Borgerpanelundersøgelse - Det gode liv 2021

I juni 2021 blev den fjerde ”Det gode liv”-undersøgelse gennemført blandt borgerpanelet, som også har svaret på spørgsmålene i 2015, 2017 og 2019. Undersøgelsen handler om borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og immaterielle ressourcer, som den enkelte borger har til rådighed og som borgeren bruger til at skabe ”Det gode liv”.

”Det gode liv” er en del af kommunens vision: ”Vi vil give plads til det gode liv. Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar og har overskud til andre.”

Uddrag af resultaterne:

Tilfredshed med livet

 • Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet mere tilfredse med deres liv fra 2015-2021. På en skala fra 1-7, hvor 7 er meget tilfreds, svarer borgerne i gennemsnit 6,3 i 2021.
 • Køn har en signifikant betydning for borgernes samlede tilfreds med livet. Kvinder er signifikant mere tilfredse med livet end mænd.
 • Ringkøbing-Skjern Kommunes borgere er overordnet set tilfredse med deres liv på tværs af alle aldersgrupper. Alder har en signifikant betydning for borgernes samlede tilfreds med livet. Borgere på 70 år eller derover er signifikant mere tilfredse med livet end de øvrige aldersgrupper.
 • Der er ikke nogen signifikante forskelle mellem borgernes tilfredshed med livet i kommunens forskellige geografiske områder. I 2017 var borgerne i hovedbyerne mere tilfredse end i resten af kommunen, men ved den seneste to målinger i 2019 og 2021 har der ikke været nogen forskel.

Social kapital

 • Social kapital består af tillid, samarbejde og retfærdighed. Jo mere social kapital en borger har, desto større sandsynlighed er der for, at borgeren vurderer at have et godt liv.
 • 79 % er enige i, at de med udgangspunkt i deres aktuelle situationer, ressourcer og nuværende bopæl har gode muligheder for at realisere deres drømme og ambitioner.
 • 97 % er tilfredse med deres forhold til familie og venner.
 • 91 % er tilfredse med naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 • 66 procent af borgerne har i løbet af de seneste 12 måneder arbejder for frivillige eller velgørende foreninger.
 • 92 procent er trygge ved at færdes i deres nabolag.
 • Fra 2019-2021 stiger borgernes tillid til byrådet, regionen, folketinget, domstolene og politiet. Tilliden til EU er uændret. Borgernes har størst tillid til politiet og domstolene. Når vi ser på institutioner med folkevalgte, så er tilliden større, desto tættere på borgeren institutionen er.

Undersøgelsen nåede i 2019 ud til 1.916 personer, og 913 personer har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 48. Svarprocenten var i 2015 på 67, i 2017 på 45 og i 2019 på 61.

Læs hele borgerpanelundersøgelsen her: ”Det gode liv”.

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: ”Det gode liv - webtilgængelig”.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing