Befolkningsudvikling og befolkningsprognose i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvert år udarbejder Ringkøbing-Skjern Kommune en befolkningsprognose for de kommende år. Prognosen beregner vi på baggrund af blandt andet historiske data og kommunens egne aktuelle data. Alle tal er opgjort pr. 1. januar – både de historiske tal og prognosetallene.

I dokumentet ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose” fremgår både den historiske befolkningsudvikling og prognosen for de kommende år frem til 2034. På grund af den særlige situation ifm. krigen i Ukraine forventer kommunen at modtage ca. 250 flygtninge svarende til andelen af landsantallet. Afledt af usikkerheden omkring varigheden af flygtningens ophold i Danmark er der udarbejdet 2 senarier for årets befolkningsprognose, hvor senarie 2 indeholder 250 ekstra tilstrømning af flygtninge pga. krigen i Ukraine. I senarie 2 er det forudsat at der årligt fraflytter 50 ukrainere, så der på sigt kun er en varig tilgang på 50 flygtninge.

Fra 2019 til 2020 har der været et fald i befolkningstallet på 336 borgere. Det forholdsvis store fald i befolkningstallet skyldes hovedsageligt, at man i 2019 påbegyndte oprydning i cpr. som førte til en del flere registrerede udrejste end tidligere. Fra 2020 til 2021 har der været et fald i antal indbyggere på 412 borgere. Det forholdsvis store fald i indbyggertallet skyldes blandt andet, at der i 2020 har været færre indrejste end tidligere grundet Covid-19 situationen. Den manglende indrejse i 2020 blev delvis opvejet i 2021, hvormed vi oplevede en positiv udvikling for 2021 med 22 borgere.

I årene frem mod 2034 forventer vi et fald i befolkningstallet. Befolkningstallet forventes at falde med 605 borgere fra 2022 til 2026.

For uddybende information vedrørende kommunens befolkningsprognose henviser vi til dokumentet ”Befolkningsudvikling og befolkningsprognose”.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål kan du rette til:
Spørgsmål kan du rette til:
Koncernøkonomi, Amela Turkanovic
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing