Referat: 7. december 2021 kl. 16:00

LOK-Byrådssalen Rådhuset Ringkøbing
Byrådet

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Sagsnr: 20-025374

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021. De overordnede tal fremgår nedenfor og derefter følger en mere detaljeret gennemgang. 

Hovedtal

 • Driftsudgifterne forventes at blive 17,2 mio. kr. højere end korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2020.
 • Nettopåvirkningen af finansielle poster viser en samlet merudgift på 8,2 mio. kr. 
 • Anlægsudgifterne forventes at udgøre 134,9 mio. kr. på det skattefinansierede område, svarende til et mindre forbrug på ca. 15,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 
 • Vedrørende jordforsyning forventes merudgifter for 1,2 mio. kr. Der er oprindeligt budgetteret med en nettoindtægt på 3,1 mio. kr. 
 • Likviditet ekskl. deponerede midler er pr. 31. oktober 2021 opgjort til 310,2 mio. kr.
 • Befolkningstallet er vokset med 13 borgere siden 1. januar 2021 og frem til primo november, hvor der er registreret 56.195 borgere i kommunen ifølge Danmarks Statistik.

Driftsudgifter

I dette afsnit indgår en gennemgang af afvigelser for både de centrale og de decentrale områder. 

Ovenstående tabel viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 15,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2020, hvilket er en øgning af merforbruget på 2,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. De forventede serviceudgifter er 26,2 mio. kr. højere end korrigeret budget eksklusiv overførsler fra 2020. I dette beløb indgår der afledte Covid-19 udgifter på 21,9 mio. kr., hvoraf der forventes afholdt 15,3 mio. kr. på de centrale områder og 6,6 mio. kr. på de decentrale områder.

I den forbindelse er det vigtigt at bemærke, at Økonomiudvalget den 23. marts 2021, pkt. 5 besluttede, at aftaleenhedernes udgifter til Covid-19 dækkes på samme vis som i 2020-regnskabet. 

I ovenstående opgørelse er der medregnet en forventet merindtægt afledt af refusion på særligt dyre enkeltsager på 11,0 mio. kr.

Nedenfor følger en uddybning på udvalgsniveau.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 24. november 2021. Samlet set forventes et merforbrug på 20,5 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder, heraf er 6,2 mio. kr. udgifter ifm. Covid-19.

For det centrale område forventes et merforbrug på 12 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. højere end ved seneste opgørelse pr. 31. juli 2021. Forbruget er fordelt på et forventet merforbrug på Sundhed og Omsorg på 12,4 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på 0,4 mio. kr. hos Handikap og Psykiatri.

Hos Sundhed og Omsorg er der bl.a. et forventet merforbrug afledt af visiterede timer. Endvidere har der været reguleringer som følge af 2 fraflytninger og ekstra opkrævning på flere borgere.

På de decentrale områder forventes et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr., fordelt med et forventet merforbrug hos Sundhed og Omsorg på 8,3 mio. kr., samt et forventet merforbrug hos Handicap og Psykiatri på 0,2 mio. kr. Af det samlede beløb forventes 3,6 mio. kr. i udgifter til Covid-19.

Beskæftigelsesudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 22. november 2021.

Budgetopfølgningen viser en forventning om, at regnskabsresultatet balancerer med budgettet. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning, dog er der brug for omplaceringer mellem funktionerne. 

Teknik- og Miljøudvalget behandlede budgetopfølgningen den 23. november 2021. For Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. på det skattefinansierede område under Trafik og Vej.

Det brugerfinansierede område forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr., som en forværring på 2,2 mio. kr. siden seneste opfølgning. Forværring af det forventede regnskab skyldes blandt andet mindre indtægter til genbrugspladserne, en merudgift til afhændelse af større mængde affald samt ekstra udgifter til vedligeholdelse af bygninger og pladser.

Børne- og Familieudvalget behandlede budgetopfølgningen den 23. november 2021.

Der forventes et samlet mindre forbrug på 10,9 mio. kr. inklusiv de decentrale enheder.

det centrale område hos Børn og Familie forventes et mindre forbrug på 10,9 mio. kr.  Hos Dagtilbud og Undervisning forventes der et mindre forbrug på 5,7 mio. kr., heri indgår 9,7 mio. kr. til merudgifter til Covid-19. Resultatet på Dagtilbud og Undervisning skyldes mindre udgifter til STU-elever pga. frafald og færre og billigere tilbud, samt mindre udgifter/merindtægt til søskende- og fripladstilskud og forældrebetaling fra skolefritidsordninger, dagtilbud og dagplejen.

det decentrale område hos Børn og Familie forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., heraf er 0,1 mio. kr. udgifter til Covid-19. Hos Dagtilbud og Undervisning forventes et merforbrug på 5 mio. kr. heraf er 2,8 mio. kr. merudgifter til Covid-19.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede budgetopfølgningen den 9. november 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 0,7 mio. kr. inkl. de decentrale områder. Ved seneste opfølgning var der et forventet mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug fordeler sig på et merforbrug på Kulturområdet på 1,4 mio. kr., der skyldes mindre indtægter fra staten til kulturskolen, samt udgifter til ERASMUS-projektet og projektansættelse på Kulturområdet samt film- og tv serier. Det forventede merforbrug finansieres af de overførte midler fra 2020.

På Fritidsområdet forventes et samlet mindre forbrug på 2,1 mio. kr., der fordeler sig på stadion, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, frivillig folkeoplysende foreningsliv inkl. aftenskole samt lokaletilskud.  

Økonomiudvalget: På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes et mindre forbrug til tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr., et merforbrug på ejendomscentret på 1 mio. kr. og et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. til Covid-19.

Erhvervs- og Vækstudvalget behandlede budgetopfølgningen på sit møde den 22. november 2021. 

Der forventes et merforbrug inden for Erhvervs- og Vækstudvalgets område på 3,3 mio. kr. Den væsentligste årsag er et forventet merforbrug på vækstpuljerne, som finansieres af overførte midler. 

Finansielle poster (skatter, tilskud & udligning, renter mv.)

Budgetopfølgningen viser en forventet merudgift på 8,2 mio. kr. som netto vedrører følgende poster:

 

Anlæg

Opfølgningen på anlægsområder viser følgende:

Forskellen mellem oprindeligt budget og korrigeret budget er hovedsageligt overførsler fra 2020 til 2021, herunder knap 70 mio. kr. vedrørende tidligere afsat budget til etablering af fibernet med lånefinansiering.

Ovenstående tabel viser, at der på det skattefinansierede område forventes et nettoudgiftsforbrug på 135 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug på knap 15,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 

På det brugerfinansierede område var der afsat 9,8 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere til sommerhusområdet. Beløbet anvendes ikke, idet området blev medtaget sammen med helårsbeboelsesområdet. Der forventes en udgift til klimaprojekt Skelbækken på 22 mio. kr.

Jordforsyning

 

På jordforsyningsområdet forventes indtægt på 1,9 mio. kr., hvor der oprindeligt er budgetteret med en indtægt på 3,1 mio. kr. 

Afvigelsen mellem de to opgørelser skyldes, at der i 2021 er udgifter til færdiggørelse af udstykninger som oprindelig var afsat i 2020. 

 

Likviditet

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen er den likviditetsstørrelse kommunerne bliver målt på af Indenrigs- og Boligministeriet. Kassekreditreglen beregnes som den gennemsnitlige daglige likviditet over de seneste 12 måneder - denne må aldrig blive negativ i henhold til lånebekendtgørelsen.

Den efterfølgende figur viser den likviditetsmæssige udvikling fra primo 2019 til og med 31. oktober 2021.

 

Den øverste grønne graf viser den gennemsnitlige likviditet inkl. deponerede midler som udgør 433,1 mio. kr pr. 31. oktober 2021.

Den nederste graf (blå) viser den gennemsnitlige likviditet ex. deponerede midler som den 31. oktober 2021 var 310,2 mio. kr.

Deponerede midler omhandler en del af udlodningerne fra forsyningsvirksomhederne, og frigives over 10 år med 1/10 årligt. 

Befolkningstal

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune i årene 2018, 2019, 2020 samt 2021.  Befolkningstallet er vokset med 13 borgere siden 1. januar 2021 og frem til primo november. I 2020 faldt befolkningstallet med 436 borgere i samme periode, mens det faldt med 322 borgere i 2019. Tallene i tabellen er fra kommunens cpr-register. Kvartalstallene frem til 1. november 2021 er fra Danmarks Statistik. 

 

 

 

 

 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bevillingsreglerne jf. Styrelsesloven, hvoraf det fremgår at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet ikke må iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling.

Økonomi

Ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.Økonomiudvalget 30-11-2021
Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 - anlæg, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 20-025377

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har pr. 31. oktober 2021 et samlet korrigeret anlægsbudget på i alt 144 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2020. Anlægsbudgettet er fordelt med 121 mio. kr. for det skattefinansierede område og 23 mio. kr. for det brugerfinansierede område. Der er pr. 31. oktober 2021 et samlet forbrug på i alt 64 mio. kr. fordelt med 43 mio. kr. på det skattefinansierede område og 21mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Det forventede regnskab for 2021 udgør i alt 92 mio. kr. fordelt med 69 mio. kr. på det skattefinansierede område og 23 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Skattefinansieret område:

På det skattefinansierede område er der i 2021 afsat i alt 121 mio. kr., hvoraf der forventes anvendt 69 mio. kr. Der er således ca. 52 mio. kr., der ikke anvendes i 2021. Hovedparten af dette beløb er enten tidsforskydninger i realiserede projekter eller ikke disponerede anlægspuljer.

Der er flere projekter, der er igangsat eller afventer igangsættelse, hvor det afsatte beløb i 2021 ikke forventes anvendt fuldt ud, men overføres til anvendelse i 2022. Det drejer sig eksempelvis om:

 • Byforskønnelse Lodbergsvej, Søndervig
 • Udviklingsplan Hvide Sande
 • Ombygning af Holmsland Klitvej, Søndervig
 • Parkeringsplads Nyhavn, Søndervig

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 21. september 2021, at der i forbindelse med etablering af rundkørsel Klostervej-Søndervig Landevej, at der anvendes 1 mio. kr. til rundkørslen og 0,2 mio. kr. til etablering af buslomme ud over det afsatte budget på 4,057 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af pulje til sideudvidelse med 1 mio. kr. samt af kollektiv trafik med 0,2 mio. kr.

Følgende projekter er afsluttet med mindre overskridelser:

Projektet Den Grønne Korridor inkl. Vandhaverne er nu afsluttet. Der er i alt afholdt udgifter for 9,174 mio. kr. og indtægterne inkl. kommunens bevilling udgør 9,011 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,163 mio. kr.

Etableringen af fugletårn på Tipperne er afsluttet. Der blev oprindelig afsat 1,5 mio. kr. og projektet har kostet 1,533 mio. kr. Der er en overskridelse på 0,033 mio. kr.

Etableringen af salthal i Videbæk er afsluttet. Der blev afsat 2 mio. kr. og projektet har kostet 2,267 mio og dermed en overskridelse på 0,267 mio. kr.

Den samlede overskridelse på i alt 0,462 mio. kr. foreslås finansieret således:

Manglende finansiering:Beløb i 1.000 kr.
Budgetområde
Den Grønne Korridor/Vandhaverne162
Tårn Værnengene33
Salthal Videbæk267
I alt462
Forslag til finansiering:Beløb i 1.000 kr.
Budgetområde
TMU-Anlægspulje5
Pulje til småprojekter339
Naturområder118
I alt462

Under Trafik og Vej ønskes pulje til stikrydsninger og stiprojekter i byområder hvor der resterer 0,127 mio. kr. og pulje til trafikpolitik og justeringer på skoler hvor der resterer 0,116 mio. kr. flyttet til trafiksikkerhedspuljen til senere prioritering.

Brugerfinansieret område:

På det brugerfinansierede område er der overført 11,3 mio. kr. til afslutning af projektet om udsortering af organisk affald. Her forventes der anvendt 0,641 mio. kr., hvorefter projektet afsluttes. Der er desuden afsat 9,8 mio. kr. til investering i nye affaldsbeholdere til sommerhusområdet. Beløbet anvendes ikke, idet området blev medtaget sammen med helårsbeboelsesområdet. 

I forbindelse med klimaprojektet Skelbækken (Naturkraft) skal Forsyningens andel af klimainvesteringer registreres i kommunens regnskab. Udgifterne til projektet lånefinansieres, hvorefter Forsyningen betaler afdragene på lånet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende etablering af rundkørsel Klostervej-Søndervig Landevej samt buslomme finansieret med 1,0 mio. kr. af pulje til sideudvidelse og 0,2 mio. kr. af kollektiv trafik
 2. der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,163 mio. kr. til Den Grønne Korridor/Vandhaverne, 0,033 mio. kr. til tårn Værneengene, 0,267 mio. kr. til salthal i Videbæk finansieret som foreslået jf. sagsfremstillingen.
 3. puljen til stikrydsninger og stiprojekter i byområder hvor der resterer 0,127 mio. kr. og puljen til trafikpolitik og justeringer på skoler hvor der resterer 0,116 mio. kr. flyttes til trafiksikkerhedspuljen til senere prioritering
 4. budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2021 tages til efterretning

Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Frigivelse af anlægsbudget 2022, Teknik- og Miljø

Sagsnr: 21-021841

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2022.

Der er i 2022 afsat et anlægsbudget på i alt 86,227 mio. kr. Heraf er der afsat 64,227 mio. kr. kr. på det skattefinansierede område. og 22 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Af nedenstående oversigt fremgår det afsatte anlægsbudget for 2022 og ønsket om frigivelse for 2022.

Følgende anlægspuljer og projekter søges nu frigivet:

ANLÆG - TEKNIK- OG MILJØ

 

(1.000 kr.)

 

 

 

 

Anlægs-budget 2022

 

 

 

 

Finansi-ering andre projekter

 

 

 

Finansi-ering fra puljer/ projekter fra  2021

 

 

Ønsket anlægs-budget 2022

 

 

 

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE:
LAND OG VAND:
Naturområder1.500-500 1.000
Pulje til klimaforandringer1.000  1.000
LAND OG VAND, I ALT2.500-50002.000
TRAFIK OG VEJ:
Anlægspuljer:
Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering556556
Pulje til stianlæg5.0005.000
Pulje til byforskønnelsesprojekter1.500-1.5000
Pulje til vedligehold af bygværker1.5001.500
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter1.5001.500
Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter700-100600
Samarbejdsprojekter med Forsyningen1.6282.6003.7728.000
Pulje til genopretning af fortov og ramper2.0282.028
Pulje til sideudvidelse2.500-2.5000
Forundersøgelser:
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande504504
Anlægsprojekter Søndervig:
Parkeringsplads Nyhavn inkl stiadgang4.7004.700
Byfornyelse af Lodbergvej og Badevej4.5404.540
Ombygning af kryds Klevevej/Søndervig Landevej 858858
Øvrige anlægsprojekter:
Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn1.8000
Nørregade Hv. Sande -- renovering og trafiksikkerhed2.2502.250
Udviklingsplan Hvide Sande3.0000
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab12.10712.107
Asfaltering af vej ved Tim Skole2.5002.500
Afvanding p-plads ved Kirken i Hvide Sande1.5001.500
Opgradering af belysning i fodgængerfelter1.0001.000
Sideudvidelse og opgradering Sønderupvej3.0003.000
Algade, Ringkøbing02.0001.5003.500
TRAFIK OG VEJ, I ALT54.6715005.27255.643
KULTUR, NATUR, FRITID:
Pulje til gennemførelse af skovhandleplan448448
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing539539
Adgangsvej og p-plads Hindø200200
Hotspot surfspot Kloster1.5001.500
Terrænsikring aff Bork Surfstrand500500
Havneprojekter 1.6011.601
Udvidelse af autocamping Bork Havn250250
Renovering af havneanlæg2.0182.018
KULTUR, NATUR, FRITID, I ALT7.056007.056
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE I ALT64.22705.27264.699
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:
ANLÆG, AFFALDSHÅNDTERING
Etablering af henteordning22.00022.000
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE I ALT22.0000022.000
TEKNIK- OG MILJØ, ANLÆG I ALT86.22705.27286.699

NATUR OG MILJØ:

Naturområder
Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til gennemførelse af natur- og vådområdeprojekter, herunder etablering af publikumsfaciliteter og adgangsforhold samt supplerende projekter til forbedring af biodiversiteten. Puljen forsøges også sammentænkt med klimasikring i form af tilbageholdelse af vand i ådale opstrøms byerne, og netop i ådale er det formålstjenligt at tænke multifunktionelt, altså både klima, vandmiljø, natur, rekreative værdier og landdistriktsudvikling. Projekterne prioriteres løbende og forelægges Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at der omprioriteres 0,5 mio. kr. fra puljen til renovering af Algade i Ringkøbing.

Pulje til klimaforandring
Puljen på 1,0 mio. kr. anvendes til forskellige klimasikringsprojekter, eksempelvis afhjælpning af uhensigtsmæssigheder og nye løsninger i forbindelse med kloakrenoveringsprojekter samt afhjælpning i byområder, hvor vandløb oversvømmer arealer eller ejendomme.

TRAFIK OG VEJ:

 Pulje til fornyelse af belysningsanlæg/reinvestering
Puljen på 0,556 mio. kr. anvendes til reinvesteringer i belysningsanlæg og jordlægning af kabler i samarbejde med Forsyningen.

Pulje til stianlæg
Der er afsat 5 mio. kr. på puljen. Der afsættes og frigives 4,75 mio. kr. til etablering af cykelsti fra Kildevej til Faster samt 0,25 mio. kr. svarende til 5% til administrationsudgifter.

Pulje til byforskønnelsesprojekter
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, puljen på de 1,5 mio. kr. anvendes i forbindelse med renovering af Algade i Ringkøbing.

Pulje til bygværker
Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til renovering af broer mv.

Pulje til trafiksikkerhedsprojekter
Puljen på 1,5 mio. kr. anvendes til de ønskede tiltag i trafiksikkerhedsplanen for 2019-2022.

Pulje til fortovsrenoveringer - herunder fiber
Der er afsat 0,7 mio. kr. på puljen. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at der omprioriteres 0,1 mio. kr. til puljen vedrørende forsyningsarbejde. 

Samarbejdsprojekter med Forsyningen
Puljen udgør i 2022 1,628 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 26. oktober 2021 sag, hvor det blev besluttet, at puljen i 2022 fastsættes til 8 mio. kr. I den forbindelse ønskes der omprioriteret 4 mio. kr. fra puljen til sideudvidelse, hvoraf de 1,5 mio. kr. er uforbrugte midler i 2021. Desuden omprioriteres der 0,1 mio. kr. fra pulje til fortove herunder fiber. Restbeløbet kommer fra forventet uforbrugte midler i 2021 på puljen. Det forventes at de 8 mio. kr. blandt andet anvendes til følgende projekter i 2022:

 • Kloster
 • Grønbjerg Nord
 • Ringkøbing By, bl.a. Mellemgade, Kongshøjvej og Alkjærhøj
 • Søndervig
 • Hvide Sande (Nørregade)

Pulje til genopretning af fortov og ramper
Puljen på 2,028 mio. kr. er afsat til en gradvis genopretning af fortove og ramper af hensyn til mobiliteten for de bløde trafikanter. 

Pulje til sideudvidelser
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at puljen på 2,5 mio. kr. omprioriteres og anvendes til puljen vedrørende forsyningsarbejde.

Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hvide Sande
Beløbet på 0,504 mio. kr. søges frigivet til forundersøgelser samt udformning af forslag til at lave strækningsoptimering.

Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang
Budgettet på 4,7 mio. kr. søges frigivet. Der er i 2021 afsat og frigivet 1,750 mio. kr. til projektet Der er ved at blive udarbejdet lokalplan for området, og projektet forventes igangsat i løbet af 2022.

Byforskønnelse af Lodbergvej
Projektet er igangsat i 2021 og 4,54 mio. kr. skal anvendes til færdiggørelse af projektet i 2022.

Ombygning af kryds Kleveje og Søndervig Landevej
Det afsatte budget på 0,858 mio. kr. søges frigivet.

Fastholdelse af erhverv Ringkøbing Havn
Der er i 2022 afsat 1,8 mio. kr. til projektet. Beløbet ønskes ikke frigivet nu, men afventer beslutning om hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Det bemærkes, at der i 2021 resterer knap 1,6 mio. kr. der tidligere er frigivet.

Nørregade Hvide Sande - renovering og trafiksikkerhed
Anlægsforslaget for Nørregade består af fartdæmpninger, sikring af oversigtsarealer og bedre krydsningsmuligheder. Projektet forventes igangsat i 2022, men afhænger af Forsyningens plan for området.

Udviklingsplan Hvide Sande
Der er samlet set afsat 25 mio. kr. i bruttoudgifter til udviklingsplan Hvide Sande med henholdsvis 3 mio. kr. i 2022 og 22 mio. kr. i 2023. Herudover er der i 2023 afsat en forventet ekstern finansiering på 9,686 mio. kr. Dette betyder, at der er i alt afsat et nettobudget på 15,314 mio. kr. Sagen vil blive behandlet senere med henblik på igangsættelse og frigivelse af det afsatte budget.

Cykelsti Vinterleje-Nymindegab
Projektet forventes igangsat i 2022 og budgettet på 12,107 mio. kr. søges frigivet.

Asfaltering af vej ved Tim Skole
Budgettet på 2,5 mio. kr. frigives til etablering en ny vejføring i Tim, som skal give en bedre trafikafvikling og betjene Tim Skole, Tim Plejehjem, Tim Hallen og en helt ny daginstitution, som bygges ved hallen.

Afvanding af p.-plads ved Kirken i Hvide Sande.
Budgettet på 1,5 mio. kr. frigives til etablering af en
 ny vejafvandingsledning fra pladsen og ned i havnebassinet. Ledningen anlægges så den fremover også vil kunne håndtere vejvand fra det sydøstlige boligområde samt de private parkeringsarealer.

Opgradering af belysning i fodgængerfelter
Puljen på 1 mio. kr. frigives til opgradering og sikring af tilstrækkelig lysniveau i udvalgte fodgængerfelter.

Sideudvidelser og opgradering af Sønderupvej
Det afsatte budget på 3 mio. kr. søges frigivet til sideudvidelse og forbedring af Sønderupvej vest for Arla.

Renovering af Algade, Ringkøbing.
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at der skal afsættes 3,5 mio. kr. til renovering af Algade i Ringkøbing. Beløbet finansieres med 1,5 mio. kr. af pulje til byforskønnelse, 1,5 mio. kr. af ledige midler fra 2021 på cykelstipuljen (Cykelsti Sønderupvej) samt 0,5 mio. kr. fra Naturområder. 

KULTUR, NATUR OG FRITID:

Pulje til gennemførelse af skovhandleplan
Puljen anvendes til understøttelse af publikumsfaciliteter mv.

Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov
Der er igangsat en proces med henblik på frasalg af de mest kommercielle skovarealer for at finansiere skovrejsning i et drikkevandsområde uden for Ringkøbing. Der er afsat 0,539 mio. kr. i budgettet til Ringkøbing-Skjern Kommunes betaling til Naturstyrelsen, som driver projektet.

Adgangsvej og p-plads ved Hindø
Budgettet på 0,2 mio. kr. søges frigivet til at udvide p-arealet med yderligere 5-6 p-pladser samt sikring af adgangsvejen, som ikke har den fornødne kapacitet til den megen trafik.

Hotspot surfspot Kloster
Det afsatte budget på 1,5 mio. kr. søges frigivet til renovering og udvidelse af p-pladsen samt etablering af et ekstra toilet.

Terrænsikring af Bork Surfstrand
Beløbet på 0,5 mio. kr. søges frigivet til at terrænsikre Bork Surfstrand.

Havneprojekter
Der er i 2022 afsat 1,601 mio. kr. på puljen. Puljen søges frigivet med henblik på prioritering af projekter primo 2022. Det forventes, at hovedparten skal anvendes til bådbroer i Bork Havn.

Udvidelse af autocamping ved Bork Havn
Det afsatte budget på 0,25 mio. kr. anvendes til etablering af  8 nye autocamperpladser til at supplere de eksisterende. Det vil kræve et bomløft, tre el-standere og en grus, samt grill og borde/bænkesæt.

Renovering af havneanlæg
Der er i 2022 afsat 2,018 mio. kr., som skal anvendes til renoveringer i Ringkøbing Havn.

BRUGERFINANSIERET OMRÅDE:

Etablering af henteordning
Den lovpligtige henteordning for husholdningsaffald træder i kraft i Ringkøbing-Skjern Kommune den 1. december 2022. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal arbejdes videre med en model hvor henteordningen kommer til at bestå af 1 stk. affaldsbeholder til indsamling af de genanvendelige materialer ved husstanden og kuber/miljøstationer til indsamling af glas. Det vil sige, at der samlet set vil blive i alt 2 stk. affaldsbeholdere ved den enkelte husstand. I standardløsningen er størrelsen af affaldsbeholderen på 240 liter. De genanvendelige materialer vil blive indsamlet i de tre kombinationer: papir + pap, metal + plast + drikke- og fødevarekartoner samt glas. Det afsatte budget på 22 mio. kr. søges frigivet til etablering af ordningen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at den ønskede forslag til finansiering med midler fra 2021 forudsætter, at beløbene overføres til 2022.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at

 1. der bevilges og frigives i alt 86,699 mio. kr. til de i sagen nævnte anlægspuljer og projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
 2. bevillingen till renovering af Algade på 3,5 mio. kr. finansieres med 1,5 mio. kr. af pulje til byforskønnelse, 0,5 mio. kr. fra Naturområder. samt 1,5 mio. kr. af et forventet mindre forbrug i 2021 på cykelstipuljen (Cykelsti Sønderupvej)
 3. bevillingen til pulje afledt af forsyningens arbejde på 8 mio. kr. ud over det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på 1,628 mio. kr. finansieres med 0,1 mio. kr. fra pulje til fortove herunder fiber, 4 mio. kr. fra pulje til sideudvidelse, hvoraf de 1,5 mio. kr. er forventet mindre forbrug i 2021 og resten på 2,272 mio. kr. finansieres af forventede restmidler på pulje i 2021.
Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Frigivelse af anlægsbudget 2022 - Ejendomscenteret

Sagsnr: 21-025158

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til byrådet om bevilling og frigivelse af ejendomscenterets anlægsbudget for 2022.

I 2022 er ejendomscenterets samlede anlægsbudget på 19,877 mio. kr. Nedenstående tabel viser, hvordan anlægsbudgettet fordeler sig, samt ejendomscenterets forslag til udmøntning af anlægspuljerne.

Tabel 1 i 1.000 kr.

Tabel 2 i 1.000 kr.

 

Vedligeholdelsespulje -Drift der flyttes til anlæg

Ved Fjorden 6 - Etablering af ventilation

Projektet er oprindeligt afsat i 2021, hvor der er omprioriteret 4,782 mio. kr. af budgetmidlerne til renoveringen af Tim Skole. Ventilationsprojektet skal udføres i løbet af 2022.

Opdatering af overvågning i kommunale bygninger

Ejendomscenteret har haft en pulje i årene 2020-2022 på i alt 2,2 mio. kr. til opdatering af cts-anlæg, som har været installeret på en platform der ikke længere kunne opdateres. Det er blevet dyrere end først forventet, og der mangler 406.000 kr.

Byrådsalen - Etablering af ventilation

Der skal etableres ventilation i byrådssalen for at forbedre indeklimaet. Projektet er budgetteret til at koste 500.000 kr.

Tarm Skole - Renovering af tag og facade

Projektet vedr. renoveringen af taget og facaden på Tarm Skole har været i gang siden slutningen af 2020. Der har samlet været afsat 7 mio. kr. Projektet er blevet ramt af prisstigning samt udfordringer med nogle betonpiller, og der mangler således 700.000 kr. Projektet forventes afsluttet i starten af 2022.

Ådum Skole - Kloakprojekt

På Ådum skole bliver kloakken renoveret, og der er lagt ekstra omfangsdræn for at undgå problemer med opstigende grundvand. Der har i 2021 været afsat 1,5 mio. kr. Projekt er budgetteret til at koste 2 mio. kr. Så der mangler 500.000 kr. Projektet forventes afsluttet i starten af 2022.

Der resterer 1,624 mio. kr. på vedligeholdelsespuljen fra drift, som prioriteres senere. Dog overføres der et forventet underskud fra 2021 på 135.000 kr. så der reelt resterer 1,489 mio. kr. til senere prioritering i 2022.

Pulje til Klimaskærm og dårlige tage

Rindum Børnehus & vasegården - Udskiftning af tag

Taget på Rindum Børnehus og vasegården, skal skiftes og er budgetteret til at koste 1,5 mio. kr.

Servicecenter Skjern - Tag og stern

Der blev i 2021 afsat 3 mio. kr. til projektet, som skulle udføres i forbindelse med aktivitetsbaseret arbejdsplads, som nu er udsat. I løbet af 2021 blev der omprioriteret 500.000 kr. til ombygningen af Brogårdsvej 2 fra projektet. Projektet forventes udført i 2022, og er stadig budgettet til at koste samlet 3 mio. kr.

Tinghusvej 4 - Renovering af tag

Ejendommen Tinghusvej 4 i Skjern bruges i dag til lægehus. En del af taget er i dårlig stand, og skal derfor renoveres. Renoveringen er budgettet til at koste 1 mio. kr.

Ådum Skole - Udskiftning af tag og vinduer

Taget og vinduerne på Ådum Skole er i gang med at blive skiftet, og i 2021 blev der afsat 3 mio. kr. Projektet er budgetteret til at koste 3,5 mio. kr. så der mangler at blive afsat 500.000 kr.

Offentlige toiletter - Genopretning af niveau

Det offentlige toilet på Badevej 47 skal renoveres og er budgettet til at koste 609.000 kr. Projekt udføres, som et samarbejdsprojekt med indehaveren af iskiosken, som ligger ved siden af.

Opdatering af overvågning i kommunale bygninger

I 2022 der afsat 256.000 kr. på puljen, som er brugt til opdatering af cts-anlæg, der ligger på en platform der ikke længere bliver opdateret.

Vedligeholdelsespulje - Dagtilbud & undervisning

Der er afsat 300.000 kr. til at løse problemerne med for meget støj i Troldehuset i Lem.

På Fjelstervang skole bliver der renoveret hjemmekundskabs lokale, og der er i 2021 afsat 800.000 kr. Det samlede projekt forventes afsluttet i foråret 2022 og koster samlet 1,2 mio. kr. Så der mangler 400.000 kr.

De resterende 800.000 kr. prioriteres i løbet af 2022.

Energioptimeringspuljen

Der er i 2022 afsat 2,5 mio. kr. til energioptimering.

Der er prioriteret 150.000 kr. til et projekt omhandlende batterier til lagring af solcellestrøm til senere brug, fremfor at sende strømmen ud på el-nettet.

De resterende 2,350 mio. kr. er prioriteret til belysningsprojekter på Holmelunden 10, Spjald Skole, Tim Plejehjem, Ringkøbing Bibliotek, Metri, Lærkereden, Tarm Sundhedshus. Der ud over er der planlagt mindre belysningsprojekter ved en række børnehaver samt optimering af udendørsbelysning ved en række bygninger.  

Projektet på Lærkereden forventes udført i forbindelse med om -og tilbygningen, som forventes i gangsat primo 2022.

Klimapuljen

Der er i 2022 afsat 2,5 mio. kr. på Klimapuljen

I 2021 er varmesystemet blevet omlagt på Bork Skole, så der ikke længere benyttes el-varme. Projektet har samlet kostet 1,5 mio. kr. Hvoraf der har været afsat 1,342 mio. kr. Der mangler således 158.000 kr. til projektet, som er prioriteret fra puljen i 2022. 

Der er prioriteret 1,750 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg på Tarm Skole, Lærkereden og ungdomsgården. 

Projektet på Lærkereden forventes udført i forbindelse med om -og tilbygningen, som forventes i gangsat primo 2022.

Ved Rindum Børnehus og Hvide Sande skole er der afsat samlet 250.000 kr. til sikring mod opstigende grundvand.

De resterende 342.000 kr. prioriteres i løbet af 2022.

Ladestandere ved kommunale bygninger

Fra 2022 har ejendomscenteret fået en pulje på 500.000 kr. årligt til at etablere ladestandere ved kommunale bygninger. Hele puljen i 2022 forventes at blive brugt ved Handicap & psykiatris bygninger, da fagområdet har fået 1,8 mio. kr. til indkøb af el-biler i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Byrådet med indstilling om,

 1. at der flyttes 8,512 mio. kr. fra ejendomscenterets driftsbudget til anlægsbudget.
 2. at der bevilges og frigives anlægsmidler på 19,877 mio. kr. til de foreslåede projekter og puljer vist i tabel 2, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb vist i tabel 1.


Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster

Sagsnr: 20-023292

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 12 og Lokalplan 468 blev vedtaget af Byrådet den 17. august 2021 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 23. august til og med den 18. oktober 2021.

Resultat fra offentlighedsfasen
Administrationen har modtaget høringsvar fra Ribe Stift. De har ingen bemærkninger til planforslagene.

Derudover har Bolig og Planstyrelsen fremsendt bemærkning om, at der bør henvises mere til sommerhusloven og vejledning om udlejning af sommerhuse, se bilag. På baggrund af denne bemærkning anbefaler administrationen, at lokalplanens redegørelse tilrettes. For uddybning, se vedlagte forslag til notat med behandling af bemærkning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning (planloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (sommerhusloven).

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Et større og mere forskelligartet udbud af boliger i Kloster, herunder individuelle ferieboliger, vil støtte op om de turistpolitiske indsatser i kommunen og styrke bosætningsmulighederne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 12 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 468 for et område til blandet bolig- og erhvervsformål i det sydlige Kloster vedtages endeligt.
 2. Notat med behandling af bemærkningen godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningen.
Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Endelig vedtagelse af plangrundlag for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern

Sagsnr: 20-019034

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 3 og Lokalplan 467 blev vedtaget af Byrådet den 14. september 2021 og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september til og med den 25. oktober 2021.

Resultat fra offentlighedsfasen
Der er i offentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra Slots- og Kulturarvsstyrelsen vedrørende det fredede vandtårn og kulturmiljøet omkring dette, se bilag.

"(...) styrelsen noterer sig, at de konkrete ændringsforslag, som styrelsen fremkom med i forhøringen om udkastet til lokalplan, jf. mail af 11. juni 2021, er indarbejdet i det endelige lokalplanforslag.

Slots- og Kulturstyrelsen må imidlertid bemærke, at vi finder den skitserede udbygning og ændring af lokalplanområdet mindre heldig for det velbevarede jernbanemiljø. De nye bygninger, som skitseret i planforslaget, forekommer således fremmede i forhold til de grundmurede bygninger, ligesom de forrykker proportionerne i anlægget. (...)"

Det er administrationens vurdering, at det udarbejdede plangrundlag tager hensyn til både det fredede vandtårn, de bevaringsværdige bygninger og det historiske stationsmiljø samt sikrer en hensynsfuld tilbygning og omdannelse af området.

Derudover er det administrationens vurdering, at Slots- og Kulturarvsstyrelsen alene er myndighed for det fredede vandtårn og ikke for bevaringsværdige bygninger eller særlige værdifulde kulturmiljøer, se bilag.

Det er derfor administrationens vurdering, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af plangrundlaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning (planloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomi

I lokalplanen oplyses om reglerne for overtagelsespligt. Kommunen kan blive overtagelsespligtig, hvis der ikke gives tilladelse til at nedrive en bygning, som skal bevares efter en lokalplan, se planlovens § 49. Overtagelsespligten kan i dette tilfælde komme til at omfatte de bevaringsværdige gamle DSB-funktionærboliger og evt. vandtårnet, der dog er fredet. Kommunen er kun overtagelsespligtig af ejendommen, hvis ejeren kan redegøre for, at bygningen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Dette skal vurderes i forhold til tilsvarende ejendomme, der ikke er omfattet af nedrivningsforbud, men med en lignende beliggenhed og anvendelse. For en uddybning henvises til Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden fra den 20. oktober 2020.

Med lokalplanen reserveres areal til en stiforbindelse, der på sigt kan forbedre tilgængeligheden på tværs af Skjern midtby og jernbanen. Det er ikke afklaret, hvem der skal anlægge stien eller afsat midler til dette.

Effektvurdering

Realisering af lokalplanen vil understøtte udviklingen af Skjern bymidte.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Tillæg 3 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 467 for et område til centerformål ved Bredgade 73-77 i Skjern vedtages endeligt.
 2. Notat med behandling af bemærkningen godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningen.
Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk formål ved Hemmet

Sagsnr: 21-016271

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er godkendelse af planforslaget for et område til teknisk formål ved Hemmet vedtages og fremlægges i offentlig høring.

Økonomiudvalget besluttede den 12. maj 2020 at igangsætte planlægningen for Nature Energy Hemmet, der består af to eksisterende biogasanlæg på Tinghøjvej 13 og Gundesbølvej 21, 6893 Hemmet. Derfor er der udarbejdet et planforslag til teknisk formål, se bilag.

Områdets disponering og bebyggelse
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som udlægger området til teknisk formål. Området forbliver i landzonen. Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde A ligger på Gundesbølvej 21 og delområde B ligger på Tinghøjvej 13. Med lokalplanen udlægges områderne til tekniske anlæg i form af biogasanlæg (miljøklasse 6) med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasproduktion.

Lokalplanen muliggør en udvidelse og ændring af anlæggenes eksisterende bygninger og anlæg. Ny bebyggelse skal have en tilsvarende udformning som den eksisterende bebyggelse, herunder en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

Forhold på anlæggene
Nature Energy Hemmet er et samlet eksisterende biogasanlæg, som omfatter to separate anlæg, der er fysisk forbundet af rørføringer.
Nature Energy Hemmet ønsker at øge biomasseindtaget og produktionen af biogas på det samlede anlæg, da anlæggenes udrådnings- og gasbehandlingskapacitet ikke er fuldt udnyttet.

Der er tidligere sket ændringer på anlæggene i form større biomasseindtag. Derudover er der sket proces- og anlægsmæssige ændringer, der ikke er retligt lovliggjort.

Godkendte forhold:
Anlæggene er for nuværende godkendt til at modtage en biomassemængde på 45.950 tons biomasse årligt fordelt på ca. 4 transporter pr. dag på Gundesbølvej og 1-2 transporter pr. dag på Tinghøjvej.

Aktuelle forhold:
Anlæggene har i flere år haft en overproduktion, hvilket betyder, at anlæggene reelt modtager 116.000 tons biomasse pr. år fordelt på 12 transporter pr. dag på Gundesbølvej og 1-2 transporter pr. dag på Tinghøjvej.

Plangrundlaget:
Lokalplanen og miljøvurderingen sikrer, at de aktuelle forhold bliver lovliggjort samt at biomasseinputtet kan øges op til 126.000 tons biomasse pr. år. Anlægget på Gundesbølvej vil modtage ca. 16 daglige transporter og anlægget på Tinghøjvej vil modtage ca. 1 transport pr. dag.

Udvidelsesmuligheder:
En fuld udnyttelse af lokalplanens byggemuligheder vil give mulighed for, at øge biomasseinputtet op til 157.000 tons biomasse pr. år, hvilket kan medføre op til 20 transporter pr. dag til anlægget på Gundesbølvej og op til 2 transport pr. dag til anlægget på Tinghøjvej.

Hvis ansøger ønsker, at udvide biomasseinputtet op til 157.000 tons pr. år, kræver det, at der gennemføres en screening af projektet samt udarbejdes et tillæg til anlæggets miljøgodkendelse.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet en miljøvurdering af planerne og projektet, se bilag "Miljørapport for udvidelse af biogasanlæg Nature Energy Hemmet". Administrationen har udarbejdet et udkast til projekttilladelse (VVM-tilladelse) med vilkår med videre - se bilag. Anlægget skal også miljøgodkendes, hvor de fleste vilkår for anlæggets etablering og drift vil blive fastsat.

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra en borger, Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og en virksomhed, se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

 • Lov om planlægning (Planloven)
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
 • Godkendelsesbekendtgørelsen for miljøgodkendelse

Økonomi

Det er administrationen vurdering, at behovet for vedligeholdelse af Gundesbølvej og Tinghøjvej vil stige proportionalt med udviklingen i lastbiltrafikken. Derved vil udgifterne til vedligeholdelse af vejene omkring anlægget stige tilsvarende. Der kan eventuelt være behov for sideudvidelse af vejene.

Effektvurdering

Realisering af planen vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes vision om, at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2023/2024 og 100 procent fossilfri i 2040.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at godkende:

 1. At forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 419 for et område til teknisk formål ved Hemmet vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
 2. At miljørapport, miljøkonsekvensrapport og udkast til projekttilladelse godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger
 3. At notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt på følgende vilkår:
 1. Tilførsel af biomasse til afgasning på Tinghøjvej 13 og fraførsel af afgasset biomasse fra Tinghøjvej 13 må kun ske via pumpeledning.
 2. Af ikke tilladte ændringer på anlæggene på Tinghøjvej 13 tillades alene ombygningen af en gylletank til en reaktortank. Den oprindelige reaktortank samt blandetank og oplagsplads til fast biomasse skal fjernes med det samme.
Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Økonomiudvalget 30-11-2021

Et flertal i Økonomudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Niels Rasmussen kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling.

SF og Konservative stemte imod.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Ny tilskudsmodel for haller i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-003738

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 18. februar 2020 arbejdet med at fastlægge en ny tilskudsstruktur for idrætshaller og kultur- og fritidscentre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udvalget vil på mødet blive forelagt den tilskudsmodel, som er udarbejdet på baggrund af de drøftelser, som har været på de foregående møder i udvalget, samt møderne med aktørerne inden for området. Den nye tilskudsmodel gælder for 25 selvejende haller i kommunen (se bilag)

Basistilskud

Basistilskuddet er udarbejdet på baggrund af hallernes størrelser og de derved afledte/forventede udgifter til vedligehold. Basistilskuddet har til formål at sikre, at faciliteterne omfattet af ordningen løbende kan vedligeholdes og at der kan optimeres på bygningsmassen. Dette med henblik på at fastholde gode og attraktive idræts- og fritidsfaciliteter i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Basistilskuddet udregnes efter et pointsystem, hvor ét point har en værdi af 18.160 kr.

Lokaletyperm2PointVærdi i kr.
Idrætshal800m2 +590.800 kr.
Idrætshal500-800m2354.480 kr.
Idrætshal300-500m2236.320 kr.
Svømmehal, centerby55998.800 kr.
Svømmehal, decentrale8145.280 kr.
Aktivitetslokaler, birum1,527.240 kr.
Mødelokaler og klublokaler0,59.080 kr.
Omklædningsrum0,59.080 kr.
Arealtilskud0,000254,54 kr.

For alle haller er gældende, at lokaler som er udlejet kommercielt, samt lokaler, som benyttes kommercielt eller på anden måde ikke kan støttes med kommunalfuldmagten, er modregnet i tilskudsmodellen.

Betaling for skolernes brug af haller

For skoler, som ikke selv har idrætsfaciliteter, lejes der lokaler i de selvejende haller. Betalingen for skolernes benyttelse sker på baggrund af de i Folkeskolelovens vejledende idrætstimetal. 

Hallerne modtager betaling efter, hvor mange timer de enkelte skoler jævnfør vejledningen skal have. Modellen er lavet således, at skolerne har 20 uger med indendørs idræt, 20 uger med udendørs idræt, samt op til 40 uger med svømmeundervisning.

Dette betyder, at hallerne modtager betaling for:

 • Aktivitet i haller i 20 uger
 • Adgang til omklædningsfaciliteter i 20 uger
 • Aktivitet i svømmehaller i 40 uger

Driftsaftaler

Hallerne, som omfattes af de nye rammevilkår, vil skulle indgå driftsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Driftsaftalerne vil blandt andet indeholde:

 • Basistilskud til vedligehold, renovering og energioptimering af hallens faciliteter
 • Økonomisk rammeaftale for betaling af skolernes brug af hallen
 • At der afholdes årlige dialogmøder mellem administrationen og den enkelte hal med fokus på drift, status, udvikling og samarbejde
 • Hallerne skal fremover anvende digital booking
 • Hallernes årsregnskaber skal indsendes hvert år, med krav om udspecificeringer fra Økonomi, Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Standardkrav til hvordan hallernes opkrævninger til foreningerne skal udarbejdes.

Indfasning

Den fremlagte model forventes at kunne være indfaset med:

 • 80% af basistilskuddet i 2023 og 2024
 • 90% af basistilskuddet i 2025 og 2026
 • 100% af basistilskuddet i 2027 og fremefter

Den nye tilskudsstruktur vil træde i kraft fra 2023. Eksisterende aftaler omhandlende alle tidligere former for driftstilskud, opsiges inden indfasning af de nye rammevilkår. 

For hallerne som tidligere har modtaget tilskud til renter og afdrag, fastholdes tilsagnsbeløbet indtil tilsagnsperioden udløber, eller at det nye tilskud er større end det tidligere beløb.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at en indfasning af den nye tilskudsmodel finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Effektvurdering

Indførsel af ny tilskudsstruktur skal sikre, at Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med hallerne kan tilbyde tidssvarende og attraktive idræts- og fritidsfaciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter:

 1. At vedtage modellen for basistilskud, hvor hallerne modtager tilskud efter pointfordelingen.
 2. Samt at ændre betalingen for skolernes brug, således at den udbetales efter vejledende idrætstimetal, samt administrationens vægtning af idrætstimerne.
 3. Samt at indfase den nye tilskudsstruktur som fremstillet i sagsfremstillingen.
Kultur- og Fritidsudvalget 23-11-2021
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at:
 1. vedtage modellen for basistilskud, hvor hallerne modtager tilskud efter pointfordelingen.
 2. at ændre betalingen for skolernes brug, således at den udbetales efter vejledende idrætstimetal, samt administrationens vægtning af idrætstimerne.
 3. at indfase den nye tilskudsstruktur som beskrevet i sagsfremstillingen
 4. at tilskudsmodellen løbende skal evalueres og eventuel tilrettes


Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling godkendt.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling.

Konservative stemte imod.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Frigivelse af anlægsmidler til lysmaster på Green Arena

Sagsnr: 17-018736

Sagsfremstilling

Ringkøbing Idrætsforening fik i forbindelse med budgetkonferencen 2016 afsat budgetmidler til etablering af lysmaster og et okkerrensningsanlæg på Green Arena på Alkjær Stadion.

Ringkøbing Idrætsforening er nu klar til at gå videre med projektet og anmoder derfor Ringkøbing-Skjern Kommune om at få frigivet 1,1 millioner kroner inklusiv moms af budgetbeløbet til deres projekt.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi bemærker, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,332 millioner kroner til lysmaster og forbedringer på Green Arena.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Byrådet om at få frigivet 1,1 millioner kroner til projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget 23-11-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Vedtægtsændringer - Brand & Redning MidtVest

Sagsnr: 21-001092

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den 14. september vedlagte vedtægtsændringer med ændring i bilaget for så vidt angår brandhaner, at driftsomkostninger afholdes af Brand & Redning MidtVest og anlægsudgifter af ejerkommunerne.

Sagen fremsendes til Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

I forbindelse med ændringer af lovgivningen er der opstået behov for overdragelse af kompetencer fra byggeloven til Brand & Redning MidtVest, for at det efter 1. januar fortsat er muligt at gennemføre brandsyn.

Brandsyn som de gennemføres idag, ændres fra januar 2022 til at ske efter byggelovens bestemmelser. Der er skabt lovhjemmel i byggeloven til, at kompetencen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn kan overdrages til redningsberedskabet. Dette kræver en formel overdragelse godkendt i ejerkommunerne og betyder en ændring af vedtægterne.

I forbindelse med dette arbejde er hele vedtægten revideret og på nogle punkter præciseret. Vedtægtsændringer skal godkendes i ejerkommunerne og fremsendes til Ankestyrelsen til orientering.

Advokatfirmaet DAHL og Herning Kommunes juridiske afdeling har medvirket i arbejdet med at revidere vedtægterne.

I vedhæftede "udkast til reviderede vedtægter" fremgår de ændringer og præciseringer, der skal tages stilling til. Alle ændringer og tilføjelser er indlejret med rødt og blåt.

Både bilag 1 og 2 er omskrevet, uddybet og med tilføjede henvisninger relevant for punktet. Ændringerne gennemgåes på mødet. I udgangspunktet er det præcis de samme opgaver som løses idag med få undtagelser som er fremhævet.

I det nuværende bilag 1 står anført, at bilaget præciseres nærmere fsva. hvilke myndighedsopgaver, der som følge af senere ændringer i lovgivningen, bliver tillagt eller frataget Fællesskabet. Dette er ligeledes indarbejdet i udkastet herunder præciseringer af hvilken opgave der er overdraget til beredskabet og hvilken der bliver i kommunerne.

I vedtægten er der tilføjelser eller ændringer her:

 • Nyt pkt. 3.2 og 3.3. vedrørende overdragelse af byggelovens bestemmelser for at kunne foretage brandsyn og nedlægge forbud hvis der er personfare.
 • Nyt pkt. 4.3 som præciserer den nuværende praksis
 • Nyt pkt. 6.7 og 6.8 valg af formand, så det afspejler den praksis, der er nu samt en præcisering af beslutningskompetence, så der ikke kan træffes beslutninger i en kommune uden at de er tilstede.
 • Punkt 9.1: præcisering af nuværende praksis

Både bilag 1 og 2 er lavet i nye udgaver, der fremstår mere præcise og uddyber hvilke opgaver der er tale om, ligesom ikke relevante opgaver er skrevet ud af dokumentet.

I bilag 3 er der ikke foretaget ændringer.

De væsentligste punkter i bilag 1 og 2 er:

 • Pkt. vedr. brandhaner.

Her skal der tages en politisk beslutning om ejerskabet og udgiften til brandhanerne.

I forbindelse med sammenlægningen blev der ikke taget en konkret beslutning om hvem der ejer brandhanerne, men indføjet en passus i bilag 1, hvoraf det fremgår at beredskabet skal foretage brandhanekontrol og reparationer. Til dette blev der afsat et mindre beløb i budgettet.

Der skal tages en beslutning om beredskabet har ejerskabet af brandhanerne og dermed også udgiften til udskiftninger og evt. nedlæggelser af brandhanerne. Der er her tale om en stor og væsentlig udgift i årene der kommer og som der ikke er afsat økonomi til.

Eller om ejerskabet skal tilhøre kommunerne og dermed også udgiften til at nedlægge og udskifte brandhanerne.

 • Pkt. vedr. beredskabsplaner her er opgaven præciseret.
 • Pkt. vedr. beskyttelsesrum er uddybet. I tilknytning hertil skal der senere laves en forventningsafstemning med den enkelte kommmune om det fremadrettede omfang af beskyttelsesrum.
 • Pkt. præcisering af beredskabets opgave ved farligt affald på kysten samt omkring miljøvagt. RKSK varetager idag selv opgaven med kystsanering, punktet er derfor flyttet i bilag 2 og dermed ikke en opgave der er overdraget til selvstændig varetagelse af beredskabet. Aftale omkring miljøvagt varetager kommunerne selv og er derfor på samme måde flyttet til bilag 2. Præcisering af praksis.
 • Pkt omkring fyrværkeri, så det fremgår af vedtægterne, at det er en opgave, der er overdraget til selvstændig varetagelse af beredskabet.
 • Pkt vedr. modtagelse af alarmer fra søtelefoner og radiooperatør for kommunens rådhusvagt er slettet, da ingen kender til opgaven.
 • Pkt vedr. skorstensfejere er beskrevet i bilag 2. Idag har beredskabet kontakten til skorstensfejerne, men økonomi mv. ligger i kommunerne. Kan ikke overdrages til
  selvstændig varetagelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende de reviderede vedtægter.

Teknik- og Miljøudvalget 23-11-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Fastsættelse af maksimalt tilskudsberettigede timepriser og gebyrtakster 2022

Sagsnr: 21-025675

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 9. februar 2021 timepriserne som værende de maksimalt tilskudsberettigede timepriser for lokaletilskudsgodkendte lokaler i kalenderåret 2021.

I følge retningslinjerne i støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune fremskrives de tilskudsberettigede timepriser årligt med den af KL udmeldte fremskrivning for området, afrundet til nærmeste hel krone.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at gebyrtaksten for offentlige lokaler skal følge foreningernes egenbetaling for leje af private lokaler. Gebyrtaksten blev 19. november 2019 fastsat som 90% af billigste egenbetaling ved leje af private lokaler.

For 2022 er fremskrivningen for folkeoplysningsområdet udmeldt til at være 1,7%.

På baggrund af fremskrivningen vil de tilskudsberettige timepriser og gebyrtakster 2022 være som nedenfor:

Offentlige lokaler


Maksimalt tilskudsberettede timepriser 2022 i private lokalerForeningernes egenbetaling i private lokaler efter lokaletilskud på 75%


Gebyrtakst 2022


 

 

 

 

800 m2 +631158142
500-799 m243811099
300-499 m22977467
Svømmehal, stort bassin1.028257231
Svømmehal, halv bassin715179161
Birum2145348

 


Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Effektvurdering

Ingen bemærkninger 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at
de tilskudsberettigede timepriser samt gebyret for benyttelse af offentlige lokaler for 2022 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget 23-11-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Renovering af Tim Skole

Sagsnr: 20-023410

Sagsfremstilling

Renoveringen af Tim skole har bevillingsmæssigt været afholdt dels af en samlet anlægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets område (det oprindelige projekt) og dels af Ejendomscentrets anlægsbudget (delprojekter). Det har imidlertid vist sig vanskeligt at adskille omkostningerne til det oprindelige projekt fra omkostningerne til delprojekterne. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at samle hele økonomien under det oprindelige projekt under Børne- Familieudvalget.

Forløb
Byrådet godkendte den 21. april 2020 en samlet anlægsbevilling på 29,606 mio. kr. til renoveringen af Tim Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet på Børn- og Familieudvalgets anlægsområde.

I forbindelse med licitationen i 2020 vurderede Ejendomscentret, at det ville være hensigtsmæssigt som led i den almindelige vedligeholdelse også at lave nogle øvrige renoveringer for 9,1 mio. kr. Der var blandt andet tale om renovering af facade, tag, belysning, el-tavle samt varmestyring (cts-anlæg). Disse renoveringer var ikke en del af det oprindelige projekt men kunne med fordel tages med i det samlede udbud.

I løbet af 2021 har det i forbindelse med renoveringen vist sig nødvendigt at igangsætte yderligere delprojekter. Der er blandt andet tale om efterisolering af loft, etablering af elektronisk adgangskontrol (ADK), samt renovering af kloakken, som viste sig at være i dårligere stand end forventet.

De samlede udgifter til delprojekterne, der finansieres af Ejendomscenterets anlægsbudget udgør herefter i alt 11,751 mio. kr.

Ejendomscentret har i 2021 ikke nået at fremlægge en sag for alle delprojekterne. Der er således i anlægsbudgettet kun afsat 6,438 mio. kr. til delprojekterne, hvilket efterlader en manko på 5,313 mio. kr. Mankoen er fremkommet på følgende måde:

 

Ejendomscentret kan finansiere de 5,313 mio. kr. inden for eget område. Beløbet kan finansieres af ventilationsprojektet på rådhuset Fjorden 6, som først bliver udført i 2022, og af energioptimeringsprojektet på Finderupsvej 9, som ikke længere skal udføres, da projektet omkring aktivitetsbaseret arbejdsplads er udskudt.

Det foreslås derfor, at de 531.000 kr. der mangler til belysningen på Tim Skole finansieres af energiprojektet på Finderupsvej 9, mens det resterende beløb på 4,782 mio. kr. finansieres af ventilationsprojektet på Fjorden 6.

Ejendomscentret vil i forbindelse med prioriteringen af dets anlægspuljer for 2022 prioritere 4,782 mio. kr. til ventilationsprojektet på Fjorden 6, så dette kan udføres i 2022.

Selve renoveringen af Tim skole er af flere grunde forsinket og forventes først færdigt i foråret 2022. Forsinkelsen betyder, at der må forventes yderligere udgifter, da både rådgiver og byggefirmaet har ret til betaling i den periode, projektet er forsinket, samt at der skal ske indeksering af byggesummen. Denne problematik vil på et senere tidspunkt blive fremlagt for Børne- og Familieudvalget og senere Økonomiudvalget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at det har vist sig vanskeligt at adskille omkostningerne til de enkelte projekter i forhold til det samlede projekt, og det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at den samlede økonomi samles under det oprindelige projekt under Børne- og Familieudvalget.

Det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 11,751 mio. kr. til anlægsbevillingen til renoveringen af Tim Skole finansieret af de midler ejendomscenteret har afsat til Tim skole, samt rådighedsbeløbet på ventilationsprojektet på Fjorden 6 samt energioptimeringen på Servicecenteret i Skjern. Heraf er 5,3 mio. kr. nye midler på ejendomscentrets budget.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 41,357 mio. kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at,

 1. der gives en tillægsbevilling på 11,751 mio. kr. til anlægsbevillingen til renoveringen af Tim Skole finansieret af ejendomscenterets rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til facaden, 0,660 mio. kr. til belysning, 0,107 mio. kr. til el-tavle, 0,085 mio. kr. til cts-anlæg, 0,545 mio. kr. til kloak, 0,540 mio. kr. til efterisolering, 0,5 mio. kr. til ADK, 4,782 mio. kr. ventilation på fjorden 6 og 0,531 mio. kr. til energioptimering på servicecenter Skjern.


Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Ansøgning om oprettelse af vuggestuegruppe i Solstrålen, Videbæk

Sagsnr: 21-024507

Sagsfremstilling

Forældrebestyrelsen for den selvejende institution Solstrålen i Videbæk har fremsendt ansøgning om oprettelse af en vuggestueafdeling i eksisterende lokaler. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til ansøgningen.

I ansøgningen gør forældrebestyrelsen opmærksom på, at der i Videbæk mangler pladser til børn i alderen 0 - 2,10 år. Da institutionen samtidig har oplevet et fald i antallet af indskrevne børnehavebørn, forventer man at kunne omrokere, således at der kan blive plads til en vuggestuegruppe på 10 - 12 børn i institutionens nuværende lokaler på Solsøhedevej.

Ansøgningen begrundes også med, at der alligevel er planlagt tilknyttet en vuggestueafdeling, når institutionen efter planen om et par år skal flytte til nyopførte lokaler. Ved at etablere vuggestuegruppen nu vil personalet opnå erfaring og rutiner med denne gruppe, inden man flytter ind i de nye lokaler.

Ejendomscentret har vurderet, at det vil være muligt at oprette en vuggestuegruppe ved at inddrage et eksisterende værksted. Den samlede udgift til bygningsmæssige forandringer, indkøb af puslebord og overdækning af et areal til barnevogne forventes at udgøre ca. 231.000 kr.

På anlægsbudgettet er afsat rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022 og yderligere 3 mio. kr. i 2023 til oprettelse af vuggestuegrupper.

Det er administrationens vurdering, at det kunne være hensigtsmæssigt at oprette flere vuggestuepladser i Videbæk, således som byrådet allerede har godkendt i forbindelse med etableringen af den nye institution, som skal afløse Solstrålen. Ifølge kommunes befolkningsprognose forventes antallet af børn i vuggestuealderen at udvikle sig stabilt på det nuværende niveau i de kommende år. Allerede i dag er der imidlertid overbelægning på vuggestueafdelingen i Børnehaven Gl. Kongevej. Hertil kommer, at man som følge af dagplejernes aldersfordeling må forvente, at en forholdsvis stor andel af dagplejerne i Videbæk vil forlade faget i de kommende år. Hvis de nuværende rekrutteringsproblemer fortsætter, vil dagplejen komme under yderligere pres. Oprettelse af en ekstra vuggestuegruppe vil under alle omstændigheder medvirke til, at det bliver muligt at nå målet om en normering på 3,45 børn pr. dagplejer.

En repræsentant fra administrationen deltager ved punktet. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at oprettelsen af 12 vuggestuepladser som erstatning for 12 dagplejepladser giver en øget driftsomkostning på 125.000 kr. pr. år.  

Der er ikke taget højde for den øgede driftsomkostning ved budgetlægningen for 2022, men det vurderes, at udgiften kan holdes inden for Dagtilbud og Undervisnings samlede budgetramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om,

 • at der gives en anlægsbevilling på 231.000 kr. til indretning af lokaler mv. til vuggestueformål i Børnehaven Solstrålen i Videbæk  finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022.
 • at den øgede driftsomkostning i 2022 afholdes indenfor Dagtilbud og Undervisnings samlede budgetramme
Børne- og Familieudvalget 23-11-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Svend Boye Thomsen.

Økonomiudvalget 30-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Revidering af tilskud til Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Sagsnr: 20-003738

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets mødet i august 2021, at udarbejde beregninger med den del af Videbæk Idræts- og Fritidscenters tilskud som går udover principperne for tilskud til en 0-hal. Kultur- og Fritidsudvalget skal i dette punkt beslutte, om der skal ske en reducering af driftstilskuddet til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. 

I forbindelse med centrets konkurs i 2014 indgik Videbæk Idræts- og Fritidscenter og Ringkøbing-Skjern Kommune en aftale om tilskud efter rekonstruktionen. Aftalen betød, at Videbæk Idræts- og Fritidscenter modtog 2.515.000 kr. i driftstilskud. 

Skulle centret have modtaget driftstilskud efter principperne for 0-haller som blev besluttet ved kommunesammenlægningen skulle beløbet alene have svaret til centrets udgifter til renter og afdrag, samt et tilskud til svømmehalsdriften.

Videbæk Idræts- og Fritidscenter skulle ifølge principperne for en 0-hal have modtaget:

Svømmehalstilskud         1.000.000 kr. 
Rentetilskud  170.000 kr. (2021) 
Afdrag  545.000 kr. (2021) 
I alt 1.715.000 kr.

Dette betyder, at Videbæk Idræts- og Fritidscenter i dag får 800.000 kr. mere i tilskud end principperne for en 0-hal.

Administrationen anbefaler, Videbæk Idræts- og Fritidscenter skal harmoniseres ind på samme vilkår som de andre haller i Ringkøbing-Skjern Kommune. Harmoniseringen skal foretages over 5 år, således tilskuddet reduceres 160.000 kr. årligt med start i 2023, og med endelig harmonisering i 2027. I harmoniseringsperioden har Videbæk Idræts- og Fritidscenter mulighed for at tilrette sin drift efter de nye tilskudsvilkår. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at Videbæk Idræts- og Fritidscenter har 2 lån i kommunekredit. Det første lån på ca. 12. mio. kr. er optaget i forbindelse med etablering af centret i 2014 og det andet lån på 0,9 mio. kr. er optaget til renovering af tagskade i forbindelse med stormskade i 2016. Begge lån udløber i 2036.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • reducere tilskuddet til Videbæk Idræts- og Fritidscenter med op til 800.000 kr. over en 5 årig udfasningsperiode med start fra 2023.
 • Videbæk Idræts- og Fritidscenter modtager tilskud efter de gældende principper, indtil centrets lån udløber i 2036. Centret vil årligt modtage 1.715.000 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget 09-11-2021
Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Jens Højland kunne ikke tilslutte sig flertallets beslutning.


Økonomiudvalget 23-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Konservative, Linda Nielsen, Jens Højland og Hans Pedersen stemte imod.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Orientering om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet

Sagsnr: 21-019638

Sagsfremstilling

Kommunerne træffer mange afgørelser som led i sagsbehandlingen. I en mindre andel af sagerne klager borgeren over afgørelsen. Ankestyrelsen behandler disse klagesager fra borgerne.

Hvert år offentliggør Social- og Ældreministeriet en række kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenter for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager. Det fremgår af retssikkerhedsloven, at Byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde.

Denne sag omhandler danmarkskortene for 2020 samt supplerende statistik over Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet.

Børne- og Familieudvalget drøftede danmarkskortene og supplerende statistik over afgørelser i klagesager på mødet den 23. november 2021.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede danmarkskortene og supplerende statistik over afgørelser i klagesager på mødet den 24. november 2021.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om Danmarkskortene for 2020 og supplerende statistik over afgørelser i klagesager.

Hvad viser omgørelsesprocenten?

Ankestyrelsen kan enten stadfæste, hjemvise, ændre eller ophæve kommunens afgørelser:

 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til den kommunale myndighed.
 • Ændring/ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Ankestyrelsen kan desuden afvise at realitetsbehandle en klagesag. Dette sker eksempelvis, hvis fristen for at klage er overskredet, eller hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige modtager af klagen.

Omgørelsesprocenten er andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som enten er hjemvist, ændret eller ophævet. Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager, som ikke påklages til Ankestyrelsen. For langt de fleste sagers vedkommende bliver der ikke klaget over afgørelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke, hvor stor en del af kommunens samlede antal afgørelser, som indeholder fejl, eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten fortæller således ikke noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Ringkøbing-Skjern Kommune registrerer ikke det samlede antal afgørelser, som kommunen træffer på social- og beskæftigelsesområdet. Det vil kræve en manuel gennemgang af kommunens systemer at finde frem til det samlede antal afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2020

Ankestyrelsen har i 2020 afgjort 202 klagesager over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. De 202 afgørelser fordeler sig således:

 • 130 sager blev stadfæstet
 • 26 sager blev ændret / ophævet
 • 33 sager blev hjemvist
 • 13 sager blev afvist/henvist

Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i omgørelsesprocenterne social- og beskæftigelsesområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og på landsplan. Omgørelsesprocenten i Ringkøbing-Skjern Kommune var 31,2 og dermed lidt højere end på landsplan. I 2019 var omgørelsesprocenten 35,4. Omgørelsesprocenten er således faldet fra 2019 til 2020.

Antallet af sager på social- og beskæftigelsesområdet, hvor Ankestyrelsen har omgjort afgørelsen, er ligeledes faldet fra 62 i 2019 til 59 i 2020.

Tabel 1: Udvikling i omgørelsesprocenter i Ringkøbing-Skjern Kommune og landsplan

 2017 2018 2019 2020 
Ringkøbing-Skjern Kommune  25,929,8 35,4 31,2
Hele landet 29,9 30,5 32,5 29,3

De fleste af de sager, hvor Ankestyrelsen omgjorde afgørelsen, er inden for servicelovens område (40 ud af 59 sager). Ankestyrelsen omgjorde afgørelsen i 19 sager på beskæftigelsesområdet.

Serviceloven vedrører både børne- og ungeområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet. Ud af de 40 omgjorte sager på servicelovens område hører de 30 sager til på børne- og ungeområdet. Inden for ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet har Ankestyrelsen omgjort afgørelsen i 10 sager.

Social- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter i 2020

Social- og Ældreministeriet har offentliggjort tre forskellige danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2020:

 1. Danmarkskort for socialområdet generelt
 2. Danmarkskort specifikt for en række bestemmelser på børnehandicapområdet
 3. Danmarkskort specifikt for en række bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortene vedrører udelukkende bestemmelser efter serviceloven.

1. Danmarkskortet for socialområdet generelt

I Danmarkskortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børne- og ungeområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Danmarkskortet for socialområdet generelt 2020 kan tilgås via dette link:

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020

Tabel 2 viser udviklingen i omgørelsesprocenter for socialområdet generelt i Ringkøbing-Skjern Kommune og på landsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune lå med en omgørelsesprocent på 40,8 i 2020 lidt over landsgennemsnittet på 36,3 procent.

I 2019 var omgørelsesprocenten 37,3 i Ringkøbing-Skjern Kommune, og omgørelsesprocenten er således steget en anelse fra 2019 til 2020.

Antallet af sager, hvor Ankestyrelsen har omgjort afgørelsen, er steget fra 25 i 2019 til 40 i 2020.

Tabel 2: Socialområdet generelt - Udvikling i omgørelsesprocenter i Ringkøbing-Skjern Kommune og landsplan

 2017 2018 2019 2020 
Ringkøbing-Skjern Kommune  37,8 31,4 37,3 40,8
Hele landet  38,2 36,0 40,9 36,3

Kommentar fra fagområdet Børn og Familie til danmarkskortet for socialområdet generelt

Det er vigtigt, at antallet af afgørelser truffet af Ankestyrelsen samt omgørelsesprocenten ses i relation til det samlede antal afgørelser truffet af kommunen, da der fx i 2018 blev truffet 3054 på det sociale område i RKSK

2. Danmarkskortet for børnehandicapområdet

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder følgende bestemmer i serviceloven:

 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • Merudgiftsydelse § 41
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
 • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

Danmarkskortet for børnehandicapområdet kan tilgås via dette link:

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020

I 2020 omgjorde Ankestyrelsen afgørelsen i 22 ud af 39 realitetsbehandlede sager på børnehandicapområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tabel 3 viser udviklingen i omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og på landsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune lå med en omgørelsesprocent på 56 lidt over landsgennemsnittet på 52 procent.

Omgørelsesprocenten var 48 i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2019, og procenten er således steget fra 2019 til 2020.

Antallet af sager, hvor Ankestyrelsen omgjorde afgørelsen, er steget fra 10 i 2019 til 22 i 2020.

Tabel 3: Børnehandicapområdet - Udvikling i omgørelsesprocenter i Ringkøbing-Skjern Kommune og landsplan

 2017 2018 2019 2020 
Ringkøbing-Skjern Kommune  50414856
Hele landet 52 47 51 52

Kommentar fra fagområdet Børn og Familie til danmarkskortet for børnehandicapområdet

Det er igen vigtigt at se, at de 39 afgørelser, der er truffet i Ankestyrelsen, skal ses i relation til hele antallet af afgørelser truffet i RKSK på børnehandicapområdet. I 2019 blev der truffet 422 afgørelser, hvoraf 21 blev påklaget, og i 2020 blev der truffet 380 afgørelser, hvoraf 39 blev påklaget.

3. Danmarkskortet for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indeholder følgende bestemmelser i serviceloven:

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100

Danmarkskortet for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet kan tilgås via dette link:

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020

I 2020 omgjorde Ankestyrelsen afgørelsen i 6 ud af 11 realitetsbehandlede sager vedrørende særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tabel 4 viser udviklingen i omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune og på landsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune lå med en omgørelsesprocent på 56 over landsgennemsnittet på 42 procent.

Omgørelsesprocenten var 29 i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2019, og omgørelsesprocenter er således steget fra 2019 til 2020.

Antallet af sager, hvor Ankestyrelsen omgjorde afgørelsen, er steget fra 2 i 2019 til 6 i 2020. Her skal det bemærkes, at det meget begrænsede antal klagesager kan give anledning til betydelige udsving i omgørelsesprocenten.

Tabel 4: Voksenhandicapområdet - Udvikling i omgørelsesprocenter i Ringkøbing-Skjern Kommune og landsplan

 2017 2018 2019 2020 
Ringkøbing-Skjern Kommune  5 33 29 56
Hele landet  21 32 46 42

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Det fremgår af retssikkerhedsloven, at Byrådet skal behandle danmarkskortene på et møde. Behandlingen skal ske inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er blevet offentliggjort.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget 23-11-2021

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget:

- drøfter statistikken over Ankestyrelsen behandling af klagesager på socialområdet og

- videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Børne- og Familieudvalget godkendte administrationens indstilling.

Social- og Sundhedsudvalget 24-11-2021

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Social-og Sundhedsudvalget:

- drøfter statistikken over Ankestyrelsen behandling af klagesager på socialområdet og

- videresender sagen til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.Økonomiudvalget 30-11-2021
Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Takster 2022

Sagsnr: 20-018654

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender takster for ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet for 2022 til godkendelse.

Taksten på madservice for hjemmeboende og taksten til døgnkost til beboere på ældrecentre og handicapcentre er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 1,2%. Tillige er cafépriser på handicap- og psykiatriområdet genberegnet, og disse priser er incl. moms.

Taksterne for ældreområdet til egenbetaling for transport til daghjem, vask og servicepakker er fremskrevet jævnfør KL's fremskrivningsprocent på 1,96%.

Det årlige brugerkort fremskrives i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 25. maj 2016, punkt 9. Her blev det besluttet, at det årlige brugerkort prisfremskrives en gang i hver byrådsperiode. Til den kommende byrådsperiode er årskortet fremskrevet et forventet gennemsnitligt niveau for årene 2022-2025.

Såfremt Social- og Ældreministeriet udmelder en månedstakst for døgnkost, som afviger fra den beregnede takst, vil taksten efterfølgende blive ændret til Social- og Ældreministeriets gældende takst.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nummer 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • de vedlagte takster 2022 godkendes
 • såfremt Ringkøbing-Skjern Kommunes månedstakst for døgnkost afviger Social- og Ældreministeriets takst, anvendes Social- og Ældreministeriets takst.
Social- og Sundhedsudvalget 27-10-2021
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 23-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Beskæftigelsesplan 2022

Sagsnr: 21-013311

Sagsfremstilling

Det fremgår af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at kommunerne hvert år skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beskæftigelsesplan 2022 tager udgangspunkt i Beskæftigelsespolitikken for 2019-2021, ministermålene for 2022 og i beskæftigelsesindsatsen for 2021, foruden de lovgivningsmæssige rammer, der er for indsatsen.  

Resterende proces for Beskæftigelsesplan 2022:

 • Den 7. december 2021 - Byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2022
 • Umiddelbart efter godkendelse i Byrådet sendes Beskæftigelsesplan 2022 til det Regionale
  Arbejdsmarkedsråd til orientering

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 • Beskæftigelsesudvalget drøfter Beskæftigelsesplan 2022
 • Oversender Beskæftigelsesplan 2022 til godkendelse i Byrådet


Beskæftigelsesudvalget 22-11-2021
Administrationens indstilling godkendes.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Oprettelse af nye råd under Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget

Sagsnr: 21-026639

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt kommunen skal oprette tre nye råd, som forankres under Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget. De tre råd er hhv. et Videnråd, et Klimaråd og et Arbejdskraftsråd. Formålet med rådene vil være at rådgive kommunen inden for de relevante politikområder samt at bidrage med implementering og koordination af indsatserne på de samme politikområder. Såfremt byrådet beslutter at oprette disse råd, vil det nye byråd på det konstituerende møde skulle vælge de politiske repræsentanter til rådene.

Ydermere vil godkendelse af kommissorier for og udpegning af ikke-kommunale repræsentanter til de tre råd ske på et byrådsmøde primo 2022.

De tre nye råd

Det gælder for alle tre råd, at der er behov for en tværgående indsats. Både i forhold til klima-, videns- og arbejdskraftsområderne gælder, at arbejdet ikke kun berører kommunens egne driftsområder. Derfor er det på alle tre områder afgørende, at arbejdet forankres bredt med deltagelse af ikke-kommunale aktører i arbejdet.

Klimarådet: Kommunen har siden 2008 haft et energiråd, som har rådgivet kommunen i forhold til energipolitikken. Energipolitikken har haft fokus på energieffektivisering, produktion af vedvarende energi i lokalområdet og i stigende grad også på omstilling til forbrug af vedvarende energi. Med ændringen fra et energiråd til et Klimaråd er fokus justeret til, foruden mål om selvforsyning med vedvarende energi og fossilfrit område i 2040, at omhandle nedbringelse af områdets udledning af drivhusgasser samt tilpasninger til et varmere og vildere klima. Kommunen har i dag en klimatilpasningshandlingsplan forankret i Teknik- og Miljøudvalget. Klimarådet vil altså arbejde både med klimareduktion og med klimatilpasning. Byrådet skal i foråret 2022 vedtage en ny klimapolitik samt efterfølgende en klimahandlingsplan. Rådet skal være rådgivende for det politiske arbejde på klimarådet, som er forankret i Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Videnrådet: Kommunens nuværende §17,4 Videnudvalg nedlægges og erstattes af et Videnråd. Videnrådet er primært rådgivende i forhold til udvalgets arbejde med formulering af videnspolitik og implementering af handlingsplan. Videnrådet har samme arbejdsområde som Videnudvalget havde og dermed fortsat fokus på uddannelse, kompetencer og tiltrækning af viden. Med vidensområdet koblet tættere på Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget vil koblingen til det tredje råd, nemlig Arbejdskraftsrådet, kunne blive styrket.

Arbejdskraftsrådet: Hovedformålet med rådet bliver at rådgive og bidrage til implementering af indsatser i forhold til at bedre på områdets udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til jobs i kommunen, herunder også i private virksomheder. Rådet skal også være med til at sikre en samlet og koordineret indsats for sikring af arbejdskraft på tværs af de forskellige erhvervsrettede politikker, beskæftigelsespolitikken, videnspolitikken og bosætningspolitikken. Byrådet vil i starten af 2022 beslutte, om kommunen skal have en selvstændig arbejdskraftspolitik.

Den fremadrettet proces for etablering af de nye råd

Såfremt byrådet beslutter at oprette de tre råd, vil processen efterfølgende være som følger:

 • Konstituerende byrådsmøde: Udpegning af byrådsmedlemmer til de tre råd. Der lægges op til valg af disse medlemmer:
  • Klimarådet: 1 medlem fra Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget, 1 medlem fra Teknik og Miljøudvalget samt 1 yderligere medlem af byrådet.
  • Videnrådet: Borgmesteren, formanden for Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget, formanden for Beskæftigelsesudvalget, formanden for Børne- og Familieudvalget samt 1 yderligere medlem af byrådet.
  • Arbejdskraftsrådet: Borgmesteren, formanden for Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget, 1 medlem fra Beskæftigelsesudvalget, 1 medlem fra Social- og Sundhedsudvalget samt 1 medlem fra Børne- og Familieudvalget. 
 • Byrådsmøde primo 2022: Godkendelse af kommissorium for de tre råd samt godkendelse af de øvrige ikke-kommunale medlemmer i de tre råd.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet beslutter, at:

- 1) nedsætte Ringkøbing-Skjern Klimaråd til erstatning af Ringkøbing-Skjern Energiråd

- 2) nedsætte Ringkøbing-Skjern Vidensråd til erstatning af Ringkøbing-Skjern Vidensudvalg

- 3) nedsætte Ringkøbing-Skjern Arbejskraftsråd.

- 4) nedlægge det nuværende § 17, stk. 4-vidensudvalg

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte at 

nedsætte Ringkøbing-Skjern Klimaråd til erstatning af Ringkøbing-Skjern Energiråd,

nedsætte Ringkøbing-Skjern Videnråd som erstatning af Ringkøbing-Skjern Videnudvalg,

nedsætte Ringkøbing-Skjern Arbejdskraftsråd,

nedlægge det nuværende § 17, stk. 4-videnudvalg.

Svend Boye Thomsen undlod at stemme.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

20: Delegationsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 20-010994

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget, skal tage stilling til, hvorvidt de kan indstille delegationsplanen til godkendelse i Byrådet.

Formålet med delegationsplanen er at skabe overblik over, hvem der har kompetence til at træffe
afgørelser i en given sag.

Delegationsplanen skitserer arbejdsdelingen mellem Byråd, udvalg og administration.

Delegationsplanen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som kan give politikere og
medarbejdere et overblik over sagsgange og beslutningskompetencen inden for de vigtigste
lovgivnings- og beslutningsområder.

Det følger af styrelseslovens § 2, stk. 1, at Byrådet har det overordnede ansvar for hele den
kommunale virksomhed, men ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet.

Det forhold, at en kompetence i lovgivningen er tillagt Byrådet, indebærer således
som udgangspunkt ikke, at Byrådet er afskåret fra at delegere sin kompetence til
et udvalg eller den kommunale administration.

Særligt for økonomiudvalget fremgår det af styrelseslovens § 18, at udvalget har lovbestemte opgaver, der retter sig mod den kommunale organisations egne forhold, herunder særligt de økonomiske og administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder samt spørgsmål vedrørende løn- og personaleforhold.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke tidligere haft en samlet plan over delegationer fra Byrådet
til økonomiudvalget, stående udvalg og/eller administrationen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender og oversender delegationsplanen til Byrådet med indstilling om, at delegationsplanen godkendes med den rettelse, som er indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget 12-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling med en enkelt rettelse:
• I "afslag på tilskud til nye lejemål i haller, lokaler mv." skal der tilføjes et 'B' under
Udvalget.

Fraværende:
Henrik Andersen

Erhvervs- og Vækstudvalget 25-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Erhvervs- og Vækstudvalget kan godkende delegationsplanen for så vidt angår udvalgets
område.

Beskæftigelsesudvalget 25-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Administrationens indstilling godkendes.

Børne- og Familieudvalget 26-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:
Benjamin Morthorst
Helge Albertsen

Teknik- og Miljøudvalget 26-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget 27-10-2021
Indstilling:
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender administrationens indstilling.Økonomiudvalget 23-11-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo, Kristian Bøgsted, Søren Elbæk.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt. 

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

21: Ændring af styrelsesvedtægt

Sagsnr: 18-039246

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt blandt andet i den indgåede konstitueringsaftale, foreslår direktionen følgende:

 1. ændring af Erhvervs- og Vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, herunder enkelte tilføjelser i udvalgets portefølje samt ændring af størrelsen af vederlag for formanden for udvalget
 2. at byrådet afklarer om formanden skal kunne indkalde stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned
 3. at det indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion

Ad 1. Ændring af Erhvervs- og vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, herunder mindre ændring i udvalgets opgaveportefølje samt ændring af vederlag til formand .

Der er stillet forslag om ændring af styrelsesvedtægten, således at Erhvervs- og vækstudvalget ændres til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalgets portefølje vil bestå af områder som det nuværende Erhvervs- og vækstudvalg med tilføjelse af

 • Arbejdskraft
 • Klima, energi og bæredygtighed

Herudover slettes efter punktet "Viden herunder ungdomsuddannelser" det i parentes nævnte: (eventuelt et § 17, stk. 4 udvalg)

Det er ikke hensigten at tilføre området opgaver, der p.t. er placeret under andre udvalg.

Endvidere er der stillet forslag om ændring af vederlag til formanden for udvalget, således at dette hæves fra de nuværende 10 % af borgmesterens vederlag til 16 % af borgmesterens vederlag. En forhøjelse af vederlaget til 16 % af borgmesterens vederlag forudsætter, at der ikke sker forhøjelse af øvrige vederlag, da procentsatsen hermed vil være brugt.

Ad 2. Indkaldelse af stedfortræder.

Det følger af lov om kommunernes styrelse, at formanden for byrådet kan indkalde en stedfortræder, når et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned. Byrådet kan i styrelsesvedtægten bestemme, at formanden indkalder en stedfortræder, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. 

Det foreslås, at byrådet afklarer, om styrelsesvedtægten skal ændres således, at det fremgår af styrelsesvedtægten, at en stedfortræder kan indkaldes ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned.

Såfremt byrådet beslutter, at formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned, foreslås det, at byrådet godkender den foreslåede ændring i styrelsesvedtægten herom.

Ad 3. Det Indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion.

Efter lov om kommunernes styrelse, § 65 e, kan byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af byrådet.

Efter bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning, kan kommuner søge om tilskud til ansættelse af borgerrådgivere. Det følger af bekendtgørelsen § 10, at ansøgerkommunen i forbindelse med ansøgningen og senest forud for udbetaling af støtte indsende dokumentation for, at der er truffet beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse.

Ringkøbing-Skjern Kommune har søgt og modtaget tilsagn om tilskud til ansættelse af en borgerrådgiver.

Ringkøbing-Skjern Kommunes styrelsesvedtægt indeholder ikke en bestemmelse om, at det er besluttet at etablere en borgerrådgiverfunktion.

Direktionen foreslår, at der i styrelsesvedtægten indsættes en bestemmelse om, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion jf. lovens § 65 e.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse nr. 2001 af 28. oktober 2021 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv.

Bekendtgørelse nr. 1114 af 2. februar 2021 om ansøgningspulje til borgerrådgivning.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet tager stilling de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten herunder, at byrådet tager stilling til

 1. ændring af Erhvervs- og vækstudvalget til Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget med de foreslåede ændringer af udvalgets portefølje samt ændring af størrelsen af vederlag til formanden for udvalget
 2. om formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned,

 3. såfremt byrådet beslutter, at formanden skal kunne indkalde en stedfortræder ved et medlems forfald, selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned, foreslår direktionen, at byrådet godkender den foreslåede ændring i styrelsesvedtægten herom.

 4. at det indarbejdes i kommunens styrelsesvedtægt, at kommunen etablerer en borgerrådgiverfunktion.

Direktionen indstiller, at byrådet oversender styrelsesvedtægten til byrådets møde den 7. december 2021 til endelig vedtagelse.Byrådet 29-11-2021

Indstillingens punkt 1 og 4 godkendt. Det præciseres, at vederlaget til formanden for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget udgør 16% af borgmesterens vederlag.

Et flertal i Byrådet godkendte endvidere, at det indarbejdes i Styrelsesvedtægten, at Borgmesteren kan indkalde en stedfortræder til Byrådet ved et medlems forfald, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned. 

Imod stemte Linda Nielsen, Trine Ørskov, Søren Elbæk og Hans Østergaard.

Helge Albertsen, Lennart Qvist, Iver Enevoldsen og Svend Boye Thomsen undlod at stemme.

Sagen oversendes til Byrådets 2. behandling.

 Fraværende: Gitte Kjeldsen, Hanne Simonsen, Jakob Agerbo, Pia Vestergaard.

BilagBeslutning

Indstillingens pkt. 1 og 4 godkendt. Svend Boye Thomsen undlod at stemme.

Søren Elbæk fremsatte ændringsforslag om, at spørgsmålet om indkaldelse af stedfortræder tilbagesendes til administrationen med henblik på revurdering og forelæggelse for Økonomiudvalget forud for videre behandling i Byrådet.

For stemte Helge Albertsen, Irene Lund Andersen, Linda Nielsen, Søren Elbæk, Trine Ørskov, Konservative, Bjarne Svendsen, Erik Viborg, Jakob Agerbo og Lise Juhl Hansen. Imod stemte John G. Christensen, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Hans Østergaard, Jens Højland og Ole Nyholm Knudsen. Gitte Kjeldsen og Svend Boye Thomsen undlod at stemme. Hermed bortfaldt ændringsforslaget.

Byrådet behandlede herefter hovedforslaget: at det indarbejdes i Styrelsesvedtægten, at Borgmesteren kan indkalde en stedfortræder til Byrådet ved et medlems forfald, selvom hindringen forventes at vare kortere end en måned.

Helge Albertsen, Linda Nielsen, Søren Elbæk, Trine Ørskov, Konservative, Gitte Kjeldsen og Svend Boye Thomsen undlod at stemme. Det øvrige byråd stemte for, hvorved forslaget blev godkendt.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()

Kopier link til punktet  -   Print

22LUKKET PUNKT: Udbud af ejendom

Sagsnr: 19-009426

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

23LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 20-012084

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

24LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-003597

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

25LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Proces vedr. besvarelse af henvendelse fra borger vendt.

Kopier link til punktet  -   Print

26: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Iver Enevoldsen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing