Referat: 10. februar 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Jakob Agerbo
 • Carsten Bjerg
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Rita Byskov

Fraværende

 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Introduktionsforløb for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som led i introduktionsforløbet til Beskæftigelse og Borgerservice, vil Beskæftigelsesudvalget på mødet i februar blive introduceret til følgende hovedområder:

 • Introduktion til vision og politikker v/ Anette Ørbæk Andersen
  • Vision og Plan- og Udviklingsstrategi
  • Politikker
  • Direktionens strategiplan
  • Oversigt over styring i organisationen (DBA)
 • Introduktion til fagområdet - herunder økonomi v/ Kim Ulv Christensen
  • Tilbud og samarbejdspartnere
  • Beskæftigelsespolitikken
  • Beskæftigelsesplanen (og sammenhæng med Beskæftigelsespolitikken)
  • Overordnet orientering om økonomien for Beskæftigelse og Borgerservice - herunder budgetprognose for 2022 med henblik på forberedelse til budgetmøde i Byrådet den 2. marts 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en introduktion til Beskæftigelsesområdet.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning pr. januar 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027224

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser p.t. en forventet balance mellem forventet regnskab samt budgettet for 2022. Dog er der opmærksomhedspunkter, som administrationen skal have fokus på i 2022.

Disse er beskrevet nedenfor.

Forsikrede ledige:
Budgetoverholdelse på området afhænger af udviklingen på området. 

Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune er lav, dog er der sket en stigning i antallet af aktive sager fra medio december 2021 fra 488 til 594 ultimo januar 2022. En af årsagerne til stigningen skyldes bl.a. en arbejdsfordeling. 

Sygedagpenge/jobafklaringsforløb:
Et andet fokuspunkt er mængden af sager på sygedagpenge og jobklaringsforløb. Bliver borgeren raskmeldt, eller sker der en sagsflytning til jobafklaringsforløb? 

Suspendering af retten til sygedagpenge blev ophævet juli 2021, og en stor mængde sager blev overført til jobafklaringsforløb. Ved suspenderingen skete der en stigning i antallet af sager på jobafklaring fra 220 til 448. Dette har medført en stigning i antallet af sager over 52 uger. Her kan kommunen kun få 20 % statsrefusion af forsørgerydelsen.

Førtidspension/seniorpension:
Området for førtidspension/seniorpension burde hvile i sig selv.

Antallet af tilkendelse til førtidspension/seniorpension efter de nye regler bør svare til det fald, der vil være grundet folkepensionsalderen på de borgere, som er tilkendt førtidspension efter de gamle regler. 

Et andet punkt, som kan få betydning for udgifterne på førtidspensionsområdet er to principafgørelser, som blev truffet af Ankestyrelsen i 2019.

Første principafgørelse var, at personer tilkendt førtidspension fra 1. juli 2014 eller senere ikke var omfattet af institutionsreglen. Denne afgørelse er rullet tilbage med tilbagevirkende kraft.

Anden principafgørelse vedrører personer med en udløbet seks års regel, der ikke var omfattet af institutionsreglen. Beskæftigelsesministeren bad STAR om at undersøge ovennævnte problemstilling, og hvorvidt der skulle være behov for yderligere lovgivning. STAR har meldt tilbage, at der ikke er behov for yderligere lovgivning. Kommunerne imellem har hidtil undladt at fremsende krav, indtil en afklaring var på plads. Hvilken betydning dette får for Ringkøbing-Skjern Kommune kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev taget til orientering.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Årsrapport 2021 fra Kontrolgruppen (HOS) til orientering

Sagsnr: 22-003605

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens formål er at sikre, at der sker en korrekt udbetaling af de ydelser kommunen udbetaler, og afdække om grundlaget for ydelsen fortsat er til stede.

Kontrolgruppen behandler endvidere folkeregistersager, hvor der er en formodning om ukorrekt adresseregistrering. Desuden afdækker gruppen sager, hvor der kan være tale om socialt bedrageri.

Kontrolgruppen forebygger gennem en helhedsorienteret sagsbehandling, at uretmæssige udbetalinger ikke udbetales, og disse stoppes, så snart de opdages.

Kontrolgruppen består af to fuldtidsansatte, som er organiseret i Beskæftigelse i afdelingen Borgerservice og Ydelse.

Kontrolgruppen opgør sagerne på tre måder:

 • Kontroltrin 1 afspejler sager, der er lukket inden opstart, hvor borgeren ville have fået udbetalt en ydelse de ikke er berettiget til. Sagerne er stoppet inden 1. udbetaling pga. sparring med kontrolmedarbejderne, og registreres derfor som besparelse.
 • Kontroltrin 3 afspejler opfølgende kontrolsager, hvor der er tvivl om, hvorvidt ydelser udbetales på korrekt grundlag.
 • Tilbagebetalingskrav afspejler sager, hvor kontrolgruppen har vurderet, at borgeren har været i ond tro og modtaget pengene med urette. Det er et krav jf. lovgivningen, at det kan dokumenteres, at borgeren er vejledt.

Kontroltrin 2 er blot den almindelige løbende kontrol sagsbehandlerne udfører, og medtages ikke i opgørelsen.

Kontrolgruppen har via sit arbejde i 2021 samlet set registreret en effekt på kr. 7,2 mio. (10,4 i 2020). Heraf udgør kommunens andel kr. 4 mio. (6,6 i 2020). Resten udgør Statens andel. Beløbet fordeler sig over 70 sager.

Af den samlede effekt er der stillet krav om tilbagebetaling af uberettigede modtagne ydelser for i alt kr. 328.640 (669.253 i 2020). Kommunens andel heraf udgør kr. 144.710 (399.984 i 2020). Beløbene fordeler sig over 40 krav.

Kontrolgruppens indsats har ud over de økonomiske besparelser også effekt på perifere ydelser, der ikke bliver registreret.

Sager indkommer til kontrolgruppen via interne henvendelser, registersamkøring, anmeldelser fra borgerne, samt sager der tages op af egen drift.

Kontrolgruppen har i alt undersøgt 175 sager i 2021. Der har i 2021 ikke været fokus på bestemte ydelser.

Kontrolgruppen har været begrænset af uddannelse og langtidssygemelding, samt en periode med en vakant stilling ved de to medarbejdere, hvilket har været medvirkende til et fald i forhold til 2020.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager rapporten til orientering.

BilagBeslutning

Rapporten blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Præsentation af afdelinger - Borgerservice og Ydelse

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i februar, marts og april præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 10. februar 2022 deltager Torben Andersen som er afdelingsleder i Borgerservice og Ydelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev udsat.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Fraværende
 • Irvin Christensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Irvin Christensen
Kontaktoplysninger