Referat: 21. april 2022 kl. 14:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Irvin Christensen
 • Lise Juhl Hansen
 • Carsten Bjerg
 • Jakob Agerbo
 • Irene Lund Pedersen
 • Jens Erik Damgaard
 • Rita Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Fraværende
 • Irene Lund Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2LUKKET PUNKT: Møde mellem Beskæftigelsesudvalget og FagMED

Sagsnr: 22-008690

Beslutning

Der blev holdt et dialogmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og FagMED for Beskæftigelse og Borgerservice.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Budgetopfølgning for marts 2022 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-027256

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 til Beskæftigelsesudvalget.

Budgetopfølgningen viser p.t. et forventet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til sidste måneds opfølgning.

Der er fokuspunkter for denne opfølgning, som kan få betydning for resultatet for 2022 i enten en positiv eller negativ retning.

Disse er beskrevet nedenfor.

Boliger til flygtninge:
Her afholdes kommunens udgifter til flygtningene fra Ukraine. Der er p.t. kalkuleret med udgifter for 1,5 mio. kr., men de endelige udgifter er uafklarede. De økonomiske konsekvenser for kommunernes udgifter er ikke forhandlet endnu, men regeringen har udtalt, at de er indstillet på at sikre, at kommunerne under et får dækket deres nettomerudgifter. 

Flygtningeområdet:
Da antallet af øvrige flygtninge er lavt, forventes der færre udgifter - 1,5 mio. kr. - til forsørgelse.

Seniorpension:
Der har været en større tilgang af borgere til ordningen de første måneder af 2022. Såfremt denne stigning fortsætter resten af året, forventes en merudgift på 8 mio. kr. 

Førtidspension:
For førtidspension har der ligeledes været en større tilgang. Ved udgangen af marts 2022 var 43 nye borgere tilkendt førtidspension.

For nuværende forventes en samlet merudgift på 1 mio. kr. Udgiften er omfattet af en vis usikkerhed, da der ultimo februar er ibrugtaget et nyt it-system - KP Pension - i alle kommuner. Dette system har aktuelt problemer i forhold til mellemkommunale borgere. Der pågår en analyse af området, som forventes færdig i løbet af april 2022.

Sygedagpengeområdet:
Perioden med ret til sygedagpenge grundet Corona ophørte ultimo februar 2022. I løbet af de første 14 uger af 2022 har der været udbetalt forsørgerydelse for 51 mio. kr., hvilket er en større udgift end normalt. Antallet har ligeledes været stigende den seneste tid.

Indtil videre forventes budgettet for 2022 overholdt, men området vil blive fulgt. 

Kontanthjælp:
Grundet færre borgere på forsørgerydelse forventes et mindre forbrug på 3 mio. kr.

Revalidering:
Der forventes en mindre udgift på 4 mio. kr. end budgetteret, da der er færre borgere på revalidering. Jobcentret har haft succes med at borgerne benytter andre ordninger end revalidering.

Fleksjob:
Antallet af borgere visiteret til et fleksjob er steget, hvorfor der forventes et merforbrug på 7 mio. kr.

Jobafklaringsforløb:
Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. I juli 2021 overgik mange sager fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb, og der blev etableret en særlig indsats for at nedbringe antallet af borgere på jobklaring. Denne indsats pågår fortsat.

Forsikrede ledige:
Ledigheden i Ringkøbing-Skjern Kommune er fortsat meget lav. For februar 2022 var ledighedstallet 1,8 % for kommunen, mens landsgennemsnittet var på 2,7 %.

Såfremt nuværende udvikling fortsætter, kan der forventes en større besparelse (31 mio. kr.) på området. Et andet scenarie, hvor antallet ledige stiger med 100 borgere i løbet af 2022 ville give en besparelse på 23 mio. kr.

Hvordan udviklingen for 2022 vil ende, afhænger af situationen i verden - varemangel og krigen i Ukraine. I denne opfølgning er beregningen med 100 flere borgere i løbet af 2022 valgt, og der er således medregnet mindreforbrug på 23. mio. kr.

Den kommende budgetlægning for 2023:
Udgiftsudviklingen for Beskæftigelsesudvalget i 2022 kan få betydning for budget 2023, men det er endnu for tidligt at sige hvordan. De kommende økonomiforhandlinger for overførselsområdet kan ligeledes give en pejling på udgiftsniveauet for 2023 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Fraværende
 • Irene Lund Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Resultatopfølgning 2022 til orientering

Sagsnr: 22-003236

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Fraværende
 • Irene Lund Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Budgetlægning 2023 - 2026 for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-024322

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget behandlede på sit møde den 17. marts 2022 budgetlægningsproceduren for 2023-2026.

I budgetperioden er de godkendte budgetrammer for Beskæftigelsesudvalget:

I 2023 - 925.685
I 2024 - 935.081
I 2025 - 955.214
I 2026 - 965.214

Ovennævnte budgetrammer er i hele tusinde, og fortsat i 2022 prisniveau.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal udarbejdes en råderumsramme for budgetperioden. Rammen er fordelt proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg. Beskæftigelsesudvalget skal finde forslag for 460.000 kr. pr. år. 

Serviceudgifter på Beskæftigelsesudvalgets område er f.eks. udgifter til flygtningeboliger; andre sundhedsudgifter (begravelsesudgifter samt kørsel til/fra læge for pensionister); udgifter til lægekonsulent/lægeerklæringer; nettoudgifter til borgere i løntilskud hos kommunale institutioner.

Opmærksomhedspunkter for den kommende budgetlægning er udmøntning af den resterende del af Arnepensionen (nytænkning af beskæftigelsesindsatsen). Første delaftale blev indgået i juni 2021. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i økonomiaftalen for 2022. Endvidere er ledighedstallet for Ringkøbing-Skjern Kommune fortsat meget lavt, hvorfor dette kan få indflydelse på budgetlægningen. 

Et andet fokuspunkt er flygtningestrømmen fra Ukraine, og hvilken indflydelse det vil få for Beskæftigelsesudvalgets budget. 

Økonomiudvalget skal udarbejde en råderumsramme på 14 mio. kr. pr. år. Af dette beløb skal fagområdet Beskæftigelse finde administrative forslag for 2,4 mio. kr. pr. år. 

Beskæftigelsesudvalget har mulighed for at fremsende forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer. Disse tiltag/ændringer beskrives med effektvurderinger og kompenserende finansieringsforslag. Forslagene skal afleveres til Økonomi senest 17. juni 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget:

 • drøfter besparelser under serviceudgifter til råderumsrammen
 • drøfter hvorvidt Beskæftigelsesudvalget har tiltag, som skal tages med til den videre budgetlægning
 • drøfter budgetsituationen

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget drøftede og gav signaler til det forestående budgetarbejde.

Fraværende
 • Irene Lund Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Status på indsats for fordrevne ukrainere

Sagsnr: 22-007427

Sagsfremstilling

Fagchef Kim Ulv Christensen vil på mødet give en status på indsatsen for fordrevne ukrainere.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en status på indsatsen for  de fordrevne ukrainere.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Oversigt over kursuskøb for forsikrede ledige 2021 til orientering

Sagsnr: 20-006913

Sagsfremstilling

Der er i alt bevilget 245 kurser til forsikrede ledige i 2021 fordelt på 179 borgere.

På trods af Corona, har der i foråret 2021 været mulighed for at bevilger kurser. 

Der har været oprettet kurser og været opkvalificering målrettet mangelområder og i direkte samarbejde med virksomhederne.

Det kan endvidere ses, at der har været fokus på uddannelsesløft, da flere af kurserne er realkompetencevurderede uddannelser og ikke udelukkende opkvalificering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Indhentede puljemidler, projektmidler og tilskud på beskæftigelsesområdet til orientering

Sagsnr: 20-005580

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har ønsket en årlig orientering om, hvor mange eksterne puljemidler mv. Beskæftigelsesområdet har hentet til kommunen.

Nedenfor vises oversigt over puljemidler til nuværende projekter, som får tildelt puljemidler i 2022:

Projektnavn

Formål

Varighed

Bevilling

Flere skal med III

Øge andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der modtager en virksomhedsrettet indsats (lønnede timer og job)

2022-2023

1.099.560 kr.

Borgerrådgiver

Borgerrådgiverens rolle er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager.

2022-2024

1.610.000 kr.

Uddannelsesambassadør

Ansættelse af en uddannelsesambassadør, så der bliver mere fokus på uddannelse

2021-2022

970.000 kr.

 Regionale UddannelsespuljeKorte erhvervsrettede kurser – dækker 80% af kursusudgiften gælder for dagpengemodtagere, ledighedsydelse, jobklare kontanthjælp2022 1.174.000 kr.
 Pulje til uddannelsesløftUddannelsesløft grundforløb – dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtager og overgangsydelsesmodtagere over 30 år 2022   900.000 kr.
 MinkpuljenAt sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv, og som er blevet ledige. 2022   300.000 kr.

Samlet er der indhentet puljemidler på i alt 6.953.560 kr. til projekter i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet tages til orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Tilrettelæggelse af møder i Beskæftigelsesudvalget i efteråret/vinteren 2022

Sagsnr: 21-027107

Sagsfremstilling

I forbindelse med introduktionsforløbet for Beskæftigelsesudvalget er det tidligere drøftet, om der skal arrangeres besøg hos institutioner og samarbejdspartnere i forbindelse med de ordinære møder.

Af hensyn til såvel planlægning af besøg som budgetprocessen, anbefaler formandskabet og administrationen, at eventuelle besøg først sættes i gang efter sommerferien 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter:

 • om de skal planlægges besøg hos institutioner og samarbejdspartnere
 • beslutter hvor administrationen skal planlægge møderne afholdt
 • drøfter hvilke ordinære møder der skal planlægges besøg i 2022

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget gav signaler til punktet. Administrationen udarbejder til det kommende møde en plan over besøg i forbindelse med udvalgets møder i efteråret.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Præsentation af afdelinger

Sagsnr: 21-026224

Sagsfremstilling

Som et led i introduktionen til fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice, vil afdelingslederne på møderne i februar, marts og april præsentere deres afdelinger for udvalget.

På mødet den 21. april 2022 vil følgende afdelingsledere deltage i Beskæftigelsesudvalgets møde:

 • Kl. 16.00 - 16.30 - Kim Bank Olesen - afdelingsleder i Sygedagpenge opfølgning
 • Kl. 16.30 - 17.00 - Marianne Gramstrup - afdelingsleder i Social og Integration

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering fra  afdelingerne.

Kopier link til punktet  -   Print

11: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • RAR Vestjylland har ændret datoen for netværksmøde for beskæftigelsespolitiske udvalg fra den 24. maj 2022 til den 31. maj 2022 kl. 14.00 - 16.00

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Der blev givet en orientering.

Kopier link til punktet  -   Print

12: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger