Referat: 17. august 2021 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Gitte Kjeldsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens S. Højland
 • Bjarne Svendsen
 • Niels Rasmussen
 • Jesper Lærke
 • Jørgen Rabjerg
 • Søren Elbæk
 • Benjamin Morthorst
 • Kristian Bøgsted
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Trine Ørskov
 • Linda Nielsen
 • Hanne Simonsen
 • Pia Vestergaard
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov
 • Jakob Agerbo
 • Svend Boye Thomsen
 • John G. Christensen
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard
 • Erik Viborg
 • Helge Albertsen
 • Iver Enevoldsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Henrik Andersen
 • Lennart Qvist

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Revision af årsregnskabet for 2020

Sagsnr: 20-026443

Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet Deloitte har den 15. juni 2021 fremsendt revisionsberetning vedrørende
årsregnskabet for 2020. Sammen med beretningen er også modtaget særlig revisionsberetning
for udgiftsområder med statsrefusion. Beretningerne er tidligere udsendt til byrådets medlemmer
via mail den 15. juni 2021.

På sit møde den 20. april 2021, dagsordenens punkt 4, godkendte Byrådet årsregnskabet for
2020 og overgav regnskabet til revisionen.

I revisionsberetningen for årsregnskabet anføres det, at revisionen ikke har givet anledning til
generelle bemærkninger til kommunens forretningsgange og interne kontroller. Det anføres
desuden, at kommunen generelt har gode og betryggende interne kontroller og
velimplementerede forretningsgange på alle væsentlige områder. Endelig anfører revisionen, at
man ikke har fundet forhold, der kræver særskilt besvarelse til tilsynsmyndigheden.

For så vidt angår den særlige beretning vedrørende statsrefusionsområderne, har revisionen
heller ikke fundet anledning til at fremkomme med bemærkninger, der kræver særskilt
besvarelse.

Det skal dog anføres, at Ringkøbing-Skjern kommune - i lighed med alle landets øvrige kommuner-  har fået en revisionsbemærkning vedrørende revisorerklæringen på Kommunernes Sygedagpenge System (KSD) for 2020. I praksis betyder det, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden på tværs af alle landets 98 kommuner.
Som følge heraf kan revisionen ikke konkludere, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser hos Ringkøbing-Skjern Kommune. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.
I revisionsberetningens side 13 anføres det dog, at Deloitte ved sin stikprøvevise revision af Ringkøbing-Skjern kommunes sager og udbetalinger ikke har konstateret fejl som følge af ovenstående forhold vedrørende KMD's systemer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Den kommunale Styrelseslov, § 42.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet for 2020 tages til efterretning
 • at revisionsberetningen vedrørende statsrefusionsområdet tages til efterretning
 • at årsregnskabet for 2020 godkendes endeligt


Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Opløsning af HMN Naturgas I/S

Sagsnr: 18-009018

Sagsfremstilling

Byrådet blev på sit møde den 21. februar 2017, dagsordenens punkt 10, orienteret om den fremtidige ejerstruktur for HMN Naturgas I/S, herunder planerne for afviklingen af selskabet.

Ved brev af 8. juli 2021 har formandsskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN naturgas I/S) fremsendt anmodning om byrådets accept af, at selskabet opløses endeligt.

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund
Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

 • I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
 • I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerandel af selskabet udgør ca. 3,7%, og kommunen har som følge heraf modtaget sin forholdsmæssige andel af udlodningerne, i alt ca. 108 mio. kr. fordelt over årene 2018, 2019 og 2021. Af kommunens provenu på 108 mio. kr. har Staten modregnet 20% i bloktilskuddet, medens de resterende 80% er deponeret med en løbende frigivelse over 10 år.

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022. Størrelsen af den resterende kapital, som udloddes til kommunerne,  kan af gode grunde ikke opgøres endeligt endnu, men langt størsteparten af selskabets kapital er allerede udloddet i de foregående år.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling
Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sige en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er i budgettet for 2022 ikke indregnet noget provenu i forbindelse med lukningen af selskabet, så det udloddede beløb vil i givet fald tilgå kassebeholdningen.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til Byrådets godkendelse, at 

 • Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
 • Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
 • Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
 • Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
 • Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
 • Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).


Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Bomidtvest - Svinget-Nygade, Skjern. Skema A for 41 almene boliger.

Sagsnr: 19-022493

Sagsfremstilling

Bomidtvest har den 9. juli 2021 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema A for opførelse af 41 almene boliger på Svinget i Skjern. Boligforeningen forventer en samlet anlægsudgift for projektet på ca. 86,6 mio. kr.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til boligforeningen på ca. 8,7 mio. kr.  Herudover vil kommunen skulle yde garanti for en andel på ca. 52,2 mio. kr. af boligforeningens realkreditlån.

Finansiering af byggeriet til i alt 86,6 mio. kr. er fastlagt i Almenboligloven. Med udgangspunkt heri optager boligforeningen realkreditlån med 76,2 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,7 mio. kr., og kommunen yder grundkapitalindskud på 8,7 mio. kr.

Det forventes, at grundkapitalindskuddet kommer til udbetaling i løbet af 2022. Bomidtvest anfører i sin ansøgning, at de 41 boliger vil få et samlet boligareal på i alt 4.275 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 90 m2 til 109 m2, og vil blive udført som lavenergiboliger. En nærmere beskrivelse af boligerne samt deres indbyrdes placering fremgår af den vedtagne lokalplan for området (vedlagt dagsordenen).

For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på ca. 840 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.605 kr. og 7.990 kr. afhængig af boligens størrelse. Kommunens grundkapitalindskud udgør en variabel %-sats af den samlede anlægssum, afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes indskuddet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes indskud med 10%, og endelig ydes der indskud med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige boligstørrelse under ét beregnet til ca. 104 m2. Dette medfører, at det kommunale grundkapitallindskud kan beregnes til 10%, svarende til ca. 8,7 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2022 et rammebudget på 14,4 mio. kr. 
Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema A godkendes
 • at den budgetterede månedlige husleje på mellem 6.605 kr. og 7.990 kr. godkendes
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 52,2 mio. kr., svarende til ca. 68% af realkreditlånet på ca. 76,2 mio. kr.
 • at kommunen i 2022 yder grundkapitalindskud på ca. 8,7 mio. kr., som finansieres af det afsatte budgetbeløb 


Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Offentliggørelse af planforslag for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster

Sagsnr: 20-023291

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 11. august 2020, at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for ejendommen Klostervej 1, 6950 Ringkøbing til ferieboliger. For at understøtte bosætningen generelt i Kloster og delvis fortsætte den eksisterende erhvervsanvendelse er området planlagt til blandet bolig- og erhvervsformål, herunder ferieboliger. 

Plangrundlaget består af et kommuneplantillæg for Klostervej 1 og 3 og en lokalplan, der alene omhandler Klostervej 1. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen fra erhvervsformål til blandet bolig- og erhvervsformål.

Ejendommen Klostervej 3 anvendes i dag til et autoværksted med en tilhørende bolig. Denne anvendelse vurderes at kunne fortsætte uagtet efter vedtagelsen af planerne. Se bilag.

Kommuneplantillægget giver mulighed for mindre ikke generende erhverv, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt lejligheder. For Klostervej 1 gives også mulighed for ferieboliger.

Formål
Formålet med lokalplanen er at sikre mulighed for at omdanne det tidligere vandværk til et område til blandet bolig- og erhvervsformål. Konkret gives mulighed for lagerfaciliteter samt tæt-lav- og etageboligbebyggelse. Op til 10 af boligerne kan anvendes som individuelle ferieboliger.

Derudover er det lokalplanens formål at sikre:

 • tilkobling af området til de omkringliggende veje og stier
 • indpasning af bebyggelsen i landskabet
 • naboen nord for lokalplanområdet imod indbliksgener.
 • beplantning omkring området
 • arealer til både fælles og privat ophold.

Områdets disponering og bebyggelse
Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, se kortbilag 3 i lokalplanen.

Området indeholder flere ledninger og kabler blandt andet en 50kV luftledning og en råvandsledning, som der er taget hensyn til i disponeringen. De fælles opholdsarealer skal dog fortsat være under luftledningen. Der er derfor gjort særligt meget ud af at sikre gode private opholdsarealer. For at sikre naboen mod nord, mod indbliksgener, stilles krav om hegn, beplantning og at bebyggelsen placeres minimum 5 m fra skel.

Miljøvurdering
Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed
Der har været gennemført to foroffentlige høringer på grund af den udvidede planafgrænsning og anvendelse.

Der er kun indkommet bemærkninger i den sidste foroffentlige høring, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase
Idet der har været gennemført en foroffentlig høring, forventes planforslagene sendt i offentlig høring i 8 uger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Et større forskelligartet udbud af boliger i Kloster, herunder individuelle ferieboliger vil støtte op om de turistpolitiske indsatser i kommunen og styrke bosætningsmulighederne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 • At forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 468 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 • At notat med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 22-06-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Tilskud til folkeskoler, SFO'er og klubtilbud til styrkelse af trivselsfremmende aktiviteter

Sagsnr: 21-005297

Sagsfremstilling

Et flertal i folketinget har i starten af juni måned indgået to aftaler omkring håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolerne, herunder elevernes trivsel. Aftalerne betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set får udbetalt 1.106.000 kr. i ekstra bloktilskud i 2021. 

De to aftaler har følgende sigte:

 1. Tilskuddet på 798.000 kr. kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt klubtilbud, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskolingen, som inden for de kommende år skal videre på en ungdomsuddannelse, eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.
 2. Tilskuddet på 308.000 kr. kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv. 

Fælles for de to tilskud er,

 • at det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal anvendes lokalt
 • at tilskuddet udbetales i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 
 • at der vil blive fulgt op på tilskuddene i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2023. Dog stilles der ikke krav om aflæggelse af regnskaber eller særlige redegørelser. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Administrationen indstiller, at det samlede beløb på 1.106.000 kr. fordeles til folkeskolerne ud fra elevtallet pr. 1. august 2021. Det vil give et beløb på ca. 240 kr. pr. elev. Det vil herefter være op til den enkelte skoleleder/skolebestyrelse at udmønte beløbet til aktiviteter på skolen, skolefritidsordning og SFO-klub. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, 

 1. at det samlede tilskud på 1.106.000 kr. fordeles til folkeskolerne ud fra elevtallet pr. 1. august 2021
 2. at midlerne udmøntes af den enkelte skoleleder/skolebestyrelse til fordeling mellem skole, SFO og SFO-klub
 3. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.106.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til bloktilskudsforhøjelsen. 
Børne- og Familieudvalget 22-06-2021
Børne- og Familieudvalget godkendte indstillingens punkt 1 og 2. Sagen oversendes til Økonomiudvalget og byrådet med indstilling om, at tilskuddet på 1.106.000 kr. finansieres af kassebeholdningen med henvisning til bloktilskudsforhøjelsen.

Fraværende: Hanne Simonsen.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Pasnings- og klubtilbud i STU-Huset

Sagsnr: 21-014283

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har en mindre gruppe unge inden for målgruppen for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (herefter STU) med et så lavt funktionsniveau, at de har behov for opsyn og/eller pleje gennem hele dagen. For denne målgruppe opstår et pasningsbehov efter overgangen fra grundskole i et specialiseret skoletilbud med tilhørende SFO til STU-tilbud i STU-Huset, som udelukkende indeholder skoletilbud. Børne- og Familieudvalget skal derfor tage stilling til, om der skal oprettes et pasnings- og klubtilbud i STU-Huset inden for budgetrammen af Børn og Familie. 

Det påhviler Kommunalbestyrelsen at oprette et særligt klubtilbud til denne gruppe unge (herefter STU Klub). Klubtilbuddet erstatter en praksis, hvor man gennem en årrække i Børn og Familie har bevilget individuelle pasningsordninger til målgruppen eller tabt arbejdsfortjeneste til forældrene for selv at varetage pasning i morgen- og eftermiddagstimerne.

Det er på dette grundlag nærværende oplægs ærinde at optegne rammerne for et sådan tilbud i STU-Huset i Tarm.

Da der ønskes et samlet pasningstilbud til den allerede afgrænsede målgruppe, vurderes oprettelse efter Servicelovens §36 at være ideelt. Det nye tilbud kan udelukkende benyttes af elever med uddannelsessted i STU-Huset samt efter visitation til STU Klub gennem Socialrådgivningen i Børn og Familie på grundlag af Servicelovens §41. Opstart i klubtilbuddet kan ske fra indskrivningsdatoen i STU-tilbuddet.

Pædagogiske målsætninger og indhold for STU Klub

Særligt klubtilbud i STU-huset:

 • Har et unge-voksen perspektiv
 • Understøtter målene i den unges STU-forløbsplan
 • Rammesætter en god opstart- og afslutning på skoledagen
 • Inviterer til fordybelse og undersøgelse af egne muligheder i et fritidsperspektiv
 • Tilbyder aktiviteter der rummer lærings- og udviklingsmuligheder

Klubtilbuddet tilbyder et inkluderende fællesskab, et lærings- og frirum med plads til ”check ind og check ud” før og efter skoletid, ro, afslapning og samvær med andre unge. Der er rum til at understøtte udviklingen af de unges sociale kompetencer, samt etablering og fastholdelse af venskaber og relationer mellem de unge.

Klubtilbuddets aktiviteter planlægges med afsæt i den enkelte unges ressourcer, potentiale, interesser og forudsætningsniveau.

Organisatorisk og fysisk organisering

STU Klub organiseres under STU-Huset i Dagtilbud og Undervisning med reference til afdelingslederen for det specialiserede område.

Det anses af både pædagogiske, praktiske og økonomiske grunde hensigtsmæssigt at placere STU Klub i STU-Husets lokaler. Dette understøtter den pædagogiske målsætnings unge-voksen perspektiv. Praktisk og økonomisk vil placering på andre lokationer forårsage yderligere befordringsudgifter og et for målgruppen udtrættende skift.

I ferieperioder vil STU Klub af ressourcemæssige hensyn kunne tilbydes i Skjernåskolens SFO og drives i et samarbejde mellem SFO'en og klubtilbuddet. Hvis der senere indgås samarbejdsaftale med Handicap og Psykiatri skal denne praksis genovervejes.

Åbningstider, herunder ferie- og lukkedage

Benyttelse af STU Klub vil være muligt i følgende tidsrum før og efter skoledagen:

Mandag-fredag: 6.30-8.15, Mandag-torsdag: 14.15-16.00, fredag: 13.00-14.30.

Klubtilbuddet har som udgangspunkt åbent på alle skoledage.

Der er lukket på følgende dage:

 • Helligdage (Påske, Kr. Himmelfart, St. Bededag og Pinse)
 • Uge 7 (vinterferie)
 • Folkeskolens sommerferie
 • Uge 42 (efterårsferie)
 • Skolens juleferie.

I forbindelse med lukkedage kan efter forudgående individuel aftale mellem Børn og Families rådgiver og i samarbejde med STU Klub åbnes for pasning.

Befordring

Befordring til og fra STU Klub i Tarm sker i sammenhæng med befordringen til/fra SFO-tilbuddet på Skjernåskolen, således at udgiften til befordringen til klubtilbuddet sker med minimerede udgifter.

Optagelse og frister

Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe afgørelse om optagelse i et særligt klubtilbud udmøntes af Socialrådgivningen i samarbejde med STU-Huset.

Hvis forældre retter henvendelse til STU-Huset med forespørgsel om pasning, henvises til, at dette forudsætter en vurdering af berettigelse til ydelser efter Servicelovens §41 og skal ske gennem henvendelse til Socialrådgivningen, som efter vurdering af sagen retter henvendelse til STU-Huset med henblik på optagelse.

Opsigelsesfristen er løbende måned + én måned.

STU-Huset administrerer indmeldelse og udmeldelse efter henvendelser fra Socialrådgivningen – herunder orientering til Økonomi.

STU Klub oprettes pr. 1. august. 2021.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens §36 og §41

Særlige klubtilbud for børn og unge under 18 år kan oprettes efter både Servicelovens §36 og Dagtilbudslovens §65-66. Dagtilbudsloven har ikke i bestemmelsen nogen fremhævning af funktionsevnen hos barnet/den unge, hvorimod servicelovens klubtilbud retter sig mod større børn og unge under 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som udløsende årsag til behovet for støtte, behandling og træning.

Den kommunale forpligtelse til at oprette særlige klubtilbud gælder kun for unge under 18 år, men med SEL §36 som juridisk ramme åbnes for en fleksibilitet, der muliggør, at man fra Handicap og Psykiatri efter indgåelse af en samarbejdsaftale kan tilkøbe plads i tilbuddet til hjemmeboende unge over 18 år. For nuværende er der ikke indgået en sådan samarbejdsaftale.

Økonomi

Udgiften til drift af ovenstående klubtilbud er afhængig af antallet af indmeldte. Forudsætningen er dog, at der som minimum er 2 ansatte i alle åbningstimer. Herudfra er der udarbejdet en trinvis budgettildeling:

1 - 4 elever - 405.000 kr. pr. år

5 - 6 elever - 607.000 kr. pr. år

7 - 8 elever - 809.000 kr. pr. år

Den nuværende forventning til antallet af indmeldte er 5 - 6 unge. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet oprettes med et årligt budget 607.000 kr. Budgettet vil herefter blive korrigeret i op- eller nedadgående retning i forhold til antallet af indmeldte. 

Finansieringen 

Klubtilbuddet erstatter som tidligere nævnt løsninger med tabt arbejdsfortjeneste til forældrene eller individuelle pasningsordninger. Det foreslås derfor, at klubtilbuddet finansieres indenfor Børn og Familie's samlede budgetramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter,

 1. at der oprettes et klub- og pasningstilbud i STU-Huset som beskrevet i ovenstående med opstart 1. august 2021
 2. at klub- og pasningstilbuddet finansieres via Børn og Familie's samlede budgetramme med 253.000 kr. i 2021 og 607.000 kr. i 2022 og fremefter
 3. at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.
Børne- og Familieudvalget 22-06-2021
Børne- og Familieudvalget godkendte indstillingen. Sagen oversendes til Økonomiudvalget og byrådet til orientering.

Fraværende: Hanne Simonsen, Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Efterkalkulerede fritvalgstakster - madservice

Sagsnr: 21-008627

Sagsfremstilling

Hvert år efter regnskabsårets afslutning skal der beregnes en fritvalgspris på madservice. Prisen beregnes på baggrund af udgifter til madservice på produktionskøkkenet Åkanden.

Fritvalgsprisen anvendes til betaling for kostydelser leveret af den/de private leverandører til kommunens borgere. Afregningen er den beregnede pris minus borgerens egenbetaling (godkendt takst).

Byrådet skal fastsætte fritvalgsprisen for madservice til hjemmeboende pensionister ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved levering af madservice i overensstemmelse med de stillede kvalitetskrav.

Staben Viden & Strategi (Økonomi) og Sundhed og Omsorg har derfor efterberegnet fritvalgsprisen for madservice for regnskabsåret 2020 og fremskrevet denne til 2021 prisniveau.

De efterkalkulerede priser for 2020 udgør

 

Regnskab 2020 Ekskl. moms

Budget 2020 Ekskl. moms

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem

52,45 kr.

55,81 kr.

Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem

43,66 kr.

47,37 kr.

Den fremskrevne pris for 2021 udgør

 

Budget 2021 Ekskl. moms

Budget 2021
inkl. moms

Et måltid udbragt til modtagerens eget hjem

53,24 kr.

66,55 kr.

Et måltid uden udbringning til modtagerens eget hjem

44,32 kr.

55,40 kr.

Prisen er beregnet, så det er den samme pris, uanset om det er en normal portion, lille portion eller om det er en diæt portion.

Åkanden oplever, at der har været en stigning i antal diæter, som er mere omkostningstunge. Derfor har der været en gennemgang af kostenheder, som har resulteret i en omlægning af opgørelsesmetoden. I 2020 er der flere kostenheder på madservice. Omkostningerne er stort set de samme i 2020 som i 2019. Resultatet af dette er, at den efterkalkulerede pris er faldet for 2020.

Der er ligeledes arbejdet med at adskille almindelig madservice, almindelig diæt og speciel diæter fra hinanden. Det videre arbejde bliver nu at kvalificere, hvor omkostningstunge de forskellige portioner er hver især.

Den eneste fritvalgsleverandør, der på nuværende tidspunkt har fritvalgskontrakt med Ringkøbing-Skjern Kommune, er Det Danske Madhus.

Priserne er gældende fra 1. maj 2021 - 30. april 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 344 af 26. marts 2013 - Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbeviser efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi

Det Danske Madhus har i 2020 leveret 132 normale portioner og ingen små portioner. I 2021 har de ind til videre leveret 18 portioner i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • efterkalkulationerne af prisen for 2020 tages til efterretning
 • fritvalgspriserne i 2021 for et måltid mad med og uden udbringning godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget 23-06-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-013944

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. John G. Christensen blev udpeget til at deltage i eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

10LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-013943

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. John G. Christensen blev udpeget til at deltage i eventuel åstedsforretning.

Kopier link til punktet  -   Print

11LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Information fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing