Referat: 10. februar 2022 kl. 12:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Jens S. Højland
 • Henrik Andersen
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Erik Viborg
 • Susanne Høj
 • Henrik Hammelsvang

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Besøg hos Kultur, Natur og Fritid

Sagsnr: 21-026870

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal på besøg i afdelingen Kultur, Natur og Fritid, hvor de vil få en præsentation af afdelingens opgaver. 

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besøgte administrationen

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Træner- og lederuddannelser

Sagsnr: 21-018526

Sagsfremstilling

Kultur- Fritidsudvalget skal tage stilling til en fastholdelse af refusionsprocenten på 100% i 2022, samt drøfte ændringer i nuværende praksis.

Refusionsprocenten 

I august 2021 besluttede Kultur og Fritidsudvalget at hæve den maksimale procent for refusion på træner- lederuddannelser til 100%. Formålet var at hjælpe foreningerne med at fastholde deres frivillige og dygtigøre såvel gamle som nye trænere i en svær tid med corona.

Foreningerne har efterfølgende givet udtryk for, at de har været glade for ordningen, og der har været en fin søgning til tilskudspuljen på trods af, at der på grund af corona situationen næsten kun har været udbudt kurser i efteråret 2021.

Administrationen anbefaler derfor, at kursusrefusionen også i 2022 hæves til en maksimal procent på 100%, så uddannelse af trænere/ledere forsat støttes med høj tilskud i 2022, hvor der gerne skal komme meget mere aktivitet i foreningslivet igen. Det høje tilskud fjerner den økonomisk barriere for at sende trænerne på uddannelse, hvilket kan være af stor betydning i et år, hvor det kommer til at kræver noget ekstra for foreningerne at fastholde deres engagerede frivillige. Med dygtige og rustede trænere/ledere følger også en bedre og tilpasset træning, som er med til at fastholde medlemmerne i foreningerne.

Nuværende praksis

Administration oplever, at der indkommer ansøgninger på kursusrefusion på kurser udbudt i udlandet. Administrationen har ingen nuværende praksis på dette område.

Yderligere opleves et stigende antal ansøgninger på kurser omhandlende foreningsudvikling, hvor foreningen får lavet en analyse af deres udviklingsområder.

Hvis stigningen i begge typer kurser fortsætter, vil disse kurser komme til at optage en ikke ubetydelig del af det samlede tilskud.

Da der ikke for nuværende er nogen praksis på området, ønsker administrationen en drøftelse af udvalgets holdning til udlandskurser samt foreningsudviklingskurser.
Endvidere ønskes en drøftelse af, om der på et kommende udvalgsmøde skal laves et dagsordenspunkt med indskærpelse af kriterierne for træner/leder refusion.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeoplysningsloven

Støtteguiden for folkeoplysende foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

Der er afsat 729.000kr på budgettet til kursusrefusion.

Der er forbrugt 490.847kr i 2021.

Såfremt en forhøjet refusion i 2022 medfører behov for forhøjet budget, kan merudgifterne finansieres via aktivitetspuljen, hvor der forventes at være cirka 500.000 kroner i uforbrugte midler i 2022. 

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 

 1. at beslutte, om den maksimale procent for kursusrefusion også i 2022 skal hæves til 100%.
 2. at drøfte deres holdning til tilskud til kurser udbudt i udlandet samt til foreningsudviklings kurser.
 3. at beslutte, om der på et kommende udvalgsmøde skal laves et dagsordenspunkt med indskærpelse af kriterierne for træner/leder refusion.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. at den maksimale procent for kursusrefusion også i 2022 hæves til 100%.
 2. at kurser udbudt i udlandet, skal vurderes ud fra de samme objektive kriterier, som anvendes ved kurser afholdt i Danmark. Dog skal der altid være en forhåndsgodkendelse af kurser som afholdes i udlandet.
 3. at give administrationen bemyndigelse til indskærpe kriterierne for træner/leder refusion.


Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: WestAwards

Sagsnr: 22-002906

Sagsfremstilling

Der ansøges om 150.000 kr. til afvikling af WestAward 2023.

Baggrunden for WestAwards

I september 2021 afholdtes for første gang WestAwards i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter arrangeret af FrivilligVest, Frivilligrådet, Frivilligkoordinatoren samt Kultur, Natur og Fritid.

Awardens formål er, at samle alle kommunens priser (Frivilligprisen, Handicapprisen, Kulturprisen, Årets Mønsterbryder, Talentprisen, Årets Mesterskaber, Årets Ungleder og Årets Forening) i én stor fest, hvor kommunens frivillige og ildsjæle kunne blive fejret med manér.
Arrangementet er inspireret af Thisteds kommunes "Thy-Awards", som efter fem år nu trækker ca. 1000 publikummer.

Tidligere er de kommunale priser blevet uddelt ved mindre, individuelle arrangementer, som typisk har været i forbindelse med de forskellige målgruppers årsmøder eller på byrådsmøder, uden den store bevågenhed.

WestAwards' 21 var sat op i rammer af et flot grafisk bagtæppe, flot lyd og lys og en kendt stand-up komiker som konferencier. Udover prisuddelingerne var der i løbet af aftenen mad, bar, musik, sang og anden underholdning af høj kvalitet for at tiltrække publikum i alle aldre, og gøre det til en fest, der ville blive husket.
Det er styregruppens vurdering, at det er vigtigt at krydre prisuddelingen med professionel kvalitets underholdning, fantastisk lyd og lys, for at løfte festen op på et niveau, der gør den værd at snakke om, og gør foreningerne stolte af deres talent, mønsterbryder med videre.

Fakta

Til WestAwards’21 var der 165 betalende gæster til hele aftenen inklusiv festmiddag og yderligere cirka 100 gratis gæster, som kun deltog i awardshowet.

De samlede totale udgifter var i 2021: 154.000 kroner

Økonomioversigt over de store udgiftsposter i 2021:

Konferencier: 40.000 kr
Scene, lyd og lys 53.000 kr
Husorkester 20.000 kr
Leje af lokaler og rengøring 12.500 kr
Billetter til prismodtager 8500 kr
Forplejning af frivillige 5000 kr

De fleste udgifter er uafhængig af deltagerantal, da grundudgifterne til konferencier, lys, lyd, lokaler og underholdning er uafhængig af antallet af tilskuere.
Det er styregruppens vurdering, at der ikke kan sælges billetter nok til, at arrangementet kan hvile i sig selv økonomisk. WestAwards er derfor afhængig af en fast aftale om et driftstilskud på 150.000 kr. årligt, samt et årligt tilskud af Danmark-Dejligst midlerne (FrivilligVest) på 50.000kr.

Udgiftsniveauet for 2023 vil være højere end i 2021, idet der skal påregnes øgede udgifter til markedsføring, konferencier og underholdning.

Ressourcemæssigt vil der være et estimeret tidsforbrug på 80 timer hos projektlederen fordelt over hele arbejdsperioden, samt et tidsforbrug på yderlige 3 arbejdsdage i forbindelse med afvikling af eventen

Derudover vil der været et tidsforbrug i styregruppen i forbindelse med mødeaktivitet og afvikling af eventen. Muligheden for at inddrage Frivilligforum i styregruppen skal afsøges.

Der skal bruges et antal frivillige til praktisk hjælp før, under og efter Awarden. Da det har vist sig svært at finde frivillige, vil det være en mulighed at inddrage foreningerne og tilbyde dem gratis billetter til spisning for deres arbejde

Fremadrettet

Visionen er, at WestAwards skal være den årlige, tilbagevendende prisuddelingsfest i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor vi fejrer og hylder frivilligheden og de mange forskellige talenter. Samtidig vil begivenheden medvirke til at skabe netværk på tværs af alder og geografi, og på tværs af de mange foreninger og sociale fællesskaber med videre. Derfor er det også styregruppens anbefaling, at fastholde gratis adgang til showet uden spisning, så det fremover er Byrådets fest for at hylde de aktive og engagerede frivillige i kommunen.

Det er vores anbefaling, at projektledelsen forankres hos FrivilligVest, med en tværgående styregruppe på tværs af forvaltningerne og kompetencer.

Næste WestAward kan afvikles i januar 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

WestAwards sætter fokus på og anerkender de frivillige i kommunen, samt dem der træner/øver hårdt, og dermed lægger meget tid og energi i deres fritidsinteresse uanset, om det er idræt, musik, kunst eller andet.

Awarden er med til at skabe netværk på tværs af de forskellige foreningsområder og målgrupper og vil skabe større omtale af prisvinderne

Awarden understøtter kommunens Fritidslivspolitik, der har fokus på; "at styrke talentudviklingen inden for kultur- og fritidsområde" og at "skabe rammerne for et kultur- og fritidsliv, som med respekt for det eksisterende, tør eksperimentere og tænke stort" og herved "understøtte lokale kreative miljøer, hvor forskellige aldersgrupper kan mødes og inspirere hinanden".

Awarden understøtter Profilerings- og bosætningspolitik, der har fokus på; "at markedsføre kommunen som et område med muligheder for at få et liv præget af tryghed og fællesskab" hvor "borgere og virksomheder er aktive og stolte ambassadører for vores kommune".

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at beslutte

 1. om der skal afsættes 150.000 kr. til afholdelse af WestAwards 2023, finansieret af overførte midler på fritidsområdet.
 2. om WestAwards skal være en årlig tilbagevendende begivenhed, og hvorledes den i givet fald skal finansieres. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. at der afsættes 150.000 kr. til afholdelse af WestAwards 2023 finansieret af overførte midler på fritidsområdet.
  Jesper Lærke bemærker, at udgiften på 40.000 kr. til konferencier er for høj
 2. at WestAwards skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. Den fremtidige finansiering tages med i udvalgets budgetdrøftelse for budget 2023

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Afbødning af Covid-19 påvirkningerne af de folkeoplysende foreninger

Sagsnr: 20-020600

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har løbende under Covid-19 pandemien benyttet de muligheder for afvigelse fra kravene i folkeoplysningsloven, som skiftende bekendtgørelser har givet. Bekendtgørelserne har gjort det muligt at holde hånden økonomisk under de folkeoplysende foreninger og de selvejende idrætshaller og centre. 

Den 22. december 2021 vedtog folketinget en ny bekendtgørelse som muliggjorde, at Kultur- og Fritidsudvalget kan forlænge de tidligere vedtagne afvigelser. 

Den 27. april 2021 vedtog udvalget, at nedenstående afvigelser som værende gældende frem til og med juli 2021:

 1. at foreningerne kan ansøge om lokaletilskud til aflyste timer.
 2. at ordningen om lokaletilskud til aflyste timer er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020.
 3. at kravet om egenbetaling på aflyste timer, samt leje af lokaler fraviges, og derfor muliggøre at centrene kan sende en regning som alene svarer til det kommunale lokaletilskud. 
 4. at man opfordrer haller og idrætscentre til, at der kun opkræves 75 % af lokalelejen for foreningerne, således at foreningerne ikke rammes økonomisk af aflyste timer

Den nye bekendtgørelse muliggør, at Kultur- og Fritidsudvalget kan forlænge ovenstående undtagelser, således, at de er gældende fra 1. august 2021 til og med udgangen af 2022.

Administrationen anbefaler, at såfremt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at forlænge ovenstående afvigelser, kun forlænger dem til og med juni 2022. 

Dette begrundes med hensyn til lokaletilskudsbudgettet, samt at foreningerne i perioden efter sommeren 2022, ikke bør have nogle bookingforpligtigelser overfor hallerne, hvorfor det anses som usandsynligt, at der vil være aflyste timer, som alene kan begrundes Covid-19.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

BEK nr. 2559  af 22/12/2021 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

 1. om den nye bekendtgørelse skal tages i brug
 2. om de tidligere afvigelser skal forlænges.
 3. om afvigelserne skal være gældende for hele perioden 1. august 2021 til og med 31. december 2022

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. at den nye bekendtgørelse skal tages i brug
 2. at de tidligere afvigelser skal forlænges.
 3. at afvigelserne skal være gældende for perioden 1. august 2021 til og med 30. juni 2022. Punktet tages op igen på udvalgets møde i juni 2022. Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Afbødning af Covid-19 påvirkninger på aftenskoleområdet

Sagsnr: 20-020600

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har under Covid-19 pandemien gentagende gange kunne afvige fra Folkeoplysningsloven med det formål at understøtte aftenskoleområdet.

Den 22. december 2021 vedtog folketinget endnu en bekendtgørelse som muliggjorde dette. Denne bekendtgørelse afløste den tidligere, som muliggjorde at kommunerne kunne afvige fra en række krav under Folkeoplysningsloven, frem til og med Juli 2021. 

Den 27. april 2021 vedtog Kultur og Fritidsudvalget, at aftenskolerne kunne benytte deres tilskudsramme som nedenstående:

 1. Aftenskolerne har mulighed for:
  1. At sikre tilskud til små hold, således at undervisning kan gennemføres med færre deltagere. Det vil sige, at tilskudsbrøken hæves til 5/7 for almindelige hold over alt i Ringkøbing-Skjern Kommune og til 8/9 for handicaphold.
  2. At sikre tilskud til fjernundervisning uden krav om fremmøde.
  3. At sikre fuld lokalebetaling til ekstra lejede lokaler.
  4. At sikre til lokaletilskud til benyttelse af lejede lokaler.
  5. At sikre større lokaletilskud til svømmehold og bevægelsesfag på grund af færre deltagere på holdene.
  6. At sikre mulighed for at tilskuddet kan anvendelse til andre udgifter end løn, for eksempel rengøring håndsprit m.m.
 2. At aftenskolernes uforbrugte 10%-midler i 2021, må overføres til næste års budget.
 3. At aftenskolerne skal afregne efter de nye retningslinjer i et særligt afregningsskema lavet i forbindelse med corona-ordningen.
 4. At aftenskolerne ikke har mulighed for at søge ekstra midler, end de midler de har fået tildelt. Har en aftenskole udgifter udover den tildelte ramme, afholder aftenskolen selv disse.

Derudover godkendte Kultur- og Fritidsudvalget ligeledes, at aftenskolerne i perioden frem til og med juli 2021 kunne benytte deres tilskudsramme til at aflønne undervisere, som havde fået aflyst deres hold grundet Covid-19 relaterede omstændigheder.

Den nye bekendtgørelse muliggøre at Kultur og Fritidsudvalget kan lade perioden fra 1. august 2021 og hele 2022 omfatte af samme regler og lempelser fra kravene i folkeoplysningsloven.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

BEK nr 2559 af 22/12/2021, Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Administrationen vurderer, at en forlængelse af undtagelserne for aftenskoleområdet potentielt kan være med til at holde hånden økonomisk under nogle af aftenskolerne, samt de undervisere som ernærer sig som aftenskolelærere. 

En forhøjet brøk på almen undervisning vil muliggøre, at der kan gennemføres hold med færre deltagere end før Covid-19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, 

 1. om aftenskolerne for perioden august 2021 til udgangen af 2022 skal gives mulighed for at anvende deres tilskudsramme til at afbød effekterne af Covid-19.
 2. om aftenskolerne skal gives mulighed for at overføre deres 10% midler til 2023.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 1. at aftenskolerne for perioden august 2021 til udgangen af 2022 skal gives mulighed for at anvende deres tilskudsramme til at afbød effekterne af Covid-19.
 2. at aftenskolerne som udgangspunkt skal anvende de overførte 10% midler i 2022, gerne i partnerskab med for eksempel bibliotekerne eller andre eksterne partnere
Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Ansøgning om driftstilskud til Træskulptur Symposium 2022

Sagsnr: 22-004377

Sagsfremstilling

Det Internationale Træskulptur Symposium 2022 ansøger om et driftstilskud på 30.000 kr. til afholdelse af symposiet.

Træsymposiet afholdes hvert år på Havnen i Ringkøbing i uge 30, og trækker kunstnere til fra hele verden.
Samtidig overværes arbejdet med at bearbejde træstammerne til skulpturer af et stort publikum af borgere og turister. 

Træsymposiet drives af frivillige, som både sikrer finansiering gennem lokale sponsorer og afvikler arrangementet.

De seneste par år har det især på grund af corona-situationen, været vanskeligere at indgå private sponsoraftaler, og det, sammenholdt med stigende priser på indkøb af træ til skulpturer, indkvartering og bespisning af kunstnere samt rejseudgifter, er baggrunden for ansøgningen om et fremadrettet kommunalt tilskud på 30.000 kr. årligt.

Der er derudover lavet aftale med Handelsforeningen om en ekstra indsats i forhold til lokal markedsføring af arrangementet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Driftstilskuddet kan finansieres af Kunstudvalgets pulje, hvor der årligt er afsat 109.000 kr. 

Effektvurdering

Træsymposiet har været arrangeret i mere end 10 år, og er international anerkendt blandt træskulptører.
Arrangementet trækker i løbet af ugen tusindvis af tilskuere til havnen, og er et stort aktiv for både Ringkøbing By og Ringkøbing Havn. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der skal gives et driftstilskud på 30.000 kr. i 2022 og årene frem.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede et årligt driftstilskud på 30.000 kr. finansieret at Kunstudvalgets pulje

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Kunstudvalget

Sagsnr: 22-003964

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at Kunstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune stilles i bero frem til 1. juli 2022.

Kunstudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune består oprindeligt af 3 medlemmer udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget. I det meste af sidste periode har det dog ikke været muligt at finde et tredje medlem.

Gitte Kjeldsen har i den forrige periode beklædt posten som repræsentant for Kultur- og Fritidsudvalget. Kunstudvalgets øvrige medlem har været Jens Olufsen. 

Udvalgets arbejdsopgaver er:

 • indkøb af kunst til kommunen, nybyggerier og offentlige arealer samt rådgivning vedrørende indkøb af kunst
 • afholdelse af udstillinger
 • afholdelse af kunstner workshops,
 • registrering af den kommunale kunst i en database,
 • registrering af kunsten i det offentlige rum,
 • fundraising i forbindelse med større projekter til indkøb af ny kunst,
 • etablering af nye udstillingssteder,
 • forvalte og udlåne kommunens samling af kunst, herunder Peder Holm Samlingen,
 • samarbejde med Kunstforeningen Ringkøbing og Omegn
 • samarbejde med Kunstpavillonen i Videbæk

I efteråret 2021 blev arbejdet med udarbejdelse af en kunststrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune igangsat. Dette forventes afsluttet i første halvår af 2022. I kunststrategien indarbejdes en ny form og organisering af et kunstudvalg. Derfor er det administrationens indstilling, at det nuværende kunstudvalg stilles i bero frem til 1. juli 2022, og at de opgaver der ligger i udvalget varetages af administrationen indtil videre. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Kunstudvalget stilles i bero indtil 1. juli 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Valg af kommunal medlem af repræsentant til Talentakademiet Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 22-003959

Sagsfremstilling

Der skal vælges en repræsentant fra Kultur- og Fritidsudvalget til Talentakademiet Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at valget foretages

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Valg af kontaktperson fra Kultur- og Fritidsudvalget til Medborgerhusets bestyrelse

Sagsnr: 20-002630

Sagsfremstilling

Der skal vælges en kontaktperson fra Kultur- og Fritidsudvalget til Medborgerhusets bestyrelse. 
Kontaktpersonen får mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.
Pia Vestergaard var udvalgets repræsentant i sidste byrådsperiode.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger en kontaktperson

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Susanne Høj

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Valg af kontaktperson fra Kultur- og Fritidsudvalget til Vestjyllands Kunstpavillons bestyrelse

Sagsnr: 16-020910

Sagsfremstilling

Der skal vælges en kontaktperson fra Kultur- og Fritidsudvalget til bestyrelsen i Vestjyllands Kunstpavillon for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at valget foretages

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg som kontaktperson

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Kontaktperson fra Kultur- og Fritidsudvalget til hallerne i Nr. Vium og Herborg

Sagsnr: 21-020355

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2010 godkendt, at der bliver udpeget kontaktpersoner til de enkelte idrætshaller og centre. Kontaktpersonerne kan bruges som sparringspartner, og kontaktpersonen kan deltage i bestyrelsesmøder, hvis der er behov for det. Kontaktpersonen modtager dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder.

Der blev på udvalgsmødet den 20. januar 2022 udpeget kontaktpersoner til alle idrætshaller- og centre, med undtagelse af Herborg og Nr. Vium.

Kultur- og fritidsudvalget skal derfor udpege kontaktpersoner til hallerne i Herborg og Nr. Vium.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegning af 1 byrådsmedlem som kontaktperson til hver af idrætshallerne og kultur- & fritidscentrene i kommunen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget foretager udpegningen af kontaktpersoner til hallerne i Herborg og Nr. Vium.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Henrik Hammelsvang som kontaktperson til hallerne i Nr. Vium og Herborg.

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

13LUKKET PUNKT: Kultursamarbejdets priser 2022

Sagsnr: 16-009177

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der indstilles

Kopier link til punktet  -   Print

14: Godkendelse af Kulturskolens takster 2022/23

Sagsnr: 22-003952

Sagsfremstilling

Kulturskolen Ringkøbing-Skjern fremsender takstblad for undervisningsåret 2022-2023 til godkendelse.

Priserne er fremskrevet med 1,96%. Dog har Kulturskolen valgt ikke at fremskrive taksterne for soloundervisning og talentlinjer men i stedet fastholde taksterne for indeværende sæson.

Kulturskolen arbejder forsat med at udvikle eksisterende og nye kulturfag. Derfor kan der komme nye fag, der ikke fremgår af takstbladet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om Musik

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender taksterne.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte Kulturskolens takster for 2022/23

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027223

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,45 mio. kr. på udvalgets driftsbudget. 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbrug pr. 31. januar 2022

 

 

 

 

 

Budget 2022 ekskl. overførs-ler

 

 

 

 

Forventet regnskab 2022

 

 

 

 

 

 

Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsel og forventet regnskab
KULTUR:
Folkebiblioteker1.60119.62119.6210
Kulturskolen Ringkøbing-Skjern9827.7267.7260
Museer, teatre og andre kulturelle opgaver5.20715.04416.2941.250
Kultur i alt7.79042.39143.6411.250
FRITID:
Stadions, idrætsanlæg, andre fritidsfaciliteter5.14923.18222.767-415
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inkl. aftenskole144.9314.401-530
Lokaletilskud-4720.77120.7710
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven00145145
Fritid i alt5.11648.88448.084-800
Kultur- og Fritid i alt12.90691.27591.725450

Det forventede resultat fordeles med et forventet merforbrug på Kulturområdet med 1,25 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på Fritidsområdet.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,4 mio. kr.
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,4 mio. kr.
 • Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum 0,25 mio. kr.
 • Projektansættelse i Kultur 0,2 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,415 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,145 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet som udgangspunkt går i 0. Der har de seneste år været årlige mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2022. Dette følges der op på i takt med, at foreningerne indsender deres regnskaber.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen for januar måned 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Aftenskolerne har et ønske om, at få Kultur- og Fritidsudvalget med på et aftenskolesamvirkemøde i april, for at fortælle hvad aftenskolerne står for, og hvad det giver borgerne. De ønsker at komme i dialog med udvalget omkring emner, som frivillighed, ensomhed og synlighed.
 • Samarbejdsaftale FrivilligVest og Ringkøbing-Skjern Kommune

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Desuden blev der orienteret om:

 • Vinterlys
 • Hvide Sande Hallen
 • Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
 • ROFI
 • Troldhede hallen
 • Ringkøbing Rideklub

Fraværende
 • Susanne Høj ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Susanne Høj ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing