Referat: 12. oktober 2021 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jørgen Byskov
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Linda Nielsen
 • Iver Enevoldsen
 • Helge Albertsen
 • Kristian Bøgsted
 • John G. Christensen
 • Benjamin Morthorst
 • Trine Ørskov
 • Hans Pedersen
 • Hanne Simonsen
 • Irene Lund Pedersen
 • Erik Viborg
 • Jens Erik Damgaard
 • Niels Rasmussen
 • Bjarne Svendsen
 • Lennart Qvist
 • Jakob Agerbo
 • Jens S. Højland
 • Hans Østergaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Henrik Andersen
 • Svend Boye Thomsen
 • Pia Vestergaard
 • Kristian Andersen
 • Gitte Kjeldsen
 • Søren Elbæk
 • Jørgen Rabjerg
 • Jesper Lærke

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: 2. behandling af budgettet for perioden 2022 - 2025

Sagsnr: 20-018650

Sagsfremstilling

Budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 fremsendes til 1. behandling. Budgetforslaget svarer til det budgetforlig, som Byrådet kom frem til på budgetkonferencen 30. og 31. august 2021, jævnfør vedhæftede bilag, der omfatter:

 • Resultatopgørelse
 • Oversigt over DUT-sager
 • Oversigt nye tiltag/aktivitetsændringer
 • Oversigt anlægsinvesteringer
 • Forsyningen - anlæg

Eventuelle tekniske korrektioner til budgetforslaget vil blive fremlagt som administrative ændringsforslag til 2. behandling, sammen med eventuelle politiske ændringsforslag.

Indtægtssiden i budgetforslaget er baseret på det tilbudte statsgaranterede udskrivningsgrundlag og generelle tilskud (statstilskud og udligning), da dette vurderes økonomisk bedre end indtægter baseret på selvbudgettering.

Budgetforslaget indeholder uændret skatteudskrivningsprocent og grundskyldspromille.

Det betyder, at budgetforslaget indeholder følgende udskrivningsprocenter:

 

2022

2023

2024

2025

Udskrivningsprocent indkomstskat

25,0

25,0

25,0

25,0

Grundskyldspromiller:

 

 

 

 

Produktionsjord

7,20

7,20

7,20

7,20

Øvrige grunde

31,00

31,00

31,00

31,00

Dækningsafgifter (promiller):

 

 

 

 

Offentlig ejendommes grundværdier

15,00

15,00

15,00

15,00

Forskelsværdi offentlige ejendomme

8,75

8,75

8,75

8,75

Sidste frist for høringssvar fra HovedMED m.fl. er den 13. september 2021. Høringssvar vil derfor foreligge til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Lov om kommunernes styrelse §37 og §38 foreskriver, at Økonomiudvalget udarbejder budgetforslag til behandling i Byrådet og at budgetforslaget senest 15. oktober 2021 skal have været undergivet 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Effektvurdering
Ingen bemærkninger.

Indstilling
Administrationen indstiller,

 • at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling
 • at eventuelle ændringsforslag fra de politiske partier til 2. behandling, skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 20. september 2021 kl. 10.00

Økonomiudvalget 07-09-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag
Resultat af budgetkonferencen den 30. og 31. august 2021

Beslutning
Byrådet oversendte budgetforslaget til Byrådets 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag til 2. behandling skal være borgmesteren i hænde senest mandag den 20. september 2021 kl. 10.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Udskrivningsgrundlag og skatteudskrivningsprocenter.
Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranti vedrørende udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning, da dette vurderes mere økonomisk fordelagtig frem for valg af selvbudgettering. Oversigt over udskrivningsprocenter fremgår ovenfor under sagsfremstillingen til 1. behandling.

Der vil efterfølgende blive fremsendt sager vedrørende fastsættelse af takster på dagtilbudsområdet, ældreområdet og det tekniske område efter forudgående behandling i fagudvalgene.

Ændringsforslag til 2. behandling af budget 2022 - 2025.
Der var ved fristens udløb ikke modtaget ændringsforslag til budgettet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at budgetforslaget godkendes
 2. at Byrådet godkender, at udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning baseres på det statsgaranterede tilbud
 3. at Byrådet godkender udskrivningsprocenten vedrørende indkomstskat på 25 procent (uændret)
 4. at Byrådet godkender grundskyldspromillerne for produktionsjord på 7,20 promille (uændret) og øvrige grunde på 31,00 promille (uændret)
 5. at Byrådet godkender dækningsafgifterne for offentlige ejendommes grundværdier med 15,00 promille (uændret) og forskelsværdi offentlige ejendomme på 8,75 promille (uændret)
 6. at Borgmesteren bemyndiges til at indarbejde indgåede aftaler med KL for at efterleve de overordnede rammer jf. økonomiaftalen om service- og anlægsramme for landet som helhed


Økonomiudvalget 05-10-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Kirkelig ligning - budget 2022

Sagsnr: 21-021072

Sagsfremstilling

Ringkøbing og Skjern Provstier har fremsendt budget for 2022 for de respektive provstiers kirkekasser. Kirkekassernes samlede udgifter udgør i alt 77.000.000 kr. i 2022.

Kirkeministeriet har oplyst, at Ringkøbing-Skjern Kommune er pålignet 12.892.614 kr. i landskirkeskat.

Udgiftsbudgettet for 2022 kan opgøres således:                                 

 

Beløb i hele kr.

 

Kirkekasser

 

72.436.322

 

Provstiudvalgskasser

 

2.476.523

 

Stiftsbidrag

 

405.749

 

Reserveligning

 

1.681.406

 

Provstiernes samlede udgiftsbudget

 

77.000.000

 

Landskirkeskat

 

12.892.614

 

Samlede udgifter

 

89.892.614

Provstiernes samlede udgiftsbudget er i 2021 på i alt 76.800.000 kr. Så i forhold til 2021 bliver Provstiernes udgiftsbudgetter forøget med 200.000 kroner i 2022.

I budgettet er der indregnet et skatteprovenu på 87.269.207 kr. beregnet efter uændret beskatningsprocent på 1,05 %.

I budgettet er det forudsat, at beskatningsgrundlaget for 2022 fastsættes med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 8.311.353.000 kr. Det er beregnet, at 85,8 % af kommunens indbyggere er medlemmer af folkekirken i 2022. I 2021 er det 86,2%.

Ud over skatteprovenuet er der indregnet et udligningstilskud på 3.455.000 kr. Tilskuddet udbetales til de kommuner, hvor udskrivningsgrundlaget pr. kirke i kommunen er mindre end 60 % af landsgennemsnittet. 28 af 98 kommuner er i 2022 berettiget til at modtage tilskud.

Det samlede indtægtsbudget for 2022 udgør herefter 90.724.207 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Budgettet udviser et samlet overskud på 831.593 kr. i 2022.

Saldoen på Provstiernes mellemværende med kommunekassen er pr. 31. december 2021 beregnet til 90.424 kr. i Provstiernes favør. Provstiernes tilgodehavende hos kommunen er ved udgangen af 2022 beregnet til 922.017 kr.

En ændring af skatteprocenten på 0,01 % vil medføre en ændring i skatteprovenuet på 831.135 kr.

Effektvurdering

Økonomi bemærker, at et stort underskud i 2021 på -2.058.952 kr. er ændret til et overskud i 2022 på 831.593 kr. Provstierne har prøvet at holde lidt igen med udgifterne i 2022 på grund af usikkerhed om indtægterne i 2023 afledt af Covid-19.

Ved udgangen af 2022 vil der være et overskud på det samlede mellemværende med kommunen på 922.017 kr. Derfor kan udskrivningsprocenten holdes uændret på 1,05 pct.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. at udskrivningsprocenten fastholdes på 1,05 procent.
 2. at budgettet for 2022 for den kirkelige ligning godkendes.


Økonomiudvalget 05-10-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Skema B for 11 almene boliger i Ølstrup.

Sagsnr: 19-020519

Sagsfremstilling

Ringkøbing Skjern Boligforening har den 21. september 2021 fremsendt ansøgning om byrådets godkendelse af skema B for opførelse af 11 almene familieboliger i Ølstrup. 

Byrådet har på sit møde den 17. november 2020, dagsordenens punkt 4, godkendt skema A for det pågældende projekt. På daværende tidspunkt forventedes de samlede omkostninger ved byggeriet at udgøre 21,5 mio. kr. Efter afholdelse af licitation har Ringkøbing Skjern Boligforening nu udarbejdet skema B, hvor den samlede anskaffelsessum for byggeriet er opgjort til i alt 22,5 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. mere end i skema A på grund af stigende håndværkerudgifter. Som følge heraf vil kommunens udgift til kapitalindskud blive forøget med ca. 100.000 kr.

Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitalindskud til boligforeningen på ca. 2,3 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 11 boliger vil få et større areal end anført i skema A. Det samlet boligareal ændres til i alt 1.104 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 90 m2 til 110 m2, og vil blive udført som lavenergiboliger. For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 848 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.617 kr. og 7.532 kr. afhængig af boligens størrelse.

Idet aktuelle tilfælde vil kommunen skulle garantere for ca. 69,24% af kreditforeningslånet, svarende til ca. 13,7 mio. kr. Ved eventuelle tab på kommunens garanti, vil halvdelen af kommunens udgifter i givet fald blive refunderet af Landsbyggefonden.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitalindskud er der i 2021 et rammebudget på ca. 13,7 mio. kr. Heraf er ca. 2,3 mio. kr. øremærket til brug for projektet i Ølstrup.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang. 

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at det fremsendte skema B godkendes.
 • at den budgetterede månedlige husleje ligger mellem 6.617 kr. og 7.532 kr. afhængig af boligens størrelse.
 • at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 13,7 mio. kr., svarende til ca.
  69,24% af realkreditlånet på ca. 19,8 mio. kr.
 • at kommunen yder grundkapitalindskud på ca. 2,3 mio. kr., som finansieres af et
  tilsvarende rådighedsbeløb, der er afsat i budgettet for 2021.
 • at endelig fastlæggelse af garanti- og lånebeløb sker i forbindelse med fremsendelse af
  skema C.


Økonomiudvalget 05-10-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Midtjyllands Lufthavn - kapitaludvidelse 2022-2023

Sagsnr: 17-027331

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Midtjyllands Lufthavn har i mail af 13. august 2021 anmodet om, at kommunen bidrager med 512.400 kr. som kapitalindskud til Lufthavnen i hvert af årene 2022 og 2023. Ringkøbing-Skjern Kommunes ejerandel af Lufthavnen udgør ca. 7%, og de 512.400 kr. svarer til ca. 7% af det årlige underskud på ca. 7 mio. kr., som Lufthavnen forventer i 2022 og 2023. Beløbet dækker de post-Corona forventede budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

Byrådet har senest i november 2019 godkendt årlige indskud på 439.200 kr. i 2020 og 2021. 

Efter Midtjyllands Lufthavns bestyrelsesmøde og 1. behandling af budgettet for 2021, den 16. september d.a., vil det nye budget for den forventede lufthavnsdrift blive fremsendt til orientering og understøttelse af denne anmodning om kapitalindskuddet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Tilskuddet indgår i budgetforliget for 2022-2025.

Effektvurdering

Kommunens kapitalindskud vil medvirke til at understøtte den fremtidige drift af Midtjyllands Lufthavn.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådets godkendelse 

 • at kommunen bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse.
 • at der bevilges i alt 1.024.800 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn, således at der i hvert af budgetårene 2022 og 2023 indarbejdes 512.400 kr. som kommunens bidrag.
 • at bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejer-kommuner godkender kapitaludvidelsen for 2022 og 2023. 


Økonomiudvalget 21-09-2021

Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Kristian Andersen og Niels Rasmussen stemte imod med den begrundelse, at de ikke mener, at lufthavnsdrift er en kommunal opgave.Fraværende: Jesper Lærke.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

SF ønsker hurtigst muligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune trækker sig ud af ejerskabet af Midtjyllands Lufthavn.

Kristendemokraterne ønsker, at evt. fremtidig stillingtagen til kapitalindskud til Midtjyllands Lufthavn behandles uafhængigt af den kommunale budgetproces.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Fastholdelse af kommunal garanti for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Sagsnr: 21-016210

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Talentakademiet Ringkøbing Skjern har forespurgt Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, om der er mulighed for at købe bygningen, hvor Talentakademiet har lejet sig ind i dag.

Situationen er i dag, at Talentakademiet lejer knap 50% af værelserne i talentakademi-bygningen. De resterende værelser udlejer kulturcenteret til bl.a. træningslejre, turister/vandrehjemsgæster og gæster til arrangementer i kulturcenteret.

Med Skjern Håndbolds involvering i Talentakademiet er der skabt en positiv udvikling i søgningen til talentakademiet. Det har ført til ønsket om evt. køb bygningen – alternativt leje alle værelser i talentakademibygningen.

Det betyder, at kulturcenteret kommer til at mangle overnatningsfaciliteter, som i dag er driver for en væsentlig omsætning i kulturcenteret. Afledt af Talentakademiets ønske om at købe bygningen undersøger kulturcenteret derfor, om der kan etableres 10 natursuiter(hytter) som kompensation for de manglende værelser i talentakademibygningen. Tanken er her, at en væsentlig del af provenuet fra salg af talentakademibygningen skal anvendes til etablering af de 10 hytter.

Talentakademiet er opført tilbage i 2012-13 og delvist finansieret via et lån i Kommunekredit. Lånet har en restgæld på 7,5 mio. kr. hvoraf en del vedrører Talentakademiet. Ringkøbing-Skjern kommune har garanteret for lånet. Lånet kan opretholdes på trods af et evt. frasalg af bygningen, men det kræver, at Byrådet fortsat garanterer for lånet. Administrationen anbefaler, at en evt. fortsat garanti sker med henvisning til at midlerne (fra salg af bygningen) anvendes til hytter jf. ovenfor.

Frasalg på nuværende tidspunkt medfører desuden, at en del af den momsrefusion, der blev opnået, da bygningen blev bygget skal tilbagebetales. Det gælder altid, ved salg af en bygning, der er under 10 år gammel. Konkret skal Ringkøbing-Skjern Kulturcenter ved salg i 2021 tilbagebetale 0,429 mio. kr. til SKAT. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunekredit har bekræftet, at lånet kan videreføres, såfremt der foreligger en kommunal garanti. 

Økonomi

Ringkøbing-Skjern Kommune har - ultimo 2020 - stillet garanti for i alt 11,8 mio. kr. 

Dette ændres ikke ved fastholdelse af denne garanti, som vedrører lån nr. 201748023 i KommuneKredit - Oprindelig 8.194.000 kr. med restgæld 7.478.108 kr. pr. 31. december 2020.

Effektvurdering

Fastholdelse af garantien giver mulighed for at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter kan arbejde proaktivt med at understøtte Talentakademiet og fastholde egne aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at såfremt Talentakademibygningen sælges, fastholdes kommunegarantien under forudsætning af, at en væsentlig del af salgsprovenuet anvendes til etablering af nye overnatningsfaciliteter.

Økonomiudvalget 10-08-2021
Udsat.

Siden Økonomiudvalgets tidligere behandling er der tilføjet et bilag, der uddyber forhold omkring garantier.Økonomiudvalget 21-09-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til boligformål på Nørregade 5, Hvide Sande

Sagsnr: 21-012640

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 12. januar 2021, at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for et område til boligformål på Nørregade 5, Hvide Sande.

Plangrundlaget består af kommuneplantillæg 10 til kommuneplan 2021-2033 og lokalplan 473 for et område til boligformål. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen fra åben-lav bebyggelse til etageboliger. Der gives mulighed for bebyggelse i op til 12 meter - 3 etager.

Formål
Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for, at der kan etableres 10 lejligheder. 

Områdets disponering og bebyggelse

Inden for lokalplanområdet opføres der et byggeri på 3 etager med mørke facader. På den nordlige og vestlige side af byggeriet etableres udtrukket altaner med glaspartier. Den vestlige del af området bliver udlagt til parkeringspladser, samt skur til renovation og cykler. Vejadgang til området vil ske fra den eksisterende vejadgang ved Nørregade.

Administrationen har samarbejdet med bygherre i forhold til tilretning af projektet. Planforslaget indeholder følgende minimumskrav:

 • Private udendørs opholdsarealer er sat ned til 10 %
 • Vejbyggelinje er nedsat fra 13 meter til 9,5 meter (afstand til vejskel 3,5 meter)
 • Afstand til naboskel er nedsat fra 2,5 meter til 1 meter, under forudsætning af, at der opføres en brandmur mod skel m.v.
 • Indkørselsbredden er fastsat til et minimum på 4,5 meter.

Ovenstående minimumskrav blev godkendt på økonomiudvalgets møde den 12. januar 2021. 

Særlige opmærksomhedspunkter - renovation 

Økonomiudvalget besluttede den 12. januar 2021, at undlade at stille krav om en vendeplads inden for lokalplanområdet. Derfor skal renovationen afvikles fra Nørregade. Dette medfører en række trafikale problemstillinger, som politiet udfolder i deres høringssvar. Se bilag.

Foroffentlighed
Der er indkommet bemærkninger fra Ejer af Nørregade 8, Hvide Sande og Brand og Redning, Midtvest. Se bilag med behandling af bemærkninger fra foroffentlighedsfasen. Bemærkninger giver ikke anledning til ændringer af planforslagene. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov on planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Økonomi

Ingen bemærkning.

Effektvurdering

Projektet bidrager til fortætning af boligerne på Nørregade i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 10 og Lokalplan 473 for et område til boligformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. At notat med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.


Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 21-09-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
 • Helge Albertsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 - Etablering af regnvandsbassin i Søndervig

Sagsnr: 21-001578

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. juni 2021 at sende forslag til tillæg nr. 4 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 i 8 ugers offentlig høring. Forslaget har været offentligt fremlagt fra den 28. juni 2021 til den 23. august 2021. I offentlighedsfasen er der ikke indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder eller interesseorganisationer.

Forslag til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Udvidelse af kloakoplandet i Søndervig i området ”Nyhavn”.

   

 2. Etablering af regnvandsbassin i Søndervig til at håndtere overfladevandet fra eksisterende Søndervig by samt den planlagte udvidelse af kloakoplandet.

   

 3. Danne grundlag for ansøgning om udledningstilladelse.

Til håndtering af tag- og overfladevandet fra separeringen i Søndervig by og byggemodningen i "Nyhavn"  etableres et vådt regnvandsbassin for at reducere den stofmæssige belastning inden udledning. Regnvandsbassinet vil blive placeret udenfor området "Nyhavn" og bassinet vil få afløb til afvandingsgrøft, med udmunding i Ringkøbing Fjord. 

Teknik- og Miljøudvalget har med tillæg nr. 4 truffet beslutning om, at regnvandsbassinet skal placeres uden for området "Nyhavn" med en placering på østsiden af omfartsvejen. 

Placeringen forudsætter, at der kan opnås myndighedsgodkendelse. Den foreliggende beregning for udledningen af næringsstoffer for projektet, viser at der kan forventes en acceptabel rensegrad. Løsningen forudsætter også, at de nødvendige arealer kan erhverves

Med dette juridiske grundlag og gennemførelse af forhandlingerne med lodsejerne ved ekspropriation eller ekspropriationslignende forhold, kan erstatningen være skattefri for lodsejerne.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019).

Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Der vil ske en stigning af vandmængden, mens udledningen af næringsstoffer reduceres. Den valgte placering giver ikke den fulde miljøeffekt, da arealet øst for omfartsvejen, ikke giver mulighed for den optimal bassinstørrelse.

Separeringen og byggemodningen vurderes, ikke at have en negativ effekt på vandmiljøet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2019-2027 vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 21-09-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jesper Lærke.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Helge Albertsen ()
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tillæg nr. 5 til Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2019-2027 - Transportsystemer, bassiner, separeringer m.m.

Sagsnr: 20-024492

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019-2027 for Ringkøbing-Skjern Kommune er udarbejdet for at skabe det juridiske grundlag for:

 1. Etablering af yderligere transportledning i Ølstrup i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen ved nedlæggelse af Hover Renseanlæg.
 2. Separering af dele af fælleskloakken i Ølstrup.
 3. Etablering af regnvandsledning i Lem.
 4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem.
 5. Etablering af regnvandsbassin for Tim Kirkeby.
 6. Ændring af opland til separatkloakering i Kloster.

 7. Ændring af matrikler til etablering af regnvandsbassin i Kloster.
 8. Tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan nr. 458, som er byggemodning af et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde.
 9. Tilpasning af et kloakopland i Skjern til kommuneplanen.
 10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing.

 11. Etablering af regnvandsbassin i Ringkøbing (Skelbæk).

Byrådets forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2019 - 2027 skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder og interesseorganisationer at kommentere det fremlagte forslag overfor Byrådet.

Efterfølgende vil Byrådet behandle eventuelle kommentarer, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet i tillægget, hvorefter det vedtages endeligt af Byrådet. Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Efter Byrådets vedtagelse udgør tillægget det juridiske grundlag for at gennemføre de beskrevne tiltag.

Forslag til Tillæg nr. 5 giver mulighed for følgende:

1. Etablering af transportsystem i Ølstrup

I de kommende år står Ringkøbing-Skjern Forsyning over for etablering af mange transportledninger i forbindelse med centralisering af spildevandsbehandlingen, hvilket indebærer nedlæggelse af Ringkøbing-Skjern Forsynings mindre renseanlæg.

Den planlagte transportledning er angivet på efterfølgende figur.

Figur 1: Etablering af transportledning (rød farve) i Ølstrup ved Attenagrevej og Byvejen.

 

2. Separering i Ølstrup

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med etablering af transportledningen i Ølstrup at separere dele af fælleskloakken, som er opland ØL04a i efterfølgende figur:

Figur 2: Opland ØL04a ved Byvejen og Attenagrevej, der planlægges separeret

I forbindelse med separeringen etableres der et regnvandsbassin med udløb til ”Tilløb til Ølstrup Bæk”.

 

3. Etablering af regnvandsledning i Lem

Ringkøbing Skjern Forsyning ønsker at etablere regnvandsledning for at aflede regnvand fra Smed Hansens Vej 11, 13 og 15 til eksisterende grøfter bag virksomheden Vestas. Dette sker i forbindelse med separeringen af spildevandsplanens opland LE08C.

Regnvandsledningen vil udlede til eksisterende grøft bag Vestas, som munder ud i et eksisterende vådt bassin før det udledes til Nørhede Bæk. Den planlagte regnvandsledning er vist i efterfølgende figur:

Figur 3: Etablering af regnvandsledning (tyk sort linje) i Lem for Smed Hansens Vej 11, 13 og 15.

 

4. Separering af dele af fælleskloakken i Lem

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere flere dele af fælleskloakken i Lem, hvilket er spildevandsplanens opland LE09. De berørte ejendomme er vist i efterfølgende figur, som er beliggende på Spurvevej, Lærkevej og Svalevej.

Figur 4: Planlagt separering af opland LE09 i Lem

Regnvandet fra Opland LE09 afledes til det eksisterende bassin ved Sdr. Alle/ Dejbjergvej.

 

5. Etablering af bassin Tim Kirkeby

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelse med separering af kloakken i Tim Kirkeby at etablere et regnvandsbassin til håndtering af tag- og overfladevand. Separering af Tim Kirkeby er omfattet af spildevandsplanen, hvor der ønskes tilføjet en til- og afløbsledning samt areal til bassin.

Figur 5: Placering af bassin ved Tim Kirkeby i forbindelse med separering af Tim Kirkeby

 

6. Separering og regnvandskloakering i Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker at separere resten af fælleskloakken i Kloster. Med dette tillæg nr. 5 bliver det muligt også at separerer opland KL04b i denne planperiode, som er 2019-2027, mens opland KL04 først forventes at blive separeret på et senere tidspunkt.

Desuden ønsker Ringkøbing-Skjern Forsyning at regnvandskloakere opland KL05 (Pugflodsvej) som i dag alene er kloakeret for spildevand. Regnvandskloakeringen sker, da nedsivning af regnvand i oplandet er problematisk.

 

Figur 6: Planlagt separering af opland KL04b og regnvandskloakering af opland KL05 i Kloster. Opland KL04a er allerede planlagt separeret gennem Spildevandsplan 2019-2027. Det viste planlagte bassin ved Nørbyvej omtales i afsnit 2.7 i spildevandsplanen.

 

7. Etablering af bassin Kloster

Ringkøbing-Skjern Forsyning ønsker i forbindelsen med separering af kloakoplande i Kloster at etablere et regnvandsbassin. Bassinet er nævnt i spildevandsplanen, men der er under detailprojektering foretaget ændringer, som medfører, at andre matrikler end de der er nævnt i spildevandsplanen, kan blive berørt.

Bassinet vil blive udført som et to delt vådt bassin med sandfang før bassin samt dykket afløb for at tilbageholde olie. 

Figur 7: Ny placering af bassin i Kloster

Bassinet vil have afløb til Houvig Grøft.

 

8. Nyt kloakopland i Vorgod-Barde

Kommunen har vedtaget Lokalplan nr. 458 for et område til boligformål ved Vorgodvej i Vorgod-Barde. Dele af lokalplanens område er ikke omfattet af Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor området medtages i dette tillæg. Det nye opland vil bestå af de eksisterende oplande BA04, VO07, en del af VO10 samt nye arealer. Oplandet for byggemodningen kaldes VO07 og opland BA04 udgår dermed.

Figur 8: Udsnit af Vorgod-Barde med det berørte opland VO07, der byggemodnes ved Lokalplan nr. 458

Oplandet blive kloakeret for spildevand, mens tag- og overfladevand afledes i LAR anlæg til nedsivning. 

 

9. Skjern – Tilpasning af opland SK87

I Skjern skal Arnborgvej 1 medtages i det planlagte kloakopland SK87, da det er omfattet af kommuneplanramme 39ER008. Arnborgvej 1 er en del af matriklen 4pr, Engsig, Skjern Jorder. Tilpasningen er vist i efterfølgende figur:

Figur 9: Tilpasning af opland SK87 i Skjern, så Arnborgvej 1 medtages

 

10. Separering af et fælleskloakeret opland i Ringkøbing

I Tillæg nr. 15 til den tidligere Spildevandsplan 2010-2020 var medtaget et fælleskloakeret opland i Ringkøbing, der skulle separeres. Det er imidlertid faldet ud i forbindelse med opdatering til gældende Spildevandsplan 2019-2027, hvorfor det gennem nærværende tillæg medtages igen. Oplandet er vist i efterfølgende figur: