Referat: 21. marts 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Erik Viborg
 • Jens S. Højland
 • Jesper Lærke
 • Henrik Hammelsvang
 • Susanne Høj
 • Pia Vestergaard
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialogmøde med Ringkøbing-Skjern Museum

Sagsnr: 19-009040

Sagsfremstilling

Der afholdes det årlige dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Ringkøbing-Skjern Museum.
Fra museet deltager direktør Mette Bjerrum Jensen og formand Hans Ole Jessen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dialogen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Udvidelse af tilskud til omklædning af udeidræt

Sagsnr: 22-006555

Sagsfremstilling

Foreninger med 4 typer udeidrætter kan søge om tilskud til betaling af leje for omklædningsrum i haller. På baggrund af en forespørgsel anbefaler administrationen at udvide ordningen til også at omhandle cykel- og løbeklubber, således at disse udeidrætter også kan søge om tilskud til omklædning i haller.  

Tilskuddet i dag

I dag kan foreninger med udeidrætter, som benytter omklædningsrum i hallerne, søge om tilskud til betaling af lejen i forbindelse med benyttelsen.

Følgende udeidrætter kan modtage tilskud til benyttelse af omklædningsrum:

 • Fodbold
 • Udendørs håndbold
 • Beachvolley
 • Tennis

Tilskuddet til udeomklædning bliver beregnet ud fra det indberettede antal aktivitetsmedlemmer. Tilskud til omklædning af udeidræt bliver beregnet ud fra en tilskudsberettet sæsonpris pr. medlem pr. tilskudssår. I 2022 er den tilskudsberettigede sæsonpris pr. medlem 428 kr. 

Eksempel: En forening med 80 medlemmer vil maksimalt kunne modtage lokaletilskudsprocenten af (80x428 kr.) 34.240 kr. pr. år til afholdelse af leje af omklædningsrum. Foreningen vil få et kommunalt tilskud på 25.680 kr. (75% lokaletilskudsprocent) til deres omklædningsudgift, og skal derfor selv finansiere de 8.580 kr. for benyttelse af omklædningsfaciliteterne, eller 107 kr. pr. medlem pr. år.

Cykel- og løbeklubber

Konkret har administrationen modtaget en forespørgsel fra Videbæk Gymnastik- og Ungdomsforening (VGU), som ønsker at søge om tilskud til udeomklædning til VGU Videbæk Løbeklub grundet efterspørgsel fra medlemmerne. Derudover arbejdes der på, at VGU Videbæk Løbeklub og Videbæk Cykelmotion sammen kan få et klublokale i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, og de vil derfor også få brug for adgang til at benytte omklædningsfaciliteter. VGU Videbæk Løbeklub og Videbæk Cykelmotion benytter pt ikke Videbæk Idræts- og Fritidscenter. 

Administrationen anbefaler, at cykel- og løbeklubber fremover også vil kunne søge om tilskud til betaling af leje for benyttelse af omklædningsrum i hallerne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er i 2022 afsat 653.000 kr. til omklædning af udeidræt. Budgettet er fra 2023 beskåret med 100.000 kr. årligt til finansiering af hallernes nye tilskudsstruktur.

De sidste 2 år har der været overskud på området jf. nedenstående oversigt.

ÅrBudgetForbrugOverskud
2020625.000435.598189.402
  2021*639.000342.244296.756
2022653.000
2023553.000

*Tallene for 2021 er dog ikke helt retvisende pga. Corona. 

Effektvurdering

Ved at åbne op for, at flere idrætter kan benytte hallernes omklædningsfaciliteter, giver det endnu større mulighed for, at hallerne også kan være et større samlingspunkt for udeidrætter og outdoor aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender at cykel- og løbeklubber kan modtage tilskud til benyttelse af omklædningsrum i hallerne på lige vilkår som de øvrige udeidrætter. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte administrationens indstilling

Kopier link til punktet  -   Print

4: Støtte af North Sea Football Cup

Sagsnr: 22-006719

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune, har modtaget en henvendelse fra North Sea Football Cup med ønsket om, at der indgås en partnerskabsaftale omkring deres stævne.  

Hidtil har Kultur- og Fritidsudvalget haft partnerskabsaftaler med Skolefodboldstævnerne afviklet af Skjern GF og med Ramsing Cup, som afvikles af Spjald IF. 

For alle partnerskabsaftalerne har det været gældende, at de bestod af en direkte støtte på 20.000 kr. som eventsponsorat, samt et tilsagn på op til 15.000 kr. i lokaleudgifter, som kunne hjemsøges efter de almindelige regler omkring lokaletilskud.

North Sea Football Cup blev afviklet første gang i 2019, og efter en coronapause anden gang i 2021.
Cuppen afvikles af en gruppe under Ringkøbing Idrætsforening, med henblik på at skabe midler til ungdomsafdelingen i foreningen. 

North Sea Football Cup ansøger om en partnerskabsaftale, som indeholder de samme elementer, som henholdsvis Skjern GF og Spjald IF har i deres aftaler.

 • 20.000 kr. i sponsorat
 • 15.000 kr. i lokaletilskud
 • Aftale gældende for 3 år.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udgifterne skal afholdes indenfor udvalgets ramme.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget behandler ansøgningen fra North Sea Football Cup.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at give et årligt kontant tilskud i 2022-2024 på 20.000 kr. samt op til 15.000 kr. yderligere i tilskud til lokaleudgifter

Kopier link til punktet  -   Print

5: Oversigt over indkommende sager til anlægspuljen 2022

Sagsnr: 22-006470

Sagsfremstilling

Den 1. marts lukkede muligheden for at ansøge Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje. 

Som en del af principperne for anlægspuljen præsenteres udvalget for de indkomne 
ansøgninger, med henblik på at træffe beslutning om nogle ansøgninger skal udgå, og derfor ikke
skal med videre til den endelige uddeling af tilsagn på udvalgets møde i april måned.

Der er indkommet i alt 23 ansøgninger fra haller og foreninger. Heraf én ansøgning om en tilskud til en padelbane og tre ansøgninger om tilskud til energiprojekter i egne klubhuse.

En ansøgning falder udenfor principperne. De resterende ansøgninger falder indenfor principperne for anlægspuljen 2021 og 2022. 

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, om der er nogle ansøgninger, der ikke skal arbejdes videre med op til næste møde i udvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at følgende projekter ikke medtages i det videre arbejde:

 • Troldhede Station
 • Videbæk Idræts- og fritidscenter

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Ny kontaktperson fra Kultur- og fritidsudvalget til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Sagsnr: 22-006801

Sagsfremstilling

Der skal fra Kultur- og Fritidsudvalget vælges en ny kontaktperson til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i stedet for Henrik Andersen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og fritidsudvalget vælger en ny kontaktperson til Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg som ny kontaktperson

Kopier link til punktet  -   Print

7: Overførsel af anlæg fra 2021 til 2022, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 22-006526

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde ved udgangen af regnskabsåret 2021 er et ikke forbrugt rådighedsbeløb på i alt 4,264 mio. kr.

Der søges nu om en genbevilling i 2022 af beløbene til færdiggørelse af de anlægsprojekter, der regnskabsmæssigt ikke er afsluttet ved udgangen af 2021 jf. nedenstående oversigt.

Kultur- og Fritidsudvalget

 

(Beløb i 1.000 kr.)

 

 

 

Forbrug 2021

 

 

 

 

Korrigeret budget
2021

 

 

 

Rest. korr. Budget 2021, overførsel til 2022

 

Lysmaster og forbedringer Green Arena1.332 1.332
Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering319 -1.281 -1.600
Anlægstilskud Skjernå-bad300 300
Anlægstilskud til idrætshaller3.895 8.127 4.232
TOTAL4.2148.4784.264
 • Lysmaster og forbedringer Green Arena:
  Sagen har været behandlet på Byrådets møde den 7. december 2021, og der er i den forbindelse frigivet 1,1 mio. brutto til etablering af lysanlæg i 2022.

 •  Ringkøbing Svømmehal - syn og skøn: Syn- og skønsagen er ikke endnu ikke afsluttet. Der har i 2021 været afholdt udgifter til voldgiftsnævn, advokat mv. for 0,319 mio. kr. De samlede omkostninger er ved udgangen af 2021 1,6 mio. kr. Det endelige resultat af syns- og skønsagen forventes at falde på plads i løbet af 2022.
 • Anlægstilskud Skjernå-bad: Projektet forventes igangsat i 2022.
 • Anlægspuljen til idrætshaller mv.: Anlægspuljen anvendes til projekter der er godkendt jf. principperne herfor. Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Jf. Styrelsesloven er Byrådet bevillingsmyndigheden, og som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger, herunder også overførsel fra tidligere år, godkendes af Byrådet.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges netto 4,264 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojekter.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges netto 4,264 mio. kr. til færdiggørelse af anlægsprojekter.

Kopier link til punktet  -   Print

8: Overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022 - Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-006526

Sagsfremstilling

Administrationen har opgjort det samlede regnskab 2021 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme. Der er fuld overførselsadgang på udvalgtes decentrale enheder, der består af Kulturskolen og Bibliotekerne samt de centrale driftskonti.

Det samlede regnskab for 2021 der indstilles til overførsel til 2022 udgør:

Det samlede overførselsbeløb eksklusiv de decentrale enheder udgør i alt 16,222 mio. kr. Heraf er der foreløbig disponeret med knap 7 mio. kr. til blandt andet finansiering af ny tilskudsmodel til i idrætshaller, fritidskonsulentstilling i 3 år, film- og tv-serie i 2 år, Lysevent samt øvrige mindre tiltag.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har defineret det således, at der indhentes bemærkninger fra decentrale aftaleenheder, hvis underskuddet udgør mindst 5% af det korrigerede budget eller at underskuddet er over 100.000 kr. Der indhentes som udgangspunkt ikke bemærkninger omkring overførsel af overskud.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets området overføres i alt 19,708 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets området overføres i alt 19,708 mio. kr. fra 2021 til 2022.

 

Kopier link til punktet  -   Print

9: Frigivelse af anlægsbudget 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-021841

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2022 jf. nedenstående oversigt.

Anlæg Kultur- og FritidBudget 2022
Anlægstilskud til idrætshaller (1.000 kr.)3.443
Anlægstilskud til renovering af Remisen2.075
Total5.518

Anlægstilskud til idrætshaller: Puljen frigives med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af indkomne projekter for 2022.

Anlægstilskud Remisen i Skjern: Søges frigivet til renoveringsarbejdet i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller og 2,075 mio. kr. til renovering af Remisen i Skjern finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller og 2,075 mio. kr. til renovering af Remisen i Skjern finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Kopier link til punktet  -   Print

10: Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026

Sagsnr: 21-024326

Sagsfremstilling

Viden og Strategi - Økonomi fremsender "Budgetlægningsprocedure for perioden 2023 - 2026" til orientering.

Budgetlægningsproceduren og herunder tidsplan samt driftsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 8. marts 2022.

Den vedlagte procedurebeskrivelse vil være koncentreret om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2022.

Beskrivelse af budgetlægningsproceduren indeholder procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen
 • samt en overordnet tidsplan

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik

 • Kassebeholdning ultimo året: 150 mio. kr. - det vil sige fortsat fokus på robust økonomi.
 • Årligt anlægsbudget: 135 mio. kr.
 • At den af KL udmeldte andel af rammen for serviceudgifter overholdes.
 • At driften skal give et overskud svarende til udgifter til afdrag på lån og anlægsudgifter.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 8. marts 2022, at der skal fremskaffes forslag til råderumsramme på 90 mio. kr. pr. år. Rammen fordeles proportionalt i forhold til serviceudgifternes andel pr. fagudvalg med henblik på prioritering på budgetkonferencen. Udvalgets andel fremgår af budgetlægningsproceduren side 5. Forslagene skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale den 17. juni 2022.

I forhold til de seneste år er det i budgetlægningsproceduren fastlagt, at forslag til nye tiltag/aktivitetsændringer skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag.

Det skal dog bemærkes, at kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen.

Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 16. august 2022 efter byrådsmødet.

Der skal gøres opmærksom på tidsplanen, hvor det fremgår, at fagudvalgene i marts måned drøfter budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2022. Som noget nyt er det besluttet, at fagudvalget skal indhente høringssvar fra FagMED til de budgetforslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvaret skal afleveres sammen med det øvrige budgetmateriale 17. juni 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2023 - 2026" tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
 • at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig drøftelse

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede,

 • at "Budgetlægningsproceduren for perioden 2023 - 2026" tages til efterretning
 • at FagMED inviteres til udvalgsmødet den 21. april 2022

Desuden gav udvalget de første indikationer til administrationen om budgetønsker til fremtidig drøftelse

Kopier link til punktet  -   Print

11: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027246

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,69 mio. kr. på udvalgets driftsbudget.

Det forventede resultat fordeles med et forventet merforbrug på Kulturområdet med 1,49 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på Fritidsområdet.

 

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,4 mio. kr.
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,4 mio. kr.
 • Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum 0,25 mio. kr.
 • Projektansættelse i Kultur 0,2 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,415 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,145 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet som udgangspunkt går i 0. Der har de seneste år været årlige mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2022. Dette følges der op på i takt med, at foreningerne indsender deres regnskaber.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

12: Gensidig orientering

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • Vinterlys-festivalen
 • IFFD
 • Den VestDanske Filmpulje
 • Optagelse af Meter i sekundet
 • Administrationens arbejde med implementering af den nyt tilskudsmodel for hallerne
 • Hallernes udfordringer med de stigende energipriser
 • Kultursamarbejdet
 • Talent Vest

Kopier link til punktet  -   Print

13: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing