Referat: 17. marts 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Rita Byskov
 • Carsten Bjerg
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pedersen

Fraværende

 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Budgetopfølgning pr. februar 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027247

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

Opfølgningen viser p.t. forventet balance mellem forventet regnskab samt budgettet for 2022. Der er opmærksomhedspunkter, som administrationen skal have fokus på i 2022.

Disse er beskrevet nedenfor:

Tilkendelser af seniorpension/førtidspension:
I de første par måneder af 2022 har der været en større mængde af tilkendelser til både seniorpension og den nye førtidspensionsordning.
Endvidere er der et forventet fald på mængden af udgifter på den gamle førtidspensionsordning. Eventuelt tilretning af budgettet for området afventer en igangsat analyse af området.

Dagpenge:
På dagpengeområdet ses fortsat en positiv tendens med færre borgere på ydelsen. Primo marts 2022 er der 533 aktive dagpengesager mod 563 aktive sager i begyndelsen af 2022. Krigen i Ukraine kan også få en afsmittende virkning for Ringkøbing-Skjern Kommune. Eventuel tilretning af budgettet med baggrund i ovenstående afventer udviklingen.

Kontanthjælp:
Her ses en positiv udvikling henover de første 2 måneder. Der afventes yderligere data før budgettallet eventuelt bliver nedskrevet.  

Revalidering:
Antallet af borgere på revalidering falder, hvorfor der kan forventes en mindre udgift end budgetteret.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt driftsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 8. marts 2022.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2022.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for:

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik:

 • Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. - det vil sige fortsat fokus på robust økonomi
 • Årligt anlægsbudget: 135 mio. kr.
 • At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes
 • At driften skal give et overskud svarende til udgifter til af drag på lån og anlægsudgifter

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal fremskaffes forslag til råderumsramme på 90 mio. kr. pr. år. Rammen fordeles proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg med henblik på prioritering på budgetkonferencen. Udvalgets andel fremgår af budgetlægningsproceduren side 5. Forslagene skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale den 17. juni 2022.

I forhold til de seneste år er det i budgetlægningsproceduren fastlagt, at forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 16. august 2022 efter byrådsmødet.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2022. Som noget nyt er det besluttet, at fagudvalget skal indhente høringssvar fra FagMED til de budgetforslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvaret skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale 17. juni 2022. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2023 - 2026" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
 • at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig afgørelse

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Det blev aftalt, at mødet med FagMED planlægges i forbindelse med udvalgets møde i april.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Overførsel fra 2021 til 2022 på områder under Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 22-006292

Sagsfremstilling

Viden & Strategi har i samarbejdet med fagområdet Borgerservice og Beskæftigelse opgjort det akkumulerede overskud for regnskabsår 2021.

Det samlede overskud er

Overskuddet skal anvendes til etablering af nye indsatser samt fastholdelse af eksisterende indsatser.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler overførselsbeløbet godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendes.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Præsentation af afdelinger

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i februar, marts og april præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 17. marts 2022 vil følgende afdelingsledere deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde:

 • Kl. 16.00 - 16.30 - Søren Kastoft - afdelingsleder i Virksomhedsservice
 • Kl. 16.30 - 17.00 - Susanne Nielsen - afdelingsleder i Jobklar 
 • Kl. 17.00 - 17.30 - Joan Thyregaard - afdelingsleder i Kontanthjælp, særlig indsats

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en præsentation af de respektive afdelinger.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • Invitation til netværksmøde mellem kommunale beskæftigelsesudvalg og RAR Vestjylland den 24. maj 2022

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget taget punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en orientering.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

8: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard
Kontaktoplysninger