterne:

Under §6, omhandlende generalforsamling, er der tilføjet; at alle interesserede har adgang hertil.

Ændringen er foretaget for at gøre det muligt at afholde fælles generalforsamling med andre foreninger i byen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at godkende vedtægtsændringen.

Kultur- og Fritidsudvalget 18-05-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling


Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Anden drøftelse af udkast til principnotat om boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri

Sagsnr: 20-024331

Sagsfremstilling

I henhold til tids- og procesplanen for principnotatet er der på indeværende møde i Social- og Sundhedsudvalget den anden drøftelse af principnotatet om boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri, se de vedhæftede bilag, Udkast til principnotat april 2021 samt Tids- og procesplan for principnotatet.

Herunder drøftes også input fra dialogmøderne d. 17. maj og 20. maj samt de indkomne høringssvar, se det vedhæftede bilag Indkomne høringssvar vedrørende udkast til principnotat om boligområdet. Der er indkommet i alt 5 høringssvar. 

Social- og Sundhedsudvalget forventes på indeværende møde at beslutte en indstilling om principnotatet til behandling i Økonomiudvalget d. 8. juni og i Byrådet d. 15. juni 2021.

 • Høring og anden drøftelse af principnotatet om boligområdet

På det forrige møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 28. april 2021 blev principnotatet drøftet første gang i sin helhed. Her blev det besluttet, at notatet skulle sendes i høring uden ændringer.

I perioden fra d. 30. april til d. 21. maj 2021 er der gennemført en høring om principnotatet. Information om høringen er udsendt internt til FagMED-udvalgene i henholdsvis Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Eksternt er den sendt direkte til Ældrerådet og Handicaprådet samt via en pressemeddelelse samt information på kommunens hjemmeside og Facebook-side til den bredere offentlighed.

Der er indkommet i alt 5 høringssvar, som ses i det vedhæftede bilag, Indkomne høringssvar vedrørende udkast til principnotat om boligområdet.

Social- og Sundhedsudvalget gennemfører på denne baggrund den anden drøftelse af principnotatet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af de opstillede principper behandles særskilt i forbindelse med budgetprocessen, og fremgår derfor ikke af denne sag.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget,

- drøfter input fra dialogmøderne samt de indkomne høringssvar, og herunder om disse giver anledning til ændring af principnotatet.

- Anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at principnotatet, inklusiv eventuelle ændringer som følge af drøftelsen, godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 26-05-2021
Høringssvarene og signalerne fra dialogmøderne blev drøftet.

Det giver dog ikke anledning til justeringer i principnotatet, men medtages i det efterfølgende arbejde.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at principnotatet godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med FN's 17 verdensmål

Sagsnr: 19-028662

Sagsfremstilling

Resumé

Byrådet har udpeget seks af FN's 17 verdensmål, som kommunen skal have særlig fokus på de kommende år. Administrationen har i den forbindelse udarbejdet baselinemålinger på udvalgte indikatorer, der relaterer sig til de seks verdensmål. Derudover har administrationen udarbejdet en oversigt over, hvorledes de udvalgte indikatorer relaterer sig til målsætninger, mål og indsatser i kommunens politikker.

Kommunens arbejde med verdensmålene er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget sender hermed FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering i Byrådet.

Sagsfremstilling

Den 6. oktober 2020 besluttede Byrådet, at kommunen skal have et særligt fokus på følgende seks verdensmål:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarlig produktion og forbrug
 • Mål 13: Klimaindsats.

Arbejdet med FN's verdensmål er politisk forankret i Erhvervs- og Vækstudvalget, og udvalget har bedt administrationen om at udarbejde en samlet oversigt over kommunale indsatser, der relaterer sig til de seks udvalgte verdensmål (omtalt som FN17-oversigten). De kommunale indsatser, der er omtalt i FN17-oversigten, har alle deres udgangspunkt i kommunens politikker. Oversigten fremgår i bilag 1.     

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes bedt administrationen om at udarbejde baselinemålinger, der viser status på kommunens arbejde med verdensmålene. Baselinemålingerne er baseret på en række målbare indikatorer, der er udvalgt og kvalificeret sammen med interne og eksterne aktører (bl.a. Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, UCRS, Ringkøbing-Skjern Forsyning, ledere og medarbejdere i kommunens fag- og stabsområder samt kommunens direktion).

Indikatorerne er udvalgt blandt et omfattende materiale, der er udarbejdet af 2030-Panelet, som er et panel, der blev nedsat af Folketinget i 2017. Panelet har i samarbejde med bl.a. Deloitte og to universiteter udarbejdet et forslag til 197 danske målepunkter, der supplerer FN’s verdensmål - og som derved skal bidrage til at måle status for den bæredygtige udvikling i Danmark. Administrationen har anvendt 74 indikatorer i arbejdet med de seks udvalgte verdensmål. Indikatorer og baselinemålinger fremgår i bilagsmaterialet (bilag 2.1-2.6).

Den 26. april 2021 besluttede Erhvervs- og Vækstudvalget at sende FN17-oversigten samt tilhørende baselinemålinger til orientering i nedenstående udvalg og Byrådet - på disse mødedatoer:

 • 11. maj: Økonomiudvalget
 • 11. maj: Teknik- og Miljøudvalget
 • 25. maj: Børne- og Familieudvalget
 • 26. maj: Social- og Sundhedsudvalget
 • 15. juni: Byrådet.

Erhvervs- og Vækstudvalget har ligeledes besluttet, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes i DK2020, der er et ambitiøst klimaprojekt. Realdania, det internationale bynetværk C40 Cities, den grønne tænketank Concito, KL og de fem regioner står bag DK2020 - og formålet med projektet er at udarbejde kommunale klimahandlingsplaner, der kan sætte skub i Parisaftalens mål i Danmark. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de indtil videre 65 kommuner, der er en del af projektet.

I 2022 lægges der op til, at FN17-oversigten og baselinemålingerne kan anvendes af det kommende byråd i forbindelse med formuleringen af en klimapolitik.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Erhvervs- og Vækstudvalget indstiller, at Byrådet tager FN17-oversigten og baselinemålingerne til orientering.

BilagBeslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Frigivelse af midler til Bygningsforbedringsudvalget og skimmelsvampesager

Sagsnr: 21-012502

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2008, at Bygningsforbedringsudvalgets økonomiske ramme skal fastsættes hvert år.

I 2018 valgte staten at omprioritere midlerne til byfornyelse, således at disse puljemidler i årene 2019-2022, overgår til landsbyfornyelsespuljen. Siden da har Bygningsforbedringsudvalget finansieret tilsagn til sager i byer med mere 4.000 indbyggere med de restmidler, der kunne ydes statslig refusion på. Disse restmidler med statslig finansiering er nu opbrugt.

Midler til Bygningsforbedringsudvalget
Fra 2021 er der afsat 563.000 kr. på Bygningsforbedringsudvalgets ramme. Herudover er der overført 635.000 kr. fra 2020 af øvrige ledige midler på området. Dette betyder, at der i 2021 samlet er 1.198.000 kr. til bygningsforbedringer. Der ydes fortsat statslig refusion på bygningsforbedringssager i byer med færre end 4.000 indbyggere, der finansieres med landsbyfornyelsespuljen.

Ejerne af de bevaringsværdige boliger, vil ofte kun vælge de bevaringsmæssigt korrekte løsninger til istandsættelse, såfremt de kan få tilskud til dette. Det skyldes at de ”rigtige” løsninger ofte indebærer dyrere materialer, produkter, men dermed også kvalitet end de bevaringsmæssigt ringere løsninger, eksempelvis plastikvinduer vs. vinduer i kernetræ med kitfals.

Da det netop er i de større byer, der er flest bevaringsværdige bygninger, anmoder administrationen hermed om, at midlerne frigives til at løfte denne opgave, så kvaliteten i den bebyggede kulturarv i kommunens største byer, ikke risikere at blive forringet eller ligefrem ødelagt.

Midler til skimmelsvampesager
Der er i 2021 afsat 123.000 kr. og der er overført 152.000 kr. fra 2020. Der er således i alt 275.000 kr. på puljen, der søges frigivet. Administrationen har vurderet at der i øjeblikket er nok midler til overs, fra tidligere år, til at finansiere sanering af boliger med skimmelsvamp i byer med mere end 4.000 indbyggere i 2021. Der ydes fortsat statslig refusion på skimmelsvampsager i byer med færre end 4.000 indbyggere, der finansieres med landsbyfornyelsespuljen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. Lovbekendtgørelse nr.1228 af 3. oktober 2016, med senere ændringer.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 563.000 kr. på Bygningsforbedringsudvalget og 123.000 kr. til skimmelsvampsager.

Effektvurdering

Så længe kommunen ikke har mulighed for at give tilskud til istandsættelse af bevaringsværdig bebyggelse i de større byer, er der risiko for at den bebyggede kulturarv i disse byer forringes eller tager uoprettelig skade, når der i stedet vælges billigere og bevaringsmæssigt dårligere løsninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at,

 1. der bevilges og frigives 1.198.000 kr. til bygningsforbedringsudvalgt finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021
 2. der bevilges og frigives 275.000 kr. til skimmelsvampssager finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021


Økonomiudvalget 08-06-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()

Kopier link til punktet  -   Print

12LUKKET PUNKT: Arealerhvervelse

Sagsnr: 21-003688

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling og udpegede John G. Christensen til deltagelse i åstedsforretningen.

Kopier link til punktet  -   Print

13LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-008093

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Benjamin Morthorst ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing