Referat: 29. november 2021 kl. 15:30

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Jens S. Højland
 • Hans Pedersen
 • Søren Elbæk
 • Jens Erik Damgaard
 • Hanne Simonsen
 • Svend Boye Thomsen
 • Hans Østergaard
 • Kristian Andersen
 • Jørgen Byskov
 • Linda Nielsen
 • Jørgen Rabjerg
 • Bjarne Svendsen
 • Lennart Qvist
 • Irene Lund Pedersen
 • Benjamin Morthorst
 • Iver Enevoldsen
 • Trine Ørskov
 • Gitte Kjeldsen
 • John G. Christensen
 • Henrik Andersen
 • Erik Viborg
 • Jakob Agerbo
 • Helge Albertsen
 • Pia Vestergaard
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Bøgsted
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Lise Juhl Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Jakob Agerbo ()
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Hanne Simonsen ()
 • Pia Vestergaard ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Ændring af styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt blandt andet i den indgåede konstitueringsaftale, foreslår direktionen følgende:

 1. ændring af Erhvervs- og Vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, herunder enkelte tilføjelser i udvalgets portefølje samt ændring af størrelsen af vederlag for formanden for udvalget
 2. at byrådet afklarer om formanden skal kunne indkalde stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned
 3. at det indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion

Ad 1. Ændring af Erhvervs- og vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, herunder mindre ændring i udvalgets opgaveportefølje samt ændring af vederlag til formand .

Der er stillet forslag om ændring af styrelsesvedtægten, således at Erhvervs- og vækstudvalget ændres til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalgets portefølje vil bestå af områder som det nuværende Erhvervs- og vækstudvalg med tilføjelse af

 • Arbejdskraft
 • Klima, energi og bæredygtighed

Herudover slettes efter punktet "Viden herunder ungdomsuddannelser" det i parentes nævnte: (eventuelt et § 17, stk. 4 udvalg)

Det er ikke hensigten at tilføre området opgaver, der p.t. er placeret under andre udvalg.

Endvidere er der stillet forslag om ændring af vederlag til formanden for udvalget, således at dette hæves fra de nuværende 10 % af borgmesterens vederlag til 16 % af borgmesterens vederlag. En forhøjelse af vederlaget til 16 % af borgmesterens vederlag forudsætter, at der ikke sker forhøjelse af øvrige vederlag, da procentsatsen hermed vil være brugt.

Ad 2. Indkaldelse af stedfortræder.

Det følger af lov om kommunernes styrelse, at formanden for byrådet kan indkalde en stedfortræder, når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned. Byrådet kan i styrelsesvedtægten bestemme, at formanden indkalder en stedfortræder, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. 

Det foreslås, at byrådet afklarer, om styrelsesvedtægten skal ændres således, at det fremgår af styrelsesvedtægten, at en stedfortræder kan indkaldes ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned.

Såfremt byrådet beslutter, at formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned, foreslås det, at byrådet godkender den foreslåede ændring i styrelsesvedtægten herom.

Ad 3. Det Indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion.

Efter lov om kommunernes styrelse, § 65 e, kan byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af byrådet.

Efter bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning, kan kommuner søge om tilskud til ansættelse af borgerrådgivere. Det følger af bekendtgørelsen § 10, at ansøgerkommunen i forbindelse med ansøgningen og senest forud for udbetaling af støtte indsende dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune har søgt og modtaget tilsagn om tilskud til ansættelse af en borgerrådgiver.

Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt indeholder ikke en bestemmelse om, at det er besluttet at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Direktionen foreslår, at der i styrelsesvedtægten indsættes en bestemmelse om, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion jf. lovens § 65 e.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Bekendtgørelse nr. 1114 af 2. februar 2021 om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet tager stilling de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten herunder, at byrådet tager stilling til

 1. ændring af Erhvervs- og vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget med de foreslåede ændringer af udvalgets portefølje samt ændring af størrelsen af vederlag til formanden for udvalget
 2. om formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned,

 3. såfremt byrådet beslutter, at formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned, foreslår direktionen, at byrådet godkender den foreslåede ændring i styrelsesvedtægten herom.

 4. at det indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion.

Direktionen indstiller, at byrådet oversender styrelsesvedtægten til byrådets møde den 7. december 2021 til endelig vedtagelse.

BilagBeslutning

Indstillingens punkt 1 og 4 godkendt. Det præciseres, at vederlaget til formanden for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget udgør 16% af borgmesterens vederlag.

Et flertal i Byrådet godkendte endvidere, at det indarbejdes i Styrelsesvedtægten, at Borgmesteren kan indkalde en stedfortræder til Byrådet ved et medlems forfald, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned. 

Imod stemte Linda Nielsen, Trine Ørskov, Søren Elbæk og Hans Østergaard.

Helge Albertsen, Lennart Qvist, Iver Enevoldsen og Svend Boye Thomsen undlod at stemme.

Sagen oversendes til Byrådets 2. behandling.

 

Fraværende
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Hanne Simonsen ()
 • Pia Vestergaard ()
 • Jakob Agerbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Hanne Simonsen ()
 • Jakob Agerbo ()
 • Gitte Kjeldsen ()
 • Pia Vestergaard ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing