Legater, priser og puljer

Her kan du se hvilke priser, der uddeles og hvilke puljer og legater, du kan søge i vores kommune.

Listen er opdelt så legater vises først, så kommer priser og sidst puljer

Efter Civilstyrelsens godkendelse 19. januar 2015 er Anna og Gustav Sørensens Mindefond sammenlagt med Købmand C. Koldborg og Hustrus Mindelegat. 

Læs mere om uddelingskriterierne for det sammenlagte legat under Købmand C. Koldborg og Hustrus mindelegat.

Uformuende unge, som har gået på Ringkøbing Skole og som vil uddanne sig som præst, læge eller lærer kan søge legatet.

Der bliver uddelt 1 eller flere legatportioner af 2.000 kr. i december måned.

Ansøgere der har fået én legatportion et år, har fortrinsret til legatet indtil studiet er afsluttet med eksamen.

Ansøgningsskemaet skal skolen have senest den 29. november, kl. 12.00, pr. post til Ringkøbing Skole, Rindumvej 1, 6950 Ringkøbing eller pr. mail til: ringkobingskole[mail]rksk.dk

Hent ansøgningsskema til lærer Morten Jensens og hustru Else Jensens legat

Frivilligprisen

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en Frivilligpris. Prisen består af et diplom samt 5.000 kroner. 

Frivilligprisen gives som påskønnelse af en person, en forening eller en organisation, der har gjort en særlig frivillig indsats indenfor social- og sundhedsområdet.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget vil uddele prisen hvert år ved kommunens årlige dialogmøde med de frivillige sociale foreninger.

Hvordan kan man indstille en værdig person til prisen?
Alle kan indstille en værdig kandidat eller forening til prisen. Indstillingen skal være skriftlig og indeholde en beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde samt en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen. Ansøgningsfristen er den 1. september hvert år.

Frivilligprisen 2015
Prismodtager 2015 er Birgit Beiter, leder af Rindum og Ringkøbing menighedspleje. Se pressemeddelelsen her

Indstillingerne sendes til:
Frivilligrådet Ringkøbing-Skjern Kommune
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing
Konsulent Brian Klausen 
Telefon: 99 74 15 54 

Brian.klausen[mail]rksk.dk

Læs også pjecen om Frivilligprisen eller kontakt:
Frivilligkoordinator Kirsten Nørgaard
Telefon: 99 74 14 29
kirsten.norgaard[mail]rksk.dk

Tidligere års modtagere af Frivillighedsprisen

 • 2015: Birgit Beiter, formand for Rindum og Ringkøbing Menighedspleje
 • 2014: Ester Thunbo, formand for Vennekredsen ved Plejehjemmet Bakkely
 • 2013: Inge Johnsen, redaktør for Ringkøbing-Skjern Lydavis  
 • 2012: Gruppen af frivillige hjælpere ved Lem Svømmebads hold for handicappede
 • 2011: Elise Peetz Damgaard, formand for Vennekredsen på Spjald Pleje- og Aktivitetscenter 
 • 2010: Ruth og Haakon Jørgensen, Dansk Røde Kors, Videbæk

Brødre får iværksætterpris

De to brødre Jacob og Aage Hindhede, Højmark, modtog lørdag 1. marts 2014 den regionale iværksætterpris fra Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. De fik prisen for at have etableret forlystelsesparken WOW-Park, der ligger i Vestjylland ca. 30 km fra Vestkysten midt mellem Ringkøbing, Skjern og Videbæk.

Prisen blev overrakt i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktskonference, der blev holdt netop i WOW-park, som var den perfekte ramme for konference.

Fakta om WOW-Park
WOW-Park er en 4 hektar stor udfordrende skovlegeplads, der breder sig fra trætoppe til skovbund i en skov med store træer og en parkhave i forbindelse med en gammel gård.
Store net beskytter gæsterne, mens de går, løber, rutsjer og klatrer højt oppe mellem trækronerne og træhytterne.
Parken er for alle børn fra 2-102 år.
Det er madpakkeområde og cafe i den restaurerede kostald. I den gamle svinesti er der etableret toiletter.
 

Ringkøbing-Skjern Kommunes Kulturpris

Kulturprisen uddeles én gang årligt til en i kommunen boende enkeltperson, en forening, institution eller andre der har gjort en særlig indsats for at støtte og fremme de kulturelle aktiviteter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter efter indstilling fra arbejdsgruppen hvem der skal have prisen.

Arbejdsgruppen består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, yderligere et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, 1 medlem af Kunstudvalget, 1 medlem af Kulturelt Samråd samt faglederen for Kultur, Natur og Fritid.

Prisen udgør en kontant præmie på 5.000 kr. samt et stykke kunst til 5.000 kr.

To landsbyer kæmper om regional pris 

Den Lokale AktionsGruppe for Lemvig, Ringkøbing-Skjern (LAG) har sammen med repræsentanter fra landsbyer og kommunerne udvalgt én landsby fra hver af de to kommuner til at gå videre i kampen om at blive Årets Landsby 2015 i Region Midtjylland.

Region Midt har opsat otte kriterier for at blive Årets Landsby 2015: positiv befolkningsudvikling, større projekter og initiativer, sanering, engagement og samarbejde, frivillig indsats, trodset vanskelige vilkår, energi og miljø samt planlagt udviklingsindsats.

Det blev Bækmarksbro i Lemvig Kommune og Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune, der blev valgt ud på baggrund af i alt seks meget kvalificerede ansøgninger.

 • Både Bækmarksbro og Borris er værdige kandidater til prisen, fordi de hver på sin måde i stor udstrækning lever op til kriterierne. Begge landsbyer har vendt en negativ befolkningsudvikling, så der nu er et stabilt indbyggertal.
 • De har også begge arbejdet med omfattende planlægning, som i stor udstrækning har fornyet landsbyernes fysiske miljø, så landsbyerne fremstår smukke og indbydende.
 • Borris har for eksempel gennemført et større byfornyelsesprogram med både offentlige og private midler. Bækmarksbro arbejder på at få opsat fem nye vindmøller. Der er indgået aftale om køb af arealer, møller og beboelser, der er nødvendige for at kunne opstille møllerne.

Nu bliver ansøgningerne til regionen finpudset, og LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern håber, at kandidaterne kommer til tops i opløbet om at bliver Årets Landsby 2015.

Yderligere oplysninger: Poul Nystrup Christensen, LAG-koordinator, 99 74 17 65, poul.nystrup.christensen[mail]rksk.dk    

Kommunen ønsker at øge og stimulere interessen for idræt ved at påskønne unge talenter, der kan udvikle sig til at gøre sig gældende på national og international plan.

Prisen og uddeling
Prisen er på 10.000 kroner, uddeles af Kultur- og Fritidsudvalget i februar måned i forbindelse med stormødet med foreningsrepræsentanter.

Indstillinger
Unge idrætstalenter under 23 år kan indstilles til prisen. Det gælder både idrætsudøvere indenfor holdidræt eller individuel idræt. Idrætsudøverens klub foretager indstilling til Foreningssamvirket.

Foreningssamvirket nominerer tre kandidater til Kultur- og Fritidsudvalget, som træffer den endelige afgørelse om, hvem der bliver pris modtageren.

De tre nominerede præsenteres i pressen men vinderen offentliggøres først ved overrækkelsen af prisen. 

Det er ikke et krav, at den indstillede bor i kommunen, men den indstillede skal dyrke sin idræt i kommunen.

Indstillingen skal indeholde navn, alder og adresse på idrætsudøveren, foruden en begrundelse i form af:

 • Opnåede resultater/udtagelser til dato
 • Træningsindsats
 • Perspektiver og planer for fremtiden
 • Involvering og engagement i foreningen 


Modtagere af talentprisen

2014 - Fodboldspiller Anders Vestergaard
2013 - Atletikudøver Mette Graversgaard
2012 - Styrkeløfter Lasse Bækdal Ahrendsen
2011 - Golfspiller Rasmus Kinch, Dejbjerg Golfklub 
2010 - Rytter- og beriderelev Jakob Sander Pedersen, Ringkøbing
2
009 - Sissel Bertelsen, der dengang spillede håndbold for Tarm Foersum GFs U-16 damedivisionshold.

Kultur- og Fritidsudvalget søger hvert at få afsat en anlægspulje på budgettet. 

Hvem kan søge? 
Idrætshaller, kulturelle foreninger samt godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kap. 5, kan søge puljen.

Hvad kan der søges til?
Der kan kun søges til anlægsarbejder i form af byggeri (nybyggeri, tilbygninger, større ombygninger samt større renoveringsarbejder) i forbindelse med idrætshaller, klubhuse, kulturelle faciliteter, spejdercentre o. lign.

De samlede udgifter skal beløbe sig til min. 200.000 kr.

Der kan kun søges til arbejder, der ikke er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet.

Der kan ikke søges til udendørs idrætsanlæg.

Hvad ydes i tilskud?
Princippet i puljen er, at ansøger som min. selv skal finansiere 50% af udgiften, eksempelvis ved indsamlede midler. Dog kan der max. ydes et tilskud fra puljen på 750.000 kr. til et projekt.

Frivillige timer kan indgå som en del af egenfinansieringen med 100 kr. pr. time.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget der afgør, hvilke projekter der kan støttes indenfor den afsatte pulje.

Hvordan søges?
Når der søges til puljen skal der som min. sendes følgende:

 • En begrundelse for projektet.
 • En beskrivelse af projektet, gerne suppleret med tegninger.
 • Ved større nybyggerier eller større om- og tilbygninger skal idrætshaller m.v. gøre brug af konsulentbistand - eksempelvis fra DGI Huse og Haller.
 • Tidsplan.
 • Anlægsbudget.
 • Forventet driftsbudget.

Hvornår søges?
Ansøgning skal sendes til Land, By og Kultur inden 1. marts.

Der afsættes tid til opklarende møder i løbet af marts måned, inden sagen gøres klar til forelæggelse for Kultur- og Fritidsudvalget i april måned.

Udbetaling af tilskud
Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år incl. bevillingsåret.

Tilskuddet udbetales når der foreligger dokumentation for, at projektet er gennemført og dokumentation for afholdte udgifter. Der kan efter aftale med administrationen udbetales et a’conto beløb, hvis det er nødvendigt.

Her har vi samlet aktuelle kulturpuljer til kulturprojekter.

Så går du med en drøm om at lave kultur for børn, unge og voksne så læs videre.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune´s Kulturpulje:

Kultur- og Fritidsudvalget råder hvert år over omkring 1 mio. kr. til kulturtiltag i kommunen.
Der findes ikke noget ansøgningsskema. Din uddybende ansøgning med budget behandles på udvalget´s månedlige møde – se mødekalender.

 

Ringkøbing-Skjern Kommune´s pulje til OFF Road samt Aarhus 2017 aktiviteter:

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at øremærke 700.000 kr. til kulturaktiviteter

I forbindelse med de 2 store kulturevents Kulturfestival OFF ROAD og Kulturby Aarhus 2017

Se retningslinjer for denne pulje.

Midler fra denne pulje kan bruges som medfinansiering, hvis du søger Kultursamarbejdet´s OFF ROAD Pulje eller Aarhus 2017 puljen (se nedenfor).

 

Kultursamarbejdets´OFF ROAD pulje

http://www.kultursamarbejdet.dk/kultursamarbejdet/off-road-2017.aspx

 


Aarhus 2017 OFF-TRACK puljenOBS  1. ansøgningsfrist 25. april 2016

http://www.aarhus2017.dk/da/nyheder/off-track-mikropulje-aaben-for-ansgninger/6637/

 

Andre puljer:

Pulje til aktiviteter med og af unge ved nationale events i 2016

http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/pulje-til-aktiviteter-med-og-af-unge-ved-nationale-events-i-2016/

Hvis du skal igang med at renovere en bygning med en bevaringsværdi, kan der måske være et tilskud at hente.

Kommunen har nedsat et udvalg for bygningsbevaring, bygningsforbedring og bygningsfornyelse. Gennem udvalget er det muligt at søge støtte til fornyelse og forbedring af bygninger og ejendomme, som er bevaringsværdige, eller som vurderes at kunne blive bevaringsværdige.

Der tildeles støtte til projekter, der bevarer og/eller forbedrer bevaringsværdien med udgangspunkt i bygningens originale byggestil og udseende.

Gå til Bygningsforbedringsudvalgets side

 

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 10.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kapitel 4 samt af selvorganiserede.

Puljen kan f.eks. anvendes til hjælp til:

•  Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger.

•  Særlige temaer, som aftenskolesamvirket kan udmelde for ét år af gangen.

•  Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper, f.eks. integration, livsstilssygdomme, handicappede, børn og unge med særlige problemer.

•  Nye organisationsformer.

For selvorganiserede kan udgift til lokaleleje indgå i ansøgningen. Selvorganiserede, der modtager tilskud fra udviklingspuljen, er omfattet af de almindelige lokaleanvisningsregler.

Hvordan søges der?

Ansøger skal sende en kort beskrivelse af det, der søges om tilskud til.

Beskrivelsen skal bestå af følgende punkter:

•  Formål

•  Begrundelse

•  Handlingsplan – herunder tidsplan

•  Budget

•  Finansiering - herunder en beskrivelse af, hvad foreningen selv bidrager med

•  Hvordan der skal følges op

•  Kontaktperson

Hvornår søges der?

Ringkøbing-Skjern Kommune sender en besked til alle foreninger om ansøgningsfrister, samt indrykker en annonce i dagspressen.

Evt. tema udmeldes i den forbindelse.

Der kan indsendes ansøgninger 2 gange om året således:

1. februar

1. september

Ansøgningen sendes til: Land, By og Kultur, Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing – mrk. ”udviklingspuljen for aftenskoler”.

Ansøgningerne behandles af aftenskolesamvirket i løbet af henholdsvis februar og september måned.

I forbindelse med tilsagnet vil der blive fastsat frister for indsendelse af regnskab og evt. stillet krav om en evalueringsrapport.

Hvornår og hvordan udbetales tilskuddet?

Tilskuddet kan søges udbetalt, når projektet er afsluttet.

For at få tilskuddet udbetalt skal der indsendes et regnskab over der projekt, der er søgt tilskud til.

Regnskabet skal kunne godkendes af administrationen.

Tilskuddet udbetales til ansøgers CVR- eller NEM-konto.

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk