Referat: 18. januar 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Marie Kamp From
 • Niels Rasmussen
 • Erik Viborg
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Kristian Andersen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Henrik Andersen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jørgen Byskov
 • Søren Elbæk
 • Jens S. Højland
 • Carsten Bjerg
 • Jens Jensen
 • Henrik Hammelsvang
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Hans Østergaard
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Rita Byskov
 • Irene Lund Pedersen
 • Niels Kristian Larsen
 • Jesper Lærke
 • Jakob Agerbo
 • Linda Nielsen
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Pedersen
 • Pia Vestergaard
 • Irvin Christensen
 • Lise Juhl Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ringkøbing-Skjern Kulturcenter - ansøgning om yderligere forlængelse af afdragsfrihed på lån

Sagsnr: 17-019475

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har i brev af 10. november 2021 anmodet om forlængelse i yderligere 4 år af en afdragsfri periode for et kommunalt lån. Alternativ ansøges om forlængelse i yderligere 4 år, men med forhøjet afdragsprofil.

Lånet er oprindeligt ydet i marts 2006 med ca. 4,8 mio. kr.
Det blev på dette tidspunkt aftalt, at lånet skulle afvikles over en 20-årig periode. Låneafviklingen er ad flere omgange blevet ændret og udskudt, ligesom lånet i forbindelse med den seneste ombygning af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i 2014 blev forhøjet med 3,0 mio. kr. Byrådet godkendte senest på sit møde den 10. december 2019, dagsordenens punkt 6, at afviklingen af lånet skulle igangsættes med 350.000 kr. pr. år fra og med 2022.

I kommunens budget er det derfor forudsat, at der fra og med 2022 vil indgå 350.000 kr. som årligt afdrag på lånet, hvor kommunen p.t. har et tilgodehavende på 6.663.000 kr.
Ifølge gældsbrevets ordlyd er lånet rentefrit.

I forbindelse med Byrådets seneste godkendelse af yderligere afdragsfrihed blev Ringkøbing-Skjern Kulturcenter anmodet om at udarbejde en plan for en langsigtet holdbar økonomisk løsning. Men på baggrund af forventede økonomiske udfordringer i 2021  -bl.a. som følge af Corona-situationens indvirkning på Kulturcentrets indtjeningsmuligheder-  ansøger Ringkøbing-Skjern Kulturcenter nu om yderligere udsættelse af afviklingen af det kommunale lån, således at afdragene på årligt 350.000 kr. først påbegyndes i 2026.
Alternativt ansøges om udsættelse af låneafviklingen, således at denne fortsat påbegyndes i 2026, men med en afdragsprofil på 450.000 kr. pr. år, således at den senest godkendte tilbagebetalingstid fastholdes.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

I kommunens budget er der i hvert af årene 2022-2025 indregnet en forventet indtægt under finansforskydninger på 350.000 kr., svarende til afdraget på lånet.

En eventuel afdragsfritagelse vil betyde en forværring af den kommunale likviditet i perioden på i alt 1,4 mio. kr. Dette betyder, at der i givet fald skal gives en tillægsbevilling til kontoen for indgående afdrag på 4 x 350.000 kr. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler sagen, og udarbejder indstilling til Byrådet om, hvorvidt den ansøgte forlængelse af afdragsfrihed skal imødekommes.

Økonomiudvalget 21-12-2021
Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at afdragsfriheden forlænges til og med 2022. Lånet påbegyndes afviklet fra 2023 med uændret afdragsprofil.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Lejerbo - Skema C -endeligt regnskab- for opførelse af 6 ældreboliger på slagterigrunden i Skjern

Sagsnr: 17-017167

Sagsfremstilling

Boligselskabet Lejerbo har ved mail af 30. november 2021 fremsendt ansøgning om kommunens
godkendelse af skema C (endeligt regnskab) i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet af 6 ældreboliger på den tidligere slagterigrund i Skjern.
Byrådet godkendte på sit møde den 9. oktober 2018, dagsordenens punkt 11, skema B for det
pågældende byggeri. På daværende tidspunkt forventedes anlægssummen for byggeriet at
udgøre ca. 10,0 mio. kr.
Ifølge det nu fremsendte regnskab er anlægsudgiften opgjort til 10.070.000 kr. Lejerbos revision har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

De 6 ældreboliger er opført som tæt-lav bebyggelse, der størrelsesmæssigt varierer fra ca. 69 m2 til ca. 76 m2 pr. bolig. Den årlige leje er beregnet til ca. 977 kr. pr. m2, svarende til en månedlig lejeudgift på mellem ca. 5.900 kr. og ca. 6.300 kr. pr. bolig.

Finansieringen af boligerne gennemføres via støttet realkreditlån på ca. 8,9 mio. kr., svarende til 88% af anskaffelsessummen. Herudover bidrager kommunen med 10% af anskaffelsessummen som grundkapitalindskud på 1,0 mio. kr., og beboerindskuddene udgør de resterende 0,2 mio. kr., svarende til 2% af anskaffelsessummen.

For så vidt angår realkreditlånet på 8,9 mio. kr. er det jfr. almenboligloven fastlagt, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi. I det aktuelle tilfælde vil kommunen skulle garantere for ca. 6,9 mio. kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

Afgivelse af kommunegaranti vedrørende lån, der er optaget af almene boligorganisationer,
påvirker ikke den kommunale låneramme.
Kommunens grundkapitalindskud på 1,0 mio. kr. er udbetalt til Landsbyggefonden i 2019 i forlængelse af Byrådets godkendelse af skema B, den 9. oktober 2018. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til byrådets godkendelse

• at regnskabet ifølge det fremsendte skema C godkendes
• at garantistillelsen på 6,9 mio. kr. for det optagne realkreditlån godkendes
• at grundkapitalindskuddet på 1,0 mio. kr. godkendes endeligtØkonomiudvalget 21-12-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Søndervig Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 18 mio. kr. vedr. etablering af nyt vandværk.

Sagsnr: 21-005418

Sagsfremstilling

Søndervig Vandværk har den 16. november 2021 fremsendt ansøgning om kommunegaranti for lån på op til 18 mio. kr. til etablering af et nyt vandværk, nye boringer og vandmålere. Lånet forventes optaget i KommuneKredit og med en løbetid på op til 25 år. 

Da den påtænkte låneoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende vandforsyning i et forsyningsselskab, vil en eventuel kommunegaranti for lånet ikke påvirke den kommunale låneramme.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Økonomi

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet. Desuden opkræves der en årlig provision på 0,4 % af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts. Opkrævning af provision er besluttet af Byrådet på mødet den 10 oktober 2017.

Effektvurdering

Afgivelse af kommunegaranti vil medvirke til en billigere finansiering af de påtænkte anlægsinvesteringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse,

 • at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 18. mio. kr.
 • at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af et nyt vandværk, nye boringer samt vandmålere.
 • at der ved afgivelse af garanti opkræves en éngangsprovision på 1% af garantibeløbet.
 • at der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden pr. 31. december til betaling næste års 31. marts.


Økonomiudvalget 21-12-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Offentliggørelse af planforslag for et område til rekreativt formål på Arnborgvej 43, 6900 Skjern.

Sagsnr: 21-006627

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. juni 2021 at igangsætte udarbejdelsen af et plangrundlag for et område til Put & Take søer, shelters, kano m.v. på Arnborgvej 43, 6900 Skjern. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger cirka 11 hektar til rekreativt formål.

Formål
For at realisere projektet, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen fra det åbne land til rekreativt formål. 

Det er desuden formålet med kommuneplantillægget at sikre, at de fremtidige bebyggelser, herunder toilet- og rense faciliteter, bliver placeret hensigtsmæssigt i forhold til skovbyggelinje, åbeskyttelseslinje, fortidsminder med flere. Yderligere sikres, at eksisterende aktiviteter kan fortsætte.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslaget. Konklusionen af screeningen er, at planforslaget ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

Foroffentlighed

Der er ikke indkommet bemærkninger i den foroffentlige høring. 

Derudover er Danmarks Naturfredningsforening blevet hørt og har fremsendt bemærkninger, se bilag. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Ingen bemærkning.

Effektvurdering

Realisering af projektet understøtter Kommuneplanens målsætninger om et netværk af rekreative støttepunkter til et aktivt friluftsliv og fritidsaktiviteter for borgere og turisme.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 • Forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2021-2033 for et område til rekreativt formål ved Arnborgvej 43, Skjern vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger.


Teknik- og Miljøudvalget 21-12-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til teknisk anlæg ved Nørhede-Hjortmose, No

Sagsnr: 21-013234

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er at godkende planforslaget for et område til teknisk formål ved Nørhede-Hjortmose, No til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.
Byrådet besluttede den 17. november 2020 at igangsætte planlægningen. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport, se bilag 1, 2 og 3.

Formål
Formålet med planforslaget er at skabe mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger, transformerstation og afskærmende beplantning. 

Beskrivelse af anlægget
I planforslaget er området cirka 275 ha, og solcelleanlægget har en forventet levetid på minimum 30 år. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en effekt på cirka 182.000 MWh, der svarer til normalforbruget i cirka 45.000 husstande.

Anlægget består af:

 • Solcellemoduler med en højde på 3,2 meter
 • Transformere og øvrigt koblingsudstyr med en højde på op til 7,5 meter
 • Lynafleder med en højde på op til 25 meter
 • Et jordkabel med tilslutning ved Lem Kær Station

Lokalplanens realisering medfører:

 • Vejadgang udelukkende fra Novej
 • Faunapassage som opdeler projektområdet i flere området
 • Fjernelse af flere eksisterende beplantningshegn
 • Anlægget afgrænses af beplantningsbælter med minimum tre rækker træer i en bredde på minimum 5 meter. 

Projektområdets afgrænsning
I forbindelse med planlægningen af området er der foretaget ændringer af projektområdets afgrænsning. Bilag 4 viser, hvilke ændringer der er foretaget. I den nordlige del af projektområdet er der udtaget et areal på cirka 13 ha fra Stampevej mod Ølstrup Bæk, hvilket medfører, at anlægget er mindre synligt fra Stampevej, og at den nordlige side af Ølstrup Bæk friholdes for solceller. I projektområdets østlige del er der medtaget arealer til produktionsareal og et areal til faunapassage. 

Forhold til anden planlægning
Projektets realisering forudsætter etablering af en 400 KV luftledningsforbindelse. Erhvervsstyrelsen og Energinet er ved at udarbejde landsplandirektiv med tilhørende miljøkonsekvensrapport herfor.

Administrationens bemærkninger
Ansøger ønsker at fjerne en del af den eksisterende beplantning. Administrationen har vurderet, at den eksisterende beplantning kan fjernes, da der bliver etableret nye beplantningshegn, som på sigt vil skærme for indsyn til området og vil skabe nye landskabsrum. Se bilag 5 med uddybende vurdering.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive fjernet ca. 6000 m levende hegn, og samtidigt vil der blive etableret ca. 12.000 m ny beplantning i form af levende hegn af hjemmehørende træarter rundt om solcelleanlægget.

Ansøger ønsker, at bygge på tværs af kulturmiljøet for Ørnhøjbanen. Administrationen har vurderet, at der kan bygges på tværs af kulturmiljøet under visse forudsætninger. Se bilag 6 med uddybende vurdering.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne samt miljøvurdering af projektet, der er samlet i én miljørapport. Der er yderligere udarbejdet et udkast til projekttilladelse. For miljørapporten se bilag 3 og udkast til projekttilladelsen se bilag 7. 

Foroffentlighed
I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra:

 • 1 myndighed
 • 2 foreninger
 • 3 borgere

Se bilag 8 og 9 med indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen og den supplerende høring. En bemærkning er efterfølgende trukket tilbage.
Alle høringssvar er behandlet i det vedlagte notat, se bilag 10. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar.

Borgermøde
Administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen grundet projektets omfang.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, skal projektet indbetale 40.000 DKK pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Hjortmose svarer det
forventeligt til ca. 4.640.000 kr.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlægget vil understøtte kommunens strategiske energisatsning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Lokalplan 475 for et område til teknisk anlæg ved Nørhede-Hjortmose vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, herunder at udvalgte beplantningsbælter fjernes og at der kan bygges på tværs af Ørnhøj banen.
 2. Miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt samt udkast til projekttilladelse fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 3. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen.
 4. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne

 Teknik- og Miljøudvalget 21-12-2021
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Rita Byskov erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Godkendelse af spildevandstakster 2022

Sagsnr: 21-026678

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S (ledningsnettet) har den 29. november 2021 fremsendt takstblad 2022 til Byrådets godkendelse, idet Byrådet i henhold til Vandsektorloven skal sikre, at spildevandstaksterne er lovligt fastsat i forhold til vandsektorloven og selskabets betalingsvedtægt. Godkendelsen skal ske inden årets udgang med effekt fra 1. januar 2022.

For Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S er der en stigning på det årlige faste bidrag på 3,4 %. Det bemærkes, at vandafledningsbidraget takst 1 (forbrug op til 500 m3) er uændret i forhold til sidste år.

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug over 20.000 m3) ligeledes uændret.

For Ringkøbing Spildevand A/S (ledningsnettet) er tilslutningsbidraget indeksreguleres, hvilket giver en stigning på 3,6 %. Der er ligeledes sket en stigning på det årlige vandafledningsbidrag på 1,5 % i forhold til sidste år.

For erhvervskunder jf. trappemodellen er takst 2 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) og takst 3 (forbrug mellem 500 og 20.000 m3) ligeledes steget med 1,5 %.

Prisen for tømningsordningen for septisk slam er steget med 7,5 %.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

De nye takster medfører ingen økonomiske konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune ud over kommunens egenbetaling for afledning af spildevand og vejbidrag.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet,

 • at Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S takstblad for 2022 godkendes.
 • at det godkendes, at takstbladet er lovligt fastsat i henhold til vandsektorloven.

Teknik- og Miljøudvalget bliver den 21. december 2022 orienteret om sagen.Økonomiudvalget 21-12-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Små anlægssager 2021 - Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 21-026279

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011, at mindre anlægssager, som fuldt ud finansieres af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

Der skal ske registrering i kommunens anlægskartotek, såfremt en udgift vedr. bygninger,
anskaffelser af driftsmidler, biler og inventar udgør minimum 100.000 kr.

For Social- og Sundhedsudvalgets område ønskes der overført følgende driftsbeløb til mindre
anlægsprojekter:

Sundhed og Omsorg

 • Tim Omsorgspleje, indkøb af møbler til fællesarealer samt kipsteger til køkkenet, 237.000 kr. ekskl. moms.
Handicap og Psykiatri
 • Grønbjerghjemmet, opgradering af nødkaldsanlæg på hjemmet, 68.000 kr. ekskl. moms.
 • Skelbæk Centret, indkøb af 2 nye busser til centret, i alt 764.000 kr. ekskl. moms.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften til anlægsprojekterne finansieres fuldt ud af aftaleenhedernes driftsbudget.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • Der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 237.000 kr. ekskl. moms til projekter på Sundhed og Omsorgs budgetområde og 832.000 kr. ekskl. moms til projekter på Handicap og Psykiatris budgetområde.
 • Anlægsbevillingerne finansieres af aftaleenhedernes driftsmidler.
Social- og Sundhedsudvalget 22-12-2021
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Moduler i Handicap og Psykiatris dagtilbud

Sagsnr: 20-024973

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget samt fagområdet Handicap og Psykiatri har siden februar 2021 analyseret  egne dagtilbud (SEL § 103 beskyttet beskæftigelse samt SEL §104 aktivitets- og samværstilbud) i forhold til hvordan et besparelsespotentiale på 3 mio. kr. årligt kan udmøntes via effektiviseringer samt justering af serviceniveauet på området. Opgaven ligger i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets budgetarbejde for 2021-2024, der senest er vurderet af Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2022-2025.

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet og behandlet området på udvalgsmøderne i september 2021 og november 2021. Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 24. november 2021 høringsforslaget om, at dagtilbud inddeles i moduler samt høringsforslaget om, at der etableres et serviceniveau på området svarende på 4 moduler. Social- og Sundhedsudvalget sendte forslagene i høring i Handicaprådet og FagMED med henblik på politisk behandling i udvalget i december samt efterfølgende Byrådet.

Forslaget om moduler i dagtilbud.
Borgerne er i øjeblikket enten visiteret til en ½ tids plads eller en fuldtidsplads. I praksis er der er stort spænd i forhold til, hvornår borgerne er i dagtilbuddene. Fra de borgere som er 15 minutter om ugen i dagtilbud til de borgere, som bruger hele dagtilbuddets åbningstid. Det er borgerne selv, der bestemmer deres fremmøde inden for deres visitering.

Forslaget er, at dagtilbuddene inddeles i moduler, hvor modul 1 er én dag, modul 2 er to dage, modul 3 er tre dage, modul 4 er fire dage og modul 5 er fem dage. 

Borgeren bevilges det modul, der tilgodeser den enkeltes behov, når behovet vurderes i et helhedsorienteret perspektiv. Der tages afsæt i den enkelte borgers plan for udvikling og/eller vedligeholdelse af færdigheder. Aktiviteterne er primært gruppebaserede, hvorfor dagene (modulerne) ligner hinanden, men aktiviteterne skifter alt efter behov og suppleres med individuelle samtaler, individuel pleje og støtte samt opfølgninger.

Det vurderes, at ved indførsel af moduler vil dagtilbuddene kunne udnyttes bedre, idet tilbuddene vil kunne rumme flere borgere, idet dagtilbuddet ved hvilke moduler borgerne er visiteret til. Det vil være dagtilbuddet, der i udgangspunktet selv tilrettelægger, hvilke konkrete dage borgerne er i modulerne.

Ved at indføre moduler i dagtilbud er der en bedre mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, der har et større helhedsperspektiv. Ved at indføre 4 moduler, som svarer til 1 til 4 dage, kan der arbejdes mere struktureret i samarbejdet med for eksempel bostøtteområdet, hvis borgeren også er bevilget bostøtte. Det kan eksempelvis betyde, at borgeren bevilges modul 4 i dagtilbuddet, hvor den 5. dag, så er dagen, hvor der arbejdes med bostøtteopgaver, det vil sige opgaver,  der er relateret til at bo så selvstændigt som muligt.

Økonomien i modulerne tager udgangspunkt i de nuværende priser på ydelsespakker. De nuværende 6 ydelsespakker, som er i dagtilbuddene i dag, afregnes med følgende for en fuldtidsplads:

Tabel 1, Nuværende pakkeinddeling:

Pakke

Beløb pr. år

Målgruppe

Pakke 1

12.000

Primært borgere i §103

Pakke 2

25.000

Primært borgere i §103

Pakke 3

37.000

Primært borgere i §103

Pakke 4

62.000

Primært borgere i §104

Pakke 5

87.000

Primært borgere i §104

Pakke 6

150.000

Primært borgere i §104

Når de nuværende priser og ydelsespakker kobles sammen med modulerne bliver resultatet følgende: 

Tabel 2, Forslag til ny pakkeinddeling:

Pakke

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Målgruppe

Pakke 1

2.000

5.000

7.000

10.000

12.000

Primært borgere i §103

Pakke 2

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Primært borgere i §103

Pakke 3

7.000

15.000

22.000

30.000

37.000

Primært borgere i §103

Pakke 4

12.000

25.000

37.000

50.000

62.000

Primært borgere i §104

Pakke 5

17.000

35.000

52.000

70.000

87.000

Primært borgere i §104

Pakke 6

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

Primært borgere i §104

Som det ses i tabel 2, vil der for hvert modul være 6 priser, som tager udgangspunkt i de 6 borgerprofiler, der er i serviceniveaubeskrivelserne. Der er 3 borgerprofiler for borgere i beskyttet beskæftigelse (§103) og 3 borgerprofiler for borgere, der er i aktivitets- og samværstilbud (§104).

Ovenstående tabel viser, at modulerne stiger med 20% pr. modul. Sammenlignes tabel 1 med tabel 2 ses, at prisen(i 2016-tal) for en fuldtidsplads i det nuværende konceptet svarer til prisen for modul 5 fremover. Tabel 2 vil blive pristalsreguleret, således at prisen bliver højere i efterfølgende år. Eksempelvis er afregningsprisen i 2021 for Modul 5, Pakke 6 ca. 167.000 kr.

På trods af dette forventes en besparelse på dagtilbud på 3 mio. kr. samtidig med, at indtægtskravene på MSM og Me-Tri kan reduceres. Baggrunden herfor, er at der har været konkret optælling af hvordan tilbuddet benyttes af borgerne(se bilag). Etableringen af et politisk vedtaget serviceniveau på 4 moduler ses at have en fremadrettet retningsgivende funktion, idet borgere der i dag benytter tilbuddet 5 dage som udgangspunkt fremadrettet vil få tildelt 5 moduler, såfremt der er behov herfor.

Visitering til modulerne vil ske efter en konkret og individuel vurdering. Som udgangspunkt er forslaget, at serviceniveauet i forhold til dagtilbud (SEL §§103 og 104) er 4 moduler fremadrettet for nye visiteringer samt, at borgerne, der har yderligere behov, kan der visiteres til yderligere et modul.

Høring
Der er indkommet høringssvar fra Handicaprådet og FagMED. Høringssvarene vedlægges herværende dagsordenspunkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens §103 og §104.

Økonomi

Viden & Strategi (Økonomi) samt fagchefen bemærker supplerende:

Der er taget udgangspunkt i fremmødet i dagtilbuddene i uge 11, da arbejdsgruppen omkring dagtilbud har vurderet, at det viser et reelt billede af fremmødet i løbet af året. I det omfang at fremmødet er væsentlig ændret, vil det kunne påvirke netto resultatet. Den foreløbige vurdering er, at efterspørgslen kan være stigende. Indførelse et serviceniveau på 4 dage på §104/103 kan derfor vise sig at have en budgetunderstøttende effekt.

Den forventede effektivisering af driften, kan medføre mindre adgang til at bistå i produktionen i beskæftigelsestilbuddet. Når medarbejdernes mulighed for at bistå i produktionen af produkter til virksomheder mindskes, kan indtægtsbudgettet også fremover være udfordret.

Effektvurdering

Skal modulerne indføres, skal de implementeres i den nye struktur. Det betyder, at borgernes nuværende bevillinger skal revurderes. Dette vil ske efter individuelle og konkrete vurderinger, og gældende lovgivning om klagevejledning.

Dagtilbuddene vil potentielt kunne drives mere effektivt, da flere borgere ikke er tilstede i hele dagtilbuddenes åbningstider. De forventede ændringer med modulindskrivninger betyder endvidere, at belægningen på de enkelte dagtilbud mindskes, og det medfører mindre personaleforbrug. Dette kan potentielt betyde omplaceringer, delt arbejdstid (ml. bostøtte, dagtilbud og botilbud), opsigelser af medarbejdere.

Ydermere overvejes det, at Metri godkendes til også at have §104 ydelser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget

 • godkender, at dagtilbud inddeles i moduler.
 • godkender, at der etableres et serviceniveau på området svarende til 4 moduler.
 • sender sagen videre til godkendelse i Byrådet.
Social- og Sundhedsudvalget 22-12-2021
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Udvalget ønsker, at modulordningen evalueres efter et år.Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Jens Jensen stemte imod.

Byrådet besluttede, at modulordningen evalueres efter et år.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Mindre anlægssager 2021 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 21-026523

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i 2011 at mindre anlægssager, som bliver finansieret fuldt ud af aftaleenhedernes eget driftsbudget, fremsendes samlet gennem fagudvalgene til godkendelse i Byrådet ved regnskabsårets afslutning.

For Børne- og Familieudvalgets område har der i 2021 været følgende mindre anlægssager:

 • Videbæk Skole - renovering af legeplads med en udgift på 644.000 kr.
 • Hvide Sande Skole - renovering af legeplads med en udgift på 537.000 kr.

Udgiften er finansieret af aftaleenhedernes egne driftsbudgetter inklusiv akkumuleret overførsel fra tidligere år. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der meddeles en anlægsbevilling på 1.181.000 kr. til ovenstående anlægsprojekter finansieret af skolernes egne driftsbudgetter. 

Børne- og Familieudvalget 21-12-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevillingen vedrørende etableringen af en ny daginstitution i Tim

Sagsnr: 17-032587

Sagsfremstilling

Arbejdet med at bygge en ny daginstitution i Tim som afløser for den gamle nedslidte institution Fresiahaven er nu ved at være afsluttet. Det forventede anlægsregnskab udviser et minus på godt 1,6 mio. kr., og som følge heraf ansøges om en tillægsbevilling til projektet. Ejendomscentret har fremsendt en orientering om årsagerne til  budgetoverskridelsen.

Den 14. september 2021 godkendte Byrådet, at der blev givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til etablering af institutionens legeplads. I sommeren 2021 stod det klart, at det som følge af uforudsete udgifter i projektet ikke ville være muligt at etablere legepladsen inden for den afsatte anlægsbevilling. På daværende tidspunkt var der imideltid ikke fuldt overblik over samtlige udgiftsposter. Efterfølgende har det vist sig, at der har været yderligere merudgifter. Det seneste byggeregnskab viser således en overskridelse på 1.617.100 kr. Heri indgår dog en udgift på 303.390 kr., som hovedentreprenøren har krævet vedrørende forlængelse af byggeperioden. Ringkøbing-Skjern Kommune har dog ikke umiddelbart accepteret dette, da hovedentreprenøren skal dokumentere et tab på beløbet, hvis det skal fastholdes.

Som bilag til punktet er vedlagt en redegørelse fra Ejendomscentret med bilag. Det fremgår heraf, at de største overskridelser er sket på arbejder vedrørende grunden. Hertil kommer ekstraudgifter forårsaget af manglende projektering fra rådgiver vedrørende detaljer og materialer samt tilkøb og prisstigninger på byggematerialer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at den samlede anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Tim er på 15,1 mio. kr. inklusiv tillægsbevillingen på 1,1 mio. kr. til legepladsen. 

Børne- og Familieudvalget har afsat følgende rådighedsbeløb på anlægsbudgettet i 2022, hvor der endnu ikke er givet en anlægsbevilling:

 • Anlægspulje på 1,521 mio. kr. Hertil kommer overførsel fra 2021 på 0,155 mio. kr. 
 • Skjernåskolen på 4,069 mio. kr. 
 • Holmsland Børnehus på 2 mio. kr. i 2022 og 16,16 mio. kr. i 2023
 • Udvidelse af Ådum Børnehus på 5 mio. kr. 
 • Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger på 3 mio. kr. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager redegørelsen fra Ejendomscentret til efterretning og oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at der gives en tillægsbevilling til projektet på 1,6 mio. kr. finansieret af et af de oplistede rådighedsbeløb til anlægsprojekter under Børne- og Familieudvalgets område.

Børne- og Familieudvalget 21-12-2021
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt med den tilføjelse, at tillægsbevillingen finansieres af overskuddet på udvalgets driftsbudget, jf. dagsordenens pkt. 3.


Økonomiudvalget 04-01-2022
Økonomiudvalget anbefaler Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Børne- og Familieudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Opsigelse af aftaler med hallerne i Hoven, Faster, Hover og Herborg

Sagsnr: 20-003738

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 18. februar 2020 arbejdet med at fastlægge en ny tilskudsstruktur for idrætshaller, kultur- og fritidscentre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med den nye tilskudsmodel er at harmonisere alle haller i forhold til kommunalt tilskud og således på sigt at sikre gennemsigtighed og lighed hallerne imellem ved fuld indfasning.  

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 23. november 2021 den endelige tilskudsmodel for haller gældende fra 2023 (se bilag).

I modellen indgår følgende haller, som i dag modtager et økonomisk tilskud bundet op på lokale driftsaftaler (2021 niveau): 

 • Hoven Hallen: 75.000 kr. 
 • Faster Aktivitetshus: 227.000 kr.
 • Hover Fritids- og Kulturcenter: 62.000 kr.
 • Herborg Fritids- og Kulturcenter: 200.000 kr.

På baggrund af implementering af den nye tilskudsmodel fra 2023, anbefaler administrationen, at ovenstående lokale driftsaftaler opsiges pr. 31. december 2022. Den nye tilskudsmodel vil sikre, at hallerne i stedet vil få et basistilskud på baggrund af deres faciliteter til renovering, vedligehold og energioptimering.

Udover basistilskuddet vil den nye tilskudsmodel også betyde, at Faster Aktivitetshus vil få betaling for skolernes brug af hallen. For Faster Aktivitetshus, Hover Fritids- og Kulturcenter og Herborg Fritids- og Kulturcenter vil det ydermere betyde, at foreninger skal betale for at benytte faciliteterne i hallerne og kan søge om lokaletilskud til de aktivitetstilskudsberettigede timer i hallerne på lige vilkår som andre foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvilket de hidtil ikke har kunnet på grund af aftalen om driftstilskud.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ved at Hoven Hallen, Faster Aktivitetshus, Hover Kultur- og Fritidscenter, Herborg Fritids- og Kulturcenter overgår fra lokale driftsaftaler til et nyt basistilskud til renovering, vedligehold og energioptimering vil de blive harmoniseret med de andre haller i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at opsige driftsaftalerne, pr. 31. december 2022, med: 

 • Hoven Hallen
 • Faster Aktivitetshus
 • Hover Fritids- og Kulturcenter
 • Herborg Fritids- og Kulturcenter
Kultur- og Fritidsudvalget 07-12-2021
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling.

Økonomiudvalget 21-12-2021
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Jakob Agerbo.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: Skatteankenævn

Sagsnr: 21-025561

Sagsfremstilling

Byrådet skal indstille to personer samt personlige suppleanter herfor til Skatteankenævnet for Vestjylland Syd. Funktionsperioden er fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2026.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Bekendtgørelsens bilag om indstilling af medlemmer blev ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019. Ved fordelingen af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have en plads i skatteankenævnet.

Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmerne af skatteankenævnene og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. 

Den ordinære funktionsperiode er fire år. Hvis de indstillede personer ikke i tilstrækkelig grad udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren også undlade at udnævne de indstillede personer og anmode om, at der foretages en ny indstilling.

Personer der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men der er i § 8 angivet en række muligheder, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbred, for ikke at modtage udnævnelsen.

De indstillede må ikke være ansat i skatteforvaltningen eller i skatteankestyrelsen. Medlemmer og suppleanter må heller ikke samtidigt være medlem af eller stedfortræder i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (fx skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatterådet eller landsskatteretten). Endvidere skal de indstillede opfylde almindelige habilitetskrav. Dette skal sikre, at de pågældende fysisk, psykisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet. Endelig bør der ikke indstilles personer, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnligt vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet i forhold til den pågældende (habilitetskrav).

De indstillede personer skal endvidere være værdige til den agtelse og tillid, som hvervet indebærer. Personerne skal for eksempel have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige (værdighedskrav).

Endvidere skal kandidaterne have basale IT-kundskaber. Det betyder blandt andet, at personerne forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, § 6, §§ 8-10 og § 15, skatteforvaltningsloven.

Bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse, som ændret ved § 1 i bekendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019.

Bekendtgørelse nr. 769 af 28. maj 2020 om forretningsorden for skatteankenævn.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

BilagBeslutning

Johannes Jakobsen blev udpeget med John G. Christensen som personlig suppleant.

Kent Heide blev udpeget med Djonny H. Sørensen som personlig suppleant.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Valg af medlem til Overtaksationskommissionen

Sagsnr: 21-020459

Sagsfremstilling

På byrådets konstituerende møde den 14. december 2021, blev Ivrin Christensen udpeget til for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 at blive optaget på en liste over medlemmer af overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje. Da Irvin Christensen imidlertid samtidig er medlem af Taksationskommissionen efter lov om offentlige veje, som er 1. instans på området, bør han ikke samtidig være udpeget til overtaksationskommissionen, som er 2. instans på området. Der bør derfor foretages en ny udpegning. Den udpegede bør ikke samtidig være medlem af Taksationskommissionen. Den udpegede kan stå udenfor byrådet.

Overtaksationskommissioner nedsættes af Transport-, bygnings- og boligministeren til at efterprøve taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Kommunalbestyrelsen udpeger en person, der optages på en liste over medlemmer af den kommission, der omfatter kommunen.

En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidatuddannelse, eller tilsvarende juridiske kvalifikationer af betydning for varetagelse af hvervet,  udnævnes af transport-, bygnings,- og boligministeren for en 6 årige periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.

I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen.

Medlemmer af overtaksationskommissioner skal have indsigt i vurdering af ejendomme.

Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sagsbehandling og afgørelse. 

Taksationskommissionen efter lov om offentlige veje er 1. instans og Overtaksationen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Hvervet er omfattet af forvaltningsloven, hvorfor de udpegede medlemmer bør være bekendt med forvaltningsloven, herunder særligt reglerne i kapitel 2 om habilitet. Det følger herunder af forvaltningslovens habilitetsregler, at samme person ikke både bør fremgå af listen over medlemmer i 1. instans og 2. instans på henholdsvis det statslige og det kommunale område. 

Der gøres opmærksom på, at kravene i § 4 og § 10a i lov om ligestilling af mænd og kvinder finder anvendelse vedrørende udpegning af medlemmer.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om offentlige veje, §§ 106-108 jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der udpeges et nyt medlem til optagelse på listen over medlemmer af overtaksationskommissionen.

BilagBeslutning

Niels Rasmussen blev valgt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Tillægsdagsorden: Forretningsorden for Ringkøbing-Skjern Byråd

Sagsnr: 19-022691

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 20. maj 2014 endeligt vedtaget Forretningsorden for Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der er forslag om fire ændringer i forretningsordenen:

§ 4, stk. 3: Der stilles forslag om, at ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, medmindre indlysende forhold tilsiger andet. Dette er en ændring fra i dag, hvor alle skal rejse sig for at tale.

§ 10, stk. 1: Der stilles forslag om, at afstemning sker digitalt. Alternativt ved håndsoprækning. Dette er for at bringe forretningsorden i overensstemmelse med den faktiske afstemningsform under byrådsmøderne.

§ 14, stk. 3: Der stilles forslag om at protokollen efter mødet underskrives i det elektroniske dagsordenssystem. Dette er for at bringe forretningsorden i overensstemmelse med de faktiske forhold  under byrådsmøderne.

§ 16: Der stilles forslag om at ændringer i og tillæg til forretningsorden skal behandles på de ordinære byrådsmøder. Dette er for at bringe forretningsorden i overensstemmelse med normalforretningsordenen.

Forretningsorden vil således træde i kraft den 1. marts 2022, hvis byrådet godkender den på to ordinære møder, hhv. den 18. januar 2022 og 8. februar 2022.

Forslaget til forretningsordenen vedlægges dagordenen som bilag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Efter lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4, vedtager kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler om kommunalbestyrelsens virksomhed, herunder indkaldelse til møder, beslutningsdygtighed, afstemning m.v.

Der kan ikke i forretningsordenen fastsættes forskrifter, der forringer de rettigheder, der ifølge lovgivningen, herunder almindelige retsgrundsætninger, tilkommer det enkelte medlem under kommunalbestyrelsesarbejdet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet fremsender forslaget til forretningsorden til byrådets anden behandling på byrådets næste møde.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-028307

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

18LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing